You are on page 1of 9

Kritikal na Pag-iisip sa mga Diskursong Filipino

Kagawaran ng Filipino at Panitikan

Ang Kritikal na Pag-iisip (KP) ay kalipunan ng mga kasanayan ng isang indibidwal na makapagbigay ng interpretasyon, makapagsuri, at mataya ang mga impormasyon tungo sa paglikha ng mga bagong ideya at perspektiba.

Depinisyon

Mahusay sa pagbuo ng mga tanong

Taglay ang katangiang makapagsuri ng mga patunay o ebidensya

Lantad sa magkakaibang pananaw

Detalyado sa pagbuo ng kongklusyon

Gawain

Kasanayan sa Kritikal na Pag-iisip

Pagtatala ng Lektyur

Pagtukoy sa kung alin ang mahalaga Pag-oorganisa ng mga impormasyon Gumagamit ng ibat ibang estilo Isinasaalang-alang ang paraan ng pagtalakay ng ispiker Kinaklasipika ang mga impormasyon Nagsasagawa ng paglalahat at sintesis Gumagamit ng mga estratehiya sa pagsasaayos ng mga datos tungo sa mahusay na paghuhusga sa mga impormasyon.

Pagrerebyu sa Eksam Paggawa ng mga Sulatin

Taglay mo ba ang mga katangiang ito?

1.Laging may paglilinaw sa mga impormasyong natatanggap. 2.Handang tumanggap ng mga bagong ideya. 3.Kinikilala ang pluralistikong perspektiba. 4.Sistematiko ang pagtugon sa alinmang uri ng usapin.

Mga Katangian ng Indibidwal na may KP

Lebel Pangkaalaman Pangkomprehensyon Pang-aplikasyon Analitikal Pangsintesis Pang-ebalwasyon

Kahulugan Pagtukoy at pag-uulit sa mga pangunahin at tiyak na detalye. Pag-unawa sa mga ideya batay mga nakatakdang tuntunin. Paglalapat ng natutuhan sa isang sitwasyon. Ipinapakita ang ugnayan ng mga ideya gamit ang maliliit na detalye. Pinagsasama-sama ang mga impormasyon upang makabuo ng panibagong kaalaman o pagtuklas. Nagbibigay ng paghuhusga at tinutukoy ang halaga ng impormasyon.

Lebel ng Pag-iisip

Lebel Pangkaalaman Pangkomprehensyon Pang-aplikasyon

Kahulugan Bigyang-kahulugan ang Diborsyo. Ipaliwanag ang kaligiran ng Diborsyo. Magbigay ng mga bansang may batas ukol sa diborsyo.

Analitikal

Ibigay ang mga posibleng epekto nito kung sakaling maisasabatas ito sa Pilipinas. Paano ito tutugunan ng CBCP?
Talakayin ang moral at sosyolohikal na dulot ng diborsyo batay sa mga tinipong impormasyon

Pangsintesis

Pang-ebalwasyon

Bigyang-husga ang implikasyon nito sa lipunang Pilipino.

Halimbawa

Lebel Pangkaalaman Pangkomprehensyon

Kahulugan ano ang paksa at sino-sino ang mga tauhan.Ilarawan Ipaliwanag ang mahahalagang konsepto mula rito.

Pang-aplikasyon
Analitikal

Bumuo ng mga mungkahing pamantayan upang bigyang-solusyon ang suliranin


ano ang malalim na pinag-ugatan ng mga isyung nakapaloob mula sa dokumentaryo?

Pangsintesis

talakayin kung paano nakakaapekto ang mga isyung binigyang-pansin sa pinanood sa iyong sariling pananaw.
Bigyang-husga ang implikasyon nito sa lipunang Pilipino.

Pang-ebalwasyon

Halimbawa

1. Ang buong klase ay hahatiin sa anim na grupo. 2. Bawat grupo ay magsasagawa ng FGD sa loob ng labinlimang minuto. 3. Pokus ng FGD ay ang pinanood ng dokumentaryo o binasang materyal. 4. Magsagawa ng paglalapat gamit ang anim na lebel ng pag-iisip. 5. Ang lider ng grupo ang siyang mamumuno sa talakayan sa harap ng klase.
Gawaing Pangklase