You are on page 1of 8
.. PAGSASALITA .. ;D
..
PAGSASALITA
..
;D

A. Identipikasyon:

  • 1. Isa itong paraan ng pagpapabatid ng mensahe.

  • 2. Isang pagpapahayag ng mga pinangalap at pinag-ipun-ipong kaalamang pinalawak ng matamang pagmamasid sa mga nagaganap sa kapaligiran, ng masikhay na pananaliksik sa mga nilimbag na babasahin, ng matalinong pakikipag-usap

sa mga taong kilala, dalubhasa at

awtoridad at ng matimbang na pagpapalagay.

  • 3. Ito ay ang sining ng mahusay at magalang na pagsasalita sa publiko tungkol sa isang mahalagang paksa, luma man o napapanahon, para magpabatid, magturo, manghimok, magpaaksyon o mang-aliw.

  • 4. Isa itong pangkatang pagpapahayag ng matatalinong palagay o haka-haka tungkol sa isang bagay o ng mga pinag-aralang paksa o pinagkadalubhasaang larangan; kaya’y ng mga makabuluhang pagsisiyasat sa isang suliraning nangangailangan ng maagap subalit maingat na kalutasan.

  • 5. Tulad ng pakikinig, likas sa tao ang makrong

kasanayang

lalo’t normal, ibig sabihin,

_________ walang anumang defekto o kapansanan sa

anatomiyang pampananalita siyang ipinanganak.

B. Enumeration:

Ibigay ang:

1-3. ) 3 Uri ng Talumpati 4-5. ) 2 Uri ng Pagtatalakayan

C. Classification:

B kahalagahan C Layunin

tandaan

D katangian/kasanayan

F - Tungkulin G Paalala/dapat

H Paksa

*Pagsasalita:

1.) Nagsasalamin sa pagkatao ng nagsasalita.

2.) May maayang tinig, hindi freskong tingnan, walang kagarapalan, ni kasupladuhan,

gayundin, mapitagan.

3.) Ibahagi ang nasasaloob, naiisip o nadarama sa anumang anyo o paraan ng pagpapahayag.

B kahalagahan C Layunin

F - Tungkulin

G Paalala/dapat tandaan

D katangian/kasanayan

H Paksa

* Pag uulat:

4.) Dapat maging maayos ang pagbigkas ng taga-ulat.

5.) Lugar, temperatura, ingay at kaukulang tingin.

B kahalagahan C Layunin

F - Tungkulin

G Paalala/dapat tandaan

D katangian/kasanayan H Paksa

*Pagtatalumpati:

6.) Angkop sa personalidad at ineteres at

takdang panahon ng mananalumpati.

B kahalagahan C Layunin

F - Tungkulin

G Paalala/dapat tandaan

D katangian/kasanayan H Paksa

*Pagtatalakayan:

7.) Pinauuland nito ang moral at kultura.

8.) Napagtitimbang-timbang ng bawat

kalahok ang mga bagay-bagay, pangyayari o kaisipan nang taos at lubos sa kanilang loob.

9.) Maging obhektibo o walang kinikilingan sa pamumuna.

10.) Tagapagpaunlad