You are on page 1of 16

PAGBASA

NANGUNGUNA ANG TAONG NAGBABASA (The man who reads.leads.)


Lord Chesterfield

Ibat ibang kahulugan:


Sining ng paghihinuha ng impormasyon Isang mental na gawain sa pag-unawa ng tekstong binabasa Isang proseso ng pagtanggap at pagiinterpreta ng mga impormasyong nakakoda sa anyo ng wika sa pamamagitan ng mga nakalimbag na simbolo (letra; fonim, grafim,morfim, sintaks, doskors)

TEORYA SA PAGBASA

BOTTOM-UP
Tradisyonal na pananaw bunga ng teoryang behaviorism; natutong magbasa dahil sa unti-unting pagkilala sa mga letra Nagsisimula ito sa mga nakalimbag na mga letra, salita, na pinakamahalagang input sa pagbasa Nagsisimula sa teksto (bottom) patungo sa nagbabasa (up) Tinatawag ding data driven/outsidein

MGA HAKBANG:
Pagkilala o persepsyon Komprehensyon Reaksyon Integrasyon

Top-down
Teoryang kognitibo Kabaligtaran ng bottom-up Ang pagbasa ay isang proseso Ang tagabasa ay isang aktibong partisipant na dati nang may taglay na kaalaman na nasa isip na niya Tinatawag ding inside-out; nagmumula sa taglay nang karunungang nailalapat sa tekstong binasa

Schema o Iskima
Ang tao ay may kani-kaniyang mundong ginagalawan; sari-sariling karanasan at paraan ng pag-iisip; Ang interpretasyon ay napauunlad ng kaniyang naririnig, namamasid na naiuugnay sa kanyang dating kaalaman (sabi nga, naka-relate siya); Ang iskima ay patuloy na nadaragdagan, napauunlad, nalilinang, at nagbabago (Pearson at Spiro, 1982)

Interactive/interaktiv:
Kaugnay ng iskima tungkol sa aktibong proseso ng pagbasa; Ang mambabasa ay nakikipag-interact sa mga salik? na may kaugnayan sa sarili, tekstong binabasa, konteksto na lumilitaw sa pagbasa (bakit hindi naunawaan ang binasa?) Interaksyon ng mambabasa at teksto o manunulat Kombinasyon ng top-down at bottom-up

Metakognisyon
Tumutukoy sa kamalayan ng tao sa sa mga proseso ng pag-iisip habang gumagawa siya ng pagpapakahulugan Hindi lamang tukoy ng mambabasa ang mga bagay na nakasulat pati na rin ang paraan kung paano rin siya magbasa. Gumagamit ng mga estratehiyang mapanuring pagbasa Pagmomonitor at at pagsubaybaysa sariling pagbasa Kung ang pagbasa ay hindi konsistent sa teksto binabago ang pamamaraan sa pag-unawa sa teksto

KAHALAGAHANG DULOT
Pangkaalaman Pangkasiyahan Pangmoral Pangkasaysayan Pangkapakinabangan Pampaglalakbay

KAANTASAN NG PAGBASA

BATAYANG ANTAS:
Tinatawag ding panimulang pagbasa Wika ang pokus Literal ang kaisipang sinusukat sa antas na ito Nakikilala ang mga pangunahing kaisipan; nakapagbubuod; at nakagagawa ng balangkas

Itinakda sa limitadong oras ang pagbasa Layuning makuha lamang ang mga superpisyal na kaalaman Pre-reading o sistematikong iskiming kung tawagin (dapat o di-dapat bilhin ang aklat)

Inspeksyunal

MAPANURI O KRITIKAL
Aktibong antas ng pagbasa Interpretatibo (matalinong hinihinuha ang pahiwatig at tagong kahulugan-reading between the lines)

SINTOPIKAL
Mataas na antas ng pagbasa Komplikado; sistematiko at komparatibo Naiuugnay ang binasa sa pansariling kaalaman at karanasan

TEKNIK SA PAGBASA
Iskiming Iskaning Kaswal Komprehensiv Kritikal Pamuling-basa Basang-tala