PAMANTASAN DE LA SALLE –DASMARIÑAS Dalubhasaan ng Malalayang Sining Kagawaran ng Filipino at Panitikan

1

Ang

Kasanayan sa Pagbasa

2

“Nangunguna ang taong nagbabasa”
-~Lord Chesterfield~

3

“Reading without reflecting is like eating without digesting.”
-~Edmund Burke~

4

1 Matukoy ang kahulugan ng pagbasa bilang isang aktibong proseso. 2 Malaman ang kahalagahan at pangangailangan sa pagbasa. 3 Maanalisa at mataya ang mga binasa. 4 Maipaliwanag nang may pag-unawa ang mga antas at hakbang sa pagbasa. 5 Maisa-isa ang mga teknik na maaring gamitin sa kasanayang pagbasa.
5

Bakit hindi ka nagbabasa?
6

Mga Pangkaraniwang Dahilan ng Katamaran sa Pagbasa
1. Interes sa Paksa

2. Dami ng paksang babasahin/pahina
3. Biswal at tekstwal na grapiko 4. Font Size at Font Style 5. Lighting at Positioning 6. Awtor at Pamagat 7. Pwersahan/Patuluyang Pagbasa 8. Pampisikal na Hadlang (lipping, jawing, 7 tongue-warbling)

Kategorya ng Mambabasa Mabagal na Mambabasa Katamtamang Mambabasa Mabilis na Mambabasa

Bilang ng Salita Bawat Minuto (SBM) 99 – pababa na SBM 100 – 175 na SBM 176 – pataas na SBM

8

Bakit kinakailangan mong magbasa?
9

pangkasiyahan
Pangkaalaman

pagbasa
pangkasaysayan

pangmoral

Pampaglalakbaydiwa

Basahin ang sumusunod na halimbawa ng iskrip/karakter sa susunod na slide.
Tingnan kung mauunawaan ang mga nakasulat na mga iskrip.

11

Unang Halimbawa

12

Good morning. Good afternoon. Good evening.

안녕하세요? 안녕하십니까? (F)

Annyong haseyo? Annyong hashimnikka? (F)

Good-bye. (to person leaving)

안녕히 가세요. 안녕히 가십시오. (F)

Annyonghi kasayo. Annyonghi kashipshiyo. (F)

Ikalawang Good-bye. Halimbawa (to person staying)
Good night.

안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. (F)

Annyonghi kyesayo. Annyonghi kyeshipshiyo. (F)

안녕히 주무십시요. (F)

Annyonghi jumushipsiyo. (F)

How do you do? (meeting for the first time)

처음 뵙겠습니다. (F)

Ch'oum poepgetsumnida. (F)
13

Marahang-marahang Manaog ka, Irog at kata’y lalakad Maglulunoy katang Payapang-payapa sa tabi ng dagat Di na kailangang Sapinan pa ang paang binalat-sibuyas, Ang daliring garing Sa sakong na waro’y kinuyom na rosas!

Ikatlong Halimbawa

Pagdarapit-hapon Kata’y magbabalik sa pinanggalingan, Ugatan ang paa At sunog ang balat sa sikat ng araw… Talagang ganoon; Sa dagat man, Irog, ng kaligayahan, Lahat, pati puso, Ay naaagnas ding marahangmarahan.
14

Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo; ay binibigyang tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talento atbp. Ang pokus ng teoryang humanismo ay ang tao. Naniniwala ang mga humanista na ang tao ang sukatan ng lahat ng bagay kung kaya't mahalagang maipagkaloob sa kanya ang kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin at kalayaan sa pagpapasya. Gaya ng ipinahahayag ni Protagoras, "Ang tao angsentro ng daigdig, ang sukatan ng lahat ng bagay at ang panginoon ng kanyangkapalaran."Ninanais ng tao na sa kanyang pakikiraan sa daigdig na ito ay may bakas siyang maiiwan upang ang kanyang buhay ay magkaroon ng kabuluhan at malinaw na pagkilala sa isang di maikukubling kasaysayan.

Ikaapat na Halimbawa

15

Bakit hindi mo mabasa ang mga iskrip o karakter na nakasulat sa unang halimbawa? Kung nababasa mo ang mga iskrip sa ikalawang halimbawa, nauunawaan mo ba ito? Nababasa mo ba at nauunawaan ang mga iskrip na nasa ikatlong halimbawa? Sa ikaapat na halimbawa?
16

Ang pagbasa ay pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas nang pasalita ang mga ito. Ang pagbasa’y isang bahagi ng pakikipagtalastasan na kahanay ng pakikinig, pagsasalita at pagsulat. Ito’y pag-unawa sa wika ng may-akda sa mga nakasulat na simbolo. Ito ay paraan ng pagkilala, pagpapakahulugan at pagtataya ng mga kagamitang nakalimbag. (Belvez, et al. 1987)
17

Aktibong Mambabasa
Binibigyang analisis ang binabasa

Pasibong Mambabasa
Nagbabasa ng isang materyal dahil ito ay iniutos na basahin.

Marunong mag-adjust sa bilis o bagal ng Binabasa ang isang materyal sa paraang pagbabasa depende sa layunin magkakasingbilis o bagal Nakapaghihinuha kaugnay sa kanyang Tinatanggap ang anumang impormasyon binasang materyal ng walang pag-aalinlangan Nagagawa niyang maikonekta ang kanyang Basa lang nang basa mga dati nang nabasa at nalaman sa kasalukuyan niyang binabasa Inaalam ang kabuuan ng isang babasahin Konsyus sa haba o dami ng babasahing materyal

Laging handang maunawaan ang binabasa Hinihintay lamang na matapos nang at nagbibigay ng buong konsentrasyon ukol basahin ang isang materyal dito Sa tuwing nagbabasa, laging may lapis at Basta tinapos lamang ang pagbabasa papel na hawak, haylayter, nagtatala ng mahahalagang impormasyon, at kumokonsulta sa diksyonaryo kung may mga salitang lubhang malawak.

18

MGA TEORYA SA PAGBASA
A. Ang Teoryang Bottom-up
 Tradisyonal na pananaw bunga ng teoryang behaviorism; natutong magbasa dahil sa unti-unting pagkilala sa mga letra  Sekwensyal na proseso ng pagbasa: letra tungo sa salita, parirala,pangungusap  Teksto ang pokus para maunawaan ang babasahin  Outside-in o data driven (Smith 1983)

Teoryang Bottom-up

Komprehensyon ng texto Pagbasa sa kabuuan ng texto Pagbasa sa mga talata Pagbasa sa mga pangungusap Pagbasa sa mga salita Pagbasa ng mge letra

Teoryang Top-down  Hindi sekwensyal na proseso ng pagbasa  Pokus ang mambabasa  Ginagamit ang dating kaalaman (ISKEMA) ng mambabasa upang maunawaan ang teksto  Inside-out o conceptually driven

Mga kaalaman at karanasan

Mga layunin sa pagbasa

Pagbasa ng kabuuan ng teksto

Pagbasa sa mga talata Komprehensyon ng Teksto Mga kaalaman at karanasan Mga layunin sa pagbasa Pagbasa sa mga pangungusap Pagbasa sa mga salita Pagbasa ng mga letra

Komprehensyon ng teksto

23

Teyoryang Top-down

Teyoryang Interaktiv sa Pagbasa

Pamamaraan sa Pagbasa
Kasanayan/kaugalian sa pag-aaral Bilis/bagal sa pagbasa Integrasyon Reaksyon Komprehensyon Persepsyon • intelektwal • emosyunal

Istilo sa Pagbasa
Iskiming
Iskaning Prebyuwing Kaswal Impormatibo

Kritikal Muling-basa
Pagtatala

mapanuri
Inspeksyunal Batayang antas

sintopikal

“Ang lipunang lubos na pinahahalagahan ang pagbasa ay isang lipunang nakayakap sa literasi at pag-unlad”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful