P. 1
indrumar LICENTA

indrumar LICENTA

|Views: 0|Likes:
Published by Dani Paladii
indrumar LICENTA
indrumar LICENTA

More info:

Published by: Dani Paladii on Apr 02, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra „Marketing şi Relaţii

Economice nternaţionale!

pentru studenţii specialit"ţii „Marketing şi logistic"! şi „Relaţii Economice nternaţionale!

#utori$
%ribincea #le&andru' doctor (abilitat' pro)esor universitar Sava Elena' doctor' con)erenţiar universitar

2 .C(işin"u' *++.

. 5 Susţinerea tezei de licenţă............................. Alegerea subiectului tezei de licenţă.. Obligaţiunile conducătorului ştiinţific şi ale studentului în cadrul / / 1 1 2 3 3 5 5 0+ 0+ 00 0/ pregătirii tezei de licenţă..................... 6 Susţinerea pre"enti"ă a tezei de licenţă.......................................................................... Anexe................................................ 24/ !ntocmirea bibliografiei......S 0 * / Introducere........................................ 3 #ecenzarea şi pregătirea către susţinere a tezei de licenţă.................................CU-R ................................................................................. 1 Structura şi conţinutul tezei de licenţă........................................ Scopurile principale şi cerinţele generale la întocmirea tezei de licenţă.......................... 24* Perfectarea tabelelor diagramelor şi a formulelor............................................................................ Aceasta reprezintă prin sine o & ............................................................................................................ 2 Perfectarea tezei de licenţă..................................................... 240 Perfectarea textului............................................ %eza de licenţă este considerată drept o etapă finală a pregătirii profesionale si se întocmeşte la ultimul an de studii la facultate........................................................................................... ntroducere !n conformitate cu cerinţele actelor normati"e în "igoare ce pre"ăd examinarea de stat a absol"enţilor instituţiilor de în"ăţămînt superior de stat ale #epublicii $oldo"a la finisarea programului de studiere profesională studenţii au dreptul să execute şi să susţine teza de licenţă....................................................................

%eza de licenţă constituie o elaborare definiti"ată a unei probleme economice sau concrete şi trebuie să corespundă următoarelor cerinţe( • să fie actuală şă să poarte un caracter ştiinţific şi de cercetare în domeniul financiar şi al e"idenţei contabile+ • să includă un capitol teoretic unde autorul dă do"adă de cunoştinţe în domeniul bazei teoriei economice pri"ind tema abordată+ un capitol analitic dedicat analizei materialelor reale a întreprinderii cercetate şi un capitol practic care să conţină calcule şi argumente financiare la măsurile propuse pentru implementare+ precum şi tabele analitice grafice diagrame şi anexe corespunzătoare+ • să fie perfectată conform cerinţelor în "igoare şi prezentată în termenii stabiliţi la catedră+ • să reflecte independenţa lucrului studentului punctul de "edere al său asupra problemei abordate conştiinciozitate în ceea ce pri"eşte utilizarea corectă a datelor din documentele economice şi din publicaţiile altor autori. #eieşind din cele menţionate scopul primordial la întocmirea tezei de licenţă este( )* sistematizarea întărirea şi extinderea cunoştinţelor prfesionale teoretice şi practice+ 2* aplicarea cunoştinţelor obţinute în soluţionarea problemelor economice concrete din domeniul #elaţiilor . . Profunzimea şi calitatea cercetărilor reflectate în teză rezultatele obţinute şi concluziile făcute arată abilitatea studentului de a începe acti"itatea profesională în sfera financiară şi a e"idenţei contabile în condiţiile economiei de piaţă.olumul total al tezei de licenţă constituie de la /0 pînă la 10 de pagini text redactat pe 2îrtie de format A3.cercetare definiti"ată executată în mod de sine stătător asupra unui subiect care conţine elemente de noutate ştiinţifică precum şi să dispună de însemnătate practică. '!ndrumarul metodic pri"ind pregătirea şi apărarea tezelor de licenţă' ser"eşte la asigurarea metodică a studenţilor care pregătesc teza de licenţă stabileşte cerinţele unice pri"ind conţinutul şi perfectarea şi totodată specifică obligaţiunile atît a studentului cît şi a conducătorului ştiinţific al lucrării de licenţă. *4 #legerea subiectului te8ei de licenţ" 3 .conomice Internaţionale cît şi domeniul $ar-etingului şi a logisticii+ &* dez"oltarea deprinderilor de a desfăşura lucrări de cercetare în mod independent însuşirea metodicii de cercetare ştiinţifică în domeniul economic la soluţionarea problemelor abordate în teză. %eza de licenţă se "a prezenta la catedră în mod obligatoriu copertată 4cu copertă tare*. 04 Scopurile principale şi cerinţele generale la 7ntocmirea te8ei de licenţ" %eza de licenţă reprezintă criteriul principal la e"aluarea ni"elului de pregătire teoretică şi practică a studentului.

5u se permite executarea tezei de către doi sau mai mulţi studenti la unul şi acelaşi subiect pe baza materialelor unui singur agent economic. Obligatiunile conducătorului ştiinţific sunt următoarele:  să acorde a8utor studentului la determinarea definiti"ă a subiectului tezei de licenţă+  "erificarea şi redactarea planului tezei+  consultarea asupra alegerii surselor bibliografice şi prelucrării informaţiei+ 0 . %emele lucrărilor de licenţă sunt prezentate de către catedră. 9onsultantul nu poartă răspundere de calitatea perfectării tezei de licenţă. !n aşa caz alegerea trebuie să fie argumentată în formă scrisă şi prezentată la catedră pentru precăutare. /4 9bligaţiunile conduc"torului ştiinţi)ic şi ale studentului 7n cadrul preg"tirii te8ei de licenţ" 9ălăuza metodică şi ştiinţifică la pregătirea întocmirea şi apărarea tezei de licenţă este asigurată de către conducătorul ştiinţific desemnat de catedră din cadrul acti"ului de profesori ai acesteea care dispun de grad ştiinţific specialiştilor practicieni colaboratorilor instituţiilor de cercetări ştiinţifice precum şi din rîndul specialiştilor organelor autorităţilor locale şi centrale. 6a alegerea subiectului tezei de licenţă de către student este oportun ca acesta să se conducă de următoarele principii( 7 corespunderea subiectului tezei de licenţă cu specialitatea studiată+ 7 accesibilitatea materialului real necesar de la întreprinderea unde îşi "a desfăşura practica de producere+ 7 continuarea cercetărilor realizate în procesul elaborării tezelor anuale în anii de studii precedenţi a referatelor scrise şi publicaţiilor ştiinţifice+ 7 interesele ştiinţifice şi practice ale studentului+ 7 prezenţa literaturii de specialitate a regulamentelor standardelor actelor normati"e în "igoare rezultatelor cercetărilor altor autori. Studentul este în drept să propună un subiect propriu pentru cercetarea de licenţă. 6a alegerea subiectului pentru teza de licenţă studentul poate solicita a8utor consultati" de la profesorii catedrei conducătorul practicii de la întreprindere precum şi de la specialiştii în domeniu. Studentul îşi alege subiectul tezei de licenţă din lista propusă pînă la începerea practicii şi întocmeşte pe un formular tipizat cerere de aprobare a subiectului ales precum şi de desemnare a conducătorului ştiinţific. 6a di"erse capitole ale tezei pot fi atraşi consultanţi din domeniile respecti"e( specialişti7practicieni din domeniul relaţiilor econmice internaţionale tranzacţiilor internaţionale mar-etingului publicităţii analizei financiare şi pieţei 2îrtiilor de "aloare precum şi profesori de la catedră.Alegerea subiectului tezei de licenţă are un rol extrem de important deoarece succesul abordării reuşite a subiectului depinde în mare măsură de succesul alegerii acestuia.

/. %eza de licenţă începe cu foaia de titlu modul de perfectare a căreia este prezentat în anexa ). Introducerea. Partea de bază 4constituită din capitole şi paragrafe*. 14 Structura şi conţinutul te8ei de licenţ" . &.#. 1.  pregătirea a"izului la teza de licenţă în conformitate cu cerinţele înaintate şi cu indicarea calificati"ului de admis 4neadmis* a tezei spre susţinere în faţa comisiei de licenţă. 2. :oaia de titlu.lementele structurale tradiţionale ale tezei de licenţă sunt considerate următoarele( ). 3. Cuprinsul trebuie să includă denumirea şi numărul primelor pagini a tuturor părţilor componente ale tezei de licenţă. <ibliografia. 0. !nc2eierea. #ezumatul într7o limbă de circulaţie europeană 4numai pentru specialitatea . !n cuprins denumirea capitolelor şi a / . controlul asupra respectării termenilor de studiere a subiectului tezei în conformitate cu planul adoptat+  studierea tezei de licenţă elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a conţinutului controlul asupra corectitudinii întocmirii tezei calculelor efectuate de către autor precum şi asupra utilizării informaţiei din documentele financiare şi materialele altor autori. =. 9uprinsul 4cu indicarea primelor pagini ale tuturor elementelor tezei*. Obligaţiunile studentului care întocmeşte teza de licenţă sunt următoarele: • sa aleagă corect şi argumentat subiectul care să fie actual atît pentru întreprinderea pe materialele căreia se face in"estigarea cît şi pentru economie în general+ • să selecteze şi să analizeze materialeleteoretice şi practice pe problema cercetată+ • să elaboreze propuneri şi recomandări argumentate ştiinţific care să aibă importanţă practică pentru agentul economic studiat+ • să întocmească planul tezei de licenţă şi să7l prezinte pentru examinare conducătorului ştiinţific+ • să expună în formă scrisă rezultatele obţinute în strictă conformitate cu planul şi cerinţele înaintate faţă de conţinutul şi perfectarea tezei de licenţă+ • să respecte recomandările conducătorului ştiinţific+ • să prezinte la catedră la termen teza de licenţă definiti"ată+ • să pregătească un scurt raport pri"ind rezultatele obţinute în cursul in"estigaţiei şi să7l expună la susţinerea pre"enti"ă şa la cea propriu7zisă a tezei de licenţă.I'*. Anexele.

Acestea trebuie să fie logice şi să reiasă 1 . . .ste strict interzisă copierea informaţiei ce aparţine autorilor de publicaţii monografii şi manuale.paragrafelor trebuie să fie strict ec2i"alentă denumirii acestora în textul tezei.ste bine"enită părerea proprie a autorului tezei argumentată ştiinţific în ceea ce pri"eşte esenţa clasificarea şi particularităţile categoriilor economice cercetate. . . Introducerea conţine în mod obligatoriu următoarele elemente( argumentarea actualităţii subiectului ales importanţa acestuia pentru ştiinţă şi practică+ obiectul şi subiectul cercetării de licenţă+ scopul şi problemele tezei de licenţă+ sursele principale de informare care se intenţionează de a fi utilizate în cadrul tezei o scurtă caracteristică a agentului economic pe materialele căruia se perfectează teza de licenţă.olumul introducerii constituie de regulă de la & pînă la 0 pagini text dactilografiat. >inînd cont de faptul că "olumul primului capitol nu trebuie să depăşească o mărime de &? la sută din "olumul părţii de bază este important ca tendinţele in"estigării problemei precăutate să fie expuse într7un mod laconic şi concis.olumul aproximati" al părţii de bază constituie 007/0 pagini inclusi" tabelele şi alte materiale ilustrati"e.fectuarea calculelor necesare globalizarea rezultatelor obţinute şi formularea concluziilor de rigoare argumentate. Capitolul trei este destinat elaborării propunerilor de ameliorare şi îmbunătăţire a situaţiei economice în cadrul temei studiate. 9apitolul doi se întocmeşte pe baza datelor rapoartelor economice şi statistice ale întreprinderii rapoartelor statistice ale <5S rapoartele organizaţiilor internaţionale de profil proiectelor internaţionale de regulă pentru ultimii 27& ani. $odul de întocmire a sumarului tezei este prezentat în anexa 2. Capitolul doi al tezei de licenţă este de regulă unul de calcule şi analitic şi poate include descrierea următoarelor probleme. $aterialul ilustrati" se prezintă atît în textul capitolului cît şi în formă de anexe. • 9aracterizarea economică a obiectului cercetării cu analiza stării actuale stabilităţii şi perspecti"elor de dez"oltare ale acestuia+ • @esfăşurarea cercetării utilizînd metodele economice statistice matematice etc. %ermenii ştiinţifici şi economici utilizaţi la întocmirea capitolului trebuie să fie general acceptaţi ori să fie utilizaţi cu trimitere la autor. Aici urmează a fi menţionate remarcate toate cercetările anterioare importante în problema dată cu referinţe corecte la autorii acestor cercetări. Partea de bază a tezei de licenţă este alcătuită de regulă din & capitole fiecare dintre acestea incluzînd a cîte 273 paragrafe. !n primul capitol se reflectă problemele teoretice de bază ale in"estigaţiei de licenţă care se execută în baza informaţiilor selectate din cele mai actuale surse bibliografice 4articole ştiinţifice monografii manuale*.+ • . .olumul capitolului doi trebuie să constituie &?73? la sută din "olumul părţii de bază. 9apitolul doi trebuie să conţină în măsură moderată materiale ilustrate cum ar fi( grafice tabele şi diagrame care ar facilita perceperea informaţiei expuse. 9erinţe similare sunt înaintate şi faţă de formulele propuse.

!n bibliografie se prezintă lista literaturii utilizate pe parcursul executării tezei de licenţă. .xcepţie = .ste obligatoriu de respectat următoarele cîmpuri ale filei( partea stîngă a filei C &? mm dreaptă C )? mm cele de sus şi de 8os C a cîte 20 mm. Anexele se perfectează pe file aparte fiecare dintre acestea a"înd titlu şi numerotaţie în colţul din dreapta sus de exemplu anexa )2. Aici "or fi prezentate toate sursele de informare accesate de către student. Pentru e"idenţierea unor cu"inte sau enunţuri se permite utilizarea moderată a cursivului. !n acest capitol urmează a fi formulate metodele de soluţionare a problemelor depistate tot aici "or fi specificate căile de mărire a eficacităţii economice a acti"ităţii subiectului economic de reducere a c2eltuielilor de consolidare a stabilităţii financiare a acestuia etc. Acestea se cer a fi concise şi clare astfel încît să redeie o prezentare integră a conţinutului importanţei temeiniciei şi eficienţei cercetărilor efectuate. . !n încheiere se generalizează concluziile şi propunerile teoretice şi practice care au fost prezentate în cadrul cercetării. Se recomandă ca teza de licenţă să fie executată la calculator cu printarea ulterioară a acesteia pe 2îrtie de format A3. Orice propunere se cere a fi fundamentată sub aspectul oportunităţii economice şi să poarte un caracter realistic.din rezultatele analizei economice pe materialele căreia se face cercetarea de licenţă. !nc2eierea "a constitui ca "olum circa 37/ pagini dactilografiate. %extul tezei de licenţă se recomandă a fi redactat cu caractere %imes 5eB #oman font )2 pt iar inter"alul între rînduri C de ) 0. 5umerotarea paginilor se efectuează cu cifre arabe în colţul de dreapta 8os a paginii. . 9aractere aldin se "or utiliza doar la e"idenţierea titlului capitolelor paragrafelor introducerii înc2eierii precum şi a bibliografiei. !n anexe se prezintă rapoartelor financiare şi statistice perfectate de către student în mod manual pe formularele corespunzătoare contractele acodurile internaţionale precum şi copiile xerox ale altor documente ale întreprinderii4 dacă teza se elaborează în baza unei întreprinderi concrete* organizaţiei naţionale şiAsau internaţionale pe baza documentaţiei căreia a fost executată teza de licenţă. %extul lucrării urmează a fi tipărit doar pe o singură parte a filei care să fie în mod obligatoriu albă utilizată pentru lucrări de copiere7 multiplicare. Părţile componente ale tezei de licenţă cum sunt sumarul introducerea capitolele înc2eierea şi bibliografia se "or executa fiecare pe o pagină nouă. Se "or numerota toate filele lucrării începînd cu foaia de titlu însă pe aceasta se omite cifra 4)*. !n esenţa sa capitolul trei este unul aplicat şi reprezintă prin sine rezultatul cercetărilor efectuate. %ot în anexe se prezintă materialul ilustrati" tabelele neincluse în textul lucrării din cauza "olumului 4o pagină completă sau cîte"a pagini*. 24-er)ectarea te8ei de licenţ" 240 -er)ectarea te&tului Perfectarea tezei de licenţă trebuie să corespundă cerinţelor în "igoare.olumul capitolului trei "a constitui circa &?73? la sută din "olumul părţii de bază.

Introducere în te2nica specială( note de curs A . !n cazul cînd transferul este ine"itabil atunci pe pagina următoare e necesar de repetat descrierea coloanelor tabelului iar deasupra acestuia se "a scrie 'prelungirea tabelului 1'.ictor $îrzac+ Acad. H . . #esp. Sub diagramă se "or da explicaţii semnelor conenţionale 4"ezi anexa 3*.lectromecanică. "entru cartea cu un autor: $îrzac . %e2. !n cazul cînd se face trimitere la formula dată în textul ce "a urma acesteea i se "a atribui un număr cu cifre arabe între paranteze rotunde la cîmpul de dreapta a paginii pe acelaşi rînd unde este prezentată formula.nergetică 9atedra .2' ceea ce reprezintă începutul celui de7al doilea paragraf al capitolului trei. C 10 p.( Acad. 24* -er)ectarea tabelelor' diagramelor şi a )ormulelor Tabelele permit reflectarea e"identă a informaţiei prezentate în formă de cifre şi de aceea reprezintă parte integrantă a oricărei teze de licenţă executată la temă financiar7contabilă. !n textul tezei de licenţă se "or face referinţe la toate materialele ilustrati"e anexate. $ai 8os la mi8locul rîndului se înscrie titlul tabelului fără a pune punct la sfîrşit 4"ezi anexa &*.I. !ormulele de regulă se situează din rînd nou. . 2??&. 24/ :ntocmirea bibliogra)iei Informaţia cu pri"ire la sursele bibliografice ale tezei de licenţă sunt prezentate în formă de borderou bibliografic a literaturii utilizate care succed partea textuală precum şi în formă de referinţe bibliografice situate nemi8locit în textul lucrării. 6a formularea "iziunii proprii pri"ind unele probleme afirmaţiile se fac de la persoana întîia plural de exemplu 'considerăm' 'în opinia noastră' etc. C 92. Petru %odos+ Fni". #eferinţele "or conţine numărul de ordine al acestora şi se perfectează atît cu paranteze rotunde de exemplu 4desenul &* cît şi prin locuţiunea( 'după cum se "ede în desenul &'. 5umerotarea paragrafelor are semnificaţie complexă în cadrul unui capitol şi este însoţită de semnul D de exemplu '&. @escrierea bibliografică a sursei de literatiră utilizată se "a perfecta în strictă corespundere cu standardele existente. al #$.Etefan cel $are'. Sistemul Internaţional de Fnităţi( G2id de utilizare A Andrei 92iciuc Ion Sobor+ red. 5umerotarea capitolelor şi a paragrafelor se marc2eză cu cifre romane şi arabe respecti" 4"ezi anexa 2*. C &1 p.constituie începutul unui nou paragraf care se "a înscrie pe aceeaşi pagină peste un rînd de la titlul capitolului sau de la ultimul rînd al paragrafului precedent.Etefan cel $are' a $. %oate tabelele trebuie să fie numerotate în colţul de dreapta sus de exemplu tabelul 1. C 92.( F%$ 2??3. Se recomandă ca tabelul să nu fie transferat pe altă pagină. !ntre titlul paragrafului şi textul acestuia de asemenea se "a lăsa un rînd liber. "entru cartea cu doi autori: 92iciuc Andrei.A. A $oldo"ei :ac. 5emi8locit sub formulă se dă descifrarea indicilor utilizaţi în fomulă care "a începe cu expresia 'unde' fără a pune două puncte 4anexa 0*.. iagramele la fel se "or numerota şi întitula. de .

C 2??3.ladisla". O "ariantă posibilă de perfectare a citatelor este nota de subsol care se "a prezenta la sfîrşitul paginii în text. Planificarea şi organizarea ser"iciilor de bibliotecă. colecti" A Fni". C 5r.ladisla" @o2otaru .nac2e Ionel. C p.lena. FS$ 2??&.roAe<oo-sAStiinte9O$AplanifAindex. C p.lena 92işlari AA .J. ). C p./&7/=. )HH1 5r. C 21) p. escrierea documentelor oficiale: 6egea a"iaţiei ci"ile( 6egea #epublicii $oldo"a din H iul. Antreprenoriatul ca factor al creşterii economice A .d.*. )? . C 5r. Pentru confirmarea "eridicităţii şi fundamentarea unor teze se utilizează citatele care "or conţine în mod obligatoriu trimitere la sursa bibliografică. C 2ttp(AABBB.0/. C 2??3. Agrară de Stat din $oldo"a. Iş. escrierea resurselor Internet: . Pentru a a"ea legătură cu textul se pune menţiune în formă de steluţă sau număr de ordine a referinţei. de Stat din $oldo"a :ac.2 2 Acti"itatea de antreprenoriat( structură funcţii obiceiuri ale anga8aţilor A Scripnic 9.ale 9omunicării 9atedra 9omunicare+ coord.unibuc."rica 2??3. al FAS$ 2??&. "entru articole din ziare: #aport de acti"itate al 95A$ în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în primul trimestru al anului 2??3 AA $oldo"a Su"erană.laborarea tezelor de licenţă şi proiectelor te2nice( !ndrumar metodic A . C 92. . @e exemplu( '9itatul'. "entru cartea cu patru autori şi mai mulţi: Antreprenorul rural A Aurelia 6it"in Iş. C 92. @acă pe una şi aceeaşi pagină se fac cîte"a trimiteri la aceeaşi sursă atunci la menţiuni se "a scrie '%ot acolo' sau 'Idem' şi numărul paginii la care se face trimitere.( .J+ Fni". C 49omunicare*. 9onstantin $arin.( 9. C 3) p. C 92. C 92.a.eacesla" %entiuc Oleg :runze+ Acad. C )HH1.)H72). C 2& apr.a. 6ista literaturii se recomandă a fi prezentată în ordinea după cum urmează(  materiale oficiale( legi 2otărîri ale Gu"ernului acte normati"e ale ministerelor departamentelor şi ale altor instituţii de stat+  literatura tipărită cu caractere latine în ordine alfabetică după autor şi denumire+  literatura tipărită cu litere c2irilice în ordine alfabetică după autor şi denumire.conomica.de Kurnalism şi Et. escriere articole din reviste% culegeri: 92işlari . "entru cărţile ce se descriu la titlu #fără autor$: 9omunicarea publică( concepte şi interpretări( St.( 9entrul . C 42& oct.( .2tm IAccesat 2H ?& 2??/J.0?. C )== p."rica 2??)."entru cartea cu trei autori: @o2otaru . )2017LIII AA $onitorul oficial al #epublicii $oldo"a. @e exemplu( & %ot acolo p./H71?. de %ransporturi Informatică şi 9omunicaţii.

Scopul susţinerii pre"enti"e constă în controlul asupra corespunderii lucrării cerinţelor în "igoare precum şi admiterea tezei de licenţă pentru susţinere. #ecenzia acestuia se pregăteşte timp de &70 zile. !n partea de înc2eiere a )) . Fn exemplar al a"izului se transmite la catedră cel de7al doilea C studentului pentru pregătirea răspunsurilor la obser"aţiile conducătorului care "or fi audiate la susţinerea tezei. Pe baza rezultatelor obţinute la examenele se stat absol"entului i se "a elibera diplomă nelicenţiată de confirmare a studiilor superioare. Prima semnătură se aplică în înc2eiere mai 8os de ultimul rînd al textului 4tot aici se indică data definiti"ării tezei*. !n termen de nu mai mult decît cu o lună pînă la susţinerea tezei în faţa 9omisiei pentru examenul de licenţă are loc susţinerea pre"enti"ă a tezei. A"izul "a fi prezentat în două exemplare nu mai tîrziu decît în prealabil cu o săptămînă pînă la ziua susţinerii tezei de licenţă. Susţinerea pre"enti"ă se petrece în faţa Comisiei pentru susţinere preventivă a tezelor de licenţă membrii căreia sunt desemnaţi de către şeful catedrei !inanţe din acti"ul de profesori ai catedrei. 6a susţinerea pre"enti"ă studentul urmează să prezinte în formă "erbală un scurt raport 4071 minute* pri"ind rezultatele obţinute pe parcursul cercetării subiectului abordat în teză precum şi o scurtă prezentare a conţinutului acesteia.!n teza de licenţă trimiteri se fac în toate cazurile de citare directă sau indirectă la fapte împrumutate idei teze formule tabele etc. 9erinţele faţă de perfectarea a"izului sunt prezentate în anexa /. Studenţii care nu au fost admişi la susţinere au dreptul să susţină doar examenele de stat. A doua semnătură se aplică pe foaia de titlu mai 8os de denumirea subiectului din stînga. A"izul la teza de licenţă "a conţine informaţii de felul următor( 7 actualitatea subiectului abordat+ 7 importanţa teoretică şi practică a tezei de licenţă+ 7 o caracterizare pe scurt a conţinutului lucrării+ 7 atitudinea studentului la executarea tezei spiritul de iniţiati"ă al acestuia şi gradul de indi"idualitate la cercetarea efectuată+ 7 cunoaşterea de către autor a procedurilor de cercetare a tezei+ 7 aprecierea perfectării lucrării corespunderea acesteia standardelor de perfectare în "igoare+ 7 nea8unsurile principale ale tezei+ 7 decizia de admitere la susţinere a lucrării. 64 Susţinerea preventiv" a te8ei de licenţ" %eza de licenţă se semnează de către student în două locuri special destinate pentru aceasta şi se prezintă la catedră. 34 Recen8area şi preg"tirea c"tre susţinere a te8ei de licenţ" %eza de licenţă prezentată la catedră se înregistrează şi se transmite conducătorului ştiinţific pentru "erificare şi întocmire a a"izului. #ecenzentul apreciază profunzimea studierii subiectului şi a surselor bibliografice logica expunerii materialului lacunele şi greşelile sub aspect al structurii conţinutului stilului şi al perfectării lucrării. 6uînd în considerare subiectul tezei de licenţă precum şi a"izul conducătorului ştiinţific şeful de catedră desemnează un recenzent din afară.

&. @e regulă susţinerea se desfăşoară conform următorului scenariu( ). Autorului tezei de licenţă i se oferă )?7)0 minute pentru a prezenta membrilor comisiei rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate precum şi pentru a da explicaţii la obser"aţiile recenzentului şi ale conducătorului ştiinţific.recenziei recenzentul menţionează dacă a fost sau nu dez"ăluit subiectul tezei de licenţă şi e"aluează lucrarea( spre exemplu '. teza de licenţă este apreciată cu nota = 4opt*'. Pentru a da un răspuns complex la întrebările ce i se adresează studentul este în drept să consulte teza pe care a pregătit7o. 3.. 54 Susţinerea te8ei de licenţ" Susţinerea tezei de licenţă are loc în prezenţa membrilor 9omisiei pentru examenul de licenţă în componenţă de nu mai puţin de 2A& din numărul total de membri. . !n cazul cînd teza a fost susţinută pe o notă mai mică de 0 4cinci* 9omisia pentru examenul de licenţă ia o decizie pri"ind posibilitatea rectificării suplimentare a tezei de licenţă cu scopul de a fi susţinută repetat. 2.. 0.ste de dorit ca la susţinere să fie prezenţi conducătorul ştiinţific al tezei şi recenzentul acesteea. 9erinţele faţă de perfectarea recenziei sunt prezentate în anexa 1. Preşedintele sau "icepreşedintele 9omisiei anunţă susţinerea tezei de licenţă a studentului prezintă subiectul lucrării numele gradul ştiinţific şi funcţia conducătorului ştiinţific. @ecizia asupra notei de la susţinerea tezei de licenţă se ia la şedinţa înc2isă a 9omisiei pentru examenul de licenţă. Motărîrea 9omisiei este definiti"ă şi nu poate fi re"ăzută. Preşedintele sau un membru al 9omisiei dă citirii a"izul conducătorului ştiinţific şi recenzia din afară la teza de licenţă prezentată către susţinere menţionănd asupra lacunelor remarcate la teză. /. )2 . >inînd cont de aprobarea de către conducătorul ştiinţific a tezei de licenţă pentru susţinere precum şi recenzia poziti"ă la teza dată şeful de catedră face înscriere pe foaia de titlu 'aprobat pentru susţinere' pune semnătura şi data. !n aşa mod elementele obligatorii la recenzarea tezei de licenţă sunt următoarele( • actualitatea temei+ • corespunderea conţinutului tezei subiectului aprobat+ • ni"elul de pregătire teoretic şi practic al autorului lucrării+ • argumentarea concluziilor şi a propunerilor+ • prezenţa noutăţii ştiinţifice în teză şi gradul de indi"idualitate a studentului la exprimarea opiniei+ • aprecierea ni"elului de corectitudine şi a calităţii perfectării tezei+ • aprecierea generală a lucrării. Se anunţă nota la care a fost e"aluată teza de licenţă. $embrii comisiei iar mai apoi şi cei prezenţi în sală adresează studentului întrebări pri"ind opinia autorului asupra unor aspecte ale tezei de licenţă.

O însemnătate ma8oră o constituie întocmirea corectă a raportului de susţinere în care să fie expuse laconic şi limpede următoarele( • titlul subiectului ales şi actualitatea acestuia+ • domeniul de acti"itate a agentului economic cercetat şi importanţa pentru acesta a temei abordate în teza de licenţă+ • logica planului tezei de licenţă+ • concluziile obţinute în urma cercetării efectuate+ • recomandări practice formulate pentru întreprinderea cercetată+ • acceptareaAneacceptarea de către conducerea întreprinderii a recomandărilor propuse. @acă teza de licenţă în urma susţinerii este apreciată cu o notă negati"ă aceasta se consideră ne"alabilă şi studentul "a primi la absol"ire o diplomă nelicenţiată de studii superioare. #ne&a 0 )& . !n raport sunt bine"enite referinţele la tabelele diagramele sc2emele corespunzătoare care pot fi prezentate în formă de slide7uri sau material distribuit.5ota tezei de licenţă este constituită din următoarele părţi componente( • conţinutul lucrării şi profunzimea aspectelor abordate de către autor+ • nota la care a fost e"aluată teza de către conducătorul ştiinţific şi recenzentul din afară+ • corespunderea perfectării lucrării cerinţelor în "igoare+ • claritatea şi complexitatea conţinutului raportului prezentat la susţinere+ • calitatea răspunsurilor la întrebările adresate în timpul susţinerii tezei. Pentru a susţine cu succes teza de licenţă studentului i se recomandă să se pregătească minuţios către susţinere.

Modelul foii de titlu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra „Marketing şi Relaţii Economice nternaţionale! Te8a de licenţ" Rolul Societ"ţilor Transnaţionale 7n Economia Mondial" Munteanu on' %r4 ER +*+/ Coordonator ştiinţi)ic$ Sava Elena' dr4' con)4 univ4 C(işin"u' *++. )3 .

......................................10 Ane#e....... C #$ în particular ........&. Potenţialul turistic al #epublicii $oldo"a ................ Studiul indicatorilor de performanţă .........................................0 )........&1 Capitolul #nali8a ....... 9onsolidarea sectorului turistic naţional( direcţii prioritare de dez"oltare .........................../3 Concluzii şi recomandări...........3 Capitolul Consideraţii generale4 #bord"ri teoretice ).....13 Lista i lio"rafică ...............) Adnotare ......&? 2..................... #olul şi locul industriei turistice în economia naţională ...............................2.....01 &...............31 &................................................................)..................................... diagnostic a sectorului turistic naţional ndustria turistic" 7n condiţiile actuale de de8voltare economic" a Republicii &...2.......2....... Piaţa turistică C particularităţi şi dimensiuni structurale .................................... Starea actuală a infrastructurii turistice în #epublica $oldo"a ............................................... @elimitări conceptuale..........................2& 2....................#ne&a * Modelul cuprinsului tezei de licenţă CUPRINS Introducere ......)2 )...&....................1= )0 ............. Analiza calitati"ă( disparităţi constrîngeri şi conflicte existente pe piaţa turistică naţională în aspect general şi în contextul relaţiilor F......."oluţia circulaţiei turistice...........&........)......... 9oordonate pri"ind acti"itatea şi cercetarea de mar-eting turistic .......1? Lista a re!ierelor ...... . Posibile "ariante de politici în turism( cinci paşi pentru relansare ....).......)= Capitolul Moldova 2...

)/ . *+++ *++0 *++* *++/ *++1 *++2 *++6 *++3 )13&/ 2/1?0 )2?0H )&1=1 33)&= &0/2= /203) 0&&=& 0?=2? 10H/? 1?02? 5r.&(.#ne&a / Modelul ta elului Tabelul * Numărul mediu scriptic de an"a$aţi %n industria turistică 2??? &'() 2??) &*+.+)/ 2??0 ..3 0.epublicii (oldova Figura /4 =inamica ratelor dob>n8ii pe credite' ? #ne&a 2 Modelul formulei unde 9:8 C fluxul monetar de intrare în perioada 8+ I5.5 0..r4mediu de anga<aţi' pers4 &ursa: &tatistica turistică% site'ul oficial al (CT% )))*turism*gov*md #ne&a 1 Modelul fi"urii =???? 1???? /???? 0???? 3???? &???? 2???? )???? ? 0. C "aloarea in"estiţiei+ #I# C rata internă a rentabilităţii. 2??3 . 2??/ &). 2??& &*-.+ . 2??2 &*-... turişti şi excursionişti interni &ursa: epartamentul +nalize &tatistice şi &ociologice al .+ 2??1 &).

"aluarea calităţii şi întocmirii tezei+ Aprecierea generală a tezei de licenţă. Recen8ent$ Semn"tura Anumele' prenumele' titlul ştiinţi)icoCdidactic' =ata postul ocupat' locul de munc"B Semnătura confirm Eeful ser"iciului cadre 4numele prenumele* =ata D4Ş4 Semnătura )1 .#ne&a 6 Modelul a!izului #vi8 la te8a de licenţ" a studentului specialit"ţii „Marketing şi RE !@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 4numele prenumele* cu tema$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Actualitatea temei+ . 9oordonator ştiinţific 4numele prenumele titlul ştiinţifico7didactic* Semnătura OOOOOOOOOOO @ata OOOOOOOOOOOOOOOO #ne&a 3 Modelul recenziei Recen8ie la te8a de licenţ" a studentului Anumele' prenumeleB specialit"ţii „Relaţii Economice nternaţionale! cu tema$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Actualitatea temei+ 9orespunderea conţinutului tezei de licenţă temei abordate+ Gradul de pregătire teoretică şi practică a autorului tezei+ Argumentarea concluziilor şi recomandărilor+ 5outatea ştiinţifică şi practică a tezei+ .aloarea teoretică şi practică a tezei de licenţă+ 9aracteristica succintă a conţinutului tezei+ AtNrnarea studentului la îndeplinirea tezei de licenţă iniţiati"itatea lui+ Posedarea de către autor a metodelor de cercetare+ Aprecierea ni"elului de corespundere a tezei standardelor în "igoare+ 5ea8unsurile principale ale tezei+ 9oncluzia pri"ind admiterea tezei de licenţă spre susţinere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->