Finance Analysis Worksheet - Bảng tính toán vay/ gửi tiền (đơn vị K = 1000 đồng

)
Finance Analysis (tính toán vay/ gửi tiền)
Years (thời hạn):
Rate (lãi suất):
Present Amount (số tiền hiện tại):
Future Amount (số tiền tương lai)
Payment Type (cuối/ đầu kỳ):
Annual Payment (trả/ gửi mỗi kỳ):
Total Payment (tổng tiền trả/ gửi):
Total Interest (tổng tiền lãi):

5.00
12.00%
100,000
0
0

2,224
133,467
33,467

Mô tả:
Bạn có nhu cầu vay tiền hay gửi tiền?
Vay tiền: giả sử hiện tại bạn định mua chiếc xe máy với giá
120.000 K mà hiện tại thì bạn mới có 20.000 K. Bạn vay được
số tiền còn thiếu là 100.000 K với thỏa thuận: lãi suất (danh
nghĩa) 12% năm, trả đều hàng tháng trong thời hạn 5 năm.
Nghĩa là bạn sẽ phải trả 5 x 12 = 60 lần (kỳ hạn), lãi suất
áp dụng là 12%/ 12 = 1% tháng, vậy hàng tháng (mỗi kỳ) số
tiền bạn trích từ thu nhập khả dụng để trả cho ngân hàng là
bao nhiêu?
Với hàm PMT(rate; nper; pv; [fv]; [type]) bạn biết được
đáp số là: 2224 K/ tháng, với các biến số: rate lãi suất kỳ hạn,
nper số kỳ hạn, pv số tiền hiện tại; [fv] số tiền kỳ thứ nper;
[type] đầu/ cuối kỳ).

Gửi tiền: giả sử bạn đã có xe đủ, nhà đủ… và điều bạn
quan tâm là tích lũy tiền 15 năm, với lãi suất tiền gửi khoảng
10% năm thì sẽ có đủ số tiền 500.000 K cho con của bạn được
đi du học.
Cũng hàm PMT(rate; nper; pv; fv; [type]) cho bạn biết
bình quân cần trích ra bao nhiêu tiền trong tổng thu nhập hàng
tháng của gia đình mình để khả năng dự định trên là hiện thực.
Đáp số: PMT(10%/12; 15x12; 0; 500.000 K; 0) = 1206 K
Mọi trao đổi, mời liên hệ ĐDKD Bảo Phúc:
- ĐT: 0958632738
- Email: bhnttv@yahoo.com
- Website: www.bhnt.pbwiki.com.

Rate (lãi suất)
2,224
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
5.50%
6.00%
6.50%
7.00%
7.50%
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%
10.00%
10.50%
11.00%
11.50%
12.00%
12.50%
13.00%
13.50%
14.00%
14.50%
15.00%
15.50%
16.00%
16.50%
17.00%
17.50%
18.00%
18.50%
19.00%
19.50%
20.00%

Years (năm)
1

3
8,379
8,401
8,424
8,447
8,469
8,492
8,515
8,538
8,561
8,584
8,607
8,630
8,653
8,676
8,699
8,722
8,745
8,768
8,792
8,815
8,838
8,862
8,885
8,908
8,932
8,955
8,979
9,002
9,026
9,049
9,073
9,097
9,120
9,144
9,168
9,192
9,216
9,240
9,263

5
2,821
2,842
2,864
2,886
2,908
2,930
2,952
2,975
2,997
3,020
3,042
3,065
3,088
3,111
3,134
3,157
3,180
3,203
3,227
3,250
3,274
3,298
3,321
3,345
3,369
3,394
3,418
3,442
3,467
3,491
3,516
3,540
3,565
3,590
3,615
3,640
3,666
3,691
3,716

10
1,709
1,731
1,753
1,775
1,797
1,819
1,842
1,864
1,887
1,910
1,933
1,957
1,980
2,004
2,028
2,052
2,076
2,100
2,125
2,149
2,174
2,199
2,224
2,250
2,275
2,301
2,327
2,353
2,379
2,405
2,432
2,458
2,485
2,512
2,539
2,567
2,594
2,622
2,649

15
876
898
920
943
966
989
1,012
1,036
1,061
1,085
1,110
1,135
1,161
1,187
1,213
1,240
1,267
1,294
1,322
1,349
1,378
1,406
1,435
1,464
1,493
1,523
1,553
1,583
1,613
1,644
1,675
1,706
1,738
1,770
1,802
1,834
1,867
1,900
1,933

20
598
621
644
667
691
715
740
765
791
817
844
871
899
927
956
985
1,014
1,044
1,075
1,105
1,137
1,168
1,200
1,233
1,265
1,298
1,332
1,366
1,400
1,434
1,469
1,504
1,539
1,575
1,610
1,647
1,683
1,719
1,756

460
483
506
530
555
580
606
633
660
688
716
746
775
806
836
868
900
932
965
998
1,032
1,066
1,101
1,136
1,172
1,207
1,244
1,280
1,317
1,354
1,391
1,429
1,467
1,505
1,543
1,582
1,621
1,660
1,699

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful