காலாவதியாகி ப ான காதல்

காதலி

ி கால
தக


ப ாகி

ி

கவ

தய ல்

பத

லாதி

பதபதா

னபலா

ி

,
தில்


தில்

தி

வ க

பக க
க பவி ப

,

ால்ல

கன

பகா

"

ான

,

"
தி

ய ல்,

.. கா தல்லா

தி

ி

ய ல் லய

வ ல்

பதா

கா தி

காத

,

ிவ

கா

ல தி

.

வா ல்

வ த
கில்

...


,

வ ி கி ி கி ப ா ா . . க க ப ா ய ல் ய தப ா . ா த வ க கா ன ல் . க தில் வ ன வ ாக க கா ல் கா தப ா ல தி தல் வ த யா ா ா த வ ா கி ப ால .வ கி ப . . வ ா ப தா தில் தில் ா னா ா க ன ா . பதா வ பதா ி க ிய ன வ வ கா ப பய க தி ால்ல ப திக வ ப ா தி பன யா ன தி தவ . கான . கி வ ப . . காக. 5 தி கியவ .

! கி .. ன ால்லி வ க ிய பன பதா .. ப ா ா ன வா தபத வ ி த ா க ி த ." ல் த யவ ல் யப வ ல.. ி வ வ ி ி க ி பவ ப ால தயா ானா வ ி ப ா தல் ப ப வ ன ப ால் க ல் க பதா த ன தா . ப தி திய ல் ா த ா .. ன னப ிய வ பவ ாதன " ல் க தா ப ல.. ப ா க ப ா பய க ியாக தய தி தில் ..ாக க ா வ ல் கலா வ ல. ா க தியா தா ாக க த க தில் ல் னால் கா .

ி ன வ கனவாக தா ல ப தா .. தி தி வ வ ப ாதாவ கா கன வத க யா வல க னபவா ா க காத கா ா காத கலா தில் வ .. தில் காலாவதியாகி ப ான ன. கா .. க ல் கி ல்பலா வ ான ...!!!! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful