PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Repub like Hrvatske (Narodne novine, b roj 150/2011), a u vezi sa člankom 42.c stavkom 3. Zakona o reviziji (Narodne novine, b roj 146/2005, 139/2008 i 144/2012) Vlada Repub like Hrvatske je na sjednici održanoj 2014. godine donijela

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Odb ora za javni nadzor revizije za 2013. godinu, u tekstu koji je Vladi Repub like Hrvatske dostavio Odb or za javni nadzor revizije, aktom od

KLASA: URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013. GODINU

siječanj 2014.

PRAVNI POLOŽAJ, ORGANIZACIJA I ZADACI Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji koji je stupio na snagu u prosincu 2008. godine (N arodne novine, broj 139/2008), zakonodavni okvir u području revizije uskla đen je s Direktivom Europskog pa rla menta i Vijeća 2006/43/EZ o zakonom propisanim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih izvještaja, a radi ustrojavanja učinkovitog sustava nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora u Republici Hrvatskoj. Javni nadzor povjeren je Odboru za javni nadzor revizije (dalje u tekstu: Odbor), koji je prema odredbama članka 42. stavka 1. Zakona o reviziji (N arodne novine, broj 146/2005, 139/2008 i 144/2012), neovisno i samostalno tijelo javnog nadzora nad Hrvatskom revizorskom komorom, revizorskim društvima, samostalnim revizorima i ovlaštenim revizorima. Sukladno članku 42.d stavku 1. Zakona o reviziji Odbor ima sedam članova koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Konstituirajuća sjednica Odbora, sazvana temeljem Rješenja o imenovanju članova Odbora koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine, održana je 10. ožujka 2009. godine. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 2012. godine donijela Rješenje o razrješenju dužnosti dijela sljedećih članova Odbora: Damir Kaufmana, Ivana Bubica i Danijele Stepić i Rješenje o imenovanju Željka Andrijanića, mr. se. Žane Pedić i Marije GrbićPadjen članovima Odbora za javni nadzor revizije (Narodne novine, broj 53/2012). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2012. godine donijela Rješenje o razrješenju dužnosti dijela sljedećih članova Odbora: prof. dr. se. Siniša Petrović i Marija Grbić-Padjen i Rješenje o imenovanju prof. dr. se. Edite Čulinović-Herc i Olivere N ovačić članicama Odbora za javni nadzor revizije (Narodne novine, broj 140/2012). S obzirom kako je 26. veljače 2009. godine istekao mandat dr.se. Ivanu Čevizoviću, Željku Faberu i prof. dr. se. Lajošu Žageru, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2013. godine donijela Rješenje o njihovom razrješenju radi isteka mandata i Rješenje o njihovom ponovnom imenovanju (N arodne novine, broj 34/2013). Slijedom navedenih odluka Vlade Republike Hrvatske članovi Odbora su: Željko Andrijanić, dr.se. Ivan Čevizović, prof.dr.se. Edita Čulinović-Herc, Željko Faber, Olivera N ovačić, mr. se. Žana Pedić, prof.dr.se. Lajoš Žager.

-

Članovi Odbora imenuju se na razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja, najviše dva puta. Članovi Odbora odlučuju neovisno i samostalno. Aktivnosti Odbora te novčane naknade za rad članova Odbora u skladu s Poslovnikom Odbora financiraju se iz državnog proračuna. Predsjednik Odbora do 15. listopada 2013. godine bio je dr. se. Ivan Čevizović. N a 54. sjednici Odbora koja je održana 5. prosinca 2013. godine za predsjednicu Odbora izabrana je mr. se. Žana Pedić.

2

Sjedište Odbora je u Zagrebu pri Ministarstvu financija, Katančićeva 5. Ministarstvo financija osigurava prostor za održavanje sjednica Odbora te pruža nužnu administrativnu i tehničku podršku za nesmetan rad Odbora. Organizacija i način rada Odbora, uključujući ustrojstvo, prava i dužnosti članova, način rada, poslove, sjedište i financiranje, uređeni su Poslovnikom. Odbor je donio Poslovnik na temelju čla nka 42.c sta vka 1. Za kona o reviziji, a potvrdila ga je Vla da Republike Hrva tske (Narodne novine, broj 116/2009). Odbor jednom godišnje o svojem radu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske. Prema odredbama Zakonu o reviziji i Poslovniku Odbora, Odbor u obavljanju poslova ima ovlasti nadzora nad sljedećim aktivnostima: 1. izdavanja i oduzimanja dozvola i certifikata te registracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava i samostalnih revizora, 2. usvajanja i primjene Međuna rodnih revizijskih standarda, 3. usva ja nja i primjene standarda o pitanjima profesiona lne etike, 4. interne kontrole kvalitete revizorskih društava i samostalnih revizora, 5. stalnog obrazovanja putem programa Hrvatske revizorske komore, 6. organizacije ispita i izdavanja certifikata za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora, 7. nostrifikacije stranih isprava - certifikata ovlaštenih revizora, 8. osiguranja sustava provjere kvalitete rada, 9. metodologije koju donosi Hrvatska revizorska komora za obavljanje provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, 10. provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koje provodi Hrvatska revizorska komora, 11. zaračunatih revizorskih naknada, 12. stegovnih postupaka i drugih mjera, odnosno istražnih i disciplinskih postupaka koji se provode s ciljem otklanjanja i sankcioniranja nepravilnosti, te 13. prijevoda tumačenja, stručnih mišljenja i obrazloženja koja izdaje Hrvatska revizorska komora u vezi s primjenom propisa o reviziji. Nadalje, Odbor prati provedbu propisa, predlaže izmjenu i dopunu propisa i sudjeluje u postupku izrade nacrta propisa putem svojih članova. U svrhu provedbe ovlasti nadzora, po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane strane po pravu nadzora Odbor poništava, ukida ili mijenja akte Hrvatske revizorske komore. Odbor provodi inspekcijski nadzor revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora putem Hrvatske revizorske komore, ovlaštenih vještaka ili nadležnih državnih tijela. Odbor je ovlašten sura điva ti s na dzornim tijelima država članica i s nadzornim tijelima trećih država. Naposljetku, važno je istaknuti kako je Europska komisija još u siječnju 2011. godine donijela Odluku o jednakopravnosti pojedinih sustava javnog nadzora revizije, provjere kvalitete rada, nadzora i sustava kažnjavanja revizora i prijelaznim razdobljima za revizorske usluge revizora i revizorskih društava trećih zemalja u Europskoj uniji (Službeni list, L 15). N avedenom Odlukom sustav javnog nadzora revizije Republike Hrvatske ocijenjen je jednakopravan sustavu javnog nadzora revizije koji se primjenjuje u državama članicama Europske unije. AKTIVNOSTI ODBORA U 2013. GODINI Odbor je tijekom 2013. godine održao ukupno 15 sjednica, od čega ih je 5 održano putem elektroničke pošte. Pregled dnevnih redova održanih sjednica Odbora daje se u prilogu I. ovoga Izvješća.

3

Kronološki pregled aktivnosti i rasprava Odbora Odbor je tijekom 2013. obavljao aktivnosti sukladno Zakonu o reviziji te je nastavio suradnju s Hrvatskom revizorskom komorom. N a temelju zahtjeva Ministarstva financija Odbor je dana 26. i 27. rujna 2013. godine proveo nadzor Hrvatske revizorske komore. Odbor je tijekom 2013. pratio nadzorne aktivnosti Hrvatske revizorske komore te je Hrvatska revizorska komora dvomjesečno dostavljala Odboru izvješća o nadzorima kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora. Na 41. sjednici Odbora održanoj 17. siječnja 2013. godine Odbor je dao Hrvatskoj revizorskoj komori suglasnost na Objavu sveukupnih rezultata nadzora i provjere kvalitete rada za 201172012. godinu te je raspravljao o Planu i programu nadzora i provjere kvalitete rada Hrvatske revizorske komore za 2012./2013. godinu. N a istoj sjednici Odbor raspravljena je inicijativa Sektora za financijski sustav u svezi licenciranja, edukacije i nadzora rada revizora te potrebe njihovog una prjeđenja zbog nedosta ta ka u praksi te je ra spra vljeno ka ko bi se pri izradi novoga Zakona o reviziji trebalo uzeti u obzir postojeće probleme iz prakse. Članovi Odbora na istoj sjednici prihvatili su Financijski plan Odbora za 2013. godinu. Na 42. sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine Odbor je raspravio Izvješće o radu Odbora za 2012. godinu i Program rada Odbora za 2013. godinu te su članovi Odbora dali svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje teksta. N a istoj sjednici Odbor je raspravio Izvješće Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za razdoblje 1.7.2012.-31.12.2012. godine i ažurirani popis stegovnih postupaka i izrečenih stegovnih mjera nakon održanih stegovnih rasprava 21. prosinca 2012. godine te je zatražio od Hrvatske revizorske komore pisano objašnjenje pojedinačnih slučajeva u kojima je došlo do obustave postupka ili odustanka od tužbe. N a istoj sjednici Odbor je zatražio dostavu Priloga 3. Planu i programu nadzora i provjere kvalitete rada 2012./2013. godinu u formi koja će obuhvaćati aktivnosti u planskom razdoblju koje su vezane za provjeru otklanjanja utvrđenih nepra vilnosti kod revizorskih društava koja su bila obuhvaćena nadzorom u proteklom razdoblju, a u formatu uskla đenom s ostalim prilozima Pla na i programa nadzora i provjere kva litete ra da za 2012./2013. godinu. Čla novi Odbora na istoj sjednici raspravljali su o provedenom obra zova nju za pola ga nje ispita za stjeca nje zva nja ovlaštenog revizora i naknadi koju je naplatila Hrvatska revizorska komora, a sve bez odgovarajućih odluka Odbora. Zatražili su dostavu od Hrvatske revizorske komore detaljne informacije o provedenom obrazovanju za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora (što uključuje podatke o popisu predavača, sastavljača ispita, ispitivača, satnici i dr.), očitovanje o odgovornosti zaposlenika Hrvatske revizorske komore radi provedbe obrazovanja suprotno Zakonu o reviziji i dostavu detaljnog plana aktivnosti u svezi obrazovnog ciklusa u 2013. godini (hodogram aktivnosti). N a istoj sjednici Odbor je temeljem zaprimljene pritužbe zatražio od Hrvatske revizorske komore provedbu nadzora u revizorskom društvu BDO Croatia d.o.o. u odnosu na osiguranje od odgovornosti. Odbor je na 43. sjednici održanoj 25. veljače 2013. godine putem elektroničke pošte usvojio Izvješće o radu Odbora za 2012. godinu i Program rada Odbora za 2013. godinu. Na 44. sjednici Odbora koja je održana 17. ožujka 2013. predsjednik Odbora, dr. se. Ivan Čevizović, dao je mandat na raspolaganje jer su na zatvorenoj sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 13. ožujka 2013. godine dosadašnji članovi Odbora (prof. dr. se. Lajoš Žager, Željko Faber i dr. se. Ivan Čevizović) razriješeni i ponovo imenovani u novom mandatnom razdoblju, no članovi Odbora jednoglasno su ponovno izabrali dr. se. Ivana Čevizovića za predsjednika Odbora. N a istoj sjednici imenovani su predstavnici Odbora koji će sudjelovati radu u Radne skupine Ministarstva financija za izradu N acrta prijedloga Zakona o reviziji. Također, čla novi Odbora ra spra vili su poda tke iz Izvješća Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za razdoblje 1.7.2012.-28.2.2013. godine i zatražili da Hrvatska revizorska komora u navedenom Izvješću doda stupac koji sadrži kratak opis nalaza iz rješenja te da dostavi procjenu ostvarenja plana do kraja izvještajnog razdoblja. Članovi Odbora raspravili su dopis Hrvatske revizorske
4

komore u svezi obavljenog ograničenog izvanrednog nadzora nad revizorskim društvom BDO Croatia d.o.o. N a istoj sjednici Odbor je zatražio dopunu informacije koju je dostavila Hrvatska revizorska komora u svezi provedenog obrazovanja za zvanje ovlaštenog revizora u 2012. godini te dostavu Programa obrazovanja za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora i iznos naknade za obrazovni ciklus u 2013. godini na prethodnu suglasnost Odboru. Odbor je na 45. sjednici održanoj 25. travnja 2013. godine dao suglasnost na izmjene Statuta Hrvatske revizorske komore te nastavio raspravu u svezi provedenog obrazovanja za zvanje ovlaštenog revizora u 2012. godini. Na 46. sjednici održanoj 24. svibnja 2013. godine Odbor je raspravio Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2012. godinu i zatražio dostavu pojašnjenja. Odbor je primio na znanje Zapisnik o obavljenom nadzoru i provjeri kvalitete rada nad revizorskim društvom BDO Croatia d.o.o. u dijelu koji se odnosi na osiguranje odgovornosti za štetu te zatražio provedbu cjelokupnog nadzora nad revizorskim društvom BDO Croatia d.o.o. Članovi Odbora nastavili su raspravu u svezi provedenog obrazovanja za zvanje ovlaštenog revizora u 2012. godini te su raspravili Izvješće o nadzorima kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za razdoblje 1.7.2012.-28.2.2013. i 1.7.2012.-30.4.2013. godine. Na 47. sjednici Odbora održanoj putem elektroničke pošte 19. lipnja 2013. godine Odbor je dao suglasnost na slanje dopisa Hrvatskoj revizorskoj komori u svezi nadzora nad revizorskim društvom BDO Croatia d.o.o. Odbor je na 48. sjednici održanoj 10. srpnja 2013. godine prihvatio Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2012. godinu uz napomenu da Odbor nije dao suglasnost na Program obrazovanja za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2012. sukladno članku 7. stavku 5. Zakona o reviziji niti je dao suglasnost na iznos naknade za provođenje stručnog obra zova nja i polaganje ispita za ovlaštenog revizora sukladno članku 34. stavku 2. Zakona o reviziji. N a istoj sjednici Odbor je zaprimio od Hrvatske revizorske komore Program obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora za obrazovni ciklus u 2013. godini te zaključio kako o navedenom ne može raspravljati budući nije dostavljena cjelokupna dokumentacija, odnosno satnica, kolegiji, voditelji kolegija, sastav ispitne komisije i dr. Ta kođer na istoj sjednici Odbor je iza bra o uzora k revizorskih društava za kontrolu provedenih nadzora prema Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora u izvještajnom razdoblju 30.6.2011.-1.7.2012. godine. Na istoj sjednici raspravljen je i prijedlog revizijske Uredbe i Direktive. Na 49. sjednici Odbora održanoj 6. rujna 2013. godine Odbor je raspravio dopis Ministarstva financija kojim se od Odbora traži provedba nadzora nad Hrvatskom revizorskom komorom, a u svezi negativnog mišljenja koje je Ministarstvo financija dalo na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2012. godinu. Članovi Odbora na istoj sjednici su raspravili Izvješće Komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za razdoblje 1.7.2012.-30.6.2013. godine te zatražili dopunu dostavljenog Izvješća. Odbor je na 51. sjednici održanoj putem elektroničke pošte 16. rujna 2013. godine usvojio Program nadzora nad Hrvatskom revizorskom komorom te donio odluku o objavi Poslovnika Odbora na intemetskoj stranici Odbora. Na 52. sjednici Odbora održanoj 15. listopada 2013. godine predsjednik Odbora, dr. se. Ivan Čevizović, predložio je da se izabere novi predsjednik Odbora s obzirom na odluku Odbora da se na mjestu predsjednika Odbora vrši rotacija članova Odbora nakon određenog vremena . Raspravljena je i dokumentacija koju su prikupili čla novi Odbora koji su bili u nadzoru Hrva tske revizorske komore 26. i 27. rujna 2013. godine. Također su ra spra vili Progra m obra zova nja za stjecanje zva nja ovlaštenog revizora i iznos naknade za provođenje stručnog obra zova nja i polaganje ispita za ovlaštenog revizora u 2013. godini, a koje je dostavila Hrvatska revizorska komora.
5

Članovi Odbora su na 53. sjednici održanoj 23. listopada 2013. godine nastavili raspravu o cjelokupnoj dokumentaciji koju su članovi Odbora prikupili u Hrvatskoj revizorskoj komori 26. i 27. rujna 2013. godine i dogovorili izradu zapisnika. Odbor je, sukladno zaprimljenom dopisu Hrvatske revizorske komore o financiranju provjere kvalitete rada sukladno članku 45. stavku 4. Zakona o reviziji, zatražio objašnjenje od Hrvatske revizorske komore o tome na koji način će se održati minimalni broj nadzornica (pet) prema zahtjevu Europske komisije iz razdoblja pregovora, uzimajući u obzir činjenicu da jedna nadzornica odlazi na rodiljni dopust, te moguća druga opravdana odsustva s posla drugih nadzornica (primjerice, bolovanje i si.). Na 54. sjednici Odbora održanoj 5. prosinca 2013. cjodine za predsjednicu Odbora izabrana je mr.sc. Žana Pedić, a za zamjenika je izabran Željko Andrijanić. Raspravljen je Zapisnik o provedenom nadzoru nad Hrvatskom revizorskom komorom te zaključeno kako je potrebno zatražiti pravno mišljenje u svezi provedenog obrazovanja za zvanje ovlaštenog revizora u 2012. godini. Suradnja sa srodnim tijelima Europske unije Europska grupa tijela za javni nadzor revizije (European Gruop of Auditors Ov ersight Bodies EGAOB) EGAOB je tijelo koje je osnovala Europska komisija. Glavni zadatak EGAOB-a je učinkovita koordinacija sustava javnog nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava unutar Europske unije. Članovi Odbora su do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji mogli sudjelovati na plenarnim sastancima i pripremnim sastancima EGAOB-a kao promatrači, a nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Odbor je automatski postao član EGAOB-a. Slijedom predstojeće revizijske reforme u Europskoj uniji EGAOB će zamijeniti novo tijelo Odbor europskih revizorskih nadzornih tijela (Committee of European Auditing Ov ersight Bodies - CEAOB). Odbor za revizorsku regulativu (Audit Regulatory Committee - AuRC) Članovi Odbora mogu sudjelovati na pripremnim sastancima i plenarnim sjednicama Odbora za revizorsku regulativu, tijela Europske komisije sastavljenog od predstavnika država članica. Suradnja s Međunarodnim forumom neovisnih revizorskih regulatora Odbor je 12. rujna 2011. godine posta o čla n Međuna rodnog foruma neovisnih revizorskih regula tora (International Forum of Independent Audit Regulators, da lje u tekstu: IFIAR). Prednosti sudjelova nja u a ktivnostima IFIAR-a očituju se kroz uvid u a ktua lna međunarodna događanja na području javnog na dzora i provjere kva litete ra da , uvid u objavljene izvještaje i nalaze provedenog nadzora/provjere kvalitete rada, razvoj međuna rodne sura dnje, usporedbu s najboljom pra ksom te usvajanje novih znanja i vještina. Aktivnosti IFIAR-a su sljedeće: razmjena znanja o kretanjima na revizorskim tržištima i iskustvima iz prakse neovisnih revizorskih regulatora, promicanje suradnje na području regulatomih aktivnosti, pružanje informacija o kontaktima međuna rodnih orga niza cija čiji je interes kva liteta revizije.

-

Godišnja obveza plaćanja za članstvo u IFlAR-u je 9.000,00 EUR. Iznos naknade sastavni je dio proračuna Odbora.

6

Predsjednik IFIAR-a 2013. godine postao je Lew Ferguson za čije imenovanje je glasovao i Odbor. Mandat predsjedniku IFIAR-a traje dvije godine. Odbor je tijekom 2013. godine sudjelovao ispunio IFIAR upitnik o inspekcijskim rezultatima provedenih nadzora revizorskih društava, kojim su prikupljani podaci o provedenim nadzorima u svim članicama IFIAR-a. Plenarni sastanak IFIAR-a u 2013. godine održan je N oordwijku na kojem nije sudjelovao predstavnik Odbora. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU Sukladno odredbama Zakona o reviziji Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna. U sljedećoj tablici prikazano je izvršenje financijskog plana Odbora na dan 31. prosinac 2013. PRIHODI Prihodi iz proračuna RH 300.000,00 RASHODI Bruto naknade članovima Odbora Troškovi računovodstva i tajništva 167.797,44 38.468,28

Prihodi od kamata 170,79

14.873,75 Web stranica 68.378,24 članarina IFIAR Ostali troškovi (troškovi platnog 1.316,94 prometa - Hrvatska poštanska banka, uredski materijal) UKUPNO: Višak 31.12.2013. 300.170,79 UKUPNO: 9.336,14 290.834,65

Dana 15. siječnja 2014. godine Odbor je podmirio račun za održavanje web stranice za prosinac 2013. godine u iznosu 1.125,00 kuna. Iznos od 8.211,14 kuna Odbor vraća u državni proračun. Važno je istaknuti kako je Odbor u 2013. godini imao pravo na 400.000,00 kuna iz državnog proračuna sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu koje je donio Hrvatski sabor na sjednici 4. prosinca. 2012. godine (Narodne novine, broj 139/12) te Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine (Narodne novine, broj 53/2013). Uzimajući u obzir cjelokupnu gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj i višegodišnju recesiju Odbor je primijenio mjere štednje i troškove ograničio samo na nužne, stoga 100.000,00 kuna od 400.000,00 kuna nije niti povukao iz državnog proračuna. Dakle, preostali višak sredstava od 300.000,00 kuna u iznosu od 8.211,14 kuna Odbor vraća u državni proračun. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2014. GODINI Odbor je za 2014. godinu planirao provedbu sljedećih aktivnosti:
7

Aktivnosti usmjerene na praćenje zakonitosti rada Hrvatske revizorske komore, Praćenje postupanja Hrvatske revizorske komore sukladno Zapisniku o nadzoru Hrvatske revizorske komore od 7. siječnja 2014. godine, • Daljnje praćenje aktivnosti Hrvatske revizorske komore povezanih s procesima obrazovanja i stjecanja zvanja ovlaštenog revizora, te licenciranja i stalnog usavršavanja ovlaštenih revizora, kao i suradnja s Hrvatskom revizorskom komorom u navedenim aktivnosti kroz izražavanje suglasnosti/nesuglasnosti na akte Hrvatske revizorske komore sukladno Zakonu o reviziji, • Davanje mišljenja na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore, • N adzor sljedećih aktivnosti sukladno Zakonu o reviziji i Poslovniku Odbora: o izdavanja i oduzimanja dozvola i certifikata te registracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava i samostalnih revizora, o usvajanja i primjene Međunarodnih revizijskih standarda, o usv a a j nj a i primjene standarda o pitanjima profesiona lne etike, o interne kontrole kvalitete revizorskih društava i samostalnih revizora, o stalnog obrazovanja putem programa Hrvatske revizorske komore, o organizacije ispita i izdavanja certifikata za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora, o nostrifikacije stranih isprava - certifikata ovlaštenih revizora, o osiguranja sustava provjere kvalitete rada, o metodologije koju donosi Hrvatska revizorska komora za obavljanje provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, o provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koje provodi Hrvatska revizorska komora, o zaračunatih revizorskih naknada, o stegovnih postupaka i drugih mjera, odnosno istražnih i disciplinskih postupaka koji se provode s ciljem otklanjanja i sankcioniranja nepravilnosti, te o prijevoda tumačenja, stručnih mišljenja i obrazloženja koja izdaje Hrvatska revizorska komora u vezi s primjenom propisa o reviziji, • Rasprava o trenutnom stanju revizorske struke i praćenje razvoja revizorske struke, • Provođenje inspekcijskog n a dzor a revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora putem Hrvatske revizorske komore, • Sudjelovanje u radu Radne skupine za izradu novoga Zakona o reviziji osnovanoj pri Ministarstvu financija, • Davanje mišljenja na zahtjev Sektora za financijski sustav u svezi izmjena uredbi i direktiva iz područja revizije na razini Europske unije, • Suradnja s Odborom za revizorsku regulativu (Audit Regulatory Committee - AuRC), • Suradnja s Europskom grupom tijela za javni nadzor revizije (European Gruop of Auditors Ov ersight Bodies - EGAOB), • Suradnja i sudjelovanje u radu Međuna rodnog foruma neovisnih revizorskih regula tora (International Forum of Independent Audit Regulators - IFIAR), • Dost a vlj a nje potrebnih informa cija , po primitku za htjeva , nadležnim tijelima trećih zemljama, te po potrebi poduzimanje neophodnih mjera kako bi se tražene informacije prikupile. KLASA: 470-03/14-01/1 URBROJ: 329-14-1 PREDSJEDNICA ODBORA ZA JAVNI ^ = = ^ NADZOR REVIZIJE

• •

8

PRILOG I PREGLED DNEVNOG REDA ODRŽANIH SJEDNICA ODBORA U 2013. godini

Usvojeni dnevni red 41. sjednice Odbora od 17. siječnja 2013. godine 1. Usvajanje dnevnog reda 41. sjednice Odbora, 2. Usvajanje Zapisnika s 40. sjednice Odbora održane 6. prosinca 2012. godine, 3. Rasprava i davanje suglasnosti na Objavu sveukupnih rezultata nadzora i provjere kvalitete rada za 2011./2012. godinu, 4. Plan i program nadzora i provjere kvalitete rada za 2012./2013. godinu - rasprava o podacima koje je dostavila Hrvatska revizorska komora, 5. Rasprava o inicijativi Sektora za financijski sustav u svezi edukacije, licenciranja te nadzora nad radom revizora, 6. Informacija o izvršenju Financijskog plana za 2012. godinu, izvjestiteljica: Mladenka Karačić, 7. Financijski plan za 2013. godinu, 8. Očitovanje Hrvatske revizorske komore Ministarstvu financija u svezi Izvještaja o radu Hrvatske revizorske komore za 2011. godinu - dostavljeno na znanje Odboru, 9. Anonimni podnesak u svezi poslovanja Hrvatske revizorske komore, 10. Pritužba Udruge malih dioničara Obrtničke štedne banke u likvidaciji na revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o., 11. Martina Fabijan -dopuna prigovora od 31. listopada 2012. godine, 12. Antonio Ćurić vs. Dragoslav Sudar, podnesak dostavljen na znanje Odboru, 13. Razno.

Usvojeni dnevni red 42. sjednice Odbora od 21. veljače 2013. godine 1. 2. 3. 4. 5. Usvajanje dnevnog reda 42. sjednice Odbora, Usvajanje Zapisnika s 41. sjednice Odbora održane 17. siječnja 2013. godine, Rasprava i usvajanje Izvješća o radu Odbora za 2012. godinu, Rasprava i usvajanje Programa rada Odbora za 2013. godinu, Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za razdoblje 1.7.2012.-31.12.2012. godine te o ažuriranom popisu stegovnih postupaka i izrečenih stegovnih mjera nakon održanih stegovnih rasprava 21. prosinca 2012. godine, Rasprava o Prilogu 3. Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rada za 2012./2013. godinu HRK, N astavak rasprave o postupanju Hrvatske revizorske komore - provedeno obrazovanje za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora i naplaćena naknada bez odgovarajućih odluka Odbora, Zapisnici od 8 . - 1 2 . sjednice Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore, dostavljeni na znanje, Razno.

6. 7.

8. 9.

Usvojeni dnevni red 43. sjednice Odbora od 25. veljače 2013. godine održane putem elektroničke pošte 1. Usvajanje Izvješća o radu Odbora za 2012. godinu, 2. Usvajanje Programa rada Odbora za 2013. godinu.

9

Usvojeni dnevni red 44. sjednice Odbora od 21. ožujka 2013. 1. Usvajanje dnevnog reda 44. sjednice Odbora, 2. Usvajanje Zapisnika s 42. sjednice Odbora održane 21. veljače 2013. godine, 3. Usvajanje Zapisnika s 43. sjednice Odbora održane elektroničkim putem 25. veljače 2013. godine, 4. Izbor predsjednika Odbora, 5. Rasprava i davanje suglasnosti na izmjene Statuta Hrvatske revizorske komore, 6. Imenovanje predstavnika u Radnu skupinu Ministarstva financija za izradu N acrta prijedloga Zakona o reviziji, 7. Rasprava o Prilogu 3. Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rada za 2012./2013. godinu HRK, 8. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za razdoblje 1.7.2012.-28.2.2013. godine, 9. N astavak rasprave o obrazovanju za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora, 10. Razno.

Usvojeni dnevni red 45. sjednice Odbora od 25. travnja 2013. godine 1. 2. 3. 4. Usvajanje dnevnog reda 45. sjednice Odbora, Usvajanje Zapisnika s 44. sjednice Odbora održane 21 .ožujka 2013. godine, Rasprava i davanje suglasnosti na izmjene Statuta Hrvatske revizorske komore, Rasprava i davanje mišljenja na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2012. godinu, 5. Rasprava o Prilogu 3. Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rada za 2012./2013. godinu HRK, 6. N astavak rasprave o obrazovanju za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora, 7. Razno.

Usvojeni dnevni red 46. sjednice Odbora od 24. svibnja 2013. godine 1. Usvajanje dnevnog reda 46. sjednice Odbora, 2. Usvajanje Zapisnika s 45. sjednice Odbora održane 24. travnja 2013. godine, 3. Rasprava i davanje mišljenja na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2012. godinu, 4. Rasprava o Zapisniku Hrvatske revizorske komore o obavljenom nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskog društva BDO Croatia d.o.o., 5. Rasprava o Prilogu 3. Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rada za 2012./2013. godinu HRK, 6. N astavak rasprave o obrazovanju za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora, 7. Izvješće o nadzorima kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za razdoblje 1.7.2012.-28.2.2013. i 1.7.2012.-30.4.2013., 8. Rasprava o dokumentima zaprimljenim iz IFIAR-a 8.1. IFIAR Povelja (Charter) - ratifikacija 8.2. Primjedbe na Officers 2013-2015 Work Plan - primjedbe 8.3. Enforcement Working Group - nominacija članova 8.4. Iskustvo Odbora kao člana IFIAR-a - pitanja
10

9. Razno.

Usvojeni dnevni red 47. sjednice Odbora od 19. lipnja 2013. godine održane putem elektroničke pošte

1. Davanje suglasnosti na slanje dopisa Hrvatskoj revizorskoj komori u svezi nadzora nad revizorskim društvom BDO Croatia d.o.o.

Usvojeni dnevni red 48. sjednice Odbora od 10. srpnja 2013. 1. Usvajanje dnevnog reda 48. sjednice Odbora, 2. Usvajanje Zapisnika sa 47. sjednice Odbora održane elektroničkim putem 19. lipnja 2013.godine, 3. Usvajanje Zapisnika sa 46. sjednice Odbora održane 24. svibnja 2013. godine, 4. Rasprava o dopisu Hrvatske revizorske komore u svezi pojašnjenja pojedinih stavki u Izvještaju o radu Hrvatske revizorske komore za 2012. godinu te rasprava i davanje mišljenja na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2012. godinu, 5. Rasprava i usvajanje Priloga 3. Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rada za 2012./2013. godinu HRK, 6. Obrazovanje za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora: 6.1. Rasprava i davanje suglasnosti na Program obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora za obrazovni ciklus u 2013. godini, 6.2. Nastavak rasprave o obrazovanju za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora, 7. Izbor uzorka revizorskih društava za kontrolu provedenih nadzora temeljem izvješća o nadzorima kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, 8. Rasprava o Zapisnicima s 13. i 14. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore, 9. Rasprava o prijedlogu revizijske Uredbe i Direktive, 10. Razno.

Usvojeni dnevni red 49. sjednice Odbora od 6. rujna 2013. godine 1. Usvajanje dnevnog reda 49. sjednice Odbora, 2. Usvajanje Zapisnika sa 48. sjednice Odbora održane 10. srpnja 2013. godine, 3. Rasprava o dopisu Ministarstva financija u svezi Izvještaja o radu Hrvatske revizorske komore za 2012., 4. Rasprava o dopisu Hrvatske revizorske komore u svezi provedbe nadzora nad revizorskim društvom BDO. d.o.o., 5. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za razdoblje 1.7.2012.-30.6.2013. godine, 6. Rasprava o Zapisnicima s 15., 16., 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore, 7. Razno 7.1. Rasprava o upitu Petra Kojića iz Srbije u svezi akata Odbora,

li

7.2. Informacija o pozivu na sastanak EAIG-a (European Audit Inspection Group) u Parizu 26.-27. studenoga 2013. godine, 7.3. Informacija o sastanku EGAOB-a (European Group of Auditors Ov ersight Bodies) 11. rujna 2013. godine u Bruxellesu, 7.4. Ostalo.

Usvojeni dnevni red 50. sjednice Odbora od 10. rujna 2013. godine održane putem elektroničke pošte 1. Usvajanje Programa nadzora nad Hrvatskom revizorskom komorom, 2. Usvajanje Zapisnika s 48. sjednice Odbora održane 10. srpnja 2013. godine, 3. Objava Poslovnika Odbora na intemetskoj stranici Odbora.

Usvojeni dnevni red 51. sjednice Odbora od 16. rujna 2013. godine održane putem elektroničke pošte 1. Usvajanje Programa nadzora nad Hrvatskom revizorskom komorom, 2. Usvajanje Zapisnika s 48. sjednice Odbora održane 10. srpnja 2013. godine, 3. Objava Poslovnika Odbora na intemetskoj stranici Odbora.

Usvojeni dnevni red 52. sjednice Odbora od 15. listopada 2013. godine 1. 2. 3. 4. Usvajanje dnevnog reda 52. sjednice Odbora, Izbor predsjednika Odbora, Usvajanje Zapisnika s 49. sjednice Odbora održane 6. rujna 2013. godine, Usvajanje Zapisnika s 50. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte 10. rujna 2013. godine, 5. Usvajanje Zapisnika s 51. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte 16. rujna 2013. godine, 6. Rasprava o izradi izvješća u svezi provedenog nadzora nad Hrvatskom revizorskom komorom, 7. Rasprava o dopisu Hrvatske revizorske komore u svezi provedbe nadzora nad revizorskim društvom BDO Croatia d.o.o., 8. Rasprava o dopisu Hrvatske revizorske komore u svezi financiranja provjere kvalitete rada sukladno članku 45. stavku 4. Zakona o reviziji, 9. Rasprava i davanje suglasnosti na program obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora, 10. Rasprava i davanje suglasnosti na iznos naknade za provođenje stručnog obra zova nja i polaganje ispita za ovlaštenog revizora, 11. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za razdoblje 1.7.2013.-31.8.2013. godine, 12. Rasprava o Zapisnicima s 19., 20. i 21. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore, 13. Razno, 13.1. Informacija o pozivu na plenarni sastanak IFIAR-a u Washingtonu od 7.-9. travnja 2013. godine,

12

13.2. Informacija o sastanku EGAOB-a u Bruxellesu 22. studenoga 2013. godine, 13.3. Ostalo.

Usvojeni dnevni red 53. sjednice Odbora od 23. listopada 2013. godine 1. 2. 3. 4. Usvajanje dnevnog reda 53. sjednice Odbora, Usvajanje Zapisnika s 52. sjednice Odbora održane 15. listopada 2013. godine, Rasprava o izvješću o provedenom nadzoru nad Hrvatskom revizorskom komorom, Rasprava i odgovor Hrvatskoj revizorskoj komori u svezi dopisa o financiranju provjere kvalitete rada sukladno članku 45. stavku 4. Zakona o reviziji, 5. Razno.

Usvojeni dnevni red 54. sjednice Odbora od 5. prosinca 2013. godine 1. 2. 3. 4. Usvajanje dnevnog reda 54. sjednice Odbora, Usvajanje Zapisnika s 53. sjednice Odbora održane 23. listopada 2013. godine, Izbor predsjednika i zamjenika Odbora, Rasprava i usvajanje Zapisnika o provedenom nadzoru nad Hrvatskom revizorskom komorom, 5. Rasprava i davanje suglasnosti na program obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora i na iznos naknade za provođenje stručnog obra zova nja i pola ga nje ispita za ovlaštenog revizora u 2013. te dopisu Hrvatske revizorske komore u svezi stručnog osposobljavanja u 2013. godini,

Usvojeni dnevni red 55. sjednice Odbora od 10. prosinca 2013. godine održane putem elektroničke pošte 1. Usvajanje dnevnog reda 55. sjednice Odbora, 2. Rasprava i usvajanje Zapisnika o nadzoru Hrvatske revizorske komore.

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful