ilmu dalam bidang sains.  Contohnya.Ilmu  Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. geografi dan lain-lain yang dapat digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa.  Pengetahuan juga termasuk perkara semasa yang boleh ditimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. .

.  Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai sejagat.Nilai  Nilai murni diserapkan dalam pendidikan bahasa melayu untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia.  Penyerapan nilai murni dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia. penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur.  Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful