హంగ్ క ంగ్

తెలుగు

చిత్ర నిఘంటువు

సూచిక
అంకెలు - 數字 - sou3 zi6 ………………..…. 1
కుట ుంబము - 家人 - gaa1 jan4 …………. 5
రంగు - 颜色 - ngaan4 sik7 ………………….. 6
శరీర భాగ లు - 身體 - san1 tai2 ……………. 7
ఫలాలు - 水果 - seoi2 gwo2 …………..…… 8
కూరలు - 菜 - choi3 ………………………...…. 9
జంత్ువులు - 動物 - dung6 mat6 ……….10
దిశలు - 方向 – fong1 hoeng3 ……………11
కరయ
ి పదాలు - 動詞 - dung6 ci4 ……...….12
NOTE
Telugu is a language spoken in Karnataka, India by more than 74 million
people.
Language spoken in Hong Kong and in Guangdong Province is Cantonese
(Guangdonghua) language which has nine tones.
Tone
1
2
3
4
5

6
7 (or 1)
8 (or 3)
9 (or 6)

Descripton

high level, high falling
medium rising
medium level
low falling, very low level
low rising
low level
high level
medium level
low level

Guidance for pronunciation by a Chinese is better. Enjoy knowing Cantonese.

అంకెలు
數字 - sou3 zi6

ఒకటి

రెండు

yee 6

yat

7

మూడు

నాలుగు

అయిదు

ఆరు

ఏడు

saam

sei

1

ng5

3

ఎనిమిది

chat

luk

9

bat8

7

తొమిిది

పది

gau2

తెలుగు క ుంటోనీ భాష చిత్ర నిఘుంట వు

sap9
1

అంకెలు
數字 - sou3 zi6
十一

十二

పదక ండు

పన్నండు

sap9 yee6

sap9 yat7
十三

十四

十五

పదమూడు

పధ్ానలుగు

పదిహేను

十六

十七

十八

పదహరు

పంతొమిిది

పధ్ెెనిమిది

sap9

saam1

sap9 luk9

sap9

sap9 ng5

sap9 bat8

sap9 chat7
十九

二十

పందొ మిిది

ఇరవ్ై

sap9 gau2

2

sei3

yee6 sap9
తెలుగు క ుంటోనీ భాష చిత్ర నిఘుంట వు

అంకెలు
數字 - sou3 zi6
三十

四十

ముప్ైై

నలభై

sei3 sap9

saam1 sap9
五十
యాభై

六十

七十

అరవ్ై

డెబైై

ng5 sap9

luk9 sap9

chat7 sap6

八十

九十

ఎనభై

తొంభై

వంద

bat8 sap9

gau2 sap9

bak8

二百

三百

రెండు వందలు

మూడు వందలు

yee6 bak8

తెలుగు క ుంటోనీ భాష చిత్ర నిఘుంట వు

saam1 bak8

3

అంకెలు
數字 - sou3 zi6
五百

四百
నాలుగు వందలు

sei3 bak8

六百

ng5 bak8

七百

ఆరు వందలు

八百

luk9 bak8

ఏడు వందలు

chat7 bak8

ఎనిమిది వందలు

九百

十万

వ్యిి

లక్ష

తొమిిది వందలు

gau2 bak8

bat8 bak8

cin1

sap9 maan6

千万

కోటి

యువ న్

yat1 cin1 maan6
4

ఐదు వందలు

man1
తెలుగు క ుంటోనీ భాష చిత్ర నిఘుంట వు

కుటుంబము
家人 - gaa1 jan4
నానమి

తాత్యి

阿嫲 - ma4 ma4
త్ల్లి

媽媽 -

ma1

阿爺 - je4 je4

ma1

త్ండరర

爸爸 - ba1 ba1

అకకయి

2 jie2
త్ముిడు
姐姐
jie
చెల్లి
弟弟 - daih6 daih6
妹妹 - muih6 muih6

అననయి

哥哥 - go1 go1
తెలుగు క ుంటోనీ భాష చిత్ర నిఘుంట వు

5

రంగు
颜色 - ngaan4 sik7

నలుపు

黑色 -

hak7

sik7

ఎరుపు

红色 -

hung4

sik7

ఆకుపచ్చ

绿色 - luk9 sik7

నారంజ

橙色 6

chang2

sik7

తెలుపు

白色 - baak9 sik7

పసుపు

黄色 - wong4 sik7

నీలం

蓝色 - laam4 sik7

ఊదా

紫色 - ji2 sik7
తెలుగు క ుంటోనీ భాష చిత్ర నిఘుంట వు

శరీర భాగ లు
身體 - san1 tai2

త్ల

頭 - tau4

ముకుక

鼻 - bei6

నోరు

嘴 - hau3

చెయిి

手 - sau2
తెలుగు క ుంటోనీ భాష చిత్ర నిఘుంట వు

కళ్ళు

眼 - ngaan5

చెవి

耳 - yih5

కడుపు

肚 - wai6

క లు

腿 - geuk3
7

ఫలాలు
水果 - seoi2 gwo2

సీమ రేగు

蘋果 - ping4 gwo2

香蕉 - hoeng1 ziu1

నారంజ

దారక్ష

橙 - chaang2

పుచ్చక య

西瓜 - sai1 gwo1

గంగరేగ

梨子 - lei4 zi2
8

అరటి పండు

葡萄 - tai4 ji2

బొ ప్ ైయి

木瓜 - muk6 gwo1

నిమిపండు

檸檬 - ning4 mung4
తెలుగు క ుంటోనీ భాష చిత్ర నిఘుంట వు

కూరలు
菜 - choi3

ర మ మునగక య

蕃茄 - faan1 ke4

అలి ం

薑 - goeng1

ఉల్లి ప్ య

洋葱 - yoeng4 cung1

వ్లి ుల్లి

大蒜 - daai6 syun3

బంగ లాదుంప

క ిరెట్

క ిబేజీ

మిరపక య

薯仔 - syu4 zai2 紅蘿蔔 - hung4 lo4 baak9

椰菜 - ye4 coi3
తెలుగు క ుంటోనీ భాష చిత్ర నిఘుంట వు

辣椒 - laat6 ziu1
9

జంత్ువులు
動物 - dung6 mat6

కుకక

狗-

gau2

కోడర

母雞 - mou5 gai1

మేక

羊-

yoeng4

గుఱ్ఱ ము

馬10

maa5

పిల్లి

貓 - maau1

ఆవు

母牛 - mou5 ngau4

పంది

豬 - zyu1

కోతి

馬騮 - maa5 lau1
తెలుగు క ుంటోనీ భాష చిత్ర నిఘుంట వు

దిశలు
方向 – fong1 hoeng3
ఉత్త రం

北 - bak1

త్ూరుై

పడమర

西 - sai1

東 - dung1

దక్షరణం

南 - naam4
ప్ైన

上 - soeng5
కుడ్

右 - yau6
ఏడమ

左 - zo2

కరంి ది

下 - haa6

తెలుగు క ుంటోనీ భాష చిత్ర నిఘుంట వు

11

కరయ
పదాలు
ి
動詞 - dung6 ci4

కూరచచను

坐低 -

cho5

నిలబడు

起立 - hei2 laap6

వ్ళ్ుడం

ర వటం

loi4

做 - zou6

చ్దవడం

వర యడం

來-

閱讀 - jyut6 duk6

書寫 - syu1 se2

భుజంచ్ు

తారగటం

食 - sik6
12

dai1

飲 - yam2
తెలుగు క ుంటోనీ భాష చిత్ర నిఘుంట వు

హుంగ్ క ుంగ్

Children Cultural Group
Hong Kong
Email : ccg.hongkong@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful