You are on page 1of 2

1. nacelo zakonitosti 2. nacelo materijalne istine 3.nacelo saslusanja stranke 4.nacelo slobodne ocjene dokaza 5. nacelo samostalnosti 6.

nacelo dvostepenosti 7. nacelo konacnosti 8. oficijelno i privatno nacelo 9. nacelo usmenosti i pismenosti 1 .nacelo posrednosti i neposrednosti 11. dokazna sredstva 12. javne isprave 13. dokaz svjedocima 14. koje sve dijelove rjesenje sadrzi 15. rjesenje po dikrecionoj ocjeni 16. rjesenje sa skracenim obrazlozenjem 17. rjesenje u obliku sluzbene zabiljeske u spisu 18. djelimicno.dopunsko i privremeno rjesenje 19. suspenzivno i devolutivno dejstvo zalbe 2 . obnova postupka 21. ponistavanje i ukidanje rjesenja po pravu nadzora 22. vanredno ukidanje rjesenja 23. o!lasavanje rjesenja nistavim 24. vrste izvrsenja 25. zakljucak o dozvoli izvrsenja i potvrda izvrsnosti 26. obustavljanje i odla!anje administrativno! izvrsenja 27. izvrsenje radi osi!uranja 28. pojam upravno! spora u materijalnom i formalnom aspektu 29. vrste upravni" sporova 3 . predmet upravno! spora 31. subjekti upravno! spora 32. trece zainteresirano lice u upravnom sporu 33. rokovi za tuzbu# od 3 i 6 dana.
1. nacelo zakonitosti 2. nacelo materijalne istine 3.nacelo saslusanja stranke 4.nacelo slobodne ocjene dokaza 5. nacelo samostalnosti 6. nacelo dvostepenosti 7. nacelo konacnosti 8. oficijelno i privatno nacelo 9. nacelo usmenosti i pismenosti 1 .nacelo posrednosti i neposrednosti 11. dokazna sredstva 12. javne isprave 13. dokaz svjedocima 14. koje sve dijelove rjesenje sadrzi 15. rjesenje po dikrecionoj ocjeni 16. rjesenje sa skracenim obrazlozenjem 17. rjesenje u obliku sluzbene zabiljeske u spisu 18. djelimicno.dopunsko i privremeno rjesenje 19. suspenzivno i devolutivno dejstvo zalbe 2 . obnova postupka 21. ponistavanje i ukidanje rjesenja po pravu nadzora 22. vanredno ukidanje rjesenja 23. o!lasavanje rjesenja nistavim 24. vrste izvrsenja 25. zakljucak o dozvoli izvrsenja i potvrda izvrsnosti 26. obustavljanje i odla!anje administrativno! izvrsenja 27. izvrsenje radi osi!uranja 28. pojam upravno! spora u materijalnom i formalnom aspektu 29. vrste upravni" sporova 3 . predmet upravno! spora 31. subjekti upravno! spora 32. trece zainteresirano lice u upravnom sporu 33. rokovi za tuzbu# od 3 i 6 dana

$pravno pravo %%&#pitanja koja je prof.na predavanjima pominjao & pojam upr.postupka' na(ela' pr.pomo)' dokazivanje' 1.stepeni postupak' ispitni postupak' skra)eni postupak' rje*enje' rje*enje sa skra)enim obrazlo+enjem +alba' obnova postupka' izvr*enje' pojam upr.spora' pret"odno pitanje' vrste upravni" sporova' predmet upr.spora' vanr.pr.lijekovi ocjena 9& dele!acija nadle+nosti' obustava i izvr*nost rje*enja' postupak obezbje,enja' ocjena 1 & obaveznost presuda ocjena 7&zainterosovana lica ocjena 8& predmet upr.spora