Bahagian B 3. Satu program pembajaan tanaman kelapa sawit memerlukan 2000 kg baja campuran dengan nisbah 15 : 12 : 18.

Untuk tujuan tersebut, baja-baja berikut digunakan iaitu: 300 kg NPK 15 : 15 : 15 Bagi menambah keperluan N dan K2O, baja-baja berikut dibekalkan. Ammonium Sulfat (20% N) Fosfat Super (25% P2O5) dan Muriat Potasy ( 60% K2O) Berdasarkan maklumat di atas, untuk menyediakan 2000 kg baja campuran, kirakan: Jenis baja NPK 15:15:15 Ammonium Sulfat Fosfat Super Muriat potasy Harga per 50 kg (RM) 50 35 25 40 (a) Kandungan N, P2O5 dan K2O yang terkandung. (b) Amaun baja Ammonium Sulfat,

Fosfat Super dan Muriat Potasy yang diperlukan.

Jadual 1 (c) Kirakan jumlah kos baja yang diperlukan. Sekiranya baja NPK tidak dibekalkan, kirakan: (d) Amaun baja Ammonium Sulfat, Fosfat Super dan Muriat Potasy. (e) Kos menyediakan baja campuran (d).

Bahagian B

4. a) Keperluan N, P2O5 dan K2O untuk 2000kg baja campuran dengan nisbah 15:12:18. 15 x 2000 100 = 225 kg N diperlukan dalam 2000 kg baja campuran (15:12:18). 12 x 2000 100 = 180 kg P2O5 diperlukan dalam baja campuran (15:12:18). 18 x 2000. 100 = 270 kg K2O diperlukan dalam baja campuran (15:12:18). b) Amaun Baja AS, FS dan MP:

Keperluan N dan Ammoniun Sulfat 300kg baja NPK 15:15:15 dibekalkan untuk membuat baja campuran. 15 kg N terkandung di dalam 100 kg NPK 100 kg NPK membekalkan 15 kg N 300 kg NPK membekalkan 15 x 300 100 = 45 kg N 225 kg N diperlukan dalam 2000 kg baja campuran (15:12:18). - 45 kg N dibekalkan oleh 300 kg NPK (15:15:15). 180kg N perlu ditambah untuk menjadikan 2000 kg baja campuran (15:12:18). Amaun baja tambahan AS (20%N) yang diperlukan: 20 kg N dibekalkan oleh 100 kg AS. 180 kg N dibekalkan oleh 100 x 180 20 = 900 kg AS Keperluan P2O5 dan Fosfat Super (FS): 300kg baja NPK 15:15:15 dibekalkan untuk membuat baja campuran. 15 kg P2O5 terkandung di dalam 100 kg NPK 100 kg NPK membekalkan 15 kg P2O5 300 kg NPK membekalkan 15 x 300 100 = 45 kg P2O5 180 kg P2O5 diperlukan dalam 2000 kg baja campuran (15:12:18). - 45 kg P2O5 dibekalkan oleh 300 kg NPK (15:15:15). 135 kg P2O5 perlu ditambah untuk menjadikan 2000 kg baja campuran (15:12:18). Baja tambahan FS (25%N) diberikan: 25 kg P2O5 dibekalkan oleh 100 kg FS. 135 kg P2O5 dibekalkan oleh 100 x 135 25 = 540 kg FS Keperluan K2O dan Muriat Potasy (MP): 300kg baja NPK 15:15:15 dibekalkan untuk membuat baja campuran. 15 kg K2O terkandung di dalam 100 kg NPK 100 kg NPK membekalkan 15 kg K2O 300 kg NPK membekalkan 15 x 300 100 = 45 kg K2O 270 kg K2O diperlukan dalam 2000 kg baja campuran (15:12:18). - 45 kg K2O dibekalkan oleh 300 kg NPK (15:15:15). 225 K2O perlu ditambah untuk menjadikan 2000 kg baja campuran (15:12:18). Baja tambahan MP (60%) diberikan:

60 kg K2O dibekalkan oleh 100 kg MP. 225 kg K2O dibekalkan oleh 100 x 225 60 = 375 kg MP c) Kos baja yang digunakan: NPK 15:15:15 = RM50/50 kg = RM 1.00/kg 300 kg NPK 15:15:15 = RM300.00 AS = RM35/50kg = RM 0.70/kg 900 kg AS = 900 x 0.70 = RM630.00 FS = RM25/50kg = RM0.50/kg 540 kg FS = 540 x 0.50 = RM270.00 MP = RM40/50kg = RM0.80/kg 375 kg MP = 375 x 0.80 = 300.00 Jumlah kos baja campuran: RM300 + RM630 + RM270 + RM 300 = RM1500 d) Amaun AS, FS dan MP: Keperluan N, P2O5 dan K2O untuk 2000kg baja campuran dengan nisbah 15:12:18 ialah: 225 kg N, 180 kg P2O5 dan 270 kg K2O . 20 kg N dibekalkan oleh 100 kg AS. 225 kg N dibekalkan oleh 100 x 225 20 = 1125 kg AS 25 kg P2O5 dibekalkan oleh 100 kg FS. 180 kg P2O5 dibekalkan oleh 100 x 180 25 = 720 kg FS 60 kg K2O dibekalkan oleh 100 kg MP. 270 kg K2O dibekalkan oleh 100 x 270 60 = 450 kg MP e) Kos baja campuran: AS = RM35/50kg = RM 0.70/kg 1125 kg AS = 1125 x 0.70 = RM787.50 FS = RM25/50kg = RM0.50/kg

720 kg FS = 720 x 0.50 = RM360.00 MP = RM40/50kg = RM0.80/kg 450 kg MP = 450 x 0.80 = RM360.00 Jumlah kos baja campuran: RM787.50 + RM360.00 + RM360.00 = RM1507.50

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful