You are on page 1of 1

23936103.

doc

PRESSMEDDELANDE
Utfärdat av: Datum

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2009-10-15

För övriga upplysningar hänvisas till:

Monica Johansson, ordförande vård- och omsorgsnämnden,


tfn 070-233 85 51
Britt-Marie Svedenberg, hemtjänstchef, 0150-569 34

Brukare inom hemtjänsten testar näthandel


Tio brukare inom hemtjänsten i Katrineholm kommer att delta i ett försök med att
beställa hem matvaror via nätet. Bakom arrangemanget står ICA Nära och vård- och
omsorgsförvaltningen.

Brukarna som är tillfrågade om sin medverkan disponerar utan kostnad en handdator


och uppkoppling till ICA Nära. Vid behov kan personal från hemtjänsten hjälpa till
med beställningen. Affären plockar utan kostnad ihop varorna och kör hem dem till
beställaren.

Försöket, som syftar till att hitta nya arbetsformer, kommer att pågå från och med 19
oktober till och med den 31 mars 2010. Under mars månad kommer vård- och
omsorgsförvaltningen och ICA Nära att tillsammans följa upp försöket för att sedan
ta ställning till en eventuell fortsatt verksamhet med näthandel.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Postgiro 3 09 41-9


Informationskontoret Telefon: 0150-570 00 vx Bankgiro 392-2630
641 80 KATRINEHOLM Telefax: 0150-570 25 Org.nummer 212000-
0340
www.katrineholm.se kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se