หน่วยที่ 5

ฝึ กปฎิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
ฝึ กปฏิบัติการเรื่องต่อไปนี้
- สร้างความค้้นเคยกับพังก์ชันต่าง ๆ ของ
Internet Explorer

- การใช้งาน Search Engine ในการสืบค้นข้อมูล
- การใช้งาน E-Book

- จาก Scenario ที่กำาหนด ให้ทำาการออกแบบ
เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจะใช้สำาหรับองค์กร
ให้ทำาการค้นหาจาก Internet

ข้อมูลการตัดสินในควรประกอบด้วย

o รายละเอียด ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
เช่น RAM, Hard disk และอื่น ๆ

o ให้ทำาการเปรียบเทียบราคาด้วย 3. มอบหมาย
Coursework Assignment

· การใช้งาน System Software
o Dos

o Windows

· การสร้าง Webpage ด้วย Application
Software

· การออกแบบและตกแต่งตัวอักษรและรูปภาพ
ด้วย Application Software

- ให้ออกแบบตารางเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล โดย
ใช้ MS Word- ให้ทำาการสร้างตารางที่ได้ทำาการ
ออกแบบไว้โดยใช้ MS Access

การ Upload ข้อมูลขึ้นสู่ Web-Server

การใช้งาน FTP สำาหรับการดาวน์โหลดข้อมูล
การ Share ข้อมูลบนระบบเครือข่ายการดูแล
ความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายขั้นพื้ นฐาน
ที่มา..http://comm-

sci.pn.psu.ac.th/commsciweb/couse_outline/C
A/870221.doc