เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

สำาหรับคร้
ความรู้ความสามารถของคร้เกี่ยวกับการ
ใชูเทคโนโลยี ในการใชูคอมพิวเตอร์ของ
คร้ มีคร้ท่ีมีความสามารถใชูคอมพิวเตอร์
ในระดับพื้ นฐาน คิดเป็ นรูอยละ 31.26
ใชู Internet ในระดับพื้ นฐานคิดเป็ นรูอย
ละ 35.09 และการบ้รณาการเทคโนโลยี
กับวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ
พื้ นฐานคิดเป็ นรูอยละ 31.57 ใชู
เทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในระดับพื้ นฐาน คิดเป็ นรูอยละ
37.27 แสดงใหูเห็นวุาคร้ยังมีความรู้

ความสารถดูานเทคโนโลยีเพียง ในระดับ
พื้ นฐาน ซึ่งสุวนใหญุใชูเทคโนโลยีไมุเป็ น
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะวุาคร้สุวนใหญุมีอาย่
คุอนขูางมากแลูวและไมุมีความรู้พื้นฐาน
ทางดูานเทคโนโลยีมากุอนจึงทำาใหูเกิด
การพัฒนาตนเองคุอนขูางชูามาก โดย
เฉพาะในเรื่องของการตั้งกลุ่มเพื่อการ
ชุวยเหลือซึ่งกันและกันเกือบจะไมุไดูทำา
เลย และคร้สุวนมากก็ไมุนำาเทคโนโลยีไป
บ้รณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตุางๆ สุวน
ใหญุก็ไมุนำาเทคโนโลยีมาใชูท้ ังนี้ อาจจะ
เป็ นเพราะวุาคร้ไมุมีความรู้ดูาน

เทคโนโลยีตลอดจนไมุสามารถติดตั้งและ
บำาร่งรักษาเครื่องไดูคร้ใชูเทคโนโลยีมา
ประย่กต์ใชูเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คร้จะนำาเทคโนโลยีมาประย่กต์ใชูเพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชา
คอมพิวเตอร์คิดเป็ นรูอยละ 26.12 สุวน
วิชาที่รองลงมาที่คร้นำาเอาเทคโนโลยีมา
ประย่กต์ใชูเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไดูแกุวิชาภาษาไทย คิดเป็ น
รูอยละ 14.61 แสดงใหูเห็นวุานั กเรียนมี
โอกาสในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ไดูในวิชาคอมพิวเตอร์

มากกวุาวิชาอื่น ๆ สุวนในรายวิชาอื่น ๆ
ก็พอไดูเรียนรู้บูางแตุไมุมากนั ก ทั้งนี้ อาจ
จะเป็ นเพราะวุาคร้ท่ีสอนวิชา
คอมพิวเตอร์น้ ั นคงเป็ นผู้ท่ีมีความรู้ความ
สามารถในระดับดีพรูอมที่จะดำาเนิ นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหูกับผู้เรียนไดู
สภาพการใชูคอมพิวเตอร์ตาม
วัตถ่ประสงค์ท่ีกำาหนดใหูของคร้รายการที่
คร้ ใชูมากไดูแกุ ใชูพัฒนาทักษะวิชาชีพ
คร้ เตรียมการสอนและสรูางสื่อการสอน
คูนสารสนเทศ ทางการศึกษา และคูนควูา
เรียนรู้ส่ิงใหมุ ๆ รายการที่คร้ไมุไดูใชูเลย
ไดูแกุ สอนทักษะการใชูคอมพิวเตอร์ ใชู

สำาหรับการนำาเสนองาน ใชูส่ ือสารระหวุาง
นั กเรียน คร้และผู้เกี่ยวขูองและใชูตรวจ
สอบผลงาน/ทำารายงานของนั กเรียน
แสดงใหูเห็นวุาสภาพการใชูคอมพิวเตอร์
ตามวัตถ่ประสงค์ท่ีกำาหนดใหูคร้จะใชู
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพคร้
มากกวุาการเตรียมการสอนและสรูางสื่อ
การสอน แสดงใหูเห็นวุาคร้ใชู
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาตนเอง เชุนจัด
ทำาผลงานเพื่อเลื่อนระดับใหูกับตนเอง
มากกวุาที่จะคูนควูาหาความรู้เพื่อเตรียม
การสอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใหูกับนั กเรียน

การใชู ICT ในการเรียนและบ้รณาการ
ความนำา
คอมพิวเตอร์ ถือเป็ นสื่อนวัตกรรมใหมุ
อยุางหนึ่ ง เพิ่งแพรุหลายขึ้นมาประมาณ
40 ปี มานี้ เอง คอมพิวเตอร์เป็ นอ่ปกรณ์
ที่ใชูในการจัดเก็บ คำานวณ ประมวลผล
แสดงผล หรืองานอื่นใด ตามคำาสัง่ ที่จัด
ทำาขึ้น แลูวบันทึกเก็บไวูในหนุวยความจำา
ของอ่ปกรณ์น้ ั น ปั จจ่บันมีการพัฒนา
คอมพิวเตอร์อยุางรวดเร็วมาก จนเป็ น
สื่อสำาคัญยิ่งในการนำาเขูาสุ้ย่คขูอม้ล

ขุาวสาร ท่ก ๆ วินาที สามารถรับรู้ความ
เป็ นไปในท่กพื้ นพิภพไดูเกือบพรูอมกัน
ทั้งที่อยุ้กันคนละซีกโลก การรับรู้ขุาวสาร
ที่รวดเร็วนำาประโยชน์สุ้ผู้ใชู นำาประโยชน์
สุ้ประเทศชาติไดูอยุางมหาศาล เชุน
สามารถติดตุอคูาขายกันไดูตลอด 24
ชัว่ โมง โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายไมุตูองพบ
หนูากัน ไมุมีขูอจำากัดของเวลา ไมุมีขูอ
จำากัดดูานพรมแดน สามารถใชูระบบ E Commerce และใชูในเรื่องการศึกษา การ
แสวงหาความรู้ การสื่อสาร รวมถึง
กิจการอื่น ๆ มากมาย หากผู้ใชูสามารถ
ใชูประโยชน์เป็ นอยุางคู่มคุา

หลายปี ที่ผุานมาโรงเรียนที่มีความพรูอม
เริม
่ นำาคอมพิวเตอร์มาใชูในโรงเรียนกัน
มากขึ้น โดยโรงเรียนดังกลุาวมักจะอยุ้ใน
กร่งเทพฯ และเมืองใหญุท่ีมีเศรษฐกิจดี
ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจมัน
่ คง
ชุวงแรกเริม
่ ใชูเพื่อการบริหารจัดการกุอน
เรียกวุา Computer Assisted
Management โปรแกรมนี้ ชุวยจัดการดูาน
งานธ่รการ เงินเดือน หูองสม่ด งาน
ปกครอง และอื่น ๆ ระยะตุอมา
คอมพิวเตอร์มีราคาถ้กลง โรงเรียนตุาง
ๆ เริม
่ นำามาใชูในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งเรียกวุาคอมพิวเตอร์ชุวยสอน

(Computer Assisted Instruction) หรือ
เรียกยุอ ๆ วุา " CAI " หมายถึง การใชู
คอมพิวเตอร์เป็ นสื่อเสนอเนื้ อหา กระตู่น
เรูาใหูผู้เรียนเกิดความสนใจ ตูองการ
เรียนรู้ บทบาทของ CAI มีมากขึ้น ผลที่
ไดูผู้เรียนไดูเรียนในสิ่งที่ตนเองตูองการ
ตรงตามความประสงค์ เป็ นการตอบ
สนองความเป็ น Child Center ไดู
ประการหนึ่ ง ในกระบวนการจัดการเรียน
รู้
ปั จจ่บันรัฐบาลมีนโยบายใหูโรงเรียนตุาง
ๆ ใชู ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อยุาง
กวูางขวาง สภาพการณ์ดังกลุาวทำาใหูผู้

ปกครองเกิดความตื่นตัว ตูองการที่จะใหู
บ่ตรหลานไดูเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์มาก
ขึ้น จนกลายเป็ นกระแสของความทัน
สมัย โรงเรียนใดไมุสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ผู้ปกครองจะยูายเด็กไปเรียนโรงเรียนอื่น
ที่สอนคอมพิวเตอร์ เปู าหมายสำาคัญที่
นอกเหนื อไปจากภาระงานปกติของ
โรงเรียน คือการจัดการศึกษาใหูตอบ
สนองความตูองการของช่มชน ผูบ
้ ริหาร
คณะคร้ กรรมการสถานศึกษาการพัฒนา
บ่คลากร
โรงเรียนประถมศึกษา โดยทัว่ ไปคร้จะมี
ค่ณว่ฒิตรงสาขาวิชาเอกนูอยและยังไมุ

สามารถเลือกคร้ไดูตรงตามความตูองการ
ของโรงเรียน จึงสุงผลถึงการจัดการเรียน
การสอน หนูาที่ของโรงเรียนตูองดำาเนิ น
การ คือ พัฒนาใหูคร้มีศักยภาพ สามารถ
ทำางานสนองความตูองการของผู้เรียน
และสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษา
แหุงชาติ พ.ศ. 2542 ไดู การพัฒนาคร้
เป็ นสิ่งจำาเป็ นโดยอาจดำาเนิ นการพัฒนา
คร้ไดู ดังนี้
1. พัฒนาใหูคร้ทุกคนมีความรู้พื้นฐานใน
การใชูคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นฐานในการ
เรียนรู้ และใชูคอมพิวเตอร์จัดการเรียน
การสอนไดู

2. กำาหนดมาตรฐานเบื้ องตูนของคร้ที่จะ
เขูาทำาหนูาที่คร้
คอมพิวเตอร์ ไวูดังนี้
2.1 ตูองมีวิสัยทัศน์ มีความคิดกวูางไกล
ทันเหต่การณ์ของ
โลก
2.2 พัฒนาตนเองอยุ้เสมอ ใหูรอบรู้และรู้
รอบ ในเรื่องใหมุ ๆ
อยุ้เป็ นนิ จ
2.3 ขยัน ทันสมัย ใจรัก สละเวลา
คนที่มีใจรักในสิ่งใด มักจะทุ่มเท เสียสละ
ขยัน มุ่งมัน
่ ทำาในสิ่งที่ตนรัก งาน
คอมพิวเตอร์ เป็ นงานที่หนั ก และมีความ

สำาคัญส้ง ดูวยคร้มีภาระหลากหลาย ดูวย
เหต่ท่ีไมุมีเจูาหนูาที่สุวนอื่น ๆ เป็ นฝุ าย
บริการอำานวยความสะดวกไดู หลังจากที่
โรงเรียนใหูความรู้ ฝึ ก และพัฒนาคร้ใหูมี
ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์แลูว
ร้ปแบบการใชู ICT เพื่อพัฒนาการเรียน
รู้
ความกูาวหนูาทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และการแขุงขันการพัฒนา
ทางดูานซอฟต์แวร์ ในปั จจ่บัน สุงผลใหู
ประเทศตุาง ๆ นำาคอมพิวเตอร์มาใชูใน
ดูานการศึกษากันมาก การใชู
คอมพิวเตอร์ชุวยสอน(Computer

Assisted Instruction) มีบทบาทและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใชูคอมพิวเตอร์
ชุวยสอนเป็ นการพัฒนาผู้เรียนอีกทาง
หนึ่ ง โดยอาศัยประสบการณ์ ความรู้
ปรับประย่กต์ใชูภายใตูบริบทของ
โรงเรียน
1. จัดการเรียนรู้ "ตลอดเวลา"
(Anytime) เวลาใดก็สามารถเรียนรู้ไดู
ระยะแรกเริม
่ ใหูนักเรียนสามารถใชู
Computer สืบคูนหาความรู้จากหูองสม่ด
ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหูบริการระบบ
Internet
2. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ "ทุกหนแห่ง"

(Anywhere) นั กเรียนสามารถเรียนรู้รุวม
กันจากสื่อตุางๆ เชุน คอมพิวเตอร์ วีดิ
ทัศน์ โทรทัศน์ CAI และอื่นๆ
3. การใหูทุกคน (Anyone) ไดูเรียนรู้
พัฒนาตนเองอยุางเต็มศักยภาพของตน
ตั้งแตุระดับอน่ บาลเป็ นตูนไป
การใชู ICT เพื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้ในปั จจ่บันแตกตุางจากเดิมไป
อยุางสิ้นเชิง ซึ่งหมายความวุา ผู้เรียนมี
โอกาส มีอิสระในการเรียนรู้ดูวยตนเอง
สรูางองค์ความรู้ สรูางทักษะดูวยตนเอง
คร้เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็ น ผูใ้ หู
คำาแนะนำา นอกจากนี้ ทั้งคร้และศิษย์

สามารถเรียนรู้ไปพรูอมกันไดู การจัดการ
เรียนที่โรงเรียนดำาเนิ นการไดูในขณะนี้
1. การสอนโดยใชูส่ ือ CAI ชุวยสอนใหู
เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจ เชุน วิชา
คณิ ตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาสังคม หรือ สปช. วิชา
ภาษาอังกฤษ
2. ส่งเสริมใหูผู้เรียนรู้จักสืบคูนวิทยาการ
ใหม่ ๆ จากอินเทอร์เน็ต จาก E-book
จาก E-Library
3. ส่งเสริมการเรียนรู้และสรูางเจตคติที่ดี
ในการเรียนและการคูนควูาหาความรู้
โดยกำาหนดใหูผู้เรียนไดูเลุนเกมการ

ศึกษา (Education Games ) ที่ผุานการ
วิเคราะห์ของคร้ผู้รบ
ั ผิดชอบวุาไมุเป็ นพิษ
ภัยตุอผู้เลุน และเป็ นการสรูางเสริมความ
คิดสรูางสรรค์ท่ีดีใหูกับเด็ก
4. ใชูแผนการสอนแบบ ICT บ้รณาการ
เรียนรู้ในสาระวิชาตุางๆ เชุน
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และ คอมพิวเตอร์
5. จัดระบบขูอม้ลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการเรียนรู้
6. ใชูเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
ระบบและเผยแพรุความรู้
7. จัดระบบขูอม้ลสารสนเทศแหลุงเรียน

รู้ภายในโรงเรียน และภ้มิปัญญาช่มชน
ทูองถิ่น
8. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ในการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอน
ที่มา
http://www.eschool.su.ac.th/school31/
web1.htm
บทสรุป
การนำาเอาเทคโนโลยี เขูามามีสุวนรุวมใน
การจัดการเรียนการสอน เป็ นการ
เพิ่มพ้น ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แกุผู้

เรียน และในสภาพปั จจ่บันการเรียนการ
สอนก็ไมุอาจหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ไดู คร้จะตูอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของ
ตนเอง ตูองยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น จึงตูองเรียนรู้เทคโนโลยีตุาง ๆ
แลูววิเคราะห์ความเป็ นไปไดู ใชูใหูเกิด
ประสิทธิภาพส้งส่ด ใหูเหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน ที่มีความพรูอมใน
ระดับหนึ่ ง คร้ควรตูองพัฒนาตนเองเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนไดูอยุางเหมาะสม และยึดผู้
เรียนเป็ นศ้นย์กลาง เพื่อนำาพาผู้เรียนใหู
สามารถเรียนรู้ ดำารงตนอยุ้ไดูอยุางมี
ความส่ข

ที่มา
http://learners.in.th/blog/sukuman182/271769 ขอขอบค้ณมากครับ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
คำาวุา "เทคโนโลยี”(Technology) มาจาก
รากศัพท์ "Technic" หรือ "Techno" ซึ่ง
มีความหมายวุา วิธีการ หรือการจัดแจง
อยุางเป็ นระบบ รวมกับ "logy" ซึ่งแปล
วุา “ศาสตร์” หรือ “วิทยาการ” ดังนั้ น
คำาวุา "เทคโนโลยี" ตามรากศัพท์จึง
หมายถึง ศาสตร์วุาดูวยวิธีการหรือศาสตร์
ที่วุาดูวยการจัดการ หรือการจัดแจงสิ่ง
ตุาง ๆ เขูาดูวยกันอยุางเป็ นระบบ เพื่อ
ใหูเกิดระบบใหมุและเป็ นระบบที่สามารถ
นำาไปใชูตามวัตถ่ประสงค์หรือเจตนารมณ์
ที่ต้ ังใจไวูไดู ซึ่งก็มีความหมายตรงกับ

ความหมายที่ปรากฏในพจนาน่ กรม คือ
วิทยาศาสตร์ประย่กต์ ดังนั้ น เทคโนโลยี
การศึกษาจึงเป็ นการจัดแจงหรือการ
ประย่กต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพมาใชูใน
กระบวนการของการศึกษา ซึ่งเป็ น
พฤติกรรมศาสตร์ โครงสรูางมโนมติของ
เทคโนโลยีการศึกษาจึงตูองประกอบดูวย
มโนมติทางวิทยาศาสตร์กายภาพ มโนมติ
ทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยการประสม
ประสานของมโนมติอ่ ืนที่เกี่ยวขูอง
ตัวอยุางเชุน การประย่กต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพทางวิศวกรรมและ

ทางเคมีไดูเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์
สามารถผลิตหนั งสือตำาราตุางๆ ไดู และ
จากการประย่กต์หลักพฤติกรรมศาสตร์
ทางจิตวิทยา จิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎี
การเรียนรู้และหลักความแตกตุางระหวุาง
บ่คคล ทำาใหูไดูเนื้ อหาในลักษณะเป็ น
โปรแกรมขั้น ยุอย ๆ จากงุายไปหายาก
เมื่อรวมกันระหวุางวิทยาศาสตร์กายภาพ
และพฤติกรรมศาสตร์ในตัวอยุางนี้ ทำาใหู
เกิดผลิตผลทางเทคโนโลยีการศึกษาขึ้น
คือ "ตำาราเรียนแบบโปรแกรม"
อีกตัวอยุางหนึ่ งการประย่กต์
วิทยาศาสตร์กายภาพเกี่ยวกับแสง เสียง

และอิเล็กทรอนิ กส์บนพื้ นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ ใชูระบบเลขฐานสองทำาใหูไดู
เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อประสมประสาน
กับผลการประย่กต์ทาง พฤติกรรมศาสตร์
ที่เกี่ยวขูองกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎี
การเรียนรู้ หลักความแตกตุางระหวุาง
บ่คคล หลักการวิเคราะห์งาน และทฤษฎี
สื่อการเรียนการสอนแลูวทำาใหูไดูผลผลิต
ทางเทคโนโลยีการศึกษา คือ
คอมพิวเตอร์ชุวยสอน (Computer
Assisted Instruction: CAI)
จากขูอพิจารณาดังกลุาวขูางตูนจะเห็นไดู
วุา ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษามี

สองลักษณะที่เนูนหนั กแตกตุางกัน คือ
1. เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การ
ประย่กต์หลักการวิทยาศาสตร์กายภาพ
และวิศวกรรมศาสตร์ใหูเป็ นวัสด่ เครื่อง
มือ และอ่ปกรณ์ตาุ ง ๆ ที่สามารถนำามา
ใชูในการเสนอ แสดง และถุายทอด
เนื้ อหาทางการศึกษาไดูอยุางมี
ประสิทธิภาพ ความหมายนี้ พัฒนามาจาก
ความคิดของกลุ่มนั กโสต-ทัศนศึกษา
2. เทคโนโลยีการศึกษามีความหมาย
โดยตรงตามความหมายของเทคโนโลยี
คือ ศาสตร์แหุงวิธีการ หรือการประย่กต์
วิทยาศาสตร์มาใชูในการศึกษา โดยคำา

วุา”วิทยาศาสตร์”ในที่น้ ี มุ่งเนูนที่วิชา
พฤติกรรมศาสตร์ เพราะถือวุาพฤติกรรม
ศาสตร์เป็ นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ งเชุน
เดียวกับวิชาฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา
เป็ นตูน
ที่มา
http://www.nmc.ac.th/database/file_scie
nce/unit1.doc ขอขอบค่ณครับ

บทคัดย่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology
in Education)

หมายถึง การนำา

เทคโนโลยีดูานตุาง ๆ เขูามาประย่กต์ใชู
เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหูการศึกษา
การสอนการเรียนมีค่ณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีท่ีนำามาใชูในการศึกษา ไดูแกุ
เทคโนโลยีตุาง ๆ ดังนี้

1. เทคโนโลยีส่ ือสารโทรคมนาคม คือ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับ
การสื่อสารทางไกลโดยผุานระบบ
การสื่อสารคมนาคมตุาง ๆ
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งใชู
คอมพิวเตอร์ในการรับขูอม้ล ประมวลผล
ขูอม้ลและนำาเสนอขูอม้ลตามที่ผู้ใชู
ตูองการ
3. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
แบุงเป็ นประเภทใหญุ ๆ ไดูแกุ เครือขุาย
เฉพาะที่ (Local Area Network-LAN)
เป็ นระบบเครือขุายคอมพิวเตอร์ขนาด
เล็กที่ตุอเชื่อมคอมพิวเตอร์กับอ่ปกรณ์ไมุ

มากนั ก มักอยุ้ในอาคารหลังเดียว เครือ
ขุายบริเวณกวูาง (Wide Area NetworkWAN) เป็ นระบบเครือขุายที่มี
คอมพิวเตอร์กระจายอยุางกวูางขวางทัว่
ประเทศ ชุวยใหูสำานั กงานในจังหวัด
ติดตุอสื่อสารและทำางานรุวมกับสำานั กงาน
ใหญุท่ีอยุ้ในเมืองหลวงไดู
4. ระบบสำานักงานอัตโนมัติ เป็ นแนวคิด
ที่นำาระบบเครือขุายมาใชูเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์กับอ่ปกรณ์สำานั กงาน
เชุน ระบบไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบ
ประช่มทางไกล
5. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ เป็ นการ

ประมวลผลขูอม้ลในลักษณะตุาง ๆ เพื่อ
ชุวยในการจัดการและบริหารงาน
6. ระบบมัลติมีเดีย เป็ นเทคโนโลยีท่ี
ผสมผสานภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง
และขูอความเขูาดูวยกันโดยใชูระบบ
คอมพิวเตอร์ชุวยในการแสดงผล นำาไป
ประย่กต์ใชูในการสอน เชุน คอมพิวเตอร์
ชุวยสอน (CAI) กิจกรรมเพื่อการศึกษาที่
ใชูเทคโนโลยีเขูามาชุวย ในปั จจ่บันนี้
ไดูแกุ วิทย่กระจายเสียงเพื่อการศึกษา
วิทย่โรงเรียน โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
การสอนทางไกลผุานดาวเทียม ระบบ
ประช่มทางไกล ระบบเครือขุาย

คอมพิวเตอร์ เชุน เครือขุายอินเทอร์เน็ต
ในบทความผู้เขียนไดูกลุาวถึงความ
สำาคัญของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหุงชาติ
พ่ทธศักราช 2542 และประวัติการนำา
เทคโนโลยีมาใชูในการศึกษาของไทยไวู
ดูวย
ที่มา : ชม ภ้มิภาค, เทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา, เทคโนโลยีส่ ือสารการศึกษา, ปี ที่
4 ฉบับที่ 1 หนูา 15-17 2543
ที่มา :
http://www.school.net.th/library/create-

web/10000/technology/100004874.html ขอขอบค่ณครับ