ODGOVORNA OSOBA (članak 4.

Uredbe)

PROIZVOĐA

!VOZNI"

DIS#RIB!#$R

Za kozmetički proizvod proizveden u $urop%ko! uni!i) a ko!i %e naknadno ne izvozi i ponovno uvozi u Uni!u) od'ovorna o%oba !e proizvo*ač % po%lovnim na%tanom u $urop%ko! uni!i

Za uvoz iz treći zemal!a na tr"i#te $urop%ke uni!e

+i%tributer !e od'ovorna o%oba ako %tavl!a kozmetički proizvod na tr"i#te pod %vo!im imenom ili robnom markom ili ako izmi!eni proizvod već %tavl!en na tr"i#te na način da mo"e ut!e(ati na %ukladno%t % prim!en!ivim za t!evima &ri!evod podataka o kozmetičkom proizvodu ko!i !e već %tavl!en na tr"i#te ne %matra %e izm!enom to' proizvoda ko!a mo"e ut!e(ati na n!e'ovu %ukladno%t prim!en!ivim za t!evima

CPNP – Cosmetic products notification portal
(članak 13. Uredbe o kozmetičkim proizvodima 1223/2009)

&9->$ &95=? 7@35;>32>3 23 >$ 7@35;>$2 ,3+3 @9A-B@$ 23 @9A-B@$ 1. ,ate'ori!u kozmetičko' proizvoda i n!e'ovo ime ili imena 2. -me i adre%a od'ovorne o%obe pri ko!o! !e izravno do%tupna dokumenta(i!a % poda(ima o proizvodu 3. +r"ava podri!etla u %luča!u uvoza 4. +r"ava člani(a u ko!o! %e kozmetički proizvod %tavl!a na tr"i#te .. ,ontakt poda(i /izičke o%obe % ko!om !e mo'uće %tupiti u kontakt 0. &ri%utno%t tvari u obliku nanomateri!ala 1. 2!i ovu identi/ika(i!u) ukl!uču!ući -U&34 naziv i dru'e de%kriptore prema točki 2. &reambule &rilo'a --. do 5-.) kao i razumno predvidive uv!ete izlo"eno%ti 6. -me i 437 ili $Z bro! za 489 tvari kate'ori!e 13 ili 1: u %kladu % di!elom 3. &rilo'a 5-. 4;&<a 9. =kvirna /ormula(i!a ko!a omo'uću!e brzo i prim!ereno li!ečen!e 1. &oda(i o ori'inalno! obavi!e%ti o proizvodu 2. 3ko !e čitl!ivo /oto'ra/i!u ambala"e

=d 11. 1. 2013. di%tributer ko!i o%i'urava do%tupno%t kozmetike ko!a !e do%tupna na tr"i#tu dru'e +C te prevodi podatke na obavi!e%ti o proizvodu kako bi %e u%kladio % na(ionalnim zakonodav%tvom 1. ,ate'ori!a kozmetičko' proizvoda) n!e'ovo ime u +C otpreme i n!e'ovo ime u +C u ko!o! po%ta!e do%tupan 2. +C u ko!o! po%ta!e do%tupan 3. 5la%tito ime i adre%u 4. -me i adre%u od'ovorne o%obe pri ko!o! !e izravno do%tupna dokumenta(i!a % poda(ima o proizvodu

3ko !e kozmetički proizvod %tavl!en na tr"i#te pri!e 11. 1. 2013.) ali %e nakon to' datuma %e vi#e ne %tavl!a na tr"i#te) a di%tributer uvede ta! proizvod u +C nakon to' datuma

1. ,ate'ori!u kozmetičko' proizvoda) n!e'ovo ime u +C otpreme i n!e'ovo ime u +C u ko!o! po%ta!e do%tupan 2. +r"ava člani(a u ko!o! proizvod po%ta!e do%tupan 3. 5la%tito ime i adre%u

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful