5.1. Detalii Tehnice Microcentrale Murale

485

Microcentrale murale BERETTA
Încãlzitor instantaneu de apã FONTE
11 AP/AE 14 AP/AE
A 592 650
B 110 130
C 101 101
D 227 227
E 314 363
DATE TEHNICE u.m 11 AP/AE 14 AP/AE
Tiraj natural natural
Putere nominalã kW 18,9 23,7
Presiune de intrare gaz natural mbar 20 20
Presiune de intrare GPL mbar 37 37
Producere a.c.m.
Crestere temperaturã cu selector la minim °C 50 50
Crestere temperaturã cu selector la maxim °C 23 24
Debit apã 't=25K l/min 11 14
Debit minim l/min 2,5-5,5 2,5-7
Presiune max. bar 10 10
Pacord gaz inch 1/2" 1/2"
Pacord apã rece/apã caldã inch 1/2" 1/2"
Greutate fãrã apã kg 11,1 12,6
G alimentare gaz 1/2"
l intrare apã rece 1/2"
U iesire apã caldã menajerã 1/2"
7 date tehnice
486
Microcentralã muralã JUNIOR
DATE TEHNICE um 24 CSI 28 CSI 24 CAI 28 CAI
Tiraj forþat forþat natural natural
Putere nominalã maximã kW 23,90 28,24 23,80 28,50
Putere nominalã minimã kW 7,52 9,00 8,90 9,90
Pandament la putere maximã % 92,8 93,5 89,6 89,3
Consum maxim gaz natural m
3
/h 2,73 3,19 2,82 3,37
Consum maxim GPL kg/h 2,03 2,38 2,1 2,51
Presiune de intrare gaz natural mbar 20 20 20 20
Presiune de intrare GPL mbar 30 30 30 30
Încãlzire
Temperaturã maximã °C 90 90 90 90
Presiune maximã bar 3 3 3 3
Presiune minimã bar 0,5 0,5 0,5 0,5
Pro-
ducere
a.c.m.
Temperaturã °C 37-60 37-60 37-60 37-60
Debit apã 't=30K l/min 11,4 13,5 11,4 13,5
Debit minim l/min 2 2 2 2
Presiune maximã bar 6 6 6 6
Pacord circuit incãlzire inch 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Pacord gaz inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Pacord apã rece/apã caldã inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
volum vas expansiune l 8 8 8 8
Putere maximã absorbitã W 100 125 85 85
Greutate fãrã apã kg 28 35 29 32
24 CSl/CAl 28 CSl/CAl
487
Microcentralã muralã cu boiler încorporat BOILER
DATE TEHNICE um 28 BSI
Tiraj forþat
Putere nominalã maximã kW 28,00
Putere nominalã minimã kW 9,90
Pandament la putere maximã % 90,3
Consum maxim gaz natural m
3
/h 2,78
Consum maxim GPL kg/h 2,04
Presiune de intrare gaz natural mbar 20
Presiune de intrare GPL mbar 37
Încãlzire
Temperaturã maximã °C 90
Presiune maximã bar 3
Presiune minimã bar 0,45
Producere a.c.m.
Temperaturã °C 40-63
Volum boiler l 60
Debit apã 't=30K l/min 13,4
Debit minim l/min 2
Presiune maximã bar 8
Pacord circuit incãlzire inch 3/4"
Pacord gaz inch 3/4"
Pacord apã rece/apã caldã inch 1/2"
volum vas expansiune l 10
Putere maximã absorbitã W 125
Greutate fãrã apã kg 68
7 date tehnice
488
Microcentralã muralã EXCLUSIVE
DATE TEHNICE um 26 CSI 30 RSI 35 CSI
Tiraj forþat forþat natural
Putere nominalã maximã kW 26,21 30,38 35,20
Putere nominalã minimã kW 7,70 8,86 9,92
Pandament la putere maximã % 91,0 91,5 93,4
Consum maxim gaz natural m
3
/h 3,05 3,51 4,00
Consum maxim GPL kg/h 2,24 2,58 2,94
Presiune de intrare gaz natural mbar 20 20 20
Presiune de intrare GPL mbar 30 30 30
Încãlzire
Temperaturã
maximã
°C 90 90 90
Presiune maximã bar 3 3 3
Presiune minimã bar 0,5 0,5 0,5
Producere a.c.m.
Temperaturã °C 35-60 - 35-60
Debit apã 't=30K l/min 11,85 - 16,9
Debit minim l/min 2 - 2
Presiune maximã bar 6 - 6
Pacord circuit incãlzire inch 3/4" 3/4" 3/4"
Pacord gaz inch 1/2" 1/2" 1/2"
Pacord apã rece/apã caldã inch 1/2" - 1/2"
volum vas expansiune l 8 8 10
Putere maximã absorbitã W 120 150 160
Greutate fãrã apã kg 34 35 43
A B
26 CSI 400 180
30 PSl 450 205
35 CSI 500 230
489
Microcentralã cu condensare JUNIOR GREEN
DATE TEHNICE um 25 CSI 25 RSI
Putere nominalã maximã (80/60 °C) kW 19,50 19,50
Putere nominalã minimã (80/60 °C) kW 4,91 4,91
Putere nominalã maximã (50/30 °C) kW 20,84 20,84
Putere nominalã minimã (50/30 °C) kW 5,36 5,36
Eficientã normatã (50/30 °C) % 104,2 104,2
Consum maxim gaz natural m
3
/h 2,64 2,64
Presiune de intrare gaz natural mbar 20 20
Încãlzire
Temperaturã maximã °C 90 90
Presiune maximã bar 3 3
Presiune minimã bar 0,25-0,45 0,25-0,45
Producere a.c.m.
Temperaturã °C 37-60 -
Debit apã 't=25K l/min 14,3 -
Debit minim l/min 2 -
Presiune maximã bar 6 -
Pacord circuit incãlzire inch 3/4” 3/4”
Pacord gaz inch 3/4” 3/4”
Pacord apã rece/apã caldã inch 1/2” 1/2”
volum vas expansiune l 8 8
Putere maximã absorbitã W 110 110
Greutate fãrã apã kg 27 26
P iesire agent termic (retur) 3/4"
l intrare agent termic (tur) 3/4"
G alimentare gaz 3/4"
S iesire apã caldã menajerã 1/2"
E intrare apã rece 1/2"
7 date tehnice
490
Microcentralã cu condensare MYNUTE GREEN
DATE TEHNICE um 25 RSI 28 CSI 32 CSI
Putere nominalã maximã (80/60 °C) kW 24,53 19,64 24,45
Putere nominalã minimã (80/60 °C) kW 5,91 5,91 6,90
Putere nominalã maximã (50/30 °C) kW 26,30 21,04 26,30
Putere nominalã minimã (50/30 °C) kW 6,37 6,37 7,47
Eficientã normatã (50/30 °C) % 105,2 105,2 105,2
Consum maxim gaz natural m
3
/h 2,64 2,96 3,38
Consum maxim GPL 1,94 2,17 2,48
Presiune de intrare gaz natural mbar 25 25 25
Presiune de intrare GPL 37 37 37
Încãlzire
Temperaturã maximã °C 90 90 90
Presiune maximã bar 3 3 3
Presiune minimã bar 0,25-0,45 0,25-0,45 0,25-0,45
Producere a.c.m.
Temperaturã °C - 35-60 35-60
Debit apã 't=30K l/min - 13,4 15,3
Debit minim l/min - 2 2
Presiune maximã bar - 6 6
Pacord circuit incãlzire inch 3/4” 3/4” 3/4”
Pacord gaz inch 3/4” 3/4” 3/4”
Pacord apã rece/apã caldã inch 1/2” 1/2” 1/2”
volum vas expansiune l 8 8 8
Putere maximã absorbitã W 165 165 165
Greutate fãrã apã kg 39 40 41
P iesire agent termic (retur) 3/4"
l intrare agent termic (tur) 3/4"
G alimentare gaz 3/4"
S iesire apã caldã menajerã 1/2"
E intrare apã rece 1/2"
A B
25 PSl 400 180
28 CSI 400 180
32 CSI 450 205
491
Microcentralã cu condensare EXCLUSIVE GREEN
DATE TEHNICE um 25 CSI 35 RSI 35 CSI
Putere nominalã maximã (80/60 °C) kW 24,00 33,74 33,74
Putere nominalã minimã (80/60 °C) kW 5,79 6,88 6,88
Putere nominalã maximã (50/30 °C) kW 25,95 36,75 36,75
Putere nominalã minimã (50/30 °C) kW 6,43 7,55 7,50
Eficientã normatã (50/30 °C) % 103,8 106,2 106,2
Consum maxim gaz natural m
3
/h 2,65 3,66 3,66
Consum maxim GPL kg/h 1,94 2,69 2,69
Presiune de intrare gaz natural mbar 20 20 20
Presiune de intrare GPL mbar 37 37 37
Încãlzire
Temperaturã maximã °C 90 90 90
Presiune maximã bar 3 3 3
Presiune minimã bar 0,25-0,45 0,25-0,45 0,25-0,45
Producere a.c.m.
Temperaturã °C 35-60 - 35-60
Debit apã 't=30K l/min 11,9 - 16,5
Debit minim l/min 2 - 2
Presiune maximã bar 6 - 6
Pacord circuit incãlzire inch 3/4” 3/4” 3/4”
Pacord gaz inch 3/4” 3/4” 3/4”
Pacord apã rece/apã caldã inch 1/2” - 1/2”
volum vas expansiune l 10 10 10
Putere maximã absorbitã W 130 175 175
Greutate fãrã apã kg 44 43 47
7 date tehnice
492
Microcentralã cu condensare cu boiler încorporat
EXCLUSIVE BOILER GREEN
DATE TEHNICE um 30 BSI
Putere nominalã maximã (80/60 °C) kW 29,01
Putere nominalã minimã (80/60 °C) kW 5,73
Putere nominalã maximã (50/30 °C) kW 31,41
Putere nominalã minimã (50/30 °C) kW 6,31
Eficientã normatã (50/30 °C) % 104,7
Consum maxim gaz natural m
3
/h 3,17
Consum maxim GPL kg/h 2,33
Presiune de intrare gaz natural mbar 20
Presiune de intrare GPL mbar 37
Încãlzire
Temperaturã maximã °C 90
Presiune maximã bar 3
Presiune minimã bar 0,25-0,45
Producere a.c.m.
Temperaturã °C 35-60
Volum boiler l 60
Debit apã 't=25K l/min 17,2
Debit apã 't=30K l/10 min 202
Debit minim l/min 2
Presiune maximã bar 8
Pacord circuit incãlzire inch 3/4”
Pacord gaz inch 3/4”
Pacord apã rece/apã caldã inch 1/2”
volum vas expansiune l 10
Putere maximã absorbitã W 150
Greutate fãrã apã kg 68
493
Microcentralã cu condensare POWER GREEN 50
DATE TEHNICE um PG 50
Putere nominalã maximã (80/60 °C) kW 45,78
Putere nominalã minimã (80/60 °C) kW 8,78
Putere nominalã maximã (50/30 °C) kW 49,91
Putere nominalã minimã (50/30 °C) kW 9,72
Eficientã normatã (50/30 °C) % 106,2
Consum maxim gaz natural m
3
/h 4,97
Consum maxim GPL kg/h 3,65
Presiune de intrare gaz natural mbar 20
Presiune de intrare GPL mbar 37
Încãlzire
Temperaturã maximã °C 90
Presiune maximã bar 4
Presiune minimã bar 0,25-0,45
Pacord circuit incãlzire inch 1”
Pacord gaz inch 3/4”
Pompã: inãltime de pompare la 1000 l/h mcA 5
Putere maximã absorbitã W 164
Greutate fãrã apã kg 39
7 date tehnice
494
Grup termic mural cu condensare POWER PLUS
DATE TEHNICE um 50 M 100 M 100 S
Putere nominalã maximã (80/60 °C) kW 44.20 88.30 88.30
Putere nominalã minimã (80/60 °C) kW 14.80 14.80 14.80
Putere nominalã maximã (50/30 °C) kW 48.50 96.80 96.80
Putere nominalã minimã (50/30 °C) kW 16.30 16.30 16.30
Eficientã normatã (50/30 °C) % 107.7 107.7 107.7
Eficientã la sarcinã parþialã de 30% (50/30 °C) % 108.7 108.7 108.7
Consum maxim gaz natural m
3
/h 4.76 9.52 9.52
Consum maxim GPL kg/h 3.58 7.16 7.16
Încãlzire
Temperaturã maximã °C 90 90 90
Presiune maximã bar 6 6 6
Volum apã l 5 10 10
Pacord circuit incãlzire inch 1" 1" 1"
Pacord gaz inch 3/4” 3/4” 3/4”
Putere maximã absorbitã W 169 333 333
Cantitate de condens evacuat kg/h 7.2 14.4 14.4
Greutate fãrã apã kg 60 90 90

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful