You are on page 1of 13

Information Technology Solutions

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

ARMCAD 6 - ISKUSTVO HILJADA KORISNIKA


Radimpex Software najavljuje izlazak ArmCAD-a 6, nove verzije programa ArmCAD.

Osam godina je proteklo od izlaska programa ArmCAD 2005. Ono u ta smo nepobitno sigurni je da smo tada bili napravili veoma dobar program koji je odgovorio zahtevima i izazovima, a svojim kvalitetom i mogunostima postavio visoke standarde i postao nezamenljiv alat hiljadama korisnika iz velikog broja zemalja.

ArmCAD 6 je rezultat naeg intenzivnog jednoipogodinjeg rada na ugraivanju viegodinjeg iskustva i zahteva mnogobrojnih korisnika.

U odnosu na ArmCAD 2005, ArmCAD 6 donosi sveobuhvatno unapreenje i obezbeuje laki, bri, taniji proces crtanja detalja armiranja. ArmCAD 6 omoguava optimalniji utroak armature i smanjenje trokova gradnje.

ArmCAD 6 prua jo vei stepen prilagodljivosti stilovima i pravilima izrade crzea. ArmCAD 6 ima pregledniji, upotrebljiviji i udobniji korisniki interfejs.

ArmCAD 6 je dvosmerno kompatibilan sa ArmCAD-om 2005 to znai da moe uitavati crtee raene sa ArmCADom 2005 ali i snimati svoje crtee tako da se mogu otvoriti i progamom ArmCAD 2005.

Pored Autodesk-ovog programa AutoCAD, verzije 2010-2015, ArmCAD 6 e imati izdanje za Bricsys-ov program BricsCAD 14. Izdanja programa ArmCAD 6 za AutoCAD i BricsCAD bie po funkcionalnosti potpuno jednaka.

Izmeu velikog broja novina koje donosi program ArmCAD 6, izabrali smo samo one najvanije i najznaajnije, koje emo Vam sada ukratko predstaviti.

www.radimpex.rs info@radimpex.rs

Information Technology Solutions

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

RAD SA IPKAMA OGRANIENE DUINE


AUTOMATIZOVANO KORIENJE IPKI OGRANIENE DUINE
ArmCAD 6 sadri automatsku i sveobuhvatnu podrku za korienje ipki ograniene, unapred definisane duine (nabavna, odnosno transportna duina). Omoguena je automatska podela i nastavljanje ipki i serija ipki (konstantnih i promenljivih) na nekoliko unapred predefinisanih naina, ukljuujui i generisanje serija sa naizmenino postavljenim mestima prekidanja. Usklaivanje duine ipki, odnosno njihovo prekidanje, moe se primeniti kako na pojedinane ipke tako i na serije ipki u osnovi, ali i kroz komande za poploavanje proizvoljne oblasti serijama ipki i komande za uvoz armature ploa iz programa Tower. Usklaivanje duine ipki sa zadatim ogranienjem moe se izvriti na nekoliko unapred definisanih naina. Oni se meusobno razlikuju po poloaju ipki koje su krae od nabavne dune: 1. Na poetku 2. Na kraju 3. U sredini 4. Spolja

Omogueno je jasno razlikovanje ipki sa ogranienjem od ipki bez ogranienja. Pozicije sa prekoraenim ogranienjem duine su naroito obeleene, ime se smanjuje mogunost greke.

AUTOMATSKO GENERISANJE OPTIMALNOG PLANA SEENJA IPKI OGRANIENE DUINE


ArmCAD 6 omoguava izradu najoptimalnijeg plana seenja ipki, kako bi koliina otpada bila minimalna. Optimalni plan seenja istovremeno izraunava i najmanji broj komada celih ipki koji je potrebno nabaviti.

Jedan od naina usklaivanja duine ipki konstantne serije je jednostavnom podelom na vie konstantnih serija sa istim razmakom meu ipkama.

Drugi nain je sa pravljenjem dvostruko veeg broj serija dvostrukog razmaka sa naizmenino postavljenim mestima nastavljanja.

Na iste naine omogueno je i usklaivanje duine ipki promenljive serije kako jednostavnom podelom na vie konstantnih i promenljivih serija, tako I pravljenjem dvostruko veeg broja serija dvostrukog razmaka sa naizmenino postavljenim mestima nastavljanja.

www.radimpex.rs info@radimpex.rs

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

BOLJE ISKORIENJE I UTEDA MREASTE ARMATURE


POPLOAVANJE PO FAZAMA
ArmCAD 6 donosi novu funkcionalnost poploavanje serijama mrea u fazama gradnje. Ovime se omoguava da se parad mrea preostala iz prethodnih faza upotrebe u poploavanju neke od narednih faza. Postupak definisanje faza poploavanja je krajnje jednostavan. Procenjena uteda u armaturi koja se ovime ostvaruje moe biti reda nekoliko desetina procenata. Poploavanje bez korienja faza. Potrebno je 6 celih tabli mrea. Procenat otpada (nabavljene a neugraene armature) je 48.76%

TANO UKLAPANJE SEENIH PARADI


Novina je i mogunost da se plan seenja mreaste armature radi novim postupkom - postupkom tanog uklapanja paradi mree proizvoljne geometrije (do sada je uklapanje paradi raeno sa pravougaonim paradima koja su obuhvatala proizvoljnu geometriju iseenog pareta mree). Procenjena uteda u armaturi koja se ovime ostvaruje moe biti i desetak procenata.

Poploavanje u dve faze. Ostaci mrea iz prve faze se koriste pri poploavanju druge faze, tako da su ukupno potrebne 4 cele table mrea. Procenat otpada (nabavljene a neugraene armature) je 16.95%

Plan seenja sa starim postupkom. Potrebne su 3 cele table mrea. Procenat otpada (nabavljene a neugraene armature) je 45.24%

Plan seenja sa novim postupkom. Potrebne su 2 cele table mrea. Procenat otpada (nabavljene a neugraene armature) je 17.89%

www.radimpex.rs info@radimpex.rs

Information Technology Solutions

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

NOVE MOGUNOSTI U CRTANJU I OBELEAVANJU


JASNIJI I PREGLEDNIJI CRTEI
U ArmCAD 6 uveden je vei broj novina ijom se upotrebom unapreuje jasnoa i preglednost crtea armature. Uveden je novi tip pokazivaa, mogunost obeleavanja pokazivaa i iscrtavanje izabrane armature proizvoljnom bojom. Uvedena je dodatna fleksibilnost u podeavanju prikaza serija. Nova varijanta pokazivaa i obeleavanje pokaziva brojem poziicje. Mesto oznake se moe podesiti gripovanjem.

Proizvoljno zadate boje izabranim entitetima.

Korisniki definisan "retki prikaz" serija u podunom i poprenom preseku. Dostupno je nekoliko predefinisanih i uobiajenih rasporeda.

Korisniki definisan "retki prikaz" serija u podunom i poprenom preseku. Dostupno je nekoliko predefinisanih i uobiajenih rasporeda.

www.radimpex.rs info@radimpex.rs

Information Technology Solutions

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

NOVE MOGUNOSTI U CRTANJU I OBELEAVANJU


UPOTREBLJIVIJI CRTEI
Za korisnike koji koriste sistem tampe preko Layout-a, uvedena je mogunost pojedinanog skaliranja kota kako bi se u skaliranom Viewport-u iscrtavali u potrebnoj veliini. Uvedena je i mogunost lake upotrebe serije u osnovi za armiranje oblasti ipkama savijenim u ravni. Novi nain prikaza serije u osnovi - sa prikazom simbola ipke na poetku i kraju.

Zadavanje razliitog faktora skaliranja proizvoljno izabranih kota.

Upotreba serije u osnovi za armiranje ipkama savijenim u ravni poploavanja.

www.radimpex.rs info@radimpex.rs

Information Technology Solutions

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

UNAPREENJA U ZADAVANJU I UREIVANJU IPKI


LAKE I BRE
Uveden je vei broj novih funkcija sa kojima se ubrzava proces zadavanja i ureivanja ipki. Omogueno je lako ubacivanje novih segmenata ipke na poetak ili kraj, brzo pretvaranje obine uzengije u seizmiku (sa preklopljenim segmentom) i obrnuto. U tipske ipke je uvedena posebna vrsta specijalnih ipki sa 3D geometrijom za lake definisanje takozvanih jahaa. Omogueno je direktno instanciranje reprezenta (umesto prave instance ipke) pri pravljenju nove pozicije. U okviru korisnikog interfejsa, brojni dijalozi su temeljno preureeni u cilju vee preglednosti i pruanja vee koliine informacija. Jo jedna vrsta unapreenja je i uvoenje direktnih veza prema dijalozima za ureenje oplate, stilova kotiranja i izgleda entiteta. Promena geometrije ipke dodavanjem segmenta na poetak ili kraj.

Mehanizam brze promene naina preklapanja uzengija. Preklop se moe postaviti po bilo kom segmentu uzengije. Kako je naredba dvosmerna, postojei preklop se moe i ukinuti postavljanjem prekida u krajnju taku nekog segmenta uzengije.

Lako pravljenje 3D jahaa bez potrebe za definisanjem 3D geometrije.

www.radimpex.rs info@radimpex.rs

Information Technology Solutions

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

UNAPREENJA U ZADAVANJU I UREIVANJU IPKI


NOVE MOGUNOSTI PRI UREIVANJU
U Bazi pozicija ipki i mrea su uvedene nove vrste sortiranja kao i istovremeno sortiranje po vie kriterijuma sa mogunou zadavanja njihovog prioriteta a i dodata je mogunost jedinstvene prenumeracije u okviru vie oplata. Izvreno je interno razdvajanje stilova kotiranja ipki i uzengija kako bi se omoguio laki izbor pravog stila kotiranja. Omogueno je zakljuavanje i zatita od menjanja gripovanjem po celim oplatama ili po pojedinanim pozicijama zakljuavanje se moe vriti odvojeno za geometriju ipki i kota.

Viekriterijumsko sortiranje ipki u bazi pozicija.

BOLJA KONTROLA
Uvedena je i mogunost upozoravanja korisnika u sluaju korienja geometrije sa prevelikim koordinatama, kao i upozorenja pri formiranju neravanske odnosno ipke sa 3D geometrijom, kao mera zatite od greaka izazvanih crtanjem po 3D podlogama.

Zakljuavanje geometrije entiteta i zakljuavanje geometrije kota radi spreavanja menjanja gripovanjem. Zakljuanim entitetima iskljuena je pojava grip taaka pri selektovanju.

www.radimpex.rs info@radimpex.rs

Information Technology Solutions

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

UNAPREENJA U ZADAVANJU SERIJA IPKI


UPOTPUNJENA FUNKCIONALNOST
Uvedena je mogunost fiksiranja jednog od parametara gustine ipki broja komada ili razmaka, kako bi ostali nepromenjeni prilikom gripovanja serije. Kod promenljive serije u osnovi omogueno je da se uneta oblast odnosi na izabrani segment ipke, a ne kao do sada samo na celu ipku. Omogueno je postavljanje na crte reprezenta varijabilne pozicije sa tanom geometrijom jedne od ipki te pozicije. Novost je i mogunost postavljanje na crte radionikog crtea takozvanog "specifikatora sa tablicom". Serija uzengija pre gripovanja.

Serija uzengija posle gripovanja sa fiksiranim razmakom izmeu ipki.

Serija uzengija posle gripovanja sa fiksiranim brojem ipki.

Zadata oblast promenljive serije moe se odnositi samo na proizvoljno izabrani segment ili proizvoljno izabrani niz segmenata ipke.

Zadata oblast

U dijalogu naredbe se pomou klizaa bira ipka iz serije iju e geometriju imati reprezent na crteu.

Za promenljivu seriju u osnovi na crte je postavljen specifikator sa tablicom.

www.radimpex.rs info@radimpex.rs

Information Technology Solutions

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

UNAPREENJA U PRAVLJENJU POPRENIH PRESEKA


KRAI PUT DO ELJENOG REZULTATA
Pri vaenju preseka, omogueno je lako runo podeavanje "dubinskog" redosleda preseenih ipki. Pri uzastopnom vaenju poprenih preseka iz istog nosaa zadati redosled se pamti, kako bi se poloaji istih pozicija ipki odrali na istom mestu. Omogueno je postavljanje ipki u poprenom preseku bez kota, kao i njihovo naknadno kotiranje. Pri vaenju preseka omogueno je zadavanje proizvoljnih rasporeda preseenih ipki po dubini ali i inteligentno korienje tako zadatog rasporeda za nove preseke istog nosaa.

Izostavljanje prikaza kota uz mogunost naknadnog kotiranja.

www.radimpex.rs info@radimpex.rs

Information Technology Solutions

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

NOVINE U POMONIM ALATIMA

VEA PRILAGODLJIVOST I LAKE PODEAVANJE


Omogueno je arhiviranje i jednostavan prenos svih konfiguracionih fajlova (stilova kotiranja, propisa, formata izvetaja...) sa raunara jednog korisnika na drugi. Omoguena je masovna automatska promena stila kotiranja u ve nacrtanom crteu. Omogueno je generisanje plana savijanja crtea bilo kojeg formata. Mesta savijanja su obeleena po marginama okvira crtea a podrano je vie standardnih naina savijanja.

Izvoz i uvoz konfiguracionih fajlova. Izvezena arhiva konfiguracionih fajlova se moe preneti na neki drugi raunar ili arhivirati. Pri uvozu mogue je preuzimanje svih ili samo nekih odabranih konfiguracionih fajlova.

Okvir crtea sa mestima savijanja za svoenje na format A4.

www.radimpex.rs info@radimpex.rs

Information Technology Solutions

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

NOVINE U IZVETAJU

NOVI IZVETAJI I SVEOBUHVATNA UNAPREENJA


Omogueno je generisanje nekoliko novih vrsta izvetaja rekapitulacija ipki za svaku oplatu, plan seenja ipki, rekapitulacija ipki u vidu koji je potpuno kompatibilan GOST (ruskim) propisima. Omogueno je prikazivanje nekoliko novih vrsta podataka kao to su neto koliina ugraenih mrea, ukupna duina i teina ugraenih ipki, broj komada celih ipki, duina i teina ipki pri seenju itd. Omogueno je istovremeno generisanje dva izvetaja specifikacije ipki sa zasebnim sadrajem. Omogueno je da izvetaj svake oplate poinje na novoj strani, kao i da se svaki pojedinani izvetaj iskljui.

Primer izvetaja rekapitulacije ipki koji je formatiran po GOST (ruskim) propisima.

Primer izvetaja plana seenja ipki.

Formatiranje izvetaja je uinjeno preglednijim i jednostavnijim i pored pet novouvedenih izvetaja.

www.radimpex.rs info@radimpex.rs

Information Technology Solutions

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

NOVINE U IZVETAJU

VIE INFORMACIJA ZA MANJE GREAKA


Uvedena je i mogunost automatskog obeleavanja neaurnih izvetaja na crteu nakon bilo koje izmene koja utie na specifikaciju, kako bi se korisnik obavestio da je potrebno ponovno generisanje izvetaja. Nakon promene geometrije ipke, izvetaj koji je ranije eksportovan na crte vie nije u saglasnosti sa samim crteom, te ga je program automatski obeleio.

I FORMA I SADRINA
Omoguen je prikaz proizvoljnih napomena, kako u polju za napomene, tako i u polju crtea ipke u specifikaciji. Unapreeno je iscrtavanje simbola ipke u specifikaciji omoguavanjem drugaijeg obeleavanja lunih, kosih i varijabilnih segmenata.

Uveden je vei broj novih opcija sa kojima se moe podesiti izvetaj da i po formi i po

Omogueno je detaljnije podeavanje izgleda tablica

sadrini odgovara zahtevima i potrebama.

www.radimpex.rs info@radimpex.rs

Information Technology Solutions

NAJAVA NOVE VERZIJE PROGRAMA ARMCAD NAJVANIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

TEHNIKE INFORMACIJE

- Podrane verzije AutoCAD-a su 32-bitne i 64-bitne verzije 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. - Podrane verzije BricsCAD-a su 32-bitna i 64-bitna verzija 14. - Korisnici programa ArmCAD 2000 i ArmCAD 2005 imaju mogunost nadogradnje svojih licenci po povlaenim uslovima. - Korisnici programa ArmCAD 6 imaju izbor izmeu licence "AC" (za AutoCAD), "BC" (za BricsCAD) i "AC+BC" (i za AutoCAD i za BricsCAD). - Korisnici koji su program ArmCAD 2005 kupili posle 01.01.2014. besplatno dobijaju licencu i za ArmCAD 6 (AC). - Oekivano vreme objavljivanja programa ArmCAD 6 je kraj marta 2014.

www.radimpex.rs info@radimpex.rs