ก

ก .! :VV6 
:W ก >6? 
ก 
ก 

-   ก ก!  
" # Internet Explorer
- ก .! Search Engine .ก #56
- ก .! E-Book
- 9 ก Scenario :ก; <= .<:; ก ก> 6ก  
:9?
.!; < ก
.<:; ก < 9 ก Internet
#56ก
=. ?ก=
o 6? = 
" #  
! RAM, Hard disk >6? 
"
o .<:; ก  : =3. < Coursework Assignment
· ก .! System Software
o Dos
o Windows
· ก  Webpage = Application Software
- ก ก>>6?
ก> 

 กS >6? 5T = Application Software
- .<ก> 
.!.ก กU#56 V=.! MS Word- .<:; ก  

:=:; ก ก>V=.! MS Access
ก Upload #56#Y5 Web-Server
ก .! FTP ; < ก = V<6=#56
ก Share #56 ? # ก =5>6 6=T ? # 
# ^ 

: ..
http://commsci.pn.psu.ac.th/commsciweb/couse_outline/CA/870221.doc

Font =PSL Passanun size = 28