You are on page 1of 3

MPW 2133/MPW 1133 : PENGAJIAN MALAYSIA Course Leader: Sharliana Che Ani CO !

SE NO"ES MO# L C : Perle$%a&aan ' Proses Poli(i) Su%(o*i) + : Perle$%a&aan Mala,sia 1-1 Pen&enalan Perbincangan dalam topik ini adalah berkisar berkaitan sejarah penggubalan Perlembagaan dari Malayan Union ke Persekutuan Tanah Melayu. 1-1-1 Perle$%a&aan Mala,an nion 1. Persediaan ke arah berkerajaan sendiri menyebabkan kerajaan British telah menubuhkan sebuah kerajaan baru (kesatuan) iaitu Malayan Union pada tahun 19 !. ". #emua negeri Melayu$ Pulau Pinang dan Melaka disatukan diba%ah satu pemerintahan pusat di ba%ah perlembagaan Malayan Union. #ingapura tidak dimasukkan dalam Malayan Union tetapi menjadi Tanah &ajahan Mahkota British yang berasingan di ba%ah kuasa seorang 'abenor British. (. )aja*raja Melayu menjadi raja kehormat dan kedaulatan mereka dihapuskan. #ultan berkuasa berkaitan agama +slam dan adat istiadat orang Melayu. . ,al eh%al kerajaan tempatan diuruskan oleh Majlis*majlis -egeri. .erajaan pusat bertanggungja%ab menga%al majlis*majlis ini. /. ,ak ke%arganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa ataupun asal keturunan dalam Malayan Union. #emua orang asing yang dilahirkan di Tanah Melayu atau #ingapura. 1-1-2 Perle$%a&aan Perse)u(uan "anah Mela,u 1. 0kibat daripada bantahan orang Melayu dan ketiadaan sokongan yang kuat dan teratur dari mana*mana pihak di Tanah Melayu kerajaan British telah menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 1ebruari 19 2. ". Mengikut Perjanjian ini$ ahli*ahli negeri adalah sama sepertimana yang ada di dalam Malayan Union. #ingapura masih menjadi tanah jajahan Britisah yang berasingan. (. .erajaan persekutuan terdiri dari 3 a) Pesuruhjaya Tinggi British yang dilantik oleh .erajaan British$ b) Majlis Undangan Persekutuan yang mempunyai 4/ orang ahli (sebanyak /5 orang ahli tidak rasmi dan kebanyakkannya terdiri daripada orang Melayu) c) Majlis Mesyuarat .erajaan Persekutuan yang mempunyai ahli*ahli rasmi dan tidak rasmi. . Pesuruhjaya Tinggi British mempunyai kuasa tertinggi dalam .erajaan Persekutuan. /. #ultan*sultan dikembalikan hak utama dan kuasa ke atas negeri*negeri mereka seperti semasa sebelum perang. !. #ultan mempunyai kuasa memerintah negerinya dengan bantuan sebuah Majlis Mesyuarat .erajaan -egeri dan sebuah Majlis Undangan -egeri yang dianggotai oleh ahli*ahli rasmi dan tidak rasmi.

4. .erajaan negeri bertanggungja%ab bagi perkara seperti kerajaan tempatan$ kesihatan$ pendidikan$ tanah dan pertanian. )ang Undang*undang yang diluluskan oleh Majlis Undangan -egeri mesti mendapat persetujuan #ultan. 2. #yarat ke%arganegaraan telah diketatkan. #ebagai contoh$ seorang yang layak mendapat ke%arganegaraan secara permohonan mestilah lahir di Tanah Melayu dan bermastautin di sana selama lapan dari duabelas tahun sebelum permohonannya atau telah bermastautin di Tanah Melayu tidak kurang daripada lima belas tahun dari dua puluh tahun sebelum permohonannya. Umur minimum ialah lapan belas tahun dan per%atakan baik serta berpengetahuan Bahasa Melayu dan +nggeris . 9. 6rang Melayu diberikan hak*hak istime%a sebagai kaum Bumiputera. Mereka mempunyai per%akilan terbesar dalam .erajaan Persekutuan dan .erajaan -egeri. 1-1-3 Suruhan.a,a !eid 1. Persidangan di 7ondon juga mempersetujui tentang pembentukan sebuah suruhanjaya untuk menggubal perlembagaan baru bagi Tanah Melayu yang berdaulat dan merdeka. ". 0hli*ahli #uruhanjaya Perlembagaan yang dikenali sebagai #uruhanjaya )eid terdiri daripada3 a) 7ord )eid (Britain*Pengerusi) b) #ir +8or &enings (Britain) c) #ir 9illiam Mckell (0ustralia) d) B.Malik (+ndia) e) ,akim 0bdul ,amid (Pakistan) (. #uruhanjaya ini bertanggungja%ab merangka perlembagaan berasaskan syarat*syarat berikut3 a) .erajaan Persekutuan yang kuat b) Menjamin kedudukan istime%a orang Melayu c) Memelihara kedudukan sultan*sultan sebagai pemerintah berpelembagaan di negeri masing*masing d) Melindungi kepentingan sah kaum*kaum bukan Melayu e) Prinsip*prinsip demikrasi . #uruhanjaya ini telah bersidang sebanyak 112 kali dari le%at bulan &un hungga bulan 6ktober 19/!. /. #ebanyak 1(1 memorandum bertulis telah diterima daripada pertubuhan*pertubuhan dan orang perseorangan. !. :ua memorandum yang penting ialah daripada raja*raja Melayu dan Perti Perikatan. 4. Memorandum yang Perikatan mengandungi beberapa perkara yang merupakan tolak ansur antara kaum. 2. M;0 dan M+; menerima kedudukan istime%a orang Melayu$ kedaulatan raja*raja Melayu dan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. 9. UM-6 telah mempersetujui syarat*syarat yang longgar bagi kerakyatan. 15. UM-6 menerima prinsip jus soli yang memberikan kerakyatan secara automatik kepada semua orang yang dilahirkan di Persekutuan Tanah Melayu pada atau selepas ,ari Merdeka. 11. #uruhanjaya )eid telah mengumumkan satu )ang Perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka pada bulan 1ebruari 19/4.

"

2-1 A)(i/i(i "u(orial Bincangkan perkembangan pembentukan perlembagaan di Malaysia.