You are on page 1of 58

- 1 -

HAHEAH THH
"CAHBHH"
Hpannnen naunn na
opao1nane
uopmynnponxa 05-a/2007
Anrop n anropcxo npano:
Hnaenepno mpo sa ue1ano- n
uamnnoc1poene
Hna. Pannxap BH3HHIEP K
saxner n ceprn]nnnpan or ca excnepr
A 3125 ma1nenopq Annenxoq 50
T: 0 27 86 / 63 167 u: 0 27 86 / 68 713
M: 0664 / 101 55 32
e-men: office@tbwiesinger.at
- 2 -
C 1 1 P A H H E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.1
1.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
Kaxno npec1annnna1 nanenn1e 1nn "cannnu"
PUR - nanenn c nonnyperanona nxna
Orneynopnn nanenn
onycxn na pasuepn (omn) na nanenn 1nn "cannnu"
Hne1nn 1onone no RAL
Ho xaxnn xpn1epnn ce nopsuna1 nanenn1e npn oc1anunxa.
Kaxno nsnamepxna a npann xpannx xnnenr nn n cc crpaara
Haxnon na noxpnna
Onopna mnpounna na nanennre
Hsop na nanena
Hsop na eennnara na nanena
nxnnara na nanennre
Hnerr
Hoxpnrnx
Beprnxanno n xopnsonranno nonarane na crennn nanenn
Haronapnane or cnxr n nxrp
pnenn nnn merannn cronnnn
Hocoxa na nxrpa
Cnenn]nxannx
Kon1ponnpan1e npen sanounane na pao1a
Hsmepere ncnuxn rnn na paornoro none
Konrponnpare nnsyanno samnrara or nxrp n cronnnnre
Konrponnpare nenrpnpanero na crennnre n noxpnnnnre nnomn
Pascroxnne mexy cronnnnre n rxxnoro neprnxanno nonoxenne
Ha xaxna ocnona saxpennare nanenn
Mon1aa
Ycnonnx sa samnra na paornnxa
Hnan na nonarane
Hocoxa na nxrpa
Marepnann sa saxpennane
3axpennane npxy onnara xoncrpyxnnx
Hanxnn cennennx
Horpemno nanpanenn ornopn
Cpecrna sa samnra or naane
Ornopn
Fnmeranen e]exr
Bym or nyxane
Ac]anrnpane n sarnopenn sann
Hpepao1nane
Cxnanpane na nanennn naxern
Honarane na noxpnnnn nanenn
3amnrno ]onno
Honarane na crennn n ]acann nanenn
Pxsane
Hponnane
Hpnxpennane c nnrone na onnnonunn namapnnn
Hsnonsnane na enacrnunn ynnrnnrennn macn.
Hsnonsnane na ynnrnnrennn nenrn
Brpaxane na nnnnrenn n nasenn namapnnn na noxpnna
Hsnonsnane na PUR nonnyperanona nxna
Hoxpnnnn xonc1pyxnnn c PU c1ouanenn eneuen1n 1nn "cannnu"
Hanpeuno cennenne
Cennxnane xm crena
Kanuyx
Fnno na xane
ueno na noxpnna
Hanpeuno cennenne na crenen nanen
Cennxnane na noxn
Pamxa na nopra
Crpannna 4
Crpannna 5
Crpannna 7
Crpannna 7
Crpannna 11
Crpannna 11
Crpannna 11
Crpannna 12
Crpannna 12
Crpannna 12
Crpannna 12
Crpannna 13
Crpannna 14
Crpannna 15
Crpannna 15
Crpannna 16
Crpannna 16
Crpannna 17
Crpannna 18
Crpannna 20
Crpannna 20
Crpannna 21
Crpannna 21
Crpannna 21
Crpannna 22
Crpannna 23
Crpannna 23
Crpannna 23
Crpannna 23
Crpannna 23
Crpannna 27
Crpannna 27
Crpannna 28
Crpannna 28
Crpannna 28
Crpannna 29
Crpannna 29
Crpannna 29
Crpannna 30
Crpannna 30
Crpannna 31
Crpannna 32
Crpannna 32
Crpannna 32
Crpannna 33
Crpannna 33
Crpannna 33
Crpannna 33
Crpannna 33
Crpannna 34
Crpannna 36
Crpannna 36
Crpannna 37
Crpannna 38
Crpannna 42
Crpannna 43
Crpannna 46
Crpannna 46
Crpannna 47
- 3 -
9.
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
9.1
9.2
9.3
9.4
Pamxa na npara
Bnmnn rnn
Tepmnuen paspes
Cneroynonnren
Cmxna / cnernnnnn xynonn
Orneynopnn nanenn
Hoxpnnen nanen
Tepmnuen paspes
Crennn n ]acann nanenn
onna xoncrpyxnnx
Cnyxn sa npornnonoxapna samnra
Crpannna 48
Crpannna 50
Crpannna 51
Crpannna 51
Crpannna 52
Crpannna 52
Crpannna 53
Crpannna 53
Crpannna 53
Crpannna 54
Crpannna 54
Hs1ounnnn:
Planen und Bauen mit Trapezprofilen und Sandwichelementen (Mller, Pter, Schwarze) - Hnannpane n crpoex
c rpanenonnnn nanenn n enemenrn rnn "cannnu" (Mtonep, Htorep, Bnapnep)
Bauphysik (IFBS) - Crponrenna ]nsnxa (IFBS)
Leicht Bauen (Technische Universitt Darmstadt) - Kax a crponm necno (Texnnuecxn ynnnepcnrer apmma)
Cnnmxn (Hnx. Panxap Bnsnnrep, saxner n oropnsnpan ceen excnepr sa nanenn rnn "cannnu")
Galileo - Iannneo (www.sandwichbau.de)
Onnr n nosnannx or cornernn npoyunannx
- 4 -
HAHEHH THH
"CAHBHu"
CTPOHTEHCTBO HA
XHAHHHH
HOMEBEHHX
HPOMHBHEHO
CTPOHTEHCTBO
PUR rnpa nxna Kamenna nara
Hpornnonoxapna
Onnnonxn na
noxpnna
Onnnonxn na crena
o cxpnro saxpennane
o Bnnmo saxpennane
Cnennanna
xoncncrennnx na
nxnara
Onnnonxn na
noxpnna
Onnnonxn na crena
o cxpnro saxpennane
o Bnnmo saxpennane
1. Kaxno npec1annnna1 nanenn1e 1nn "cannnu"
Tyx crana nnpoc sa ronnonsonnpann crponrennn enemenrn sa onnnonane na
noxpnnn n crenn na crpan. Te ce ccroxr or nrpemen n nnmen namapnnen nncr.
Merannre, or xonro ce nponsnexar cannnu-nanennre, ca npenmno nonnnxonana
nncrona cromana c noxpnrne. Ho xenanne morar a ce nponsnexar n nanenn c
nonpxnocr or naropona cromana. Ho npnara ce npnnara no-uecro no
nxonomnuecxn n crarncrnuecxn npnunnn. nec resn crponrennn enemenrn ce
nponsnexar n npecn nnn n copxennxra sa nenpexcnaro nponsnocrno.
C]epara na npnnoxenne e or ena crpana npomnmnennx crpoex pecn.
crponrencrnoro na npomnmnenn xanera n or pyra crpana crponrencrnoro na
xnannnn nomemennx. Hpn crponrencrnoro na xanera pasnnuaname mexy
nonnyperanonn nanenn n nanenn c mnnepanna nara, xonro ce nsnonsnar ocoeno n
c]epara na npornnonoxapnara samnra.
Crpoenero c nanenn rnn "cannnu" e ......
pasnoopasno xpearnnno nrorpano
moepno rnxano
pso & cnrypno rexnnuecxn omncneno
Haunnr na crpoene rnn "cannnu" ce npnnara nenpexcnaro ram, xero npemero
na crpoexa n mereoponornunnre ycnonnx nrpaxr ronxma ponx.
Honsnane: nernma, norncrnunn nenrpone, nananpnn sann, nncranannn sa nsrapxne
na ornann, enexrponenrpann, xnannnn nomemennx, cxnaone n nponsnocrnenn
xanera, nomemennx sa noxo sampasxnane, amnnncrparnnnn crpan, nexone n
mnoro pyrn ...
nxonomnuno & exonornuno
ynnnepcanno npnnoxnmo
- 5 -
Hsncxnannx xm nanennre
O1nsn:
x, cneronanex, nxrp, ypx,
remneparypn (mpas/mexo npeme)
Onunane na cnnne YB n Hu
nun
Bym
Knnane or nrnnnre
Mexannunn nonpen
Bpenn nemecrna nn nsyxa
O1ns1pe:
Haronapnane npn noxap
Bym
Hapa
Tonnnna (cry npn xnannnn
nomemennx)
Pasnnxa na napnoro nanxrane
Opnere nnnmanne na rona, ue nopan no-nncoxnre remneparypn cnennanno n
saronnenn nomemennx ce opasyna n nncoxo napno nanxrane. Bnmnoro nanxrane
e no-nncxo, nopan xoero nsyxr n nomemennero ce nnxn n nocoxa nann.
3aronnennxr nsyx moxe a nornma noneue nnaxnocr or cryennx nsyx.
Hopan crenenra na nnaxnocr n rouxara na nreunxnane ce crnra o opasynane na
xonens n xaro nocnenna or rona o mern na crpaara. Cennennxra c pyrnre
uacrn or crpaara rpxna a crana cornerno naponenponnnaemo. Tona moxe a
nocrnrnere c nomomra na nnrno saneneno ]onno nnn cnennannn sanennamn
nenrn (nanp.: nenra or nryren). Hpn crpuamn enemenrn ce npann "repmnuen
paspes", sa xoro me crane no-rouno nnpoc.
1.1 Hanenn c nonnype1anona nnna
Cmecra or nxnara ce ccron na-cmecrneno or cnennre xomnonenrn:


- 6 -
opn ronnonsonannonnn cnocrna:
50 mm nonnyperanona nxna nma cmnre ronnonsonannonnn cnocrna xaxro n
ryxnen sn c eennna or 1720 mm!
Hponsnocrnoro:
B nenpexcnar pexnm na nponsnocrno nanennre rnn "cannnu" ce nponsnexar
raxa a ce xaxe "esxpano". Iopnoro, xaxro n onnoro pyno ce nocranxr npxy
pasmoranamoro ycrpocrno na nncranannxra n ce nycxar n mamnnara. B
npnonauannnx nponec nere namapnnn ce npo]nnnpar n ponxonn ]opmonunn
copxennx. Crana nnpoc sa na orennn xomnnexra or nncrpymenrn, npn xonro
or nrpemnara n nnmnara crpana moxe a ce nanpann pasnnuen npo]nn. Hpes
]onnpamara crannnx ce npemnnana cne rona xm nenosannnamoro copxenne.
Iopnara namapnna ce npnpxa mexannuno, nonnyperanonara nxna ce nocranx n
reuno ccroxnne c nomomra na msn. B cymnnnnx rynen nxnara yronemxna oema
cn, sanenna xm namapnnnre n npenpma nere namapnnn n crannen crponrenen
enemenr c raxnna xauecrna xaro:
crannnocr na ]opmara (opn cnocrna na ronaponoemnocr)
ycrounnocr na armoc]epnn nnnxnnx
xyan nn naroapenne na arpaxrnnnnre npo]nnn n pasnnunnre nnerone
npexpacna ronnonsonannx (npomennnna n sanncnmocr or eennnara na
nanena)
Hanenn1e 1nn "cannnu" ne 1pnna a ce nsnonsna1 nnxora c1a1nuecxn xa1o
nocemn eneuen1n sa xonc1pyxnnn1a na xane1a1a (nanp.: na unc1o1o na
naronannn1e npssxn)!
50 mm
80 mm
90 mm
100 mm
130 mm
280 mm
720 mm
1720
mm
- 7 -
Cxemarnuno nsopaxennx na nncranannn c nenpexcnar pexnm na nponsnocrno:
1.2 Orneynopnn nanenn
Or nsnecrno npeme na nasapa morar a ce saxynxr n orneynopnn nanenn n re
pasnonarar cc cornernn paspemennx sa crpoex. Axo npen nanennre ca nnn
nponsnexann nponxnrenno npeme na npecn xaro enemenrnre ca nnn
nocranxnn na pxa, nec nponecr na nponsnocrno ]ynxnnonnpa es npexcnane
na cornerno onrnmnsnpannre nncranannn.
Km nocouennre n 1.1 cnocrna ryx ce npnanx n orneycrounnocrra n pasnnunnre
xnacone, n sanncnmocr or eennnara na nanena. Ho-nopona nn]opmannx sa rona
me namepnre n nocnenara rnana.
2. onycxn na pasuepn (omn) sa nanenn1e 1nn "cannnu":
2.1 onycxn na pasmepn npn nnnoopasnocr:
Henpexcnaro cmecrnynar ncxycnn ornocno nnnoopasnocrra na nanennre rnn
"cannnu". Hopmara DIN 18202 e oxnena sa NORM n e nannna n nocouenara
]opmynnponxa or 01.06.2006. C rasn nopma ce perynnpar onycxnre nn nncoxoro
crponrencrno. Kaxro ce nnxa or onynocouenara rannna, paspemennre onycxn
ca ornocnrenno ronemn:
3a nanennre rnn "cannnu" naxn rpa]a 6 na rannna 3 "nenn crenn n ocnonnre na
ranann, nanp. samasann crenn, onnnonxn na crenn, saxauenn ranann". Hanennre
rnn "cannnu" nonaar no nanmenonannero onnnonxa na crenn. Bnpexn rona ce
nocrapare a nsernere nopuxara na nannno rnaxn nanenn. Hopan
pe]nexrnpanero na cnernnnara (nnsrama ce cnernnna) saeno c rnaxara
nonpxnocr nnnnre morar a ce nanmanar ocoeno ope n nnrensnnno.
Bnpexn onycxnre e nannno nsmoxno apxnrexrr nnn crponrennnxr
npenpnemau a cn npecranxr nemo cncem pyro no nonxrnero rnaxa
nonpxnocr. Hpeynpeere rn npenapnrenno.

- 8 -
1
2
3
4
=>


=
>

mm
m
,
,
,
,
.

, ,
,

- .
, .
.
,

,
,

3,,
. , ,

6,

3
) 4 5 mm
) 6 15 m

- 9 -
2.2 onycxn na pasmepn n paspes:
Kaxro n ncnuxn pyrn crponrennn enemenrn sa nanennre rnn "cannnu" nma
cnexrp na onycxnre no ]opmara na rannna, xoxro moxe a ce nnn na
cnenamara crpannna:
.
-
-
-

- .
*)

.


*)


*) . 2 mm
*) .
.
(mm) .
. . 2
.
. -
. -

2 in 500 mm
. -

-
-


.
.
.

- 10 -
Hsxpnnxnane na nanennre:
Hpn sannnrnane nsxpnnxnanero na nanenn c nesnaunrenna eennna ce nspannxna.
Hpn no-eenn nanenn rona ne e nsmoxno nopan cocrnenara nm crannnocr.
Hanennre "onexanar" c reuenne na npemero, nopan xoero e neoxonmo
onarxrane na onronere cne oxono ne ronnn!
. 1.13

. 1.16 /

. 1.14

. 1.17
. 1.18
. 1.19
. 1.15:

- 11 -
3. Hne1nn 1onone no RAL
Hma nn ocranennxr enemenr xenannxr nneren ron no RAL nnn ne. Ha npaxrnxa
cmecrnynar uecro cnopone na rasn rema.
Hsaennre or RAL "Iepmancxn nncrnryr sa xauecrno n oosnauenne"
opnrnnannn perncrpn noxasnar npnnanexamnx xm cornernnx nomep nnxr n n
rpxnano a npecrannxnar ocnona sa cpannenne. T xaro nneronere na RAL ne ce
nsnonsnar camo or enn uonex, a sa ncnuxn cnyuan, RAL ne moxe a noeme
xonrponr npxy npoyxrnre, nponsneenn no nneronn opasen na RAL. Ho rasn
npnunna RAL ne onpeenx n nnxaxnn onycxn npn nneronere, r xaro re
nonexar na pasnnunn nsncxnannx n sanncnmocr or panma.
Cnennanno npn onnnnrennara ocranxa moxe a ce crnrne o pasnnxn n
nneronere nopan nsnonsnane na nona namapnnena ponxa. Pasnnxnre, nesanncnmo
or rexnnx pasmep, ne ca npnunna sa pexnamannx. RAL ne onpeenx onycxn!
Enenryanno nopuare ena nnn nxxonxo pesepnnn nnoun npn npnara cn
nopuxa.
4. Ho xaxnn xpn1epnn ce nopsuna1 nanenn1e npn oc1anunxa:
3a ncexn marepnan n crponrenen enemenr nma onpeenena c]epa na npnnoxenne.
Kaxno e nyxno a ce nponepn na npno mxcro:
4.1 Kaxno nsnamepxna a npann xpannxr xnnenr n n cc crpaara?
Hpn nenpexcnro npeonaanane na nncoxn nnn nncxn remneparypn nn
nrpemnocrra na xanero nopan nponsnocrnennre nponecn, me cxnanpa nn
xnnenrr nnaxnn, nsnapxnamn ce cpen?
Kaxro npn nncoxn, raxa n npn nncxn remneparypn rpxna a opnere nnnmanne
na rouxara na nreunxnane n a nsnonsnare cornerno noxoxma eennna na
nanena. B nnxaxn cnyua rx ne rpxna a e npexaneno rnxa, r xaro nnaue me
ce nonyuar xonensannonnn nponemn nn nrpemnocrra na xanero. Cmoro naxn
pasnpa ce n xoraro crponre xnannnn nomemennx nnn nomemennx sa noxo
sampasxnane.
Xanerara onnnonann c nanenn rnn "cannnu" ca no npnnnnn xepmernunn npn
npannnnoro nm nocranxne/nncrannpane. Axo crane xcno, ue nnaxnocrra na
- 12 -
Cxemarnuno nsopaxennx na nncranannn c nenpexcnar pexnm na nponsnocrno:
1.2 Orneynopnn nanenn
Or nsnecrno npeme na nasapa morar a ce saxynxr n orneynopnn nanenn n re
pasnonarar cc cornernn paspemennx sa crpoex. Axo npen nanennre ca nnn
nponsnexann nponxnrenno npeme na npecn xaro enemenrnre ca nnn
nocranxnn na pxa, nec nponecr na nponsnocrno ]ynxnnonnpa es npexcnane
na cornerno onrnmnsnpannre nncranannn.
Km nocouennre n 1.1 cnocrna ryx ce npnanx n orneycrounnocrra n pasnnunnre
xnacone, n sanncnmocr or eennnara na nanena. Ho-nopona nn]opmannx sa rona
me namepnre n nocnenara rnana.
2. onycxn na pasuepn (omn) sa nanenn1e 1nn "cannnu":
2.1 onycxn na pasmepn npn nnnoopasnocr:
Henpexcnaro cmecrnynar ncxycnn ornocno nnnoopasnocrra na nanennre rnn
"cannnu". Hopmara DIN 18202 e oxnena sa NORM n e nannna n nocouenara
]opmynnponxa or 01.06.2006. C rasn nopma ce perynnpar onycxnre nn nncoxoro
crponrencrno. Kaxro ce nnxa or onynocouenara rannna, paspemennre onycxn
ca ornocnrenno ronemn:
3a nanennre rnn "cannnu" naxn rpa]a 6 na rannna 3 "nenn crenn n ocnonnre na
ranann, nanp. samasann crenn, onnnonxn na crenn, saxauenn ranann". Hanennre
rnn "cannnu" nonaar no nanmenonannero onnnonxa na crenn. Bnpexn rona ce
nocrapare a nsernere nopuxara na nannno rnaxn nanenn. Hopan
pe]nexrnpanero na cnernnnara (nnsrama ce cnernnna) saeno c rnaxara
nonpxnocr nnnnre morar a ce nanmanar ocoeno ope n nnrensnnno.
Bnpexn onycxnre e nannno nsmoxno apxnrexrr nnn crponrennnxr
npenpnemau a cn npecranxr nemo cncem pyro no nonxrnero rnaxa
nonpxnocr. Hpeynpeere rn npenapnrenno.
- 13 -
Hpenop:ume.uo e npeou cr.m:eaue ua ooeoeopa oa yeeoo+ume npeonpue+a:a sa
moea oocmome.cmeo u oa +y npeo.o+ume eeeumya.uo qacaouu naue.u c
ueeuou+o sarpeneaue. He sapaeame Bauemo sazuxeuue sa aeaue ua
yrasauua u npeynpexeuua!
4.5 Hsop na eennnara na nanena:
3a a nsernere npenapnrenno noxnara na no-xcnn nponemn, e mnoro naxen
npannnnnxr nsop na eennnara na nanena. eennnara na nsonannxra nma
snaunrenno nnnxnne npxy xoe]nnnenra na ronnnnna nsonannx n nocemara
cnoconocr na enemenrnre no ornomenne na naronapnannxra or nxrp npxy
]acanre (ON B 4014-1) n naronapnannxra or cnxr, xomnnnpann c
naronapnannxra or nxrpa na noxpnnnre (ON B 1991-1-3). Bsmoxnnre
naronapnannx moxe a namepnre n narpamara sa nocemara cnoconocr na
nponsnonrenx. Opnere nnnmanne na mnnnmannara mnpounna na nonopnre npn
nerponn sacnonn na crennre, xaxro n na cronnnnre. Hsuncnennero na nonoxennero
na rouxara na nreunxnane or crponrenen ]nsnx e npenopunrenno or npenanrnnna
rnena rouxa. Brpemnara, nnmnara remneparypa, nnomra n xoe]nnnenrr
(Hama) ca ryx or ocnonno snauenne. -xoe]nnnenra me nonyunre or
nponsnonrenx na nanenn.
4.6 nxnna:
Hpn moepnnre nncranannn c nenpexcnar pexnm na nponsnocrno e nsmoxno
nponsnocrnoro na mnoro nrn nanenn (o 18,00m n noneue). Orpxsnanero ce
nsnpmna cnope Bamnre cnenn]nxannn c nomomra na enonpemenno nnxem ce
rpnon (nerxm rpnon) n xpax na peaxnnonnara orceuxa. Mnoro or sanonre-
nponsnonren npecmxrar naanxa xm nenara npn neraapnrnn pasmepn. Tona e
raxa, samoro nerxmnxr rpnon ce npma n npnonauanno ccroxnne cne

- - .

.
.
t, .
s
A:

- 14 -
orpxsnanero, oxaro npoyxnnxra nponxana a npnn nenpexcnaro. Axo
nxnnnre ca rnpn xcn, sa a nxma npeme rpnonr a ce npne n nauannoro cn
ccroxnne, ro n raxn cnyua nanennre rpxna a ce orpexar na pxa. Ho ne
npnunnn ne ce npenopuna monraxr na mnoro nrn nanenn:
Onacnocr or nonpea no npeme na rpancnopra n monraxa nopan
nponemarnuno mannnynnpane c rxx.
Hpomxna na nxnnara nopan ynxanane. Hanennre ce saxpennar xm
nerponnre sacnonn nnn cronnnnre c nnnrone. Hpn npomxna na remneparypnre
ce npomenx n nxnnara na nanennre n xonxoro no-nrn ca re, ronxona no-
ronxma e n pasnnxara n nxnnara (raxa napeuenara enra - T [ -T].
onnnnrenno xm rona mexy nrpemnnx n nnmnnx namapnnen nncr ce
nonyuana nmeranen e]exr nopan pasnnunnre npomenn na nxnnara ns
ocnona na remneparypnnre pasnnxn (ronxmo nnnxnne npxy rona oxasna n
nnmnnxr nnxr na nanena) Karo nocnenna or rona n camoro xane morar a
nsnnxnar mymone, xaxro n a nacrnxr nponemn c ynnrnxnanero n cc
saxpennanero na nanennre (uacrn na xanronere, ...) ns ocnona na no-ronemnre
nnxennx.
Bn npsxa c nsxrnane na no-xcnn pexnamannn e no-ope n noxpnna a ar
nrpaenn nanpeunn cennennx crnacno yxasannxra sa nonarane, a npn
xopnsonranno nonarane na crennn n ]acann nanenn a ce nnrerpnpa uenno
cennenne na cornernnre pascroxnnx,.
4.7 Hnerr:
Bu+ema.eu eqerm:
Tmnnre nnerone nourn ne pe]nexrnpar n noemar snaunrenno no-cnnno
remneparypnre orxonxoro cnernnre nnn ennre nanenn. Pasnnxnre n
remneparypara na nonpxnocrra npes nxroro mexy xoanrono cnnto n xno e
oxono 30C. Honnyperanonara nxna opasyna y]epnnx cno mexy
nrpemnara n nnmnara namapnna. Tx nsnnnxna ]ynxnnxra a noema n
xomnencnpa pasnnxnre n nxnnnre na rpannunnre namapnnn, nsnnxnann n
pesynrar na remneparypnara pasnnxa mexy nnmnoro n nrpemnoro
npocrpancrno. Hpn nrpemna remneparypa or 30C n anrpannrno cnna
noxpnnna nnn crenna nonpxnocr remneparypnara pasnnxa e nce nax 46C.
Bnmnara namapnna crana no-nra nopan ronnnnnoro pasmnpenne
orxonxoro nrpemnara, nopan xoero moxe a nacrnn e]opmannx na nanena.
Hneronere ce pasnpeenxr n rpn rpynn, n sanncnmocr or nennunnara na xpxocr
n maxcnmannara remneparypa na nonpxnocrra.
- 15 -
Honpaera ua opacromuuu epxy noepxuocmma:
Hesnaunrennn, nonyunnn ce n cnecrnne na rpancnopra nnn monraxa mern na
nonpxnocrra na noxpnrnero morar a ce pemonrnpar c nomomra na manxa
Hne1ona rpyna
I
Hne1ona rpyna
II
Hne1ona rpyna
III
RAL Hne1en 1on HW C RAL Hne1en 1on HW C RAL Hne1en 1on HW C
9010 uncro xno 90 52 1001 exon 68 57 2002 xpnano
opanxeno
37 67
9001 xpemano-
xno
84 53 1002 nxcuno
xnro
67 57 6010 rpenncro
seneno
37 67
1013 nepneno
xno
85 54 7038 axarono cnno 67 57 8025 neo xa]xno 34 68
1015 cnerna
cnonona
xocr
82 54 7032 xnapnono cnno 67 57 8004 meeno xa]xno 33 69
9002 cnno-xno 83 54 9006 xn anymnnn 66 57 5007 pnnxnrono
cnnto
33 69
1018 nnnxono
xnro
80 54 1007 xpomono
xnro
57 59 6001 cmaparono
seneno
32 70
1016 cxpno xnro 78 55 1024 oxpa 57 59 9000 orneno
uepneno
31 70
7035 cnernocnno 75 55 2003 nacrenno
opanxeno
55 60 6002 nncrno seneno 29 71
6021 neo seneno 55 60 3002 xapmnnono
uepneno
28 71
1020 macnnneno
xnro
53 61 6003 macnnneno
seneno
28 71
7001 cpepno cnno 52 61 3009 oxcnono
uepneno
28 71
2000 xnro-
opanxeno
51 61 5009 axypeno cnnto 28 71
6018 xnro-seneno 50 62 7015 mn]epno cnno 28 71
7002 macnnneno
seneno
44 64 8007 cpnncro
xa]xno
27 72
6011 peseano
seneno
43 64 7013 xa]xno-cnno 27 72
5012 cnerno cnnto 43 64 5010 rnnrxneno
cnnto
22 75
2004 uncro
opanxeno
43 64 8011 opexono
xa]xno
22 75
8003 opanxeno
xa]xno
40 65 6005 mxono seneno 21 76
2001 uepneno-
opanxeno
40 65 7016 anrpannrno
cnno
21 76
3004 nypnypno
uepneno
20 76
5002 ynrpamapnnono
cnnto
20 76
8014 rmno xa]xno 19 77
8016 maxaronono
xa]xno
18 78
6008 xa]xno seneno 16 79
5013 xoanrono
cnnto
15 80
- 16 -
uerxa (uerxa sa nona ox). Opnere oaue nnnmanne na rona, ue rpxna a
xynnre nnxr, xoro moxe a ce nocrann npxy nonnnxonana ocnona n nma
cmnxr RAL nneren ron xaxro n nanena. Ho-rpynn ca pemonrnnre paorn
npxy merannuecxn nonpxnocrn xaro nanp.: xn anymnnn RAL 9006.
Hnrerpnpannre n cmonara mnxpo merannn uacrnuxn pe]nexrnpar cnernnnara
no pasnnunn rnn, xoero nopaxa rosn e]exr. Pasnpa ce ryx e rpyno a ce
nanpann nonpanxa.
4.8 Hoxpnrnx:
Bne nonyuanare nanennre c pasnnunn noxpnrnx. Karo nsnnnnrenno nnne Bne
rpxna a onpeennre noxoxmoro noxpnrne sa Bamnx oexr:
Bn na noxpnrnero: eennna Hpnnoxenne Cnocrno Hena
Honnecrep 25 m Ornrpe/ornn
ope ycrounno cpemy
ynrpannoneronn nun
Cranaprno
Honnecrepno rnxo 15 m Ornrpe
Ho-manxo ycrounno
cpemy ynrpannoneronn
nun
Cranaprno
HBH-]onno (PVC) 150 m
or nrpemnara
crpana
Heycrounno cpemy
ynrpannoneronn nun
Haanxa
PVDF 25 m Ornn
He nscnernxna ronxona
pso
Haanxa
TTHD 60 m Ornn
Ipyn ycnonnx na
excnnoarannx
Haanxa
Hnacrnson
100 150 200 m
Ornrpe Heycrounno cpemy
ynrpannonerono
nsnunane
Haanxa
Bnnmanne:
Hoxpnrnre c ]onno enemenrn rnn "cannnu" rpxna a ce cxnanpar samnrenn
or ynrpannoneronnre nun n xane n nenoxpnrn !
4.9 Beprnxanno n xopnsonranno nonarane na crennn nanenn:
Crennnre, xaxro n ]acannre nanenn morar a ar nonoxenn xaxro
neprnxanno, raxa n xopnsonranno. H n nara cnyuax cnmanare rannnara
sa pascroxnnxra na onopnre n na NORM B 4014 1 (naronapnannx na
nxrpa). 3a rpya onenxa moxe a npnemere, n sanncnmocr or pasnonoxennero
nn nncounna n ]opmara na repena, opnenrnponuna cronocr or oxono 650 N
(0,65 kN) / m.
- 17 -
4.11 pnenn nnn merannn cronnnn:
Onnrr noxasna, ue onronere n pnoro ce pasxnanar n nauanoro. 3arona
cne oxono ne ronnn e neoxonmo a onarernnre onronere na nxnara
l
max
: a
min
:
1 . 2 .
l/150. cm.
4.10 Haronapnane or cnxr n nxrp:
Ananornuno na NORM B 1991-1-3 (o 01.01.2006 r. NORM B 4013) rpxna
a ce nsuncnn naronapnanero or cnxr na mxcroro na crpanre n a ce nsepe
noxoxmnxr nanen or rannnara na nponsnonrenx. Hsuncnenoro
naronapnane or cnxr ce cnpa cc cocrnenoro rerno na nanena. Honeuero
rannnn pasnnuanar mexy cncremn or enoornopnn, nyornopnn n
mnoroornopnn nenpexcnarn rpen. Crarnuecxn nornenaro eoornopnara
rpea e snaunrenno no-nensrona, orxonxoro cncremara or nenpexcnarn
rpen. Pascroxnnero mexy noxpnnnnre cronnnn n mexy enemenrnre sa
nerpona samnra na crennre ce anar or nponsnonrenx. Haxparxo xasano,
rpxna a ce nsuncnn na-onrnmannoro. Tona e paora na nsnpmnamoro
nspaorxara nnne.
Eouoomeopua epeoa: eyomeopua epeoa:
Hnomno naronapnane q Hnomno naronapnane q
Pascroxnne Pascroxnne l
2
Pascroxnne l
1

Hpnmep sa rannnara sa nocemara cnoconocr:


- 18 -
noxpnnna nnom. Hpn onopn or pno ce npenopuna npenapnrenno
nponnane, nnaxnara na pnoro ce paspymanar n onrr ne ce pasxnana raxa
necno. Cncem pasnnuno e rona npn merannnre cronnnn, xero onrr ocrana
crannen. Ho nnpexn rona ce npenopuna onnnnrenna nponepxa nopan
nsxpnnxnane na nanennre.
4.12 Hocoxa na nxrpa:
Honaranero rpxna a ce nsnpmna nnnarn n nocoxa npornnononoxna na
npeonaanamnx nxrp. 3arona rpxna a ce opnere xm crponrenx-
npenpnemau n a nonnrare, xox e npeonaanamara nocoxa na nxrpa.
Hera Bauum es.o+ume. nomepou npeoeapume.uo moea nuc+euo 3a
uspaoomeaue ua cruu u n.auoee sa no.aeaue u eeeumya.uu naue.uu uspesu e
norpuea moea e +uoeo ea+uo!
Ha cnenamara crpannna me namepnre ueprex, xax a nocrnnre npn
xoncynrannxra n cne rona npn nopuxa na nanennre npn nponsnonrenx.
Iopnoro nsopaxenne e camo npnmepno. Honnrare Bamnx ocranunx sa
neronara cncrema sa oosnauanane na nspesnre.
( )

- 19 -
4.13 Cnenn]nxannn
Hsrornere cnenn]nxannn, xonro xopecnonnpar c nnanonere sa nonarane n ca
oosnauenn c nosnnnonnn nomepa. Taxa moxe no-necno a ce xnacn]nnnpa,
xoero ynecnxna paornnx nponec.
Opnere nnnmanne na naanxara n nenara npn neraapnrnn pasmepn n
sanonre-nponsnonren. Homncnere, ann ne e no-ope a ce cepar no-
ronxm po or xcn nxnnn n eno, sa a moxe no rosn naunn a cnecrnre.
Ho n raxn cnyua me rpxna a pexere na oexra.
Buu+auue: Hpu uspesume mpoea oa ce noco:ea .eama u ocuama cmpaua.
Ho-mo:ua uuqop+au ue ua+epume e rama.oea ua npouseooume..
.
, . 6 (10%)

- 20 -
Taxa n morn a nsrnexa ]opmynxpr sa nopuxa na nanenn:

PU-

WP ()
WP-F ()
FP ()
FP-F ()
DP ()
DP-F ()
()

RAL

DP DP-F!
m2 :
.

[cm]
m
2
(. / / .)
- 21 -
5. Hpen sanounane na pao1a1a xon1ponnpan1e:
Karo npenpnxrne, nsnpmnamo nonaranero Bne nmare sanxennero
(ON B 2110) a npnemere npenapnrennara paora n npoexra (sanxenne sa
nponepxa n npeynpexenne). Axo ycranonnre, ue nonaranero na nanennre n
oneno no-xcno o nponemn, cre nxen a comnre n npeynpenre sa rona!
Omnpaeme cooueuuma u npeoynpe+oeuuma euuaeu eouoepe+euuo c
qarca u.u e-+e.a u ramo npenop:auo nuc+o sa no-ooopo oorasame.cmeo.
Hsnneuenne or NORM B 2110:
5.1 Hsmepere rnnre na paornoro none:
Hpen a sanounere c monraxa na nanennre, nsmepere rnnre na noxpnnnara nnom
n nanpanere c nneren mnyp na onpeenenn pascroxnnx xonrponnn nsmepnannx.
Konrponnpare onnara xoncrpyxnnx na npenmnnx npenpnemau sa
oproronannocr n nepnennxynxpnocr, n npornnen cnyua npn nonarane na
nanennre moxe a ce crnrne o ronemn nponemn nopan nsmecrnanero na camnre
nanenn. Bne cre nxen a nanpannre comenne n a npeynpenre, nopan rona
ne nponxanare paorara npen a nsxcnnre cnryannxra nesaanno n nopono
cc crponrennnx npenpnemau nnn c Bamnx nsnoxnren.
5.9
5.9.1. -
(1)
(2) ,
(3)
(4)

.
5.9.2.
. ,
,
,
5.9.3 , ,
, 5.9.1.. ,
, ,
, .
5.9.4.
.
.
5.9.5. ,
.
, ,
.
- 22 -
5.2 Konrponnpare nnsyanno samnrara or nxrp n cronnnnre
Hxma nyxa a npannre ocroen nperne. Tona ne e n npenneno n nopmnre
(NORM B 2221). Bamnxr npo]ecnonanen onnr n Bn noxasan, ann resn
uacrn ca npannnno nsmepenn n npen ncnuxo, ann ca ope saxpenenn!
Konrponnpare pannnnocrra n npanonnnenocrra na resn ocoeno naxnn sa
Bac npexonn mecra!
Hpen ncnuxo ce yeere n npannnnara mnpounna na onopnre npn
npenapnrenno onpeenennre cronnnn. Onxnoneno me rn namepnre n
xaranora nnn nonnrare npn Bamnx nponsnonren na nanenn.
Taxnna cronnnn ne ca noxoxmn
sa nonarane na nanenn rnn
"cannnu".
Ycyxnane
Ornane
Hpomennnnocr na
pnoro n cnecrnne na
cxnanpane nnn
naronapnane
5.3 Konrponnpare nenrpnpanero na crennre n noxpnnnnre nnomn
Hanennre ca crannnn crponrennn enemenrn. 3a pasnnxa or rpanenonnno
ornarara namapnna, nanennre rnn "cannnu" ne morar a npeanar
nponxnrenno ycyxnamnre cnnn. onnara xoncrpyxnnx rpxna a e ope
norornena n xoraro rona e nanpaneno, ne cmecrnynar pyrn npeuxn sa
esnponemen monrax na enemenrnre. Axo nanennre ar monrnpann c
onrone npxy sne opaorena onna xoncrpyxnnx, ro rasn rpemxa moxe a ce
pasnosnae xcno npn nnsrama ce cnernnna (orpaxenne n opasynane na cenxn
upes ycyxnane na nanena) n n raxn cnyua crponrennnxr npenpnemau nma
nnno ocnonanne sa pexnamannx.
5.4 Pascroxnne mexy cronnnnre n rxxnoro neprnxanno nonoxenne
Hpen a sanounere c nonaranero xonrponnpare pascroxnnero na cronnnnre n
cpannere ome nenx c rannnnre sa naronapnannx na nponsnonrenx na
nanenn.
- 23 -
Konrponnpare ocnen rona, ann e rapanrnpano cnoonoro ornane na ncnuxn
noxpnnnn nanenn Hpn no-ronemn pascroxnnx na cronnnnre re ne rpxna a ce
nonarar or ropnara crpana na ena n cma pannnna c ropnnx p na
noxpnnnara ]epma, a rpxna a ar monrnpann none c enn pasmep no-
nncoxo or paspemenoro ornane na nanena nnmc esonacnoro pascroxnne.
Crponrennnre enemenrn, xaxro n namnre nanenn rpxna a nmar nponncnane c
pasmep or L / 150, xaro L npecrannxna pascroxnnero na cronnnnre. Hpn no-
ronemn pascroxnnx xaro nanp.: npn pascroxnne or 3.500 mm mexy cronnnnre,
ro nponncnanero e na 23 mm!!!
Bnxno nnxare ]arannara rpemxa
npn: npemecrnanero na ropnara
uacr na cronnnara na ena pannnna
c noxpnnnara ]epma. Fnoxnpano e
ornanero na namnpamnx ce na
noxpnnnara ]epma nanen.
Hapymana ce ynnarnennero na
nanxnoro cennenne, xoero
non o nponnxnane na xonna
noa, o opasynane na xonens,
r xaro e napymena cnmerpnxra
na uennoro cennenne.
Ynnrnennero ne e ynxra
npannnno. Bnxar ce xanunnn or
xonensa!
5.5 Ha xaxna ocnona saxpennare nanennre?
Hpannnnnxr nsop na cpecrnoro sa saxpennane e mnoro naxno. Bn ncexn cnyua
opnere nnnmanne na cronocrnre na pasrxrane na onronere n mennre. annnre
moxe a nonyunre or pasnnunn rannnn na rexnnxara sa saxpennane nnn cne
yronopxa c Bamnx ocranunx. B cromanennre cronnnn nmare nyxa camo or
camonapesnn nnnrone, sa pno ca ocrarunn opn n raxnna es npx sa nponnane.
Hsnonsnanero na raxnna npxone n pnoro e paspemeno. Omoro npannno noxasna,
ue n pnoro e neoxonma mnnnmanna nounna na sannnrnane or 60 mm. Karo
npxr sa nponnane ne ce cmxra xm rona. Hpn cromana opnere nnnmanne na
eennnara na marepnana, xoro rpxna a ce nponna nopan nxnnara na npxa sa
nponnane. Hpn crennn nanenn rpxna a ce nsnonsnar onrone c onopna pesa. Km
cornernnx onr nma mnnnmanna eennna na namapnnara, xoxro me nonyunre or
Bamnx nponsnonren. Opnere nnnmanne na rona.
- 24 -
6. Mon1aa
6.1 Pasnopen sa samnra na paornnxa:
Cnasnare nnnarn pasnopenre sa samnra na paornnxa. Hpn AUVA (Om
nncrnryr sa rexnnxa na esonacnocrra) me nonyunre pomypa-nncr c yxasannx
222 n esnnarna nn]opmannx). www.auva.at
Hpenasna mpexa npn nonarane na noxpnnnn nanenn (or 5,00 m nncounna
na naane)
Hpenasnn cxenera cc samnrna mpexa oxono xanuyxa n uenoro na
noxpnna.
Ycrounnn cxenera nnn paornn nnar]opmn sa monrax na crennn nanenn.
6.2 Hnan sa nonarane:
Hpen sanounane na paorara rpxna a nsemere nnana sa nonarane saeno cc
cnenn]nxannnre, sa a nornenere ncnuxn neoxonmn erann n nosnnnnre
na nanennre. Cne rona nanennnre naxern ce pasnpeenxr na oexra
Cnmanare onpeenenara or nnanonnxa nocoxa na nonarane na nanennre.
He npomenxre nocoxara na nonarane na ena n cma ]acaa. Hpn
nonpxnocren norne ]yrnre ne ca enaxnn.
6.3 Hocoxa na nxrpa:
Honarare nanennre nnnarn cpemy npeonaanamnx nxrp. Hpnnoxpnnanero
no nanxnnre cennennx opasyna samnra or nannnsanero na xonna
noa.
6.4 Marepnann sa saxpennane:
6.4.1 Hoxpnnnn nanenn:
3axpennare nanennre camo npes nncoxara uacr na rpeena n nnxora nn
noonocnara pannnna. Hsnonsnare nnnarn saxynennre or nponsnonrenx na
nanern nnn or cnennannsnpan marasnn opnrnnannn xanauera sa saxpennane. Te
pasnpeenxr sarxramoro ycnnne na nnnra na no-ronxma nnom orxonxoro
ynnrnnrennara maa. Fnaroapenne na noxoxmara ]opma e nensmoxno
crpannuno orxnonxnane oxono rpeena npn nopmanen nprxm momenr na
sarxrane. Ocnen rona ynnrnennero cpemy noara upes nanpanenoro or
neonpen ynnrnenne n camnx xanax e snaunrenno no-ope orxonxoro camo c
Dm 16 mm ynnrnnrenna maa.
- 25 -
Cxpennanero ne rpxna a ce
nsnpmna no naunna, noxasan na
cnnmxara. Konraxrnnxr narncx
na onra e]opmnpa namapnnara.
Ynnrnxnanero ce napymana n
xaro pesynrar moxe a nponnxne
xonna noa.
Paspesr ornxno noxasna
npannnnoro cxpennane na
noxpnnnnx nanen xaro ce
nsnonsna xanaue.
3a a ce ycranonn xepmernunocrra
na onronnre n nnronnre
cennennx no noxpnna n crenara
]npma EJOT npenara naxyymen
ype.

- 2 mm 2 mm
- 26 -
Ha pa e ocraruen enn onr nopan namanenoro na nononnna naronapnane.
Haronapnanero moxe a ce nsuncnn, no rona ce onpeenx n poxr na onronere.
Ho opnere cmo raxa nnnmanne n na cpannnrenno rnxara namapnna n
nenoro orxnonenne. Ho rasn npnunna na onra noopxnar snaunrenno
cnryannxra na saxpennane.
6.4.2 Crennn nanenn:
Te nxmar cxpnro saxpennane n ce saxpennar npes nanena nocpecrnom nrn
onrone. Ho-xcno npxy roronara ]acaa rnannre na onronere ocranar
nnnmn. Hsnonsnare npenmno onrone c nonopna pesa n cornerno ronemn
man c ynnrnenne or neonpen. Hsnonsnare npenmno onrone c
ynnrnnrennn man n EPDM ynnrnenne.
Onopna pesa
Hpncennxnanero na na crennn
nanena rpxna a ce nsnpmn, xaxro
rona e noxasaeo na ueprexa nnxno.
Tpxna a ce nnnmana sa aconmrno
rounoro npnnxrane na nanennre n sa
nsnonsnanero na onrone cnonopnn
pesn.
6.4.3 uacann nanenn:
Te ce npnxpennar n cnennanno o]opmen ]ann. Cnenamnxr nanen npnxpnna
mxcroro, xero e sannnren onrr. Fpoxr na onronere rpxna a ce nsuncnn
or nponsnonrenx na onrone n sanncnmocr or camnx npoexr. Hpn monraxa
nnnmanare ocoeno sa rona nanennre a npnnxrar npannnno, n npornnen
cnyua ce crnra o nexenann nponyxn, xonro nnomanar sanpmennx nn.
Ha ropnara cnnmxa moxe a nnnre
npannnnoro cnpsnane na ]acannre
nanenn. Baxno e nanennre a
npnnxrar maxcnmanno enn o pyr.
Camo raxa moxe a ce rapanrnpa, ue
cnnara na npnrncxane na
ynnrnennero me nopxa
cnpsnanero nsyxonenponnnaemo n
me npeornparxna opasynanero na
xonens.
Luv = Luv
Lee = Lee
- 27 -
Ha pa e ocraruen enn onr nopan namanenoro na nononnna naronapnane.
Haronapnanero moxe a ce nsuncnn, no rona ce onpeenx n poxr na onronere.
Ho opnere cmo raxa nnnmanne n na cpannnrenno rnxara namapnna n
nenoro orxnonenne. Ho rasn npnunna na onra noopxnar snaunrenno
cnryannxra na saxpennane.
6.4.2 Crennn nanenn:
Te nxmar cxpnro saxpennane n ce saxpennar npes nanena nocpecrnom nrn
onrone. Ho-xcno npxy roronara ]acaa rnannre na onronere ocranar
nnnmn. Hsnonsnare npenmno onrone c nonopna pesa n cornerno ronemn
man c ynnrnenne or neonpen. Hsnonsnare npenmno onrone c
ynnrnnrennn man n EPDM ynnrnenne.
Onopna pesa
Hpncennxnanero na na crennn
nanena rpxna a ce nsnpmn, xaxro
rona e noxasaeo na ueprexa nnxno.
Tpxna a ce nnnmana sa aconmrno
rounoro npnnxrane na nanennre n sa
nsnonsnanero na onrone cnonopnn
pesn.
6.4.3 uacann nanenn:
Te ce npnxpennar n cnennanno o]opmen ]ann. Cnenamnxr nanen npnxpnna
mxcroro, xero e sannnren onrr. Fpoxr na onronere rpxna a ce nsuncnn
or nponsnonrenx na onrone n sanncnmocr or camnx npoexr. Hpn monraxa
nnnmanare ocoeno sa rona nanennre a npnnxrar npannnno, n npornnen
cnyua ce crnra o nexenann nponyxn, xonro nnomanar sanpmennx nn.
Ha ropnara cnnmxa moxe a nnnre
npannnnoro cnpsnane na ]acannre
nanenn. Baxno e nanennre a
npnnxrar maxcnmanno enn o pyr.
Camo raxa moxe a ce rapanrnpa, ue
cnnara na npnrncxane na
ynnrnennero me nopxa
cnpsnanero nsyxonenponnnaemo n
me npeornparxna opasynanero na
xonens.
- 28 -
6.4.4 Kaxn a e marepnanr na onronere:
Cnpsnamnre cpecrna ce npenarar or cromana c nonnnxonana nonpxnocr,
xaxro n or nepxaema cromana. Honnnxonann onrone moxe a nopuare n c
xanax n na-pasnnunn nneronn orrennn no RAL. Hpn nopunane na
cnpsnamnre cpecrna opnere nnnmanne na nsncxnannxra! Cornernnre
rproncxn npenpnxrnx npenarar na rasn rema neanna xoncynrannx
Opmare nnnarn nnnmanne na npannnnnx nprxm momenr na sarxrane n ro
xonrponnpare no npeme na nonaranero. Bprxmnxr momenr moxe a
nacrponre npn onxnonennre enexrpnuecxn raxosareraun.
Axo e xcno, ue n oexra me npeonaanar xnopnn nsnapennx (saxpnr
acen,...), napn or annane nnn pyrn xnmnxann, ro rorana rpxna nn ncexn
cnyua a ce nsnonsnar onrone or nepxaema cromana. Te ce npoanar n
xauecrno 1.4301 (A 2) n 1.4571 (A 4). Tpxna a nsemere rona no nnnmanne
npn Bamero xanxynnpane. Fonronere or nepxaema cromana ca oxono na
nrn no-cxnn or nonnnxonannre onrone. Ionopere cc cnennanncra, npn
xoro saxynynare onronere, xo nn onrone e na noxoxmnxr sa Bamara
c]epa na npnnoxenne. Fonronere c xauecrno A ce namnpar rpyno n ce
nyxaxr or no- nro npeme sa ocranxa. Ho npnnnnn ce npenounrar onrone
or nepxaema cromana.
6.5 3axpennane xm onnara xoncrpyxnnx:
Bnr n nxnnara na onronere sa saxpennane na nanennre npxy onnara
xoncrpyxnnx ce onpeenx or cornernnre nsncxnannx. Mnnnmannnxr namerp
e oxono 6,3 mm.
Hpn noxpnnnn nanenn nsnonsnare nn ncnuxn cnyuan noxoxmn xanann c
nnrerpnpano ynnrnenne or neonpen n onrone c ocraruna nxnna c
ynnrnnrenna maa n EPDM ynnrnenne.
Hsxrnare a sannnrnare n onnara uacr na rpeena na nanena. B rasn uacr
noara ce axomynnpa. He ope sarernarnre onrone nnn pyra necrannnocr n
onnara xoncrpyxnnx npensnnxnar nnnca na nnrnocr. Axo rnanara na onra
ce namnpa n ropnara uacr na rpeena, rorana mxcroro ne e nsnoxeno
nenpexcnaro na raxnna xonnuecrna noa, xaxro n onnara uacr.
6.6 Hanxnn cennennx:
3a nenra morar a ce saxynxr camonapesnn cxpennamn nnnrone c namanen npx
sa nponnane n ynnrnnrenna maa or EPDM. Pascroxnnero mexy
nnnronere rpxna a e oxono 300 o 400 mm.
- 29 -
6.7 Henpannnnn ornopn (pemonrnn nnnrone)
Cnyuna ce a ce nanpanxr n nenpannnnn ornopn nopan rpemxa n monraxa. Te
morar a ce sarnopxr nocpecrnom raxa napeuennre pemonrnn man. Tyx
crana nnpoc sa onrone c no-ronxm namerp n no-ronxma ynnrnnrenna
maa c EPDM ynnrnenne (nanp.: Ejot JB 3 7,2 x 19 E 22).
6.8 Touxn na anxepnpane xaro cpecrno sa npenasnane or naane:
Hpenncano e a ce ocnrypxr noxoxmn nsmoxnocrn sa saxaunane na
cepnnsnnx nepconan npxy noxpnnnara nnom. Anxepnre ce nncrannpar npxy
nocemara xoncrpyxnnx xaro npemnnanar npes noxpnnnara omnnxa.Koraro e
neoxonmo, cromanen xaen ce npnxpenna xm anxepnre n raxa paornnnnre
ce ocnrypxnar cpemy naane. Axo rpxna a nocrannre raxnna anxepn na
noxpnna, opnere nnnmanne na ronnnnnnx mocr n nsnnnxnare
sanxennero cn sa comanane n npeynpexanane! He npnxpennare nnxora
npenasnnre cpecrna xm nanenn rnn "cannnu". Hpoxnxnamnre ce cnnn ca
npexaneno ronemn sa rona.
6.9 Ornopn npes noxpnnnara omnnxa ( nanp. Dektite ):
Ha-ope e a nsnonsnare npenapnrenno norornenn rpnn manmern. B
raxnna cnyuan opnere nnnmanne na rona, ue nenpexcnarnre merannn rpn
morar a npecrannxnar enenryanno ronnnnen mocr. B raxn cnyua
oesarenno comere n npeynpeere!
- 30 -

6.10 Fnmeranen e]exr:
Bnmnnre n nrpemnnre namapnnn na nanennre rnn "cannnu" ca nsnoxenn
na ronemn pasnnxn n remneparypara n ca nonoxenn na pasnnunn pasmnpennx
na nxnnara (nnarannn) Hpn neocraruno saxpennane na nanennre rona
moxe a nma ]arannn nocnennn. Fnmerannnxr e]exr ce ycnnna snaunrenno,
xoraro nnmnnxr nnxr e rmen. Opnere nnnmanne na pasnpeenennero na
nneronnre rpynn (1 o 3). Hponncnannxra na nanennre mexy rouxnre na
saxpennane ca nopmannn. onycrnmo nponncnane na nanennre e: l/150. Taxa
nanpnmep , sa ocono pascroxnne or 6 m, nponncnane o 4 m e nopmanno.
6.11 Hyxam mym:
Hopan pasnnxara n remneparypnre ce crnra o noxnara na nyxam mym nn
nrpemnocrra na crpaara - mym npn e]opmannx. Taxnna mymone ca
nopmanno xnnenne n ne ca npnunna sa pexnamannx. Hxma rouna rpannna na
onycrnmoro nnno sa rona.
6.12 Ac]anrnpane n sarnopenn xanera:
Fnrymnnxr n nernxr ac]anr ce nonarar no npnnnnn npn remneparypa or 160
Hensn. Bnnmanare, cnennanno npes nxroro ncnuxn nposopnn n nparn a
ocranar ornopenn n cne npnnpmnane na ac]anrnpanero o nscrnnane na
cmecrra. B npornnen cnyua remneparypara no noxpnnnnre nanenn napacrna.
T xaro pasmnpennero na nrpemnara namapnna e orpannueno moxe a ce
crnrne o opasynane na rnxn npxy onnara crpana na nanennre! Taxnna
e]exrn morar a ar nanmanann na mnoro crponrennn oexrn. Hocemara
cnoconocr na nanennre ne e orpannuena or rona, no es cmnenne e]exrr e
nnnm.

1. Delikte

2. Delikte

3.

4. Delikte
5. Delikte


EJOT COLOR-
DRIL

Bubtite
- 31 -
7. Hpepao1xa
7.1 Cxnanpane na nanennnre naxern
Cxnanpare nanennnre naxern nenpexcnaro naxnonenn nanxno, sa a
moxe cpanara ce noa a ce orrnua. nrocpounoro cxnanpane na
nanennnre naxern nann nsncxna re a ar noxpnrn c rexcrnnnn pesenrn
(ne c nnacrmacon pesenr!) Te ocnrypxnar pso nponerpxnane na naxernre.
Henpemenno a ce nsxrna sacroxnanero na noa mexy enemenrnre. opn n
npn namapnnn c onaropoenn nonpxnocrn e nsmoxno nopan rona
ocroxrencrno c reuenne na npemero a nsnnxnar mern (nerna, xoposnx)! 3a
a ce nsernar nonrn mecra naxernre ne rpxna a ce nocranxr enn npxy
pyr. Ornopennre naxern rpxna a ce ocnrypxr cpemy nonnrane or npncrnn
na nxrp (nanp. nocpecrnom xonann nnn noonn). Mexnnnn cxnanpannx
npxy noxpnnnnre xoncrpyxnnn rpxna a ce nsnpmnar no crarnuecxn
npnunnn camo npxy noxpnnnnre ]epmn n nnxora no cpeara na cronnnnre!
Ocere Bamero namepenne cc crponrenx na xoncrpyxnnxra pecn. c
pxononrennre na crpoexa.
- 32 -
Hpn nsnonsnane na xpanone, samnrere ponere no xonannre c npennennre
sa rona samnrnn ycrpocrna. Hpn nxnnn na nanennre na 8.00 m rpxna a
ce nsnonsna ronaposaxnamama xonnnna. Honnrare camo no enn naxer. Axo
pasronapnare c nnnxonnx nncoxononnrau, ro mo]topr rpxna a paorn
ocoeno nnnmarenno. Hacrpore nsmoxno na-ronxmo pascroxnne mexy
nnnxnre. Hpn npexaneno nrn nanenn nsnonsnare opn na nnnxonn
nncoxononnraun.
7.2 Honarane na noxpnnnnre nanenn:
Ha nasapa ce npoanar noemnn mexannsmn, xonro morar a ce nsnonsnar sa
xpan c naxyymna nomna, xaxro n mexannunn ronaposaxnamamn
npncnoconennx. B nnxaxn cnyua ne rpxna a nonnrare c xonann nanenn,
na xonro ponere ne ca samnrenn, ]annonere ce e]opmnpar n ynpexar.
Opnere nnnmanne na npannnnnre rouxn na saxnamane n na nenrpa na
rexecrra na nanena, sa a rapanrnpare cnrypnoro nonnrane. Ocnen rona
rpxna a ce nnnmana n sa onrnmanno pascroxnne mexy rouxnre sa nonnrane,
n npornnen cnyua nanenr moxe a ce npeuynn. Baxyymno cmyxarennnre
ycrpocrna nmar rymennre ramnonn, c xonro ne ce ynpexa naxonara
nonpxnocr na namapnnara, npn mexannunn ycrpocrna nsemere noxoxmn
samnrnn mepxn. Hpn ncexn nanen nnnmanare sa rounoro my nocranxne npn
cnpsnane. Cne noxpnnanero na noxpnna ne e nsmoxno noneue
nacrponanero n nenrpnpanero! Hpn nenpannnno cennxnane moxe a ce
crnrne o napna n]ysnx n npoxannane na xonensannonna noa.
Hpu onacuocm om naoauu :acmu cuecmeyea sao.+euuemo sa uoceue ua
racra! B onacuama soua ue mpoea oa u+a opyeu .ua! He mpoea oa ce cmou
noo eucuu me+ecmu!
- 33 -
7.3 3amnrno ]onno:
Honeuero nponsnonrenn na nanenn nocranxr n nponeca na nponsnocrno
camosanennamo ce ]onno sa npenasnane na namapnnenara nonpxnocr.
Orcrpanere rona samnrno ]onno npen monraxa nnn nenocpecrneno cne
rona. Axo nanennre ocranar nsnoxenn sa no-nro npeme na cnnueno
onunane, e nourn nensmoxno a ce orcrpann ]onnoro!
7.4 Honarane na crennn n ]acann nanenn:
Axo ne e nsmoxen monrax na pxa, ro ryx cmo e nsmoxno nsnonsnanero na
ronaposaxnamamn npncnoconennx sa xpanone xaro ce cnasnar neoxonmnre
mepxn sa esonacnocr. Bnnmanare sa samnra na namapnnenara nonpxnocr.
Honpenre morar a ce orcrpanxr mnoro rpyno.
7.5 Pxsane:
Ho npnnnnn nsnrnan1e a nsnonsna1e srnomnanq! To opasyna ropemn
crpyxxn, xonro ce sanennar npxy n noxpnrnero na namapnnenara nonpxnocr
n mnoro rpyno morar a ce orcrpanxr. Karo nocnenna or rona ce nonyuanar
mnoro pxnnn rouxn npxy nonpxnocrra na nanena. Trnomna]r
pasnpcxna nancxxe ocraruen marepnan nopan nncoxara cxopocr na
pxsane.
Hsnonsnare punn rpnonn c nnpxynxp or rnp meran nnn cnennannn
nepnxnn rpnonn. Orcrpanere nesaanno crprornnnre or nonpxnocrra, npn
npnara nnara re pxxcnar n npnunnxnar cmo ronxona mern, xaxro rona neue
e onncano.
Pxnnnre nerna or crpyxxn
npn nponnane nnn mna]ane
ce orcrpanxnar no-xcno mnoro
rpyno.
7.6 Hponnane:
Opasynamnre ce, npn nponnanero na ornopn n npn cnpenonane na raxa
napeuennre camonapesnn nnnrone, crprornnn opasynar pxnnn nerna
npxy namapnnenara nonpxnocr c noxpnrne, axo ne ar nscmyxann
nesaanno.
- 34 -
7.7 Hpnxpennane na onnnonunn namapnnn c nnrone
Hnronere ne morar a ar nsernarn npn nxnoro nsrornxne na ]acannre
nnomn. Ornn nsnonsnare nnnarn ynnarnenn nnronn cennennx, a ne
onxnonennre cnenn nnrone. Onnrr noxasna, ue cne no-nponxnrenno
npeme me ce crnrne o nponycxane na noa n pesynrar na pasxnanane na
npeceuennx mn]r npn cnennre nnrone. Opnere cmo raxa nnnmanne na rona
marepnanr a nma eno n cmo xauecrno no ornomenne na norennnannara
xoposnx. He rpxna a ce nsnonsnar anymnnnenn nnrone npn cromanena
namapnna nnn oparno! Ha noxpnna ne rpxna a ce nnrona onnnonunara
namapnna. Tyx e no-ope a ce nsnonsnar ynnrnnrennn onrone.
7.8 Hsnonsnane na enacrnunn ynnrnnrennn macn:
Maxap n uecro neoopxnano n crponrencrnoro, nce nax rpxna a ce nma npe
nn, ue cennennxra na namapnnena onnnonxa ca nensmoxnn es
enacromepnn marepnann.
Bnpexn rona opnare nnnmanne na rounoro nponsnocrno na
renexexncxnre uacrn n nsnonsnare xonxoro ce moxe no-manxo enacrnuna
ynnrnnrenna maca. Hsnnnere cennennxra raxa, ue enacrnunnx ynnarnnren
a e samnren or ynrpannonerono n cnnueno onunane. Ynnrnennxra cnyxar
xaro cepnnsnn ]yrn!
7.9 Hsnonsnane na ynnrnnrennn nenrn
Hsnonsnanero na ynnrnnrennn nenrn e cmo raxa nanoxnrenno. Ha crpannna
36 ce namnpa rannna c pasnnunnre, namnpamn ce na nasapa nnone. B
ueprexnre na xoncrpyxnnonnnre erann ce cpxar xoone, xonro anar
yxasannx sa npannnnnx nn ynnrnnrenna nenra n rannnara.
7.10 Monrnpane na nnnnrenn / nasenn namapnnn na noxpnna:
Hpn nnoro, nonynnoro na xanera, ornopnre, pamxnre sa cnernnnnnre xynonn
e neoxonmo monrnpanero na raxa napeuennre sannnnrenn sa ynnrnxnane
mexy nanena n cornernara cennxnama namapnna. Tesn uacrn me nonyunre
xaro axcecoapn or nponsnonrenx na nanennre. Bnpexn monrnpanero na
raxnna ynnarnnrenn e neoxonmo xpaxr na noxpnnnara namapnna a ce cepe
no onnnonunara namapnna. unrypara na cnenamara crpannna noxasna
raxona npnnpane.
- 35 -
7.11 Hsnonsnane na nonnyperanona nxna
Hpen nocranxnero na onnnonunn namapnnn ]yrnre rpxna a ce sannnxr c
nonnyperanona nxna. Opnere oaue nnnmanne na rona, ue nonnyperanonara
nxna ne e naponenponnnaema! Axo rpxna a nanpannre xanero
naponenponnnaemo, ro ]yrnre rpxna a ce nonenxr ornn n ornrpe c
yrnnona nenra. Cne rona morar a ce nocranxr namapnnnre. Opnere
nnnmanne na rona nsnnmnara nnn xanemara nxna a ne ocrnra o
nonpxnocrra na nanena. Ho-xcno resn nerna ne morar a ce nsuncrxr
nannno.

r 10 mm
- 36 -

D
I
N1
A


(
m
i
n
)


m
m

P
U
R


U
V


U
V


D
I
N

E
N

I
S
O

3
3
8
6
-
1


1
0
%

>
2
5
0

k
P
A
,


2
5
%

>

3
0
0

k
P
A

P
U
R

P
U
R

P
U
R

)
P
P


P
E

.
3
0

m
m


- 37 -
Hanpeuuomo czeuueuue +oxe a ce usezpuu ca+o ua cmouuuama!
8. Hoxpnnnn xonc1pyxnnn c PU c1ouanenn eneuen1n 1nn "cannnu"
8.1 Hanpeuno cennenne:
Iopnnxr nanen rpxna a ce ornopn no nxnna or 200 mm, no-ope 300 mm.
Hxnara rpxna a ce orcrpann rpnxnnno. Hocranere na npenara crpana na
uennoro cennenne nnnna (nsonannonna nnnna) c eennnara na nanena.
Hocranere no nanena or crpanara na nnoro orenxma nnnna (ryma) or oxono
3 mm. Ho rosn naunn ce opasyna nponen, xoro npeornparxna ncmyxnanero na
noa n npoxnara na xannnxpnnx e]exr. opn n nonananara n nponena xonna
noa moxe a ce orreue, mxcroro moxe a nscxne. 3anenere ornrpe n camoro
cennenne na na pea ynnrnnrenna nenra c mnpounna or na-manxo 15 mm. B
ocra na ynnrnnrennnre nenrn sannnrere cera nara xonraxrynamn nnmnn nncra
na noxpnnnnre enemenrn rnn "cannnu", no ne cennxnare nponena.
Bnnmanare namapnnennre nncrone a ne xonraxrynar upes nocranennre
ynnrnnrennn nenrn. Hopan xannnxpnoro nsecrnne n morna a nonane noa
n nponena, xero rx rpyno cxne n npensnnxna xoposnx.
Hocranxne na nnnnn or
nenonnacr n nanena
BAHO: Hsnonsnare
na onra!
Streifen aus Schaumstoff in
Kernstrke einbauen.
WICHTIG: Verwenden
Sie 2 Schrauben!

.
200 m
m
3 mm
b > 40 mm, .
:
!
2 2
(. . 15 mm)
85 m
m
.
.

- 38 -
Henpannnno:
Ha cnnmxara moxe a nnnre nsrnuamn
pxnnn cnen or nanpeunoro
cennenne, r xaro e nna nocranena
camo ena ynnrnnrenna nenra n
namapnnennre nncrone ca nnesnn n
xonraxr enn c pyr. Taxa xannnxpnoro
nsecrnne moxe a ce pasrpne ope.
Ocnen rona ryx ne ca nsnonsnann nnnronn
cennennx.
8.2 Cennxnane xm crena:
a ce nsnonsnar xanauera!!

1
14 / 3-94.
,
2
30 / 2
1
14 / 3-9
- 39 -
Baxno ryx cmo e: Hsnonsnare ynnrnnrennn nenrn n nsxrnare xonraxrynamn
namapnnenn nncrone, n xonro moxe a nponnxne noa nopan xannnxpnoro
nsecrnne.
8.3 Kanuyx:
Bapnanr 1: Kprn nncxm ynyx
Bnnmanne ronnnnen mocr!!!!
Bapnanr 2: Kprn nncxm ynyx c nsnas - cxoara na ynyxa e no nanena
Tepmnuen paspes Hsnas
Hasena
namapnna/xa
nauxa
Thermischer Schnitt Freischnitt
Zahnblech /
Abdeckunga) PE-
b) PU-
c) ,

1
14 / 3-9


/
1.
2.
3.
5 20, a

4.

10 25,

5.
6.
7.

( . 8 9)
- 40 -
Bapnanr 3: Kprn nncxm ynyx - cxoara na ynyxa e n ropnara uacr na rpeena
Bapnanr 1:
Tyx crana nnpoc sa onxnonennx napnanr na saxpennane na ynyxa n sonara na
xanuyxa na crpaara. Hsnnnennero e nxonomnuno n esnponemno npn cxna,
xoro ne ce oronnxna. Heocrarx ryx e ronnnnnnxr mocr, raxa xaxro n nnncara na
nspes. Cne npeme nacrnnar napymanane na npsxara nxna - namapnna npn
npexoa na nnmnnx namapnnen nncr xm nxnara.
Bapnanr 2:
Hannne ca nspes n xanxon p. Hanpanen e n repmnunnxr paspes. Or xauecrnena
rnena rouxa rosn napnanr e snaunrenno no-op or napnanr 1, no e cnpsan c
noneue pasxon n ycnnnx. Heocrarxr ryx e ronxmara nncounna sa npoxannane
na noara, nopan xoero e neoxonm e]nexrop. Tasn onnnnrenna namapnna
nma e]exr na cneroynonnren n npn naam cnxr moxe a ce orxcne. Ornocno
cneroynonnrenx Bn nacouname xm orennara rnana n napunnxa.
Hasena namapnna
Hsnas
Hsrornxne na npx
3axpennane n ropnara uacr
na rpeena cc camonapesnn
nnnrone
Tepmnuen paspes
Zahnblech - Winkel
Freischnitt
Tropfnase herstellen
Befestigung in Hochsicke mit
Selbstbohrschrauben
Thermischer Schnitt
1
14 / 3-9a) PE-
b) PU-
c) ,- 41 -
Bapnanr 3:
Tpxna a ce nsrornn nspes na xanuyxa. nounnara ce onpeenx cnope pasmepa
na ynyxa. Cxonre ce monrnpar npexrno n ropnara uacr na rpeena n ce saxpennar
c na camonapesnn nnnra npes nnmnnx noxpnnen nncr. Crannnocrra e no-opa,
axo sa rouxa na saxpennane na cxoara ce nsepe nanennoro cennenne, r xaro
nere npnnoxpnnamn ce namapnnn npnanar snaunrenno no-ronxma crannnocr.
Hpenopuna ce nocranxnero na xanann. Heoxonmnxr nponen moxe a nanpannre
c nncrpymenr or nnocxa cromana n uyx. Hxnere npenapnrenno o]opmenara
cxoa na ynyxa n x sannnrere c nnmnnx noxpnnen nncr. Pesynrarr or
nponeennx or men recr sa naronapnane na rosn nn saxpennane na cxoara eme
ycnemen. Hxnara ce noxpnna c rna na nasenara namapnna.
Omn yxasannx ornocno xanuyxa n ynyxa:
Hpn monraxa na nncxmnre ynynn rpxna nnnarn a cnmanare npennxr p a
ce namnpa no-ony orxonxoro sannxr (sa nenra nnx NORM B 2122). 3a a ce
npexcne ronnnnnnx mocr, onnara namapnna na noxpnnnnx nanen rpxna a ce
orpexe nocpecrnom repmnuen paspes. Tosn paspes c mnpounna or oxono 20 - 30
mm e na-ope a a nanpanen c ncxonnx rpnon oxono nnmnara rpernna na
orxpnnamnx ce crenen nanen. Ho opnere nnnmanne na rona, ue rosn paspes
napymana crarnunara nocema cnoconocr na nanena. Taxa nanpnmep rona e
nsmoxno es nponemn npn nsaen c 300 mm crenen nanen. Tona ce npenpma n
nponem, xoraro ca noneue or 500 mm. Or snauenne e cmo raxa eennnara na
nanena. B raxn cnyua n na xpax na noxpnnnnx nanen rpxna a ce nocrann
cronnna. Hpenopunrenno e a ce nanpann nspes na xanuyxa.
- 42 -
Bapnanr xaca sa nncxm ynyx:
a ce nsnonsnar xanann!!
Bnnmanne ronnnnen mocr!!!!
H n rosn cnyua rpxna a ce opne nnnmanne na rona, npennxr p na ynyxa a
ce namnpa no-nncxo or nrpemnnx, sa a moxe enenryanno sacroxnara noa a ce
orrnua nann. B pexn cnyuan npn rosn napnanr ynynn moxe a ce nnn
npennen naxnon. Ynynnre ce nspaornar n monrnpar n noneuero cnyuan c
napanennn pone. Bncounnnara crponrenna nerounocr na xoncrpyxnnxra non
uecro o npoxannane na ynynnre, ram xero ce sacroxna xonnara noa. Taxnna
"noxnn" onpnnacxr sa sampcxnanero na ynyxa, namanxnar neronara
nponxnrennocr na excnnoarannx n ynennuanar nnrepnannre sa nopxxa or
cocrnennxa na crpaara. Kaxro e noxasano no-rope, ynyxr nncn na nanena pecn.
na cronnnara. Ho npnunnn, cnpsann cc crannnocrra n rosn cnyua ne e
nsmoxen repmnuen paspes.
Axo rpxna a nocrannre npennx p na ynyxa no-nncoxo or sannx, ro nanpanere
na npenara crpana na ynyxa nponenn sa anapnno oesnonxnane
Hsrornxne na npx
Hsnas
e]nexrop
Tropfnase herstellen
Freischnitt
Wasserleitblech

2 x 3,00 mm (> S2 )
. 7
1
14 / 3-9

1 14/3-9

5, d = 3,00 mm; b= 60 mm

,
1, 14/3-9- 43 -
8.4 Fnno na xane: nycxaren noxpnn:
Kaxro ce nnxa or ropnnx ueprex, xoncrpyxnnxra na nnoro e npannnno
nanpanena. Ornare nnnarn nnmnnx namapnnen nncr n sonara na onnnx rpeen,
nsnonsnare nnnnrenn n nasenn namapnnn. Fes nasena namapnna cmecrnyna
onacnocr sa nnnnrenx a e orcrpanen or ypx nnn or nrnnnre. Ocnen rona
upes namapnnara Bne ro npenasnare or ynrpannoneronara cnernnna.
Cennnrennnxr p na nnnara namapnna ce npnnoxpnna na-manxo 50 mm, rona
npnnoxpnnane ce ynnrnxna n onnnnrenno saxpenna c nnrone nnn ce sannnrna.
1)
2)
3)
4)
5) -
5 20

6) PUR

- 44 -
nycxaren noxpnn
8.5 ueno:
1

2
3 PUR
4
5
e 1000 mm


2 x 1
14/3-9
18/6-18

2
15/4

- 45 -
Bapnanr:

1
14 / 3-9
1
14/3-9
2
30/2
PU-
- 46 -
Bapnanr:
Thermischen Schnitt
ausfhren!!

1
14 / 3-9

2
30/2
1
14/3-9
,

!!
- 47 -
8.6 Hanpeuno cennenne na crenen nanen:
Henpexcnarnxr onopen nnnxen e naxen, sa a noeme rexecrra na ropecroxmnre
nanenn n nocemara xoncrpyxnnx, a ne a x npeae na onycroxmnre nanenn.
8.7 Cennxnane na noxna:
Touxara na npecnuane ne e ronno nsonnpana - Touxara na npecnuane e ronno nsonnpana
Hannne e ronnnnen mocr! Hxma ronnnnen mocr!
Hocranxne na onopen Position a supporting
ledge!
Sttzwinkel setzen!


1
1
14/3-9 18/6-18

1a
15/3-5
20/5-9


11
1
14/3-9 18/6-18

1a
15/3-5
20/5-9


1
1
14/3-9 18/6-18

1a
15/3-5
20/5-9a) -PE-
b) -PU-
c) - ,

.
- 48 -
Kaxro e nsopaseno na nxnara cnnmxa or npenara crpannna, nanenr ne rpxna a
nexn npxy xanuyxa, sa a nma nsmoxnocr sa no-opo cxnene. Ha xcnoro
nsopaxenne sannxr nsarx na noocrounara namapnna ce namnpa sa nnmnnx
namapnnen nncr. Tona e nsmoxno, npn ncxxo nanenno cennenne noocrounara
namapnna rpxna a ce nsceue n a ce nocrann nonnyperanona nxna. Bsmoxno e,
nnmnara namapnna na xanuyxa a ce monrnpa c ropno nornane sa nocranxne na
]yra or maxyn. Tona n noxpnno enonpemenno n uecro nepannomepnara ]yra
mexy nanena n namapnnara na xanuyxa n ne n nn neoxonm pyr rn.
8.8 Pamxa na nopra
Xopnsonranno ceuenne
Bnnmanare nenpexcnaro sa nsxrnane na ronnnnnn mocrone!
1
. 7
1
14/3-9- 49 -
Pamxa na nopra oxono npara
8.9 Pamxa na nparara:
Xopnsonranno ceuenne

-
2
20/2
2
15/2

1
14/3-9
1
14/3-9- 50 -
Pamxa na nparara oxono npara:1
1
14 / 3-9
- 51 -
8.10 Bnmnn rnn:
Bnnmanare cennennero a e nanpaneno nerpoycrounno n no nsmoxnocr es
n]ysnx na napara! Camara PUR-nxna e naponponycxnnna. upes nocranxne na
ynnrnnrennn nenrn ce nocrnra noxoxmo ccroxnne. uecro oaue sa cxanenne
ce orxasna nocranxnero na raxnna nenrn, xoero non no-xcno o e]exrn.

1
14 / 2-6

1
10 / 2-6
1
10 / 2-6
b), c), d)


e) 2 x 1
f) PE-
g) PU-
h) ,
- 52 -
8.11 Tepmnuen paspes:
Kaxro neue cnomenaxme rona pasenxne na nrpemnnx namapnnen nncr cnyxn sa
npexcnane na ronnnnnnx mocr n no rosn naunn sa npeornparxnane opasynanero
na xonens.
Kaxro e nsopaseno no-rope,
opnere nnnmanne na namanxnanero
na nocemara cnoconocr na
nsaenara uacr or nanena upes
npxsnane. Ha cnnmxara nnxno
nnxare nanpnmep, xax rpxna a e
pasnonoxeno eno raxona npxsnane.
8.12 Cneroynonnren:
Hpenarar ce na-pasnnunn cncremn. Or mnoro recrnann n nsnnrnann
cneroynonnrenn onnnxr e onpeenen xaro na-noxoxmnx.

- 53 -
Cxonre ce nponsnexar xaro ropemo nonnnxonann nsennx. 3axpennanero na
resn cxon crana cpannnrenno nasa, nopan xoero nsnnxna cpannnrenno ronxma
onopna nnom sa nxapnane na cnnnre n nanena. Cxonre ce monrnpar na pascroxnne
or oxono 2,0m n monraxr ce nsnpmna npexrno n cronnnara nocpecrnom na
onra. Hpn renexexncxnre axcecoapn morar a ce nonyuar rpn c ropemo
nonnnxonane, xonro rpxna a ce nxnar camo npes ornopnre na xonsonnre n a ce
nocranxr raxa es nonpen. Hsnonsnare my]n sa rpnoro cennenne. Ho cmo
raxa morar a ce nsnonsnar onxnonenn saxnamamn ycrpocrna.
Bnnmanne: Hanennre rnn "cannnu" ca ycrounnn na x, no ne na noa. Axo ne
sapcrna nxoa xm ynyxa nopan nannunero na saxnamamn ycrpocrna, ro
cmecrnyna ronxma nsmoxnocr, cnennanno npn nnocxnre noxpnnn, a nponnxne
sacroxna noa nn nrpemnocrra na crpaara npes nanennoro cennenne n a
npensnnxa mern! Bne nmare sanxennero a comnre n npeynpenre sa rona!
He e paspemen monraxr na cneroynonnren nenocpecrneno no nanpeunoro
cennenne na nanena.
8.13 Cmenn / cnernnnnn xynonn:
Bsmoxnn ca samecrnrenn na nponnxnane. Hpn rona oaue rpxna a ce nnnmana
ronnonsonannxra a e exnnnanenrna n a ne ce opasynar ronnnnnn mocrone!
Pamxnre rpxna a ca nponsneenn c ronxma npennsnocr. Ynnrnennxra rpxna a
ce nanpanxr na-manxo na 150 mm, n paonn c no-onnnn cneronanexn na na-
manxo 300 mm na nnnoro na orrnuane. Tpxna a ce xonrponnpa, ann
noxpnnnnre nanenn morar a ce nonpar nocpecrnom cmenxemn pamxn or pno
nnn cromana. Hpn onxnonennre nocranxmn ce pamxn nocranere enocxarnara
namapnna o no xanaxa na nnoro. Opnere nnnmanne na npannnnara nncounna
na pamxnre.
Ha nasapa nma cmo raxa GFK namnnnpann pamxn, xonro ce sanennar npxy
nanennre. Touna nn]opmannx sa monraxa me nonyunre npn nponsnonrenx na
rosn npoyxr (nanp. ]npma "Eepmexep").
9. Orneynopnn nanenn:
Tyx crana nnpoc sa nanenn rnn "cannnu", xonro ca sannnenn c mnnepanna nara,
xoxro ne moxe a ropn. Hanennre ca recrnann sa orneynopnocr. Hsncxnare
- 54 -
arecrar or Bamnx nponsnonren, sa a ce ynepnre, ue saxynennre nanenn ca
ecrnnrenno noxoxmn sa Bamara nen na npnnoxenne.
Hpoyxnnxra ce nsnpmna n ryx n nncranannn c nenpexcnar pexnm na
nponsnocrno. Mnnepannara nara ce sanenna sa namapnnennre nncrone c nomomra
na PU-nennno. Orneynopnnre nanenn ca snaunrenno no-uyncrnnrennn orxonxoro
PU-nanennre. Kamennara nara e xnrpocxonnuna n nscmyxna nnarara. Ha npaxrnxa
rona non o macnnnn nponemn npn nenoxoxma ynorpea n nenpannnno
npepaornane. Hopan nnnexa or mnnepanna nara nanennre nxmar raxana
crannna ]opma xaro PU-nanennre. Opnere nnnmanne na rona npn opanene cc
crponrennnre enemenrn.
9.1 Hoxpnnen nanen:
Hpn cennxnanero na ponere n noneuero cnyuan nanennre ne ca cnpsann
nnrno. Hapara nponnxna nrpe npes nanxnara ]yra, xonensnpa n npnunnxna
nannaxnxnane na xnrpocxonnunara mnnepanna nara, npn xoero cnnno ce namanxna
nsonannonnara n crarnunn cronocr na nanena n rasn sona. 3arona nrpemnnre
nanxnn cennennx rpxna nenpemenno a ce sarnopxr naponenponnnaemo
onnnnrenno c ynnrnenne nnn ynnrnxnam marepnan. Tona moxe a crane upes
ynnrnenne na nrpemnnre nanxnn ]yrn c enacrnunn ynnrnnrenn marepnann
nnn yrnnona nenra. Hsnnnennero na nanpeuno cennenne na noxpnna rpxna a
ce nsxrna no nsmoxnocr xaro ce nsnonsna maxcnmannara nsnonsnaema nxnna.
Hpn xanuyxa rpxna a ce nanpann nenpemenno nspes n a ce nsrornn p sa
orrnuane na noara. Orxpnrara npena crpana na nanena e nsnoxena na
armoc]epnnre nnnxnnx n nenpemenno rpxna a ce saneuara c nomomra na
namapnnen eran.
9.2 Tepmnuen paspes:
Hpn orneynopnnre nanenn rpxna ocoeno a ce nnnmana sa cnnno namanenara
nocema cnoconocr nopan repmnunnx paspes! Ocnen rona rpxna a ynnrnnre n
nanpannre naponenpononycxnnno mxcroro na paspesa!
- 55 -
9.3 Crennn n ]acann nanenn:
9.3.1 Hoxn:
Tpxna a ce nanpann none xnnnoopasen nspes, sa a ce npeornparn
acopnpanero na noara or mnnepannara nara.
9.3.2 Hanpeuno cennenne na ]acaara:
H ryx rpxna a opnere nnnmanne na nspesa. Enonpemenno c rona ce nonyuana
n ronnnnen mocr, xoro rpxna a ce nsonnpa. Texecrra na ropnnre ne rpxna a
ce npnana nnxora na monrnpannre orony nanenn. Moxe a ce crnrne o
nperonapnane n opasynane na rnxn na ]acaara. Tona ce saenxsna ocoeno npn
rmnn ]acan. Tpxna a ce nocrann nenpexcnar onopen nnnxen.
9.4 onna xoncrpyxnnx:
onnara xoncrpyxnnx na orneynopnara crena rpxna a e nponsneena n cmara
xareropnx noxapocnnpama nnn noxapoycrounna, xaxro n camnxr nanen.
Haronapnanero na noxapa naxn crarnuecxn cmo xaro onnnnrenno
naronapnane. Ha onpeenenn pascroxnnx rpxna a ce nocranxr npeunnnn sa crena.
Opnere nnnmanne na rona, ue orneynopnara crena rpxna a ocrane npana n
cnyua na noxap. Ho-ronxmara uacr or nponsnonrennre nocounar nnomnoro
naronapnane (nxrp, cnxr), no ne nocounar naronapnanero npn noxap!
Hoxapocnnpamnre nanenn saxpenenn xm nesamnrenara cromanena xoncrpyxnnx
na eno xane, ne naxar xaro orneynopna crena!
Hanpanere na-ope cxnnn npen a sanounere c npoexra, ncxyrnpare Bamara
cncrema c npornnonoxapnara cnyxa na Bamara nponnnnnx n noncxare
nornpxenne sa rona.
- 56 -
Hpo1naonoxapnn cnyx6n a Aac1pnn:
Institut fr technische Sicherheit Schutzhaus
Huc1u1y1 sa 1exuuvecka 6esonacuoc1 sau1eu poH
Siebenbrunnengasse 21a/ 3
A-1050 Wien
T +43 (0) 1 / 544 2502
O +43 (0) 1 / 544 2502-43
http://www.schutzhaus.at
Brandverhtungsstelle im Landesfeuerwehrverband Burgenland
Hpo1uaonoxapua cnyx6a a okp1xuun c1ms ua noxapuukapu1e a Bypreunaup
Leithabergstrae 41
A-7000 Eisenstadt
T +43 (0)2682 / 62105 -18
O +43 (0)2682 / 62105 -36
bv@lfv-bgld.at
http://www.lfv-bgld.at
Landesstelle fr Brandverhtung des Bundeslandes Niedersterreich
Okp1xua cnyx6a sa npo1uaonoxapua sau1a ua npoauuun Qonua Aac1pun
Landesamtsgebude
Minoritenplatz 1
A-3430 Tulln
T +43 (0) 2272 / 61910
u +43 (0) 2272 / 61910-16680
office@brandverhuetung-noe.at
http://www.brandverhuetung-noe.at
Brandverhtungsstelle fr Obersterreich reg. Gen.m.b.H.
Hpo1uaonoxapua cnyx6a sa Fopua Aac1pun koonepaun c orp. o1r.
Petzoldstrae 45 47
A-4017 Linz
T +43 (0)732 / 7617250
O +43 (0)732 / 761729
office@bvs-linz.at
http://www.bvs-linz.at
Salzburger Landesstelle fr Brandverhtung
Okp1xua cnyx6a sa npo1uaonoxapua sau1a 3an6ypr
Karolingerstrae 23
A-5020 Salzburg
T +43 (0)662 / 827591
O +43 (0)662 / 822 323
bvsalzburg@aon.at
Landesstelle fr Brandverhtung in Steiermark
Okp1xua cnyx6a sa npo1uaonoxapua sau1a a Uupun
Roseggerkai 3/ III
A-8010 Graz
T +43 (0) 316 / 827471
O +43 (0) 316 / 827471 -21
brandverhuetung@bv-stmk.at
http://www.bv-stmk.at
Krntner Landeskommission fr Brandverhtung
Okp1xua koHucun ua npo1uaonoxapua sau1a Kepu1eu
Domgasse 21
A-9020 Klagenfurt
T +43 (0)463 / 5818-460
O +43 (0)463 / 5818-200
gerald.wedenig@klv.at
http://www.brandverhuetung-ktn.at
- 57 -
Tiroler Landesstelle fr Brandverhtung
Okp1xua cnyx6a sa npo1uaonoxapua sau1a Tupon
Sterzingerstrae 2/ Stcklgebude
A-6020 Innsbruck
T +43 (0) 512 / 581373
O +43 (0) 512 / 581373-20
bv-tirol@utanet.at
Brandverhtungsstelle Vorarlberg
Hpo1uaonoxapua cnyx6a 4opan6epr
Rmerstrae 12
A-6900 Bregenz
T +43 (0) 5574 / 42136-0
O +43 (0) 5574 / 42136-25
vorarlberg@brandverhuetung.at
http://www.brandverhuetung.at
Opnere nnnmanne na rona, ue nanennre c xamenna nara ca snaunrenno no-rexxn
orxonxoro PU nanennre rnn "cannnu" nopan xoero rexnnxr monrax e
nenpaxrnuen.
3AKAKHEHHE:
Hsopasennre ryx erann n cennennx ca npnmepnn. Pasnpa ce, nma n pyrn
napnanrn, xonro cmo raxa ca npannnnn. Baxna e asara, xoxro rpxna a ycnonre n
snaere npn Bamero nnannpane, n nsnnnenne cne npounranero rosn oxymenr! Ho-
nopona nn]opmannx sa nsnnnennero na cennennxra me nayunre or
"Hpo]ecnonannn npannna sa crponrenno-renexexncxn paorn", xonro me nonyunre or
]eepannoro npo]ecnonanno cpyxenne na renexexnnre n axpxnnre (1040 rp..
Bnena, yn. "Baymyprep]ace" 20/4, ren. 01 / 505 69 50 123 nnn nnrepneren car:
www.spenglerinnung.at ; e-men: spengler@bigr2.at).
Hoxenaname Bn ycnex npn npepaorxara na merannnre nanenn rnn "cannnu"!
Hnx. Panxap Bnsnnrep
- 58 -