INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VÂLCEA

Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română Ionel Teodoreanu Clasa a V-a Faza locală, 28 ianuarie 2011
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de două ore.

Citeşte cu atenţie următoarele fragmente: (30 de minute) O furnică mititică, Cât un grăuncior de mei, Duce-n spate-o greutate, De trei ori cât boiul* ei. E călătoare! A ieşi din muşuroi furnica şi a pornit, cum face în fiecare dimineaţă, a pornit să vadă lumea.... Încântată de frumuseţea soarelui, care se prevestea prin mănunchiurile lui de raze, totuşi Pe cărare-n jale mare avu puterea să gândească drumeaţa, că, privind Plânge un bondar ceapcin**: şi minunându-se numai, nu câştiga nimic. De aceea, îndată ce dădu, prin mirişte, de cizma - Mor de foame unui vânător, îşi puse în gând să cerceteze, să Şi n-am poame cunoască mai bine făptura omenească în Şi-aş munci apucăturile ei. Îndrăzneaţă şi destoinică, se Dar n-am stăpân!... ridică pe călcâiul pe care câteva fire de nisip se prinseseră, apoi, cu iscusinţă, o luă încet pe - Hai şi cară-mi din povară cusătura carâmbului în sus... Şi sunt gata să-ţi plătesc. Se coborî în buzunar. Scotoci încolo şi - Cum n-aş merge! Dar pe lege încoace; într-un colţ dădu peste câţiva bani de Jur că nu pot să muncesc!... aramă. Îi pipăi, îi mirosi – întrebuinţare nu le putu găsi! „Ce-or fi făcând oamenii cu lucruri, - Vai de tine! Ce ruşine care, după câte se vede, nu le aduc niciun Leneşule cerşetor, folos?” judecă ea. Porni mai departe... Nici de milă, nici de silă Păşi iute peste geanta de la şoldul Nu ţi-aş da un ajutor! ... vânătorului şi, la marginea ei, îi mai veni (Elena Farago, Bondarul leneş) sufletul la loc. Tocmai atunci ochii furnicii zăriră o bucăţică de pâine ce rămăsese prinsă în reţea. Oricât era de grăbită, lucrul găsit ştia că nu se lasă în drum; mai ales merindele. „Bine *boi – trup, statură; că m-am ales măcar cu ceva.” (...) **ceapcin (ceapcân) – şiret, prefăcut. (Emil Gârleanu, Călătoare!...) a. Lectura – 80 de puncte

1

3. III. utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. . din ambele texte. alcătuieș te o naraț iune de cel puț in 20 de rânduri.) Scrie două cuvinte derivate din familia lexicală a cuvântului gând. aș a cum se reflectă în cele două texte propuse.) Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: grăuncior. merindele. 2. aşezarea în pagină a textului. c.Mor de foame/ Şi nam poame/ Şi-aş munci/ Dar n-am stăpân!. un epitet.) Precizează personajul comun celor două texte. lege.respectarea relaț iei dintre titlu şi conț inutul compunerii.) Precizează numărul de litere şi de sunete din cuvintele: ceapcin. Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) 1. (4 p. vei avea în vedere următoarele repere: .viziune originală asupra temei propuse. (12 p.. în care personajul principal să fie o furnică ce porneș te să vadă lumea. Scriere imaginativă (25 de puncte) Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două texte date. (4 p.) Desparte în silabe cuvintele: grăuncior. personificare. b. 10 puncte se acordă din oficiu. 2. Pentru a obț ine punctajul maxim. Scriere despre textul literar (25 de puncte) Într-o compunere de 15-20 de rânduri prezintă raportul dintre realitate ș i ficț iune. REDACTARE (pentru ambele compuneri – II şi III: 14 puncte ) .propunerea unui titlu sugestiv.utilizarea următoarelor figuri de stil : epitet. (8 p. Total punctaj – 120 de puncte 2 .I. Elemente de construcţie a comunicării (20 de puncte) 1. 2. (6 p. comparaţie . călătoare. o personificare. .) Explică utilizarea liniei de dialog ș i a semnului exclamării din versurile: . (6 p. Înţelegerea textului (16 puncte) 1. .. încântată.utilizarea naraț iunii ș i a dialogului ca moduri de expunere. câte un exemplu pentru următoarele figuri de stil: o comparaţie. II. povară. jur. (6 p.respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie. geanta.) Selectează.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful