You are on page 1of 19

1

Tuliskan dalam perkataan nombor berikut 9 082


(ID:1163053487735 )

A B C D

Sembilan ribu lapan ratus dua Sembilan ribu lapan puluh dua Sembilan ribu lapan ratus dua puluh Sembilan puluh ribu lapan puluh dua

Huraian Untuk menulis dalam perkataan 1. Bahagikan kepada tiga digit dan tandakan perkataan ribu = 2. Tuliskan nombor sebelum ribu = Sembilan 3. Tuliskan nombor selepas ribu = Lapan puluh dua 4. Sambungkan dengan perkataan ribu = Sembilan ribu lapan puluh dua
Jaw ab

[Atas]
2 Tuliskan nombor bagi perkataan nombor ini, tiga puluh sembilan ribu dua ratus lapan puluh satu.(ID:1163666213643 ) A B C D 30 981 39 081 39 281 39 801
Jaw ab

HuraianUntuk menulis angka 1. Pastikan kedudukan perkataan ribu dan tandakanTiga puluh sembilan ribu dua ratus lapan puluh satu 2. Tulis angka di hadapan perkataan ributiga puluh sembilan = 39 3. Tulis angka selepas perkataan ribudua ratus lapan puluh satu = 281 4. Sambungkan dengan angka ribuTiga puluh sembilan ribu dua ratus lapan puluh satu = 39 281

[Atas]
3 Di antara berikut, yang manakah mempunyai nilai digit 2 yang paling kecil? (ID:1163943965848

A B C D

20 900 121 505 909 201 102 100 Jawapan : C


Jaw ab

HuraianTentukan digit 2 terletak di tempat nilai terkecil

[Atas]
4 Rajah 1 menunjukkan sebuah dekak-dekak.

RAJAH 1 Nilai digit 5 dalam dekak-dekak tersebut ialah(ID:1164471176874 A B C D 500 5 000 50 000 420 517

Jaw ab

Huraian 1. Tuliskan dalam bentuk angka nilai dekak itu 2. Tentukan nilai digit 5 (dalam angka)Jawapan : A

[Atas]
5 Cari nombor yang dibundarkan kepada ribu yang hampir menjadi 457 000(ID:1164556109818
)

A B C D

456 832 455 947 45 096


Jaw ab

356 832

HuraianUntuk mencari nombor yang boleh dibundarkan, kira satu persatu. 1. Untuk bundar kepada ribu yang hampir

2. Cari nilai tempat yang hendak dibundarkan (ribu) dan tandakan masukkan "0" dibelakangnya. 3. Lihat digit dikanannya (8) jadikan "1" dan letakkan diatas digit yang hendak dibundarkan (ditanda)

4. Tambahkan

[Atas]
6 Bundarkan 213 227 kepada ribu yang hampir.(ID:1162621331506 A B C D 214 000 213 300 213 230 213 000
)

HuraianCara penyelesaian 1. Cari nilai tempat yang hendak dibundarkan (ribu) dan tandakan. Masukkan 0 dibelakangnya (dinilai tempat ratus, puluh dan sa) 2. Lihat digit disebelah kanannya (digit dinilai tempat ratus) iaitu 2, maka jadikan 0 dan letakkan diatas digit yang ditandakan (yang hendak dibundarkan) 3. Tambahkan
Jaw ab

[Atas]
7 Digit '9' pada nombor yang manakah antara berikut terletak pada nilai tempat puluh?(ID:1224528897043 ) A B C D 426 592 435 946 529 621 971 231
Jaw ab

Huraian Untuk mencari jawapan:

1. Cari nilai tempat digit 9 pada setiap jawapan yang diberi dan tandakan 2. Tentukan nilai digit 9 pada nilai tempat puluh dengan membilang kekiri dari nilai tempat sa

[Atas]
8 7 084 dibundarkan kepada yang hampir ialah 7 100. Apakah nilai tempat yang sepatutnya diisi dalam petak itu?(ID:1099950110837 ) A B C D ribu ratus puluh ratus ribu
Jaw ab

HuraianUntuk menentukan jawapan dalam petak : 1. Pastikan tempat yang ada nilai 2. Selesaikan7 100 = Ratus

[Atas]
9 Rajah 2 adalah satu garisan nombor. RAJAH 2 Apakah nilai P?(ID:1163914750258 A B C D 64 000 64 400 64 800 65 200
Jaw ab
)

Huraian 1. Tolakkan dua nombor berturutan. 2. Tambahkan hasil dengan 63 600. 3. Selesaikan.

[Atas]
10 Antara nombor berikut, yang manakah paling hampir dengan 90 000?(ID:1163861131506 A B C D 90 728 99 278 89 928 89 982
Jaw ab
)

Huraian 1. Tolakkan setiap pilihan jawapan dengan 90 000 2. Hasil tolak yang paling kecil adalah jawapanD = 89 982

[Atas]
11 28 567 + 283 186 =(ID:1157249731805 A B C D 312 753 311 753 211 753 201 643
Jaw ab
)

HuraianBagi mencari hasil tambah: 1. Susun nombor dalam bentuk lazim. 2. Jadikan nilai tempat sa sebagai panduan.

3. Selesaikan.

[Atas]
12 Tambahkan 9 283 dengan 716.(ID:1164100283038 A B C D 9 987 9 997 9 998 9 999
Jaw ab
)

HuraianCara penyelesaian:

1. Susunkan (tambah) dua nombor itu dalam bentuk lazim. 2. Susunkan mengikut digitnya (sa, puluh, ratus dan ribu) 3. Selesaikan.

[Atas]
13 Berapakah perlu ditambah kepada 2 708 supaya menjadi 2 738?(ID:1163300452460 A B C D 20 30 40 50
Jaw ab
)

Huraian 1. Pastikan hasil tambah dua nombor2 738 2. Nombor pertama2 708 3. Selesaikan2 708 + 30 = 2 738 atau 2 738 - 2 708 = 30Nombor tertinggal (ditambah)= 30

[Atas]
14 Seorang pemborong telah menjual 15 640 pasang selipar lelaki dan 19 687 pasang selipar perempuan dalam satu tahun. Cari jumlah pasang selipar yang dapat dijual oleh pemborong tersebut.(ID:1163389031352 ) A B C D 34 227 35 227 35 327 35 337
Jaw ab

HuraianBagi mencari jumlah pasang selipar 1. Bilangan selipar lelaki tambah bilangan selipar perempuan 2. Bilangan selipar lelaki15 640 pasang 3. Bilangan selipar perempuan19 687 pasang 4. Selesaikan

[Atas]
15 36 ribu + 47 387 + 16 puluh =(ID:1163873252701 A B C D 47 439 83 447 83 547 84 547
Jaw ab
)

HuraianBagi mencari hasil tambah 1. Tukarkan kepada nombor biasa 2. Susun nombor dalam bentuk lazim 3. Jadikan nilai tempat sa sebagai panduan

4. Selesaikan

[Atas]
16 430 412 + 13 274 + 3 302 =(ID:1208278399666 A B C D 46 988 446 988 447 988 893 352
Jaw ab
)

HuraianBagi menyelesaikan operasi tambah, selesaikan dalam bentuk lazim. Nilai tempat sa menjadi panduan.

1. Susun dalam bentuk lazim.

[Atas]
17 6 729 - 2 453 = (ID:1163839197005 A B C 4 576 4 286 4 276
Jaw ab
)

3 276

HuraianUntuk mencari hasil tolak:

1. Susun dalam betul lazim 2. Jadikan nilai tempat sa sebagai panduan 3. Selesaikan

[Atas]
18 38 270 - 4 963 =(ID:1163843894141 A B C D 3 307 33 207 33 307 43 233
Jaw ab
)

HuraianUntuk mencari hasil tolak:

1. Susun dalam betul lazim 2. Jadikan nilai tempat sa sebagai panduan 3. Selesaikan

[Atas]
19 Dalam sebuah gudang terdapat 15 700 kampit gula. Setelah diagihkan kepada kedaikedai baki gula masih tinggal 955 kampit. Berapa kampit gula kah yang telah diagihkan ke kedai-kedai? (ID:1164016154414 ) A B C D 14 845 14 755 14 745 14 645
Jaw ab

HuraianUntuk mencari julah yang telah diagih:Jumlah gula semua - Baki gula 1. Jumlah gula semua = 15 700Baki gula setelah diagih = 955

2. Susun dalam bentuk lazim. 3. Selesaikan

[Atas]
20 Encik Mansor memelihara 56 374 ekor ayam daging. Setelah dijual, bilangan ayam yang tinggal ialah 24 822 ekor. Berapa bilangan ayam yang telah dijual oleh Encik Mansor?(ID:1209804659890 ) A B C D 21 552 22 552 31 552 34 552
Jaw ab

HuraianUntuk mencari bilangan ayam yang telah dijualJumlah ayam bilangan ayam yang tinggal 1. Jumlah ayam56 374 ekor 2. Bilangan ayam yang tinggal24 822 ekor 3. Selesaikan

[Atas]
21 25 ribu - 3 400 =(ID:1164007888611 A B C D 21 600 24 660 28 400 246 000
Jaw ab
)

HuraianUntuk mencari hasil tolak: 1. Tukarkan kepada nombor bulat25 ribu = 25 000 2. Susun nombor dalam bentuk lazim 3. Selesaikan

[Atas]
22 15 ribu - 9 050 =(ID:1101689102147 A B C D 5 950 6 050 9 035 24 050
Jaw ab
)

HuraianUntuk mencari hasil tolak: 1. Tukarkan kepada nombor bulat15 ribu = 15 000 2. Susun nombor dalam bentuk lazim 3. Selesaikan

[Atas]
23 Selesaikan 708 x 24 = (ID:1163718608747 A B C D 17 132 16 992 16 862 4 248
Jaw ab
)

Huraian

1. Susun dalam bentuk lazim.

2. Selesaikan.

[Atas]
24 Dalam sebuah bilik terdapat 4 warna baju yang sama banyak. Jika baju berwarna merah ada sebanyak 4 507 helai, berapakah jumlah baju semuanya yang terdapat dalam bilik itu?(ID:1162414457629 ) A B 18 028 18 018
Jaw ab

C D

18 008 16 028

HuraianUntuk mencari jumlah baju dalam bilik:Bilangan baju merah x bilangan warna 1. Bilangan baju merah = 4 507bilangan warna = 4 2. Susun dalam bentuk lazim. 3. Selesaikan.

[Atas]
25 35 260 x 7 =(ID:1100687993206 A B C D 24 682 215 420 245 620 246 820
Jaw ab
)

HuraianUntuk menyelesaikan operasi darab. 1. Susun dalam bentuk lazim 2. Pastikan soalan betul

3. Selesaikan

[Atas]
26 321 3 =(ID:1164436034062 A B C D 100 107 318 324
Jaw ab
)

HuraianSusun dalam bentuk lazim dan pastikan jawapan ada berapa digit

1. Selesaikan

[Atas]
27 Sebuah kilang dapat menghasilkan 26 628 helai pakaian kanak-kanak dalam seminggu. Berapa helai pakaian kanak-kanak yang dikeluarkan dalam sehari?(ID:1162205718750 ) A B C D 384 3 704 3 803 3 804

HuraianBagi mencari bilangan pakaian kanak-kanak 1. Jumlah pakaian bahagi seminggu 2. Jumlah pakaian 26 628 helai 3. Seminggu7 hari
Jaw ab

4. Selesaikan

[Atas]
28 2 486 2 =(ID:1164279006000 A B C D 2 488 2 484 1 240 1 243
Jaw ab
)

HuraianSusun dalam bentuk lazim dan pastikan jawapan ada berapa

digit.Selesaikan

[Atas]
29 1 425 5 x 10 =(ID:1098596911337 A B C D 285 295 2 850 2 950
Jaw ab
)

HuraianPenyelesaian 1. Bahagikan 1 425 dengan 5 2. Darabkan hasil bahagi dengan 101 425 5 x 10 = 2 850

[Atas]
30 Sebuah kelas ada 38 orang murid. Setiap murid di kehendaki membawa 205 batang lidi. Lidi-lidi ini diikat dalam 5 ikatan yang sama banyak.Kira jumlah lidi dalam satu ikatan.(ID:1099530071517 ) A B C D 451 541 1 548 1 558
Jaw ab

HuraianUntuk mencari jumlah lidi dalam satu ikatanJumlah lidi bilangan ikatan 1. Jumlah lidi205 batang x 38 orang = 7 790 batang 2. Bilangan ikatan5 ikatan 3. Selesaikan7 790 batang 5 ikatan = 1 558 batang

[Atas]
31 50 936 - 1 582 + 678 - 5 625 =(ID:1163563864103
)

A B C D

33 307 33 407 33 417 44 407

HuraianBagi mencari hasilnya: 1. Tolakkan nombor pertama dan kedua, kemudian tambah dengan nombor ketiga dan tolak dengan nombor keempat.

Jaw ab

2. Selesaikan.

[Atas]
32 Tukarkan 5 A B C D HuraianBagi mencari nombor perpuluhan 1. Bahagikan pengangka dengan penyebut, kemudian permudahkan 2. Selesaikan5 = =
Jaw ab

kepada pecahan tak wajar.(ID:1165276303241

[Atas]
33 A B C
Jaw ab

=(ID:1164032483297

D HuraianCara Penyelesaian : 1. Samakan penyebut (darab) 2. Darab dua belah - sebab tiada sifir 3. Selesaikan

[Atas]
34 Sekotak kapur mengandungi 50 batang kapur. Jika 18 daripada kapur itu didapati telah patah, berapakah pecahan kapur yang tidak patah?(ID:1211114429776 ) A B C D HuraianUntuk menentukan pecahan kapur yang tidak patah
Jaw ab

1. Bilangan kapur yang tidak patah32 2. Jumlah kapur50 3. Selesaikan =

[Atas]
35 Antara nombor bercampur berikut, yang manakah sama nilai dengan
)

?(ID:1163230263734

A B C D

3 3 4 7
Jaw ab

HuraianBagi mencari nombor bercampur yang sama nilai 1. Bahagikan pengangka dengan penyebut

2. Selesaikan

=3

[Atas]
36 A B C D HuraianTatacara :- Samakan penyebut dengan mendarab sebarang nomborTolakkan pengangka- Kekalkan penyebut
Jaw ab

=(ID:1165422457052

1. Selesaikan

[Atas]
37 Nilai digit 5 dalam nombor 97.305 ialah(ID:1209278463023 A B C D 0.005 0.05 0.5 5.0
Jaw ab
)

HuraianUntuk mencari jawapan 1. Tentukan kedudukan digit 597.305Digit 5 terletak yang ketiga sebelah kanan titik perpuluhan.Nilai tempatnya = perseribuNilai digitnya = = 0.005

[Atas]
38 68.72 - 4.86 =(ID:1162266889115 A B C 53.86 63.84 63.86
Jaw ab
)

64.14

HuraianCara penyelesaian

1. Susun dalam bentuk lazim dan selesaikan

[Atas]
39 Rajah 3 menunjukkan jarak bagi tiga tempat. RAJAH 3 Jarak P ke Q adalah 3 kali ganda Q ke R. Berapa jarak dari P ke R?(ID:1164172590096 A B C D 2.3 km 4.6 km 9.2 km 20.7 km
Jaw ab

HuraianBagi mencari jarak P ke R: 1. Jarak PQ tambah jarak QR 2. Jarak PQ6.9 km 3. Jarak QR6.9 km 3 = 2.3 km 4. Selesaikan

[Atas]
40 Rajah 4 menunjukkan satu garis nombor RAJAH 4 Apakah nilai P + Q?(ID:1164787061985 A B C D 14.38 14.93 15.48
Jaw ab
)

15.50

HuraianBagi mencari nilai P + Q 1. Tolakkan dua nombor berturutan dan tambahkan pada nombor yang

ada.

2. Selesaikan 3. P + Q = 6.64 + 8.84 = 15.48

[Atas]