TUGAS PBL BLOK RESPIRASI

SKENARIO 3

BATUK BERKEPANJANGAN

DISUSUN OLEH KELOMPOK A-14

Dian Mardiani Edo Pramana Putra Ermi Ati!a" #ati"a" I$%atun Sa"ara #uad A&du' (a)i #itria A*ri'iani H+ni Handa!ani Inda" ,riana Putri -u'ian Pratama

1102009078 110200909 1102009100 1102009109 1102009118 1102009117 11020091 1 1102009140 1102008127

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI 2010

SKENARIO 3 BATUK BERKEPANJANGAN

.$urat /+*ada do/t+r *ada /o'om /on$u'ta$i di ma0a'a" %anita 12 Do/t+r !an3 t+r"ormat4 Sa!a m+mi'i/i $+oran3 ana/ &+ru$ia 5 ta"un !an3 $+'ama ti3a &u'an t+ra/"ir &atu/ &+r/+*an0an3an6 S+tia* &u'an ana/ $a!a "an!a &+&a$ dari &atu/ $+'ama $+min33u $am*ai $+*u'u" "ari $a0a /+mudian mu'ai &atu/ /+m&a'i6 Ana/ $a!a "an!a &atu/ *ada dini "ari $a0a $+"in33a tidurn!a m+n0adi t+r3an33u6 Pada $ian3 "ari ana/ $a!a 0aran3 &atu/6 Sa!a $uda" m+m&a%an!a /+ do/t+r dan ana/ $a!a di7uri3ai m+nd+rita a$ma6 ,ida/ ada $+oran3*un di ruma" !an3 m+nd+rita a$ma6 Sa!a m+nd+rita +/$im /+ti/a ma$i" /+7i' dan $uami $a!a $+rin3 *i'+/ !an3 m+nurut do/t+r ada'a" *i'+/ /ar+na a'+r3i6 M+nurut do/t+r !an3 m+m+ri/$a ana/ $a!a4 /ami &+rdua m+m&a%a $i8at ato*i !an3 m+n!+&a&/an ana/ /ami m+nd+rita a$ma6 Kata oran3 *+nd+rita a$ma &ia$an!a $+$a/ na*a$6 Ana/ $a!a tida/ *+rna" $+$a/ na*a$6 (a3aimana m+nurut do/t+r9 A*a !an3 *+r'u $a!a 'a/u/an a3ar ana/ $a!a tida/ &atu/-&atu/ 'a3i9

LI . 1 : Memaham !a" me"#e$a%&a" !e' " % A%ma A$ma m+ru*a/an *+n!a/it d+n3an /arat+ri$ti/ m+nin3/atn!a r+a/$i tra/+a dan &ron/u$ o'+" &+r&a3ai ma7am *+n7+tu$ di$+rtai d+n3an tim&u'n!a *+n!+m*itan 'ua$ $a'uran na*a$ &a3ian &a%a" !an3 da*at &+ru&a"-u&a" d+ra0atn!a $+7ara $*ontan atau d+n3an *+n3o&atan6 LI . 2 : Memaham !a" me"#e$a%&a" E( !em )$)* (+rda$ar/an 'a*oran Nationa' :+nt+r 8or H+a't" Stati$ti7$ atau N:HS .200 24 *r+;a'+n$i $+ran3an a$ma *ada ana/ u$ia 0-17 ta"un ada'a" <7 *+r 1000 ana/ .0um'a" ana/ 442 0uta2 dan *ada d+%a$a = 18 ta"un4 8 *+r 1000 .0um'a" d+%a$a 748 0uta26 -um'a" %anita !an3 m+n3a'ami $+ran3an '+&i" &an!a/ dari*ada '+'a/i6 >HO m+m*+r/ira/an t+rda*at $+/itar 2<06000 /+matian a/i&at a$ma6 S+dan3/an &+rda$ar/an 'a*oran N:HS .20002 t+rda*at 4487 /+matian a/i&at a$ma atau 145 *+r 100 ri&u *o*u'a$i A$ma ada'a" *+n!a/it /roni/ !an3 umum m+n!+&a&/an *+nin3/atan an3/a /+$a/itan6 (+rda$ar/an in8orma$i !an3 dida*at/an dari data $tati$ti/ *u$at na$iona' Am+ri/a S+ri/at *ada ta"un19984 t+rda*at 845< 0uta ana/-ana/ di'a*or/an m+nd+rita a$ma dan 48 0uta ana/ *+rna" m+n3a'ami +*i$od+ $+ran3an a$ma da'am %a/tu 12 &u'an6 A$ma *ada ana/-ana/ di Am+ri/a S+ri/at dian33a* $+&a3ai *+n!+&a& t+r$+rin3 adan!a /un0un3an /+ In$ta'a$i ?a%at Darurat .8574000 /a$u$24 ra%at ina* .1554000 /a$u$2 dan tida/ ma$u/ $+/o'a" .1061 0uta /a$u$2 >a'au*un a$ma tida/ $+rin3 m+n!+&a&/an /+matian4 namun di'a*or/an 154 /+matian ana/ a/i&at a$ma *ada ta"un 1998 LI . 3 : Memaham !a" me"#e$a%&a" e+ )$)* Didu3a !an3 m+m+3an3 *+ranan utama ia'a" r+a/$i &+r'+&i"an dari tra/+a dan &ron/u$ ."i*+r+a/ti;ita$ &ron/u$26 Hi*+r+a/ti;ita$ &ron/u$ ini didu3a /ar+na adan!a "am&atan $+&a3ian $i$t+m adr+n+r3i/4 /uran3n!a +n@im ad+ni' $i/'a$+ dan m+nin33in!a tonu$ *ara$im*ati$ $+"in33a t+r0adi $*a$m+ &ron/u$6 #a/tor-8a/tor !an3 m+n+ntu/an d+ra0at r+a/ti;ita$ atau irita&i'ita$A 16 #a/tor 3+n+ti/ 26 #a/tor &io/imia%i 6 #a/tor $ara8 otonom 46 #a/tor imuno'o3i$ <6 #a/tor in8+/$i 56 #a/tor +ndo/rin 76 #a/tor *$i/o'o3i$ 86 #a/tor 'in3/un3an 'ainn!a (a"an-&a"an di da'am ruan3an A a6 ,un3au d+&u ruma" &6 (inatan34 /+7oa

*ar8um4 &au-&auan m+ran3$an34 "ou$+"o'd $*ra! 2 E/$*r+$i +mo$i !an3 &+r'+&i"an A$a* ro/o/ dari *+ro/o/ a/ti8 dan *a$i8 Po'u$i udara dari 'uar dan da'am ruan3an In8+/$i $a'uran na*a$ EB+r7i$+ indu7+d a$t"ma4 m+r+/a !an3 /am&u" a$man!a /+ti/a m+'a/u/an a/ti.- (a"an-&a"an di 'uar ruan3an A 76 .M+di7a8arma420082 ."% & Ditandai d+n3an r+a/$i a'+r3i/ !an3 di$+&a&/an o'+" 8a/tor-8a/tor *+n7+tu$ !an3 $*+$i8i/4 $+*+rti d+&u4 $+r&u/ &un3a4 &u'u &inatan34 o&at-o&atan . : Memaham !a" me"#e$a%&a" K$a% ' &a% A%ma  A%ma E&%+.ita$ 8i$i/ t+rt+ntu P+ru&a"an 7ua7a LI . .+*un3 $ari &un3a d6 -amur - Ma/anan-ma/anan t+rt+ntu4 &a"an *+n3a%+t4 *+n!+da*4 *+%arna ma/anan O&at-o&atan t+rt+ntu Iritan .anti&ioti7 dan a$*irin2 dan $*ora 0amur6 A$ma +/$trin$i/ $+rin3 di"u&un3/an d+n3an adan!a $uatu *r+di$*o$i$i 3+n+ti/ t+r"ada* a'+r3i6 O'+" /ar+na itu 0i/a ada 8a/tor-8a/tor *+n7+tu$ $*+$i8i/ $+*+rti !an3 di$+&ut/an di ata$4 ma/a a/an t+r0adi $+ran3an a$ma +/$trin$i/6 .

+r"ada* *+n3o&atan m+m&+ri/an r+$*on !an3 7+*at .A$ma E/$trin$i/ di&a3i m+n0adi A a6 A$ma +/$trin$i/ ato*i/ Si8at-$i8atn!a ada'a" $+&a3ai &+ri/utA • • • • P+n!+&a&n!a ada'a" ran3$an3an a''+r3+n +/$t+rna' $*+$i8i/ dan da*at di*+r'i"at/an d+n3an r+a/$i /u'it ti*+ 1 ?+0a'a /'ini/ dan /+'u"an 7+nd+run3 tim&u' *ada a%a' /+"du*an4 8<C /a$u$ tim&u' $+&+'um u$ia 0 ta"un S+&a3ian &+$ar m+n3a'ami *+ru&a"an d+n3an ti&a-ti&a *ada ma$a *u&+r4 d+n3an $+ran3an a$ma !an3 &+r&+da-&+da Pro3no$i$ t+r3antun3 *ada $+ran3an *+rtama dan &+rat rin3ann!a 3+0a'a !an3 tim&u'6 -i/a $+ran3an *+rtama *ada u$ia muda di$+rtai d+n3an 3+0a'a !an3 '+&i" &+rat4 ma/a *ro3no$i$ m+n0adi 0+'+/6 P+ru&a"an a'amia" t+r0adi /ar+na adan!a /+'ainan dari /+/+&a'an tu&u" *ada I3E !an3 tim&u' t+rutama *ada a%a' /+"idu*an dan 7+nd+run3 &+r/uran3 di /+mudian "ari A$ma &+ntu/ ini m+m&+ri/an t+$ /u'it !an3 *o$iti8 Da'am dara" m+nun0u//an /+nai/an /adar I3E $*+$i8i/ Ada ri%a!at /+'uar3a !an3 m+nd+rita a$ma .M+di7a8arma420082  A%ma I"+."% & .im&u'n!a 3+0a'a 7+nd+run3 *ada $aat a/"ir /+"idu*an atau di /+mudian "ari .M+di7a8arma420082 • • • • • &6 A$ma +/$trin$i/ non ato*i/ M+mi'i/i $i8at-$i8at antara 'ain A • • • • S+ran3an a$ma tim&u' &+r"u&un3an d+n3an &+rma7am-ma7am a'+r3+n !an3 $*+$i8i/ .+$ /u'it m+m&+ri r+a/$i ti*+ $+3+ra4 ti*+ 'am&at dan 3anda t+r"ada* a'+r3i !an3 t+r$+n$ita$i da*at m+n0adi *o$iti8 Da'am $+rum dida*at/an I3E dan I3? !an3 $*+$i8i/ .

Intrin$i/Didio*ati/ .?'o&a' Initiati.non a'+r3i/2 Ditandai d+n3an adan!a r+a/$i non a'+r3i !an3 &+r+a/$i t+r"ada* *+n7+tu$ !an3 tida/ $*+$i8i/ atau tida/ di/+ta"ui4 $+*+rti udara din3in atau &i$a 0u3a di$+&a&/an o'+" adan!a in8+/$i $a'uran *+rna8a$an dan +mo$i6 S+ran3an a$ma ini m+n0adi '+&i" &+rat dan $+rin3 $+0a'an d+n3an &+r'a'un!a %a/tu dan da*at &+r/+m&an3 m+n0adi &ron/"iti$ /roni/ dan +m8i$+ma6 (+&+ra*a *a$i+n a/an m+n3a'ami a$ma 3a&un3an6 .$undaru dan $u/amto4 20092 Da'am ?INA .M+di7a8arma420082 Si8at dari a$ma intrin$i/ A o A'+r3+n *+n7+tu$ $u/ar dit+ntu/an o .+ 8or A$ma2 2005 a$ma di/'a$i8i/a$i/an &+rda$ar/an +tio'o3i4 d+ra0at *+n!a/it a$ma4 $+rta *o'a o&$tru/$i a'iran udara di $a'uran na*a$6 >a'au*un &+r&a3ai u$a"a t+'a" di'a/u/an4 /'a$i8i/a$i &+rda$ar/an +tio'o3i $*+$i8i/ dari $+/itar *a$i+n6 .ita$ t+r"ada* a$*irin $+rin3 di0um*ai .ida/ ada a'+r3+n +/$trin$i/ $+&a3ai *+n!+&a& dan t+$ /u'it m+m&+ri "a$i' n+3ati8 o M+ru*a/an /+'om*o/ !an3 "+t+ro3+n4 r+$*on$ untu/ t+r0adi a$ma di7+tu$/an o'+" *+n!+&a& dan m+'a'ui m+/ani$m+ !an3 &+r&+da-&+da o S+rin3 dit+mu/an *ada *+nd+rita d+%a$a4 dimu'ai *ada umur di ata$ 0 ta"un dan di$+&ut 0u3a 'at+ on$+t a$ma o S+ran3an $+$a/ *ada a$ma ti*+ ini da*at &+r'an3$un3 'ama dan $+rin3/a'i m+nim&u'/an /+matian &i'a *+n3o&atan tan*a di$+rtai /orti/o$t+roid6 o P+ru&a"an *ato'o3i !an3 t+r0adi $ama d+n3an a$ma +/$trin$i/4 namun tida/ da*at di&u/ti/an d+n3an /+t+r'i&atan I3E o Kadar I3E $+rum norma'4 t+ta*i +o$ino8i' da*at m+nin3/at 0au" '+&i" tin33i di&andin3/an d+n3an a$ma +/$trin$i/ o S+'ain itu t+$ $+ro'o3i da*at m+nun0u//an adan!a 8a/tor r+matoid4 mi$a'n!a $+' LE o Ei%a!at /+'uar3a 0au" '+&i" $+di/it4 $+/itar 12-48C o Po'i* "idun3 dan $+n$iti.M+di7a8arma420082 Namun /'a$i8i/a$i diata$ *ada *ra/t+/n!a tida/ muda" dan $+rin3 *a$i+n m+m*un!ai /+dua $i8at a'+r3i/ dan non-a'+r3i/4 $+"in33a M7 :onn+' dan Ho'3at+ m+m&a3i a$ma da'am /at+3ori4 !aitu A 12 A$ma +/$trin$i/ 22 A$ma intrin$i/ 2 A$ma !an3 &+r/aitan d+n3an *+n!a/it *aru o&$tru/ti8 /roni/6 .

idu o Faria&i'ita$ PE# .Peak Expiratory Flow2 ≥ 80C ni'ai t+r&ai/ indi.e-a+ ?+0a'a t+r0adi $+tia* "ari S+ran3an $+rin3 t+r0adi .β2 untu/ m+n3ata$i 3+0a'a4 dan *+m+ri/$aan 8un3$i *aru *ada +.Peak Expiratory Flow2 atau #EF1 < 20 C 2. Pe-% %+e" .Peak Expiratory Flow2 ≥ 80C ni'ai t+r&ai/ indi.idu o Faria&i'ita$ PE# atau #EF1 = 0C . I"+e-m +e" ?+0a'a /uran3 dari 1 /a'iDmin33u S+ran3an $in3/at ?+0a'a no/turna' tida/ '+&i" dari 2 /a'iD&u'an .β2 /+r0a *+nd+/ $+tia* "ari o #EF1 50-80C predicted atau PE# 50-80C ni'ai t+r&ai/ indi.ita$ dan tidur ?+0a'a no/turna' = 2 /a'iD&u'an o #EF1 . Pe-% %+e" .o'um+ +/$*ira$i *a/$a *ada d+ti/ *+rtama2 ≥ 80C predicted atau PE# .0C 3.o'um+ +/$*ira$i *a/$a *ada d+ti/ *+rtama2 ≥ 80C predicted atau PE# .≤ 2 /a'i2 o #EF1 .a'ua$i a%a' *a$i+n6 P+m&a3ian d+ra0at *+n!a/it a$ma m+nurut ?INA ada'a" $+&a3ai &+ri/ut A 1.ita$ dan tidur ?+0a'a no/turna' = 1 /a'i da'am $+min33u M+n33una/an a3oni$ ..forced expiratory volume 1 second G ."*a" ?+0a'a '+&i" dari 1 /a'iDmin33u ta*i /uran3 dari 1 /a'iD"ari S+ran3an da*at m+n33an33u a/ti. Pe-% %+e" %e!a"* ?+0a'a t+r0adi $+tia* "ari S+ran3an da*at m+n33an33u a/ti.forced expiratory volume 1 second G .idu o Faria&i'ita$ PE# atau #EF1 20.D+ra0at *+n!a/it a$ma dit+ntu/an &+rda$ar/an 3a&un3an *+ni'aian 3am&aran/'ini$4 0um'a" *+n3unaan anta3oni$ .

β2 '+&i" dari BDmin33u /ar+na ana/ t+r&an3un di ma'am "ari atau dada t+ra$a &+rat di *a3i "ari6 .ida/ t+r3an33u S+rin3 t+r3an33u San3at t+r3an33u P+m+ri/$aan 8i$i$ Norma' ."*a"2 1a%ma %e!a"*2 .ita$ &+rat4 tida/ t+rda*at 3+0a'a diantara +*i$od+ $+ran3an4 dan 8un3$i *aru norma' di antara $+ran3an6 . A%am (e-% %+e" .+r0adi *ada $+/itar <C ana/ a$ma6 Ditandai o'+" $+rin3n!a +*i$od+ a/ut4 m+n3i *ada a/ti.tida/Mun3/in t+r3an33u.+ta*i *ro8i'a/$i$ tida/ di&utu"/an *ada /+'om*o/ ini6 2."* M+ru*a/an 20C *o*u'a$i a$ma6 Ditandai o'+" 8r+/u+n$i $+ran3an !an3 '+&i" $+rin3 dan tim&u'n!a m+n3i *ada a/ti.e-a+2 !a" 'aa$ (a-0 #r+/u+n$i $+ran3an Lama $+ran3an Int+n$ita$ $+ran3an Di antara $+ran3an H 1BD&u'an H 1 min33u (ia$an!a rin3an .an*a 3+0a'a = 1BD&u'an I 1 min33u (ia$an!a $+dan3 S+rin3 ada 3+0a'a S+rin3 Ham*ir $+*an0an3 ta"un4 tida/ ada r+mi$i (ia$an!a &+rat ?+0a'a $ian3 dan ma'am ."*A%ma (e-% %+e" 1a%ma &e.ita$ rin3an4 dan diantara int+r.idur dan a/ti8ita$ .ita$ $+dan34 t+ta*i da*at di7+3a" d+n3an *+m+&rian a3oni$-β26?+0a'a t+r0adi /uran3 dari 1BDmin33u dan 8un3$i *aru diantara $+ran3an norma' anta3oni$ atau "am*ir norma'6 .a' 3+0a'a di&utu"/an a3oni$.ida/ *+r'u .a+ #a-a"* 1a%ma .&$ " %/ A%ma e( %)! &A%ma e( %)! & %e.di/uti* dan Kon$+n$u$ P+diatri Int+rnatio' III ta"un 199826 K'a$i8i/a$i ini m+m&a3i d+ra0at a$ma m+n0adi 4 !aitu $+&a3ai &+ri/ut A 1.- ?+0a'a a$ma no/turna' $+rin3 t+r0adi o #EF1 ≤ 50C predicted atau PE# ≤ 50C ni'ai t+r&ai/ untu/ indi.+ra*i *ro8i'a/$i$ &ia$an!a di&utu"/an6 3.dit+mu/an /+'ainan2 O&at *+n3+nda'i .ida/ *+rna" norma' di'uar $+ran3an dit+mu/an /+'ainan2 . A%ma e( %)! & %e.idu o Faria&i'ita$ PE# atau #EF1 = 0C P+m&a3ian 'ain d+ra0at *+n!a/it a$ma di&uat o'+" P"+'an d//6 .anti in8'ama$i2 Non $t+roidD$t+roidSt+roid "iru*an D ora' "iru*an do$i$ r+nda" .0+0ha" ).+ra*i *ro8i'a/$i$ $an3at di&utu"/an6 P+doman Na$iona' A$ma Ana/ Indon+$ia m+m&a3i a$ma m+n0adi d+ra0at *+n!a/it6 Pa-ame+e. A%ma e( %)! & #a-a"* M+ru*a/an 7<C *o*u'a$i a$ma *ada ana/6 Ditandai o'+" adan!a +*i$od+ H 1B tia* 4-5 min33u4 m+n3i $+t+'a" a/ti.

Ea"a0o+ +t a'4 20082 !an3 'ainn!a ma/a LI .U0i 8aa' *aru .ita$ &ron/"iou'u$ t+r"ada* &+nda&+nda a$in3 di udara6 E+a/$i !an3 tim&u' *ada a$ma ti*+ a'+r3i didu3a t+r0adi d+n3an 7ara $+&a3ai &+ri/ut A $+oran3 !an3 a'+r3i m+m*un!ai /+7+nd+run3an untu/ m+m&+ntu/ $+0um'a" anti&od! I3 E a&norma' da'am 0um'a" &+$ar dan anti&odi ini m+n!+&a&/an r+a/$i a'+r3i &i'a r+a/$i d+n3an anti3+n $*+$i8i/a$in!a6 Pada a$ma4 anti&od! ini t+rutama m+'+/at *ada $+' ma$t !an3 t+rda*at *ada int+r$ti$ia' *aru !an3 &+r"u&un3an +rat d+n3an &ro/"io'u$ dan &ron/"u$ /+7i'6 (i'a $+$+oran3 m+n3"iru* a'+r3+n ma/a anti&od! I3 E oran3 t+r$+&ut m+nin3/at4 a'+r3+n &+r+a/$i d+n3an anti&odi !an3 t+'a" t+r'+/at *ada $+' ma$t dan m+n!+&a&/an $+' ini a/an m+n3+'uar/an &+r&a3ai ma7am @at4 diantaran!a "i$tamin4 @at ana8i'a/$i$ !an3 &+r+a/$i . 3 : Memaham !a" me"#e$a%&a" (a+)' % )$)* !a" (a+)$)* A%ma A$ma ditandai d+n3an /ontra/$i $*a$ti7 dari otot *o'o$ &ron/"io'u$ !an3 m+n!+&a&/an $u/ar &+rna8a$6 P+n!+&a& !an3 umum ada'a" "i*+r$+n$iti.di 'uar $+ran3an2 Faria&i'ita$ *aru .&i'a $+ran3an2 PE#D#EF1 = 80C PE#D#EF1 50-80C PE#D#EF1 H 50C Faria&i'ita$ 20.0C 8aa' Faria&i'ita$ = 1<C ada Faria&i'ita$ = 0C Faria&i'ita$ = <0C -i/a t+rda*at /+ra3uan antara d+ra0at *+n!a/it !an3 $atu d+n3an tata'a/$ana di&+ri/an $+$uai d+n3an d+ra0at !an3 '+&i" &+rat6 .

S+'ain $+' mast $+' 'ain !an3 0u3a da*at m+'+*a$/an m+diatorada'a" $+' ma/ro8a3 a'.u$.ita$ &ron/u$6 .a3a' m+n!+&a&/an r+8'+/$ &ron/u$4 $+dan3/an m+diator in8'ama$i !an3 di'+*a$/an o'+" $+' mast dan ma/ro8a3 a/an m+m&uat +*it+' 0a'an na*a$ '+&i" *+rm+a&+' dan m+muda"/an a'+r3+n ma$u/ /+da'am $u&mu/o$a4 $+"in33a m+m*+r&+$ar r+a/$i !an3 t+r0adi6 M+diator in8'ama$i $+7ara 'an3$un3 mau*un tida/ 'an3$un3 m+n!+&a&/an $+ran3an a$ma4 m+'a'ui $+' +8+/tur $+/und+r $+*+rti+o$ino8i'6 n+tro8i'4 platelet dan 'im8o$it6 S+'-$+' in8'ama$i ini 0u3a m+n3+'uar/an m+diator !an3 /uat $+*+rti '+/otri+n$4 trom&o/$an4 PA# dan *rot+in $itoto/$i$ !an3 m+m*+r/uat r+a/$i a$ma6 K+adaan ini m+n!+&a&/an in8'ama$i !an3 a/"irn!a m+nim&u'/an "i*+r+a/ti. 'im8o$it dan mono$it6 In"a'a$i a'+r3+n a/an m+n3a/tit/an $+' mast intra'um+n4 ma/ro8a3 a'.a$i $a' mast.!an3 m+ru*a/an '+u/otri+nt24 8a/tor /+mota/ti/ +o$ino8i'i/ dan &radi/inin6 E8+/ 3a&un3an dari $+mua 8a/tor-8a/tor ini a/an m+n3"a$i'/an ad+ma 'o/a' *ada dindin3 &ron/"iou'u$ /+7i' mau*un $+/r+$i mu7u$ !an3 /+nta' da'am 'um+n &ron/"iou'u$ dan $*a$m+ otot *o'o$ &ron/"io'u$ $+"in33a m+n!+&a&/an ta"anan $a'uran na*a$ m+n0adi $an3at m+nin3/at6 Pada a$ma 4 diam+t+r &ron/io'u$ '+&i" &+r/uran3 $+'ama +/$*ira$i dari*ada $+'ama in$*ira$i /ar+na *+nin3/atan t+/anan da'am *aru $+'ama +/$ira$i *a/$a m+n+/an &a3ian 'uar &ron/io'u$6 Kar+na &ron/io'u$ $uda" t+r$um&at $+&a3ian4 ma/a $um&atan $+'an0utn!a ada'a" a/i&at dari t+/anan +/$t+rna' !an3 m+nim&u'/an o&$tru/$i &+rat t+rutama $+'ama +/$*ira$i6 Pada *+nd+rita a$ma &ia$an!a da*at m+'a/u/an in$*ira$i d+n3an &ai/ dan ad+/uat4 t+ta*i $+/a'i-/a'i m+'a/u/an +/$*ira$i6 Ha' ini m+n!+&a&/an di$*n+a6 Ka*a$ita$ r+$idu 8un3$iona' dan .+o'ar4 n+r.o'um+ r+$idu *aru m+n0adi $an3at m+nin3/at $+'ama $+ran3an a$ma a/i&at /+$u/aran m+n3+'uar/an udara +/$*ira$i dari *aru6 Ha' ini &i$a m+n!+&a&/an &arr+' 7"+$t6 P+n!+m*itan $a'uran na*a$ !an3 t+r0adi *ada *+n!a/it a$ma m+ru*a/an $uatu "a' !an3 /om*'+/$6 Ha' ini t+r0adi /ar+na '+*a$n!a m+diator dari $+' mast !an3 &an!a/ dit+mu/an di *+rmu/aan mu/o$a &ron/u$4 'um+n 0a'an na*a$ dan di &a%a" m+m&ran &a$a'6 (+r&a3ai 8a/tur *+n7+tu$ da*at m+n3a/ti.'am&at .+o'ar6 +o$ino8i'4 $+' +*it+' 0a'an na*a$4 n+tro8i'4 platelet.a3u$ dan mun3/in 0u3a +*it+' $a'uran na*a$6 P+r+3an3an .

a.2 Da*at di'i"at 8a7+ o&$tru/$i 0a'an na*a$ *ada a$ma6 Pada &+&+ra*a /+adaan r+a/$i a$ma da*at 0u3a t+r0adi tan*a m+'i&at/an $+' mast mi$a'n!a *ada %a/tu "i*+r.ita$ &ron/u$ m+ru*a/an 7iri /"a$ *+n!a/it a$ma4 &+$arn!a "i*+r+a/ti.768i&+r2 !an3 ada di mu/o$a m+n!+&a&/an '+*a$n!a n+uro*+*tid $+n$ori/ $+n!a%a P4 n+uro/inin A dan alcitonin !ene"#elated Peptide .Da*at di'i"at *+ranan &+r&a3ai $+' *ada r+a/$i a$ma6 E+a/$i a$ma ada dua ma7um !aitu r+a/$i a$ma a%a' (early asthma reaction G EAE2 dan r+a/$i a$ma 'am&at (late asthma reaction G LAE26 Pada r+a/$i a$ma a%a'4 o&$tru/$i $a'uran na*a$ t+r0adi $+3+ra !aitu 10J1< m+nit $+t+'u" ran3$an3an dan m+n3"i'an3 $+7ara $*ontan6 S*a$m+ &ron/u$ !an3 t+r0adi m+ru*a/an r+$*on$ t+r"ada* m+diator-m+diator $+' mast t+rutama "i$tamin !an3 &+/+r0a 'an3$un3 *ada otot *o'+$ &ron/u$ atau m+'a'ui r+8'+/$ .+nti'a$i4 in"a'a$i udara din3in4 a$a*4 /a&ut dan SO26 Pada /+adaan ini r+a/$i a$ma t+r0adi m+'a'ui r+t+/$ $ara86 Ean3$an3 u0un3 $ara8 +8+r+n .a3a' .a$i $+'-$+' in8'ama$i6 Hi*+ra/ti.a$i $+' mast dan a/ti.a$i n+tro8i' $+"in33a tim&u' in8'ama$i a/ut &+ru*a +d+ma mu/o$a4 "i*+r$+/r+$i '+ndir4 in8'ama$i n+tro8i'4 ru$a/n!a tight junction +*it+' &ron/u$ dan $*a$m+ &ron/u$6 Pada 8a$+ ini *+ran $*a$m+ &ron/u$ /+7i'4 a/i&atn!a r+a/$i ini $u/ar diata$i d+n3an *+m&+rian &+ta-2 a3oni$6 S+t+'a" r+a/$i a$ma a%a' dan r+a/$i a$ma 'am&at4 *ro$+$ da*at t+ru$ &+r'an0ut m+n0adi r+a/$i in8'ama$i $u&a/ut atau /roni/6 Pada /+adaan ini t+r0adi in8'ama$i di &ron/u$ dan $+/itarn!a4 &+ru*a A K In8i'tra$i $+'-$+' in8'ama$i t+rutama +o$ino8i' dan mono$it da'am 0um'a" &+$ar /+ dindin3 dan 'um+n &ron/u$6 K K+ru$a/an +*it+' &ron/u$ o'+" m+diator !an3 di'+*a$/an +o$ino8i'6 K Ed+ma mu/o$a dan +/$uda$i *'a$ma6 K Hi*+r$+/r+$i '+ndir !an3 /+nta' -ai' /+'+n0ar $u&mu/o$a !an3 m+n3a'ami "i*+rtro'i6 Pada Gam.ita$ &ron/u$ ini da*at diu/ur $+7ara .a3a'6 K+adaan ini muda" diata$i d+n3an &+ta-2 a3oni$6 Pada r+a/$i a$ma 'am&at4 r+a/$i t+r0adi $+t+'a" J4 0am ran3$an3an o'+" a'+r3+n dan &+rta"an $+'ama 15J24 0am4 &a"/an /adan3-/adan3 $am*ai &+"+ra*a min33u6 #a$+ ini di$+rtaid+n3an r+a/ti.:?EP26 N+uro*+*tid ini'a" !an3 m+n!+&a&/an t+r0adin!a &ron/o/on$tri/$i4 +d+ma &ron/u$4 +/$uda$i *'a$ma4 "i*+r$+/r+$i '+ndir dan a/ti.

:D42 di&+da/an m+n0adi .ita$ &ron/u$ ini4 antara 'ain d+n3an u0i *ro."1 dan . (i'a a'+r3+n &+ri/atan d+n3an $+' t+r$+&ut ma/a $+' a/an t+ra/ti.IgE S+t+'a" AP: m+m*r+$+nta$i/an a'+r3+n D anti3+n /+*ada$+' 'im8o$it .:D82 dan m+n$+/r+$i &+r&a3ai $ito/in6 S+' 'im8o$it .a$/u'ar4 +d+ma4 "i*+r$+/r+$i mu/u$ dan $timu'a$i r+8'+/$ $ara86 A$ma m+ru*a/an 3an33uan in8'ama$i /roni/ $a'uran na*a$ !an3 &+r"u&un3an d+n3an *+nin3/atan /+*+/aan $a'uran na*a$ $+"in33a m+mi7u +*i$od+ m+n3i &+ru'an34 $+$a/ na*a$ dan &atu/ t+rutama *ada ma'am atau dini "ari6 ?+0a'a ini &+r"u&un3an d+n3an 'ua$ in8'ama$i4 m+n!+&a&/an o&$tru/$i $a'uran na*a$ !an3 &+r.a$i $+' tar3+t $a'uran na*a$ $+"in33a t+r0adi &ron/o/on$tri/$i4 /+&o7oran mi/ro. $*+$i8i/-a'+r3+n a/an m+n!+&a&/an 'im8o$it ( m+m*rodu/$i I3E $*+$i8i/ a'+r3+n6 Pa0anan u'an3 o'+" a'+r3+n !an3 $ama a/an m+nin3/at/an *rodu/$i I3E $*+$i8i/6 Imuno3'o&u'in E $*+$i8i/ a/an &+ri/atan d+n3an $+'-$+' !an3 m+m*un!ai r+$+*tor I3E $+*+rti $+' mast.MH:2 /'a$ II4 'im8o$it . $*+$i8i/ .a$i $+' .tida/ 'an3$un36 P+n3u/uran ini m+ru*a/an *aram+t+r o&0+/ti8 untu/ m+n+ntu/an &+ratn!a "i*+ra/ti.?M:S#24 int+r8+ron-L .IL-224 IL.o/a$i &+&an /+r0a4 in"a'a$i udara din3in4 in"a'a$i anti3+n mau*un in"a'a$i @at non$*+$i8i/6 Pandan3an t+ntan3 *ato3+n+$i$ a$ma t+'a" m+n3a'ami*+ru&a"an *ada &+&+ra*a d+/ad+ t+ra/"ir6 Da"u'u di/ata/an &a"%a a$ma t+r0adi /ar+na d+3ranu'a$i $+' mast !an3 t+rindu/$i &a"an a'+r3+n4 m+n!+&a&/an *+'+*a$an &+&+ra*a m+diator $+*+rti "i$tamin dan '+u/otri+n $+"in33a t+r0adi /ontra/$i otot *o'o$ &ron/u$6 Saat ini t+'a" di&u/ti/an &a"%a a$ma m+ru*a/an *+n!a/it in8'ama$i /roni/ $a'uran na*a$ !an3 m+'i&at/an &+&+ra*a $+'4 m+n!+&a&/an *+'+*a$an m+diator !an3 da*at m+n3a/ti.a$i dan &+rd+3ranu'a$i m+n3+'uar/an m+diator !an3 &+r*+ran *ada r+a/$i in8'ama$i6 .aria$i d+ra0atn!a dan &+r$i8at r+."22 dan *rodu/n!a a/an m+m*+n3aru"i dan m+n3ontro' 'im8o$it ( da'am m+m*rodu/$i imuno3'o&u'in6 Int+ra/$i a'+r3+n *ada 'im8o$it ( d+n3an 'im8o$it .a$i /+mudian &+rdi8+r+n$ia$i dan &+r*ro'i8+ra$i6 Lim8o$it . Mekanisme imunologi inflamasi saluran napas Si$t+m imun di&a3i m+n0adi dua !aitu imunita$ "umora' dan $+'u'ar6 Imunita$ "umora' ditandai o'+" *rodu/$i dan $+/r+$i anti&odi $*+$i8i/ o'+" $+' 'im8o$it ( $+dan3/an $+'u'ar di*+ran/an o'+" $+' 'im8o$it ."2 m+n$+/r+$i IL. helper . &a$o8i'4 +o$ino8i'4 ma/ro8a3 dan platelet.ita$ $itoto/$i/ cluster differentiation $ ..."1 m+n$+/r+$i int+r'+u/in-2 .ita$ &ron/u$ !an3 ada *ada $+$+oran3 *+nd+rita6 (+r&a3ai 7ara di3una/an untu/ m+n3u/ur "i*+r+a/ti.N#-M2 $+dan3/an . a/an m+m&a%a 7iri anti3+n $*+$i8i/4 t+ra/ti. m+n3ontro' 8un3$i 'im8o$it ( dan m+nin3/at/an *ro$+$ in8'ama$i m+'a'ui a/ti.4 granulocytet monocyte colony stimulating factor .4 IL-44 IL-<4 IL-94 IL-1 4 IL-15 dan ?M:S#6<4941141<415 E+$*on$ imun dimu'ai d+n3an a/ti. d+n3an &antuan major histocompati(ility . di 'um+n dan mu/o$a $a'uran na*a$6 Pro$+$ ini da*at t+r0adi *ada a$ma !an3 a$im*tomati/ dan &+rtam&a" &+rat $+$uai d+n3an &+rat /'ini$ *+n!a/it6 I"'$ama% %a$0-a" "a(a% In8'ama$i $a'uran na*a$ *ada a$ma m+ru*a/an *ro$+$ !an3 $an3at /om*'+/$4 m+'i&at/an 8a/tor 3+n+ti/4 anti3+n4 &+r&a3ai $+' in8'ama$i4 int+ra/$i antar $+' dan m+diator !an3 m+m&+ntu/ *ro$+$ in8'ama$i /roni/ dan remodelling.I#N-L2 dan tumor necrosis factor"M .6 S+' 'im8o$it .+r$i&+' $+7ara $*ontan mau*un d+n3an *+n3o&atan6 Pro$+$ in8'ama$i *ada a$ma /"a$ ditandai d+n3an *+nin3/atan +o$ino8i'4 $+' ma$t4 ma/ro8a3 $+rta 'im8o$it-. o'+" anti3+n m+'a'ui $+' d+ndrit !an3 m+ru*a/an $+' *+n3+na' anti3+n *rim+r ( primary antigen presenting cells%&P '6 Mekanisme limfosit T ."26 S+' .

+o'ar *+nd+rita a$ma m+nun0u//an /+nai/an 0um'a" 'im8o$it4 $+' mast dan +o$ino8i' $+rta a/ti. t+ra/ti.Mekanisme limfosit T – nonIgE S+t+'a" 'im8o$it .a$i ma/ro8a3 $+dan3/an &io*$i &ron/u$ m+nun0u//an in8i'tra$i +o$ino8i'4 *+'+*a$an +*it+' dan 8i&ro$i$ $u&+*it+'6 Gam.4 IL-44 IL-<4 IL-94 IL-1 dan ?M:S#6 Sito/in &+r$ama $+' in8'ama$i !an3 'ain a/an $a'in3 &+rint+ra/$i $+"in33a t+r0adi *ro$+$ in8'ama$i !an3 /om*'+/$4 d+3ranu'a$i +o$ino8i'4 m+n3+'uar/an &+r&a3ai *rot+in to/$i/ !an3 m+ru$a/ +*it+' $a'uran na*a$ dan m+ru*a/an $a'a" $atu *+n!+&a& "i*+r+$*on$i.a$i $ara8 $+n$ori/ $a'uran na*a$6Hu&un3an antara AHE .ita$ $a'uran na*a$ (airway hyperresponsiveness % &)#'.a$i a/an m+n3+'uar/an $ito/in IL.a.a.3 m+nun0u//an 3am&aran mu/o$a norma' dan *ada *+nd+rita a$ma6 ?am&ar 2 ?am&ar Hiperesponsivitas saluran napas Hi*+r+$*on$i.2 m+m*+r'i"at/an 3am&aran $a'uran na*a$ *ada oran3 norma' dan *ada *+nd+rita a$ma !an3 m+nun0u//an *+n!+m*itan $a'uran na*a$6 Gam. Gambaran Histopatologis Ha$i' *+m+ri/$aan "i$to*ato'o3i *+nd+rita !an3 m+nin33a' /ar+na $+ran3an a$ma m+nun0u//an 3am&aran in8'ama$i $a'uran na*a$6 Lum+n $a'uran na*a$ t+rtutu* o'+" $um&atan mu/u$ '+n3/+t !an3 t+rdiri ata$ *rot+in *'a$ma &+ra$a' dari *+m&u'u"dara" $a'uran na*a$ dan 3'i/o*rot+in mu/u$ &+ra$a' dari $+' +*it+' *+rmu/aan6 .+r0adi *+'+*a$an $+' +*it+'4 *+n+&a'an 'a*i$an $u&+*it+'4 *+n+&a'an 'a*i$an otot *o'o$ /ar+na "i*+rtro8i dan "i*+r*'a$i $+' go(let dan /+'+n0ar mu/u$6 Kura$an (lavage' &ron/oa'.ita$ $a'uran na*a$ ada'a" r+$*on$ &ron/u$ &+r'+&i"an !aitu &+ru*a *+n!+m*itan &ron/u$ a/i&at &+r&a3ai ran3$an3an $*+$i8i/ mau*un non$*+$i8i/6 E+$*on$ in8'ama$i da*at $+7ara 'an3$un3 m+nin3/at/an 3+0a'a a$ma $+*+rti &atu/ dan ra$a &+rat di dada /ar+na $+n$iti$a$i dan a/ti.

L.d+n3an *ro$+$ in8'ama$i $a'uran na*a$ m+'a'ui &+&+ra*a m+/ani$m+N antara 'ain *+nin3/atan *+rm+a&i'ita$ +*it+' $a'uran na*a$4 *+nurunan diam+t+r $a'uran na*a$ a/i&at +d+ma mu/o$a $+/r+$i /+'+n0ar4 /ontra/$i otot *o'o$ a/i&at *+n3aru" /ontro' $ara8 otonom dan *+ru&a"an $+' otot *o'o$ $a'uran na*a$6 E+a/$i imuno'o3i &+r*+ran *+ntin3 da'am *ato8i$io'o3i "i*+r+$*on$i.PA#24 major (asic protein .m+nun0u//an &+r&a3ai ma7am $+' dan m+diator !an3 t+r'i&at *ada a$ma6 .E:#2 Se$ "'$ama% S+' ma$t Ma/ro8a3 Lim8o$it .a.ita$ $a'uran na*a$ m+'a'ui *+'+*a$an m+diator $+*+rti "i$tamin4 *ro$ta3'andin .M(P2 dan eosinophyl chemotactic factor .44 IL-<4 IL-5 dan *rot+a$+ $+' mast $+dan3/an +o$ino8i' a/an m+'+*a$/an platelet activating factor .4 IL.24 IL.P?24 '+u/otri+n .rom&o/$an PA# Kinin Ad+no$in Endot+'in O/$i3+n r+a/ti8 Sito/in K+mo/in E'e& (ron/o/on$tri/$i E/$uda$i *'a$ma Hi*+r$+/r+$i mu/u$ AHE P+ru&a"an $tru/tura' Sel inflamasi (an!a/ $+' in8'ama$i t+r'i&at da'am *ato3+n+$i$ a$ma m+$/i*un *+ran tia* $+' !an3 t+*at &+'um *a$ti6 Gam. Eo$ino8i' (a$o8i' N+utro8i' P'at+'+t Se$ %+-0&+0-a$ S+' +*it+' S+' otot *o'o$ S+' +ndot+' #i&ro&'a$ S+' $ara8 Me! a+)Hi$tamin L+u/otri+n Pro$ta3'andin .

a$/u'ar4 "i*+r$+/r+$i mu/u$4 *+'+*a$an +*it+' dan m+ran3$an3 AHE6 . Se$ mast S+' mast &+ra$a' dari $+' *ro3+nitor di $um$um tu'an36 S+' mast &an!a/ dida*at/an *ada $a'uran na*a$ t+rutama di $+/itar +*it+' &ron/u$4 'um+n $a'uran na*a$4 dindin3 a'.a$i o'+" a'+r3+n '+%at r+$+*tor I3E a8inita$ r+nda".4 IL-< dan ?M:S#6 In8i'tra$i +o$ino8i' m+ru*a/an 3am&aran /"a$ $a'uran na*a$ *+nd+rita a$ma dan m+m&+da/an a$ma d+n3an in8'ama$i $a'uran na*a$ 'ain6 In"a'a$i a'+r3+n a/an m+n!+&a&/an *+nin3/atan 0um'a" +o$ino8i' da'am /ura$an &ron/oa'.EDN2 $+"in33a t+r0adi /+ru$a/an +*it+' $a'uran na*a$ $+rta d+3ranu'a$i &a$o8i' dan $+' mast6 Eo$ino8i' !an3 t+ra/ti.+o'ar .:44 IL-14 IL-24 IL.+o'u$ dan m+m&ran &a$a'i$61444<4742242442< S+' mast m+'+*a$/an &+r&a3ai m+diator $+*+rti "i$tamin4 P?D24 L. Ne0+-)' $ .(ronchoalveolar lavage + .6 3.&-26 Dida*at/an "u&un3an 'an3$un3 antara 0um'a" +o$ino8i' dara" t+*i dan 7airan (AL d+n3an AHE6 Eo$ino8i' &+r/aitan d+n3an *+r/+m&an3an AHE '+%at *+'+*a$an *rot+in da$ar dan o/$i3+n radi/a' &+&a$64 Eo$ino8i' m+'+*a$/an m+diator L.1.N#-M6 Int+ra/$i m+diator d+n3an $+' 'ain a/an m+nin3/at/an *+rm+a&i'ita$ .FIP2 dan "+*arin6 H+*arin m+ru*a/an /om*on+n *+ntin3 3ranu'a !an3 &+ri/atan d+n3an "i$tamin dan didu3a &+r*+ran da'am m+/ani$m+ antiin8'ama$i !an3 da*at m+n3ina/ti8/an M(P !an3 di'+*a$/an +o$ino8i'6 H+*arin m+n3"am&at r+$*on$ $+3+ra t+r"ada* a'+r3+n *ada $u&!+/ a'+r3i dan m+nurun/an AHE6 2.N# M4 r+a/$i /om*'+m+n dan radi/a' &+&a$6 Ma/ro8a3 &+r*+ran *+ntin3 $+&a3ai *+n3atur *ro$+$ in8'ama$i a'+r3i6 Ma/ro8a3 0u3a &+r*+ran $+&a3ai AP: !an3 a/an m+n3"antar/an a'+r3+n *ada 'im8o$it .a$i m+n!+&a&/an /ontra/$i otot *o'o$ &ron/u$4 *+nin3/atan *+rm+a&i'ita$ mi/ro.a$/u'ar4 &ron/o/on$tri/$i dan "i*+r$+/r+$i mu/u$6 S+' mast 0u3a m+'+*a$/an +n@im tri*ta$+ !an3 m+ru$a/ vasoactive intestinal peptide . Ma&-)'a* Ma/ro8a3 &+ra$a' dari $+' mono$it dan dia/ti..4424 Ma/ro8a3 dit+mu/an *ada mu/o$a4 $u&mu/o$a dan a'.a$i o'+" m+/ani$m+ *gE"dependent $+"in33a &+r*+ran da'am *ro$+$ in8'ama$i6 Ma/ro8a3 m+'+*a$/an &+r&a3ai m+diator antara 'ain L.+o'i !an3 dia/ti.4 IL-44 IL-<4 ?M:S#4 I#N-L dan .E:P2 dan eosinophyl derived neurotoxin . E)% ")' $ Di*rodu/$i o'+" $+' *ro3+nitor da'am $um$um tu'an3 dan diatur o'+" IL.(44 P?#2 M4 trom&o/$an A24 PA#4 IL-14 IL-84 IL-104 ?M-:S#4 .:44 PA#4 radi/a' &+&a$ o/$i3+n4 M(P4 eosinophyl cationic protein .

5 %+am " .(4 dan PA#6 N+utro8i' da'am 0um'a" &+$ar dit+mu/an *ada $a'uran na*a$ *+nd+rita a$ma /roni/ dan &+rat $+'ama +/$a$+r&a$i atau $+t+'a" *a0anan a'+r3+n6 (io*$i &ron/u$ dan (AL m+nun0u//an &a"%a n+utro8i' m+ru*a/an $+' *+rtama !an3 ditari/ /+ $a'uran na*a$ dan !an3 *+rtama &+r/uran3 0um'a"n!a $+t+'a" r+a/$i 'am&at &+r"+nti6 3.a$i6 Lim8o$it .$+' *r+/ur$or24 m+m*+r*an0an3 ma$a "idu* +o$ino8i' dari &+&+ra*a "ari $am*ai min33u4 /+mota/ti/ dan a/ti.a$i o'+" a'+r3+n a/an m+n3+'uar/an &+r&a3ai $ito/in !an3 m+m*+n3aru"i $+' in8'ama$i6 Sito/in $+*+rti IL. Ba%)' $ P+ran &a$o8i' *ada *ato3+n+$i$ a$ma &+'um 0+'a$4 m+ru*a/an $+' !an3 m+'+*a$/an "i$tamin dan &+r*+ran da'am 8a$+ 'am&at6 Dida*at/an $+di/it *+nin3/atan &a$o8i' *ada $a'uran na*a$ *+nd+rita a$ma $+t+'a" *a0anan a'+r3+n6 Sel dendrit S+' d+ndrit m+ru*a/an $+' *+n3"antar anti3+n !an3 *a'in3 &+r*+n3aru" dan m+m+3an3 *+ranan *+ntin3 *ada r+$*on$ a%a' a$ma t+r"ada* a'+r3+n6 S+' d+ndrit a/an m+n3am&i' a'+r3+n4 m+n3u&a" a'+r3+n m+n0adi *+*tida dan m+m&a%a /+ 'im8onodi'o/a' !an3 a/an m+n!+&a&/an *rodu/$i $+' .a$/u'ar4 *+nin3/atan $+/r+$i mu/u$ dan *+nari/an $+' in8'ama$i6 Int+ra/$i &+r&a3ai m+diator a/an m+m*+n3aru"i AHE /ar+na tia* m+diator m+mi'i/i &+&+ra*a *+n3aru"6 1.4 IL-< dan ?M-:S# da*at m+m*+n3aru"i *rodu/$i dan matura$i $+' +o$ino8i' di $um$um tu'an3 . L m')% + T Dida*at/an *+nin3/atan 0um'a" 'im8o$it . *ada $a'uran na*a$ *+nd+rita a$ma !an3 di&u/ti/an dari 7airan (AL dan mu/o$a &ron/u$6 (io*$i &ron/u$ *+nd+rita a$ma $ta&i' m+nda*at/an 'im8o$it intra+*it+'ia' ati*i/ !an3 didu3a m+ru*a/an 'im8o$it t+ra/ti.+rda*at "u&un3an antara 0um'a" mio8i&ro&'a$ dan /+t+&a'an m+m&ran &a$a' r+ti/u'ar6 Mediator inflamasi (an!a/ m+diator !an3 &+r*+ran *ada a$ma dan m+m*un!ai *+n3aru" *ada $a'uran na*a$6 M+diator t+r$+&ut antara 'ain "i$tamin4 *ro$ta3'andin4 PA# 4 '+u/otri+n dan $ito/in !an3 da*at m+n!+&a&/an /ontra/$i otot *o'o$ &ron/u$4 *+nin3/atan /+&o7oran mi/ro.a$i +o$ino8i'6 4.P+ran n+utro8i' *ada *+nd+rita a$ma &+'um 0+'a$6 Didu3a n+utro8i' m+n!+&a&/an /+ru$a/an +*it+' a/i&at *+'+*a$an &a"an-&a"an m+ta&o'it o/$i3+n4 *rot+a$+ dan &a"an /ationi/6 N+utro8i' m+ru*a/an $um&+r &+&+ra*a m+diator $+*+rti P?4 trom&o/$an4 L. $*+$i8i/ a'+r3+n6 S+' d+ndrit &+ra$a' dari $+' *ro3+nitor di $um$um tu'an3 dan $+' di &a%a" +*it+' $a'uran na*a$6 S+' d+ndrit a/an &+rmi3ra$i /+ 0arin3an 'im8+ 'o/a' di &a%a" *+n3aru" ?M:S#6 Sel struktural S+' $tru/tura' $a'uran na*a$ t+rma$u/ $+' +*it+'4 $+' +ndot+'4 mio8i&ro&'a$ dan 8i&ro&'a$ m+ru*a/an $um&+r *+ntin3 m+diator in8'ama$i $+*+rti $ito/in dan m+diator 'i*id *ada r+$*on$ in8'ama$i /roni/6 Pada *+nd+rita a$ma 0um'a" mio8i&ro&'a$ di &a%a" m+m&ran &a$a' r+ti/u'ar a/an m+nin3/at6 . !an3 t+ra/ti.

Platelet activating factor 1PAF2 Di&+ntu/ m+'a'ui a/ti.a$i r+8'+/$ $+n$ori/ dan m+nin3/at/an *+rm+a&i'ita$ ..4 ma/ro8a34 $+' mast4 &a$o8i'4 $+' +*it+' dan $+' in8'ama$i6 Sito/in IL.a/an m+ran3$an3 $ara8 $+n$ori/ dan /o'in+r3i/ $+rta m+n3"am&at r+$+*tor !an3 m+n!+&a&/an $+/r+$i "i$tamin dari $+' ma$t6 2.D4 dan L.a$/u'ar $+rta +*it+'6 Ean3$an3an r+$+*tor H-2 a/an m+nin3/at/an $+/r+$i mu/u$ 3'i/o*rot+in6 Ean3$an3an r+$+*tor H.:44 L.a$/u'ar !an3 di$+&a&/an ran3$an3an PA#61410 Platelet activating factor 0u3a da*at m+ran3$an3 a/umu'a$i +o$ino8i'4 m+nin3/at/an ad+$i +o$ino8i' *ada *+rmu/aan $+' +ndot+'4 m+ran3$an3 +o$ino8i' a3ar m+'+*a$/an M(P dan m+nin3/at/an +/$*r+$i r+$+*tor I3E t+r"ada* +o$ino8i' dan mono$it6 .Hi$tamin &+ra$a' dari $int+$i$ "i$tidin da'am a*aratu$ ?o'3i di $+' mast dan &a$o8i'6 Hi$tamin m+m*+n3aru"i $a'uran na*a$ m+'a'ui ti3a 0+ni$ r+$+*tor6 Ean3$an3an *ada r+$+*tor H-1 a/an m+n!+&a&/an &ron/o/on$tri/$i4 a/ti.P?2D2 dan P?#2 m+ru*a/an &ron/o/on$tri/$tor *ot+n6 Pro$ta3'andin E2 m+n!+&a&/an &ron/odi'ata$i *ada $u&!+/ norma' invivo4 m+n!+&a&/an &ron/o/on$tri/$i '+ma" *ada *+nd+rita a$ma d+n3an m+ran3$an3 $ara8 a8+r+n $a'uran na*a$6 Pro$ta3'andin m+n!+&a&/an /ontra/$i otot *o'o$ $a'uran na*a$ d+n3an 7ara m+n3a/ti8/an r+$+*tor trom&o/$an-*ro$ta3'andin6 3.E46 L+u/otri+n da*at m+n!+&a&/an +d+ma 0arin3an4 mi3ra$i +o$ino8i'4 m+ran3$an3 $+/r+$i $a'uran na*a$4 m+ran3$an3 *ro'i8+ra$i dan *+r*inda"an $+' *ada otot *o'o$ dan m+nin3/at/an *+rm+a&i'ita$ mi/ro.e" (+ra$a' dari 0a'ur <-'i*oo/$i3+na$+ m+ta&o'i$m+ a$am ara/idonat4 &+r*+ran *+ntin3 da'am &ron/o/on$tri/$i a/i&at a'+r3+n4 'ati"an4 udara din3in dan a$*irin6 L+u/otri+n da*at m+n!+&a&/an /ontra/$i otot *o'o$ m+'a'ui m+/ani$m+ non"i$tamin dan t+rdiri ata$ L.da*at m+m*+rta"an/an $+' mast dan +o$ino8i' *ada $a'uran na*a$6 Int+r'+u/in-< dan ?M-:S# &+r*+ran m+n3um*u'/an $+' +o$ino8i'4 Int+r'+u/in-4 dan IL-1 a/an m+ran3$an3 'im8o$it ( m+m&+ntu/ I3E6 4. S +)& " Sito/in m+ru*a/an m+diator *+*tida !an3 di'+*a$/an $+' in8'ama$i4 da*at m+n+ntu/an &+ntu/ dan 'ama r+$*on$ in8'ama$i $+rta &+r*+ran utama da'am in8'ama$i /roni/614244 Sito/in di"a$i'/an o'+" 'im8o$it . P-)%+a*$a"! " Pro$ta3'andin . Le0&)+.a$i 8o$8o'i*a$+ A2 *ada m+m&ran 8o$8o'i*id4 da*at di"a$i'/an o'+" ma/ro8a34 +o$ino8i' dan n+utro8i'6 Pada *+r7o&aan in vitro t+rn!ata PA# tida/ m+n!+&a&/an &ron/o/on$tri/$i otot *o'o$ $a'uran na*a$4 0adi PA# tida/ m+n!+&a&/an /ontra/$i otot *o'o$ $a'uran na*a$6 K+mun3/inan *+n!+m*itan $a'uran na*a$ in vivo m+ru*a/an a/i&at $+/und+r +d+ma $a'uran na*a$ /ar+na /+&o7oran mi/ro. E"!)+e$ " Endot+'in di'+*a$/an dari ma/ro8a34 $+' +ndot+' dan $+' +*it+'6 M+ru*a/an m+diator *+*tida *ot+n !an3 m+n!+&a&/an . Nitric o ide 1NO2 .a$/u'ar $a'uran na*a$6 3.(44 L.a$o/on$tri/$i dan &ron/o/on$tri/$i6 Endot+'in-1 m+nin3/at 0um'a"n!a *ada *+nd+rita a$ma6 Endot+'in 0u3a m+n!+&a&/an *ro'i8+ra$i $+' otot *o'o$ $a'uran na*a$4 m+nin3/at/an 8+noti* *ro8i&roti/ dan &+r*+ran da'am in8'ama$i /roni/ a$ma6 6.A44 L.

a$odi'ator4 n+urotran$mit+r dan m+diator in8'ama$i $a'uran na*a$6 Kadar NO *ada udara !an3 di"+m&u$/an *+nd+rita a$ma '+&i" tin33i di&andin3/an oran3 norma'6 7. Me&a" %me &)$ "e-* & Sara8 /o'in+r3i/ m+ru*a/an &ron/o/on$tri/tor $a'uran na*a$ dominan *ada &inatan3 dan manu$ia6 P+nin3/atan r+8'+/$ &ron/o/on$tri/$i o'+" /o'in+r3i/ da*at m+'a'ui n+urotran$mit+r atau $timu'a$i r+$+*tor $+n$ori/ $a'uran na*a$ o'+" modu'ator in8'ama$i $+*+rti *ro$ta3'andin4 "i$tamin dan &radi/inin6 2.e.a$/u'ar dan :?EP m+n!+&a&/an "i*+r+mi /roni/ $a'uran na*a$6 11.SP24 n+uro/inin A dan calcitonin gene"related peptide . A!e")% " M+ru*a/an 8a/tor r+3u'ator 'o/a'4 m+n!+&a&/an &ron/o/on$tri/$i *ada *+nd+rita a$ma6 S+7ara in vitro m+ru*a/an &ron/o/on$tri/tor '+ma" dan &+r"u&un3an d+n3an *+'+*a$an "i$tamin dari $+' ma$t6 Mekanisme saraf (+r&a3ai *ro$+$ !an3 t+r0adi *ada a$ma da*at di$+&a&/an m+'a'ui m+/ani$m+ $ara8 !aitu m+/ani$m+ /o'in+r3i/4 adr+n+r3i/ dan nonadr+n+r3i/ non/o'in+r3i/6 Kontro' $ara8 *ada $a'uran na*a$ $an3at /om*'+/$6 1. 8.a$/u'ar $+rta *+nin3/atan r+$*on$ $a'uran na*a$6 Eadi/a' &+&a$ o/$i3+n da*at m+ru$a/ DNA4 m+n!+&a&/an *+m&+ntu/an *+ro/$ida '+ma/ *ada m+m&ran $+' dan m+n!+&a&/an di$8un3$i r+$+*tor O adr+n+r3i/ $a'uran na*a$.OH24 anion "i*o"a'ida4 o/$i3+n tun33a' dan 'i*id *+ro/$ida6 S+n!a%a t+r$+&ut $+rin3 di$+&ut $+n!a%a o/$i3+n r+a/ti86 Pada &inatan3 *+r7o&aan4 "idro3+n *+ro/$ida da*at m+n!+&a&/an /ontra/$i otot *o'o$ $a'uran na*a$6 Su*+ro/$id &+r*+ran da'am *ro$+$ in8'ama$i dan /+ru$a/an +*it+' $a'uran na*a$ *+nd+rita a$ma6 -um'a" o/$idan !an3 &+r'+&i"an *ada $a'uran na*a$ a/an m+n!+&a&/an &ron/o/on$tri/$i4 "i*+r$+/r+$i mu/u$ dan /+&o7oran mi/ro. Ne0-)(e(+ !a N+uro*+*tida $+*+rti $u&$tan P .(+r&+ntu/ 3a$ r+a/ti8 !an3 &+ra$a' dari L-ar3inin 0arin3an $ara8 dan non$ara84 di*rodu/$i o'+" $+' +*it+' dan ma/ro8a3 m+'a'ui $int+$i$ NO6 (+r*+ran $+&a3ai . B-a! & " " (+ra$a' dari /inino3+n &+rat mo'+/u' tin33i *ada *'a$ma '+%at *+n3aru" /a'i/r+in dan /inino3+na$+6 S+7ara in vivo m+ru*a/an /on$tri/tor /uat $a'uran na*a$ dan $+7ara in vitro m+ru*a/an /on$tri/tor '+ma"6 Pada *+nd+rita a$ma &radi/inin m+ru*a/an a/ti.H2O224 radi/a' "idro/$i .ator $ara8 $+n$ori$ !an3 m+n!+&a&/an /+'u"an &atu/ dan $+$a/ na*a$4 m+n!+&a&/an +/$uda$i *'a$ma4 m+nin3/at/an $+/r+$i $+' +*it+' dan /+'+n0ar $u&mu/o$a6 (radi/inin da*at m+ran3$an3 $+rat : $+"in33a t+r0adi "i*+r$+/r+$i mu/u$ dan *+'+*a$an ta/i/inin6 10. Me&a" %me a!-e"e-* & .:?EP2 t+r'+ta/ di $ara8 $+n$ori/ $a'uran na*a$6 N+uro/inin A m+n!+&a&/an &ron/o/on$tri/$i4 $u&$tan P m+n!+&a&/an /+&o7oran mi/ro.a% )&% *e" (+&+ra*a $+' in8'ama$i m+n3"a$i'/an radi/a' &+&a$ $+*+rti anion $u*+ro/$ida4 "idro3+n *+ro/$ida$+ . Ra! &a$ .

ita$ &ron/u$ t+r"ada* &+r&a3ai $timu'i6 P+n!+&a&n!a mu'ti8a/tor4 !an3 utama ada'a" /ontra/$i otot *o'o$ &ron/u$ !an3 di*ro.+r$i&+'4 +/$a$+r&a$i4 a$ma ma'am dan ana'i$i$ 3a$ dara"6 ! "bstruksi saluran napas (+r$i8at di8u$ dan &+r.FIP26 PATOFISIOLOGI ASMA P+ru&a"an a/i&at in8'ama$i *ada *+nd+rita a$ma m+ru*a/an da$ar /+'ainan 8aa'6 K+'ainan *ato'o3i !an3 t+r0adi ada'a" o&$tru/$i $a'uran na*a$4 "i*+r+$*on$i.ita$ $a'uran na*a$ &+'um di/+ta"ui 0+'a$4 didu3a /ar+na *+ru&a"an $i8at otot *o'o$ $a'uran na*a$ $+/und+r t+r"ada* *+ru&a"an 8+noti* /ontra/ti'ita$6 .+rdiri ata$ inhi(itory NAN: .ita$ $ara8 NAN: $+"in33a t+r0adi &ron/o/on$tri/$i6 K+mun3/inan 'ain /ar+na 3an33uan r+$+*tor *+n3"am&at $ara8 NAN: m+n!+&a&/an*+m+7a"an &a"an n+urotran$mit+r !an3 di$+&ut vasoactive intestinal peptide .Sara8 adr+n+r3i/ m+'a/u/an /ontro' t+r"ada* otot *o'o$ $a'uran na*a$ $+7ara tida/ 'an3$un3 !aitu m+'a'ui /at+/o'aminD +*in+8rin da'am tu&u"6 M+/ani$m+ adr+n+r3i/ m+'i*uti $ara8 $im*ati$4 /at+/o'amin da'am dara"4 r+$+*tor M adr+n+r3i/ dan r+$+*tor O adr+n+r3i/6 P+ran3$an3an *ada r+$+*tor M adr+n+r3i/ m+n!+&a&/an &ron/o/on$tri/$i dan *+ran3$an3an r+$+*tor O adr+n+r3i/ a/an m+n!+&a&/an &ron/odi'ata$i6 3. Me&a" %me ")"a!-e"e-* & ")"&)$ "e-* & 1NAN92 .i-NAN:2 dan excitatory NAN: .ita$ $a'uran na*a$4 /ontra/$i otot *o'o$ &ron/u$4 "i*+r+$+/r+$i mu/u$4 /+t+r&ata$an a'iran udara !an3 ir+.aria$i d+ra0atn!a4 da*at m+m&ai/ $*ontan atau d+n3an *+n3o&atan6 P+n!+m*itan $a'uran na*a$ ini m+n!+&a&/an 3+0a'a &atu/4 ra$a &+rat di dada4 m+n3i dan "i*+r+$*on$i.o/a$i o'+" m+diator !an3 di'+*a$/an $+' in8'ama$i6 ! Hiperesponsivitas saluran napas M+/ani$m+ *a$ti "i*+r+$*on$i.+-NAN:2 !an3 m+n!+&a&/an &ron/odi'ata$i dan &ron/o/on$tri/$i6 P+ran NAN: *ada a$ma &+'um 0+'a$4 didu3a n+uro*+*tida !an3 &+r$i8at $+&a3ai n+urotran$mit+r $+*+rti $u&$tan$i P dan n+uro/inin A m+n!+&a&/an *+nin3/atan a/ti.

E:M 26 Ke% m(0$a" 16 A$ma m+ru*a/an *+n!a/it in8'ama$i /roni/ $a'uran na*a$ !an3 m+n!+&a&/an "am&atan a'iran udara dan *+nin3/atan AHE6 .+r$i&+' *ada a$ma6 #i&ro&'a$ &+r*+ran *+ntin3 da'am remodelling dan *ro$+$ in8'ama$i6 #i&ro&'a$ m+n3"a$i'/an /o'a3+n4 $+rat +'a$ti/ dan r+ti/u'ar4 *rot+o3'i/an$ dan 3'i/o*rot+indari matri/$ +/$tra$+'u'ar .ita$ $a'uran na*a$ da*at diu/ur d+n3an u0i *ro.+o'ar dan 0arin3an *+ri&ron/u$6 ! $nalisis gas dara% A$ma m+n!+&a&/an 3an33uan *+rtu/aran 3a$N d+ra0at "i*o/$+mia &+r/or+'a$i d+n3an *+n!+m*itan $a'uran na*a$ a/i&at /+tida/$+im&an3an .o/a$i &ron/u$6 ! #onstraksi otot polos bronkus Pada *+nd+rita a$ma t+r0adi *+nin3/atan *+m+nd+/an otot *o'o$ &ron/u$ $aat /ontra/$i i$otoni/6 P+ru&a"an 8un3$i /ontra/$i mun3/in di$+&a&/an o'+" *+ru&a"an a*aratu$ /ontra/$i6 ! Hipersekresi mukus .+r0adi "i*+r*'a$ia /+'+n0ar $u&mu/o$a dan $+' go(let *ada $a'uran na*a$ *+nd+rita a$ma6 P+n!um&atan $a'uran na*a$ o'+" mu/u$ "am*ir $+'a'u dida*at/an *ada a$ma !an3 8ata'6 Hi*+r$+/r+$i mu/u$ a/an m+n3uran3i 3+ra/an $i'ia4 m+m*+n3aru"i 'ama in8'ama$i dan m+n!+&a&/an /+ru$a/an $tru/turD 8un3$i +*it+'6 ! #eterbatasan aliran udara ireversibel P+n+&a'an dindin3 $a'uran na*a$ ada'a" /ara/t+ri$ti/ remodelling !an3 t+rda*at *ada $a'uran na*a$ &+$ar mau*un /+7i'6 ?am&aran ini t+r'i"at $+7ara *ato'o3i mau*un radio'o3i6 ! Eksaserbasi E*i$od+ +/$a$+r&a$i m+ru*a/an 3am&aran !an3 umum *ada a$ma6 #a/tor *+n!+&a& +/$a$+r&a$i antara 'ain ran3$an3an *+n!+&a& &ron/o/on$tri/$i $a0a (inciter' $+*+rti 'ati"an4 udara din3in4 /a&ut D a$a* dan ran3$an3an *+n!+&a& in8'ama$i (inducer' $+*+rti *a0anan a'+r3+n4 $+n$iti$a$i @at di t+m*at /+r0a4 o@on dan in8+/$i $a'uran na*a$ o'+" .iru$6 ! $sma malam (io*$i tran$&ron/u$ *ada *+nd+rita a$ma ma'am m+nun0u//an a/umu'a$i +o$ino8i' dan ma/ro8a3 *ada ma'am "ari di a'.+nti'a$i *+r8u$i6 Rem)!e$$ "* %a$0-a" "a(a% ?am&aran utama *+nd+rita a$ma ada'a" radan3 $a'uran na*a$N dit+mu/an *u'a /+'ainan $a'uran na*a$ ir+.In8'ama$i dindin3 $a'uran na*a$ t+rutama di da+ra" *+ri&ron/ia' da*at m+nam&a" *+n!+m*itan $a'uran na*a$ $+'ama /ontra/$i otot *o'o$6 Hi*+r+$*on$i.+r$i&+' $+*+rti "i*+rtro8i otot *o'o$ $a'uran na*a$4 "i*+r*'a$ia /+'+n0ar mu/o$a4 *ro'i8+ra$i *+m&u'u" dara" dan d+*o$i$i /+'+n0ar *ada m+m&ran $u&&a$a'i$6 #emodelling m+ru*a/an r+a/$i tu&u" untu/ m+m*+r&ai/i 0arin3an !an3 ru$a/ a/i&at in8'ama$i dan didu3a m+n!+&a&/an *+ru&a"an ir+.

ma/ro8a3 dan 'im8o$it . di 'um+n danmu/o$a $a'uran na*a$6 6 Kontro' $ara8 /o'in+r3i/4 adr+n+r3i/ dan nonadr+n+r3i/ non/o'in+r3i/ i/ut &+r*+ran da'am AHE6 46 #emodelling didu3a m+ru*a/an *+n!+&a& o&$tru/$i $a'uran na*a$ !an3 ir+.26 Pro$+$ in8'ama$i *ada a$ma /"a$ ditandai d+n3an *+nin3/atan +o$ino8i'4 $+' mast.+r$i&+' *ada *+nd+rita a$ma6 LI . Ma" %'e%+a% &$ " % S+7ara umum 3+0a'a a$ma ada'a" $+$a/ na*a$4 &atu/ &+rda"a/ dan $uara na*a$ !an3 &+r&un!i ngik"ngik dimana $+rin3n!a 3+0a'a ini tim&u' *ada *a3i "ari m+n0+'an3 %a/tu $u&u"4 "a' ini /ar+na *+n3aru" /+$+im&an3an "ormon /orti$o' !an3 /adarn!a r+nda" /+ti/a *a3i dan &+r&a3ai 8a/tor 'ainn!a6 P+nd+rita a$ma a/an m+n3+'u"/an $+$a/ na8a$ /ar+na udara *ada %a/tu &+rna8a$ tida/ da*at m+n3a'ir d+n3an 'an7ar *ada $a'uran na8a$ !an3 $+m*it dan "a' ini 0u3a !an3 m+n!+&a&/an tim&u'n!a &un!i n3i/-n3i/ *ada $aat &+rna8a$6 Pada *+nd+rita a$ma4 *+n!+m*itan $a'uran *+rna8a$an !an3 t+r0adi da*at &+ru*a *+n3+rutan dan t+rtutu*n!a $a'uran o'+" da"a/ !an3 di*rodu/$i $+7ara &+r'+&i"an dan m+nim&u'/an &atu/ $+&a3ai r+$*on untu/ m+n3+'uar/an da"a/ t+r$+&ut6 ?am&ar di&a%a" ini ada'a" 3am&ar *+nam*an3 *aru da'am /+adaan norma' dan $aat $+ran3an a$ma6 . 4 : Memaham !a" me"#e$a%&a" D a*")% % A%ma A.

/+'u"an $+$a/ *ada a$ma ada'a" revesi(el. Lama %e-a"*a" 3. I"+e"% +a% A%ma E( %)! & Ja-a"* A%ma E( %)! & Se.a+/ !a" 'aa$ (a-0 1.0+0ha" ).&an!a/ &atu/4 $+$a/ na*a$ "+&at dan &a"/an $am*ai $+*+rti t+r7+/i/24 t+ta*i di 'uar $+ran3an dia $+"at-$+"at $a0a .Sa'a" $atu 7iri a$ma ada'a" "i'an3n!a /+'u"an di 'uar $+ran3an6 Artin!a4 *ada $aat $+ran3an4 *+nd+rita a$ma &i$a /+'i"atan amat m+nd+rita ."* A%ma Pe-% %+e" H1BD&u'an H1 min33u =1BD&u'an =1 min33u $+rin3 Ham*ir $+*an0an3 ta"un4 tida/ ada *+riod+ &+&a$ $+ran3an &ia$an!a &+rat &ia$an!a rin3an &ia$an!a .&i$a main t+ni$ 2 $+t4 &i$a 0a'an-0a'an /+'i'in3 taman4 dan 'ain-'ain26 Ini'a" $a'a" $atu "a' !an3 m+m&+da/ann!a d+n3an *+n!a/it 'ain . &i$a &ai/ /+m&a'i di 'uar $+ran3an26 K$a% ' &a% A%ma Pa-ame+e&$ " %/ &e. F-e&0e"% %e-a"*a" 2.

o'um +/$*ira$i *a/$a da'am 1 d+ti/26 Da'am *+nata'a/$anaan $+ran3an a$ma *+r'u di/+ta"ui '+&i" da"u'u d+ra0at &+ratn!a $+ran3an a$ma &ai/ &+rda$ar/an 7ara &i7ara4 a/ti.aria&i'ita$ =<0C .a'iran +/$*ira$iD$aat m+m&uan3 na*a$ *un7a/2 #EF1 A forced expiratory volume in 1 second .dit+mu/an /+'ainan2 *+r'u 3+0a'a $ian3 dan ma'am $an3at t+r3an33u tida/ *+rna" norma' *+r'u PE#D#EF1=80C PE#D#EF1 5080C PE#D#EF1H50C .0C .. Peme.aria&i'ita$ = 0C A peak expiratory flow .ida/ t+r3an33u norma' .a.a-a Ke%a!a-a" F-e&0e"% "a(a% Re+-a&% )+)+< (+&+ra*a /a'imat Mun3/in t+r3an33u M+nin3/at Umumn!a tida/ Ka'imat t+r&ata$ (ia$an!a t+r3an33u M+nin3/at Kadan3 /a'a ada .aria&i'ita$ =1<C .&%aa" ' % & ! $0a%e-a"*a" 6.aria&i'ita$ 20. Va. O.ida/ *+r'u $+dan3 $+rin3 ada 3+0a'a $+rin3 t+r3an33u mun3/in t+r3an33u .tida/ dit+mu/an /+'ainan2 . D a"+a-a %e-a"*a" 3.%e-a"*a" .!a" a&+ : +a% 4. T !0. $a a!a %e-a"*a"2 K+t+ran3anA PE# tan*a 3+0a'a . U# 'aa$ (a-0 1! $0a%e-a"*a"2 8. $ +a% 'aa$ (a-0 1..ita$4 tanda-tanda 8i$i$4 ni'ai APE4 dan &i'a mun3/in ana'i$i$ 3a$ dara"6 A&+ : +a% R "*a" Da*at &+r0a'an Da*at &+r&arin3 Se!a"* -a'an t+r&ata$ L+&i" $u/a dudu/ Be-a+ Su/ar &+r0a'an Dudu/ m+m&un3/u/ /+ d+*an Kata d+mi /ata (ia$an!a t+r3an33u S+rin3 = 0 /a'iDm+nit Ada B .a+ (e"*e"!a$ 1a"+ "'$ama% 2 7.

-)"&)! $a+)1= (-e! &% 2 Pa9O2 SaO2 ada L+ma" $am*ai $+dan3 H 100 .a"+0 "a(a% Me"* F-e&0e"% "a! P0$%0% (a-a!)&%0% APE %e%0!ah .102< mmH32 50-80C K+ra$ = 120 S+rin3 ada .)+)+ .= 2< mmH32 H 50C H 4< mmH3 = 9<C H 4< mmH3 91-9<C H 4< mmH3 H 90C K+t+ran3an A Da'am m+n+ntu/an /'a$i8i/a$i tida/ $+'uru" *aram+t+r "aru$ di*+nu"i67 .ida/ ada .H 10 mmH32 = 80C K+ra$ 100-120 Mun3/in ada .

i$ a'+r3i E/$im ato*i (atu/ $+rin3 /am&u" di$+rtai m+n3i #'u &+ru'an3 .B.in3u$an2  r"initi$ a'+r3i Mata m+ra"4 3ata' dan &+rair  /on0un3ti. A"am"e% % Ada &+&+ra*a "a' !an3 "aru$ di/+ta"ui dari *a$i+n !aitu A & & & & & Ei%a!at "idun3 mam*at4 atau &+rair .

Peme.&%aa" Pe"0"#a"* & M+n33una/an $*irom+tri  m+n3u/ur /a*a$ita$ .$uara tam&a"an *ada *+rna8a$an2 & .&%aa" F % & & Eon/i .ita' *a/$a .ron/i &a$a"2  t+r*utu$-*utu$ t+rd+n3ar $aat in$*ira$i & #a$+$ +/$*ira$i m+man0an3 & Ort"o*n+a  $u'it &+rna8a$ /+7ua'i d+n3an /+adaan t+3a/ & P+n!+m*itan dada D.*+rna8a$an 7+*at2 & Ea'+$D 7ra7/'+$ .o'um+ +/$*ira$i *a/$a da'am 1 d+ti/ .i88+n+au .#EF124 /a*a$ita$ .#EF1DF:2 & P+a/ #'o% M+t+r D P#M  a'at *+n3u/ur 8aa' *aru !an3 $+d+r"ana4 a'at t+r$+&ut di3una/an untu/ m+n3u/ur 0um'a" udara !an3 &+ra$a' dari *aru6 S*irom+t+r '+&i" diutama/n di&andin3 P#M /ar+na P#M /uran3 $+n$iti8 & 1-ra! dada D t"oraB .a/i*n+a .#F:2 dan *aram+t+r .& & & & & & Adan!a "am&atan *+rna8a$an $aat &+ra/ti8ita$ t+rutama $aat &+ro'a"ra3a S+rin3 t+r&an3un *ada ma'am "ari Adan!a ri%a!at /+'uar3a M+m+'i"ara &inatan3 da'am ruma" (an!a/ /+7oa K+&ia$aan m+ro/o/ *ada *a$i+n atau /+'uar3a *a$i+n 9. Peme.

& P+m+ri/$aan I3E  S/in *ri7/ t+$t .kin prick test #&.2 ./ & P+tanda in8'ama$i  &io*$i *aru4 *+m+ri/$aan $+' +o$ino8i' da'am $*utum4 dan /adar /$ida nitrit *ada +/$*ira$in & Pada $*utum dida*at/an A  Kri$ta'-/ri$ta' 7"ar7ot '+!d+n !an3 m+ru*a/an d+3ranu'a$i dari /ri$ta' +o$ino8i' .EAS.*ada d+rmo3ra*"i$m2 m+n3una/an Eadioa''+r3o$or&+nt t+$t .U0i tu$u/ /u'it2  m+nun0u//an adan!a anti&odi $*+$i8i/ *ada /uit  untu/ m+n7ari 8a/tor *+n7+tu$4 &i'a u0i tu$u/ tida/ da*at di'a/u/an .

i$/o$ita$ !an3 tin33i dan /adan3 t+rda*at mu7u$ *'u36 .M+di7a8arma420082 & P+m+ri/$aan Eadio'o3i ?am&aran radio'o3i *ada a$ma *ada umumn!a norma'6 Pada %a/tu $+ran3an m+nun0u/an 3am&aran "i*+rin8'a$i *ada *aru-*aru !a/ni radio'u$+n !an3 &+rtam&a" dan *+'+&uran ron33a int+r7o$ta'i$4 $+rta dia8ra3ma !an3 m+nurun6 .dro*'+t +/$tra/ a'+r3+n $*+$i8i/24 dan t+$ *ro.6  S*ira' 7ur$"mann4 !a/ni !an3 m+ru*a/an 7a$t 7+'' .'ati"an 0a$mani4 in"a'a$i udara din3in atau /+rin34 "i$tamin dan m+ta/o'in2 & P+m+ri/$aan dara"  Ana'i$a 3a$ dara" *ada umumn!a norma' a/an t+ta*i da*at *u'a t+r0adi "i*o/$+mia4 "i*+r/a*nia4 atau a$ido$i$6  Kadan3 *ada dara" t+rda*at *+nin3/atan dari S?O.o/a$i non$*+$i8i/ .$+' 7+ta/an2 dari 7a&an3 &ron/u$6  :r+o'+ !an3 m+ru*a/an 8ra3m+n dari +*it+' &ron/u$6  N+tro8i' dan +o$ino*i' !an3 t+rda*at *ada $*utum4 umumn!a &+r$i8at mu/oid d+n3an .o/a$i &ron/ia' $*+$i8i/ .M+di7a8arma420082 & U0i "i*+r+a/ti8ia$ &ron/u$ D HE(  t+$ *ro. dan LDH6  Hi*onatr+mia dan /adar '+u/o$it /adan3-/adan3 di ata$ 1<6000Dmm dimana m+nanda/an t+rda*atn!a $uatu in8+/$i6  Pada *+m+ri/$aan 8a/tor-8a/tor a'+r3i t+r0adi *+nin3/atan dari I3 E *ada %a/tu $+ran3an dan m+nurun *ada %a/tu &+&a$ dari $+ran3an6 .

A/an t+ta*i &i'a t+rda*at /om*'i/a$i4 ma/a /+'ainan !an3 dida*at ada'a" $+&a3ai &+ri/utA ♆ (i'a di$+rtai d+n3an &ron/iti$4 ma/a &+r7a/-&+r7a/ di "i'u$ a/an &+rtam&a"6 ♆ (i'a t+rda*at /om*'i/a$i +m*i$+ma .:OPD24 ma/a 3am&aran radio'u$+n a/an $+ma/in &+rtam&a"6 ♆ (i'a t+rda*at /om*'i/a$i4 ma/a t+rda*at 3am&aran in8i'trat+ *ada *aru ♆ Da*at *u'a m+nim&u'/an 3am&aran at+'+/ta$i$ 'o/a' ♆ (i'a t+r0adi *n+umonia m+dia$tinum4 *n+umotora/$4 dan *n+umo*+ri/ardium4 ma/a da*at di'i"at &+ntu/ 3am&aran radio'u$+n *ada *aru-*aru6 .&ai/ *rodu/ti8 mau*un tida/2 /"u$u$n!a *ada A & & & & & S+t+'a" *a*aran a'+r3+n S+'ama4 atau $+t+'a" *+n33unaan +n+r3i &+r'+&i" mi$a'n!a $aat o'a"ra3a P+ma*aran *ada ran3$an3an t+rma'4 mi$a'n!a *ada udara din3in P+ma*aran *ada a$a* dan d+&u Ei%a!at /+'uar3a .a D a*")% % & Mun7u'n!a 3+0a'a *ada ma'am "ari atau *a3i .a'+r3i dan atau a$ma2 & & O&$tru/$i .#EF1DF:H70C2 dan #EF1 m+nin3/at =1<C .+e.minima' 200m'2 P+nin3/atan #EF1 =1<C $+'ama atau +B+rtiona'2 0 m+nit $+t+'a" 'ati"an 8i$i/ . K.'+&i" $+rin3 *ada $u&u"2 &ia$an!a $+$a/ na8a$ dan &atu/ .M+di7a8arma420082 & E.a$ma .

+rma$u/ !an3 *+r'u di*+rtim&an3/an /+mun3/inan a$ma ada'a" ana/-ana/ !an3 "an!a m+nun0u//an &atu/ $+&a3ai $atu-$atun!a tanda4 dan *ada $aat di*+ri/$a tanda whee0ing4 $+$a/ dan 'ain-'ain $+dan3 tida/ tim&u'6 A$ma $u'it didia3no$i$ *ada ana/ di &a%a" ta"un6 Untu/ ana/ !an3 $uda" &+$ar .=5 ta"un2 *+m+ri/$aan 8aa'D8un3$i *aru $+&ai/n!a di'a/u/an6 U0i 8un3$i *aru !an3 $+d+r"ana d+n3an peak flow meter4 atau !an3 '+&i" '+n3/a* d+n3an $*irom+t+r6 Lainn!a &i$a m+'a'ui u0i *ro.M+n3iDwhee0ing &+ru'an3 danDatau &atu/ /roni/ &+ru'an3 m+ru*a/an titi/ a%a' untu/ m+n+3a//an dia3no$i$6 .+B+r7i$+24 udara /+rin3 dan din3in4 atau d+n3an .o/a$i &ron/u$ d+n3an "i$tamin4 m+ta/o'in4 'ati"an .

u&+r/u'o$i$4 Hi$to*'a$mo$i$ (ron/i+/ta$i$ (ron/io'iti$ O&'it+ran$ (ron/iti$ Indi.*+nin3/atan2 P#E atau #EF1 $+t+'a" *+m&+rian in"a'a$i &ron/odi'ator6 • P+nurunan I20C *ada #EF1 . 6 : Memaham !a" me"#e$a%&a" D a*")% % Ba"! "* A%ma 1DD2 P+n!a/it I"'e&% (ron/io'iti$ .peak flow rate2 atau #EF1 .o/a$i &ron/u$ d+n3an m+ta/o'in atau "i$tamin6 P+n33unaan peak flow meter m+ru*a/an "a' *+ntin3 dan *+r'u diu*a!a/an4 /ar+na $+'ain m+ndu/un3 dia3no$i$4 0u3a m+n3+ta"ui /+&+r"a$i'an tata 'a/$ana a$ma6 Pada ana/ d+n3an tanda dan 3+0a'a a$ma !an3 0+'a$4 $+rta r+$*on t+r"ada* *+m&+rian o&at a$ma &ai/ $+/a'i4 ma/a tida/ *+r'u *+m+ri/$aan dia3no$ti/ '+&i" 'an0ut6 LI .ESF2 Pn+umonia :rou* .forced expiratory volume in 1 second2 I1<C Faria&i'ita$ "arian ada'a" *+r&+daan ni'ai . $ +a% *ada P#E .+r$i&i'ita$ ada'a" *+r&+daan ni'ai .in8'u+n@a4 ad+no.Na:' "i*+rtoni$6 P+m+ri/$aan ini &+r3una untu/ m+ndu/un3 dia3no$i$ a$ma ana/ m+'a'ui 7ara4 !aitu dida*at/ann!a A • Va.PD20 atau P:202 $+t+'a" *ro.idu ato*i/ mun3/in m+m*un!ai /+7+ndrun3an untu/ m+n3i d+n3an ESF P+n!a/it d+mam a/ut (atu/ m+n33on33on34 $tridor4 '+&i" dari*ada m+n3i Lim8ad+no*ati m+n+/an &ron/u$ d+n3an m+n3i Kon3in+ta'4 dida*at4 in8+/$i tin3/at *+rtama /+dua Pro$+$ *a$7ain8+/$i .*+nin3/atanD*+nurunan2 "a$i' P#E da'am $atu "ari6 P+ni'aian !an3 &ai/ da*at di'a/u/an d+n3an .aria&i'ita$ min33uan !an3 *+m+ri/$aann!a &+r'an3$un3 I 2 min33u6 • Re:e-% . $ +a% *ada P#E atau #EF1 I1<C E+.a.iru$4 7am*a/2 K+mun3/inan a$ma K+t+ran3an .

ra/+o+$o8a3u$ ti*+-H #i$tu'a .+rtu$ In8+/$i $ino*u'mona' &+ru'an3 (i$in34 $"unt !an3 &+$ar dari /iri /+ /anan Stridor4 *+rna8a$an !an3 &+ri$i/ $+0a/ 'a"ir O&$tru/$i &ron7"ia' -aran34 $u/ar didia3no$i$4 *n+umonia a$*ira$i &+ru'an3 $+0a/ 'a"ir P+nd+rita m+m*un!ai r+$i/o &+rtam&a"n!a r+8'u/$ dan m+n3i4 /+mun3/inan a$ma6 Da*at 0u3a m+m*+r&uru/ a$ma $+&+narn!a Va%&0$ + %/ 5 (e-%e"% + : +a% A$*+r3i'o$i$ (ron/o*umona' A'+r3i/a A'.A"a+)m & K)"*e" +a$ Ki$ti/ #i&ro$i$ :in7in Fa$/u'+r Di$/ini$ia Si'iari$ :a7ati Imun Lim8o$it ( ?a3a' -antun3 Kon3+$ti8 Larin3otra/+oma'a$ia .umor4 Lim8oma #i$u'a .+o'iti$ A'+r3i/a4 Pn+uminiti$ Hi*+r$+n$iti.rom&o+m&o'i Paru (atu/ &+rda"a/4 m+n!+$a//an na8a$4 m+n3i .ita$ Sindrom :"ur33Strau$$ P+riart+riti$ Nodo$a Eo$ino8i'ia m+n7o'o/4 /adar I3E $+rum tin33i4 $*utum *o$iti8 untu/ a$*+r3i'o$i$ E+a/$i t+r"ada* anti3+n a$in3 .3in0a'4 *aru4 $ara824 +o$ino8i'ia La "<$a " A$*ira$i (+nda A$in3 .0amur4 *rot+in &urun34 tum&u"-tum&u"an24 *+/+r0aan An3iti$ dan 3ranu'omato$i$ a'+r3i/a4 +o$ino8i'ia Muti$i$t+m .ra/+o+$o8a3u$ !an3 di*+r&ai/i E+8'u/$ ?a$tro+$o8a3u$ ?+0a'a-3+0a'a m+n+ta*4 0ari ta&u"4 $tr+*to7o77u$ aur+u$4 P$+udomona$ a+ru3ino$a4 P6 :+*a7ia K+'ainan !an3 t+r/ait +$o*"a3u$ In8+/$i /roni$4 &+ru'an3-u'an3 $itu$ in.

$+t+m*at dan $uara *+rna8a$an &+r/uran3 (atu/ P$i/o3+ni/ Sar/oido$i$ Di$*'a$ia (ron/o*u'mona' N!+ri dada a/ut4 "i*o/$ia .0 m+nit6 J E8+drin O&at ini t+r$+dia di Pu$/+$ma$ &+ru*a ta&'+t 2< m36A/ti8 dan +8+/ti8 di&+ri/an *+rora'6 J Sa'&utamo' O&at ini t+r$+dia di Pu$/+$ma$ &+ru*a ta&'+t /+ma$an 2 m3 dan 4 m36 (+r$ama .tida/ t+r$+dia di Pu$/+$ma$2 Sa'&utamo' m+ru*a/an &ron/odi'ator !an3 $an3at *ot+n &+/+r0a 7+*at d+n3an +8+/ $am*in3 minima'6 Do$i$ A -4 1 040<-041 m3D/3 (( &6 (ron/odi'ator 3o'on3an t+o8i'in .OMA.IK .+r&uta'in .AN SIMP.u0uan P+n3o&atan Sim*atomim+ti/ ada'a" A a6 M+n3ata$i $+ran3an a$ma d+n3an $+3+ra6 &6 M+m*+rta"an/an di'ata$i &ron/u$ $+o*tima' mun3/in6 76 M+n7+3a" $+ran3an &+ri/utn!a6 O&at *i'i"an untu/ *+n3o&atan $im*atomim+ti/ di Pu$/+$ma$ ada'a" A a6 (ron/odi'ator 3o'on3an $im*atomim+ti/ .E*in+8rin2 in0+/$i6 O&at ini t+r$+dia di Pu$/+$ma$ da'am /+ma$an am*u' 2 77 Do$i$ d+%a$a A 042-04< 77 da'am 'arutan 1 A 16000 in0+/$i $u&7utan6 Do$i$ &a!i dan ana/ A 0401 77D/3 ((4 do$i$ ma/$ima' 042< 776 (i'a &+'um ada *+r&ai/an4 &i$a diu'an3i $am*ai 1 tia*1<. 7 : Memaham !a" me"#e$a%&a" Pe"a+a$a&%a"aa" A%ma 16 PEN?O(A.ida/ &atu/ $+'ama tidur P+n!um&atan *aru a/i&at 'im8ad+no*ati Ei%a!at *r+maturita$4 da*at m+m&+r /+7+ndrun3an *ada a$ma LI .&+ta adr+n+r3i/ D a3oni$ &+ta2 J Adr+na'in .

7onto" A $tatu$ a$mati/u$2 Da'am *+ma/aian 0an3/a *+nd+/ .O(H2 J O&at (atu/ Puti" .O(P2 .+na A <-5 m3D/3 (( di&+ri/an *+'an-*+'an6 Da*at diu'an3 5-8 0am /+mudian 4 &i'a tida/ ada *+r&ai/an6 Do$i$ A -4 1 -< m3D/3 (( 76 Korti/o$t+roid O&at ini t+r$+dia di Pu$/+$ma$ t+ta*i $+&ai/n!a "an!a di*a/ai da'am /+adaan A J P+n3o&atan d+n3an &ron/odi'ator &ai/ *ada a$ma a/ut mau*un /roni$ tida/ m+m&+ri/an "a$i' !an3 m+mua$/an6 J K+adaan a$ma !an3 m+m&a"a!a/an 0i%a *+nd+rita .2-< "ari2 /orti/o$t+roid da*at di&+ri/an da'am do$i$ &+$ar &ai/ ora' mau*un *ar+nt+ra'4 tan*a *+r'u ta*+rin3 o886 O&at *i'i"an A J Hidro7orti$on Do$i$ A 4 1 4-< m3D/3 (( J D+Bam+t"a$on d6 E/$*+/toran Adan!a mu/u$ /+nta' dan &+r'+&i"an .J ."i*+r$+/r+$i2 di da'am $a'uran *+rna8a$an m+n0adi $a'a" $atu *+m&+rat $+ran3an a$ma4 o'+" /ar+nan!a "aru$ di+n7+r/an dan di/+'uar/an6 S+&ai/n!a 0an3an m+m&+ri/an +/$*+/toran !an3 m+n3andun3 anti"i$tamin4 $+dian !an3 ada di Pu$/+$ma$ ada'a" A J O&at (atu/ Hitam .+o8i'in O&at ini tida/ t+r$+dia di Pu$/+$ma$6 Do$i$ A 15-20 m3D/3 ((D"ari ora' atau IF6 J Amino8i'in O&at ini t+r$+dia di Pu$/+$ma$ &+ru*a ta&'+t 200 m3 dan in0+/$i 240 m3Dam*u'6 Do$i$ intra.

??2 +6 Anti&ioti/ Han!a di&+ri/an 0i/a $+ran3an a$ma di7+tu$/an atau di$+rtai o'+" ran3$an3an in8+/$i $a'uran *+rna8a$an4 !an3 ditandai d+n3an $u"u !an3 m+nin33i6 Anti&ioti/a !an3 +8+/ti8 untu/ $a'uran *+rna8a$an dan ada di Pu$/+$ma$ ada'a" A 26 PEN?O(A.ita$ &ron/u$6 Ha$i' !an3 di"ara*/an dari *+n3o&atan *ro8i'a/$i$ ada'a" A a6 (i'a mun3/in &i$a m+n3"+nti/an o&at $im*tomati/6 &6 M+n3"+nti/an atau m+n3uran3i *+ma/aian $t+roid6 76 M+n3uran3i &an!a/n!a 0+ni$ o&at dan do$i$ !an3 di*a/ai6 d6 M+n3uran3i tin3/at /+*ara"an *+n!a/it4 m+n3uran3i 8r+/%+n$i $+ran3an dan m+rin3an/an &+ratn!a $+ran3an6 O&at *ro8i'a/$i$ !an3 &ia$an!a di3una/an ada'a" A a6 St+roid da'am &+ntu/ a+ro$o' &6 Di$odium :romo'!n .AN PEO#ILAKSIS P+n3o&atan *ro8i'a/$i$ dian33a* m+ru*a/an 7ara *+n3o&atan !an3 *a'in3 ra$iona'4 /ar+na $a$aran o&at-o&at t+r$+&ut 'an3$un3 *ada 8a/tor-8a/tor !an3 m+n!+&a&/an &ron/o$*a$m+6 Pada umumn!a *+n3o&atan *ro8i'a/$i$ &+r'an3$un3 da'am 0an3/a *an0an34 d+n3an 7ara /+r0a o&at $+&a3ai &+ri/ut A a6 M+n3"am&at *+'+*a$an m+diator6 &6 M+n+/an "i*+ra/ti.J ?'i7$+ri' 3uaia/o'at .

aria$i dari 25J78C d+n3an ni'ai rata-rata 45C4 a/an t+ta*i *+r$+nta$+ ana/ !an3 m+nd+rita rin3an dan tim&u' *ada ma$a /ana/-/ana/6 -um'a" ana/ !an3 m+nd+rita a$ma *+n!a/it !an3 &+rat r+'ati8 &+rat .5 J19C26 S+7ara /+$+'uru"an da*at di/ata/an 70J80C a$ma ana/ &i'a dii/uti $am*ai d+n3an umur 21 ta"un a$man!a $uda" m+n3"i'an36 .um *'+ura6 *ada a$t"ma "a' ini di$+&a&/an o'+" ru*turn!a a'.+o'u$ a/i&at a'.?a3a' na8a$ .rani'a$t6 LI .Pn+umotora/6 LI . 10 : Memaham !a" me"#e$a%&a" P-)*")% % A%ma In8orma$i m+n3+nai *+r0a'anan /'ini$ a$ma m+n!ata/an &a"%a *ro3no$i$ &ai/ dit+mu/an *ada <0J80C *a$i+n4 /"u$u$n!a *a$i+n !an3 *+n!a/itn!a rin3an dan tim&u' *ada ma$a /ana/-/ana/6 -um'a" ana/ !an3 ma$i" m+nd+rita a$ma 7J10 ta"un $+t+'a" dia3no$i$ *+rtama &+r.+o'i &+r/+m&an3 &+r'+&i"an4 da*at m+n3a/i&at/an n!+ri dada (atu/ &+rat da*at t+r0adi *ada *a$i+n a$t"ma4 dan $aat ini ini t+r0adi /+mun3/inan da*at m+nim&u'/an /om*'i/a$i 'an0utan $+*+rti 8ra/tur *ada .In8+/$i $a'uran na8a$ 26 Kroni$ A .76 K+toti8+n d6 . 8 : Memaham !a" me"#e$a%&a" K)m($ &a% A%ma Pn+umot"oraB ia'a" /ondi$i dimana dit+mu/ann!a udara di 7a.D+"idra$i .Kor-*u'mona'+ .PPO /roni$ .+rt+&ra $tatu$ a$t"amti7u$ ia'a" /ondi$i dimana $+ran3an a$t"ma tida/ &i$aD tida/ m+r+$*on *ada *+n3o&atan a$t"ma &ia$a4 tida/ ada *+ru&a"an *ada mani8+$ta$i a$t"ma4 namun "a' ini da*at m+n!+&a&/an /+matian Kom*'i/a$i t+r0adi a/i&at A 16 K+t+r'am&atan *+nan3anan6 26 P+nan3anan !an3 tida/ ad+/uat6 Kom*'i/a$i !an3 mun3/in t+r0adi ada'a" A 16 A/ut A .

akit Persaha(atan. 4niversitas .K(.6F Paru.agian Pulmonologi dan *lmu 3edokteran #espirasi. 5akarta Fa %a$ Y0"0% .tudi *lmu 3eperawatan.uku &jar #espirologi &nak edisi 16 -a/arta A I/atan Do/t+r Ana/ Indon+$ia6 20086 p A 108-109 Sudo!o A6%4 d//6 .uku &jar *lmu Penyakit 1alam edisi 2 6 -a/arta A Pu$at P+n+r&itan I'mu *+n!a/it Da'am6 20096 p A 404 I'mu K+$+"atan Ana/ Uni. #.20084 M+i 726 A$ma (ron/ia'+6Dia/$+$ 0 Mar+t 2011 dari M+di7a8armaA "tt*ADDm+di7a8arma6&'o3$*ot67omD2008D0<Da$ma-&ron/ia'+6"tm' Ea"a0o+ N6N4 d//6 . 5akarta DUDUT TANJUNG/ S.umatera 4tara . Fakultas 3edokteran 4niversitas *ndonesia%#umah .agian Pulmonologi Fakultas 3edokteran 4niversitas *ndonesia .4P Persahahatan.+r$ita$ Indon+$ia6198< I"!ah Rahma>a+ / Fa %a$ Y0"0%/ ? > e" 5e-0 ? @)") .DAFTAR PUSTAKA M+di7a8arma6 . Fakultas 3edokteran. Program .

r+atm+nt in Adu't$6 Dia/$+$ m+'a'ui "tt*ADD%%%6n7&i6n'm6ni"63o.+rm .Di+t+r U/+na4 Liat #i$"man4 +t a' .ata'a/$ana A$ma (ron/ia'6 Dia/$+$ m+'a'ui "tt*ADDi$0d6*dii6'i*i63o6idDadminD0urna'D<811084444< 6*d8 *ada 4 Mar+t 2011 "tt*ADD%%%6do7$to767omDdo7$D 5550900DA$ma-*ada-Ana/ http://www.ebooklibs.com .200826 (ron7"ia' A$t"maA Dia3no$i$ and Lon3-.D*m7Darti7'+$DPM:259588 D *ada 4 Mar+t 2011 20096 A$ma (ron/ia'6 Dia/$+$ m+'a'ui "tt*ADD%%%6$7ri&d67omDdo7D12895<44DA$ma-(ron/ia' *ada 4 Mar+t2011 E+n33ai$ Iri$6 20086 Dia3no$i$ dan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful