&p

LH

CeT$ H Tffi tJ 55- &/IAKH
*

ffi

PICTLJR[ WINDO\ry F{OUSE

ARH. $HIffiERU BANi

Din Sto{y Seftrings (Ctrl+7), setali inel}imea nivelului la 2,60 m atAt la parter, cat 9i la etaj.

Definili axele de structuri accesdnd meniul frcsign>Gnd
System

Bifali opliunile pentru dimensiuni (Dimension Lines giTotal dimension), pentru a fi generate automat pe plan. Veli avea 3 axe orizontale situate la 3,20m 9i 1,80, respectiv 11 axe verticale la distanle egale (2,50m). Pentru a elimina sau adduga axe, utilizali butoanele ,,-"$i ut" din dreptul fiecirui domeniu.

* I * u"ts*. j9.!ii lrri:'YmildBt:...50 3..E"um-...."xuata1 E!ibk.culoare de linie Profilele de tip b 1 - culoare de linie 4 Profilele de tip c ...e@ s*mtrmmn E - . I u"rtu-.1$lJ ee*:1.I *.5* as$ 2.* l€.#tuhp. \ ^\ \' \ l\ \6'"t.'. fZ"rl".* I ..l... respectend culorile: Profilele de tip a .l--reI* * "% 'dd..l tlit I O \1/ E.i I t .:+r8"wi li$r.* . -*_msr** I =Hlb'*nqrfls*/A..:.....y'' I g'l' ' c' .51] fr {s_ \ ?$"0t} {n ooooooooo@o .:_r:i.l ^"* I lH...F..r*r I l&** dfl &iBr' | '* i....50 \. I 4.* i.*o l'8.'*it'J'-'.5* .:.. 'offsr .. ?.gljq...' E *. e" *rn.^ ^ i :: :..Accesali meniul Window>Palettes>Control Box ':]uslmsneqp*u Realizali o polylinie paralelS cu conturul definit de axe 9i cu ajutorul Control Box.u tK6::..ti*.tl l..5s ?..lti. il lO furu*u+c.. I LLi I u:.ra rArl:aret.. fl f ?. llB**s II lLr | :+:r l .li&..k..5t} 2. i" . d I :rlia. ijliir*mr l..i lB*.(ii#:i*tdnd AlSturat planului copiali axele verticale ti desenali urm5toarea secliune de principiu a grinzii cu zAbrele.Bilii$l:glj.i.i I '.!_gilfi.!! "-H:ffih*r .-^ 11 i.l IEL "s I ../ 6_.. I HI *"oo' ffisrrr6i r &iqdi \> !e l@t. ll I I Ebr . --' l$+..t}J..i &. pozilionafi-o la 40 cm inspre .t.i* d. ': : ..@t --f.50 2.b@B*ew fielqer1'r'' ^ t.....1 aiEn6'*..i.j*lMuuit *randE !e6 la&&ddGd r... utt N .Y/-*ffiY..lx - Cbs il ladeM r l drheq exterior i-:-. $'*l-l iiiri lr*1*..&"t''' ' I . .11 {c.ta ^ C)--- 'ril'-'+*' dq-:i:-"7 fia.culoare de linie 20 2.c. rz Nl....*llJJLrlx$:s.

.de tip H H - 300x300x16 250x250x14 - Profilul c .. i.t Fik {3. ". rubrica lru"ss Prafiles selectali fiecare culoare setali dimensiunile profilului : La 9i Profilul a .. A{C{CAI! Ab. ut:: . folosind dimensiunile: T=10 L=100 M=100 Dupi finalizarea setirilor."...'#j.e...iliill . fxf rss> IrussMcrkepCre# te lruss Afrri*#fes..:.. r. rezolulie 50. terminalie (End Length) 746 La rubrica Steel Junctions selectali modul (With junclion plates)..i Din partea stang5 a ferestrei selectali so/ledSteel prnfr/*: .:il! . definili nivelul de amplasare grinzii (-350 mm).9s} ...:ii::. ...Selectali toate liniile din desenul realizat anterior...-:-:.. r ii ::.de tip tirant cu secliune rotundd .on*let*e B=m *"il]..* .. denumili grinda creatd cu numele . .1tS mm diametru... dupi care accesali meniul Sr"sfErt>Sesigt..GRINDA1.de tip Profilul b .:. :u I . 9i materialul (Paint-O1) La rubrica a .

"-. pentru a defini elementele metalice transversale ale structurii.80 i 1P... -..0..15 Ai @: o s. denumindu-le ca Pentru realizarea unor interseclii corecte intre profilele metalice. La o grindd noui dimensiunile profilelor se pSstreazi de la cea precedentd.3.i :...O _j-3.4 Si 5.G') .Obiectul apare in plan ca o grind5 obignuitS. folosind ca ancorS punctul de interseclie a axei grinzii cu axa 11 @ rl is' . 9i generali in acelagi mod obiectele tridimensionale. -i ^: l a- 6 .0. i..4€ i. Obs: J- -t Copiali gi rotili axele orizontale A.'ts 3.-- @..-t 666tlt:e.0.C.1 :i 1 @o .B. 1.-. Cota de amplasare se reseteazl la valoarea cotei nivelului la care se lucreazS..aq-. Desenali cu linii de culoare L grinzile 2.-. Translali-o pe axa A... i i l--L I i'A J. deci in acest caz trebuie modificati la -350 mm GRINDA2 GRINDA3 GRINDA4 GRINDA5 o @ o' 15. (Al 15i oo 1.15 0.-1-'8O. prelungili liniile orizontale cu 150mm in afara axelor. r.a.CCoty$ atare.15.80..

4.6 (. folosind trei linii orizontale intre axele 1-1"1 :J (r) t.B.9 r$ . modificAnd tiPul 9i i$# dimensiunile profilului b: Tirant cu secliune rotundi de 50 mm diametru.c)(] I 'To L.' ll ri\ I \t-lr f4l .. dup5 care generali GRINDA5. 1 ^A 8''..: f6) \+. av6nd in vedere cd desenele de mai sus reprezinti proiecliile lor observate din laterala dreapti a clSdirii (observali axele A. rezolulie 50. Pentru fatrada de la intrare (din partea de sus a planului)...6. 11 2 buc (o-t6l. End Length 100 ffi.^i :. - - axele 2.8. .l .i Grinzile longitudinale din axul B le puteli defini tot cu ajutorul TrussMaker.1:o.Copiali grinzile pe planul casei 9i rotili-le la 90 de grade.1 tl t lra ti (9f..C).* --*-."? GRINDAS-1buc-axa7 :- (. coPiali schema inilialS ti stergeli profilele de tip c.i .?s I .o' o ./ Is) \J n I i iq\ 1 (10 ) .10 _i 6 buc axele 3. Pozilionarea va fi astfel: GRINDA2 GRINDA3 GRINDA4 - 2 buc -axele L.5.

1d 5fW .A.i -@el.un. tras6nd conturul acestuia pe fala eq{d Mi@ s 13 Eou Jbt*Bl rrusffi / [ k $1umr*u..lr .i|16.l lYe.-Jf. :.{.* q7 ....l] lil'ir..50 'ke ...: 2-si_oq i I .-4q =ir#lLF.--.*.:: I It3-*lilli lBouuo I I ..'.j|€i]. sf. . .l.lBrli.-1 I ii IR lrdl*iail.1.s. i d caa r -fl]* til Il tit til tl m M ll lll lrt ll lll lil lil lll ..'..'l....E irt qc I i:: . i : lI ll i i lillillll ltl lll .rfg: X roA . (. .." qk.::.}L*"rril-:6...a$ f..tlir..iii :l *_.. 5i in secondary Gridlines.'_T_Td r"*1. -ryii# in e.t..^. 4 exterioari a structurii intre axele 1-11.. ..-.ffid .ii1.-..#{fji r.e)9 ....i {5id I i. @ ru rar v"" -q99..rOl?. '''. lfffll o 6 C c i I I i ..?.: ..:. r....uita.. efu. lll inferioarE (0) F!t!r(( "rhwclll ie6{iry} i ..l31d l. eliminali una din coloanele verticale din Primary Gridlines..11 | I I es€ l.:* I ilil lll lll l€** l--Iil I tit Ii] [l nr lll ill ltit ls:: I lll le"* I illl j*.b.-""1 iffi ll. .-n :o0qT. :.m1ji}l iron I rror lrlo{alai d}lOl5l l Selectali peretele cortini gi accesali setdrile sale.&.-*-*-------J .*x l iE*1ffi S[n*- ".... .Main" 9i pentru a obline o suprafa!5 transparent.::**'iO ..1.creali falada utiliz6nd peretele cortind din bara de unelte.' ru.225O\ Faceli click pe zonele intunecate din schema din dreapta pentru a schimba materialul din . #L #i "! lil ril llir"l li ri li ffi l :i + ill Setati cota superioarS (5200) 9i cota lK.. H: i lffi-.:'.'".g r{2.Hjil&jJsle.50 I 'ro*nt I | .* I .."*x . S.[ i& ffiEx1ir!+' v@&-*..-r--* I rr.?...:ri.. in rubrica Scheme... . ...g3g4 -:: ffi lH l# b..ii o (. .. a .. .=E'. i i0.*irlSIl .{ffi.-".o"x*11 i . .-*--ji i I 2. Setali dimensiunea coloanei la 2500.... 35O.-.rl .Distinct" in . selectdnd-o in listl apis6nd butonul .50 I : 7.1 . definili dimensiunile celor trei r6ndu ri (2250. '.lb t. Facetri click pe zona inferioari a planului pentru defini exteriorul peretelui cortinS...L .. totalS ii*ii6!fdt4!id t6 ni*ilmf Fj.[Tqilll {ru t* {h.r4'1g r.5O.i..ei-o'e q ..

Materialul utilizat: Paint-01 Montanli orizontali: a:50. b:250. d:30. .Setali dimensiunile elementelor constructive dupd cum urmeazd: Cadrul (Boundary): a:100. h:110. d:5. w:0. b:250.delete" .Edit" Selectali elementele peretelui cortinA situate la parter intre axele 2-10 gi gtergeli*le cu tasta .l -*-{ E in 3d window selectatri peretele cortinS 9i apisaii butonul . h:200. Materialul utilizat: Paint-O1 &E :A@ " ez qSil$w :1"'l: . d:0...+". b:100. w:20. h:250. w:20. Materialul utilizat: Paint-0L : i 4El& : I *"""'' Montanli verticali: a:50.

rrils.r'4.5.:tt. d:0. Distinct" paneluri. m$l."rr . Materialul utilizat: Paint-O1 Faladele laterale vor fi create tot cu ajutorul peretelui cortinS.jlla-l6j \l'\r - r. 6 16nduri egale: 1." eaktu 'l .ul LlU. = l.6.it: ").l il .iirffi m ': P&t{i . irt:lP:::: :ri'-: trre. w:0.3.5.7 (750mm) a Un 16nd median:4 (350mm) Setati materialul tuturor componentelor (Ram5.-..':-::rrj : v ql Hodd r. 1 rl .. . tt"':::* l&:u i sl?.. montanli verticali 9i orizontali) (Paint-O1) ? I.b:40.*.9 gi setali dimensiunileiaiT?.':::iF.. :#1[ --l-j. in 3D Window selectali montanlii verticali din axele 3..Main" in .q:i$.*Jf *-l .]. pentru schimba materialul panelurilor din .7.*.]|ljiiiliiEl*)li.nd@ry . Faceli click in toate zonele albe din schem.:...H:.Mirror". :."::::il:l:::' ::::=::lr :'= liiiwilile*ishflii*i.'r _ '.jt* .":t.Es&.futDdb. t4.f. stue S Pr*elTyF. :E r*r :#r-.*t ..: li:i qry l. h:40...l o"a l[ * .:!ry !:Y.4lrtr:&fiiiii3i{#('t*:}:fi1 04 5 6 1s *:t. .2.il i*Jit.itiflri.i +* i:ib tq+! Selectali in plan peretele cortinA gi reallzati falada opusA folosind comanda .B:r:ir.e'..r::r&j!:ari:tl$Gii}i* r.!i !1@E!ilbkllq H: offi$d rililr. ". tras6nd un contur de 5100 mm.*J::iir.".q *::9.<e' i$* iiP t i:& iS:&. Cotele generale se mentrin aceleagi cu primul perete Dimensiunile utilizate sunt: O singuri coloanA (1700mm) cortln...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful