RUKUNEGARA

• • • • • Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan

SK SUNGAI KECHIL ILIR 14390 BANDAR BAHARU, KEDAH

SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT

(

)

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KECHIL ILIR Mukim Sungai Kechil Ilir, 14 !" Ban#ar Baharu, Ke#ah $arul Aman% &el'(a) * "4+,! -, Email * .k.kilir/00#k11%ne2

NAME YEAR

CLASS .

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN endidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. . rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan Negara. berketrampilan. berakhlak mulia.

Mendedah an situasi bertutur yang sebenar lebih banya murid untu menimba !engalaman. Melahir an murid yang teram!il bertutur dengan bai dan sesuai dalam situasi yang !elbagai.2 &erm Mi# 3ear CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN& Sec4n# &erm (inal 3ear CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN& OBJEKTIF PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH ( PLBS ) 1. pekerjaan dan urusan harian. . $.CLASS 3EAR MATLAMAT Matlamat kurikulum Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sekolah rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan. Memasti an !ela sanaan u#ian di endali an semasa !enga#aran dan !embela#aran di dalam dan di luar bili dar#ah serta semasa a tiviti o uri ulum secara berterusan. %. (ir. REMARK REMARK &EACHER Signature Name Date Headmaster’s Signature Parent’s Signature &EACHER Signature Name Date Headmaster’s Signature Parent’s Signature ". Membentu emahiran dan eya inan diri e!ada murid untu e!ada ber omuni asi dengan ber esan.

2 &erm Mi# 3ear E cellent use o! the language "roper use o! the language #atis!actory use o! the language Minimal use o! the language E cellent "ronunciation and intonation $ood "ronunciation and intonation #atis!actory "ronunciation and intonation "oor "ronunciation and intonation %ery !luent and coherent &luent and clear but with occasional pauses &airly !luent and !re'uent pauses CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN& Sec4n# &erm (inal 3ear CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN& REMARK REMARK &EACHER Signature &EACHER Signature Name Date Headmaster’s Signature Parent’s Signature (ack !luency with long pauses )espond with e cellent mannerism )espond with good and appropriate mannerism )espond with satis!actory mannerism )espond impolitely and inappropriately Name Date Headmaster’s Signature Parent’s Signature .CRI&ERIA (OR SCHOOL BASE$ ORAL ASSESSMEN& CONS&RUC& GRA$E ' ( Grammar and &ocabulary ) D ' Pronunciation and *ntonation ( ) D ' Fluency and +hythm ( ) D ' Ethics and Mannerism ( ) D SCORING CRI&ERIA CLASS 3EAR (ir.

2 &erm Mi# 3ear CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN& Sec4n# &erm (inal 3ear CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN& CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN& REMARK REMARK REMARK REMARK &EACHER &EACHER Signature Name Date Headmaster’s Signature Parent’s Signature CLASS &EACHER Signature Name Date Headmaster’s Signature Parent’s Signature 3EAR Signature Name Date Headmaster’s Signature Parent’s Signature &EACHER Signature Name Date Headmaster’s Signature Parent’s Signature .CLASS 3EAR (ir.2 &erm Mi# 3ear Sec4n# &erm (inal 3ear CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN& (ir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful