You are on page 1of 1

.. gaNeshanyAsaH .. Acamya prANAyAmaM kR^itvA.. dakSiNahaste vakratuNDAya namaH. vAmahaste shUrpakarNAya namaH. oSThe vighneshAy a namaH.

adharoSThe cintAmaNaye namaH. sampuTe gajAnanAya namaH. dakSiNapAde lam bodarAya namaH. vAmapAde ekadantAya namaH. shirasi ekadantAya namaH. cubuke brah maNaspataye namaH. dakSiNanAsikAyAM vinAyakAya namaH. vAmanAsikAyAM jyeSTharAjAy a namaH. dakSiNanetre vikaTAya namaH. vAmanetre kapilAya namaH. dakSiNakarNe dha raNIdharAya namaH. vAmakarNe AshApUrakAya namaH. nAbhau mahodarAya namaH. hR^ida ye dhUmraketave namaH. lalATe mayUreshAya namaH. dakSiNabAhau svAnandavAsakArakA ya namaH. vAmabAhau saccitsukhadhAmne namaH.. .. iti gaNeshanyAsaH ..