You are on page 1of 44

Lx knud `mc sg`m| r sn sgd í `mx vní dm

vgn o`qshbho`sdc vhsg í d hmsghr oqní dbs
`mc sn sgnrd vgn dmbnt q`f dc `mc bnt mrdkdc í d-
Sgdrd o`f dr `qd ` bdkdaq`shnmne xnt q dmdqf x-
ENO XNTORDKE9 SGD ETKEHKKLDMS NE EDL@KD RDWT@KHSX
ax Knmmhd F`qehdkc A`qa`bg
Cnt akdc`x
0864
FDSSHMF HMSNTBG9 RDKE RDWT@KHSX ENO VNLDM
ax Snmh @xqdr+L`f f h Ot admrsdhm+`mc B`qnkxmRí hsg
Lt ksh Ldch` Odrnt qbd Bdmsdq
43/ Onvdkk Rs- +R`mEq`mbhrbn+830/ 7
0861
LX OK@XANN| 9 ENO VNLDM. @ANTS RDW
ax I n`mh Ak`m|
O- N- Anw1/ 75
At qkhmf `í d+B`- 83/ 0/
0864
KHADO@SHMF L@RSTOA@SHNM9 @LDCHS@SHNMNMRDKE KNUD
ax Adssx Cncrnm
AncxrdwCdrhf mr
010 L`chrnm@ud- +M- X- B- 0/ / 05
0863
NTO ANCHDR. NTORDKUDR9 @ANN| AX @MC ENO VNLDM
ax AnrsnmVní dm&r Gd`ksg Ann| Bnkkdbshud
Rhí nm`mc Rbgt rsdq
0862
, , VGDOD XNT B@MFN EONí GDOD9 flowerings