You are on page 1of 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Matapelajaran : kemahiran hidup bersepadu Tingkatan : bukhari Masa : !"#!$ %"!! &'!

minit( )il pelajar : *' +rang T+pi, : rekabentuk dan penghasilan pr+jek -ubt+pi, : alatan tangan dan mesin Pengetahuan sedia ada : pelajar$peajar telah didedahkan dengan alatan tangan se,ara tidak langsung dalam kehidupan seharian Hasil pembelajaran : pada akhir pengajaran pelajar dapat : " Menerangkan nama alatan tangan dan mesin dengan betul .).. : " Menjana idea %" Mengkateg+rikan *" Men,irikan #" Menghubungkait Nilai : " .eberanian %" Rasi+nal *" )ekerjasama )ahan bantu mengajar : " Tukul %"kertas sebak *"lembaran kerja #" Gambar ber,etak

bkk: "menjana idea Nilai : "keberanian 6angkah &/01*!minit( Alatan tangan maujud "pita pengukur %"Pembaris keluli *"Gergaji tangan #"Tukul kuku kambing 2"T9kul 3aringtt+n :"Pahat Akti7iti guru "guru menerangkan nama dan .antuman tersebut .antum gambar$ gambar tersebut %"guru meminta pelajar men8ebut nama bagi gambar hasil .bkk: "mengkateg+rikan Nilai : "rasi+nal .ungsi alatan tangna melalui rajah di atas kertas sebak %"guru meguji minda pelajar dengan membuat jumble tr+uble *"guru mengedarkan lembaran kerja kepada para pelajar .LANGKAH/MAS A -et induksi &/012minit( ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN Jigsa3 pu44le Gambar tukul5sesiku 65 pahat dan gergaji Akti7iti guru "guru mengarah pelajar berada dalam kumpulan dan men8uruh pelajar men.

bkk: "men.<"-esiku 6 '"Mesin gerudi lantai ="Gandin ka8u !"T+l+k ser+ng "T+l+k penanda %"Gergaji lengkung halus *"Gergaji putting 9ji minda " REGGAIJ GANTNA 1digunakan untuk mengerat dan membelah ka8u Ja3apan: Gergaji tangan %" IPAT R99. $digunakan untuk mengukur jarak Ja3apan : pita pengukur 6angkah % &/01*%minit( Akti7iti pelajar "pelajar member perhatian dalam p>p %"pelajar menja3ab jumble tr+uble Pelajar men8emak ja3apan brsama dengan pelajar )bm : "kertas sebak %"lembaran kerja *"alatan tangan maujud Akti7iti guru "guru mengarah pelajar berada .irikan .

ara ra3ak untuk menj3ab s+alan Akti7iti pelajar "pelajar menja3ab s+alan guru Penutup &/01 2minit( Akti7iti guru "guru merumus pembelajaran pada hari ini dan meminta pelajar bersedia untuk t+pi.dalam kumpulan %"guru member arahan untuk membuat buku skrap alatan tangan Akti7iti pelajar "pelajar berada dalam kumpulan Pelajar mem+t+ng5 menampal dan membuat buku skrap Penilain &/01'minit( Akti7iti guru "guru memilih pelajar se.etak Nilai : "bekerjasama . 8ang seterusn8a Nilai: "rasi+nal .bkk: Menghubungkait )bm: "gambar ber.