You are on page 1of 3

Priprema za ispit iz MUE, sveučilišni preddiplomski studij, ak. god. 2008./2009.

Doc.dr.sc. Saša Vlahinić Radni list za pripremu ispita iz kolegija "Mjerenja u elektrotehnici"(sveučilišni preddiplomski studij)
Napomena: Prikazani popis predstavlja većinu obrađenih tema u okviru kolegija "Mjerenja u elektrotehnici" kroz redovita predavanja, pripremna predavanja te laboratorijske vježbe. Pritom pojedinačna stavka, ili jedan njezin dio, može biti pitanje na usmenom ispitu. No, na usmenom dijelu ispita može biti postavljeno i pitanje koje ovdje nije izričito navedeno, koje je djelomično promijenjeno ili koje se nadovezuje na ovdje zapisano. Masnim slovima su označene teme koje se mogu pojaviti na završnom ispitu.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Mjerni otpornici − svojstva, nadomjesna shema, načini namatanja, izvedbe s četiri stezaljke, etaloni Mjerni kondenzatori − serijska i paralelna nadomjesna shema, kut gubitaka, etalonski i uporabni kondenzatori Mjerni svici − zahtjevi, nadomjesna shema, uporabni etaloni samoinduktiviteta, svici promjenjivog međuinduktiviteta Westonov etalonski članak Etaloni napona sa Zener-diodom Ugađanje struje potenciometarskim spojem Ugađanje struje predotporom Ugađanje struje regulacijskim transformatorom Značajke analognih mjernih instrumenata s neposrednim pokazivanjem − ljestvica i kazaljka, moment i protumoment, prigušenje Dinamika pomičnog organa − odziv na istosmjernu i izmjeničnu pobudu, stupanj prigušenja Norme i propisi − definicija razreda točnosti, referentni uvjeti i utjecajne veličine, oznake i simboli, i dr. Instrument s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom − načelo rada Proširivanje naponskih i strujnih mjernih opsega Proširenje područja primjene instrumenta s pom. svitkom i perm. mag. na mjerenje izmjeničnih veličina − ispravljanje, linearizacija ljestvice, univerzalni instrument Instrument s križnim svicima i permanentnim magnetom Elektrodinamski instrument Kvocijentni elektrodinamski instrument Instrument s pomičnim željezom Pojmovi iz mjerne tehnike − npr. prava vrijednost, mjerena veličina, mjerna metoda, i dr. Mjerne pogreške − apsolutne i relativne za mjere i mjerila, pojam ispravka (korekcije) Slučajne pojave − pojmovi "točnost", "preciznost", "ponovljivost", "obnovljivost" Pojam aritmetičke sredine, standardnog odstupanja, standardnog odstupanja sredine te opće aritmetičke sredine Gaussova (normalna) razdioba, Studentova t-razdioba te područje pouzdanosti Mjerna nesigurnost − izvori nesigurnosti, matematički model, standardna nesigurnost tipa A, standardna nesigurnost tipa B Složena standardna nesigurnost, obuhvatni faktor, proširena nesigurnost Standardno odstupanje posredno mjerenih veličina (npr. za funkciju P=U2/R) Granice pogrešaka posredno mjerenih veličina (npr. snage trofaznog sustava izmjerene s pomoću 2 vatmetra) Mjerna pojačala i negativna povratna veza
1

pitanja-MUE-0809.doc

60. otklonski sustav. integrirajuće i derivirajuće pojačalo Istosmjerni elektronički voltmetri − izvedbe za više i niže mjerne opsege Izmjenični elektronički voltmetri − tip ispravljač-pojačalo (diodni voltmetar). 51. 63. napon dodira i napon koraka Mjerenje otpora uzemljenja U-I i Behrendovom metodom te mjerenje otpornosti tla Mjerenje P kod istosmjerne struje − osnovni spojevi voltmetra i ampermetra Mjerenje P kod izmjenične struje − osnovni spojevi vatmetra. elektronička preklopka. 29. 43. svojstva realnog. 45. 68. 53. izvedba s kliznom žicom. statička osjetljivost. sumirajuće. 41. 48. kompenzator sa strujnim izvorom Kaskadni kompenzator (Kelvin-Varleyevo djelilo) Kompleksni kompenzator za male fazne pomake Načelo rada kalibratora istosmjernog i izmjeničnog napona Mjerni transformatori − priključivanje naponskih i strujnih mjernih transformatora. tip pojačaloispravljač. mjerenje otpornosti izolacijskog materijala Pojam uzemljenja i referentne zemlje. 36. 49. 66. 55. Operacijska pojačala − svojstva idealnog. 59. 33. elektronski top. 50. Owenov most Metode mjerenja M − s pomoću metoda za mjerenje L Mjerenje C − Wienov most. osjetljivost mosta. nesigurnost mosta Thomsonov most i Wheatstoneov most za mjerenje malih otpora Uvjeti ravnoteže i neovisno ugađanje kod izmjeničnih mostova Oklapanje elemenata mosta Mosne metoda mjerenja L − Maxwellov most. 58. Scheringov most Kompenzatori za istosmjernu struju − potenciometarski i ampermetarski postupak. 52. 70. 38. linija za kašnjenje Kompenziranje mjerne sonde ×10 Sustav za horizontalni otklon − različiti načini rada okidnog sklopa Wheatstoneov most − uvjet ravnoteže. s odzivom na efektivnu vrijednost. 35. bolometar 2 pitanja-MUE-0809. točnost. zaslon Sustav za vertikalni otklon − pretpojačalo i pojačalo. s križnim svicima) Mjerenje velikih otpora − metoda gubitka naboja. sveučilišni preddiplomski studij. 34. vektorski dijagram Strujni komparator Mjerenje pogrešaka strujnih mjernih transformatora − metoda Schering-Albertia Mjerenje visokih napona kuglastim iskrištem Mjerenje visokih napona Chubbovim spojem Izvori udarnih napona Mjerenje otpora U-I metodom − naponski i strujni spoj Mjerenje otpora usporedbenom metodom Mjerenje otpora omometrom (s pomičnim svitkom.Priprema za ispit iz MUE. 44. 61. 46. točnost. god.doc . s termopretvornicima Blok-shema katodnog osciloskopa − elementi i njihova funkcija Katodna cijev − opis. pojam virutalne ništice. 47. 32. 40. 54. ak./2009. neinvertirajuće. izvedba. 62. 39. 69. 37. nadomjesna shema Naponski mjerni transformator − naponska i fazna pogreška. 56. 2008. 64. 31. voltmetra i ampermetra Mjerenje P metodom 3 ampermetra i 3 voltmetra Mjerenje P trofaznog sustava metodom dvaju vatmetara (Aronov spoj) Mjerenje Q u jednofaznim i višefaznim sustavima Poluizravno i neizravno mjerenje snage Mjerenje snage na visokim frekvencijama − termički vatmetar. 67. vektorski dijagram Kapacitivna djelila Strujni mjerni transformator − strujna i fazna pogreška. U-I metoda. 30. utjecaj napona namještanja te strujâ napajanja Spojevi s operacijskim pojačalom − invertirajuće. 57. 65. 42.

93. 83. 95. 101. 91. 89. množilo s Hallovom sondom Mjerenja istosmjernih i izmjeničnih Φ i B s pomoću induciranih napona Mjerenje B Hallovom sondom te otpornom magnetnom sondom Mjerenje H Försterovom sondom Ispitivanje svojstava magnetnih materijala istosmjernom strujom − snimanje komutacijske krivulje te krivulje histereze Epsteinov aparat Razlučivanje gubitaka histereze i vrtložnih struja Snimanje dinamičke petlje histereze osciloskopom Indukcijska brojila djelatne energije − jednofazna i trofazna Indukcijska brojila jalove energije − jednofazna i trofazna Elektronička brojila Određivanje pogreške brojila vatmetrom i stop-urom − spoj s umjetnim te spoj sa stvarnim opterećenjem Određivanje mjesta kvara u vodiču Murrayevom metodom − spoj s jednim te s dva pomoćna vodiča Mjerenje temperature otpornim mjernim pretvornicima − žičani otpornici (Wheatstoneov most. 86. 108. normirane ulazne i izlazne veličine Mjerni pretvornici izmjeničnog napona ili struje − odziv na srednju vrijednost. odziv na efektivnu vrijednost Mjerni pretvornici snage − impulsno množilo. način primjene Piezoelektrički mjerni pretvornici − svojstva i primjena Osnovno o digitalnim mjernim uređajima − prednosti i mane. 72. god. ak. 109. 107. 2008. Mjerni pretvornici električkih veličina − načelna shema. mjerenje R i I Kapacitivne smetnje Induktivne smetnje Elektromagnetske i vodljivo vezane smetnje Smetnje zajedničkog potencijala Utjecaj termonapona na mjerne rezultate Serijsko sučelje RS-232 Paralelno sučelje GPIB Automatizirani mjerni sustavi − programska i sklopovska podrška pitanja-MUE-0809. 75. 98. 102. 71. 82. 106. 78. 104. 105. sveučilišni preddiplomski studij. 99. frekvencije i periode Digitalni multimetri − blok-shema. 94. 97. 84. osnovni sklopovi A/D pretvornik napona u vrijeme A/D pretvornik s dvostrukim pilastim naponom A/D pretvornik s postupnim približenjem D/A pretvornici (s binarno stupnjevanom otpornom mrežom te s otpornom ljestvičastom mrežom) A/D pretvornik napona u frekvenciju Paralelni A/D pretvornik Digitalno mjerenje vremena. 74. 76. 92. 90. 103.doc 3 . 88. 79. 100. 80. 81. instrument s križnim svicima). zakreta i naprezanja otpornim pretvornicima Primjena induktivnih mjernih pretvornika Mjerenje pomaka./2009. 73. 87. 96. 77. termoparovi. prijenosne karakteristike.Priprema za ispit iz MUE. 85. zakreta i razine kapacitivnim mjernim pretvornicima Mjerenje brzine vrtnje indukcijskim mjernim pretvornicima Termoelektrički mjerni pretvornici − Seebeckov efekt. NTC pretvornici Mjerenje pomaka.