You are on page 1of 11

CONTABILITATE

FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE – O NOUĂ ABORDARE BUGETARĂ ŞI CONTABILĂ ÎNCEPÂND CU ANUL 2009. MONOGRAFII CONTABILE
Şef serviciu Georgeta ALECU Consilier superior Liliana REPANOVICI

Direcţia Generală de Metodologie Contabilă Instituţii Publice Ministerul Finanţelor Publice
Rezumat Monografia contabilă este bazată pe o nouă abordare bugetară, astfel: - cheltuielile aferente proiectelor sunt finanţate din propriul buget al instituţiei; - fondurile rambursate de la Uniunea Europeană sunt tratate ca venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale (sănătate şi şomaj), bugetului local (în cazul instituţiilor finanţate integral din buget) şi venituri ale bugetelor instituţiilor (în cazul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii şi/sau venituri proprii şi subvenţii). Sumele primite ca prefinanţare sunt tratate ca avansuri şi sunt recunoscute ca o datorie în conturile româneşti şi ca o creanţă în conturile Uniunii Europene. Cuvinte cheie Rambursarea cheltuielilor, prefinanţare, FEN postaderare, UE Abstract The accounting monography is based on a new budgetary approach, thus: - the expenditures related to the project are financed from the own budget of the institution; - the reimbursed funds from European Union are treated like revenue of the state budget, social security budget, special funds (health and unemployment), local budget (in case of institutions totally financed from these budgets) and revenue of institutions budget (in case of institutions totaly financed from own revenue and/or own revenue and subsidies). The amounts represent prefinancing are treated as prepayments and it are recognized as liability in romanian accounts and as a debt in European Union accounts. Key words Reimbursed expenditures, prefinancing, NREF post-accession, EU

I. Fondurile externe nerambursabile postaderare sunt: 1. INSTRUMENTE STRUCTURALE: - Fondul European de Dezvoltare Regională; - Fondul Social European; - Fondul de coeziune; 2. FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ: - Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală; - Fondul European de Garantare Agricolă; - Fondul European pentru Pescuit; 3. ALTE FONDURI: - Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat; - Fondul European pentru Refugiaţi; - Fondul European de Returnare; - Fondul European de integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe; - Fondul Frontierelor Externe etc. II. Legea bugetului de stat nr. 18/16.02.2009 – o nouă abordare bugetară • Pentru anul 2009, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare, funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari; • Fondurile se asigură de la: - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale prin bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte; - de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale; RFPC nr. 10/2009 3

“Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”.Capitolul 42. după certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare şi naţionale. alte 4 RFPC nr. până la finalizarea proiectelor respective.“Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri. • Sumele alocate bugetelor locale reprezentând contribuţia Uniunii Europene. şi vor fi utilizate în anul 2010 cu aceeaşi destinaţie pentru care acestea au fost acordate. .39 “Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare”. 02 . pe programe şi fonduri.sursa de finanţare 01-10. .de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.paragrafele: 01 .alin.Clasificaţia economică. . 775 “Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”) . .“Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”. Contribuţia publică naţională .20. • Sumele aferente rambursărilor de la Comisia Europeană se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează de către autorităţile de management/gestiune a fondurilor/instrumentelor/facilităţilor şi de Autoritatea de Certificare şi Plată la aceste bugete. Cuprinderea în buget a fondurilor externe nerambursabile (FEN) postaderare CHELTUIELI 1.în bugetul Ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Management şi Autoritate de Certificare şi Plată: Titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”: .“Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare”. 03 . 22 . rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar. III.subcapitolul 01-18. societăţi comerciale. 6xx după natură) se dezvoltă pe structura clasificaţiei bugetare. 10/2009 .“Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN”. transferuri din bugetul de stat către bugetele locale.Capitolul 42. cu detaliere pe fonduri.20 “Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare”. . 7721 “Subvenţii de la bugetul de stat”) la bugete locale/instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii: .art. VENITURI DIN COFINANŢARE ŞI TVA (ct.capitolul 45 “Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”. eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile. 2. • Autorităţile de Management vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor şi de alimentare a conturilor lor de disponibil către Autoritatea de Certificare şi Plată şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură şi/sau către alte autorităţi abilitate cu certificarea şi plata în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare. 01 .Anexa I . IV. ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita Autorităţii de Management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea cheltuielilor efectuate. în fondul de rulment. 23 .cheltuielile efective (ct. se reflectă în excedentul bugetului local şi. • Pentru plăţile efectuate din cheltuielile prevăzute în buget. bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare (instrumente structurale-obiectivul convergenţă) şi fonduri de la buget (exemple de instituţii finanţate integral din buget: ministere. la Titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”: . necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare”.“Finanţare naţională”. societăţi comerciale. pe fiecare buget. ONG. 03 .23.): 21 .“Finanţare de la Uniunea Europeană”. instituţii publice finanţate din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii (cofinanţare. . . instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat. 02 .CONTABILITATE . VENITURI DIN RAMBURSĂRI FEN POSTADERARE (ct. respectiv.instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat.“Cheltuieli neeligibile”.“Prefinanţare”/”Sume primite în avans”.10. 01 . 21 .02.contul 678 “Transferuri pentru proiecte finanţate din FEN postaderare şi fonduri de la bugetul de stat”. Planul de conturi utilizat de beneficiarii .art. TVA etc. Cheltuieli efectuate de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile-instituţii publice: .

factură. factură. 409 Furnizori . Documente: extras de cont. Document: factură. Documente: notă contabilă. Documente: extras de cont. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrări de active fixe corporale.000 lei = 7701 (7703. 7704. 6xx/proiect/titlul 56.instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat. 7704.debitori Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi INSTRUMENTE STRUCTURALE. Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat.01-03 Finanţarea de la buget 18.01-03.01-03 Finanţarea de la buget 9. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru executări de lucrări sau prestări de servicii.01-03 Conturi de cheltuieli = 401 Furnizori 30. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul fondului asigurărilor de şomaj) 232 234 401 404 409 4584 Avansuri acordate pentru active fixe corporale Avansuri acordate pentru active fixe necorporale Furnizori Furnizori de active fixe Furnizori . Casa Naţională de Asigurări de Sanătate şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Achiziţii de bunuri şi servicii: a) înregistrarea activelor fixe corporale.01-03. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor . 10/2009 5 . 3xx Conturi de stocuri = 401 Furnizori 15.CONTABILITATE autorităţi centrale şi instituţii subordonate finanţate din bugetul de stat. RFPC nr.01-03. Document: factură.000 lei 4. factură. 7705)/proiect/titlul 56. FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale Finanţarea de la buget Finanţarea de la bugetul de stat Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget 629 770 7701 7703 7704 7705 8077 V. 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 3. FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ. 7705)/proiect/titlul 56.000 lei 2.000 lei b) înregistrarea stocurilor achiziţionate.000 lei c) înregistrarea lucrărilor şi serviciilor prestate.debitori = 7701 (7703. Document: factură. 2xx Conturi de active fixe = 404 Furnizori de active fixe 60. bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale a operaţiunilor aferente derulării proiectelor din fonduri externe nerambursabile postaderare (instrumente structurale-obiectivul convergenţă) şi fonduri de la buget 1. Decontarea avansurilor acordate pentru prestarea lucrărilor şi serviciilor.

debitori 9.000 lei 5. Corectarea sumelor solicitate autorităţilor de management urmare a autorizării/certificării parţiale a cheltuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare.176 lei.cont în afara bilanţului . factură. Documente: extras de cont.CONTABILITATE 401 Furnizori = 409 Furnizori .instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii Rezultatul patrimonial . în contul plăţilor efectuate.01-03. Planul de conturi utilizat de beneficiarii . Înregistrarea sumelor solicitate autorităţilor de management reprezentând cota-parte din cheltuieli eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile. factură. Plata furnizorilor pentru lucrări executate şi servicii prestate. 7705)/proiect/titlul 56.235 x 75% (procent cofinanţare UE) = 66. VI.176 lei (suma aferentă finanţării din FEN postaderare pentru cheltuieli eligibile).000 lei.000 lei 6. 7704. 10. 401 Furnizori = 7701 (7703.765 (TVA) = 88.000 + 30.debitori RFPC nr. 7704. 7704. Plata furnizorilor pentru stocurile livrate.10 121.000 = 105. în creditul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" . factură.în roşu .01-03 Finanţarea de la buget 42. 10/2009 .instituţii publice finanţate integral din venituri proprii pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare (instrumente structurale-obiectivul convergenţă) şi fonduri de la buget (exemple de instituţii publice finanţate integral din venituri proprii: spitale.62.instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii Avansuri acordate pentru active fixe corporale Avansuri acordate pentru active fixe necorporale Furnizori Furnizori de active fixe Furnizori .01-03 Finanţarea de la buget 15.01-03. Documente: notă contabilă.cont în afara bilanţului . Documente: extras de cont.10 232 234 401 404 409 6 Rezultatul reportat . în debitul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" . 11.cont în afara bilanţului . 404 Furnizori de active fixe = 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 18. în debitul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" .737 lei. Decontarea avansurilor acordate la primirea bunurilor de natura activelor fixe. 404 Furnizori de active fixe = 7701 (7703.) 117.000 lei 7.000 + 15.4. factură. Documente: extras de cont.000 lei 8. Înregistrarea sumelor virate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management la buget reprezentând cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare.01-03 Finanţarea de la buget 21.000 lei 9. 7705)/proiect/titlul 56.01-03. Plata furnizorilor de active fixe corporale.66. 7705)/proiect/titlul 56. 60.000 – 16. 401 Furnizori = 7701 (7703. universităţi etc.

2. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor .2 4585 560 629 7721 775 VII.FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent .1.2 4583.FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management . FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management .INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi . FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management .INSTRUMENTE STRUCTURALE.instituţii publice finanţate integral din venituri proprii pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare (instrumente structurale-obiectivul convergenţă) şi fonduri de la buget 1. 10/2009 7 . Înregistrarea sumelor primite în anul n-1 de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management.1 4583.1 4584.INSTRUMENTE STRUCTURALE. FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale Subvenţii de la bugetul de stat Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 4583 4583.INSTRUMENTE STRUCTURALE. Document: extras de cont.2 4583. RFPC nr.FONDURI DE LA BUGET Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi .1 4583. FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ.FONDURI DE LA BUGET Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare . FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ.1 4583.FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management . reprezentând prefinanţare.CONTABILITATE 4481 458 Alte datorii faţă de buget Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management .2.FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent .FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori .2 4584 4584.1.FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori .

Înregistrarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari Autorităţilor de Management.01-03.CONTABILITATE 560/45.01-03. 401 Furnizori = 409 Furnizori .01-03 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 45.000 lei 45.03 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii = 4585 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare . Documente: extras de cont.INSTRUMENTE STRUCTURALE.000 lei 6.debitori 5. 409 Furnizori . a) înregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale 2xx Conturi de active fixe = 404 Furnizori de active fixe 25.000 lei = 401 Furnizori 15.01-03 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 5.01-03.01-03.000 lei 15. Acordarea de avansuri în anul n-1 furnizorilor pentru executări de lucrări sau prestări de servicii.cheltuieli totale fără TVA din care: .cofinanţare 25% . 10/2009 . FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI 5.000 lei 5.FEN POSTADERARE (instrumente structurale-obiectivul convergenţă 75%) .01-03 Conturi de cheltuieli = 401 Furnizori 20.000 lei c) înregistrarea bunurilor achiziţionate în anul n 3xx Conturi de stocuri d) înregistrarea serviciilor prestate 6xx/proiect/titlul 56.000 lei 404 Furnizori de active fixe = 25.01-03. Achiziţii de bunuri şi servicii în baza facturii emise de furnizori în anul n-1 şi în anul n.025 lei RFPC nr.debitori = 560/proiect/titlu 56.000 lei 63.000 lei 2. Document: notă contabilă.000 lei 4. factură. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor.01-03 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 560/proiect/titlu 56. Document: extras de cont. Plata furnizorilor din sursele proprii. Document: notă contabilă. 401 Furnizori = 560/proiect/titlu 56. Totalul cheltuielilor efectuate pentru derularea proiectului din care: .000 lei 3.000 lei 3.cheltuieli eligibile .alte cheltuieli decât cele eligibile 8 75.10.000 lei b) înregistrarea bunurilor achiziţionate în anul n-1 3xx Conturi de stocuri = 401 Furnizori 15.025 lei 60.

395 lei 2.000 lei 2.400 lei 575 lei 6.FONDURI DE LA BUGET = 7721/cap.cheltuieli eligibile .cofinanţare 12.1.total TVA din care: aferent cheltuielile eligibile aferent cheltuielile neeligibile 11. reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate în anul n-1.000 lei b) sume de rambursat din Fonduri de la buget .2.280 lei 115 lei 9 .alte cheltuieli decât cele eligibile .total TVA din care: aferent cheltuielile eligibile aferent cheltuielile neeligibile a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE 4583. mai puţin TVA) 4583.cofinanţare . Document: notă contabilă.FEN POSTADERARE . Document: notă contabilă.FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE = 775/cap. efectuate în anul curent .02 Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 9.1 Înregistrarea cererii de rambursare.cheltuieli eligibile .580 lei 9.605 lei 12.000 lei 9.FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE RFPC nr.2 Înregistrarea cererii de rambursare. efectuate în anul curent .1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor. TVA 9. efectuate în anii anteriori . 42. 42.10.1. reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate în anul n.10.000 lei din care: .120 lei 4583. 10/2009 = 775/cap. Totalul cheltuielilor efectuate în anul curent pentru derularea proiectului 60.000 lei 15.01-03.10.39 Subvenţii de la bugetul de stat 21.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor.420 lei 48.000 lei 12.420 lei 9.alte cheltuieli decât cele eligibile . Totalul cheltuielilor efectuate în anul anterior pentru derularea proiectului din care: .000 lei 36. 45.120 lei 460 lei a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE (75% din totalul cheltuielilor eligibile.000 lei.FEN POSTADERARE .10 subcap.cofinanţare .CONTABILITATE .1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor.120 lei 6.cheltuieli totale fără TVA din care: .01 Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 36.000 lei 12.000 lei 3.975 lei 11.TVA din care: aferent cheltuielile eligibile aferent cheltuielile neeligibile 50.01-03.cheltuieli totale fără TVA din care: .000 lei 605 lei 2. 45.

10.500 lei b) sume de rambursat din Fonduri de la buget .1.cofinanţare 500 lei. FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI = 4583. 42. 8. a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE 10 RFPC nr.39 Subvenţii de la bugetul de stat 880 lei 8.10. FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI = 4583. 42. Document: notă contabilă. TVA 380 lei 4583.2 Corectarea cererii de rambursare aferentă sumelor de primit în contul plăţilor efectuate în anul anterior – în roşu. urmare autorizării parţiale de către Autorităţile de management a cererilor de rambursare – în roşu. 7. 4585 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare – INSTRUMENTE STRUCTURALE.FONDURI DE LA BUGET = 7721/cap.1 Diminuarea sumelor de primit pentru plăţile efectuate în anii anteriori.1. Corectarea sumelor de primit de la Autorităţile de Management/Autorităţile de Certificare şi Plată. efectuate în anul curent . 4585 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare – INSTRUMENTE STRUCTURALE.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor. efectuate în anii anteriori .2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor.280 lei 7. efectuate în anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 500 lei 7.10 subcap.280 lei 4583. 42.CONTABILITATE b) sume de rambursat din Fonduri de la buget .10 subcap. 42.01 Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 1. 45. efectuate în anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 500 lei 8.1 Corectarea cererii de rambursare aferentă sumelor de primit în contul plăţilor efectuate în anul curent – în roşu.10. Document: notă contabilă.FONDURI DE LA BUGET = 7721/cap.2. a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE 4583.39 Subvenţii de la bugetul de stat 5.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor.1. TVA 2.2 Diminuarea sumelor de primit pentru plăţile efectuate în anul curent. 10/2009 . Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management cu sumele primite în avans sub formă de prefinanţare prin aplicarea procentului de 10% din valoarea încasată reprezentând prefinanţare stabilit în contractul/decizia/ordinul de finanţare.FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE = 775/cap. Document: notă contabilă.2.000 lei.01-03.cofinanţare 3.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor. efectuate în anul curent .

Document: extras de cont. TVA (9.280 lei – 760 lei = 1.240 lei 9.500 lei).01 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii = 4583.FONDURI DE LA BUGET 3.1 Înregistrarea sumelor rambursate.10.39 Subvenţii de la bugetul de stat 1.10.10.740 lei) 560/cap.FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE = 775/cap.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor.000 lei b) sume rambursate din Fonduri de la buget – cofinanţare (12.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor.01-03.120 lei – 380 lei = 8. TVA 760 lei 4583. 45.10 subcap.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor. efectuate în anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 5. 9.10.000 lei = 2.01-03.000 lei) 560/cap.000 lei. efectuate în anii anteriori .2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor.500 lei = 34.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor. efectuate în anul curent FONDURI DE LA BUGET 20.02 Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 3.1. efectuate în anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 34. 42.2.01-03.2.000 lei – 500 lei – 1. 10/2009 11 .CONTABILITATE 4583.000 lei = 5. subcap. 42.10. 45.01-03.2 Înregistrarea sumelor rambursate. a) sume rambursate din FEN POSTADERARE (36. 42.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor. a) sume rambursate din FEN POSTADERARE (9. 45.2. Încasarea sumelor rambursate de către Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management.500 lei b) sume rambursate din Fonduri de la buget – cofinanţare (3.000 lei – 1. TVA (2. 45.10.520 lei RFPC nr. efectuate în anii anteriori FONDURI DE LA BUGET = 7721/cap. 42.000 lei).000 lei – 500 lei – 3.500 lei) 560/cap. Document: extras de cont.000 lei – 500 lei = 11.10.1.02 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii = 4583. efectuate în anii anteriori . reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate în anul curent.520 lei) 560/cap.01 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii = 4583. reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate în anul anterior.39 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii = 4583.760 lei 9.000 lei b) sume de rambursat din Fonduri de la buget – cofinanţare 1.1.

a) sume aferente FEN POSTADERARE 4584. Document: extras de cont.10 Rezultatul reportat .260 lei 11.FONDURI DE LA BUGET 2.CONTABILITATE 10. Document: notă contabilă. a cărei contravaloare a fost plătită de Autorităţile de Management/Autoritatea de Certificare şi Plată (înregistarea se efectuează de către beneficiarii care îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile) (8.640 lei 13. Înregistrarea obligaţiei de plată la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă.instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii = 4584. Virarea sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat.500 lei b) sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat 4584. TVA 1.500 lei.2 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management . pentru plăţile efectuate eronat înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare.1 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management . 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale = 4481 Alte datorii faţă de buget 10.FONDURI DE LA BUGET = 560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 2.FEN POSTADERARE 4.1 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management .520 lei = 10.260 lei).instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii = 4584. 4481 Alte datorii faţă de buget = 560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 10. a) sume de rambursat aferente FEN POSTADERARE 117.500 lei b) sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget – cofinanţare 1.640 lei 12 RFPC nr. de către Autoritatea de Certificare şi Plată.260 lei 12.10 Rezultatul reportat . 10/2009 .2 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management . Document: notă contabilă. Înregistrarea sumelor datorate Autorităţii de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management în anul următor exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.FEN POSTADERARE = 560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 4. Virarea sumelor în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată/Autorităţilor de Management. Document: extras de cont.140 lei 117.740 lei + 1.

500/11. Regulamentul (CE) nr. 622/30.05. 10/2009 13 . aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 8. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (M.O.04. 457/21. 9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare.02.07.04.O. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. cu modificările şi completările ulterioare.2009). 5. cu modificările şi completările ulterioare.O. 121/27. Legea nr. 618/18.2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice (M. 1. nr.2002).12.06.176/27. 10.2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.O.2009). 3. 11.08. 2. Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.O. Legea nr. 18/26. 1.2008).O.CONTABILITATE VIII. nr. Hotărârea Guvernului nr.legea bugetului de stat pe anul 2009 (M.07. nr.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale (M. nr. Legea nr. nr. nr. 64/03.2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare. nr.548/25. 242/10. cu modificările şi completările ulterioare.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice. 6.2003). 1.06.09. 413/17.08.083/2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul de Dezvoltare Regională. 597/13. 629/03. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. nr.2009). 4. nr.2006). Ordinul ministrului finanţelor publice nr.04. nr. BIBLIOGRAFIE 1. 7.2005).954/16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. cu modificările şi completările ulterioare.169/26.02. 619/15. (Continuare în numărul următor al revistei) RFPC nr.2006 privind finanţele publice locale (M.07. 513/27. precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009 (M. Ordonanţa Guvernului nr.2002 privind finanţele publice (M.2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (M. 364/13.08. 1.O.O.2009).O. 273/29.12.2009).06.917/2005 (M. 2.06. 79/28.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător (M.2009 . Ordinul ministrului finanţelor publice nr.08. 2.O.