You are on page 1of 5

LEMBAR PENGESAHAN

Kasus ini saya ambil dari ruang Poli Kandungan RSUD Dr. Soetomo Surabaya !ada "a#tu mengi#uti !ra#te# #e!ro$esian Program Studi %lmu Ke!era"atan &a#ultas Kedo#teran Uni'ersitas Airlangga Surabaya (anggal )* + ,) Se!tember ,**)

Ma-asis"a

MartinusPernando NIM : 019930045.B

Mengeta-ui
Pembimbing Ruangan Pembimbing A#ademi#

LAP.LEH 1 Pembimbing MARTINUS PERNANDO N%M1 *)22 3** /4 B Saran Pembimbing 1 PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2001 . . *)22 3** /4 B Pembimbing Ruangan a#ademi# .0 Se!tember .RAN PENDAHULUAN Asu-an Ke!era"atan Pada %bu Dengan 5a. 5er'i6 Di Ruang Poli Kandungan RSUD Soetomo Surabaya )/ + )0 Mei Dr.1 MAR(%NUS PERNAND. N%M.**) )* + .**) LAP.le.RAN PENDAHULUAN Asu-an Ke!era"atan dengan (rauma Uret-a .

.

Daftar Ketrampilan Prosedur / Kompetensi Kepera atan medi!al "eda# Ruang Mata RSUD Dr.**) Nama Mahasiswa : Ketrampilan / Kompetensi $uan%an &anda &an%an Pem"im"in% Pem"im"in% $uan%an '(ademi( Pem"im"in% P)ND'*+.+'N . Soetomo Surabaya )/ + )0 Mei .

.ala# satu !ara dalam men%atasi (eadaan terse"ut adala# den%an tinda(an operatif .eta( sun%san% adala# leta( meman-an% den%an "o(on% se"a%ai "a%ian . 5.eta( "o(on% murni 3 prensentasi "o(on% murni /4ran( Bree!#0. Dari semua leta(8leta( ini . Dimana apa"ila !ara8!ara lain dian%%ap tida( "er#asil atau s. 'n%(a (e-adian : 1 3 2 dari seluru# an%(a (ela#iran.an% apa"ila tida( se%era dila(u(an a(an "era(i"at fatal.an% men-adi "a%ian terdepan sedan%(an (edua tun%(ai lurus (eatas. Pun%%un% "iasan. 'dapun leta( sun%san% dapat di"a%i men-adi se"a%ai "eri(ut : 1.arat untu( dila(u(an.an% palin% serin% di-umpai adala# leta( "o(on% murni.atar Bela(an% .e(sio sesarea adala# suatu tinda(an operasi/pem"eda#an untu( men%eluar(an -anin dari ron%%a uterus den%an !ara men%iris dindin% perut dan dindin% uterus.aitu persalinan den%an !ara tinda(an se(sio sesarea. . .an% se%era . . .a( pada multi%ra:ida di"andin%(an den%an primi%ar:ida. 3.an% terenda# / Presentasi Bo(on%0.eta( lutut /presentasi lutut0 dan 4.a tinda(an tida( terpenu#i atau (ondisi i"u memerlu(an tinda(an . 4re(uensi leta( sun%san% le"i# tin%%i pada (e#anilan muda di"andin%(an den%an (e#amilan a9terme dan le"i# "an.arat8s.'. &er%antun% pada tera"an. Bo(on% sa-a .an% (eduan. .eta( (a(i 7 .a tera"a satu (a(i atau lutut dise"ut leta( (a(i atau lutut sempurna dan leta( (a(i atau lutut tida( sempurna. . . Dise"ut leta( "o(on% (a(i sempurna atau tida( sempurna (alau disampin% "o(on% tera"a (edua (a(i atau satu (a(i sa-a.a (edua (a(i atau lutut atau #an.a terdapat (iri depan.eta( "o(on% (a(i /presentasi "o(on% (a(i0 disampin% "o(on% tera"a (a(i /6omplete Bree!#0.a dise"ut den%an istila# 3 In!omplete Bree!#.