You are on page 1of 29

CAP.1 Organizarea si functionarea Primariei comunei Ciurea 1.1. Scurt istoric 1.2. Obiect de activitate 1.3. Organizarea interna 1.4.

Functionalitatr pe componente organizatorice si functii principale 1.5. Relarii cu exteriorul 1.6. Fluxuri informationale 1.7. Structura si evolutia principalelor venituri bugetare la Primaria comuniei Ciurea in perioada 2008-20 0 CAP.2 Îmbunătăţirea ca ru!ui !egis!ati" #i a ce!ui instituţiona! 2.1 !naliza cadrului reglementativ 2.2 !naliza relatiilor de munca 2.3 !naliza capacitatii decizionale 2.4 2.5 Ciurea 2.6 $ficientizarea comunicarii dintre institutia publica si cetatean Concluzii !naliza punctelor forte" a punctelor slabe" oportunitatilor si amenintarilor in #ndentificarea posibilelor solutii in vederea eficientizarii activitatii primariei vederea eficientizarii activitatii primariei Ciurea

CAP.$ Organizarea si functionarea Primariei comunei Ciurea 1.1 %curt istoric

Comuna Ciurea este situata la sud de municipiul #asi" la 0 %m& de acesta" fiind format' din ( sate ) Ciurea"Cur'turi"*umbrava"+lincea",unca Cet'-uii"Picioru ,upului .i Slobozia& Satul Ciurea este satul de re.edin-' al comunei .i are o datare istoric' de la sf/r.itul secolului 01##"c/nd s-a format din popula-ie colonizat' de origine s/rb' 2familiile S/rbu3" ucrainian' 2familiile 4alan3" ungureasc' 2familiile 1uza3 & !st'zi popula-ia comunei Ciurea "conform ultimului recens'm5nt din anul 2002" num'ra circa italieni& *ialogul 5ntre autorit'-ile publice .i popula-ia de -igani nomazi se desf'.oar' 5n limba rom/n' ace.tia fiind cunosc'tori de limb' rom/n'& Suprafa-a comunei Ciurea este de 9((2 :a&din care 28(; :a&teren agricol .i 86; :a& teren neagricol &Popula-ia se ocup' in mare parte cu" cultivarea terenului .i cre.terea animalelor& Prim'ria func-ioneaz' ca institu-ie cam din anul 8(0" 5n cadrul ei exist'nd" la vremea respectiv' o sal' de na.teri .i un post de poli-ie &Serviciile publice existente in comun' sunt cele oferite de aparatul propriu al Prim'riei pe linie de stare civil'" autoritate tutelar'" asisten-' social'" evidenta popula-iei" eviden-' funciar'" a efectivelor de animale .i p's'ri" urbanism .i respectarea disciplinei 5n construc-ii&*e asemenea servicii publice se mai realizeaz' prin .colile din comun'" urmare a desf'.ur'rii procesului de 5nv'-'m5nt" cabinetele medicale individuale care asigur' asisten-' medico-sanitar'< biroul de poli-ie = prin ac-iunile specifice& Raporturile dintre autorit'-ile administra-iei publice locale din comune .i ora.e .i autorit'-ile administra-iei publice de la nivel >ude-ean se bazeaz' pe principiile autonomiei" legalit'-ii" responsabilit'-ii" cooper'rii .i solidarit'-ii 5n rezolvarea problemelor 5ntregului >ude-& !stfel" 5n rela-iile dintre autorit'-ile administra-iei publice
?eorge #oan ,a:ovarie" @@Aarele atlas geografic al Rom/nieiB vol&##" pag&9;< C&Cost'c:escu" @@Catalogul documentelor moldovene.tiB

0& 00 locuitori" dintre care) 6 70 rom/ni " 620 -igani nomazi

.i 80

2

privind finantele publice locale" lege care abroga OR*OE!EF! *$ GR?$EF! nr& 97 din 7 iunie 2008 -privind fmantele publice locale3 8 .i serviciile publice din subordinea acestora" cu personalitate >uridic'" indiferent de modul de finan-are a activit'-ii acestora& Dn descrierea din prezen-a lege se 5ncadreaz' .i centrale" :ot'r/rilor Consiliului Cude-ean" ale Consiliul .i ale legilor -'rii" ale *ecretelor Pre.ului 4ucure.5nfiin-area de activit'-i economice de ap'rare a drepturilor omului< efectuarea de investi-ii .i se stabilesc impozitele" taxele locale .i 5ntre consiliul local .i se aprob' bugetele de venituri .i Prim'ria comuniei Ciurea& Prim'ria are c' principala atribu-ie" gestionarea resurselor care apar-in comunei& Pentru aceasta" anual se elaboreaz' .i executarea de lucr'ri publice& 0 tr's'tura aparte a institu-iilor publice este cea legat' de caracteristicile bunurilor produse de c'tre acestea .$?$ nr& 2(8 din 26 iunie 200.ele" municipiile" sectoarele ora.i solu-ioneaz' probleme curente ale colectivit'-ii asigur/nd respectarea drepturilor .i execu-iei bugetului local< .ti" >ude-ele" municipiul 4ucure.2.ti" institu-iile .ocal .i modul de valorificare sau" altfel spus" de modul de distribuire a acestora c'tre beneficiari& &#nsitutie public' local' este denumirea generic'" incluz/nd comunele" ora. Obiect e acti"itate Primarul" viceprimarul" secretarul 5mpreun' cu aparatul propriu al Consiliului .i taxele speciale& !dministra-iile publice locale au dreptul c' 5n limitele legii s' aib' ini-iativa 5n toate domeniile cu excep-ia celor care sunt date 5n competen-a altor autorit'-i publice& Prim'ria este institu-ia 2 .ocal constituie Prim'ria comunei " institu-ie public' cu activitate permanenta" care duce la 5ndeplinire prevederile Constitu-iei .edintelui Rom/niei" ale +ot'r/rilor ?uvemului" ale actelor emise de ministere .organizarea elabor'rii" administr'rii .i primar" pe de alt' parte" nu exist' raporturi de subordonare& 1.i alte autorit'-i ale administartiei publice locale .egea administratiei publice locale 2.i c:eltuieli .locale .i libert'-ilor fundamentale ale cet'-enilor& Obiectul de activitate al administra-iei publice locale 5l constituie administrarea patrimoniului local cu respectarea legilor2 av/nd o competent' general' dar .i una teritorial'& Dn acest sens" poate adopt' :ot'r/ri 5n toate domeniile de interes local" precum) .i consiliul >ude-ean" pe de o parte" precum .

i r'spund de realizarea atribu-iilor ce revin acestora" 5n condi-ii de legalitate .ocal pentru anul 200( & Dntreaga activitate a Prim'riei este organizat' .i compartimente aflate 5n subordinea secretarului) o 4iroul autoritate tutelar'& Protec-ie social'& Rela-ii cu publicul< o Oficiul de secretariat< o Of5ciul consilier >uridic< o Compartimentul agricol< H Servicii .3.i compartimente aflate 5n subordinea primarului) o 4irou financiar contabil< o Compartiment taxe .i structura serviciilor publice ale consuliului local al comunei Ciurea 200(3) H Servicii .public' care duce la 5ndeplinire :ot'r/rile Consiliului .i amena>area teritoriului< o Protec-ie civil'< H Servicii .i condus' de c'tre primar" serviciile" birourile .i integrare european'< 9 .i eficient'& Dn cadrul Prim'riei comunei Ciurea exist' urm'toarele compartimente 2!nexa nr& -Organigram' .i impozite< o Compartimentul financiar contabil< o Compartiment proiecte" ac:izi-ii publice .ocal .i compartimentele fiind subordonate direct acestuia sau viceprimarului .i compartimente" conform organigramei aprobate de Consiliul .i solu-ioneaz' problemele curente ale comunit'-ilor umane 5n care func-ioneaz'& 1.i secretarului" care asigur' .i compartimente aflate 5n subordinea viceprimarului) o serviciul pompier< o Compartimentul urbanism .ocal al comunei Ciurea privind aprobarea organigramei prim'riei" a num'rului de posturi . Organizare internă Structura organizatoric' a Prim'riei comunei Ciurea este 5n conformitate cu :ot'r/rea Consiliului .i a statului de func-ii ale acesteia& Prim'ria comunei Ciurea este organizat' pe" birouri .

tia 2 persoane au func-ii de demnitar 2primar .4.te func-ii de execu-ie& *in 28 de salaria-i" 8 sunt func-ionari publici . &unctiona!itate 'e com'onente organizatorice si functii 'rinci'a!e Rela-iile 5n cadrul " !dministra-iei Publice .ocal av/nd competente de control asupra Primarului c/t .o 4irou urbanism .ocal prin competentele pe care le are 5n virtutea dublului s'u rol de autoritate local' .i primari pot fi apreciate pornind de la observa-ia c' primarii sunt autorit'-i executive .ocale sunt rela-ii interne 5ntre compartimente" 5ntre categorii de personal" manifest/ndu-se de asemenea 5ntre func-ii diferite& Potrivit criteriilor de constituire 5n sistem a sarcinilor publice corespunz'tor tipurilor de servicii cunoscute se pot identifica 5n cadrul aceleeasi institu-ii rela-ii de cooperare" care pot fi formalizate 2obligatorii prin acte nonnative3 sau neformalizate 2facultative3& Rela-iile dintre Consiliul .i de control prin delegare" at/t Consiliul .ocal .i 5n acela.i plata c:eltuielilor institu-iilor publice& Forma general' a fluxului informa-ional se prezint' astfel) 7 .i acesta la r/ndul s'u" asupra Consiuliului .i dreptul de a sesiza prefectul3& Fluxul financiar al informa-iilor 5ntre compartimente este dat de ordinul (62I 2002 privind aprobarea normelor metodologice privind anga>area" lic:idarea" ordonan-area .i amena>area teritoriului< o 4ibliotec'< Prim'ria comunei Ciurea are 28 de salaria-i& *intre ace.i timp" din punct de vedere al modului de formare" ambele autorit'-i sunt constituite din votul direct al cet'-enilor ceea ce confer' 5n egal' m'sur' legitimitate" deosebirea dintre ele fiind de natur' >uridic' 2ambele autorit'-i apar-in !dministra-iei Publice3& $xist' deci" 5n primul r/nd" rela-ii de cooperare .i 0 sunt personal contractual& 1.i Primar& Dn acela.i nu deliberative" ceea ce 5nseamn' c' dintr-un anumit punct de vedere ar exista o rela-ie de autoritate 5ntre Consiliu .i timp" agent al statului 2control de legitimitate .i viceprimar3" persoan' ocup' func-ie de conducere 2trebuie s' existe cel pu-in 9 func-ii de execu-ie 5n subordine3 iar restul de personal 5ndepline.

i legalitatea prin semn'tura .efului de compartiment sau responsabilului cu ac:izi-ii publice& -atestarea >uridic' a documentului se realizeaz' de c'tre compartimentul >uridic prin 5nsu.i aprobare de c'tre ordonatorul principal de credite& !dministra-ia Public' 5n unit'-ile administrativ-teritoriale se organizeaz' .i avizare& .prezentarea la comparimentul financiar contabil pentru 5ncadrarea 5n prevederile legale& .-compartimentul de specialitate din cadrul unit'-ii poate ini-ia un proiect de anga>ament care se prezint'" sub forma scris' .i 5ncadrarea 5n creditul bugetar aprobat< o prezentare a documentului spre analiz' .ire .i viz' de control financiar preventiv" care presupune aprobarea anga>amentului din punct de vedere al legalit'-ii" regularit'-ii .i func-ioneaz' 5n temeiul principiilor autonomiei locale" descentraliz'rii serviciilor publice" .i care trebuie s' respecte toate prevederile legale& !cest anga>amente se prezint' sub form' de contracte de ac:izi-ii publice" comenzi" conven-ii" contracte de munc'" acte de control" acorduri de 5mprumut& !nga>amentul trebuie s' aib' viza privind realitatea" regularitatea .pentru a fi prezentat ordonatorului de credite" anga>amentul trebuie s' aib' . .

ti" c' autorit'-i deliberative .ocal emite +ot'r/ri de Consiliu .te 5n toate problemele de interes local" cu excep-ia celor care sunt date prin lege 5n competen-a altor autorit'-i publice& Consiliul .ului sau >ude-ului& !utorit'-ile !dministra-iei Publice prin care se realizeaz' autonomia local' 5n commune .i al consult'rii cet'-enilor 5n solu-ionarea problemelor locale de interes deosebit& Prin autonomie local' se 5n-elege dreptul .ocal& Aa>oritatea :ot'r/rilor se adopta cu >um'tate plus unu din voturi& Pimaru! conduce activitatea Prim'riei comunei Ciurea .i ora.i atribu-iile" precum .i primar" ca autoritate executiv'& Consiliul local şi primarul func-ioneaz' ca autorit'-i ale !dministra-iei Publice (oca!e .i :ot'r'.ocal" cu spri>inul viceprimarului .i func-ionarea" competentele .i gestionarea resurselor" care potrivit legii"apar-in comunei" ora.i a gestiona" 5n numele .eligibilit'-ii autorit'-ilor !dministra-iei Publice .i capacitatea efectiv' a autorit'-ilor !dministra-iei Publice .i al secretarului& Primarul 5ndepline.i a institu-iilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului .eful administra-iei publice locale .i al aparatului propriu de specialitate al autorit'-ilor administra-iei publice locale" pe care 5l conduce .i reprezint' autoritatea deliberativ' a comunei& Consiliul .te o func-ie de autoritate public'& $l este .ocal are ini-iativa .i ora.i liber exprimat" o dat' la 9 ani .i prive.ocal Ciurea este compus din ( consilieri" ale.i efectiv" atribu-iile pe care le au la nivel local& Consiliul .e sunt consiliile locale" comunale .ocale de a solu-iona .a nivelul Consiliului .i prin vot universal" egal" direct" secret .i or'.ocal" se organizeaz' servicii publice c') urbanismamena>area teritoriului" gospod'rie comunal'" stare civil'" buget-contabilitate" secretariatadiministrativ& *eterminarea acestor servicii publice se face 5n fiinctie de competenta autorit'-ilor administrative autonome" care rezolv' prin aceste sarcini" 5n mod concret .i financiar' .i rezolv' treburile publice din comune .i 5n interesul colectivit'-ilor locale pe care le reprezint'" treburile politice" 5n condi-iile legii& !utonomia local' este numai administrativ' .ene.te organizarea .ocale" legalit'-ii .e" 5n condi-iile legii& .i 5l controleaz'& Primarul emite dispozi-ii& Conform legii" primarul deleag' o parte din atribu-iile sale viceprimarului& ( .

i taxelor locale datorate de persoanele >uridice& !ici persoanele >uridice pot veni s' depun' declara-iile anuale de impunere" precum .i taxelor datorate de contribuabilii persoane>uridice cu bunuri impozabile pe raza comunei Ciurea Pentru persoane fizice) Personalul de specialitate din cadrul acestui compartiment este la dispozi-ia contribuabililor persoane fizice care doresc s'-.i controlul impozitelor .edinte al Comisiei pentru protec-ia drepturilor copilului" confonn O&G&?&nr&2.i declararea 5n termenele legale a impozitelor .i 5ndepline.te evidenta contabil' a veniturilor .i #mpozite a fost stabilit' 5n a.te lucr'rile supuse dezbaterii consiliului local" coordoneaz' compartimentele .I 66( republicata& Printre atribu-iile secretarului se afl') avizarea proiectelor de :ot'r/re de consiliu local" asum/ndu-.i depun' cereri 25nso-ite 8 .egea nr&2 7I200 privind administra-ia public' local'" coordoneaz' compartimentele prev'zute 5n organigram' Prim'riei comunei Ciurea .i r'spunderea pentru legalitatea acestora" contrasemneaz' :ot'r/rile pe care le consider' legale" avizeaz' pentru legalitate dispozi-iile primarului" preg'te.i taxelor locale" respectiv" pentru a deservi" 5n condi-ii optime" contribuabilii persoane fizice sau >uridice& Pentru persoane >uridice) Personalul de specialitate din cadrul acestui compartiment se ocup' cu impunerea" constatarea .i declara-iile rectificative ori de c/te ori 5.i Com'artimentu! &inanciar Contabi!& Structura birourilor din cadrul CompartimentulJ Faxe .i activit'-ile cu caracter >uridic" de stare civil'" autoritate tutelar' .te atribu-iile prev'zute 5n .i modific' baza impozabila 5n eursul anului fiscal& Dntregul personal din acest compartiment" particip' pe parcursul anului la efectuarea verific'rii declara-iilor de impunere depuse" respectiv 5n ac-iuni de control fiscal ulterior" de fond sau tematic" pentru stabilirea corect' .a fel 5nc/t s' r'spund' cerin-elor legisla-iei din sfera gestionarii impozitelor .i asistenta social' din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local& )irou! fmanciar contabi! urm're.%ecretaru! 5ndepline.i declare bunurile impozabile2 cl'diri" teren" auto3& Fot aici" contribuabilii pot s'-.te func-ia de pre.i c:eltuielilor institu-iilor publice" modul de anga>are a creditelor bugetare& Dn cadrul acestui compartiment este organizat' execu-ia bugetar'& Dn cadrul acestui birou se disting Com'artimentu! *a+e #i $m'ozite .

i taxe s' poat' ac:ita la timp .te declara-iile de F&1&!&" obliga-iile de plat' c'tre stat .i 5n cuantumul legal" crean-ele fiscale datorate bugetului local& *e asemenea acest compartiment mai are rolul de a eviden-ia veniturile 5ncasate la bugetul local" desc'rcarea rolurilor contribuabililor care efectueaz' plat' prin banc'" 5ntocmirea de situa-ii periodice" statistice sau comparative" cu privire la veniturile bugetului local& Fotodat' se afl' la dispozi-ia contribuabililor persoane >uridice pentru clarificarea unor neconcordante ivite cu privire la pl'-ile efectuate de contribuabili" precum .i #mpozite existent 5n Prim'ria Ciurea" personalul de specialitate din cadrul acestui compartiment" efectueaz' 5n mod sistematic" verific'ri ale declara-iilor persoanelor fizice" 5n teren" prin controale fiscale" pentru stabilirea eventualelor diferen-e fa-' de valorile declarate de contribuabilii persoane fizice" ce de-in propriet'-i pe raza comunei Ciurea" .i le depune la *irec-ia ?eneral' a Finan-elor& 6 .i pentru verificareacertificatelor fiscale emise contribuabililor persoane >uridice& Fot acest compartiment are rolul de a urm'ri stingerea crean-elor bugetului local" prin aplicarea procedurilor specifice de executare silit'" pentru recuperarea impozitelor " taxelor" amenzilor" care nu au fost 5ncasate prin plata benevol' a contribuabililor persoane fizice sau >uridice" la termenele scadente" stabilite de actele normative 5n vigoare& Compartimentul Fmanciar Contabil efectueaz' controlul financiar preventiv< 5ntocme.te ordinele de plat'" dispozi-iile de plat'" registrul de cas'" tine periodic evidente 2urm'rirea activelor fixe" evidenta tuturor opera-iunilor de contabilitate pe conturi contabile" conturi bugetare" articole" alineate" conturi deautof5nantare" pe articole .i a bilan-ului contabil trimestrial .i anual" 5ntocme.i taxelor locale& Pentru completarea evidentei fiscale a compartimentului Faxe .de documente >ustificative3 pentru acordarea unor facilit'-i fiscale" dac' se 5ncadreaz' 5n prevederile legale de scutire sau reducere a impozitelor .i a tuturor drepturilor salariale3" efectueaz' opera-iuni de plat' .i 5ncasare 5n numerar" efectueaz' balanta lunar'" precum .i alineate< eviden-a stocurilor de materiale" evidenta salariilor .i corectarea acestora" c/nd este cazul" pentru c' pl'titorii de impozite .

ocale trebuie exercitat' strict 5n limitele legii .i autorit'-ile locale ale !dministra-iilor Publice sunt rela-ii extrem de variate .i complexe" ele se manifest' ca rela-ii de autoritate ierar:ic' cu mstitutiile superioare) rela-iile dintre autoritatea de v/rf a !dministra-iei Publice .e!aţii cu e+terioru! Rela-iile dintre autoritatea de v/rf a !dministra-iei Publice .1.i cu respectarea autonomiei func-ionale a acestora" principiul autorit'-ii administrative .i autorit'-ile locale ale !dministra-iei Publice cu competen-' general'" comisiile locale .te d'rile de seam' contabile 2trimestrial .i annual3 .i primar .5 .i le depune la *&?&F&P&C&F&S&< 2& *&?&F&P&C&F&S& verific' d'rile de seam' .i al descentraliz'rii serviciilor publice fiind 5nscrise 5n Constitu-ie& & Primarul 5ntocme.i le centralizeaz'& *area de seam' centralizat' asupra execu-iei bugetului local este trimis' la A&F&P& la termenele stabilite de acesta& 0 .sunt rela-ii de autoritate ierar:ice" generate de competenta general' pe care o are guvemul de a conduce 5ntreaga administra-ie public' la nivel na-ional& $xpresia acestui tip de rela-ie de autoritate este dreptul de control al legalit'-ii pe care 5l are prefectul" c' repreentant al ?uvemului 5n teritoriu" precum .i dreptul ?uvemului de a emite acte >uridice obligatorii pentru aceste autorit'-i locale& !utoritatea ?uvemului asupra Consiliilor .

i al bugetelor locale< 7& analizeaz' execu-ia bugetar' .te contul de execu-ie a bugetului de venituri .& Copartimentul de #mpozite .idepune la *&?&F&P&C&F&SK8& urm're.Contabilitate confrunt' cu Compartimentul #mpozite .te" controleaz' .i c:eltuieli .i Faxe urm're.i Faxe veniturile 5ncasate" 5ntocme.i prezint' contul general de execu-ie al bugetului de .i depune la A&F&P& contul de execu-ie a bugetelor locale pe ansamblul >ude-ului la.te .i 5ncaseaz' veniturile locale< 2& Compartimentul Finan-e .i< 9& elaboreaz' lucr'rile privind contul general anual de execu-ie a bugetului de stat .

7.i ridic' cu C&$&C& numerar de la Frezoreria Aunicipiului la.i 5ncasarea impozitelor .i Faxe 5ncaseaz' venituri de la agen-i economici 2regii autonome" societ'-i comerciale etc&3 institu-ii publice .i popula-ie reprezent/nd impozite" taxe" v'rs'minte" prelev'ri" contribu-ii la bugetul local& Casieria depune la termen 5ncas'rile zilnice .stat" Parlamentului p/n' la iunie< .ezarea .i 5n&vederea efectu'rii pl'-ilor& 1.& Parlamentul aprob' contul general de execu-ie a bugetului de stat& Casieria din cadrul Compartiment #mpozite .i Faxe are ca sarcini principale impunerea contribuabililor verificarea acestora" precum . %tructura #i e"o!uţia 'rinci'a!e!or "enituri bugetare !a Primăria comunei Ciurea 5n perioada 2008-20 0& !nul 2000 a creat la nivelul unit'-ilor adiministrativ teritoriale" deci .i constatarea eventualelor abateri de la 2 .i taxelor locale& Compartimentului #mpozite .i la nivelul Prim'riei comunei Ciurea" compartimentele de specialitate cu rol 5n a.

i Faxe" mai exist' factorii obiectivi" reprezenta-i de modific'ri legislative care au un puternic efect asupra evolu-iei indicatorilor men-iona-i& Eum'rul de contribuabili este reprezentat 5n baza de date de num'rul de coduri de rol nominal unice& mii ROE 2008 5571 2006 5725 40../ 1/77 An *ota! contribuabi!i Persoane fizice 5/03 Persoane -uri ice 1"o!utie2 / 400 2.67 40.legisla-ia fiscal' 5n vederea corect'rii lor& Pentru a se putea prezenta activitatea acestui serviciu 5n intervalul 2007-200(" se au 5n vedere mai mul-i indicatori) H num'rul de contribuabili< H totalul debitelor anuale stabilite< H gradul de 5ncasare a pnncipalelor categorii de impozite< H situa-ia centralizat' a ac-iunilor de inspec-ie fiscal'& Fo-i ace.74 4.adic' activitatea Compartimentului #mpozite . 026 20 0 5.i cauzele fiind explicate 5n urm'toarele r/nduri& Pe l/ng' factorii subiectivi care influen-eaz' evolu-ia acestor indicatori .ti indicatori au fost urm'ri-i 5n perioada raportat'" evolu-ia lor precum .22 8 .

163.i noi contribuabili& Prin debitele anuale stabilite se 5n-elege suma debitelor datorate de contribuabilii persoane fizice .tere real'" >ustificat' prin ac-iunile de identificare de mas' impozabila 5ntreprins' 5n teren" 5n urma c'rora au fost identifica-i .i ale Consiliului .65 $volu-ie 2mii Ron3 3751.i factori precum) infla-ia" specificul activit'-ilor desf'.i impu.ocal" privind materia impozabil'3" 5n func-ie de tipul impozitului .i >uridice >uridice 5ntr-un an fiscal& $volu-ia acestui indicator este influen-at' pe de o parte de ac-iunile de inspec-ie fiscal'" 5n urma c'rora s'-u atras sume suplimentare la bugetul local" iar pe de alt' parte de modific'rile legislative care au crescut sau diminuat masa impozabila 2+ot'r/ri ale ?uvemului .50 0.5ncep/nd din anul 2006" num'rul de contribuabili a crescut" aceasta fiind o cre.5ntreprinderi care reprezentau o surs' important' de venituri pentru popula-ia comunei& !n 2//0 2//../7 L 4/.urate de contribuabili" precum .*in graficul nr& se remarc' urm'toarele) .6.i perioada de referin-'& *e asemenea" la modificarea 25n timp3 acestui indicator au mai contribuit .14.62 1117.3 9 .i falimentul unor 5ntreprinderi c') S&C& KAoldoforestB"S&C&Fortus S&! etc&. 2/1/ *ebit 2mii Ron3 .13 12.2/ 117.

*in tabelul de mai >os rezult') . 96&.i debitele stabilite 5n sarcina contribuabililor" de c'tre Compartimentul Faxe .terea debitelor anuale declarate de c'tre contribuabili" ac-iunile de control 5n urma c'rora s-au stabilit diferen-e de impozit stabilite suplimentar fa-' de declara-iile depuse de contribuabili& Prin gradul de colectare a impozitelor se 5n-elege raportul dintre suma 5ncas'rilor .i #mpozite& Se supun analizei 5n special impozitul pe cl'diri" teren .i taxelor locale" av/nd ca rezultat cre. (897&20 Dncasat 2mii Ron3 99& .debitele au avut o evolu-ie ascendenta 5n anul 2006 fa-' de anul 2008" fapt datorat 5n principal urm'torilor factori) index'rii anuale a impozitelor .i cel pentru mi>loace de transport" datorat de contribuabilii persoane f5zice .i >uridice& Dn graficul care urmeaz' se poate observa evolu-ia gradului de 5ncasare a impozitelor .&7 procente& Dn ce prive.8 ?rad *in tebelul de mai sus se poate constata c' media 5ncas'rilor este de 9. 77I200(" privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 200(& #mpozitele si taxele locale datorate de persoanele fizice 5n temeiul noului Cod Fiscal" sunt) impozitul pe cladiri <impozitul pe teren< taxa asupra mi>loacelor de transport& Cadrul normativ in fundamentarea taxelor si impozitelor la Primaria comunei 7 .i taxe corespunz'toare bugetelor locale3"am atasat anexa nr& 2 un tabel cu venituri financiare& 4ugetul de venituri si c:eltuieli al anului 20 0 a fost aprobat cu trecerea la categoria venituri a urmatoarelor structuri) & #mpozite" taxe" alte venituri< 2& 1enituri cu destinatie special' 2in principal donatii si sponsorizari3< 3.i a taxelor men-ionate mai sus" pentru anii 2006" respectiv 20 0& !n 5ncasare L 2006 20 0 *ebite 2mii Ron3 227.te evolu-ia pe principalele categorii de venituri fiscale 2impozite . Cote si sume defalcate din impozitul pe venit< 9& Sume defalcate din F&1&!&< *in acest an" impozitele si taxele locale se stabilesc in conformitate cu prevederile noului Cod Fiscal si +C.& 9 7(86& 0 79 2&8.

.283" art& 28.( din O&?&G& nr& 97I2008 privind finantele publice locale< .I . lit& KbM" art& 2.egea 898I200.283" art& 2(8 2 3 si 223" art& 282 2 3 si 223" art& 288 2 3 ." pct& .impozite si taxe locale< 3 +&?& 08.egii 7( I2008 privind Codul fiscal . .2.-08-200. privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mi>loacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 2 tone" aplicabile in anul fiscal 200(< .8 2 3 293" art& 2(0 293" art&2( N 3 . privind nivelurile pentru valorile impozabile" impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora" precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 200(< 3 O&?& nr& 62I2008" republicata" privind codul de procedura f5scala cu modif5carile si completarile ulterioare< .+&?& 7 9I27.2 83" art& 2.art& . alin 223 lit& c din .art& 7.0 223" art&2.273" art& 2." alin& 2" art&2( si art&80< .0-200.273" art& 2(7 2 3 .prevederile art& 6 pct& 8 din Carta europeana a autonomiei locale" adoptata la Strasbourg la 7 octombrie 687 si ratiflcata prin .art&289" lit& KbM" art&270" pct&ll" lit& KtM" art& 278 pct&223 si pct&2. din Constitutia Romaniei< .7 223" art& 2.titlul #0 .art& 27< art&88 alin 293" lit& c< art& 9.egea nr& 2 7I200 " privind administratia publica locala" cu modificarile si completarile ulterioare< .Ciurea" este reprezentat de) . pentru modificarea si completarea . privind finantele publice locale art& .egea nr& 66I 66(< .3" art& 28(" art& 288 2 3 si 223" art& 262 din Fitlul #0 #mpozite si taxe locale .3" art&277 pct&223" art&27( lit& KiM" art& 278 2 3 .. 2 3 ..egea 2(8I200.egea 7( I2008 privind Codul fiscal< .( 2 3 .

i ale bugetelor locale .a baza fundamentarii indicatorilor financiari la Prim'ria comunei Ciurea st' .i taxe din prim'rie care" pe seama eviden-ei organizate .i a informa-iilor comunicate de persoanele >uridice .i la bugetul local al comunei Ciurea" r'spunderea fundament'rii veniturilor proprii revine compartimentului specializat de impozite .i a altor drepturi ale func-ionarilor publici pentru anul 2006& Conform legii fnan-elor publice nr& 700I2000" veniturile bugetare reprezint' resurse b'ne.2 Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a celui instituţional 2.i din transferuri cu destina-ie special'& #n ceea ce prive.i cele metodologice de aplicare" emise" de regul'" de c'tre Ainisterul Finan-elor Publice& Reprezentativ pentru cadrul >uridic de ac-iune in aceast' directie este .CAP.te fundamentarea veniturilor bugetare" cadrul >uridic men-ionat mai sus este completat de +otararea Consiliului .i fundamentari ce stau la baza propunerilor de proiecte pentru bugetele locale& Suportul >uridic folosit in a.ezarea .ocal al Primariei Ciurea privind stabilirea ianuarie 200(3" care inlocuie.i din cote .a bugetele locale" deci .i drepturile salariale .i perceperea veniturilor bugetare il reprezint' actele normative aprobate cu privire la instituirea lor" precum .i sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat" cote adi-ionale la unele venituri ale bugetului de stat .ti care se cuvin diferitelor bugete" in baza unor prevederi legale" formate din impozite" taxe" contributii" alte varsaminte" alte venituri" cote defaclate din unele veituri ale bugetului de stat& Conform legii privind finan-ele publice locale nr& 2(8I200.egea nr& 7( din 22 decembrie 2008 privind Codul Fiscal 2aplicabil' incepand cu data de inainte de 2008& ." veniturile locale se formez' din impozite si taxe" alte venituri si din venituri cu destina-ie special' precum .i fizice din localitate" procedeaz' la calcule .te mare parte din legile specifice cu privire la veniturile si c:eltuielile bugetare adoptate ( .i legea nr& 700 din 2002 privind finan-ele publice" ordonan-a de urgenta nr& 97 din 2008 privind finan-ele publice locale" ordonan-a de urgenta nr& 62 din 2009 privind reglementarile .1 Ana!iza ca ru!ui reg!ementati" a'!icabi! .

i a veniturilor ob-inute din acestea" precum .i a bazei de impozitare in func-ie de care se calculeaz' impozitele .i pe alte elemente specifice" inclusiv pe serii de date" in scopul evalu'rii corecte a veniturilor& !stfel" conform clasifica-iei economice veniturile aferente bugetelor locale se structureaz' in urmatoarele categorii enumerate in figura de mai >os) 8 .egea nr& 7( din 22 decembrie 2008 privind Codul Fiscal 2aplicabil' incep/nd cu data de ianuarie 200(3" impozitele si taxele locale sunt dup' cum urmeaz') impozitul pe cl'diri< impozitul pe teren< taxa asupra mi>loacelor de transport< taxa pentru eliberarea certificatelor" avizelor si a autoriza-iilor< taxa pentru folosirea mi>loacelor de reclama si publicitate< impozitul pe spectacole< taxa :otelier'< taxe speciale< alte taxe locale& Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaz' pe constatarea si evaluarea materiei impozabile .impozitelor si taxelor locale pentru anul 20 0& *in .i taxele aferente" evaluarea serviciilor prestate .

2.2 Ana!iza re!atii!or e munca Rela-iile dintre autoritatea de varf a !dministra-iei Publice .i complexe" ele se manifest' ca rela-ii de autoritate ierar:ica cu institu-iile superioare) rela-iile dintre autoritatea de varf a 6 .i autorit'-ile locale ale !dministra-iilor Publice sunt rela-ii extrem de variate .

i no-iunea de decizie administrativ'& Procesul decizional cuprinde o multitudine de decizii care 5n elaborarea lor trec printr-o serie de etape bine determinate& Procesul decizional este prezent c:iar .edinte de stat3& !ltfel spus" deciziile sunt o component' de baz' a activit'-ii zilnice a func-ionarilor publici din zilele noastre" .i primar .i cet'-eni pot fi) rela-ii de cooperare 2colaborare3" rela-ii de utilizare a serviciilor publice" de presta-ii din partea adiministra-iei c'tre cet'-eni .i rela-ii de autoritate 2sau de subordonare a cet'-enilor fat' de organele !dministra-iei Publice3& 2.3 Ana!iza ca'acităţii eciziona!e Pentru a putea vorbi de proces decizional trebuie avut' 5n vedere .!dministra-iei Publice si autorit'-ile locale ale !dministra-iei Publice cu competen-a general'" comisiile locale .ocale trebuie exercitat' strict in limitele legii .i al descentraliz'rii serviciilor publice fiind inscrise in Constitu-ie& Rela-iile ce se stabilesc intre autorit'-ile !dministratiei Publice .i dreptul ?uvemului de a emite acte >uridice obligatorii pentru aceste autorit'-i locale& !utoritatea ?uvemului asupra Consiliilor .sunt rela-ii de autoritate ierar:ice" generate de competen-a general' pe care o are guvemul de a conduce intreaga administra-ie public' la nivel national& $xpresia acestui tip de rela-ie de autoritate este dreptul de control al legalit'-ii pe care il are prefectul" ca repreentant al ?uvemului in teritoriu" precum .i cu a>utorul lor se realizeaz' 5n mare parte activitatea de administra-ie public'& *ecizia administrativ' este o manifestare de voin-' a func-ionarilor sau a organelor administra-iei" manifestare ce este premerg'toare ac-iunilor de 5ntreprins .tiin-ific< s' aib' un caracter realist'< s' intervin' 5n timp util< s' fie integrat' 5n ansamblul deciziilor administrative adoptate anterior< s' fie oportun'& Procesul decizional este extrem de complex" iar organele abilitate 5n acest scop 20 .i cu respectarea autonomiei func-ionale a acestora" principiul autorita-ii administrative .i atunci c/nd sunt prestate sarcini sau activit'-i m'runte sau atunci c/nd sunt semnate documente oficiale 2de c'tre un ministru" conduc'tor sau pre.i prin care se opteaz' pentru o solu-ie" 5n vederea atingerii unui scop& Orice decizie administrativ' trebuie s' r'spund' urm'toarelor cerin-e) s' fie fundamentat' .

i eficien-a procesului decizional 2reducerea costurilor de decizie" reducerea timpului de decizie .i institu-iile de la nivel local cunosc cel mai bine nevoile comunit'-ii este necesar ca acestea s' adopte deciziile 5n leg'tur' cu solu-ionarea problemelor locale& $ste necesar ca func-ionarii publici din administra-ia central'" respectiv din institu-ii locale s' aib' o viziune sistemic'" asupra realit'-ilor din sistemul administrativ .tient c'tre atingerea scopului propus& Cele mai multe procese decizionale implic' un grad de incertitudine& *e exemplu" atunci c/nd se utilizeaz' termenul de proces de luare a deciziei" se sub5n-elege .i pertinenta unei anumite modific'ri a comportamentului s'u .i o capacitate ridicat' de analiz' .i calitatea actului administrativ& Frebuie s' se urm'reasc' eficacitatea rezultatelor deciziilor 2acces rapid la informa-iile relevante" recunoa.i alternativa lu'rii deciziei .i nerezolv'rii problemei& Se spune c' problemele au fost atacate& Aodelele de conducere trebuie s' ofere ipoteze de lucru privind reprezentarea obiectivelor ce trebuie atinse& Organele .i identificarea mai rapid' a problemei" acces mai u.au o mare responsabilitate pentru a putea evita adoptarea unor decizii eronate& *e calitatea deciziilor depinde .terii" nu totdeauna suficiente de c'tre acele organe" a problemelor care privesc colectivit'-ile locale& #erar:izarea din sistemul administrativ impune executarea deciziilor" luate de organele de la nivelurile superioare" de c'tre organele de la nivelurile inferioare& $ste important ca rezolvarea problemelor de interes pentru comunit'-ile locale s' se fac' din ini-iativ' administra-iei locale& Pentru a lua o decizie se presupune parcurgerea unui proces complex prin care se 2 .i sintez' a informa-iilor provenite de la administra-ia local' .iIsau de la cet'-eni& Rezolvarea situa-iilor din unitatea administrativ-teritoriala prin decizii ale organelor administrative centrale" ierar:ic superioare" comport' riscul unor solu-ii neadecvate" datorit' cunoa.or la instrumentele de analiza3 .terea .te oportunitatea .i elaboreaz' alternative posibile 5n acest sens" aleg/nd pe una dintre acestea ca ac-iune 5ndreptata con.i reducerea efortului depus3& Putem spune c' un proces decizional bun poate fi asociat cu succesul pe termen lung al institu-iei& Procesul decizional poate fi definit ca fiind procesul prin care un sistem inteligent stabile.

i efectele ce le poate provoca 5n viitor 5n societate& *e aici observ'm c' procesului decizional 5i revine un rol foarte important 5n cadrul activit'-ii de administra-ie public'& Particularit'-i ale deciziei administrative )rezult' din colaborarea a diferitelor persoane din compartimente diferite< exist' un volum mare de munc'< avizarea o fac2e3 una sau dou' persoane< responsabilitatea apar-ine mai multor persoane titulare ale unor func-ii publice< presupune derularea unui proces 5n mai multe etape& !v/nd 5n vedere c' organele .terii" nu totdeauna suficiente de c'tre acele organe" a problemelor care privesc colectivit'-ile locale& #erar:izarea din sistemul administrativ impune executarea deciziilor" luate de organele de la nivelurile superioare" de c'tre organele de la nivelurile inferioare& $ste important ca rezolvarea problemelor de interes pentru comunit'-ile locale s' se fac' din ini-iativ' administra-iei locale& 22 .asum' anga>area fa-' de un anumit parcurs" 5n vederea rezolv'rii uneia sau mai multor probleme& Se poate a>unge la mai multe situa-ii pentru solu-ionarea problemei 5n cauz'" trebuie aleas' o singur' solu-ie" iar aceast' :ot'r/re final' trebuie >ustificat' 5n func-ie de criterii de tipul) eficienta" eficacitate" constr/ngeri legale" imagine public'" impact asupra comunit'-ii& Gltimele dintre cele men-ionate sunt importante pentru institu-iile publice" deoarece" spre deosebire de corespondentele lor din sectorul privat" ele sunt supuse influentelor politice .iIsau de la cet'-eni& Rezolvarea situa-iilor din unitatea administrativ-teritoriala prin decizii ale organelor administrative centrale" ierar:ic superioare" comport' riscul unor solu-ii neadecvate" datorit' cunoa.i cerin-elor colectivit'-ii" pentru motivul c' func-ioneaz' din banii contribuabilului& Solu-ia final' nu numai c' trebuie >ustificat'" ci trebuie s' aib' 5n vedere aplicabilitatea .i sintez' a informa-iilor provenite de la administra-ia local' .i o capacitate ridicat' de analiz' .i institu-iile de la nivel local cunosc cel mai bine nevoile comunit'-ii este necesar ca acestea s' adopte deciziile 5n leg'tur' cu solu-ionarea problemelor locale& $ste necesar ca func-ionarii publici din administra-ia central'" respectiv din institu-ii locale s' aib' o viziune sistemic'" asupra realit'-ilor din sistemul administrativ .

i cinstit" 5n primul r5nd cu el 5nsu.2.te .i func-ionari& Conduc'torul care consider' c'-.i organizare ale unor Prim'rii" spun acest lucru din urm'toarele motive) nu to-i func-ionarii din institu-ie sunt -inu-i la curent cu activitatea acesteia" se consider' diminua-i 5n valoarea lor profesional'" lipsi-i de 5ncredere .i astfel scade eficien-a activit'-ilor respective& #n primul r'nd trebuie lucrat la comportamentul omului" la sc:imbarea de mentalitate a acestuia prin metode care s'-l a>ute pe acesta s' devin' mai circumspect cu el 5nsu.i amenzi sunt virate c'tre stat & *e.i mai receptiv fa-' de ceilal-i& *e o perioad' de timp serviciile publice au fost descentralizate" urm/nd ca fiecare institu-ie 5n teritoriu s'-.i respectul pe care 5l merit'& Comunicarea confer' substan-'" at't ac-iunilor realizate" c't .i spore.i-a f'cut pe deplin datoria de Kfunc-ionar de statB" 5n mod corect .i misiunea administra-iei este cea de servire a cet'-eanului" mai sunt mul-i func-ionari publici afirm' c' 5n institu-ia 5n care lucreaz' el reprezint' legea 2Kvii cu ideia ta .i pleci cu a meaB3& 1a mai trece ceva timp p5n' c5nd func-ionarul public" dup' o zi de activitate 5n cadrul institu-iei va trage linie .i al unui program 5ntocmit 5n timpul campaniei electorale" care poate fi 5mbun't'-it pe parcurs" acest program nu se g'se.te la toate primariile" sau nu se -ine cont de el& *e la nivelul administra-iei centrale s-au transferat c'tre administra-iile teritoriale o serie de sarcini .i" cu con.tiin-a sa& *e aceea cred c' se impune" .e.i de nu foarte mult timp am intrat in Gniunea $uropeana" am devenit europeni cu drepturi depline" acest lucru nu prea se observ' 5n modul de administrare .i colabor'rii dintre conducere .i intelectual' s' fie promova-i" 28 .i va afirma cu satisfac-ie c' .4 Ana!iza 'uncte!or forte4 a 'uncte!or s!abe4 o'ortunitati!or si amenintari!or in "e erea eficientizarii acti"itatii 'rimariei Ciurea *e.i atribu-ii noi 2ex& administrarea .colilor de pe teritoriul administrativ" seviciile de salubrizare" termoficare" asistent' social'" consultan-' agricol'"etc&3 dar 5n sc:imb o parte din sumele 5ncasate de c'tre administra-iile" respectiv impozitul pe terenul agricol" unele taxe .i revin la fraza de 5nceput" sc:imbarea comportamentului uman" oameni de valoare moral' .i .i organizeze activitatea" conform legii .te puterea" p'str'nd anumite secrete fa-' de colaboratorii s'i direc-i" gre.

i de incasare a acestora in orice moment& O alt' propunere ar fi faptul c' una din modalit'-ile cele mai simple" dar eficiente de a stimula func-ionarii .i valoarea& #n acela.i sincer'& *ac' recompensa se acord' pe nedrept" ea 5l demobilizeaz' pe cel care beneficiaz' de ea" 5ntruc't acesta nu mai depune nici un efort pentru a-.tin-e prea mari 5n acest domeniu& #mplementarea unui sistem de incasarea on-line a impozitelor .i timp" ea are rezultate negative .i taxelor locale& Prin introducerea unui astfel de sistem informatic de plat' on-line s-ar inmulti" practic" punctele de informare direct' . 5ndr'zni o prim' propunere" 5nfiin-area 5n cadrul prim'riilor a unui serviciu public" pentru serviciu de concesiune" 5nc:irierea etc& a domeniului public sau privat al institu-iilor" neexist5nd cuno.rela-ii de cooperare 2colaborare3" rela-ii de utilizare a serviciilor publice" de presta-ii din partea adiministra-iei c'tre cet'-eni .i de a le 5mbun't'-i activitatea" const' 5n a-i aprecia .efului& Pe de alt' parte" pentru a eficientiza activitatea institu-iei" un conduc'tor trebuie s' aplice sanc-iuni func-ionarilor nedisciplina-i sau care au gre.i rela-ii de autoritate 2sau de subordonare a cet'-enilor fat' de organele !dministra-iei Publice3& 29 .i corect' asupra obliga-iilor de plat' la bugetul local .efului contribuie la satisfacerea interesului reciproc al institu-iei .i a-i premia& !precierea trebuie s' fie meritat' .i func-ionarilor& $laborarea unei legi unice" unitare" a unui cod administrativ" care s' con-in' aspecte procedurale ale activit'-ii administrative" menit' s' satisfac' interesele publice& 2.5 $n entificarea 'osibi!e!or so!utii in "e erea eficientizarii acti"itatii 'rimariei Ciurea !.i pentru ceilal-i func-ionari" deoarece 5n loc s'-i stimuleze spre o activitate merituoas'" 5i incit' la ac-iuni de captare a bun'voin-ei .it& O conduit' corect' din partea .i cet'-eni pot fi) .i dep'.5ncep5nd de la cea mai mic' institu-ie public' p5n' la nivel central& 2.6 1ficientizarea comunicarii intre institutia 'ub!ica si cetatean Rela-iile ce se stabilesc intre autorit'-ile !dministratiei Publice .

i la serviciile descentralizate ale autorit'-ilor !dministra-iei Publice Centrale& !.i ale altor cet'-eni" in ultim' instaan-' ale statului& *in punct de vedere >uridic" rela-iile dintre !dministra-ia Public' .i pe de alt' parte" ele trebuie s' reflecte existen-a unei leg'turi absolute necesare intre !dministra-ia Public' .cet'-ean sunt o expresie a accesului participativ al popula-iei la realizarea treburilor publice" in ultima instan-'" o dovad' a existen-ei sau inexisten-ei unei societ'-i democratice& $ste evident c' !dministra-ia Public' nu se limiteaz' prin autorit'-ile sale la organizarea realiz'rii in concret a legii" ci ea are drept mobil organizarea unor servicii publice intr-o gam' variat' .i commune" dar .te competentele autorit'-ilor !dministra-iei Publice& #n aceast' situa-ie" cet'-eanul are dreptul s' se adreseze !dministra-iei Publice in temeiul respectivului act normativ& $xist'" deci un drept legitim al cet'-eanului de a se adresa !dministra-iei Publice pentru satisfacerea unui interes personal& #n legatur' cu aceast' problem'" se pot ivi mai multe posibilit'-i" .i al valorii continutului lor& !ceste rela-ii subliniaz'" in primul r/nd" spri>inul pe care cet'-enii sunt c:ema-i s' il dea !dministra-iei Publice in vederea realiz'rii misiunii acesteia .e .ocale" in special la municipii" ora.i cei administra-i& Rela-iile de cooperare !dministra-ia Public' .i complex' de probleme" servicii publice care s' presteze activit'-i cet'-enilor& !cest aspect al atribu-iilor de servire a popula-iei este mai evident" la autorit'-ile !dministra-iei Publice .i cet'-enii pentru prestarea de servicii pot fi de 2 tipuri) H rela-ii ce se statornicesc in baza normelor de drept administrative 2regim >uridic administrativ3< H rela-ii ce se statornicesc in baza normelor de drept civil 2regim >uridic civil3& Rela-iile de tip administrativ se bazeaz' pe norma >uridic'" pe actul normativ ce stabile.i cet'-eni vor trebui s' ocupe rolul cel mai important" at/t din punct de vedere al ponderii c/t .i anume) !dministra-ia Public' este 27 .Rela-iile de cooperare 2de colaborare3 intre autorit'-ile !dministra-iei Publice .adar" serviciile aduse cat'-enilor de !dministra-ia Public'" prin natura lor" au o specializare diferen-iat'" ceea ce determin' o pregatire corespunzatoare a personalului in acest domeniu& Slaba calitate a presta-iilor efectuate de autorit'tile !dministra-iei Publice c'tre cet'-eni lezeaz' nu numai interesele acestora" ci .

ta" telegraf" telefon" radio-televiziune" transport rutier sau auto-naval etc&" in baza unor contracte intre aceste servicii .i spune punctul de vedere asupra modului cum urmeaz' s' se stabileasc' sau s' se desfa.i cet'-eni" putem spune ca in cadrul acestor rela-ii nu exist' egalitate intre participan-i& 1oin-a" este de regul'" unilateral'" dar nu se exclude posibilitatea cet'-eanului de a-.i cet'-ean atunci c/nd sunt folosite servicii publice ca) po.urare a rela-iilor intre autorit'-ile !dministra-iei Publice .i" in acela.obligat' s' satisfaca cererea cet'-eanului in urma intretinerii unor conditii din partea celui care le solicit' 2de exemplu acordarea unui pa.i beneficiarii lor& Rela-iile de autoritateI de subordonare a cet'-enilor fat' de autorit'-ile !dministra-iei Publice sunt determinate in mod evident de voin-a unilateral' a autorit'-ilor !dministra-iei Publice& $le sunt impuse cet'-enilor ele nefiind necesar acceptu< celor care sunt c:ema-i s' participe la aceste rela-ii& !stfel) obliga-ia de a verifica periodic instala-iile de inc'lzire" de a nu face zgomot in locuint' intre anumite ore" de a pl'ti unele taxe& *in punct de vedere a reglement'rii >uridice" aceste rela-ii pot f5 stabilite at/t prin legi c/t .i prin decizii administrative 2impozite si taxe locale3& Sintetiz/nd caracteristicile de autoritate 2subordonare3 intre autorita-ile !dministra-iei Publice .aport sau permis auto3" cet'-eanul intra in mod obligatoriu in rela-ii de prestare de servicii cu autorit'-ile !dministra-iei Publice 2apare deci o subordonare a cet'-eanului3 de exemplu obliga-ia de vaccinare& Rela-iile de tip civil se statomicesc in baza normelor de drept civil& !ceast' situa-ie se creeaz' intre administra-ie .oare rela-ia respectiv'" sau" ulterior" prin drepturile legale de a ataca la autorit'-ile competente ac-iunea !dministra-iei Publice& Corecta desf'.i timp" o expresie a democratismului statului de drept este garantat' printr-un complex de acte normative si institu-ii >uridice special create in scopul asigur'rii accesului efectiv" din ce in ce mai amplu al cet'-enilor la infaptuirea !dministra-iei& 2.i cet'-eni fiind o condi-ie . .

i atribu-ii noi 2ex& administrarea .tiin-a sa& $ficien-a activit'-ii autorit'-ilor administra-iei publice este determinat' de) calitatea actului administrativ< competentele" capacitatea de lucru .i amenzi sunt virate c'tre stat& *e.i organizeze activitatea" conform legii .i-a f'cut pe deplin datoria de Kfunc-ionar de statB" 5n mod corect .i va afirma cu satisfac-ie c' .i al unui program 5ntocmit 5n timpul campaniei electorale " care poate fi 5mbun't'-it pe parcurs" acest program nu se g'se.colilor de pe teritoriul administrativ "seviciile de salubrizare"termoficare"asistent' social'"consultan-' agricol'"etc&3 dar 5n sc:imb o parte din sumele 5ncasate de c'tre administra-ie" respectiv impozitul pe terenul agricol" unele taxe .i cinstit" 5n primul r5nd cu el 5nsu.CO5C(67$$ *e o perioad' de timp serviciile publice au fost descentralizate"urm/nd ca fiecare institu-ie 5n teritoriu s'-.i de execu-ie adecvate a sarcinilor< capacitatea autorit'-ilor locale de a execiuta sarcinile 5n timp util& 2( .i misiunea administra-iei este cea de servire a cet'-eanului" mai sunt mul-i func-ionari publici care afirm' c' 5n institu-ia 5n care lucreaz' "el reprezint' legea& 1a mai trece ceva timp p5n' c5nd func-ionarul public" dup' o zi de activitate 5n cadrul institu-iei va trage linie .i" cu con.te la toate primariile" sau nu se -ine cont de el& *e la nivelul administra-iei centrale s-au transferat c'tre administra-iile teritoriale o serie de sarcini .

i 2002< Ai:aela Onofrei O*ecizia 5n administra-ia public'B-suport de curs 2008< .egea 2(8I26&0.i contribu-ii" $d& Cunimea" #a.i a&" #mpozite" taxe .&2006 privind finan-ele publice locale& 28 .egea 7( I2008 privind Codul fiscal al Rom/niei" modificat' prin .)$)($O8.i" 2007< ?:eorg:e 1oinea KFinan-e Publice .egea 898I200.< .ocaleB = suport de curs 20 0< ?:eorg:e 1oinea" Finan-e locale" $d& Cunimea" #a.A&$1 ?:eorg:e 1oinea .

% 1 C .#O F$C!R !*A# E#SFR !FOR #E?R#C#F OR Auncitor calificat #ESP$CFOR S$F FORA!F#$ PR#EC#P!. $ 9 A . $.A( C O 5 % $ ( $ 6 ( ( O C A ( P .$CFOR!.CO. COES#$R SGP$R#OR COES&CG R#*#C R$F$R$E # F# E !?R#CO. #ESP$ CFOR RR $F $R $E F# 4#4. PS# CORPG. S P $ C F O R ?G! R* P!PE# C COEF !4#.P6( 1(1C*O.$9A. 26 . 1 * A . :$C1P.