You are on page 1of 11

1.

0 PENGENALAN
Falsafah, kokurikulum dan pedagogi, merupakan elemen elemen yang menjadi sebahagian penting dalam membentuk kredeabiliti dan personaliti seorang guru yang baik.Kemajuan sesuatu tamadun, peradaban, budaya ilmu sesuatu negara bergantung kepada sesuatu sistem pendidikan negara tersebut. Perkara ini disokong kuat oleh Mohd Razali Kamarudin 1!!"#, yang menyatakan kemajuan sesuatu sistem pendidikan sesebuah negara sering dikaitkan dengan ketepatan falsafah pendididkan. $leh yang demikian, Malaysia juga menyokong satu falsafah yang dinamakan sebagai Falsafah Pendidikan %egara atau dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dilaksanakan pada tahun 1!"!.

&ntara intipati falsafah tersebut, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi indi'idu se(ara menyeluruh dan bersepadu untuk me)ujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan keper(ayaan kepada *uhan.

11

2.0 Cara seseorang guru dapat melaksanakan tugasnya sebagai guru dan pendidik berandaskan FPG untuk merealisasikan hasrat yang terkandung dalam FP .
+elepas Perang ,unia Kedua, kita boleh melihat perkembangan politik negara -hina, .ndia, dan negara jiran telah banyak berubah. Memang tidak boleh dinafikan lagi baha)a masyarakat pendatang negara lain menganggap *anah Melayu sebagai tempat kediaman mereka dan kebangkitan nasionalisme orang Melayu melihat tentang masalah kerumitan kaum berdasarkan pendidikan. $rang Melayu mula mendesak, supaya kerajaan membaiki mutu pendidikan di sekolah/sekolah Melayu serta menambahkan peluang bagi melanjutkan pelajaran, dan sebuah ja)atankuasa telah ditubuhkan iaitu sebuah ja)atankuasa 0arnes. 1aporan 0arnes ini diterbitkan pada a)al tahun 1!21, dan men(adangkan supaya ditubuhkan sekolah/ sekolah kebangsaan dari bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa .nggeris atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utamanya. +ekolah -ina dan *amil telah ditukar se(ara beransur/ ansur kepada sekolah kebangsaan dengan memperkenalkan aliran kebangsaan. -adangan tersebut telah ditentang hebat oleh orang -ina. 1aporan Fen 3u, memperakukan untuk mengekalkan serta pembaikan sekolah -ina telah memburukkan lagi pertikaian yang hangat tentang pendidikan di *anah Melayu, laporan ja)atankuasa Fen 3u telah mengemukakan (adangan/(adangan yang pada asasnya menyokong konsep penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa .nggeris, dan bahasa -ina dijadikan sebagai bahasa pengantar. &ntara laporan sebagai langkah a)al ke arah pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan di negara ini ialah 1aporan Razak 1!24#. ,engan ter(apainya kemerdekaan pada tahun 1!24, batu asas bagi dasar pendidikan kebangsaan telah diletakkan. 0atu asas kepada pendidikan kebangsaan terkandung dalam $rdinan 1!24 yang lebih terkenal dengan 1aporan Razak. *ujuan utama sistem pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai sikap toleransi. Penggunaan satu bahasa di semua peringkat pendidikan sehingga tahun 1!"5 juga bertujuan untuk menyatupadukan seluruh rakyat *anah Melayu.

11

+elepas itu, 1aporan Rahman *alib yang diperakukan dalam &kta Pendidikan 1!61 telah mengabdikan aspek/aspek yang terkandung dalam 1aporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan kebangsaan yang terdapat sekarang. Penyata Razak 1!26# dan 1aporan Rahman *alib 1!67# menjadi asas kepada pembentukan sistem dan ,asar Pelajaran Kebangsaan seperti termaktub dalam &kta Pelajaran 1!61. Ketiga/tiga dokumen ini menegaskan perpaduan berlandaskan matlamat utama negara. ,i samping itu, kita hendaklah melaksanakan beberapa usaha untuk memajukan aspek/aspek pembangunan bangsa dan negara meliputi kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. 8saha/usaha ke arah me)ujudkan perpaduan menjadi semakin mendesak apabila berlakunya tragedi 19 Mei 1!6!. Kerajaan telah membentuk ,asar :konomi 0aru yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan pengenalan kaum mengikut pekerjaan. Pada masa yang sama, Rukun %egara telah digubal yang menggariskan lima rukun sebagai asas pegangan dan panduan setiap rakyat di negara ini. ,i bidang pendidikan, satu ja)atankuasa kabinet telah ditubuhkan pada tahun 1!4; untuk mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. ,alam 1aporan ja)atankuasa ini matlamat perpaduan ditegaskan semula. ,i samping itu, laporan ini juga meluaskan lagi matlamat pendidikan negara meliputi< = >> matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisiplin dan terlatih?. 1aporan @a)atankuasa Kabinet, hal. 1#. Ringkasnya, matlamat pendidikan ialah untuk melahirkan )arganegara yang baik yang memiliki (iri/(iri bersatupadu, berdisiplin dan terlatih. +elepas melalui beberapa proses dalam peringkat penggubalan setiap laporan yang dikemukakan dalam kenyataan di atas, maka akhirnya terhasilnya FPK yang terus digunakan sehingga sekarang ini. Menurut &kta Pendidikan tahun 1!!6, Falsafah Pendidikan %egara tahun 1!"", telah digantikan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1!!6 Kementerian Pendidikan, 1!!!#. Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK# dulunya disebut Falsafah Pendidikan %egara FP%# merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Aal ini bermakna, semua akti'iti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK ini. @usteru, setiap bakal guru di Malaysia di)ajibkan memba(a, memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada di landasan yang betul.

11

+alah satu yang terkandung dalam FPK adalah falsafah tentang manusia yang berasaskan keper(ayaan kepada *uhan dan agama. Matlamat pendidikan adalah untuk membangunkan semua aspek diri manusia se(ara harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. +atu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu, nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. %ilai ilmu terletak pada kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan menerangkan kepada manusia akan sesuatu, tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Fungsi ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya. FPK juga melihat indi'idu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. *ujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri seorang indi'idu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan indi'idu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara. 0erdasarkan FPK, jelas baha)a tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma, tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia se(ara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan )arganegara yang berilmu, bertanggungja)ab, berakhlak mulia, dan berbakti. +elanjutnya, berpandukan kepada pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di atas, pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha memperkembang potensi indi'idu se(ara menyeluruh dan bersepadu untuk me)ujudkan insan yang harmonis dan seimbang berdasarkan keper(ayaan dan kepatuhan kepada *uhan. 0erdasarkan kepada FPB di atas, maka matlamat pendidikan guru ialah menghasilkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, profesional, sosial dan amalan tingkah lakuC menguasai ilmu, kemahiran dan amalan nilai/nilai keguruan, serta berupaya men(apai ke(emerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan 3a)asan Pendidikan dalam abad ke/ 51. FPB digubal bertujuan untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK. .a sebenarnya menjelaskan jenis guru yang dihasratkan oleh negara kita. @usteru, guru mempunyai akautabiliti yang tinggi terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara bagi memastikan sistem penyampaian ilmu, kemahiran dan nilai yang berkesan. Buru juga

11

disifatkan sebagai rol model dan teladan bagi golongan murid. +ehubungan itu, guru hendaklah mempunyai sahsiah yang baik. ,engan adanya FPB yang telah digubal untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK, maka jelaslah baha)a para pendidik memainkan peranan utama dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 0erikut merupakan beberapa (ara bagaimana seorang guru dapat merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Buru dalam profesionnya untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. &ntara langkah yang perlu diambil oleh seorang guru dan pendidik berlandaskan FPB untuk merealisasikan hasrat yang terkandung dalam FPK ialah guru perlu men(ari, meneroka dan menyelidik apa jua ilmu sebelum mereka mengajar anak muridnya. Aal ini kerana dalam huraian unsur/unsur Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan rakyat Malaysia yang berilmu. 0agi melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan, seseorang guru hendaklah memiliki tabiat memba(a )alau di mana pun berada. *abiat memba(a ini akan menajamkan minda guru dan menambahkan keyakinan guru semasa menyampaikan maklumat kepada pelajarnya. $leh itu, sebagai guru, kita hendaklah menerapkan sikap minat memba(a di dalam diri para pelajar dengan memba)a mereka ke pusat sumber. &kti'iti ini boleh dilakukan seminggu sekali agar lebih banyak bahan ba(aan dapat diba(a oleh mereka seterusnya dapat melahirkan modal insan yang berminda kelas pertama. ,engan ini, kita juga boleh menambahkan ilmu pengetahuan para pelajar dan meningkatkan sikap memba(a dalam kalangan mereka. +elain itu, perkembangan dan kemajuan dalam pendidikan tanah air mendesak guru menguasai pelbagai kemahiran generik seperti kemahiran berfikir, kemahiran mengguna dan mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi *MK# dalam pengajaran dan pembelajaran, kemahiran belajar dan kebolehan menguasai bahasa dengan baik. +ehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran sentiasa menganjurkan pelbagai kursus jangka pendek dan jangka panjang untuk para guru. $leh itu, guru dapat mengaplikasikan kemahiran ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ,i samping itu, seseorang guru juga hendaklah menjadikan prinsip belajar sepanjang hayat sebagai pegangan hidup. .lmu yang dipelajari di .nstitut Pendidikan Buru ataupun 8ni'ersiti tidak semestinya (ukup untuk diamalkan di dalam kelas. +ebagai guru, kita perlulah

11

menyedari, ilmu yang dipelajari semalam tidak semestinya rele'an pada hari ini, apa yang dipelajari pada hari ini, tidak semestinya rele'an pada masa akan datang. $leh itu belajar adalah proses yang berterusan sepanjang hayat. *anggungja)ab guru pada masa kini semakin berat dan harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk generasi yang akan menjadi de)asa nanti. Perubahan sistem pendidikan dalam dekad 1!"7/an dengan pegenalan program K0+R dan yang terkini K++R memerlukan guru pula mentransformasikan diri ke arah pandangan, sikap dan daya usaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar yang (anggih, demi mempertingkatkan keupayaan dan prestasinya dalam bidang kerja yang kian men(abar. .ni selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menyatakan pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan. Buru juga boleh dianggap sebagai seorang pengusaha. ,engan itu , untuk memenuhi (iri pengusaha yang dinamik, guru perlu mempunyai kemahiran dan sentiasa berupaya fikir se(ara ino'atif dan kreatif. $leh itu, peranan guru seterusnya ialah sebagai pendorong pemikiran kritis dan kreatif murid/muridnya. &pabila seorang guru itu sendiri mempunyai pemikiran kritis dan kreatif, se(ara tidak langsung dapat memperkasakan lagi gaya pemikiran anak muridnya supaya dapat menjana idea/idea yang bernas dan kreatif agar dapat melahirkan murid yang kompeten dalam pelbgai bidang dan berdaya kreatif serta berkebolehan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal dengan berfokuskan pembinaan insan yang mempunyai keharmonian potensi rohani, intelek, harmoni dan jasmani. Potensi rohani berfungsi sebagai paksi. $leh itu, langkah dalam melaksanakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah dengan pembersihan rohani di dalam diri murid/murid. 8saha ini dapat dilaksanakan dengan amalan ibadah dan pengukuhan akhlak. +eseorang guru itu seharusnya membentuk akhlak murid/muridnya dengan menunjukkan (ara hidup pekerti yang mulia.. Buru perlu memainkan peranan sebagai ibu bapa kepada murid/muridnya dalam membentuk sahsiah dan kelakuan mereka sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. *ingkah laku guru adalah (ontoh teladan kepada murid/murid. $leh itu, guru haruslah mempunyai sifat/sifat yang terpuji yang boleh menjadi teladan kepada murid/murid untuk di(ontohi. +ebagai guru, haruslah sentiasa berpakaian kemas, berkelakuan baik, bersopan

11

santun, berbudi bahasa, sentiasa menepati masa, rajin dan mempunyai sikap positif terhadap tugas/tugasnya. +ehubungan dengan ini, guru haruslah berusaha menyemai dan memupuk nilai/nilai murni dan etika keguruan kepada diri sendiri terlebih dahulu. +alah satu strategi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah pembangunan insan iaitu memperkembang potensi indi'idu se(ara menyeluruh dan bersepadu. +alah satu perkara yang diberi penekanan dalam strategi pembangunan insan pula ialah penyediaan kurikulum yang rele'an dengan mengubahsuai kandungannya mengikut keperluan semasa. +ebagai guru, kita haruslah terlebih dahulu memahami dan menghayati falsafah dan matlamat kurikulum, struktur dan organisasi kurikulum serta sukatan pelajarannya untuk memastikan suatu kurikulum dapat dilaksanakan dengan jayanya. ,i samping itu, guru haruslah mempunyai pengetahuan tentang mata pelajaran pengkhususannya serta mempunyai kemahiran mengajar termasuk menghubungkan pengetahuan, kemahiran dan nilai di antara satu sama lain, mengendalikan pengajaran bagi pelajar/pelajar pelbagai kebolehan, serta mempunyai (iri/(iri keguruan yang positif dan kreatif untuk melaksanakan dan manjayakan kurikulum yang terbentuk. ,alam pelaksanaan kurikulum, guru harus mengetahui peranannya di peringkat sekolah iaitu meliputi tugas/tugas seperti menganalisis objektif kurikulum dan isi kandungannya, menentukan keperluan pelaksanaan seperti melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar dan penyediaan bahan/bahan pelajaran, meran(ang dan melaksanakan pengajaran mengikut saranan kurikulum serta membuat penilaian untuk mengenal pasti kelemahan dengan tujuan meningkatkan keberkesanan dalam pelaksanaan kurikulum dengan membuat pengubahsuaian dalam ran(angan mengajar. 8ntuk merealisasikan hasrat yang terkandung dalam FPK, sebagai guru yang berlandaskan FPB kita patutlah menunjukkan minat dan rela mengorbankan masa dan tenaga se(ara berterusan dalam menghasilkan usaha yang berkualiti bagi melaksanakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan terima pelajar seadanya dan menjangkakan kejayaan untuk setiap pelajar ini. Aanya dengan memberikan yang terbaik sahaja maka seorang pendidik akan merasa puas dengan bidangnya. Buru mestilah sentiasa memaham, mengajar bukan sekadar memberikan maklumat dan penerangan semata/mata. Kita juga perlu mempengaruhi pelajar dari segi budaya, pemikiran dan tingkah laku. Kita juga perlu berhati/

11

hati semasa melontarkan u(apan dan pandangan kepada pelajar kerana kesannya sangat besar dalam hidup pelajar. +ebagai guru, kita juga perlulah berperanan sebagai agen sosialisasi untuk merealisasikan hasrat yang terkandung dalam FPK. Proses sosialisasi berlaku apabila berlaku interaksi antara murid dengan murid di sekolah. Proses interaksi ini boleh berlaku ketika pengajaran dan pembelajaran. Ketika PDP, murid akan digalakkan untuk membin(angkan tajuk yang diajar bersama rakan/rakannya dan membuat refleksi dan rumusan daripada apa yang difahami dan dipelajarinya. ,aripada perbin(angan kumpulan tersebut, proses sosialisasi akan terbentuk dan murid akan berkomunikasi antara satu sama lain. +elain itu, proses sosialisasi juga boleh berlaku apabila akti'iti kokurikulum dijalankan. &kti'iti kokurikulum adalah amat penting dijalankan di sekolah. .ni kerana melalui akti'iti ini, murid dapat meluaskan persahabatannya bersama murid lain berasaskan minat dan bakat yang sama. +elain itu, pelajar juga dapat mempraktikkan konsep kepimpinan yang dipelajarinya dalam bilik darjah. @usteru itu, melalui kepimpinan persatuan, murid akan bersosialisasi dengan khalayak yang dipimpinnya. %ilai yang diterapkan diharapkan dapat membantu muridnya bersosialisasi dengan lebih baik dalam masyarakatnya. Buru juga diibaratkan sebagai seorang ayah dan ibu di sekolah, justeru guru yang (emerlang adalah guru yang mampu memberikan mutiara ilmu dan menjadi (ontoh teladan yang baik untuk murid/muridnya. $leh itu, para guru hendaklah sentiasa menjaga tingkah laku dan akhlak kerana guru menjadi satu (ontoh kepada murid/murid dan masyarakat. +ehubungan dengan itu, guru yang mengamalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan turut bertindak sebagai pembimbing dalam mengenal pasti bakat, kekuatan, minat serta kelemahan murid muridnya. Ramai pendidik berkata baha)a mereka lebih suka sekiranya pelajar mereka semuanya rajin, pandai, gigih, tekun dan berdisiplin. Mereka tidak sanggup terima kenyataan baha)a tidak semua pelajar begitu. Mereka memandang pelajar yang bermasalah ini dengan sebelah mata. Pelajar ini tidak dipedulikan sebab mereka rasa mereka sukar dibentuk. ,i sinilah berbezanya antara guru biasa dengan guru yang mengamalkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. *ambahan pula, guru sebagai patriot memainkan peranan yang penting dalam membina satu budaya yang berteraskan perpaduan. $leh itu, guru harus menekankan unsur

11

perpaduan patuh kepada ideologi Rukun %egara# dalam semua akti'iti pengajaran dan pembelajaran termasuk akti'iti kokurikulum. E+eimbang dan harmonisE merupakan salah satu konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertunjangkan moral dan ahlak. Pendidikan di Malaysia memberi penekanan yang sangat istime)a kepada pembentukan ahlak dan moral. +eseorang guru hendaklah seimbang dan harmonis iaitu sentiasa riang gembira dan mempunyai sahabat yang suka bergaul dengannya. +ifat ramah mesra merupakan satu kualiti yang perlu ada untuk mendapat kerjasama orang lain. +ifat ini mendorong murid/murid suka berdamping rapat dengan guru itu. Perkara ini akan mempengaruhi suasana sekolah dan dapat menarik minat para pelajar untuk mendekati sekolah. ,alam masa yang sama, maka terlahirlah rakyat yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungja)ab, berupaya men(apai kesejahteraan dan memberi sumbangan untuk keharmonian dan kemakmuran negara. +eterusnya, nilai merupakan kriteria penting bagi mengukur mutu sesuatu perkara. Buru harus membentuk murid/murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai nilai/ nilai murni yang tinggi. %ilai/nilai yang perlu diterapkan ialah moral, agama, terminal dan instrumental. $leh yang demikian, guru haruslah mempunyai sifat dan kualiti peribadi, profesional dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. %ilai/nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah se(ara tidak langsung akan diterapkan dalam ji)a murid. Buru yang beriltizam akan menjadi satu (ontoh kepada murid/murid. +e(ara tidak langsung, guru berkenaan akan dapat memupuk beberapa (iri peribadi yang positif melalui amalan/amalannya di dalam bilik darjah. +e(ara kesimpulannya, guru merupakan permata yang bernilai kepada bangsa, masyarakat dan negara. $leh itu, guru memikul tanggungja)ab serta peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Maka, )arga guru )ajar dan )ajib memanfaatkan kepakaran dan ilmu masing/masing untuk membina modal insan dalam pelbagai disiplin dan dimensi demi memenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK# yang menjadi tunjang kepada sistem pendidikan di negara kita selama ini. Menurut &bdul Malek +amsuri 5777# sebagai pendidik yang mengamalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan selari dengan meningkatkan kualiti pendidikan adalah tidak terhad kepada mengajar mata pelajaran sahaja tetapi adalah merangkumi semua komponen dalam pendidikan. .ni dikuatkan dengan *atasusila Profesion Keguruan Malaysia yang menyatakan

11

baha)a =Buru/guru Malaysia yakin baha)a tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan )arganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungja)ab dan berkebolehan yang menyedari betapa pentingnya usaha kearah melahiran modal insan seperti hasrat *eras Kedua Pelan .nduk Pembangunan Pendidikan. Aakikatnya seseorang guru se)ajarnya mesti sedar akan peranan mereka dan harapan negara dalam membina generasi insan yang ber)iba)a, berintelek tinggi, berakhlak mulia serta bersahsiah Fto)ering personality.E .ngatlah pendidik akan pesanan yang pernah diluahkan oleh 0ee(her, =kanak/kanak adalah umpama simen basah dan setiap orang yang jatuh ke atasnya akan memberi kesan kepadanya.?

11

3.0 RUMUSAN +ebagai guru yang berlandaskan FPB untuk merealisasikan hasrat yang terkandung dalam FPK, kita perlu bekerja kerana menyahut tuntutan agama dan ia bekerja kerana meningkatkan pen(apaian tugasnya untuk kepentingan diri dan masyarakatnya. .a bekerja kerana ditugaskan *uhan dan menunaikan adalah menunaikan tugas su(i itu. $leh kerana pekerjaan seorang guru merupakan tugas yang tidak dapat dielakkan dan merupakan tanggungja)ab agama, maka seorang guru yang dihasratkan Falsafah Pendidikan Buru pula haruslah mematuhi disiplin, nilai dan etika kerja yang tertentu. +ebagai guru, kita juga haruslah mempunyai sikap dan penilaian yang positif dalam melaksanakan tugasnya. +eorang guru juga haruslah menentukan objektif kerjanya di antara men(apai hasil kebendaan dalam bentuk rezeki untuk dirinya sendiri dan orang/orang di ba)ah tanggungannya dan habuan tertentu untuk masyarakatnya &khirnya, sebagai seorang guru yang bersyukur, ia haruslah menjadi seorang yang dinamik menyumbang kepada kebajikan dan kerjanya haruslah bersih dan su(i dari sebarang unsur/unsur negatif dan haram. Aal ini semua merupakan unsur/unsur penting dalam strategi membina sumber manusia sebagai ejen kerja, sebagai guru yang dapat menyepadukan unsur/unsur nilai bersih, (ekap dan amanah dalam bidang kepakaran dan profesionalismenya. .

11