P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ע " שרל געול הס ז תמה לע תיציצו

ב דומע הס ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת
אברל יאויל רב הבר היביתיא : םיאלכ וב דבאש דגב - ה " םיבכוכ דבועל הנרכמי אל ז , רומחל תעדרמ הנשעי אלו , לבא
הוצמ תמל ןיכירכת ותוא השוע ;

ב דומע הס ףד הרז הדובע תכסמ תופסות
הוצמ תמל ןיכירכת ותוא ןישוע לבא - הו " דבא אלב ה כ סמב ןנתד ' םיאלכ ) פ " מ ט " ד ( יתאבהש או " אכיא אה ת
שרל געול תיציצ יבג ןנירמאדכ פ ' תלכתה ) אמ ףד תוחנמ (. יפ שרל געול םושמ והל ןנימר יאדו אתעש איההו ' התואב
תוצמב בייח וניאש הארנש שרל געול םושמ תיציצ וב וליטי והורבקיש העש יו " לכ דגנכ הלוקש איהש תיציצ ינאשד ל
ו תוצמה יפט געול אכיא תוחנמד איההד רמוא היה הדוהי יברו ) אמ ףד (. היל תיאד הימעטל ליזאד לאומשד אבילא
אמעט ילתד אהו הריבע ןאכ שיו תיציצ אלב ויהי םהישובלב םיקידצה ודמעישכ אצמנ אבל דיתעל תוליטב תוצמ ןיא
או ןהל שי םידמועהש םעט ןתיל אבש יפל שרל געולב " שח ןניאש ןיגעול ןה כ וכ ןיבו ' א אוהו " יקומ לאומשו ותושעל י
ר ירבדכ אכהד ךה ' רוסא םיאלכב ורבוקל לבא ודפוסל אלא ירש אלד יאני תישירפד םעטמ פלו " אחינ קוליחה ז
יקד םיתמה יתילטמ תיציצה ןיריסמ ונאש וניגהנמ " ר יבדא גילפד ןנחוי יברכ ל ' תיאד הימעטלו ורבוקל ףא ירשו יאני
דועו תולטב תוצמ היל סממ וניגהנמל ךמס ' תוחמש ) פ ' בי ( םירפס יפ לעו ינויליפאמ תלכת וריתה לואש אבא הוצש
הליגמבו תוינעת ילילב השמ לחיו ןוגכ םירבד המכ ןיגהונ ונא םינוציחה ) אל ףד (. תוכרבו תוללק ןנינת היה קחצי וניברו
אל יא ןהימי לכ תיציצ תוצמב יריהז ווהד םהייחב םהל ויהש םינושארל קלחמ אל רמולכ געל יוה אתעש איהה ןנימר
ומייקש ןתואל וליפאו םייק אלו םייקש רמול געל יוה ןנימר יא הברדא יאה ילוכ תיציצב יריהז אלד אנדיאה לבא ומייק
םירחאה שייבל אלש ליטהל ןיא הדנ תכסמב ןנירמאדכ ) אע ףד (. ע ןיליבטמ ויה הנושארב " תויח ויהו תותמ תודנ ג
ש וניקתה תושייבתמ לכה ןיליבטמ והי .

וט קרפ רבדמב ארזע ןבא
) טל ( תציצל םכל היהו ... דימת םויב וב הסכתיש םיפנכ עבראב דגב ול שיש ימ לכ לע הוצמ הנהו , וילעמ ונריסי אלו ,
ורכזי ןעמל . הלפתה תעשב תילטב םיללפתמהו , עמש תאירקב וארקיש רובעב הז ושעי , תיציצל םכל היהו , ושעו
תיציצ םהל , פל קר הלפתה תעשמ תועשה ראשב תיציצב ףטעתהל בייח אוה רתוי יתעד י , אלו הגשי אלו רוכזי ןעמל
העש לכב הריבע השעי , הריבע השעי אל הלפתה תעשב יכ .

א דומע טמ ףד תבש תכסמ תופסות
ושארמ םלטנ - ןירדהנסב רמאד בג לע ףאו ) דע ףד : םשו ( יפא תוכלמה תרזג תעשב ' י לאו גרהי הלק הוצמ לע רובע
ללכמ ומצע איצומש המודו םיבכוכ דבועכ גהנתמ אתקרע יונישבד םושמ ונייה רוסא אנאסמד אתקרע ייונשל וליפאו
לארשי ותומכ ןיליפת םהל ןיאש לארשי הברהו תחא העש ושארב ןיליפת ול ןיאש אלא םולכ השוע וניא אכה לבא .

א דומע טמ ףד תבש תכסמ תופסות
םיפנכ לעב עשילאכ - יכהל ןהב ריהז היה ןיליפתב סנ ול השענש ןויכ אמתסמד עשילא טקנ הזמו יקנ ףוג ול היהו
ימיב םגש ונידיב היופר תאז הוצמש המ לע המית ןיאו רהזהל ןילוכי ונא הזב ירהש רטפיל ןילוכי ונא ןיא םעטה
היופר התיה םימכח ר קרפב אינתדכ ' הלימד רזעילא ) לק ןמקל (. ר " וצמ לכ רמוא רזעלא ןב ש לארשי ןמצע ורסמ אלש ה
ןוגכ תוכלמה תריזג תעשב הילע ןיליפת םדיב היופר איה ןיידע פב ןנירמאד אהו " הנשה שארד ק ) זי ףד (. לארשי יעשופ
ר רמוא ןיליפת חנמ אלד אתפקרק ןפוגב " העוצרב ןיקחושו תוצמה ןיזבמו דרמ תמחמ ןישועש ןתואב יריימד ת
אמויב רמאדכ םשארבו םדיבש ) ול ףד (: שפ ןידרמה ולא םיע ינפמ ןהב וקיזחה אל המ ינפמ ןיליפת שרדמב רמאד אהו
רל הארנ ןיא םיאמרה " ה אלא הוצמ תושעלמ וענמנ ןיאמר םושמד י " ןיליפת חינמה םדאב תונמאנ וקיזחה אל המ ינפמ פ
יתועמ דיקפהש דחא דימלתב השעמ םתה שרפמדכ םדא ינב תומרל ןיליפת ןיחינמ ויהש ןיאמרה ינפמ רמאקו דחא לצא ו
דהל רמא וב עבתשכ ןיליפת חינמ היהש " צו ךשאר לעש ןיליפתל אלא יתדקפה ךל אל דימלת ותוא היל רמא ם " םש ע .

א דומע אמ ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
הרוטפש ודובכל האשעש ןקזב לאומש הדומו , מ " ט ? + כ םירבד " ב + ייוסכיאל ואל יאה אנמחר רמא הב הסכת רשא
אדיבע , אתעש איההב היל ןנימר יאדו , םושמ + י ילשמ " ז + והשוע ףרח שרל געול .

שר " א דומע אמ ףד תוחנמ תכסמ י
ודובכל - ןיכירכתל .
אתעש איההב - תמל ותוא ןישבולשכ .
היל ןנימר יאדו - תיציצ היב ןיליטמ תוצממ היל רטפיא רמולכ גועילכ ימד אנימר אל יאד .

א דומע חי ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
תהו אינ : ארוקו ועורזב הרות רפסו ושארב ןיליפתו תורבקה תיבב םדא ךלהי אל , םושמ רבוע ןכ השוע םאו + ילשמ
י " ז + והשוע ףרח שרל געול ! עברא ךות םתה ] תומא [ רוסאד אוה , בייח תומא עבראל ץוח , רמ רמאד : עברא ספות תמ
עמש תאירקל תומא , אכה - רוטפ ימנ תומא עבראל ץוח ... רמא הבחר רמא הדוהי בר : והולמ וניאו תמה האורה לכ -
www.swdaf.com 1
סב " ד ע " שרל געול הס ז תמה לע תיציצו
םושמ רבוע + י ילשמ " ז + והשע ףרח שרל געל ... תורבקה תיבב ילזאו ילקש ווה ןתנוי יברו אייח יבר , אידשק הוה
ןתנוי יברד אתלכת . אייח יבר היל רמא : היילד , ונתוא ןיפרחמ וישכעו ונלצא ןיאב רחמל ורמאי אלש ידכ .

מ ףד הטוס תכסמ ילבב דומלת ב דומע ג
בקעי ןב רזעילא יבר םושמ ןנחוי יבר רמא ימיד בר אתא יכ : קל תומא עברא ספות תמ " ש , ביתכד + : זי ילשמ + געול
שרל והשוע ףרח .

אי הכלה בי קרפ תוחמש תכסמ תונטק תותכסמ
וינבל רמוא היה תינטב ןב לואש אבא , אבא לש ויתולגרמ תחת יתוא ורבק , יתילטמ תלכת וריתהו .

ומלת ג רוט ד ףד ב קרפ תוכרב תכסמ ימלשורי ד / ה " ג
ר ' ורבקה תיבל םדא סנכי אל הימרי רב אבא יבר םשב אריעז ' געול רמוא בותכה וילע ןכ השע םאו םש ויכרצ השעיו
והשוע ףרח שרל

בוט לכש ) רבוב ( ד גכ קרפ תישארב " ת ה " הרושב םידמועה ר
רפס וא ןיליפתו תורבקה תיבב םדא ךלהי אל אנת והשוע ףרח שרל געול םושמ רבועו ארוקו ועורזב הרות , ייקו " תמ ל
תומא עברא ספות , ייולצילו ןיליפת יחונאל ירש תומא עבראל ץוח לבא . יפ ' שרל געול , יקוסעל יצמ אל והניאד ןויכ
תוצמב , הי וללהי םיתמה אל ביתכד ) זי וטק םילהת ( , והייתעד אשלח , והשועל ףרח ולאכ םתעד שילחמהו .

פס וט קרפ אטוז יר
תיציצב בייח תמ ךל רמול תיציצ תשרפל ששוקמ תשרפ הכמסנ המל :

ב דומע גע ףד ארתב אבב תכסמ ילבב דומלת
הנח רב רב הבר רמאו : ארבדמב ןנילזא אק הוה אדח אנמיז , אעייט אוהה ןדהב יולתיאו ... יל רמא : יתמ ךל יוחא את
רבדמ . ילזא , גו ימסבימד ןאמכ ומדו והניתיזח דיקרפא ונ , והיינימ דחד היכרב אפיקז הוהו , יכ היכרב יתות אעייט לייעו
היב עגנ אלו היחמור אפיקזו אלמג ביכר . והיינימ דחד אתלכתד אנרק אדח יקספ , ןל יגתסמ הוה אלו . יל רמא : אמלד
והיינימ ידימ תלקש ? הירדהא , ירימגד , היל יגתסמ אל והיינימ ידימ ליקשד ןאמד . היתרדהא ילזא , ןל יגתסמ רדהו . יכ
ןנברד הימקל יאתא , יל ורמא : אבא לכ - ארמח , הנח רב רב לכו - אסכיס ! יכה תדבע אתכלה יאמל ? תיבכ יא עדימל
ללה תיבכ יא יאמש , תוילוח ינמימלו ןיטוח ינמימל ךל יעביא .

א דומע חי ףד תוכרב תכסמ תופסות
ונתוא ןיפרחמ וישכעו ולצא ןיאב רחמל - א אהו המיתו ירמ ' פב ' תלכתה ) אמ ףד תוחנמ (. ןנימר יאדו אתעש איהה
יפ היל ' שרל געול םושמ ןהיתותילטב תיציצ ןינתונ יו " הד ל " םניא םיתמהו םיווצמ םייחהש המב םתוא ןישייבמד אכה פ
וכו הווצמה לודגו םיווצמ ' ר רמוא אנש יאמו ןתוא ןיקלסמ ונא וישכעו םיתמל םיטוח ומרד ונייה תלכתהד איההו " ת
דב תילט שובלל םהייחב םלוכ םיליגר ויהש םה אקוד ' תיציצ םהל שי םהב םיקסועה לכל םגו תיציצ שובללו תופנכ
שובלל וניגהנמ ןיא ונייחב םגש ונא לבא םת רודל םתרודל ביתכד םושמ וא תיציצ םהל היה אל םא שרל געול הוהו
שרל געול ומכ יוה והל ןנימר יוה יא תיציצ דימת כו " ל םישנ ת א םהייחב םהל היהש םתוא " םירחאל שרל געול היהי כ
דועו רא " יתול ישנאמ עמשש ת " ירת ןינמל הלוע תיציצד תיציצה םיריסמד ר " ח םע ג ' םאו םירשק השמחו ןיטוח
ומייק אל אלה םישבול המל התע םייח םגד אריהנ אל הזו ארקישכ יזחימו הרותה לכ םייק וליאכ הארנ תיציצ שבול
הלוכ הרותה לכ ו י והימ " תוחמש תכסמ לע םיכמוס ונאד ל ) יפ " ב ( ינויליפאמ תלכת וליטה וינבל לואש אבא הוצש
עאו " מגה ןיחינמ ונאש םירבד שי וילע קלוח ארמגהש פ ' םינוציחה םירפסכ ןישוע ונאו ונלש והיעשי ןוזחמ ומכ
מגב שיש לחיו ומכו אתקיספכ ' ) אל ףד הליגמ (. סמבו תוללקו תוכרב ןירוק תינעתבד ' םירפוס ) יפ " ז ( לחיו שרפמ
בצירהו " םה םא אתגולפמ הישפנ יקופאל ףנכה ךותב םקדהלו םרשוקל אלא ףנכה ןמ םריסהל אלש ליגר היה א
ןיסוכמ םה ירה ואל םאו תיציצ םהל שי תיציצב ןיבייח .

א דומע דע ףד ארתב אבב תכסמ תופסות
אתלכתד אנרק אדח יקספ - םיתמל תיציצ שיש אכה עמשמ חדל שיו שרדמב רמאדכ רבקב םייחמ ןיסנכנ ויהש תו
םיתמה ןמ םייחה ולדבה תרמואו תאצוי לוק תב היהו םהירבק ךותל םייח ןהשכ ןיכלוה ויה באב העשת ברע לכש שי לבא
תלכתה קרפמ היאר איבהל ) אמ ףד תוחנמ (. ןאשעשכ ןקזב לאומש הדומו תיציצב ןיבייח אספוק ילכ לאומש רמאד
כירכתל שוריפ ודובכל םי והל ןנימר יאדו אתעש איההו תיציצ תשרפל ששוקמ תשרפ הכמסנ המל שרדמב שי ןכו
תיציצב םיבייח םיתמהש ךל רמול ותמש ימ קרפב ןנירמאד השקו ) חי ףד תוכרב (. ילקש אק ווה ןתנוי יברו אייח יבר
א ארביקא ןתנוי יברד היתליכת אידש הוה תורבקה תיבב ילזאו " אלש ךפנכ ילד אייח יבר ל ונלצא ןיאב רחמל ורמאי
ונתוא ןיפרחמ וישכעו יו רמאקד ונתוא ןיפרחמ יאמ תיציצ םיתמל שי יאו " עאד ל " מ תיציצ ןהל שיד ג " םתוא ןיפרחמ מ
םירוטפ םיתמהו םיבייח ןהש ןמצע ןיארמש רמאדכ ) ל ףד תבש (. תוצמה ןמ ישפח השענ םדא תמש ןויכ לע השק לבא
תותילטמ תיציצ ריסהל םיגהונש גהנמה םיתמ לש ראו " יטול ינקזמ עמשש ת " לכ םייקש אוה תודע תיציצש יפל ר
ת הלוע תיציצד הרותה " חו ר ' הו ןיטוח ' ירת ירה םירשק " תודע דיעמ וליאכ אוה ירה ךכ לכ ןיבושח ןיאש וישכעו ג
www.swdaf.com 2
סב " ד ע " שרל געול הס ז תמה לע תיציצו
הו רקש " רואו םת רודל םתורודל תיציצ םהל ושעו שרדמב ןנישרד נ " ציצ תוצמ ןימייקמ ןלוכ ויה םהימיבד י יפל תי
יהש ' ד לש תותילט ןלוכל ' יפא ןתומב תושעל ןיא ןהייחב ןלוכל ןיאש התע לבא ןתומב ףא ןהל ןישוע ויה ךכלו תופנכ '
ול ןיאש ימ תא שייבל אלש וייחב ול היהש ימ הדנד ארתב קרפב וניצמ הז ןינעכו ) אע ףד (. םילכ ןיליבטמ ויה הנושארב
ע " ושייבתמ תויח וליחתה תותמ תודנ םישנ ג וכ ת ' תוחמש תכסמ לע ןיכמוס ונאד דועו ) יפ " ב ( ןב לואש אבא ןנירמאד
ותילטמ שוריפ ינויליפאמ תלכת וליטהו אבא לש ויתולגרמ תחת והורבק וינב תא הוצ תינטב וריתה סורגל שיו
ינויליפאמ רמאקדמ רמאד ןנחוי יברכ ןל אמייק ןנאד שריפ קדצ ןהכ םייח וניברו ) אס ףד הדנ (: תוליטב תוצמ דיתעל
ודמעיש םיקידצ ןידיתעד תיציצ ול אהיש ךירצ ךכלו תוליטב ןיא רמאד לאומשד אבילא ירייא תוחנמד איההו אבל
תיציצ אלב דומעי דיתעלש אצמנ ותומב תיציצה ול וריסי םאו םהישובלב ןמקלד איההו לאומשכ יתא ימנ שרדמהו
שימל הדיתע אסוד ןב אנינח יברד והתיבד הרמאו לוק תב התצי לאומשכ ימנ איתא אבל דיתעל םיקידצל תלכת הב אד
ר רמוא דועו " עידוהל דימ ותוא םיקלסמו תיציצ וב ןימישמש ונייה והל ןנימר יאדו אתעש איההד ושוריפ יכהד י
םישהל זנכשא ץראב םיגהונ ןכו וב םישהל ךירצ םלועמ תיציצ וב םשוה אלו שדח דגבהש יפל תיציצ תוצמ םייקש
לש תילטב תיציצ ןיריסמ דימו תיציצ תוצמ םייקש רכינ אהיש תמ .

ב דומע אס ףד הדנ תכסמ תופסות
תמל ןיכירכת םתוא השוע לבא - עאד אתוברל טקנד דבאו דבא אל םא ןכש לכו " תמה יכירכתד תישירפדכ אריסאד ג
םיאלכ תכסמב רמאדכ ורש ) פ " מ ט " ד ( מ אל האנהב יריסאד ןויכד םיאלכ םושמ ןהב ןיא תמה יכירכת אלו והב ישמתש
םיבכוכ דבועל ינובזל יתא או " רמאדכ תוצמב קלח דוע ול ןיאש ול הארמו רוסאה רבדב ושיבלמש שרל געול אכיאהו ת
תלכתהב ) אמ ףד תוחנמ (. בשרפו שרל געול םושמ היל ןנימר יאדו אתעש איההו תיציצ יבג " וליפאו רוסיא וב ןיאד ם
ד השקו וב הנהנ תמה ןיאש אנווג יאה יכ יחל תוסכ ירכומו השיבל תאנה וב ןיא םא וב בייח יחה ןיא ימנ תיציצ אה
תיציצמ ימנ םירוטפ םיאלכמ יריטפד לכ דגנכ הלוקשד םושמ תיציצב שרל געול ךייש אקודד םת וניבר שרפמו
תוצמה תוחנמב ןל אקפנדכ ) גמ ףד (: ה תוצמ לכ תא םתרכזומ ' ... תכסממ תיציצה ןיריסמש ונגהנמל ךמס תצק שי דועו
תוחמש ) יפ " ב ( לש אמעט והימ ונוילפנאמ תלכת וריתהו ויבא לש ויתולגרמ תחת והורבק וינב תא הוצ לואש אבאש
ררבתנ אל לואש אבא .

בטירה ישודיח " ב דומע מ ףד םיחספ תכסמ א
ירה בתכו " ז ט " מו ל " וישכעש אלא םיתמה יכירכתב תיציצ ליטהל אלש םינפלמ טושפ גהנמ וניאר תומוקמה בורב מ
מ או ול ליטהל הוצמד עמשמ תוחנמד איההמ וליאו תומוקמה תצקב רבדב גוהנל וליחתה בורק " וכמס המ לע כ
םגהנמב םינושארה , םייקש הילעבל תודעכ איה תוצמה לכ דגנכ הלוקש תיציצ תוצמש ךותמ יכ הז רבד וצרית תופסותבו
וניתובר םייואר ויהש ומכ הז תודעל םייואר ונא ןיאו הלוכ הרותה לכ , תותילט םישבול םלוכ ויה וניתובר ימיב יכ דועו
םיתמב ןכ םהל ןיליטמ ךכיפלו םייחמ תוצייוצמ , ול ןיליטמ ךאיה םייחמ תיציצ םהל ןיאש םדא ינב הברה שיש וישכע לבא
לודג געל םא יכ דובכ הז ןיא התימ רחאל , םייחמ וב זירז אוהש ימל ףא וליטהלמ וענמנ השובהו תקולחמה ינפמו , ישכעו ו
םייחמ וב זירזש ימל התימ רחא ליטהל דומלתה ןידל ורזח םייחמ תיציצ תוצמב ןיזירז םדא ינב בור יכ לאל הלהת ,
וגהנש המ יפל לכהו הז רבדב וגהנש גהנמ םושב תוחמל ןיאו ע " כ .

א דומע וט ףד ןטק דעומ רואמה לעב
בא לש ויתולגרמ תחת יתוא ורבק וינבל רמוא היה תינטב ןב לואש אבא אה היל אישקד אכיאו יתילטמ תלכת וריתהו א
יסרגד ' פב תוחנמב ' ןקזב לאומש הדומו אבר רמא תיציצב ןיבייח אספוק ילכ לאומש רמא אנסק רב יבוט בר רמא תלכתה
מ הרוטפש ודובכל האשעש " םושמ הל ןנימר יאדו אתעש איההב אדיבע ייוסכאל ואל יאהו אנמחר רמא הב הסכת רשא ט
שרל געול ביתכד יו תיציצ הל ןיליטמ הל ןנימר ןישרפמ שי והשוע ףרח " מכ ארבתסמו הנממ ןיכילשמ מ " הל ןיליטמ ד
סמב היונשש וזמ הילע תושקהל שיש אלא הנימ הל ןנימר ןנירמא אלו הל ןנימר ןנירמאקדמ ' ןב לואש אבא הוצש תוחמש
יתילטמ תלכת וריתה תינטב ה םשב הילע יתעמש " הכלה קדצ יכלמ יברב קחצי ר תיבל תמה תא ןיאשונשכ השעמל
הב תוסכל אלו דובכל היושעש ינפמ תיציצ היל תיל אוהו אספוקה ןמ ויכירכתל עינצהש ותילט ןיאיצומ תורבקה
תיציצב ןיצייוצמו ןהיתותילטב ןיפטועמ הטמה יאשונ והי אלש תיציצ הל ןיליטמ העש התואו תמה תא הב ןיכרוכו
כ הארנו תיציצ אלב ךלוה אוהו ןהלש ירבד םייקל תיציצה תא ול ןיריתמ ורבקב ותוא ןיזנוגשכו שרל געול םושמ רבוע
ר ' אבל דיתעל תוליטב תוצמ רמאד ןנחוי .

ףוסה רעש םדאה תרות - האצוהה ןינע
) גכ ( לבאב ) יפ " ב ( אינת ... יה תינטב ןב לואש אבא ' יתילטמ תלכת וריתהו אבא לש ויתולגרמ תחת יתוא ורבק וינבל רמוא .
אכיאו יל אישקד ' תוחנמב ןניסרגד אה ) מ " א א ' ( ןיבייח אספוק ילכ יבג תיציצב ...

ר ברה םשב ןירמואו ' ז קדצ יכלמ ןב קחצי " ל ונידסל תלכת ןיליטמ ורבקל תמה ןיאשונשכד , הטמה יאשונ ויהי אלש
תיציצ אלב ךלוה אוהו ןיציוצמ תותילטב ןיפטועמ , ביתכד םושמ םשמ ותוא ןילטונו תיציצה ןיריתמ ורבקב ותוא ןירבוקשכו
תוצמה ןמ ישפח השענ םדא תמש ןויכ ישפח םיתמב . מ תיציצה ול וליטהש ןויכ ארבסה וז הקוחד המכו " ךרוצ המ מ
םהמ ורקעלו רוזחל םהל , םהל יאנגו םיתמל לודג געל הזש דועו . ז ברה לש וז ארבסל ואיבה ךמסו " ש הממ ל פב ורמא '
ותמש ימ ) י תוכרב " א ח ' ( רד השעמב ' רו אייח ' רד היתלכת ידש הוהד יברב ןועמש ' ר היל רמאו ירבקא ןועמש ' היילד אייח
ונתוא ןיפרחמ וישכעו ונילצא ןיאב ןה רחמל ורמאי אלש , שרל געול םושמ ןאכ ןיא ןהלש תותילטב תיציצ םיתמל היה וליאו
www.swdaf.com 3
סב " ד ע " שרל געול הס ז תמה לע תיציצו
ללכ . פעאש היאר הניא וז םגו " יכ כ עא שרל געול םושמ אכיא ןירוטפ ולאו תוצמב ןיקוסע ולאש ןו " ךרדכ תיציצב רבקנש פ
םייחה ...

ורמאש הממ היאר ןאכב ואיבה םירחאו ) ס הדנ " ב א ' ( ביתכד םושמ תמל ןיכירכת ותוא ןישוע םיאלכ וב דבאש דגבב
ישפח םיתמב . הרובקל ותאצוה תעשב הזל וששח אל המל אישק םהירבדל ףא וזו , לא תיל םיאלכ וב דבאש דגב א
וב ןירכנ םיאלכ ןיאש והשוע ףרח שרל געול םושמ היב . םיאלכד ארתב קרפב ןנתד רתומ ןירומג םיאלכב וליפא והימו
םיאלכ םושמ םהב ןיא רומח לש תעדרמו תמה יכירכת , יפאד אלא ' תיציצ אלב תילטכ לכל םסרפתמו רכינ רבדה ןיא יכה .
כ ךכב ןירתומ םייחה ףאש דועו םהב םיממחתמ םניאש , םימשגה ינפמ םימשגבו המחה ינפמ המחב ןינווכמ ןניאו , םיתמהו
ןתאנהל ןינווכמ אלו ןהב ןיממחתמו ןינהנ ןניא . ז םהרבא ןב קחצי וניברש דע הזב וקפתסנ םיתפרצה וניתובר ילודגו " ל
הזה קפסה ינפמ ותוסכ יפנכ ךותב ןתוא ופחיו ונידסב תיציצ וליטיש וידימלתל הוצ .

לארשימ הזה קפסה קלסנו רבדה רקיע לע ונדמע םימש ימחרב ונאו ... לש ונידסל תלכת ןיליטמ לכה ירבדלש אצמנו
תמ , תמה םשל שדח תיציצ ול ליטמ לואש אבאש אלא , יהי אלש ששוחו ' הוצמ שימשת םושמ םייחמ ול שיש תיציצב
השודק םושמ וב שיש , שדחב ןיב ולשב ןיב ורש ןנברו . ה םוקמ לכמו םה דיחי ירבד לואש אבא ירבדש טושפ רבד
םימכחכ הכלהו , הלטב וז אישוק תאצמנו ... הב שיש תילטב אלא תמה תא ןירבוק ןיאש תחוור הכלה םידמל וניצמנ
תציוצמה ולש הנשי תילט ןיב השדח תילט ןיב תיציצ . תיב ןאכ ןיאו תוחנמב שרופמדכ שרל געול םושמ אמעטו
שוחימ .

במר " תאירק תוכלה ם ג קרפ עמש
ב הכלה
אסכה תיבב אלו ץחרמה תיבב אל ןירוק ןיא עא " האוצ וב ןיאש פ קיחרה םאו ומצע תמה דצב אלו תורבקה תיבב אלו
תורקל רתומ תמה ןמ וא רבקה ןמ תומא עברא , ארוקו רזוח וב ןירוק ןיאש םוקמב ארקש ימ לכו . /+ בארה תגשה " ד / ימ לכו
וקו רזוח וב ןירוק ןיאש םוקמב ארקש אר . בארה בתכ " ז ד " א ל " כע םולכ רמא אל ארקיו רוזחיש תמה דצב ארקש ימ לע רמא םא א " ל +.

במר " ד קרפ הרות רפסו הזוזמו ןיליפת תוכלה ם
גכ הכלה
ושארב ןיליפתו תורבקה תיבב םדא ךלהי אל , ךירצ רבק לש תומא עברא ךותב וא תמ לש תומא עברא ךותב וליפאו
רא קיחריש דע ויליפת ץולחל תומא עב , וידגב שבליו ותורע הסכיש דע ןיליפת םדא שבלי אלו , ושאר לע יואשמ אשונה
ןיליפת וב שיש שארה לע חינהל רוסא תחפטמ וליפאו וילעמ יואשמה ריסיש דע שאר לש ויליפת ץלוח , אוה ףנוצ לבא
ויליפת לע ותפנצמ .

במר " י קרפ הרות רפסו הזוזמו ןיליפת תוכלה ם
ו הכלה
א זחאי אל תורבקה תיבל וא אסכה תיבל וא ץחרמה תיבל וב סנכיו ועורזב הרות רפס םד ךורכ אוהש יפ לע ףא
ולש קיתה ךותב ןותנו תוחפטמב , תמה ןמ תומא עברא קיחריש דע וב ארקי אלו ) ץחרמה תיבמ וא ( אסכה תיבמ וא ,
םורע אוהשכ הרות רפס תא זחאי אלו , הילע הרות רפסש הטמ לע בשיל רוסאו . /+ גשה בארה ת " ד / וכ זוחאי אלו ' הילע דע . בתכ
בארה " ז ד " ל / א " א / סו חפט הובג םוקמ היה םאו " כע ימלשוריב אתיא יכהו רתומ וילע חנומ ת " ל +.

במר " די קרפ לבא תוכלה ם
גי הכלה
האנהב ןירוסא תורבקה יתב , ןהב ןילכוא ןיא דציכ , ןהב ןיתוש ןיאו , הכאלמ ןהב ןישוע ןיאו , לו ןהב ןירוק אלו ןינוש א
ןהב , ןהב ןיתואינ ןיא רבד לש וללכ , שאר תולק ןהב ןיגהונ אלו , ודיב ןיליפתו רבק לש תומא עברא ךותב םדא ךלי אל
ועורזב הרות רפסו , םש ללפתי אלו , רתומ תומא עברא קוחרבו .

גכ ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
תיציצ שובל אוהו תורבקה תיבב סנכיל רתומ , אלש אוהו תורבקה לע ררגנ אהי , תורבקה לע ררגנ אוה םא לבא , רוסא
םושמ ) א ( שרל געול ) זי ילשמ , ה ( דב " א , םהימיב , םישבולש שובלמב תיציצ םיליטמ ויהש ) ב ( םמצע ךרוצל , ונא לבא
הוצמ םשל אלא םהב םינווכמ ןיאש , םיררגנ םניא וליפא רוסא . םילוגמ תויציצהשכ ילימ ינהו , םא לבא ) ג ( םה
יסוכמ ם , ] א [ רתומ .
ג ףיעס
ד ךות סנכנה ' וא תמ לש תומא ) ה ( רבק לש , ) ו ( תורבקה תיבל סנכנכ וניד ) . ז ( תילטמ תיציצ ריסהל םיגהונש ב םוקמב
תיבב תמה , םושמ והב שחימל אכיא תיציצ םישבול םיפתכה םא ) ח ( שרל געול ) זי ילשמ , ה .(

גכ ןמיס הרורב הנשמ
) א ( שרל געול - ףרחמכ הארנש ] א [ תוצמה תא םייקל םילוכי םניאש :
) ב ( םמצע ךרוצל - ד ינב םייושע םהידגב גהנמ זא היהש ' תופנכ :
www.swdaf.com 4
סב " ד ע " שרל געול הס ז תמה לע תיציצו
) ג ( םיסוכמ םה - טה לש תיציצה תא איבחמש ןוגכ " המו ותוסכ יפנכ תחת ג " טב םג ט " ןיא וידמל תחת ושבולש ק
סא םהב םג ןוילעה שובל ילב ךלוהש אל םא הסוכמ אוהש ןויכ שרל געול םושמ וב תופנכהב םבחתיש דע רו ] מפמו " ג
טב רימחהל שיד עמשמ " בב ןכא הלפתל דחוימ אוהש ןויכ הסוכמ ףא ג " הדב םגו ןכ עמשמ אל י " הסוכמד בתכו םתס ח
רתומ :[
) ה ( רבק לש - וליפאו ] ג [ השא רבקב לבא אוה לודג םדא תמשנ אמשד שרל געול םושמ רימחהל שי ןטק לש רבקב
ג הייחבד " םושמ אכיל הרוטפ כ שרל געול :

א ףיעס המ ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
* סונכל רוסא ) א ( וא תורבקה תיבב א ) ב ( תמ לש תומא עברא ךותב , ושארב ןיליפתו , שרל געול םושמ ) זי ילשמ , ה .(
םיסוכמ םה םאו , ) ג ( רתומ .

אע ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
ז ףיעס
תורקל רוסא ) וט ( ק " מ לש תומא עברא ךות ד ש ת , ) זט ( תורבקה תיבב וא , ארק םאו , ) זי ( אצי אל ה .

אע ןמיס הרורב הנשמ
) וט ( ק " ש - הו " שרל געול םושמ םעטהו השודק ירבד ראשו שידק רמול ה :
) זי ( אצי אל - בארהו גגוש היה וליפא םהירבד לע רבעו ליאוה םימכח והוסנק " סו קלוח ד " אד ל " תורקלו רוזחל צ
אר היה אוהה םוקמהד ןויכ ק ןינעל אנידלו דבעידב אצי שרל געול םושמ קרו וב תורקל יו " שוחל םינורחאה ומיכסה ש
במרה ירבדל " רזוח וניא ללפתה וא ךריב םא לבא תורקלו רוזחל ם . ק תוכרב ןינעלו " מפה קפתסמ ש " יע ג " ומעט ש :

אנש ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש
א ףיעס
תמה יכירכת , םיאלכמ א ןתושעל רתומ .
ב ףיעס
אלא תמה תא ןירבוק ןיא ) א ( תילטב ) ב ( תיציצ וב שיש . הגה : יו " ךירצ ןיאד א תיציצ ) י םשב רוט " א .( ורבקל וגהנו ) ג ( תיציצב , ךא ב
תיציצה הלחת ןילסופש , תופנכה ןמ דחא ןיכרוכ וא .

אסש ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש
ג ףיעס
והולמ וניאו תמה תא האורה , שרל געול םושמ רבוע ) ילשמ זי , ה ( אוה יודינ רבו , ) ב ( ד ונוולי תוחפלו ' תומא .

ב ףיעס אנש ןמיס העד הרוי ןחלושה ךורע
ב ףיעס
זו " י אתווברד אתגולפ אכיא תיציצ ןיינעבו רוטה ל " יו ליטהל א " ליטהל אלש א רהו " רה םשב בתכ יולה ז " יכלמ ןב י
קדצ מה יאשונ ויהי אלש תיציצ וב ןיליטמ ורבוקל ותוא ןיאשונשכ ותוא ןירבוקשכו תיצצ אלב אוהו תיציצב ןיפטועמ הטי
וא תילטהמ וריסיש רמול הצר םא וירבדב וקפתסנו ץוח תיציצ רמא ןושרג וניבר תריטפ תעשבו ונממ ותוא ןילטונ
דגבה ףנכב ותוא ןירשוקש תומוקמ שיו ןוראל ץוח םואיצויש במרהו " בתכ ן אלא תמה ןירבוק ןיא אלא קפס םוש הזב ןיא
תילטב כע תיציצ וב שיש " ל רד ובתכ עורז רואהו יכדרמהו רוטה " רו ת " םירמוא ויה י תיציצה ריסהל שיש השעמל הכלה
תמה וב רבקנש תילטמ יבארו " גהנ אלש ימו ותומב תיציצב רבקי וייחב תיציצב גהנש ימ השעמל הכלה רמוא היה ה
וכו ' כע " ל כו " סותה כ ' תוחנמב יאדווד םש הדנב ] מ " א [ ךירצש שרופמ ןיגהונ ונא ןיאש המו תמ לש תילטב תיציצ תושעל
שה ןמזבש יפל ןכ " אשמ תיציצ םהל ושע אל םא שרל געול הוה וז הוצמב םיריהז םלוכ ויה ס " געול ךפיהל ויה וישכע כ
ע שרל " תוחמשמ ואיבהו ש ] יפ " ב [ ע ותילטמ ויתויציצ ריתהל הוצ לואש אבאש " ש :
ג ףיעס
י תוצופת לכב טושפה גהנמה וישכעו תחא תיציצ ןיקתונ רבקב ותוא םיחינמש םדוקו תיציצב תמה ןיאשונש לארש
דהמ ' יתעמשו הרובקה םדוק הקתנל רתוי בוט לבא הרובקל ותאצוה םדוק תיבב התוא קותנל וגהנש שיו ויתויציצ
להל ועיגהשכ דימלת ותואו ויתויציצ לכב ותוא ורבקיש וידימלתמ דחא הוצ דחא רודה ילודג ינש לע רוריבב תשב
דימלת ותוא סנכנ ףכיתו גוהנכ תויציצהמ תחא וקתנו הזמ ועדי אל והושיבלהש םתואו ץוח אציו ויעימב שח ויכירכת
תויציצה לכ םע רבקב והוחינהשכ ינשהו תונשל ילבל םימשה ןמ תוא והזש םש ויהש םילודגה ורמאו קועצל ליחתהו
רו המצעמ הקתינו רבקה ךותבש דתיב תויציצהמ תחא הכבתסנ ןכ ורזג םימשה ןמש שוחב וא ] רגה היה ןושארה " א
ז " רהומ דיסחה היה ינשהו ל " ז ז " ג הוצש הדובעה שרושו דוסי לעב אנדארוהמ ל " תויציצה לכב וחינהל כ [ :

וש " ד קלח רמוא עיבי ת - וי " טכ ןמיס ד
לבאה תיבב הדגאו הרות ירבדב שורדל םיגהונש המ רבדב ןנובתאו יתדמע , שמ םש םידמולש שיו יפ םע תוינ '
ערה " רטפנה תמשנ יולעל ב . במרה קספש המל דוגינב הזו " ם ) יפב " המ ג ' ה לבא " ט ( , הדגאו העומש םירמוא ןיא
לבאה תיבב , ןיוד ןיבשוי אלא . שוטב ןכו " ע ) יס ' ס חעש " ז ( בב הדגאו העומש םירמוא ןיא לבאה תי . ןיממודו ןיבשוי אלא ....
www.swdaf.com 5
סב " ד ע " שרל געול הס ז תמה לע תיציצו
ד ... עאו " אנתד ג ) חי תוכרב ( ב םדא ךלהי אל סו ושארב ןיליפתו תורבקה תיב " ןהב ללפתיו ןהב ארקיו ועורזב ת
שרל געול םושמ , הרותב ארוקה םדאכ הישפנל דיבעד אכיה ונייה , ינב ןוגכ אבכשד ארקיל דיבעקד אכיה לבא
שרל געול םושמ אכיל םבר דובכל םישועש הבישי ...

ו . יבב הדגאו העומש רמול םיגהונש המל ןוכנ ךמס שיש הלועה ללכ יצירת ימעט המכמ לבאה ת ...

וש " דנר ןמיס ח קלח יולה טבש ת
ד
לארשי ללכב םינוש םיגהנמ שי השעמלו תמה תאצוהב םג תיציצו תילטה םימש ןיאש םוקמ שיד , קרד םוקמ שיו
חא אלו הרובקה דע תמה תאצוהב " כ , םיפנכבש סיכב םתוא םימש קר תיציצה םיריישמש םוקמ שיו , םיריישמש םוקמ שיו
א לוספב לבא םתו , נה םינשארב רוקמ שי םיגהנמה לכלש הזחת התאו " ל , ושה ןושלב ןייעו " מרו ע " וי א " יס ד ' נש " א
דבו " ודו מ " כב ק " ז .

א גהנמ יפלד עדו " חאו רבקה דע האיציה תעשב תילטה ןתיל םיגהונד םויהכ י " ותוא םיריסמ כ , רה גהנמכ הזו " רב י
קדצ יכלמ פע " מג י ' מ תוחנמ " ע א " א א " פא כ יהי אל ולי ' שדחמ תילטב תיציצ ליטהל םיכירצ ויה אצמנב ץיוצמ תילט
ודו םינשארהמ םינפב חכומדכ רבקה דע ושיבלהלו " כב ק " ז .

וש " ד קלח רמוא עיבי ת - גל ןמיס העד הרוי
שדוח שארב לבאה תיבב םיללפתמה תודוא יתלאשנ , ללה םש ורמאי םא . ורמואל ךירצ לבאה םג םאו . הטונ ןידה ךאיהו
ללהה םש ורמגי םא הכונחב , אל וא .

א ... כו " חקורה רפסב כ ) יס ' זטש ( , רב ללהה םיארוק ןיאש " לבאה תיבב ח , החמש רבד רמול ןיאש אדח , געול םושמ דועו
שרל , םש תננוא המשנה יכ , הי וללהי םיתמה אל ורמאי ךיאו ?

ב ... דיחה ןרמו " הכרב קיזחמב א ) יס ' גפרת ( כ ' נה חקורה םעטב קפקפל " ל , העיבש ידכ הזב ןיאש , תורבקה תיבב ירהש
ללפתהלו דומלל רוסא , שרל געול םושמ , ירש לבאה תיבבו . הו " בייח אוהש תוצמה ןמ לטבתהל ול ןיאו ותיבב לבאהד ט
ןהב , םש האבה המשנה ינפמ . ורמא אמגוד ןיעמו ) ע " דמ ז (: ילובגב האב איה . חור תחנ תושעל לבאה תיבב הלפתהד ותו
לו תמה שפנל הדובכ , יפאו ' הכב רתומ תורבקה תיבב " ג , שרל געול םושמ אכילו , הו " םיללפתמ תמה דובכלש ללהב ה
ידומל שחימל אכילד םש / ידימל / . תכע " ד ] . ויכו " כ ב ' הרה " רהמ ג " ושב ןושש י " לארשי תסנכ ת ) טד " ע ו " א .( ע " ש .[ עפלו " ד שי
חקורה ירבד בשייל , דיחה תוידוקו " קל הזב א " מ , תכש ינשה םעטה יכ ןושארה ומעטל רתוסכ אוה ב , דומלל רוסאד אהד
תורבקה תיבב ללפתהלו , לבאה תיבב ירשו , עא " םש תמה תמשנש פ , השועשכ ורסא אל תורבקה תיבב ףאש םושמ
תמה דובכל . מכו " ףסוי יקמנה ש ) ב " זט ק (: מרה םשב " ה . כו " ושב כ " רהמ ת " שאגימ ןבא י ) יס ' זמ .( ע " ש . רמואש ללהה לבא
תמה אל שרופמב וב שרל געולכ בישח הי וללהי םי , ותיב ךותב ותדרל אבש ימכ אוהש ) . עאו " סב אורקל רתומש פ ' םילהת
םיתמה דובכל ןיוכתמשכ תורבקה תיבב , קוספה תא רמוא הז ללכבו : וכו הי וללהי םיתמה אל ,' ללה ארוק וניאש םתה ינאש ,
הרותב ארוקכ אלא וניאו . שמד " םוי לכב םילהתבש ללהה אורקל רתומ ה , ח ףדגמו ףרחמכ הזב אצמנ אלו " ו . מפל " תבשב ש
) חיק .(: עו " ינאש האירק ךרדש כ . עו " גמב ע " א ) יס ' פקת " קס ד " א .( םש םינורחאבו . ללהה ארוקשכ לבא , ןמ םיתמה איצומו
ללכה , וה " מכ שרל געולכ ל " חי תוכרבב ש . . . . (

ג ... מו " א יקומינב שטאקנוממ ןואגה דוע ש " םש ח , עט יתיארש ינמודמכו לבאה תיבב ללה םירמוא ןיאש ם , ללהב רמאנש םושמ
הי וללהי םיתמה אל , שרל געלכ יוהו , םש תננוא תמה תמשנ יכ , ללכ הארנ םעט וניאו , וטשפכ קוספהש רמול ןיאש תמאבש ,
אש " וכו ותמש םישודקה וניתובא לכל געולכ יוה כ ,' מכ שוריפה אלא " םישרפמה ש ] כו " דוד תדוצמב ה [ , פע " זח ד " ל ) וכרבב ת
חי (: , המואמ םיעדוי םניא םיתמהו , םיתמ םייורק םהייחבש םיעשרה ולא . עבו " טשפה םוקמב שרדה סנכנ כ . ע " כ ...

ד . עא הנהו " רב ללהה רמול דרפס גהנמש ובתכ םינורחא הברהש פ " לבאה תיבב ח , איה אתקיספ אתלימ ואל , ... ןבב קספ ןכו
יח שיא ) רפ ' וט תוא ארקיו ( , שמ חקורה לש ומעטש ףאש וכו שרל געול יוהד םו ,' אוה שולק , רב ללה תרימאש ןויכ " ןמ וניא ח
ןידה , םינומדק גהנמ אלא , ע וכמס ןכל " ותרימא תוחדל ז . ע " ש . . . .

ה . רחא תיבב וא םילוח תיבב רטפנ תמה םאש דוע הארנו , רד ללהה רמול רובצה םיאשר " לבאה תיבב ח , אל הזבו ליאוה
נוא המשנהש חקורה לש םעטה ךייש םש תנ וכו ' ...

ט . אנקסמ רבש אנידד " גהנמה רחא תכלל שי ח , ת םילשוריב הנורחאל וגהנש המ יפלו " ו , רמול רחא רדחל םיאצוי רובצה
רד ללהה םש " ח . רבדב רובצ חרוט שי םאו , רחא רדחל לבאה אצי , םמוקמב ללהה וארקי רובצהו . כעו " רמול לבאל ןיא פ
רד ללהה " ללכ ח . אא " באל יעיבש םוי לח כ רב ול " ח , ללהה רמאי ולצאמ םימחנמ ודמעש רחאל זאש . ןיאש ץראה ירע ראשבו
חרזמה תודעו םידרפסה לצא הזב רורב גהנמ , רד ללהה תורקל גיהנהל שי " לבאה תיבב ח , ארקי אל ומצע לבאה קרו
ללהה . לבאה תיבב ללהה םירמוג הכונחבו , ג ומצע לבאהו " םהמע ללהה רומגי כ . ימחמש זנכשא גהנמל ףאו אלש םיר
לבאה תיבב ללהה תורקל , ןכ תושעל שי , ללהה וארקי רובצהו רחא רדחל אצי לבאהש . וא םילוח תיבב רטפנ תמה םאו
רחא תיבב , רד ללהה תורקל םיאשר " לבאה תיבב ח . רחא רדחל לבאה אצי הזב םגש בוטו . ללהה ורמגי הכונחבו
לבאה םע ויתוכרבב . ש ומצע לבאה היהי אל קרו " נחב תירחשב צ הכו . עלנה " יתבתכ ד . בעיהו " א .
www.swdaf.com 6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->