You are on page 1of 375

1

Alex Wassilieff

SUBMARINUL FR ECHIPAJ
O ARM CE-AR FI PUTUT SCHIMBA DESTINUL OMENIRII TRADUCERE DE PAVEL POPESCU

Editions du Roche ! "#$# UN SOUS-MARIN SANS E%UIPA&E

Alexandre Wassilieff! s-' n(scut )' * 'u+ust "#"$ )' Odes'! Uc 'in'! i ' ,u it )' - '. i)ie /00$! 1n Tou)on2 Dint -o 3eche 4',i)ie de no5i)i! t't() s(u ' 4ost o4ite 1n ,' in' i,.e i')( us(2 Du.( e3o)u6i' 5o)7e3ic( 4',i)i' s-' e4u+i't 1n F 'n6'2 Sc iito 4 'nce8! ,e,5 u co es.ondent ') Ac'de,iei N'3')e! ' '3ut o deose5it' c' ie ( ,i)it' ' 1n ,' in' 4 'nce8(! '3'ns9nd .9n' )' + 'du) de ',i ')2 A 4ost distins cu o dinu) Co,'ndo ') Le+iunii de Onoare )' /# 'u+ust "#-#2 Du.' et '+e e! 1n 'nu) "#:;! se dedic( sc isu)ui e')i89nd un nu,' de o,'ne cu su5iecte ins.i 'te din 'cti3it'te' s' ,i)it' (2 A 4ost ')es ,e,5 u co es.ondent ') Ac'de,iei N'3')e )' sectiune' Isto ie! tiine u,'niste i ' te<// 4e5 u' ie "#$#=2

Tutu o su5,' ini7ti)o din )u,e 7i 4iu)ui ,eu Se +e c' e 4'ce .' te din 'ce'st( e)it(2

Modificarea denumirii unor instituii sau funcii, n special atunci cnd este vorba de URSS, a fost fcut n mod deliberat; Prim-Secretar, irector, !coala Superioar de R"boi #aval etc$ e%prim realitatea acestor instituii &i funcii &i nu transcrierea lor e%act$ easemeni, diferitele 'rade care apar au fost ec(ivalate celor e%istente n marina france" !i, ca s relum o formul ar(icunoscut, orice asemnare cu persoane e%istente sau care au e%istat e pur ntmpltoare &i involuntar$ A2>2

CAPITOLUL I
? Eu222 T e5uie s( 3in( c' e3' s( ,( 1n)ocui'sc(222 &)'su) in+ine u)ui de c' t )' co,'nd' . o.u)so' e)o nu ,'i e ' dec9t un ,u ,u @ se 'u8i ( ')te c9te3' cu3inte 5o)5o osite! '.oi se stinse2 C(.it'nu) de 'n+u) I AoBin! co,'nd'ntu) su5,' inu)ui nuc)e' .u t(to de 'chete CA,i ') &o t7DiE! con4i ,(! ,'7in')! ece.6i'! 17i )u( de+etu) de .e 5utonu) inte 4onu)ui 7i .u,nu) s(u u i'7 .o ni s( cioc(ne'sc( .u.it u) din d e'.t'! ce) c' e 3i8u')i8' e8u)t'te)e 'scu)t( ii2 Pe ec 'ne)e )ui! nici u ,( de se,n') e4)ect'tF o 7'ns( c(! ,(c' 1n eGte io ! totu) e ' 1n o dine2 Fiindc( )' 5o d222 Aici! )' .ostu) cent ')! unde de ,'i 5ine de o Bu,(t'te de o ( AoBin 1i 1n)ocui'! de unu) sin+u ! .e o4i6e 7i .e cei doi o.e 'to i c' e! 1n ,od no ,')! ' 4i t e5uit s( 'si+u e 3e+he'! 3e7ti)e . o'ste sose'u! un' du.( ')t'2 R'.o' te)e . o3ene'u din di3e se co,.' ti,ente! d' nu di4e e'u de)oc 1nt e e)eF o ce e e de 1n)ocui e u +ent(! '.oi t(ce e'2 Ne. i,ind (s.uns de nic(ie i! AoBin se si,6e'! t e.t't! cu. ins de sen8'6i' '5su d( c( n'3' s' i' '.( .e )' to'te cus(tu i)e2 Sen8'6ie co,.)et stu.id(F et'n7iet'te' ce)o dou( co .u i de e8isten6(! 4'5 ic'te din tit'n 7i ')c(tuind coc' n'3ei! e '! e3ident! .e 4ect(2 De')t4e)! totu) 4unc6ion' i,.ec'5i)F e'cto' e)e! tu 5o')te n'to' e)e! ,oto' e)e e)ect ice! '.' 'te)e de detec6ie! indic'to' e)e . i3ind st' e' ' ,',entu)ui 7i + 'du) de e+ene ' e ' 'e u)ui! c')cu)'to' e)e 7i inst')'6i' de ine 6ie2 Su5 '.o t tehnic! ni,ic nu 7chio.(t'@ (,9ne'u! 1ns(! o',enii222 Ie7ind din st 9,to' e' D'ne,' cii! 'cest )' + 5 '6 de ,' e c' e se.' ( Is)'nd' de & oen)'nd'! su5,' inu) 17i 3ede' )ini7tit de d u,! cu o 3ite8( de dou(8eci 7i cinci de nodu i! di ec6i' sud-sud-3est! )' t ei sute cinci8eci de ,et i de su. '4'6' 3')u i)o ! .i)otu) 'uto,'t 'si+u 9ndu-i n'3i+'6i' cu o . eci8ie '5so)ut(! 4( ( ce' ,'i ,ic( inte 3en6ie din .' te' echi.'Bu)ui2 Ace'st( 'uto,'ti8' e eGt e,( ' tutu o secto' e)o 1n+(duise c' echi.'Bu) de .e CA,i ') &o t7DiE s( 4ie edus )' nu,'i
5

.'t u8eci de o',eni! to6i s.eci')i7ti de ce) ,'i 1n')t ni3e)! i+u os se)ec6ion'6i! 3e i4ic'6i 7i (s3e i4ic'6i! su. '3e+he'6i 1n .e ,'nen6( de A&B 'tunci c9nd se '4)'u )' 6( ,2 Cu to6ii! 4o7ti Do,so,o)i7ti! 'cu, ,e,5 i de .' tid! 'ni,'6i de ce)e ,'i 1n4)(c( 'te senti,ente .'t iotice! s(n(to7i tun2 I' 'cu,! uite-i suco,59nd! unu) du.( ')tu)! 3icti,e ')e unei 5i8' e ,')'dii! cu 't9t ,'i 5i8' e cu c9t . i,u) 'tins ' 4ost chi' ,edicu) de 5o d2 Pent u ' dou' o' (! AoBin )'ns( un '.e) +ene ')F ? Aici co,'nd'ntu)2 R(s.unde6i i,edi't 1n o dine'F P o.u)si'H ?I ? Cont o)u) e'cto' e)o H ?I ? Co,.' ti,entu) to .i)eH ?I ? AuGi)i' iiH ?I ? C' eu)H ?I ? C'8' ,' ,'i7t i)o H ?I ? C'8' ,' echi.'Bu)uiH ?I ? In4i ,e i'H ?I ? Ei! 4i -' s( 4ieJ Ce) c' e ,( 'ude s( (s.und( i,edi't! 5(+'-,i-'7222 tun( e)! inc'.'5i) s( se ,'i st(.9ne'sc(2 D' di4u8o u) inst')'t de'su. ' c'.u)ui (,'se ,ut2 O4i6e u) 1) 6intui c9te3' c)i.e! sc( .in9ndu-se 1n c)'i' de .( ! o7co3'n 7i c9 )ion6't! o 'de3( 't( s4id' e 'dus( e+u)',entu)ui! )' ,od( . int e to6i su5,' ini7tii so3ietici 7i de c' e e ' 4o' te ,9nd u! conside 9nd-o d e.t un se,n ') 5( 5(6iei2 B usc! se deciseF scutu 9ndu-se c' un .u s9n+e 1n'inte de ' 697ni 1n +')o.! se idic(! ' unc( o . i3i e '.id( )och-u)ui" 7i co,.'su)ui! '.oi co5o 1 sc( i6' ce duce' s. e c'8( ,i! do3edind o '+i)it'te de-' d e.tu) su . in8(to' e .ent u dit','i ,'t'h')'2 Pe .ode'u'
"

A.' 't .ent u ,(su ' e' 3ite8ei unei n'3e <4 2= <n2t2=2

.'s' e)ei! cu c'.u) e8e,'t de u)ti,' t e'.t(! 8(ce' t u.u) 7e4u)ui de c' t .e c' e 1) 1n)ocuise ,'i 'dine'o i2 AoBin se '.)ec( de'su. ' )ui@ cu ochii e3u)s'6i 7i un 4i ice) de 5')e scu +9ndu-ise .e )' co)6u) +u ii! ,'ist u) . inci.') '5i' ,'i es.i '2 Ce3' ,'i 1nco)o! e ' 1ntins 7i c',' 'du) s(u de 3e+he 7i 'cest' 4( ( cuno7tin6(2 CSu)t'nu)E" scutu ( din c'.! con7tient de . o. i'-i ne.utin6(2 Cu 59nd s.in' e' de 4iec' e d't( c9nd t e5ui' s( t e'c(! . in scunde)e u7i! dint -un co,.' ti,ent 1nt -')tu)! co,'nd'ntu) 17i e)u( d u,u) s. e c'8' ,' echi.'Bu)ui2 Aici e ' 7i ,'i (uF ,'te)o6i 4( ( 3i'6( 8(ce'u .e .'tu i 7i .e .ode'! . int e 3( s(tu i ce de+'B'u o duho' e 4etid(2 M'i 1nco)o! 1n ,'+'8i' de ' ,',ent! 1) '7te.t' 'ce)'7i s.ect'co)@ .o ni s. e c'5ine)e o4i6e i)o ! deschi89nd 7i 1nchi89nd u7i)e! 1n+ o8it de cee' ce 3ede'2 Un' din e)e se do3edi 1ncui't(! d' AoBin nu insist(2 L' int ' e' 1n c' eu! c(.it'nu) de 'n+u) II I3'n Pet o3ici Sc i'5in - 'd,i '5i)u) V'ni'! 4ide)u) s(u secundJ - e ' 1ntins .e 5u t(! s1n+e 9nd .e n's 7i .e +u (@ .ese,ne! se . (5u7ise '7' cu, se su .( un ,')2 Co,'nd'ntu) se '.)ec(! 1) s()t( c' .e un co.i)! 1) 1ntinse cu 5)9nde6e .e o 5'nchet( 7i ie7i2 Ce ')tce3' ,'i .ute' 4'ceH N-'3e' 1ncot o! e3iden6' se i,.une' de )' sineF CA,i ') &o t7DiE nu mai avea ec(ipa)2 Un 3's-4'nto,(! i't( ce de3enise su5,' inu)J AoBin se s. iBini de .e ete)e ,et')ic2 Pe 4 unte 1i '.( u ( ,' i 5 o5o'ne de sudo' e2 Lu9ndu-) . in su . inde e! o + o'8nic( c ',.( 1i (sco)i ,( unt'ie)e@ '5i' d'c( '3u ti,. s( se e.e'd( .9n( )' to')et( c' s( estituie tot ce '3e' 1n sto,'c2 Su4)9nd . ecu, o 4oc(! AoBin .o ni ,'i de.' te! c)(tin9nduse .e .icio' e 'ido,' unui ,' in' du.( o 'it( . in c9 ciu,i)e din .o t! cu ini,' st 9ns( de 1n+ iBo ' e2 P9n( 'tunci! + '6ie constitu6iei s')e eGt e, de o5uste! nu si,6ise ni,ic ')' ,'nt2 Acu,! 1ns(! t9,.)e)e 1i 839cne'u! o du e e su d( 1i s4 ede)e' sto,'cu)! 3ede e' 1nce.use s( se 1,.(ienBene'sc(2 C9t ti,. 3' ,'i .ute' +9ndi 7i 'c6ion'H

"

Co,'nd'ntu) n'3ei2 Kn B' +onu) ,' inei 4 'nce8e <n2t2=2

Re3enii 1n .ostu) cent ')! 1nce c( s( '6ione8eF cu, s(-7i s')3e8e n'3'H Ie7ind )' su. '4'6(H Nici 3o 5(J n'3e)e occident')i)o )-' 1,. esu ' i,edi't! nes.us de 4e icite s'-i . o.un( 'sisten6' )o 2 AtunciH222 AoBin se . o.ti cu co'te)e de ,'s' de n'3i+'6ie! t 's'to' e de d u,@ )unec9nd . int -un .(ienBeni7 de ,e idi'ne 7i .' ')e)e! un s.ot )u,inos ,'te i')i8' .o8i6i' su5,' inu)ui2 L'titudine' 7i )on+itudine' e 'u .e ,'nent '4i7'te! sond' de 'd9nci,e indic' 4undu) )' /L/0 ,et i2 Kn c eie u) s(u 1,.9c)it! un .)'n 1nce.u s( . ind( contu 2 Des4(7u 9nd h' t' At)'nticu)ui de No d! co,'nd'ntu) ,ono)o+(F ? St'i '7'F ce) ,'i '. o.i't 4und 1n')t se '4)( .e do s')' de )' ReMDB'nes"2 E3ident! nu-i toc,'i de.' te de 5'8e)e ',e ic'ne de .e insu)(! d' ')t( ')te n'ti3( nu eGist(2 V' t e5ui s( ,( )'s .e 'cest 4und 1n')t! s( ce 'Buto 7i s( '7te.t sosi e' ')o no7t i2 H' t' )' sc' ( ,' e ' 8onei su5,' ine din sudu) Is)'ndei! .e c' e se '.uc( s-o consu)te! e ' de . o3enien6( ',e ic'n(@ e)e3ee)e e 'u destu) de 3echi! d' Se 3iciu) hid o+ '4ic ') M' inei so3ietice o.e 'se co ect( i de d't( ecent(! 4u ni8'te de .esc'do' e)e-s.ion2 Do s')' se 1ntinde' .e 8eci de ,i)e ,' ine! 4undu) 3' iind 1nt e :/0 de ,et i 7i L"0 ,et i! .e ,(su ( ce 1n'int' s. e no d-est2 P e' 'd9nc2 Kns(! ni6e)u7 ,'i )' sud de ,'si3u) ,untos! un se,n con3en6ion') te t i,ite' )' o 'dnot'6ie 1nsc is( )' 5'8' h( 6ii2 O .' cu se 4e5 i)F C222 Probabil, n urma unei erupii vulcanice s-a format un platou, culminnd la **+ metri de suprafa222E ? EG'ct ce-,i t e5uieJ AoBin t 'ns,ise .i)otu)ui 'uto,'t coo don'te)e noii di ec6ii ' su5,' inu)ui 7i + (5i .'su) s. e c'5in' t 'ns,isiuni)o ! chinuit de + e6u i! cu 6e'st' .' c( 1n 4)(c( i 7i cu 'ce' 3e7nic( du e e c' e-i s497i' intestine)e2 Unic' int ' e 1n .ost .( e' 5)oc't( din inte io 2 P o.tindu- se 1n u7(! AoBin '.(s( cu to't( + eut'te'! s'2 T e.t't-tB-e.t't! e' se 1nt edeschise2 K,.inse din nou 7i! cu . e6ui uno 39n(t(i!
"

L'n6 ,untos su5,' in! )' sud - sud-3est de Is)'nd' <n2'2=2

i85uti s(-7i 4'c( )oc! 1nt e tocu) ei 7i .'nou) +)is'nt2 A7' cu, se 7i '7te.t'se! int ' e' e ' o5st u't( de co .u) ,'ist u)ui- 'dio2 AoBin 1) detest' <co di')= .e 'cest su5o4i6e 1n4u,u 't c' e se )(ud' c( )-' 4i 5(tut )' 7'h - cee' ce! de ')t4e)! e ' chi' 'de3( 't '7' c( 1,.inse! 4( ( ,en'B',ente! cu .icio u) t u.u) ce)ui c(8ut2 O nou( c ',.( 1) 1ndoi de 7')e2 Du e e' de3ene' de nesu.o t't! nici ,(c' nu .ute' s( ,'i 3o,ite2 &949ind! is.itit s( )'se totu) 5')t(! t e5ui s(-7i ,u7te .u,nu)! .9n( )' s9n+e c' s(-7i 3in( 1n 4i e2 Ie7ind .e co ido ! int ( 1n . i,' c'5in(2 Aici! 4( ( s( 'co de 'ten6ie ne4e icitu)ui )ocotenent de ,' in( )e7in't .e .'tu) )ui! u,.)u chiu3et' cu '.( ece 7i-7i cu4und( c'.u)! 8ic9ndu-7i c( 8(.'d' ' 4i 4ost ,u)t ,'i 5un(! Re3enit 1n c'5in' 'dio! c9t de c9t 1nt e,'t! deschise c9te3' 4i7ete )' 9nd .9n( d(du .este cee' ce c(ut'! es.ecti3 - un ci)ind u din 5'che)it( de di,ensiuni)e unei cutii de 5e e! '39nd )' unu) din c'.ete o ,ic( 'nten(F 5')i8( e,i6(to' e )' +'5i)(2 A7e89ndu-se 1n 4'6' ,'7inii de ci4 't! 5 'n7( 5')i8' )' . i8' 'cestei' 7i se '.uc( s( 5't( ,es'Bu) codi4ic't .e c' e 5')i8' u ,' s(-) t 'ns,it( ne1nt e u.t .9n( )' e.ui8' e' 5'te ii)o 2 E3ident! teGtu) e ' )'.id' ! e8u,'t )' esen6i')F coo don'te)e 4undu)ui 1n')t! indis.oni5i)it'te' tot')( ' echi.'Bu)ui 7i SOS-u)2 B(te' )ite ( cu )ite (! )'5o ios! + e7ind 'dese' 7i 4iindu-i tot ,'i + eu s(-7i o done8e +9ndu i)e2 Is. (3ind! 17i 7te se 4 unte' 7i es.i ( 'd9nc de c9te3' o i2 T e5uie s( e8iste! s( e8iste .9n( )' c'.(t2 M9n' 1i t e,u ' c9nd 39 1 ci)ind u) 1n tu5u) de eBect' e2 Knc)e7t9nd din6ii! '.(s( .e 5uton2 Nuie u) 'e u)ui co,. i,'t c' e . oiect' 5')i8' s. e su. '4'6( 1i sun( . ecu, ce' ,'i su5)i,( ,u8ic(2 Po ni s. e .ostu) cent ')! o. indu-se des! c(89nd uneo i! d' idic9ndu-se de 4iec' e d't(2 Un 5ecu)e6 . inse s( c)i.e'sc( de'su. ' t 's'to u)ui de d u,F .unctu) ce u ,' ' 4i 'tins se '4)' 'cu, 4o' te '. o'.e! d' co,'nd'ntu) se si,6e' )' c'.(tu) .ute i)o 2 Oh! nuJ n-'3e' s( se )'se (.us c9nd 6int' 4usese c' 7i 'tins(J Se . inse de .u.it u 7i '.(s( .e c)'.e2 I,edi't! su5,' inu) 1nce.u s( u ce . o+ esi3! se st'5i)i8( )' $0 de ,et i 'd9nci,e 7i-7i eduse 3ite8'2 C' s(-7i de' se',' de con4i+u '6i' eG'ct( ' 4undu)ui!
9

co,'nd'ntu) 1nce.u s( desc ie un .' cu s se,ici cu)' ! 'se,(n(to ce)ui ') unui ')e +(to .e o .ist( de 't)etis,2 K7i 4 ec( ochii! 1nce c9nd s( cite'sc( ci4 e)e )u,ino'se '4i7'te .e ec 'n de sond' de 'd9nci,e2 V' i'u 1nt un'! '.oi se st'5i)i8' (! indic9nd o 'd9nci,e const'nt( - ""0 ,et i - eG'ct ce' ,' c't( .e h' t(2 CSu)t'nu)E 9nBi! 5(t9nd '4ectuos cu .'),' .u.it u)F 'ce'st( ,ic( ,inun(6ie e)ect onic( e ' co.i' unui ,ode) ',e ic'nF ? Ce c etini! i,.e i')i7tii (7ti'! inc'.'5i)i s(-7i .(8e'sc( sec ete)eJ B usc! . int -o 4i e'sc( 'soci'6ie de idei! hec'to,5' din su5,' in 1i '.( u c)' (F o ot (3i e! . e,edit't( 1n ce)e ,'i ,ici ',(nunte2 Desi+u ! CIAJ Tic()o7iiJ Cu, i85utise (H I8+oni 1ns( +9ndu i)e 'ceste' din ,inte@ ce3' ,'i t9 8iu! d'! 'cu,! nuF (85un' e' e un 4e) de ,9nc' e c' e se consu,( ece2 Kn ,o,entu) de 4'6(! '3e' ne3oie de to'te 4o 6e)e c' s(-7i s')3e8e n'3'! o 4o 6e)e 'ceste' 1) .( (se'u '.id2 O su. e,( t es( i e ' 3oin6ei 1i 1n+(dui s( ',o se8e o.e '6iune' de co5o 9 e2 P (5u7it 1n sc'unu) co,'nd'ntu)ui! . 'd( din nou ' uno + e6u i 't oce! +hici ,'i ,u)t dec9t u ,( i ,'ne3 ' 'uto.i)ot't( ' su5,' inu)ui2 Acest' se i,o5i)i8(! '.oi 1nce.u s( se cu4unde 1ncet! din ce 1n ce ,'i 1ncetF #0 de ,et i! #*! "00! "0*222 L(s' e' .e 4und se e4ectu(! '. o'.e 4( ( nici o 8+9)69itu (! eG'ct 1n ,o,entu) 1n c' e o4i6e u) si,6i du e e' i 'diindu-i! i' (7i! . in tot co .u)2 Si,6e' c(-i 3enise s49 7itu)2 Ce i,.o t'n6( ,'i '3e' de 3 e,e ce CA,i ') &o t7DiE 4usese s')3'tJ A. o'.e c( nu ,'i 3ede'2 Pe .i.(ite! dec)'n7( 4unc6ion' e' 5')i8ei de '3' ie 4iG't( .e coc' n'3ei2 Din 'cest ,o,ent! e' 3' e,ite continuu un se,n') sono ! .e ,i69nd )oc')i8' e' n'3ei2 Cu un u )et de 4i' ( (nit(! AoBin )unec( .e .ode'2 O(ce'! cu. ins de c ',.e! icnind! chinuit 1n to't( 4iin6' )ui2 P in .9c)' )'c i,i)o ! distinse o u,5 ( c' e 1n+enunche' ')(tu i2 EGist'! deci! un su. '3ie6uito J Cu o s4o 6' e su. e,(! i85uti s( ' ticu)e8eF ? Cu 'B! to3' (7e! 3o 3eni s( ne c'ute222

10

CAPITOLUL II
Undeva n Frana Vechiu) 4o t se 1n()6' .e 39 4u) unui de') n(.(dit de 5u uieni! .9 )o'+( . int e o+o' e)e se,(n'te cu + 9u! de.' te de 7ose'u' Bude6e'n(2 Cei din .' te' )ocu)ui )-'u 7tiut dintotde'un' de8'4ect't! s)uBind! 3'+! d e.t de.o8it de ,'te i')e2 L' dou(-t ei 8i)e! unu) din .'8nici 3ene' 1n s't du.( nisc'i3' cu,.( (tu i2 Se 1nt9,.)' ' s( 4ie unu) 7i 'ce)'7i! d' to6i se,(n'u 1nt e eiF ,')'ci 1ndes'6i! cu ,i7c( i su . in8(to de su.)e de 'c o5'6i ie7i6i )' .ensie2 CNu-s . e' 3o 5( e6i! d' 4o' te co ec6iE2 A7' st9nd )uc u i)e! 5une)e ,'nie e ce e'u s( nu te 5'+i 1n 3o 5(F 6( 'nu) nu se ',estec( niciod't( 1n t e5u i)e ')tui'! ,'i ')es 1n 'ce)e' ')e uno .e so'ne c' e .)(tesc 1ntotde'un' cu 5'ni .e7in2 Un du5)u + i)'B! 1n')t de cinci ,et i 7i +' nisit cu s9 ,( +hi,.'t(! 1nconBu ' 4o tu)! de)i,it9nd do,eniu) unei h'ite de do5e ,'ni! eGt e, de descu 'B'n6i .ent u o icine s-' 4i '3entu 't .e te ito iu) )o 2 De')t,inte i! nici n-' 4i isc't c' e3'2 Kn cee' ce-i . i3e' .e 'uto,o5i)i7tii c' e! 1n cu su) PeeD-end-u i)o ! se 'n+'B'u .e 'cest d u, c' s( e3ite do.u i)e de .e 'utost 'd(! 'ce7ti' t ece'u 4( ( s( 1ncetine'sc(! 8o i6i s( 4u+( din P' isu) '4)'t )' 3 eo .'t u8eci 7i ce3' de Di)o,et i! s'u s( e3in( 1n e)2 D'c(! totu7i! un 3ehicu) o )u' .e 5 ete)' 's4')t't( ce duce' s. e 4o t 7i se . e8ent' 1n 4'6' .o 6ii! (,9ne' s( '7te.te un ,inut s'u dou(! cu ,oto u) o. it2 Niciod't( conduc(to u) )ui nu-7i ,'ni4est' ne (5d' e' c)'Gon9nd! cunosc9nd . e' 5ine c( 1n 'ce) (sti,. e) 7i ,'7in' )ui sunt eG.)o 'te de un detecti32 A5i' du.( 'cee'! .o 6i)e 5't'nte se deschide'u2 Du)(ii nu ,'i e 'u2 M'7in' u c' .'nt'! t ece' .este .ode6u) 7'n6u)ui de '.( ' e! int ' su5 un .o tic! . i,u) 7i se o. e' 1n cu te' inte io' (2 De 'ici! .'s'+e ii ei se 1nd e.t'u s. e un ')t .o tic! )' int ' e'
11

c( ui' sto.'u2 D9nd cu s unui se,n') sono '5i' 'udi5i)! '.)ic'u! .e 9nd! .'),' )o st9n+( .e un ec 'n d e.tun+hiu)' ! ',intind de ce) ') '.' 'te)o 'dio)o+ice2 I,edi't! .'nou i)e 5)ind'te se et (+e'u 1n 8id2 Noii 3eni6i e 'u su.u7i unui u)ti, cont o)! . i,e'u c9te o 4i7( ,'+netic( c' e )e .e ,ite' 'ccesu) 1n inte io ! di4e it( du.( 'n+u) .e c' e-) '3e'u 1n Se 3iciu 7i se e+(se'u 1nt -un ')t uni3e s! uni3e su) )o 2 E ' o )u,e ' in4o ,'ticii! ' te)ei,. i,'to' e)o ! ' ec 'ne)o 3ideo! ' 5i5)ioteci)o ! 't)'su i)o ! ' ' hi3e)o cu ,ic o4i),e! ' 5(nci)o de d'te! o )u,e ' )'5o 'to' e)o ! eG.)o8i3i)o ! ' ,e)o 7i ot (3u i)o de.o8it'te 1n ni7e)e . 'ctic'te 1n ',5ii .e e6i 'i unei )un+i +')e ii2 Ace'st' din u ,( d(de' 1nt -o 3'st( s')( d e.tun+hiu)' (! sc()d't( 1n )u,in(2 Cent u) ei e ' ocu.'t de ci c' dou(8eci de sc'une .i3ot'nte! .ut9nd 4i 1nto' se 4ie c(t e un ec 'n de . oiec6ie! 4ie s. e un i,ens .)'ni+)o5! 1,.est i6't cu 5u)ine ,u)tico)o e2 Une)e dint e 'ceste 5u)ine e 'u unite 1nt e e)e . in 4i e! to'te .u t9nd un nu,( 2 Peste tot! c)'so' e! 4i7ie e! ,onito' e! te ,in')e2 Aceste' din u ,(! + u.'te )' .e ete)e din 4und 7i 1nc'd 9nd o u7( 3o.sit( 1n +')5en 3iu estu)! ,o5i)e 7i 8id( ie! 4iind uni4o , + i - 5989i'u disc et! h' nice 7i do,estice ')5inu6e2 Kn 4iece c)i.(! o i,. i,'nt( 17i de5it' . oduc6i'! un disc .o ne' s( se 1n39 t(! se o. e' 7i o )u' 1n sens in3e s2 Cei c' e ci cu)'u 1nt e o conso)( 7i ')t' ,'ni.u)'u '.' 'te)e s'u 17i not'u c9te ce3' .e un co)6 de ,'s(! 3o 5e'u .u6in! d' )'conice)e )o schi,5u i de cu3inte o i ' unc(tu i)e de ochi e 'u i,. e+n'te de o e3ident( co,.)icit'te2 Li.sit( de i4ose2 A)c(tui'u o e)it( 7i 7ti'u 'cest )uc u2 Sin+u u) )uc u c' e cont' e ' e8u)t'tu)2 Instincti3! de c9te o i 'cest .ostu)'t )e e3ene' 1n ,inte! 1nto ce'u c'.u) s. e u7' 3o.sit( 1n +')5en! 1n dosu) c( ei' )uc ' 7e4u) )o ! ') )o 7i ') ')to ' 1,. (7ti'6i 1n )u,e' )' +(F co)one)u) Const'nt Meunie 2 B( 5'tu) .e c' e-) cuno7te'u su5 'cest nu,e e ' de st'tu ( ,iB)ocie! s. e 1n')t2 Oche)' ii ne+ i 'ccentu'u 'e u) i,.enet '5i) ') unui chi. cu 5u8e su56i i 7i ,'Gi)' e .ute nice2 Chi.u) unui st 'te+ 'si'tic s'u ') unui 'cu8'to .u5)ic2 Kn 'ce) ,o,ent st(te' to)(nit 1n 4oto)iu! 4( ( oche)' i! 4i)t 9nd . int e .)eo'.e)e .e Bu,(t'te )(s'te o . i3i e - 7i de4e ent(! d' 7i
12

',u8'nt( s. e ce) ,'i 39 stnic dint e cei doi o's.e6i! inst')'6i con4o t'5i) 1n 4oto)ii)e )o c)u52 Acest'! du.( ce .u4(i t'cticos din .i.(! 17i continu( eG.une e' 'd es9ndu-i-se ce)ui ,'i t9n( F ? 222 A 8ice c( cei de )' A e,)in sunt 1n 'h't e 1nc( . e' .u6inJ Ce-i c(.i'8( ce) ,'i t' e nu-i 't9t ce se .et ece 1n Po)oni'! Un+' i'! &e ,'ni' de Est! A8e 5'idB'n s'u 'iu e'! ci de8'st uo's' )o situ'6ie econo,ic(2 P'ctu) de )' V' 7o3i' e8ist( 7i ei 'u + iB( de 'st'J Ve8i tu! And Q 5(i'tu)e! 1n .o4id' ' tot ce . etind inte)ectu')ii! ni,ic esen6i') nu s-' schi,5't 'co)oF do+,' Re3o)u6iei ,ondi')e .e sist(! do' c( 'u 4(cut 4iti)u) )(,.ii ,'i ,icJ CB(i'tu) And QE - "!$$ ,et i 1n()6i,e 7i + 'du) de )ocotenentco,'ndo - 1) 'scu)t' cu sus6inut( 'ten6ie2 Ad,i '6i' .e c' e i-o .u t' e ' ne)i,it't(2 Ce 39 st( s( 4i '3utH Cu si+u 'n6(! .este 7'.te8eci2 Un 'de3( 't ,it! cu co',' )ui )eonin( 7i chi.u) c' o ,'sc( tu ,ent't(2 Meunie se 4e e' 7i e) s(-) 1nt e u.(@ )' u ,' u ,ei! 5(t 9nu) do,n se '4)' o' ecu, )' e) 'c's(2 Knt -'de3( ! 1n u ,( cu 3 eo dois. e8ece 'ni! co,'ndo u) E D,'nn! .'t onu) Se 3icii)o s.eci')e 4 'nce8e! de,ision'se su5 i,.e iu) unui 'cces de 4u ie! .e 4ect 1nte,ei't(F o 1nt e'+( e6e' dist us(! consecin6( ' indisc e6ii)o unui .e son'B 4o' te sus-.us2 De ne'tins2 Sc9 5it! E D,'nn .)ec'se t 9ntind u7'! '7' 1nc9t! .ent u ' . e)u' eG. esi' unui' din su5')te nii s(i di ec6i! C'.' din Piscin(" ' sc(8ut )' Bu,(t'teE2 Cu, ')te c9te3' e7ecu i 'u con4i ,'t 4'.tu) c( 3ie ,e)e se '4)( 1n .o',(! P i,u) ,inist u )-' con3oc't disc et .e co,'ndo c' s(-i ce' ( s4'tu)2 Acest' n-' st't s( u,5)e cu 4o49 )ic'F ? 222 De8in4ect' e' Cent ')ei o s( 3( i' ti,.2 Kn .)us! e8u)t'tu) nu-i niciod't( +' 'nt't2 Mi-'6i s.us c( CIA 3-' 4u ni8't t ei nu,e sto' se de )' un t 'ns4u+2 S-' .ute' s( 4ie o tent'ti3( de intoGic' e@ do,nii de 3i8'3i eGce)e'8( 1n 'se,ene' ,'ne3 e2 NuJ Cee' ce ' 4i de 4(cut e c e' e' unui Se 3iciu '5so)ut nou 7i inde.endent! de ' c( ui eGisten6( s( 7ti6i nu,'i du,ne'3o'st (! s'u! ,( o+! un nu,( c9t ,'i est 9ns de .e so'ne2 Restu) e nu,'i o chestiune de c edite - '7' ce3' 3( . i3e7te - 7i de o +'ni8' e2
"

EG. esie dese,n9nd A,i ')it'te' <De.' t',entu) M' inei ,i)it' e=<n2t2=2

13

P i,u) ,inist u . inse ,in+e' din 85o F ? N-'6i 3 e' s(-) . e)u'6iH E D,'nn scutu ( ene +ic c'.u)F ? EuH Du.( to'te ce)e 1nt9,.)'te222 ? EG'ct2 Ni '6i '3e' ,9n( tot'),ente )i5e (2 S'tis4(cut! de 4'.t! 1n sine' s'! 5(t 9nu) ,9 9ise )' 1nce.ut c9te3' . oteste! c'! .9n( )' u ,( s( 'cce.te! .un9nd 1ns( dou( condi6ii2 P i,'F 1n '4' ' 7e4u)ui St'tu)ui! ni,eni nu t e5uie in4o ,'t 'su. ' 'cestei noi o +'ni8'6ii 4( ( '. o5' e' s' .e son')( 7i! u)te io ! ' succeso u)ui s(u2 A dou'F .e 'cest succeso 1) 3' ')e+e e) 7i-i 3' 1nc edin6' conduce e' Se 3iciu)ui 1n ,o,entu) 1n c' e totu) 3' 4i .us )' .unct2 P i,u) ,inist u se c', st 9,5(! d' ced(2 St 9,5(tu ' 4u 1ns( 7i ,'i ,' e c9nd E D,'nn 1i de83()ui nu,e)e C4inu)uiE s(u! un 4ost o4i6e .' '7utist! de3enit di ecto u) +ene ') ') unei 1nt e. inde i2 ? Nici s( nu 3( +9ndi6i )' e)J E 4i7't c' eGt e,ist2 Din .(c'te! nu s-' .utut do3edi ni,ic! ')t,inte i222 ? Cee' ce de,onst e'8( c( e '5i)2 S( 4i, se io7i! do,nu)e P i, ,inist u! O2A2S2 7i S2A2C2" sunt de ,u)t 1n+ o.'te2 Sunt con3ins c( .9n( 7i &ene ')u)/ ' 4i '. o5't222 O icu,! e o,u) de c' e '3e, ne3oie2 ? Ni! c ede6i c( 3' '5'ndon' situ'6i' .e c' e o ' e c' s( se 1nh',e din nouH ? S( 7ti6i c( n-' )e.(d't niciod't( h',u)2 Se . ice.e s( 4'c( 5'ni! d' .u6in 1i .'s( de ei2 Ve6i '3e' o du+he'n( 5ine 'd,inist 't(2 Pent u e)! 3' 4i un 'n de concediu! du.( c' e o s( ,'i 3ede,222 Ni i't( cu, un 4ost )ocotenent 17i schi,5( identit'te' 7i e'.( u cu + 'du) de co)one)! 4( ( ' 4i+u '! 1ns(! nici c' nu,e! nici c' + 'd! 1n 'nu' u) o4i6e i)o ' ,'tei 4 'nce8e2 P int e co)'5o 'to ii ')e7i 1,. eun(! E D,'nn 4(cu '.e) )' un ,' in' ! And Q Est'5)et! o4i6e .e c' e-) e,' c'se .e 3 e,e' c9nd

O +'ni8'6i' A ,'tei Sec eteF Se 3iciu) Ac6iune 7i Co,'ndou i2 A,5e)e o +'nis,e 'u 4ost c e'te du.( 'co d' e' inde.enden6ei A)+e iei! 3i89nd (stu n' e' . in 4o B( ' +u3e nu)ui F 'n6ei <n2t2=2 / &ene ')u) Ch' )es de &'u))e2 . e7edinte)e F 'n6ei! o5iecti3u) nu,( u) unu ') 'c6iuni)o 1nt e. inse de o +'ni8'6ii)e sus-,en6ion'te <n2t2=2

"

14

conduce' Cent ')' 7i 4'6( de c' e nut e' o '4ec6iune '. o'.e .'te n(2 Od't( o +'ni8'6i' .us( .e o'te! E D,'nn se et 'se! '7' cu, 4usese con3enit2 F(c9nd s( ci cu)e 83onu) ,o 6ii s')e! se ,u)6u,ise s(-7i )'se .( u) s( c e'sc( <C.e i'E s' de3enise )e+end' (= 7i s( dis.' ( 1n 'noni,'tu) unei su5u 5ii2 Din c9nd 1n c9nd! 1ns(! e'.( e' )' 4o t! '.' ent 4( ( un sco. 'nu,e2 A7'! 1n t ece e222 C' un 4(cut! 4iec' e din 3i8ite)e s')e coincide' .e 4ect cu c9te o Cnout'teE2 O co,ent' .e scu t 7i .)ec' )' 4e) cu, 3enise2 Meunie 1) 1n6e)e+e' de )' s4e t de cu39nt! 1i 1n e+ist ' su+estii)e! intui' c itici)e '5i) 3o')'te 7i se si,6e' cu, nu se .o'te ,'i 5ine2 ? P' c(-' 4i st'tui' Co,'ndo u)uiJ" eGc)','se 1nt -o 5un( 8i unu) din 'dBunc6ii s(i2 Po ec)' ' . ins2 ? Cee' ce ,( int i+(! continu( E D,'nn! este 5 usc' 'nt'nt( 1nt e E3+heni Pet o3! P i,u) sec et' ') P' tidu)ui 7i i3')u) s(u! distinsu) ,eu co)e+ de )' A&B! Bo is Ud' nie32 Meunie se 1nt e u.se din osu) unui' din 5 '6e)e oche)' i)o 7i con4i ,(F ? S-'u 1nt9)nit! de ce) .u6in t ei o i! 1n .' ticu)' ! )' d'ce'/ )ui Pet o32 Ai 8ice c(222 E D,'nn 1i )u( cu39ntu) din +u (F ? 222 c( .un ce3' )' c')e 1,. eun(2 A7' e2 ? D' .' c( se detest'uH 1nd (8ni Est'5)et. ? Toc,'i de 'cee' nu .o'te 4i 3o 5' dec9t de o chestiune de .o)itic( eGte n(! deo' ece 1n 'cest do,eniu sunt! 1n'inte de o ice! u7i2 I't(! sunt t ei s(.t(,9ni de c9nd . e7edinte)e C' son ' 'nun6't c( scutu) s.'6i')! ',e ic'n ' de3enit! o.e '6ion')! 4( ( c' 'ce'st( 3este s( . o3o'ce o c9t de ,( unt( e'c6ie ' Mosco3ei2 P'si3it'te' 'st' ,( 1n+ iBo e'8(2 Se '.)ec( s(-7i +o)e'sc( .i.' 1n sc u,ie (2 Chi.u) 1i de3enise + '32
"

Don &io3'nni <.e son'B din o.e ' 'noni,( ' )ui >2A2 Mo8' t=! du.( ce ' sedus-o 7i '.oi ' e.udi't-o .e 4iic' de4unctu)ui Co,'ndo ! )'nse'8( - c' o s4id' e - st'tuiei 4une ' e ' 'cestui' in3it'6i' de ' .o4ti )' cin(2 Co,'ndo u) se . e8int( 7i don &io3'nni 17i '4)( ,o' te' 1n st 9n+e e' de ,9n( ' te i5i)u)ui ,us'4i 7i 1n incendiu) c' e u ,e'8( <n2t2=2 / Kn )i,5' us(! 3i)(! e7edin6( eGt '3i)'n( <n2t=

15

? O5iecti3! ' t e5ui s( e'c6ione8e2 Ni! 4( ( 1nt9 8ie e! .ent u c(! 'cu,! ti,.u) ' 1ncet't s( )uc e8e .ent u ei2 R'chete)e )o inte continent')e nu ,'i 3')o e'8( nici doi 5'ni! .o'te e3entu') ce3' ,'i ,u)t dec9t coho te)e )o de t'ncu i con4 unt'te cu 5o,5' cu neut oni2 O 7tiu 7i ei . e' 5ine 7i! 1n consecin6(! 'u c(ut't! cu si+u 'n6(! ')tce3'2 Co,.o t',entu) )o 'ctu') ,( 1nde',n( s( c ed c( 'u +(sit ce3' cu totu) inedit 7i c( nu '7te'.t( dec9t o oc'8ie c' s(222 Un 5ecu)e6 o7u . inse s( c)i.e'sc( .e 5i ou) )ui Meunie 2 Acest' idic( ,9n'F ? Ie t'6i-,(! do,nu)e co,'nd'nt! o u +en6(2 A.(s( .e 5utonu) inte 4onu)ui@ 1n '.' 't (sun( +)'su) 7e4u)ui t 'ns,isiuni)o F ? Do,nu)e co)one)! e6e'u' ' o.t' 'nun6( un 5u)etin s.eci') de in4o ,'6ii2 Meunie dec)'n7( te)eco,'nd' 7i ec 'nu) unui te)e3i8o inst')'t 1nt -un co)6 ') c',e ei se )u,in( inst'nt'neu@ .e e) '.( u 4'6' 5 on8't( ' c 'inicu)ui2 A 5o ' un 'e de ci cu,st'n6(F C222 Decesu) . e7edinte)ui C' son! (.us de o c i8( c' di'c(! constituie o + e' .ie de e .ent u 1nt e+u) )'+( occident')2 Ret 'ns,ite, 1n di ect ce e,oni' de.une ii Bu (,9ntu)ui de c(t e . e7edinte)e F)ush2 P9n( 'tunci! i't( e'c6ii)e di3e se)o c'.it')e222E Meunie 1nchise te)e3i8o u)2 B(t 9nu) co,'ndo '6inti! cu un +est . o4eso ')! de+etu) s(u ' (t(to s. e t'3'nF ? I't( dec)icu) c' e . o5'5i)! 3' dec)'n7' totu)2 Acest Re M F)ush nu-,i ins.i ( nici ce' ,'i ,ic( 1nc ede e2 C' son )-' ')es c' 3ice. e7edinte c' s(-7i 't '+( 3otu i)e ,ode '6i)o ! d' nu 3' 4'ce 4'6( )' C's' A)5(2 ? C ede6i c( so3ieticii 3o . o4it' de oc'8ie c' s( 1nce ce o )o3itu ( 1n sti) ,' eH 1nt e5( Est'5)et2 ? S-' . e' .ute'2 I' d'c(-i 3o 5' de o )o3itu ( 1nt -'de3( ,' e! Pet o3 ' e tot inte esu) s( se .(8e'sc( de Ud' nie32 C' P i,-Sec et' ') P' tidu)ui! e ,u)t ,'i 5ine .)'s't dec9t Di ecto u) A&B-u)ui c' s( cu)e'+( )'u ii i859n8ii2 E 7i 'cu, eGt e, de .o.u)' ! d' ! 1n c'8 de eu7it(! 3' de3eni! . 'ctic! c3'siin',o3i5i)@ .ent u Ud' nie3! 'st' ' 1nse,n' s49 7itu)2
16

Du.( c9te 1) cunosc - Do',ne 7i sunt ce3' 'ni7o iJ - ti.u)! 7tiindu-se .ie dut! e c'.'5i) de o ice2 Meunie inte 3eniF ? D'c( e s( d(, c e8' e su se)o ,e)e! to't( )u,e' se d( de ce'su) ,o 6ii c' s( '4)e ce se 1nt9,.)( )' A e,)inF CIA! Inte))i+ence Se 3ice! . o. i' no'st ( Cent ')(222 neuit9nd! 4i e7te! Is 'e)u)2 De d't' 'st'! 4( ( )o3itu i su5 centu (2 B(t 9nu) do,n se idic(F ? Ei 5ine! 3( )'s 1n .'ce2 Kn 4ond! 'cu,! sunt un ni,eni222 Ni 4'c9ndu-i cu ochiu) co)one)u)uiF ? Ast'-i situ'6i'2 D' nu 7tiu ce n-'7 d' s( '4)u 1n ce 5ud( 3o s( ne 5'+e i' (7i ',icii de )' Mosco3'2 M s! va Din ,o,entu) int ( ii 1n 4unc6ie - ,'i! eG'ct! din ,o,entu) . e)u( ii co,'nd',entu)ui - Bo is Ud' nie3 7i-' 't i5uit! 1n tot')it'te! u)ti,u) et'B ') c)(di ii ocu.'te de Se 3icii)e cent ')e ')e A&B-u)ui2 Luc ' 1nt -o 5i5)iotec( ,o5i)'t( 1n sti) Re+ence! 1n c' e nu .(t unde' ni,eni! eGce.t9ndu-) .e sec et' u) s(u .e son')! i' .e co)'5o 'to ii di ec6i s'u .e cei 3eni6i 1n 'udien6( 1i . i,e' 1nt -o 1nc(.e e 'ten'nt(! i,ens(! cu .e e6ii de un cenu7iu uni4o ,! co,.)et +oi! 1n '4' ' unui .o t et ') )ui Lenin! o e. oduce e 4oto+ '4ic( 1n ')5-ne+ u2 Unic' su s( de )u,in( e ' 1nd e.t't( s. e ,'s' de )uc u! un 5i ou 1n 4o ,( cu5ic( din )e,n ne+ u! )' 4e) de +o)2 L' 1nde,9n(! .e o ,(su6( ,et')ic(! dou( te)e4o'neF unu) + i-1nchis! ce)()')t o7u-st'coBiu2 Restu) 1nc(.e ii e ' cu4und't 1n .enu,5 (! B')u8e)e)e (,9ne'u .e ,'nent 1nchise e ,etic2 Ans',5)u)! conce.ut s(-) i,. esione8e .e 3i8it')o ! 17i 'tin+e' .e de.)in sco.u)2 C', )' o s(.t(,9n( du.( 3i8it' 4(cut( de E D,'nn co)one)u)ui Meunie ! Di ecto u) A&B-u)ui ,edit' 1n'inte' te ,in')u)ui unui c')cu)'to .e c' e-) 4o)ose' 1n eGc)usi3it'te2 Me,o i' '.' 'tu)ui! .e ,'nent e')i,ent't(! .(st ' 1n e' in4o ,'6ii des. e ,'i-,' ii 'cestei )u,i 7i des. e to6i de,nit' ii e+i,u)ui! in4o ,'6ii 't9t de co,.)ete 7i . ecise! 1nc9t Ud' nie3 .ute' . e3ede' e'c6ii)e 4iec( ui' cu o ,' B( de '. oGi,'6ie 4o' te edus(2
17

B'nc' de d'te e4e ito' e )' E3+heni Pet o3 e ' deose5it de 5o+'t(2 Cu c9t o ce cet' ,'i 'tent! cu 't9t se con3in+e' ,'i ,u)t c( P i,u) sec et' se 5()(ce' 1n .(c'tu) s(39 7it de e) 1,.ot i3' DO&MEI2 Ace'st( .e ,'nent( iscodi e de3enise o 'de3( 't( o5sesie! .9n( 1nt -'co)o 1nc9t nu-7i ,'i d(de' se',' c( 1nce.use s( inte+ e8e . o. ii)e s')e con3in+e i 1n deduc6ii)e 4u ni8'te de ,'7in(2 Ade3( u) este c(! de c9te o i t e5ui' s( Budece 'cte)e i3')u)ui s(u! Ud' nie3 o )u' '8n'F si+u ! Pet o3 do e' c' URSS s( de3in( . i,' n'6iune ' )u,ii! d' enun69nd )' ,isiune' ei ,esi'nic(@ 1ns( tot e)! Pet o3! '5'ndon' conce.tu) Re3o)u6iei uni3e s')e! 'd,ite' .e enit'te' 6( i)o c'.it')iste! 's.i ' s( eGe cite 'su. ' Uniunii So3ietice o .ute e '5so)ut(! to'te! 4iind e e8ii cu E ,' e2 Ud' nie3 e4)ect' 1nc( de ,u)t ti,. )' ,od')it(6i)e de ' )e 4'ce .u5)ice! cee' ce )-' 4i condus! e3ident! )' do5o 9 e' i3')u)ui s(u! c9nd o ini6i'ti3( ' 'cestui' din u ,(! 1n )oc s(-) de ute8e! )-' 4(cut s( 1nt e3'd( .osi5i)it'te' (stu n( ii situ'6iei 1n . o. iu) '3'nt'B2 L' 1nce.ut! 1ns(! 3' t e5ui s( ,i,e8e 'de8iune )' . oiecte)e P i,u)ui Sec et' 2 Ud' nie3 1) e3ede'! eG.)ic9nd ,e,5 i)o Po)it5i ou)ui"! ce ' ,( nou( 7i 4o ,id'5i)( .osed( de 'ici 1nco)o Uniune' So3ietic(F ? Vo, '3e' )' che e,u) nost u St'te)e Unite 7i! 1n consecin6(! to'te n'6iuni)e c'.it')iste! dec)' 'se Pet o3! cu detest'5i)'-i 1n4u,u ' e 7i )uc u) 'cest' 1) 3o, o56ine 4( ( ' t e5ui s( Be t4i, 4ie 7i o .ic(tu ( de s9n+e usesc2 M'i ,u)t dec9t 't9tF c't'c)is,u) c' e se 3' '5'te 'su. ' )o 7i .e c' e sunte, 1n ,(su ( s(-) . o3oc(,! 3' '3e' to'te '.' en6e)e unei c't'st o4e n'tu ')e2 I,'+in'6i-3(! to3' (7i! .e s.ecti3e)e ce se deschid 1n 4'6' P't iei no'st eJ Ud' nie3 4usese! 'tunci! . i,u) c' e s(-7i ,'ni4este! 8+o,otos! 'd,i '6i' .ent u P i,u) Sec et' ! c' e (,(sese su . ins 7i ,(+u)it2 Kn decu su) s(.t(,9ni)o c' e u ,'se (! Di ecto u) A&B-u)ui i85utise! t e.t't-t e.t't! s(-) con3in+( de tot')' s' 'de8iune! si,6ind cu, 'cest' co5o' (! 1ncetu) cu 1ncetu)! +' d'2 I,5eci)u)J ce con3ins .ute' s( 4ie de 4' ,ecu) s(u .e son') 7i de ,( e6i' .)'nu i)o e)'5o 'te de e)J T'5)ou)
"

Bi ou) .o)itic ') CC2 ') P2C2U2S2 <n2t2=2

18

'cest'! Ud' nie3 3oi' s(-) .icte8e cu . o. ii)e-i cu)o iF 1nchise ochii .ent u ' se .ute' concent ' ,'i 5ine2 C1nd 1i deschise! deci8i' e ' )u't(2 ? S( ec'.itu)(,F 'st(8i e ,' 6i2 Su5,' inu) idic( 'nco ' '5i' )une' 3iito' e2 Pent u 1nde.)ini e' ,isiunii! 1i sunt neces' e o.t .1n( )' 8ece 8i)e2 EG'ct 1n 'cest (sti,.! t e5uie s( is. (3esc cu n(.9 c' 'st' 3enino's(J <Ud' nie3 4o)ose' cu .)(ce e 3oc'5u)' u) e.ocii st')iniste2= Se idic( 7i ,e se s( sco't( un dos' dint -un se t' c' e nici ,(c' nu e ' 1ncui't@ de')t4e) )' ce 5un! c(ci 1nt e'+' 1nc(.e e nu e ' dec9t un u i'7 sei4! . oteB't( de un t i.)u siste, de ')' ,' de 4'5 ic'6ie B'.one8(2 Pe c' tonu) dos' u)ui 4i+u ' o unic( )ite (F V" Ud' nie3 1) deschise! .' cu se '.id ce)e c9te3' .'+ini .e c' e )e con6ine' 7i-) .use )' )oc2 A.(s9nd .e 5utonu) inte 4onu)ui! ce uF ? LotciuD ' sositH ? Kn ,o,entu) (st'2 ? Pe 4ect2 S( 3in( 1nco'ce 7i s(-,i 4ie de5 'n7't te)e4onu)2 Nu sunt .ent u ni,eni2 T ecu 1n c',e ' ')(tu 't(2 Un 5( 5't de st'tu ( ,iB)ocie! cu .( u) tuns scu t! st(te' 1n .icio' e )9n+( unicu) sc'un .)'s't 1n 4'6' 5i ou)ui! '4i79nd 'e u) s'tis4(cut ') unui .( inte )(ud't de . o4eso .ent u succese)e )' 1n3(6(tu ( ')e od 's)ei2 Ud' nie3 se inst')( 1n 4oto)iu) din .ie)e ne'+ (! 1i 4(cu se,n s( se '7e8e 7i )'ns(F ? Kn ce st'diu 3( '4)'6iH ? Sunte, +'t'! to3' (7e Di ecto 2 O ic9nd do i6i222 ? Pe 4ect2 Fii 'tentF o.e '6iune' 3' '3e' )oc 1n ti,.u) dineu)ui est 9ns .e c' e Pet o3 1) 3' o4e i! )' d'ce' )ui! Roi! .e o.t2 Sunt 7i eu in3it't2 ? Kn 'cest c'8! 1,i .e ,it s( 3( su+e e8 c' 1n se' ' 'cee' s( nu ,1nc'6i ic e ne+ e! s.use! cu un 'e + '3! 3i8it'to u)2

"

Lite ( din ')4'5etu) ci i)ic! co es.un8(to' e 4one,u)ui i'2 Re. e8int( . onu,e)e .e son') eu 7i . i,' )ite ( ' cu31ntu)ui i'd S ot '3( <n2'2=2

19

? AhJ Pent u c( 1n e)e222 Pic( 4o' te 5ineF to't( )u,e' 7tie c( 6in un e+i, 4( ( s' e 7i! . in u ,' e! ic e)e ne+ e 1,i sunt inte 8ise2 LotciuD 1nc)in( c'.u)! 4( ( s( (s.und(2 Ud' nie3 insist(F ? E si+u c( si,.to,e)e se 3o ,'ni4est' eG'ct cu, ', ce utH &' 'nte8i .ent u e8u)t'tH ? Kntoc,'i c' 1n ,e,o iu) .e c' e ', '3ut ono' e' s( 3i-) 1n'inte82 Di ecto u) A&B-u)ui '6inti 'su. ' inte )ocuto u)ui s(u o . i3i e .(t un8(to' e! .e c' e 'cest' o sus6inu 4( ( s( c)i.e'sc(! '.oi .use c'.(t 1nt e3ede iiF ? E7ti )i5e 2 LotciuD se idic(! cu 'cee'7i eG. esie de senin(t'te .e chi.2 Ud' nie3 1) i,it(! cu o' ec' e 5 usche6e 7i .( (si 1nc(.e e' 4( ( s( se ,'i uite 1nd( (t2 Ce)()')t 1) u ,( i cu . i3i e'! .e 4ect con7tient de 4'.tu) c(! .este c9te3' 8i)e! 3i'6' )ui nu 3' ,'i 3')o ' o Do.eiD(2 Din 4e ici e! '3usese + iB( s(-7i i' . ec'u6ii)e neces' e2 Re3enit 1n 5i5)iotec(! Ud' nie3 se 1nd e.t( s. e c')cu)'to 2 &9ndito ! 1) conte,.)( 1nde)un+! c9nt( ind 1n ,inte e4ecte)e .osi5i)e ')e ' ,ei2 Kn ti,. ce Pet o3 7i 'co)i6ii s(i - . int e c' e t ei ,' e7')i - 3o '+oni8' .e .'tu i)e )o de s.it')! e)! Ud' nie3! 3' o don' .e son') co,'nd'ntu)ui M' inei s-o uti)i8e8e! s. iBinit necondi6ion't de tine ii )u.i din c'd e)e A ,'tei c' e 3o )u' )ocu) ,' e7')i)o sco7i din u82 A dou' 8i! .o.o' e)e Uniunii So3ietice se 3o t e8i cu un conduc(to nou! ' c( ui . i,( + iB( 3' 4i s(-i .ede.se'sc( .e to6i cei 3ino3'6i de de8'st u) 6( ii@ '-i +(si .e 6'.ii is.(7ito i 3' 4i o Bo'c( de co.i)J Knt e+u) ,'.',ond se 3' cut e,u '2 Inst')9ndu-se 1n 4'6' .u.it u)ui! '.(s( .e c9te3' t'ste2 Pe ec 'n '.( u un nu,eF Re e,M F)ush! . e7edinte)e St'te)o Unite ')e A,e icii2 Ud' nie3 .use i,. i,'nt' 1n 4unc6iune 7i 1nce.u s( cite'sc(! .e ,(su ( ce 4o'i' se de u)'2 O 4(ce' din .u ( .)(ce e! 1nt uc9t 7ti' .e de ost tot ce-i 4u ni8' ,'7in'2 Knt -o st' e de 'de3( 't( 5e'titudine! 4 edon'! cu 5u8e)e st 9nse! o 3eche ,e)odie use'sc(2 T T T
20

Nu! hot( 9t )uc u! E3+heni Pet o3 nu se co,.o t' c' 7i . edeceso ii s(i2 Ace7ti' din u ,( se st (duise ( s( o4e e! c9nd e ' 3o 5' de ei! i,'+ine' unei st9nci 4( ( 4isu i! net de'su. ' o ic( o s)(5iciuni o,ene7ti2 Pet o3! di,.ot i3(! eG'+e ' cu 5un( 7tiin6( +ustu i)e 7i ,etehne)e . o. ii! d'c( e)e se .ot i3e'u ce)o ')e usn'cu)ui de 9nd@ de .i)d(! nu 'scunde' de4e) - 5' chi' di,.ot i3( - c( e 1nd (+ostit )u)e' de so6i' s' Lud,i)'! o 5)ond( cu 4o ,e scu).tu ')e! 4ost( so. 'n( )' CBo)7oi Te't E din Mosco3'2 Cu, nu '3e'u co.ii! Lud,i)' in3estise to'te co,o i)e ei de iu5i e ,'te n(! (,'s( ne1,.)init(! 1n 4 'te)e ,'i ,ic! .e c' e-) c escuse! .( in6ii )o ,u ind 1nt -un 'ccident de '3ion! 1n +ene ') 4o' te 'uto it' (! e ' inc'.'5i)( s( e4u8e ce3' 'cestui 5( 5't! 'cu, de .'t u8eci de 'ni! cu t (s(tu i de 5e5e)u7! ,' e 4ust'n+iu d' 7i un o5 ') ,uncii c9nd situ'6i' o ce e'! 4i e .'sion')(! d9nd 1ns( do3'd( 7i de o su . in8(to de ,' e su.)e6e de c' 'cte ! .'sion't de 7'h! d' 7i ,'i ,u)t! de 4ot5')2 Int 't 1n Nco')' Mi)it' ( N'3')( su5 i,.e iu) unui e7ec ',o os! o te ,in'se c' 7e4 de . o,o6ie! 1n .o4id' 4'.tu)ui c( de6ine' un 'de3( 't eco d 1n ,'te ie de 8i)e de c' ce (2 De 'tunci! u ,'se o st ()ucit( c' ie (@ 17i 'do ' ,ese i'! e ' .'t iot! 7o3in 7i co,unist 4( ( e8e 3e2 Acest ',estec 5i8' se nu,e' NiDit' Osi.o3ici AoBin2 Pe se' (! AoBin se . e8ent( ino.in't )' .o' t' cu + i)'B ' .' cu)ui c' e 1,. eB,ui' d'ce' )ui Pet o3! i8o)'t( 1n ,iB)ocu) unei .(du i! )' 3 eo cinci8eci de Di)o,et i de Mosco3'2 Du.( ce se . e8ent( c(.it'nu)ui! co,'nd'nt ') +( 8ii! t e5ui s( '7te.te c' 'cest' s( te)e4one8e 'nun69ndu-i 3eni e' 7i s( o56in( .e ,isiune' de '-) conduce .9n( )' )ocuin6' . o. iu-8is(@ cu,n'tu) P i,u)ui Sec et' e '! 1n 't' e situ'6ie! un 3i8it'to ! )' 4e) c' to6i cei)')6i2 Se su.use! 4( ( s( c 9cne'sc(! )' .e che8i6i' o5)i+'to ie! +)u,ind tot ti,.u) cu ost'7ii! c' e 4(ce'u 3i8i5i)e e4o tu i c' s( .(st e8e i,.'si5i)it'te' . esc is( de e+u)',ent2 Du.( is. (3i e' 'cesto 4o ,')it(6i! se sui 1n ,'7in( 7i se 'n+'B( .e ')ee' 's4')t't( ce 7e .ui' . int e ,esteceni2 O4i6e u) c' e se inst')'se ')(tu i! e)i5e 't de i+o i)e conse,ne)o ! 4)ec( e' de un'! de ')t'2 AoBin 1) 'scu)t' cu Bu,(t'te de u eche!
21

do nic s( 'Bun+( c9t ,'i e.ede )' destin'6ie2 Pe .' cu s! ')te dou( cont o')e@ 1n s49 7it! '.( u 7i d'ce'! .'t( ')5( 1n ,iB)ocu) unei .e)u8e i e. o7'5i) 1nt e6inute! 1nconBu 't( de steB' i secu)' i2 C(.it'nu) o ' (t( cu de+etu)! 4(c9nd-o! ,'i de.' te! .e +hidu)F ? D'te'8( din seco)u) ') UIU-)e'2 A 4ost e7edin6' . in6i)o Vo)DonsDi2 To3' (7u) P i,-Sec et' ' schi,5't tot inte io u) 7i222 AoBin i-o ete8(F ? Ntiu2 A, 4ost 'ici 1n'inte' du,it')e2 P( (sindu-7i inte )ocuto u) (,'s cu 3o 5'-n +9t! AoBin u c( t e.te)e 3e 'ndei! s( indu-)e din .'t u-n .'t u 7i ' unc9nd .este u,( F ? Nu st'u ,u)tJ Chi' 1n c)i.' 1n c' e unu) din se 3ito i 1) int oduce' 1nt -un s')on'7 cu 's.ect 3ese) - ,o5i)ie ustic din )e,n +()5ui 7i c eto'ne 1n4)o 'te - Lud,i)' n(3()e' 1n od'ie! st ()ucind de 5ucu ieF ? NiDit'! 5 'tiD ,oi"2 Ce 4e ici e s( te e3(dJ De7i e ' '. o'.e tot 't1t de 1n')t( c' 7i e)! AoBin o idic(! 4( ( e4o t! de su56io i 7i! 1n39 tindu-se cu e' . in c',e (! eGc)',(F ? Mi)ociD'! e7ti )' 4e) de 4 u,o's(J A e cu ce se dist ' 5(4tosu) (st' de Reni'/J ? T'ci din +u (! +o)'nu)eJ eGc)',( Lud,i)'! . e4(c9ndu-se sc'nd')i8't(2 K) t 'se )1n+( e' .e o so4'F Lene7u)e! ,-'i 6inut dou( )uni 4( ( o 3este2 S( nu-,i s.ui c( 'i 4ost 1n )' +! ',i ')u) DuDho3 ,i-' 7o.tit c( su5,' inu) t(u e )' c' en' e2 ? A7'-i2 A, 4ost .u7i )' sec et! con4i ,( AoBin! de3enind dint -o d't( se ios2 Acu, ', 4ost con3oc't )' Mosco3' .ent u u)ti,e)e inst uc6iuni . i3ind 3iito' e' ,isiune2 A3ionu) ,eu deco)e'8( .este un ce's 7i222 ? Ni 'i 3enit s( ,( .u.i 1n )oc s(-6i .et eci ti,.u) cu un' din cuce i i)e t')e2 O(u c( e7ti 'do '5i)! c9nd 3 eiJ ? Ve8i tu222 h9,222 te-'7 u+' s(-,i 4'ci 7i un se 3iciu222 Lud,i)' 89,5i! indu)+ent(F
" /

F (6io u) ,eu < us2=2 Di,inuti3e de )' Lud,i)' 7i E3+heni <n2t2=2

22

? K,i 1nchi.ui', eu222 H'i! des. e ce-i 3o 5'H ? Uite! '8i e du,inic( 7i totu) e 1nchis222 ? D'V ce d 'cu 16i t e5uie de nu .o6i +(si )' coo.e 'ti3' 5'8ei t')eH ? Ic e ne+ e222 din ce)e ,'i 5une222 AoBin 17i .et ecu 5 '6u) .e du.( u,e ii su o ii 7i o st 9nse '4ectuosF ? Kn6e)e+i! Mi)ociD'! ')i,ente)e .e c' e )e . i,i, sunt ' hi.(8ite! 6inute 1n de.o8ite s.eci')e 7i 'duse )' 5o d '5i' 1n u)ti,u) ,o,ent! 1n cutii ,' i de c' ton! c' e 'Bun+ di ect )' c',5u8( s'u )' con+e)'to 2 Fi esc! de')t4e)F i,'+ine'8(-6i c( echi.'Bu) ' ,9nc' cine 7tie ce .o c( ie 7i s-' intoGic'J D' ! 1n 4e)u) 'cest'! nu . e' .ute, s( ne ')e+e, ,eniu)@ i' eu ', hot( 9t s( )e o4e o',eni)o ,ei ni7te ic e ne+ e 'de3( 'te! de ,o un de C's.ic'! nu 'h'tu) ()' sintetic .e c' e Intenden6' ni-) o4e ( cu .i.et'! din 7'.te-n 7'.te 'niJ V e'u c'! ,(c' o d't(@ 5(ie6ii s( )e 1n4u)ece cu .o)onicu)! cu, 4(ce'u ,' ii duci .e 3 e,e' 6' i)o 2 Au tot d e.tu)J Ni-'u d't duhu) . e+(tindu-) .e C&o t7DiE .ent u '. o.i't' )ui .'t u)' e2 M'i e 7i o s( 5(to' e! 3o, . (8nui 3icto i'J ? Ce 4e) de 3icto ieH ? Mie cu e' 3iito' e! CS.' t'DE 3' c97ti+' Cu.' ,ondi')( )' 4ot5')2 ? Ni d'c( .ie deH ? De neconce.utJ AoBin se idic( 7i .o ni s( ,(so' e 1nc(.e e' 1n )un+ 7i-n )'t! +esticu)9nd '. insF ? Echi.' no'st ( e ce' ,'i 5un(! cu un ,o ') de o6e)! con7tient( de i,.o t'n6' succesu)ui2 V' '3e' de 1n4 unt't 4o ,'6i' ',e ic'n( co,.us( din it')ieni! en+)e8i! 5 '8i)ieni! cu to6ii 'du7i . in di3e se co,5in'6ii2 Me cen' i s'de'! ce ,'iJ Ai no7t i se 3o 5'te .un9nd tot su4)etu)! 7tiind c( o 4'c .ent u P't ie2 ? D'V ce te-'i .o nitJ Vo 5e7ti c' 7i cu, ' 4i un (85oiJ ? O ice 1nse',n( )u.t( 1,.ot i3' c'.it')i7ti)o J osti! senten6ios! AoBin 7i-7i . i3i ce'su) de )' ,9n(F Fi -' s( 4ie! t e5uie s-o 1ntindJ M( se 3e7ti! d'H Lud,i)' se idic( 7i e'F
23

? Ai .ic't 5ine2 Toc,'i )e-', . i,it2 Roi' 3iito' e! Reni' d( 'ici un dineu i,.o t'nt! d' ', tot ti,.u) s' ,( e'. o3i8ione82 C9te cutii 3 eiH ? Tot stocu)J Duc(-se-n co)o 8+9 ceni'J ? D' ', o.t Di)o+ ',e222 ? Pe 4ectJ S.une s( 4ie '.id sco'se din 4 i+ide ! ,( 1n+hesuie (u ti,.u)2 Mi)ociD'! e7ti ,inun't(J ? D'! 'tunci c9nd 16i 4'c h't9 u i)e2 Bun2 K,5 (6i7e'8(-,(! .ot)o+' u)e 7i 4u+i2 Cu. in89nd 1nt e .'),e o5 'Bii 4 'te)ui! 'd(u+(F ? E222 e .e icu)o's( ,isiune' t'H ? Nu! nici .o,ene')(J Ntii 7i tu! sist i6'"! c( nu-6i .ot dest(inui ni,ic! d' ! )' 1nto' ce e! 3o, s( 5(to i 1,. eun( ste)e)e ,e)e de cont '',i ')J d'c(! 4i e7te! 7t'5ii de )' A,i ')it'te! nu sunt ni7te t o,5oni7ti2 Win9ndu-se )' 5 '6! ie7i ( din c's(2 V(89nd 1n . '+u) u7ii .e so6i' P i,u)ui Sec et' ! c(.it'nu) 697ni din ,'7in( 7i 1nc e,eni 1n .o8i6i' de d e.6i2 Lud,i)' 1i t ecu 4 'te)ui s'co7' 'dus( de se 3ito 7i-) s( ut( .e ',5ii o5 'Bi2 ? Du-te222 AoBin .use s'co7' .e 5'nchet' din s.'te! se inst')( )' 3o)'n 7i de,' ( 1n t o,5(2 Co,'nd'ntu) +( 8ii nu 4(cu nici un co,ent' iu 1n )e+(tu ( cu es.ecti3' s'co7(! d' 17i s.use c( 4'.tu) t e5uie conse,n't 1n '.o tu) 8i)nic! '7'! .ent u 5un( e+u)(2 Lud,i)' u ,( i cu . i3i e' ,'7in' c' e se 1nde.( t'! 1n'inte de ' 1nchide u7'! se uit( 1n d e'.t' 7i-n st9n+'! 'si+u 9ndu-se c( nu-i ni,eni . in . e'B,(! du.( c' e schi6( 1n 'e un ,ic se,n ') c ucii! ,u ,u 9ndF ? Du,ne8eu s' te 'i5( 1n .'8(2

"

Su io' ( < us2= <n2'2=2

24

CAPITOLUL III
L"ni Kn '3ionu) c' e-) duce' s. e EGt e,u) No d! sin+u u) ,u)6u,it de . o'st' 4unc6ion' e ' siste,u)ui de 1nc()8i e ' 4ost AoBinF eGce)ent .ent u ic e)e s')e ne+ eJ F( ( s(-i 1n3 ednice'sc( ,(c' cu o . i3i e .e cei)')6i .'s'+e i 1n4o4o)i6i 1n .)edu i)e dist i5uite de un c'.o ') c' e 1nde.)ine' o4iciu) de steP' d! AoBin se 1n3e)i cu .(tu ' . i,it( 7i 'do ,i .e )oc! nesi,6ito )' 8+9)69itu i)e '.' 'tu)ui ni,e it 1nt o 8on( de tu 5u)en6(2 O ,'7in( 1) '7te.t' )' 'e o.o tu) 5'8ei n'3')eF 1n )oc s( ,e' +( di ect )' 5o d! o don( 7o4e u)ui s(-) duc( )' C's' o4i6e i)o ! unde! od't( 'Buns! se 1ncuie 1n c',e ' )uiF ? S( nu 4iu de 'nB't2 A, tot ti,.u) s( t '+ un so,n 5un2 S( 4iu t e8it )' o ' 7'.te! .o unci e) es.ons'5i)u)ui de et'B2 C1nd! 4iG )' 7'.te! 859 n9i sone i' te)e4onu)ui! AoBin! cu o .e 4ect( e'-c edin6(! se .o ni s(-) 1nBu e .e te)e4onistF ? Idiotu)e! ', s.us o ' 7'se! c etin ce e7tiJ A,( 9tu) 1nce c( un ti,id . otest! d' co)e+u) s(u! 3enit s(-) schi,5e! 1i su4)( )' u echeF ? T'ci din +u (! . (.(ditu)eJ Ntii cu cine 3o 5e7tiH W97nind din 'scenso 'ido,' unui t'u s)o5o8it 1n ' en(! AoBin t '3e s( 1n +o'n( ho)u)! 1) 1,5 9nci din ,e s .e ece.6ione u) 3enit s( se scu8e! co5o 1 3') 39 teB! t e.te)e de )' int ' e! e.e ( i,edi't ,'7in' de se 3iciu - un soi de Ree. s()t( c' un c'sc'do ')(tu i de ,' in' u)-7o4e 7i-i o don( scu tF ? L' 5o dJ D(-i 5(t'ieJ A, 1nt9 8i'tJ Dinco)o de ' sen')u) . inci.') 7i de inst')'6ii)e .o tu' e! d't9nd din .e io'd' M' e)ui R(85oi .ent u A.( ' e' P't iei! 5'8' su5,' ine)o nuc)e' e se +(se' i,.)'nt't( 1nt -o insu)( st9nco's(! cu 4')e8e 3e tic')e! 4( ( 3e+et'6ie 7i const uc6ii '.' ente! 'de3( 't( 4o t( e'6( n'tu ')(! )e+'t( de usc't . int un di+2 O centu ( din 5eton 7i s9 ,( +hi,.'t( e)ect i4ic't(! cu
25

,i 'do' e 1n6es'te de ' ,',ent 'uto,'t! 5' ' 'cest ist, ' ti4ici')! '39nd 1n cent u) ei o .o' t(! c' e! 1n 'ce) ,o,ent! e ' 4e ec't(2 Kntin89ndu-se .este ,1ini)e 7o4e u)ui! AoBin c)'Gon( inte,.esti3@ o u7(! 1nc'st 't( 1n .o' t' ce' ,' e! se deschise! 4(c9nd )oc unui o4i6e 1n uni4o ,' Secu it(6ii! cu c'sc' .e c'. 7i 1nso6it de doi .u7c'7i-,' ini cu .isto')e)e-,it ')ie ( 1n .o8i6ie de t '+e e2 O4i6e u) 17i consu)t(! ostent'ti3! ce'su)! '.oi se '. o.ie de ,'7in(2 AoBin ecunoscu 1n e) .e unu) din co,is' ii .o)itici 'i 5'8ei! .e son'B cu c' e Buc'se c9te3' .' tide de 7'h 7i-) s')ut( 3oios! . e8ent9ndu-i! totod't(! ecusonu)2 I,.'si5i)! o,u) duse ,9n' )' c'sc(F ? V( o+ s( co5o 96i2 ? De 'co d! 5(t 9ne! d' + (5e7te-te! sunt . es't (u de tot2 C(c(n' ii de )' C's' o4i6e i)o ,-'u t e8it . e' t9 8iuJ Co,is' u) d(du din c'. 7i 4(cu 1nconBu u) 3ehicu)u)ui2 Re,' c9nd s'co7' .us( .e 5'nchet' din s.'te! 1nt e5(F ? P esu.un c(-i 5'+'Bu) du,ne'3o'st ( .e son')H ? E3ident2 Ce ' .ute' s( 4ieH ? B'+'Be)e .e son')e t e5ui'u . e8ent'te de ie i-se' (2 ? D'V nu . ice.i c( toc,'i ', .ic't de )' Mosco3'H ? B' d'! e.)ic(! sec o4i6e u)! d9ndu-i c)' ' 1n6e)e+e c( + e7ise ne. e8ent9ndu-se )' 5o du) n'3ei i,edi't du.( co5o 9 e' din '3ion2 AoBin t e.id' de ene 3' e@ secu istu) e8it( o c)i.(! duse ,9n' )' c'sc(! '.oi '.(s( .e un 5uton 4iG't .e .i)onu) .o 6ii@ cei doi 5't'n6i se des4(cu ( )ent2 ? T ece6i! to3' (7e co,'nd'nt2 AoBin (s.unse )' s')ut! )'ns( un C,u)6u,escE sc 97nit 7i-) 1,5o)di .e ,'te)otF ? H'i od't(! 4i -' s( 4ieJ M'7in' .(t unse .e su5 5o)t' .o 6ii! st (5(tu un te en .e c' e se 1n+ (,(de'u o)e de c'5)u i! di3e se )'n6u i! .)'se 'ntisu5,' ine 7i se 'n+'B(! 1n 3ite8(! 1nt -un tune) s(.'t 1n st9nc(2 Kn u ,' ei! co,is' u) 17i sco'se c'sc' 7i se sc( .in( 1n ce'4(! +9ndindF CCon4o , e+u)',entu)ui! ' 4i t e5uit s(-) .un s( de7e te s'co7' 7i s( 3e i4ic con6inutu)2 A7'-i! d' nici s(-) c'u6i de .u ici
26

.e cu,n'tu) to3' (7u)ui P i, nu-i toc,'i s(n(tos222 C' s( nu ,'i 8ic c( o dine)e sunt c)' eF X. oced'6i cu st icte6e! d' 4( ( 7ic'neY2 Ce-' .ute' '3e' 1n s'co7(H 1n ce) ,'i (u c'8! nisc'i3' e3iste .o no d'ne8e2 S( 4ie s(n(tosJ222E Kn 3 e,e' 'st'! e8e,'t de s.(t' u) sc'unu)ui! destins 7i 4o' te ,u)6u,it de sine! AoBin 4)uie ' un ,' 7 ,i)it' 2 Tune)u) e ' c', de un Di)o,et u! destu) de )' + c' s( cu. ind(! 1n '4' ' .istei 's4')t'te! ,'i ,u)te 9ndu i de 7ine de c')e 4e 't(! une)e dint e e)e .ie 89ndu-se 1n +')e ii )'te ')e! +')e ii de unde (85(te' 8+o,otu) di3e se)o 'te)ie e su5te 'ne2 T ecu ( dou( +' nitu i! 4(c9nd s( se cut e,u e 5o)t' tune)u)ui2 B usc! 7o4e u) coti )' st9n+'! c' s( .(t und( 1nt -o u i'7( + ot( de ,( i,e' unei c'ted ')e2 O c'ted ')( ')e c( ei ' c'de e 'u .odu i)e u)'nte! .i)onii - ,'c' ')e)e! i' n'osu) - un 5'8in 1n c' e .)ute' su5,' inu) nuc)e' CA,i ') &o t7DiE2 O ic9t de i,. esion'nt ' 4i 4ost 'ns',5)u) docu)ui! +i+'ntis,u) )ui 1) )(s' .e AoBin .e 4ect indi4e ent@ niciod't( nu-i t ecuse . in ,inte co,.' '6i' cu o c'ted ')( <1n c' e! de')t4e)! nu int 'se 3 eod't(= 7i nici +9ndu) )' ,ii)e de de6inu6i .o)itici c' e t udise ( 'ici2 Di,.ot i3(! ini,' s' se u,.)e' de o 5ucu ie ,e eu e1nnoit( de 4iec' e d't( c9nd 17i e+(se' n'3'2 Kn s(.t(,9ni)e c9t 4usese ne3oit s-o )'se .e ,9n' ,ec'nici)o 7i ' tehnicieni)o ! 1nce c'se un 'de3( 't senti,ent de 4 ust ' e@ 'cu,! e ' din nou 1n .osesi' 5unu)ui s(u2 Knduio7't! conte,.)( . e)un+u) 4us ne+ u c' e ie7e' din '.(! s'4 'nu) c' ' i.io' e! d' ! ,'i ')es! .e o',enii c' e se '+it'u )' . o ( 7i )' .u.'! des4(c9nd .' 9,e)eF echi.'Bu) s(u2 Nuie u) 'scu6it ') si4)eei 1i 6intui .e )oc@ 1n to'te ,' ine)e )u,ii! u c' e' co,'nd'ntu)ui )' 5o d . esu.une' un 'nu,it ce e,oni')2 AoBin toc,'i se 1nd e.t' s. e .'s' e)(! c9nd un .e son'B scund! usc't c' un 3 eB! ' 5o 9nd dou( ste)u6e de c(.it'n de 'n+u) II .e ,9nec' s')o.etei s')e ')5'st e - nou' uni4o ,( de c o'8ie ( ' su5,' ini7ti)o - 3eni 1n 4u+( s(-) 1nt9,.ine 7i-) t 'se deo.' teF ? NiDit' Osi.o3ici! .)ec' e' se ',9n(2 ? Ce ,(-s' nu-i 1n e+u)(H ? A5so)ut ni,ic2 Totu) e +'t'! d' t e5uie s( '7te.t(, .e cine3'2 I't( o dinu)2
27

AoBin )u( h9 ti' 7i o .' cu se 1n + '5(! ,o ,(indF ? M,,222 CIn+ine u)-7e4! De.' t',entu) ' ,e S.eci')e! DB'n5eD! 3ine )' 5o d222E ,,,222 Pent u eGecut' e' ,isiunii 3( 3e6i con4o ,' di ecti3e)o s')eE2 U)ti,' 4 '8( 1) 4(cu s( s' ( 1n susF ? V'ni'! ce ,'i e 7i t9,.eni' 'st'H K,i t i,it un 7o' ece de 5i ou c' s(-,i s.un( ce t e5uie s( 4'cJ Sc i'5in 17i 1nde.( t( ,9ini)e 1n se,n de ne.utin6(2 ? Tot ce 3( .ot s.une e c( u ,e'8( s( .ice dint -un ,o,ent 1nt -')tu)2 A3ionu) c' e )-' 'dus ' 'te i8't 'cu, dou(8eci de ,inute2 ? Bine! )(,u i, 'st' )' 5o d2 Nu! st'i .u6in222 ? Fo,D'J st i+( e) )' o don'n6' c' e '7te.t'! .e .unte' . o '2 Acest'! un ,'te)ot 5)on8iu 7i 89,5( e6! co5o 1 .'s' e)' 1n .'t u s')tu iF ? L' o din! to3' (7e co,'nd'ntJ ? I' s'co7' 'st' 7i 5'+( i,edi't tot ce-i 1n e' 1n 4 i+ide u) ,eu2 Nu su4)i o 3o 5(! e o su . i8(2 ? VN6e)es! s( t (i6iJ Du.( ce o don'n6' dis.( u 1n ,( unt'ie)e n'3ei! AoBin se 1nd e.t( de s.'te! 17i 'Bust( c'schet' 7i u c( )' 5o d cu 1ncetine')' .ot i3it( ,o,entu)ui! 1n ti,. ce si4)ee' 7e4u)ui de echi.'B ,odu)' t i)u i)e e+)e,ent' e2 Du.( ce s')ut( ,i)it( e7te d '.e)u)! se 1nd e.t( s. e .unte' de co,'nd(! (s.un89nd cu oche'de . ietene7ti . i3i i)o '6intite 'su. '-i! ' unc9nd ici o 3o 5( de 1ncu 'B' e! dinco)o o +)u,(2 Fe icitH A 4i 4ost .e de.)in d'c( nu eGist' in+ine u) ()'222 O+o,otu) unei ,'7ini c' e 3ene' din tune) 1) 4(cu s( se (suce'sc(2 ? Uite 7i .'coste'J ,9 9i e)2 Ni! cu, Sc i'5in se . e+(te' s(-) 1nt9,.ine .e nou) 3enit! 1) sto.( netF ? D(-) 1n ,(-s'J O4i6e u) de c' t e ' hisu4icient2 A)t,inte i! i se suie )' c'.J De 4'.t! cu cine )-'i c'8'tH ? P(i222 i-', s.us docto u)ui s(-i cede8e c'5in'! i' e) s( se cu)ce )' in4i ,e ie2 ? F( ( 4'3o u iJ tun( Csu)t'nu)E2 Ai s(-,i 4'ci .)(ce e' s(222
28

? O dinu) St'tu)ui-M'Bo ! NiDit' Osi.o3ici2 Mi-' te)e4on't chi' 'dine'o i 7t'5u) () ,' e2 Kn+hi6indu-7i 4u i'! AoBin 1nto' se! hot( 9t! s.'te)e .'s' e)ei 7i se )(s( '5so 5it de )ectu ' inst uc6iuni)o .ent u ie7i e' din 7en')! inst uc6iuni .e c' e! de')t4e)! )e 7ti' .e din'4' (F de 4'.t! . itoce' 'cu, 4o ,u)' ,u7c(to' e cu c' e se 3' Csu.uneE o dine)o i,.use de CeG.e tE2 &)'su) secundu)ui 1) s,u)se din s' c'stic' s' ,edit'6ie2 ? To3' (7e co,'nd'nt! in+ine u)-7e4 DB'n5eD ' sosit2 Co,.un9ndu-7i o ,'sc( ' o+'nt(! AoBin se 1nto' se 7i '5i' eu7i s( e. i,e o 1nBu (tu (2 Ast' ,'i )i.se'J CEG.e tu)E t i,is s(-) su.e 3i8e8e - .e e)! Csu)t'nu)E e ' o 4e,eie2 Micu6( d' 'd,i '5i) . o.o 6ion')(! e' st(te' 1n .o8i6ie de d e.6i! cu .'),' )' c(ciu)i6' c'8on(2 Cu un +est ne+)iBent 1i (s.unse )' s')ut! eG',in9ndu-i! 4( ( Ben(! s9nii c' e 5o,5'u! o +o)io7i! .9n8' 5)u8ei de uni4o ,(! 1nchei't( .9n( sus 7i ne.u t9nd ')te 1nse,ne dec9t insi+n' de CE ou ') ce cet( ii 7tiin6i4iceE! o3')u) . onun6't ') 4e6ei! 'u eo)'t de un .( ne+ u! tuns 4o' te scu t! ochii de un 3e de intens! u7o ,i+d')'6i! du7i s. e t9,.)e@ 'ce7ti ochi 1) 4iG'u 'cu, cu o tot')( )i.s( de eG. esie2 Vio)ent(! und' do in6ei t ecu . in e)2 Se st(.9ni 7i s.use .e un ton indi4e entF ? Pute6i (,9ne )' .ostu) de co,'nd(! to3' (7(! d' ', s( 3( o+ s( nu 3o 5i6i2 Bunu)ui V'ni' nu-i 3eni s(-7i c e'd( u echi)o F 1n ti,.u) ,'ne3 e)o .o tu' e! Csu)t'nu)E nu to)e ' . e8en6' ni,(nui .e .unte' de co,'nd(! eGce.t9ndu-) .e e)! .e o4i6e u) de c' t 7i .e ti,onie u)-7e42 Hot( 9t )uc u! .e CA,i ') &o t7DiE ce3' e ' 1n cu s de schi,5' e 7i nu 1n 5ine2 ? Dis.o8iti3u) de si+u 'n6( ' 4ost .us 1n 4unc6iune! to3' (7e co,'nd'nt! '.o t( ti,onie u)-7e42 AoBin 1nc)in( c'.u)! cu . i3i e' .ie dut( 1n de.( t' e2 Aco)o! 1n )' +u) co'ste)o ! .'t u)' o 4)oti)( de dist u+(to' e! cu to'te inst')'6ii)e de 'scu)t' e 1n 4unc6iune2 Desi+u ! e ' 4o' te .u6in . o5'5i) c' 3 eun su5,' in s.ion s( 4i 1nd (8nit s( se '3entu e8e 1n 8on(! d' ,'i 7tiiJ Knc( din 'Bun! d '+o' e)e 7i .uito' e)e de ,ine .u ic'se ( cu d (co3enii)e )o te)e+hid'te 4iec' e ,et u .(t 't de 4und2 Ni! ,'i 1n )' +! '3io'ne)e desc i'u
29

',.)e ce cu i 7i e)e )' .9nd' unui su5,' in .e c' e sen8o ii )o e 'u c'.'5i)i! s(-) detecte8e chi' 1n i,e siune . o4und(2 Pe 6( , c' 7i .e to'te n'3e)e! 'd' u i)e scotoce'u 3(8duhu) 7i su. '4'6' ,( ii2 Co,.)et9nd dis.o8iti3u)! e)ico.te e)e ,o)'se ( 1n '.( son' e)e )o 2 Si+u ! to'te 'ceste ,(su i e 'u neces' e! d' o' ecu, .e i,'te@ + '6ie s'te)i6i)o ! ',e ic'nii n-'3e'u ne3oie de .9nd' i )' 4'6' )ocu)ui c' s( 7tie c( CA,i ') &o t7DiE iese 1n )' +2 A5i' '4)'t 1n '5isu i)e oce'nu)ui! su5,' inu) 3' 4i 4ost )' 'd(.ost de in3esti+'6i' )o 2 ? Mo)'6i .este tot 7i se,n')i8'6i e,o che e)o c( .ot .)ec'! co,'nd( AoBin2 Secundu) se 1nc unt(F ' enun6' )' 'Buto u) e,o che e)o 1ns( cin'te cu o ient' e' su5,' inu)ui )' ie7i e' )ui din 5oG( 1nse,n' s.o i e' conside '5i)( ' di4icu)t(6i)o de ,'ne3 ( 7i '7' 1n+ eun'te de eGisten6' unui cu ent 3enit din t '3e s2 Ce ost '3e' s(-6i 'su,i un isc inuti) nu,'i de d '+u) de ' o 4'ce .e so)istu)! nu,'i c' s-o e.'te8i .e ,uie e' 'i'J F'n'tic ') ,ese iei s')e! c(.it'nu) de 'n+u) II Sc i'5in e '! 1n 'ce)'7i ti,.! un 1n4oc't co,unist2 Nedo ind s( 'i5( 1n c9 c( 7i un co,is' ! AoBin o56inuse c' secundu) s( 1nde.)ine'sc( 7i 4unc6i' de o4i6e .o)itic! 4unc6ie de c' e Sc i'5in se 'chit' 'd,i '5i)2 Lu( i)e s')e de cu39nt 1n 4'6' echi.'Bu)ui! )i.site de o5i7nuite)e 4o ,u)e + 'ndi)oc3ente! '3e'u d' u) s(-i 1nsu4)e6e'sc( .e o',eni! chi' 7i 'tunci c9nd )e ce e' un ,'Gi,u, de i+o' e 1n e4ectu' e' ce)o ,'i ne1nse,n'te co 3e8i2 Con3ins c(! 1n o ice 1,. eBu ' e! 7e4u) t e5uie s( 4ie un eGe,.)u! 'cu, se 1nt9,.)' .ent u . i,' o' (! 1n cei dou(8eci de 'ni de c9nd 1) cuno7te' 7i-) 'd,i ' .e AoBin! c9nd secundu) de8'. o5'! 1n 4o u) s(u inte io ! co,.o t' e' co,'nd'ntu)ui2 Acest' t 'se 'd9nc 'e 1n .ie.t 7i o don(! '.(s9nd .e 4iec' e si)'5(F ? B'5o d! doi 1n'.oi2 T i5o d! unu 1n'inte2 Aido,' unui 5')'u t e8it! u i'7' ,'s( ' )ui CA,i ') &o t7DiE! /*2000 de tone! 3i5 ( 7i! su5 i,.u)su) 4o 6ei desc(tu7'te! se .use! )ent! 1n ,i7c' e2 A5i' 1nce.use ( e)ice)e s( 1n3o)5u e8e '.' 7i AoBin o don( scu tF ? Sto. )' 5'5o dJ
30

Ni! 1n ,o,entu) 1n c' e '5'te e' )' st9n+' se ',o s'se! u ,(F ? Moto' e)e! t ei 1n'inteJ Acest u)ti, o din! c' e 1nse,n' o 'cce)e ' e 5 ut')(! 6ine' '. o'.e de un (,(7'+F )' o c e7te e 't9t de '.id( ' 3ite8ei! ce' ,'i ,ic( ciocni e s-' 4i t 'ns4o ,'t 1nt -o c't'st o4(2 E3o)u9nd )' 1nce.ut .e )oc! su5,' inu) se '7e8'se o5)ic 4'6( de 'Gu) 5'8inu)ui@ et '3' e ' 1nd e.t't( s. e cheiu) din st9n+'! 1n 3 e,e ce .u.' st(te' s( 'tin+( ,' +ine' ce)ui din d e'.t'2 Kn . e8ent! succesu) - s'u e7ecu) - ,'ne3 ei de.inde' de o dinu) .e c' e Csu)t'nu)E 1) 3' d' ti,onie u)ui 7i! ,'i ')es! de ,o,entu) . ecis 1n c' e 'cest o din 3' 4i d't2 Secunde)e se scu +e'u! inte ,in'5i)e2 Kn c)i.' 1n c' e . o ' .( e' c(! 'cu7i-'cu7i! se 3' 1,.)9nt' 1n chei! AoBin (cniF ? C9 ,'! )' dou(8eci 7i cinci d e'.t'J C&o t7DiE 17i ,odi4ic( di ec6i'! eG'ct )' ti,. c' s( e3ite 7ocu)2 Sc i'5in nu-7i .ute' des. inde . i3i e' de cheiu) c' e de4i)' )' 5'5o d! din ce 1n ce ,'i iute! din ce 1n ce ,'i '. o'.e2 C'.u) u ,'t de su5,' in e ' 1nc( de.' te de ' coincide cu 'Gu) 5'8inu)ui! d' 1n ,o,entu) 1n c' e chio7cu) n'3ei ie7e' din 5oG(! AoBin o don(F ? C9 ,' )' 8e oJ Me +i '7'2 S-' 1nt9,.)'t eG'ct ce . e3(8use co,'nd'ntu)F cu entu) 3enit din t '3e s se ,'ni4est( inst'nt'neu! 1,.in+9nd su5,' inu) )' t i5o d! e3it9nd .e ico)u) co)i8iunii! d' '7e89ndu-) i' (7i 1n '4' ' c'.u)ui do it2 Acu,! . i,eBdi' 3ene' dins. e .u.'! nesu.us( 1nc( 'c6iunii cu entu)ui 7i c' e se '. o.i' ineGo '5i) de .e ete)e de .i't (2 AoBin co ect( i,edi't de i3'F ? B'nd( st1n+'J Doci)! su5,' inu) se '5(tu . o,.t! d'to it( 3ite8ei 7i 3i ( .e )9n+( c'.(tu) cheiu)ui! 't9t de '. o'.e de e)! 1nc9t un ,'te)ot ocu.'t s( 4'c( co)'c o .' 9,(! o sc(.( din ,9n( 7i s( i 1n+ o8it 1nd( (t2 Un nou o din t 'ns,is ti,onie u)ui 7i CA,i ') &o t7DiE se .o,eni 1n '.( )i5e (! 'n+'B9ndu-se .e 7en')2 Sc i'5in 17i sco'se c'schet' 7i-7i 7te se 4 unte' cu .'),'2 ? M'ic(! ,(icu)i6' ,e'J NiDit' Osi.o3ici! e ' c9nd .e-'ci s-o 4e7te)i,J
31

Since it'te' 1) o5)i+( 1ns( s( 'd'u+eF ? St '7nic( )uc (tu (! 4i -'7 s( 4iuJ AoBin! 1ns(! nu-) 'scu)t'! . eocu.'t s( c'.te8e . i3i e' 4e,eii 7i n(d(Bduind s( cite'sc( 1n e' ,(c' 'd,i '6ie d'c( nu 7i ')tce3'2 T ud( 1n 8'd' F cu s.'te)e )' e)! in+ine ' DB'n5ec u ,( e' .esc( u7ii c' e se ote'u .e de'su. ' si'Bu)ui2 Kn s4e tu) de o ( c' e u ,(! AoBin ,'ni4est( o + iB( const'nt( 1n ' u ,' i+u os d u,u) . esc is de conse,ne)e .o tu' e! t e'5( c' e! 1n ,od cu ent! 1i e3ene' o4i6e u)ui 1ns( cin't cu ,'ne3 '2 Locotenentu) Po tnoi! o4i6e de c' t! se 1nt e5( chi' ! destu) de nedu,e it! ce i-' 3enit co,'nd'ntu)ui s( 3e i4ice e)e3,ente)e .e c' e e)! Po tnoi! )e conse,n' 7i s( 'nun6e +e','ndu i)e de .e 7en') 1n'inte' ti,onie u)ui-7e4! destu) de s9c9it de 'ce'st( in+e in6(2 Nicic9nd 't,os4e ' nu 4usese 't9t de '.(s(to' e .e .unte' de co,'nd(2 Kn s49 7it! du.( un schi,5 de se,n')e cu dist u+(to' e)e! Csu)t'nu)E 'nun6(! 'd es9ndu-se o' ecu, tutu o ce)o . e8en6iF ? Peste dou(8eci de ,inute! .)onB(,2 ? B(nuiesc c( t e5uie s( co5o ! 1nt e5(! cu Bu,(t'te de +)'s! 4e,ei'! 'd es9ndu-se secundu)ui2 Ni! 4( ( s( ,'i '7te.te (s.unsu)! se '.uc( de 5' e)e sc( ii 3e tic')e 7i se )(s( s( )unece c' un 5(t 9n )u. de ,' e2 AoBin se 4(cu o7u c' s4ec)'2 Puto' e'J 1) i+no ' 1n ,odu) ce) ,'i de)i5e 't2 Knc)e7t9ndu-se de ,' +ine' 5)ind't( ' chio7cu)ui! (cniF ? &'t' de scu4und' eJ A.oi .( (si! )' 9ndu-i! .unte' de co,'nd(2 P'3e) P'3)o3ici Po tnoi d(du din u,e i@ '8i! 17i 8ise e) Csu)t'nu)E ' e d 'ci2 A.)ec9ndu-se de'su. ' inte 4onu)ui! o don( cu o 3oce 1n(5u7it(! de 5'sF ? To't( )u,e' )' .ostu i2 Kn .ostu) cent ')! o dine)e se 1nc uci7'uF ? Cont o)'t ci cuitu) de u)ei ') c9 ,e)o o i8ont')e2 ? C9 ,e)e 4unc6ione'8( no ,')2 ? Po,.'6i 1n 5')'stu i2 ? B 'n7'6i 3enti)'6i' de scu4und' e2 ? Ve i4ic'6i si+u 'n6e)e2 ? Li5e '6i 3')3u)e)e2
32

AoBin 'scu)t' 1nc unt't2 C9nd di4e ite)e co,.' ti,ente 'nt en'te 1n ,'ne3 ( '.o t' (! succesi3! eGecut' e' o dine)o ! Sc i'5in 4(cu un se,n 7e4u)ui de c' t! c' e .o ni i,edi't s(-7i 4'c( ondu)! '.oi se 1nto' se s. e co,'nd'ntF ? C' e 3' s( 8ic(! NiDit' Osi.o3ici! din nou 1n +'u (! '7'-iH Knce c' e' )ui de ' destinde 't,os4e ' d(du + e7@ AoBin continu' s(-7i u,e+e .' '.onu)! c'! deod't( - ciud(6enie ' su4)etu)ui s)'3J - 4u i' s(-i .i' (2 I85ucnind 1nt -un u i'7 hohot de 9s! 1) '.uc( .e secund de u,( 7i inton(! 1n 4 'nce8(! un c9ntec de-') )ui B 'ssens! c' e cunoscuse un ,' e succes 1n URSS cu 3 eo dou(8eci de 'ni 1n u ,(F ? P(8e' )' +o i-i-i-)(J Nu ,'i 6in ,inte! V'ni'! u ,' e'! d' +o i)' sunt euJ O-ho-ho-hoJ Sc i'5in se )u,in( )' 4'6(F 17i e+(sise co,'nd'ntu)2 Kn 'ce)'7i ,o,ent! '.( u 7i nost o,u)@ '. o.iindu-se de inte 4on! '.(s( .e c)'.' ,' c't(F CPunte' de co,'nd(E2 ? E4ectu't ondu)2 N'3' 1n .o8i6ie de ,' 72 &'t' de i,e siune2 ? Wi-' t e5uit ce3' ti,.! Miti'! e,' c( secundu)2 K) tutui' .e nost o,F cei doi se cuno7te'u 1nc( din 7co')' . i,' (2 ? Un 'co d ni6e) 1n6e.enit )' siste,u) de .u B' e )' t'ncu) nu,( u) ;! to3( (7e)u)e! e.)ic( ce) inte .e)'t! cu un 89,5et co,.)ice2 No oc c( neis. (3i6ii (i' de )' A sen') nu )-'u schi)odit . e' (u .e C&o t7DiE ') nost u2 A)u8i' )' t 'ns4o ,( i)e e4ectu'te .e su5,' in 1i . o3oc( )ui AoBin un nou 'cces de i it' eF .ent u 'nu,ite )uc ( i o.e 'te 1n ti,.u) c' en( ii nici ,(c' nu i se ce use .( e e'J O din de )' De.' t',entu) ' ,e s.eci')eJ e.)ic'se (! de 4iec' e d't(! tehnicienii2 Sc9 5' 'i' de ,uie e 7tie cu si+u 'n6( des. e ce-i 3o 5'J Ei )'s c-o s(-i ' 'te e) cine-i sin+u u) st(.9n )' 5o dJ ? To3' (7e co,'nd'nt! sunte, +'t' de scu4und' e! (sun( +)'su) o4i6e u)ui de c' t2 ? D'6i-i d u,u)J o don( AoBin2 Voce' )ui Po tnoi 4(cu s( 3i5 e8e di4u8o' e)eF ? A)' ,(J O c)i.( ,'i t9 8iu! .icio' e)e o4i6e u)ui cu ,'ne3 ' '.( u ( 1n s'su) de co5o 9 e2 T',5uchiu) se 1nchise! 3o)'ntu) 4u st 9ns2
33

CA,i ') &o t7DiE 1nce.u s( se scu4unde2 ABuns )' i,e siune' .e isco.ic(! Sc i'5in 'c6ion( ,ec'nis,u) de echi)i5 ' e 'uto,'t( ' su5,' inu)ui2 Becu)e6e 3e 8i se '. inse (! unu) du.( ')tu)! .e un .'nouF n'3' 17i do59ndise 'siet' 7i e ' +'t' s( se ,i7te 1n e)e,entu) ei n'tu ')2 ? Ad9nci,e 7'i8eci de ,et i! o don( AoBin2 C9nd se 'tin+e! t ece6i .e .i)ot 'uto,'t2 Eu 3oi 4i 1n c' eu! 'd(u+( e)2 L's totu) 1n + iB' du,it')e! P'3e) P'3)o3ici2 S( 4iu . e3enit )' . i,' schi,5' e de c'.-co,.'s2 H'i! V'ni'! c ed c( o ce'7c( de ce'i ne-' . inde 4o' te 5ine2 Sc i'5in 'cce.t(! 1nc9nt't@ su5 '.(! e 'u din nou )' ei 'c's(2

34

CAPITOLUL IV
L"ni #"r$are% Knd't( du.( inst')' e' s' 1n c'5in' .e c' e i-o '4ect'se Sc i'5in! .'s'+e ' se 1ncuie! dec)in9nd . o.une e' )ui Fo,D' de ' o 'But' )' des4(cutu) 5'+'Be)o ! co,.use dint -o +e'nt( de 3oi'B 7i o )'d( ,et')ic(! 5ine 4e ec't(! .e c' e doi ,'te)o6i o c( 'se ( cu + eu . in co ido u) cent ')2 AotiDo3! ,edicu)! c' e7i 4(cuse '.' i6i'! ce3' ,'i t9 8iu! su5 . eteGtu) +o)i ii unui se t' de ni7te c( 6i uit'te <3oit=! n-' '3ut nici e) ,'i ,u)t succes2 ? Lu'6i-3( to'te )uc u i)e! to3' (7e 7i )(s'6i-,(! 3( o+! s( ,uncesc2 Din 'ce) ,o,ent! u7' ei (,'se 1nchis(! c (.9ndu-se do' .ent u .o.ot' ! 3enit s(-i 'duc( s'nd3i7u i)e 7i stic)' de )i,on'd( ce ute de e' .ent u deBun2 Unic' .e so'n( 'd,is( 1n Cs'c istieE ' 4ost 7e4u) echi.ei s.eci')e! 1,5' c'te 1n 'Bun2 Cei 7'se-o',eni c' e o 4o ,'u nu 4 'te ni8'se ( 1n nici un 4e) cu echi.'Bu)@ .9n( 7i Fo,D'! ,'est u 1n ' t' de ' st9 ni con4iden6e! t e5ui s( se dec)' e 1n3ins2 Ni 'st4e)! 1n3()uit( 1n ,iste ! .'s'+e ' de3eni 1n scu t ti,. . inci.')u)-su5iect de con3e s'6ie ' .e son')u)ui )i5e ! cee' ce nu 1nse,n' c( o',enii de c' t! 3e+hind 1n 4'6' '.' 'te)o )o ! nu se +9nde'u tot )' e'2 EGce.t9ndu-) .e ,'ist u)t 'ns,isionist I+n'tie3! 4e 3ent 'de.t ') 3echiu)ui 'd'+iu de .e 3 e,e' co (5ii)o cu .1n8eF CMuie e' .e n'3(! cu 't( ot '3(E! senti,entu) do,in'nt e ' 'd,i '6i'2 O 'd,i '6ie eG. i,'t(! de')t4e)! 1n te ,eni su . in8(to de .udici2 Nu,'i docto u) nu se 1ncu c( 1n de)ic'te6u i 7i )'ns( 1n .)in c' euF ? Ce sc9ntei '7 sco'te din ,uie e' 'st'J L' c' e! '7e89ndu-7i .'h' u) cu ce'i .e ,'s(! Po tnoi co,ent( 4)e+,'ticF ? L's-o ,'i ,o')e! to3' (7e@ 8i! ,'i 5ine! C'7 3 e' s( .ot sco'teE2

35

Kn cee' ce-) . i3e'! AoBin decisese s( i+no e .'s'+e ' 't9t' ti,. c9t 7i e' .( e' s( nu-) i' 1n se',(2 ? D'c( 3 e' s( )uc e8e! n-' e dec9t 7i s( 4ie )(s't( 1n .'ce2 Kn scu t ti,.! 1ns(! schi,5( t'ctic'@ .e )' s49 7itu) du.(',ie8ii! .o.ot' u) cioc(ne' din nou )' u7(F ? Co,'nd'ntu) 3( 'nun6( c( cin' e )' o ' 7'.te2 ? Bine! 3oi 4i2 C9nd! )' 7'.te 4( ( cinci ,inute! 4e,ei' '.( u 1n u7' c' eu)ui! o4i6e ii o '7te.t'u 1n .icio' e2 Din o dinu) Csu)t'nu)uiE! 1,5 (c'se ( 6inut' de C+')(E .e ,' e! c(,'7( ')5( 7i .'nt')oni ne+ i 7i-7i ' 5o 'u deco '6ii)e2 AoBin 1i ie7i 1n 1nt9,.in' e! Bu,(t'te i onic! Bu,(t'te so)e,nF ? To3' (7( in+ine -7e4! '7 3 e' s( 3( . e8int st'tu)-,'Bo ') )ui CA,i ') &o t7DiE2 Po'te! 1ns(! ,( 'uto i8'6i s( 4o)osesc . enu,e)e 7i .'t oni,u) du,ne'3o'st (222 .e c' e! din .(c'te! nu )e cunosc2 P)eo'.e)e 4e,eii 3i5 ' ( i,.e ce.ti5i)! u,5 ' unui su 9s 1i .)uti .e 5u8e2 ? T',' ' Osi.o3n'2 AoBin . inse ,in+e' din 85o F ? Ce coinciden6(J Pe ,ine ,( che',( NiDit' Osi.o3ici2 S( 4i,! cu,3'! 4 'te 7i so (H eGc)',( e)! ,iBindu-7i! ,ot(ne7te! ochii2 ? Since 3o 5ind! nu c ed222 d' 1,i .' e (u2 Voce' e ' Bo's(! u7o (+u7it(! te i5i) de sen8u')(@ du5)u) sens ') (s.unsu)ui nu-i sc(.( )ui AoBin! c' e-7i .ocni c()c9ie)e! c)',9ndF ? Bun 3enit )' 5o d! T',' ' Osi.o3n'2 Pe c(.it'nu) de 'n+u) II Sc i'5in 7i .e ,edicu)-7e4 AotiDo3 '6i '.uc't s(-i cuno'7te6i! i't( 'cu,222 Pe 9nd! o4i6e ii s')ut' (@ T',' ' . i,i o,'+iu) . i3i i)o )o 'ccentu9nd - do' .u6inte) - 81,5etu) 1n4)o it .e 5u8e2 Se t ecu )' ,'s(2 AoBin 'c'.' ( con3e s'6i'! )(ud9nd c')it(6i)e n'3ei 7i ')e echi.'Bu)ui! enu,e 9nd ,e ite)e ce)o . e8en6i! d' neuit9ndu-)e nici .e ')e s')e2 Docto u) se ',u8' co.ios de e4o tu i)e .e c' e )e 4(ce' co,'nd'ntu) c' s-o seduc( .e 4 u,o's' c'uc'8i'n(2
36

? CSu)t'nu)E nost u se 1n4o'ie c' un .(un! 7o.ti e) )' u eche' )ui Po tnoi@ 'cest' ,o ,(i! cu o5i7nuit'-i 4)e+,(F ? S.une! ,'i de+ '5(! c' un 7' .e 5o' c' e 3 e' s( 1n+hit( o c(. i6(@ nu,'i c( 'nti)o.' no'st ( nu .' e c-' 4i hi.noti8't(2 C(t e s49 7itu) cinei! . o4it9nd de un ,o,ent 1n c' e AoBin 17i +o)e' .'h' u)! T',' ' s.use deod't(F ? A7 3 e'! to3' (7i! s( 3( ,u)6u,esc .ent u . i,i e' 4(cut(2 Kn s.eci') du,ne'3o'st (! NiDit' Osi.o3ici2 Totod't(! 3-'7 ce e o 1nt e3ede e! 4i e7te! )' o ' c' e 3( con3ine2 Kn 1nc(.e e se 4(cu! 5 usc! )ini7te2 AoBin se 1nco d(F 4e,ei' 'st' 1) t 't' de )' e+') )' e+')! 5' chi' '. o'.e de )' su.e io )' su5')te n2 Bu5oiu) t e5ui' inci8't 7i 1nc( '.id de totJ ? D'c( do i6i! T',' ' Osi.o3n'! o 4'ce, i,edi't2 Od't( (,'7i sin+u i 1n c'5in'-5i ou ' co,'nd'ntu)ui! 'cest' 1i 4(cu se,n s( i' )oc 7i toc,'i se . e+(te' s( .un(! od't( .ent u totde'un'! )uc u i)e )' .unct! c9nd T',' ' i-o )u( 1n'inteF ? To3' (7e co,'nd'nt! 1n6e)e+ 4o' te 5ine esenti,entu) du,ne'3o'st ( )' )ectu ' ,es'Bu)ui . in c' e se ,en6ione'8( c( t e5uie s( u ,'6i di ecti3e)e ,e)e tehnice222 Ridic( ,9n'! o. ind 1nt e u.e e'F ? 2227i nu contest c( ,'nie ' 'do.t't( n-' 4ost toc,'i 4e icit(2 P e4e '5i) e ' s( )u'6i .e son') cuno7tin6( de inst uc6iuni)e e,ise )' Mosco3'@ 7ti6i! .)icu) 'ce)' .e c' e u ,e'8( s(-) deschide6i 1n se' ' 'st'! )' o e)e dou(8eci2 AoBin ho)5( ochii2 A7'd' ! 4e,ei' 7ti' de eGisten6' unui docu,ent u)t 'sec et! ') c( ui unic destin't' c ede' c( este e) 7i nu,'i e)2 Chi.u) i se 1ntunec(@ c' 7i cu, i-' 4i citit +9ndu i)e! T',' ' se + (5i s(-) )ini7te'sc(F ? N-', c9tu7i de .u6in inten6i' s( i,.iete8 'su. ' . e o+'ti3e)o du,ne'3o'st (! NiDit' Osi.o3ici2 Fi6i si+u de 'st'2 AoBin not( ,ent') '.e)'ti3u) schi,5't@ ni6e) ,'i 1nsenin't! '7te.t( u ,' e'F ? Misiune' du,ne'3o'st ( const( 1n ' conduce n'3' 1nt -o 'nu,e 8on( situ't( 1n )' +u) co'ste)o St'te)o Unite 7i 1n ' )'ns' '.' 'tu) c' e se +(se7te 'ctu'),ente 1n co,.' ti,entu) 'chete)o ! ',en'B't s.eci') 1n 'cest sco.2
37

AoBin e3(8u scen' 7i i' (7i 1) '.uc( 4u i'F Bu,(t'te din 'chete)e s')e - deci Bu,(t'te din 4o 6' de )o3i e ' )ui CA,i ') &o t7DiE - nici ,'i ,u)t nici ,'i .u6in! - 1i 4usese . e)e3't( .ent u ' 4i 1n)ocuit( cu un ,ic 7i c' '+hios 5'tisc'4! '.' ent nici ,(c' 1n' ,'tJ K,5' c' e' '3usese )oc no'.te'! echi.'Bu)! 1n . e')'5i)! e3'cu't 7i! .9n( )' idic' e' 'nco ei! co,.' ti,entu) es.ecti3 4usese .(8it de o',enii Se 3iciu)ui de Secu it'te2 ? Misiune' ,e'! u ,( T',' '! const( st ict - '.(s'se .e u)ti,u) cu39nt - 1n ' . e+(ti! 'But't( de echi.' ,e' s.eci')(! 'nt en't( 1n 'cest sco.! '.' 'tu) 7i '-) .une 1n 4unc6iune2 ? F( ( c' eu! co,'nd'ntu)! s( 7tiu )' ce222 ? C9tu7i de .u6in2 Destin'6i' '.' 'tu)ui e desc is( 1n inst uc6iuni)e .e c' e )e-'6i . i,it! d' e)e sunt destu) de )un+i2 V e6i s( 3i )e e8u, 1n )inii ,' i s'u . e4e '6i s( )u'6i cuno7tin6( de e)e de unu) sin+u H Sunt o e)e dou(8eci 7i 8ece ,inute! 'd(u+( e'! consu)t9ndu-7i ce'su)2 AoBin d(du s( se 1nd e.te s. e sei4u) 1n c' e 1ncui'se docu,entu)! d' se (8+9ndiF ? D'6i-i 5(t'ie! de 3 e,e ce tot .( e6i ' 4i )' cu entJ ? Acest ,inisu5,' in! 5ote8't de noi! CA otiD;E"! u ,e'8( s( e4ectue8e 4o 'Be 1n ,' +ine' .)'tou)ui continent') ',e ic'n! 'co)o unde .'nt' 'cestui' co5o' ( s. e 8one)e '5is')e2 EGecut' e' 'cesto 4o 'Be t e5uie s( 4ie eGt e, de . ecis(! i' te enu) e deose5it de 'ccident't2 I't( ,oti3u) .ent u c' e St'tu)-M'Bo ') M' inei ' . i,it de )' Po)it5i ou! o dinu) de ' dese,n' .ent u 'ce'st( ,isiune .e ce) ,'i 5un co,'nd'nt din F)ot' de su5,' ine2 Se .' e! NiDit' Osi.o3ici! c( du,ne'3o'st ( sunte6i 'ce)'2 M(+u)it! nici 3o 5(! Csu)t'nu)E e '! totu7i! ui,itF de c9nd Bi ou) Po)itic ') P' tidu)ui se 'd es' di ect St'tu)ui-M'Bo ') F)otei 4( ( s( t e'c( . in Ministe u) A.( ( iiH O +o)iu) se do3edi 1ns( ,'i t' eF ? Eu 7i o',enii ,ei sunte, o ic9nd +'t'! to3' (7(! s( 1nde.)ini,222

"

Di,inuti3 de )' c1 ti6( <n2'2=2

38

? Ntiu! NiDit' Osi.o3ici! i' to3' (7u) P i,-Sec et' o 7tie ,'i 5ine c' o icine! nu-i '7'H AoBin enun6( s( ,'i eG',ine8e dedesu5tu i)e 'cestei u)ti,e e,' ci! do nic s( '4)e c9t ,'i ,u)te2 ? Minisu5,' inu)! 1n c' e ,( 3oi inst')' eu 7i o',enii ,ei! u ,e'8( s( - '7' cu, s.un +eo)o+ii - s( .)'nte8e C,o co3iE .e 4undu) oce'nu)ui2 Ace7ti C,o co3iE con6in o ' ,( nou(! ,'i ,u)t n-', d e.tu) s( 3( s.un2 AoBin 1nce c( s( ei' o4ensi3'F ? Bine d' 222 d' e de neconce.utJ E n'3' ,e'J ? Ast'-i o . o5)e,( c' e ne de.(7e7te! to3' (7e2 E 1n Boc s')3' e' P't ieiJ Kn '4' ' to3' (7i)o din Po)it5i ou! din c' e 4'ce .' te 7i co,'nd'ntu) M' inei! ni,eni! d' '5so)ut ni,eni! nu ,'i e )' cu ent2 L' noi! 1n De.' t',entu) ' ,e s.eci')e! 4iec' e in+ine nu cuno'7te dec9t st ict .ies' s'u su5'ns',5)u) de c' e s-' ocu.'t2 To'te 'cti3it(6i)e sunt coo don'te do' de dou( .e so'neF un' din e)e sunt eu2 C9t . i3e7te echi.' ,e' s.eci')(! o',enii c' e o 4o ,e'8( nu-s dec9t si,.)i ,' in' i 'nt en'6i .ent u 4o ( i su5,' ine2 Od't( o.e '6iune' te ,in't(! 3o 4i222 3o 4i 1nde.( t'6i2 D'c( 'st' 3( .o'te conso)'! '4)'6i c( ',i ')u) DuDo3! 7e4u) du,ne'3o'st (! ') su5,' ini7ti)o ! 7tie 7i ,'i .u6in dec9t du,ne'3o'st (2 Ni! idic9ndu-seF ? Studi'6i 5ine inst uc6iuni)e! NiDit' Osi.o3ici! c(ci! od't( t e'5' is. (3it(! 3' t e5ui s( )e dist u+e6i2 Studi'6i-)e 7i 3e6i const't' c( unicu) st(.9n )' 5o du) )ui C&o t7DiE sunte6i du,ne'3o'st (2 No'.te 5un(! to3' (7e co,'nd'nt2 Kn'inte de ' 4i .utut AoBin s( s.un( o 3o 5( s'u s( schi6e8e un +est! t9n( ' 4e,eie 'Bunsese )' u7( 7i .( (sise 5i ou)2 CSu)t'nu)E (,'se un ,o,ent +9ndito ! '.oi .)esni cu .'),' t(5)i' ,eseiF ? Si+u c( d'! 4i -' s( 4ieJ DB'n5eDJ Osi. DB'n5eD! 'c'de,ici'nu)! disci.o)u) )ui S'h' o3J E'-i 4iic' )ui2 M',(! ,(icu)i6' ,e'! ce +'+ic(J Pe 'st' o s-o ',! cu o ice . e6J Se 1nt9,.)' .ent u . i,' o' ( 1n 3i'6' de seduc(to . o4esionist ' c(.it'nu)ui de 'n+u) I AoBin c9nd idee' unei c(s(to ii nu-i . o3oc' o t es( i e de + o'8(2 Fo ,( ci4 u)
39

sei4u)ui! desi+i)( .)icu) 7i se '.uc( s( cite'sc(! 4)uie 9nd 1nceti7o ! 1nc9nt't de .e s.ecti3e)e co)'5o ( ii2 Mier!"ri O 8i de +)o ie .ent u AoBinF CA,i ') &o t7DiE 'Bunsese 1n d e.tu) st 9,to' ei D'ne,' cii2 CSu)t'nu)E 7ti' . e' 5ine c( .'s'Bu) e ' 5')i8't cu '.' 'te de 'scu)t' e inst')'te de ',e ic'ni 7i-7i 4(cu o .)(ce e din '-i eG.)ic' 'cest )uc u T',' ei2 E' se inte+ 'se .e 4ect 1n 3i'6' de )' 5o du) n'3eiF disc et(! ne6in9nd niciod't( de 3o 5( .e son')u) de c' t! d' . o4it9nd de 4iec' e oc'8ie c9nd 1nt9)ne' un o4i6e s'u un ,'ist u dis.oni5i) c' s( se inst ui'sc(2 Le 'scu)t' eG.)ic'6ii)e tehnice 1nt e u.9ndu-i ' eo i 7i 'tunci nu,'i c' s( .un( o 1nt e5' e! 1ntotde'un' .e tinent(2 EGt e, de e8e 3't(! neu89nd niciod't( de cochet( ie! e ' .e 4ect con7tient( de e4ectu) .e c' e-) . oduce' . e8en6' ei2 Kn ,od ciud't! sin+u u) e)e,ent de )' 5o d c' e nu i-' t e8it dec9t un inte es ,edioc u ' 4ost e'cto u) nuc)e' 22 ? P o5'5i) c( 7tie des. e e) ,'i ,u)te dec9t 7ti, noi! 1i e.)ic'se Sc i'5in )ui Pu it7e3! 7e4u) co,.' ti,entu)ui . o.u)sie! c9nd 'cest' 4(cuse es.ecti3' e,' c(2 Kn 'ce' 8i! AoBin o in3it'se 1n ,od eG. es 1n s')' .ostu)ui cent ')2 ? Ve8i du,ne't'! d '+' ,e'! i,.e i')i7tii Z'nn-Di" 'u 1,.9n8it tot 4undu) cu hid o4o'ne! 't'7'te! . ecu, ,ine)e! de c'5)u i2 D'to it( 'cestui 5' 'B! detecte'8( o ice n'3( c' e t ece . in st 9,to' e! 4ie c( o 4'ce )' su. '4'6( s'u 1n i,e siune2 Pot dete ,in' .9n( 7i ti.u) c( ui' 1i '.' 6ine es.ecti3u) 5'sti,ent2 ? Cu, '7'H ? H'i s( )u(, un su5,' in2 O ic9t ' 4i e) de si)en6ios! e)ice)e c' e 5't '.'! scu +e e' 'cestei '.e de-' )un+u) coc(i! 8+o,ote)e . o3enite din inte io - tu 5o-')te n'to' e)e! .o,.e)e etc2 - 4o ,e'8( un soi de .o)i4onie! . o. ie 4iec( ei n'3e2 Noi 1i s.une', se,n(tu ' 'custic(2 Este eG'ct c' ',. ente)e di+it')e )' o',eni! di4e ite de )' indi3id )' indi3id2 Cuno'7te, to'te se,n(tu i)e 3'se)o '.' 6in9nd t'5e ei )o 2
"

St1)ci e 3oit( ' te ,enu)ui Z'nDee <i'ncheu=-<n2t2=2

40

? Knt -'de3( H ? D' 7i 'st' + '6ie o5se 3'6ii)o e4ectu'te de c' +ou i)e 7i .esc'do' e)e no'st e! c' e 5 (8de'8( to'te ,( i)e +)o5u)uiJ ? De 4'.t! ', 'u8it 3o 5indu-se de 'd,i '5i)' . est'6ie ' ,' in' i)o din ,' in' co,e ci')( 7i de .escuit2 ? Un ,'te)ot so3ietic e! 1n . i,u) 9nd! un co,5't'ntJ eGc)',( Sc i'5in2 T',' ' 1) '. o5( d9nd din c'.2 ? D' ei nu .osed(! )' 9ndu) )o ! se,n(tu ' 3'se)o no'st eH 1nt e5( e'! cu un 'e inocent2 ? Din .(c'te! se 1nt9,.)( uneo i c'8u)! ecunoscu secundu)2 ? D' nu 7i 1n c'8u) )ui C&o t7DiEJ tun( AoBin2 Niciod't(! d' niciod't( n-'u i85utit s( ,( . ind( 1n '4u isit' )o de e6e'J Po tnoi! inst')'t 1n 4'6' .u.it u)ui s(u! 4u i7( o . i3i e .ie8i7( 1n di ec6i' Csu)t'nu)uiE2 ? O(u d'c( n-o i' d e.t idio't(! ,9 9i e) . int e din6i2 Cu si+u 'n6( c( e' 7tie c( ne este i,.osi5i) s( '4)(, d'c( ', 4ost s'u nu e.e '6i de un '.' 't .'si3 de 'scu)t' e! d't 4iind c( 'ceste '.' 'te nu e,it nici o und( sono (2 I,.e tu 5'5i)! Csu)t'nu)E continu'F ? Din 4e ici e! ', desco.e it o 7,eche ie c' s( sc(.(, de 5)este,'t' )o cu io8it'te2 Ni! '.)ec9ndu-se s. e u eche' )ui Sc i'5in! 7o.tiF s( nu-,i s.ui! V'ni'! c( o d'to (, +9ndi ii )eniniste! 4iindc( +(se)ni6' 1,i '.' 6ine2 A.oi! e)u9nd tonu) no ,')! se 'd es( T',' eiF ? Cu 9nd 3o, 'Bun+e din u ,( unu) din c' +ou i! CChi7in(uE2 Po tnoi nu 3' 1nt9 8i' s(-) )oc')i8e8e2 Cu, st'i! P'3e) P'3)o3iciH ? A, inte ce.t't ce3'2 An')i8(, se,n')u)2 Doi o.e 'to i u ,( e'u! 'ten6i! ec 'nu) 'n')i8o u)ui2 AoBin se '. o.ie de '.' 't! ce3' 'se,(n(to unui t'5)ou e)ect ic2 ? Ace'st( +eni')( scu)( ' 1n,'+'8in't 1n ,e,o i' ei se,n(tu ' tutu o 5'sti,ente)o cunoscute! inc)usi3 ')e no'st e2 Co,.' 9nd cu e)e,ente)e .e c' e i )e 3o 4u ni8' sen8o ii )ui C&o t7DiE! e' ne 3' co,unic' c( ui ti. '.' 6ine n'3' se,n')'t(2 Inuti) s( 3( ,'i s.un c( nu '3e, nici un c' +o
41

'n')o+ . in .( 6i)e )ocu)ui2 Veni6i! T',' ' Osi.o3n'! de 'ici o s( 3ede6i ,'i 5ine2 Oic9nd 'ceste'! o '.uc( de 5 '6! 4(c9ndu-i )oc@ 'tin+e e' 1) 1n4io ( 7i 'tunci 'ccentu( . esiune' ,9inii2 C9te3' c)i.e! T',' ' .( u s( nu-i i' 1n se',( +estu)! '.oi se des. inse 4( ( 5 usche6e 7i dec)' (! .e un ton u7o ')te 'tF ? C ed c( 3(d 4o' te 5ine 7i '7' 1nt e+u) 'ns',5)u2 O sone ie 859 n9i 1n inte io u) 'n')i8o u)ui! ec 'nu) se )u,in(2 ? Acu,! eGt)',( AoBin! '.' 'tu) 3' osti 3e dictu)2 P i3i6i! se .o'te citiF Ti.u) n'3eiF c' +o2 P o.u)si'F tu 5in( 'c6ion't( de ,oto in(2 O sin+u ( e)ice2 P'3i)ionF o,9nesc2 N'3e de 'ce)'7i ti.222 Aste' '.' 'ici! Bos2 I,. i,'nt' . inse s( de5ite8e )ist' 3'se)o 1n e+ist 'teF CChi7in(uE 4i+u ' . int e e)e2 ? De 'st' '3e', ne3oieJ eGu)t( AoBin2 Ne 3o, '. o.i' 7i ne 3o, .)'s( eG'ct su5 e)! n'3i+9nd cu 'cee'7i 3ite8( 7i 1n 'cee'7i di ec6ie! eG'ct c' un .e7te-.i)ot su5 5u t' echinu)ui2 Nu . e' '. o'.e! 4i e7te! d' 3' 4i su4icient c' s(-i .(c()i, .e (i'! c' e 3o 1n e+ist ' o sin+u ( se,n(tu ( 'custic(2 A7' s-' 7i 1nt9,.)'t2 F( ( ' ,'i ecu +e )' .e isco.! +hid9ndu-se nu,'i du.( 8+o,otu) e)ice)o )ui CChi7in(uE! CA,i ') &o t7Do3E 17i ocu.( .o8i6i' 7i n'3i+( 'st4e) ti,. de c9te3' o e! )' t ei8eci de ,et i su5 chi)' c' +ou)ui! neco,unic9nd cu n'3' . in te)e4onu) su5,' in! conside 't c' 4iind ,u)t . e' indisc et2 Di,ine'6'! c')cu)9nd c( s-' 1nde.( t't su4icient de 5' 'Bu) 'custic! AoBin decise s( '5'ndone8e c' +ou) 7i s( co5o' e 1n 'd9ncu i)e At)'nticu)ui2 ? Bun2 A, te ,in't cu ,e su) C1n .)'s(E2 I,e siune )' t ei sute cinci8eci de ,et i2 R(sucindu-se! o desco.e i .e T',' ' 1n c'd u) u7ii2 C'uc'8i'n' 1n)ocuise 5)u8' ei ,i)it' ( cu un co,5ine8on ne+ u! c' e-i ,u)' 4o ,e)e 7i-7i . insese .( u) 1nt -un . oso. )e+'t 1n chi. de tu 5'n2

42

CVine! . o5'5i)! de )' du7E! se +9ndi e) 7i! ti,. de o c)i.( 7i-o i,'+in( +o')(2 Kn 'ce)'7i ,o,ent! t9n( ' dis.( e'! )'ns9nd cu +)'su) ei + '3F ? Pe 4ect ,'ne3 't! to3' (7e co,'nd'ntJ J i Men6in9nd di ec6i' sud - sud-3est! cu 3ite8' )i,it't( )' dou(8eci 7i cinci de nodu i! .ent u ' (,9ne c9t ,'i si)en6ios .osi5i) 1nt -o 8on( dens .'t u)'t( de U2S2 N'3M" CA,i ') &o t7Do3E 17i 3ede' )ini7tit de d u,2 C' tu i)e se succed'u e+u)'t! 1n Bu n')u) de 5o d! )' u5 ic' CO5se 3'6iiE! 4i+u ' in3' i'5i) ni,ic de se,n')'t2 Kn c'8( ,i)e )o ! o',enii cite'u! Buc'u c( 6i o i 7'h! s'u u ,( e'u c9te un 4i), )' 3ideo2 Fe5 i) .( e' do' Csu)t'nu)E! c' e se 1n39 te' de co)o .1n( co)o! c' un )eu 1n cu7c(! uit9ndu-se din ,inut 1n ,inut )' ce's2 C' un 5un secund ce e (! Sc i'5in 17i ,'ni4est( nedu,e i e'F ? Ce '7te.6i cu 't9t' ne (5d' e! NiDit' Osi.o3iciH ? E,isiune'! ce d 'cuV 3 ei s( '7te.tH ? A7'-iJ A8i e Boi2 Se d'u e8u)t'te)e 7i222 ? Nu 3o 5i! nu 3o 5i! V'ni'J S( nu co5e7ti cu,3'J Ni! '5'ndon9ndu-7i secundu)! o )u( cu .'7i e.e8i .e cu)o' 2 O9,5ind! Sc i'5in 1) u ,( i cu . i3i e'@ c9nd e ' 3o 5' de 4ot5')! co,'nd'ntu) se .u t' )eit c' 4ecio u-su 7i e) un su.o te 1,.(ti,it ') echi.ei S.' t'D-Mosco3'2 Tot 1n 'ce' 8i! c(.it'nu)-)ocotenent Po tnoi se '.uc'se s-o ini6ie8e .e T',' ' 1n t'ine)e co,unic'6ii)o 1nt e su5,' ine 7i 5'8' )o 2 Tine ei 4e,ei 1i .)(ce' co,.'ni' 'cestui o4i6e ! ') c( ui c'), '3e' 7i o tent( de u,o 7i c' e nu 3o 5e' niciod't( c' s( nu s.un( ni,ic@ 1i ',inte'! . in 4e)u) )ui de ' 4i! de ,untenii C'uc'8u)ui ei n't')2 ? Vede6i! T',' ' Osi.o3n'! un su5,' in '4)'t 1n .'t u)' e nu uti)i8e'8( dec9t 1n c'8u i cu totu) eGce.6ion')e 'diou)2 D'c( ' 4'ce-o! inst')'6ii)e de +onio,et ie ',e ic'ne! 5 it'nice s'u 4 'nce8e )-' )oc')i8' i,edi't2 C' s( nu ,'i s.un c(! .ent u ' e,ite! n'3' e o5)i+'t( s( se idice .9n( )' i,e siune' .e isco.ic(2
"

United St'te N'3M <Fo 6e)e n'3')e ')e St'te)o Unite= <n2t2=2

43

Inst')'6i .e o 5'nchet(! 1n c' eu! 3o 5e'u cu +)'s sc(8ut c' s( nu-i tu)5u e .e Pu it7e3 7i AotiDo3 ce-7i dis.ut'u ' nu se 7tie c9t' .' tid( de 7'h2 ? Kn schi,5! continu( Po tnoi! .ute, ece.6ion' ,es'Be2 E su4icient s( 4ie de u)'t(! su5 '.(! o 'nten( )un+( 7i su.)(! 1n ,'n7on de c'uciuc! ') c( ei c'.(t e ,en6inut )' su. '4'6' '.ei de un 4)oto ! 1n ti,. ce su5,' inu) continu( s( 4ie 1n i,e siune2 Kn 4iec' e 8i! )' o ' 4iG't(! 5'8' t 'ns,ite inst uc6iuni 7i di3e se in4o ,'6ii2 ? Kn6e)e+2 O c)i.( (,'se t(cut(! '.oi e)u(F ? S( ec'.itu)e8! ,u ,u ( e'! 1,. eun9ndu-7i 5u ice)e de+ete)o 2 D' 222 d' cu, 7tie 5'8' c( '6i . i,it ,es'Bu)H ? Ai'-i! c( nu 7tie2 Siste,u) (st' se nu,e7te t 'ns,isie 1n +o)2 Su5,' ine)e '4)'te 1n ,isiune (,9n .e ,'nent .e ece.6ie! d' t'c chitic2 Kn6e)e+e6i! . i,e'8( disc e6i'2 ? Nu-i i,. udentH Po tnoi 89,5iF ? Fi6i .e .'ce! 1ns(7i t(ce e' no'st ( 1nse',n( c( totu-i 1n o dine2 Kn c'8 cont ' ! co,'nd'ntu) .o'te o ic9nd )u' deci8i' de ' e,ite! d' n-o 3' 4'ce dec9t 1nt -o situ'6ie )i,it(2 ? S-' 1nt1,.)'t '7' ce3'H ? Od't(2 CSu)t'nu)E su5,' inu)ui222 ,( o+! e sec et ,i)it' ! de7i to6i su5,' ini7tii 1) 7tiu! ' t 9ntit o c i8( de '.endicit( 'cut(! 1nco)6it de ,edicu) n'3ei! c' e se te,e' de o .e itonit(! secundu) ' ce ut 'Buto 222 ? Ni ce-' u ,'tH ? Kn s4e e)e sus-.use! t e'5' n-' 4ost '. eci't(2 Kn6e)e+e6i )' ce ,( e4e 2 D e.t e8u)t't! de 'tunci ni,eni nu se ,'i 1,5' c( .e un su5,' in 'to,ic 4( ( s( 4i 4ost o.e 't 1n . e')'5i)2 ? AhJ i't( de ce ', 4ost 1nt e5't( )' Mosco3' d'c( ,'i ', '.endice)e2 Din 4e ici e! ,i-' 4ost eGti .'t .e c9nd '3e', nu,'i 8ece 'ni2 Po tnoi ' unc( o . i3i e ce)o doi Buc(to i2 Pu it7e3! cu co'te)e s. iBinite de +enunchi! 17i sto ce'! cu 1n3e 7un' e! c eie ii2 ? Ki st9nBeni,! 7o.ti o4i6e u)2 H'ide, 1n co,.' ti,entu) 'dio! o s( 3ede6i 'co)o cu, ,e + )uc u i)e2
44

C(t e s49 7itu) di,ine6ii! AoBin! c' e nu-7i ,'i +(se' 'st9,.( ! n(3()i 1n .ostu) cent ')! unde-) +(si .e Sc i'5in22 ? A6i 1nce.ut de u)' e' 'nteneiH 1) 1nt e5( .e o4i6e u) de c' t2 ? Toc,'i ,( . e+(te',! to3' (7e co,'nd'nt2 ? D'6i-i 5(t'ie! + (5i6i-3(J O s( .ie de, 1nce.utu)2 ? A, 1n6e)es! to3' (7e co,'nd'nt2 O4i6e u) '.(s( .e c9te3' t'ste ')e siste,u)ui de .i)ot'B 'uto,'t! e+)9nd )' $0 de ,et i 'd9nci,e'! )' c' e n'3' u ,' s( se st'5i)e'sc(! cu o 3ite8( 'scension')( )ent( 7i ce' de de.)'s' e edus( )' "/ nodu i2 A.)ec9ndu-se .este inte 4on! ce u '.oi co,.' ti,entu) 'dio2 Kn 'ce) ,o,ent! u ,9ndu-) .e Po tnoi! T',' ' .(t unde' 1n .ost2 Re,' c9nd-o! ,'ist u) I+n'tie3! i educti5i)u) 'd3e s' ') o ic( ei . e8en6e 4e,inine )' 5o d! 1nc unt( s. 9ncene)e 7i 1nto' se ostent'ti3 c'.u)! . e4(c9ndu-se '5so 5it de o.e '6iune' de deschide e ' 3'nei . in c' e u ,' s( i's( 'nten'2 Od't( te ,in't( 'ce'st( . i,( o.e '6iune! continu9nd s( nu-i 5'+e 1n se',( .e 3i8it'to i! .use 1n 4unc6iune t o)iu)! c' e! . int -un siste, de .inio'ne! 'si+u ' des4(7u ' e' c'5)u)ui2 Cu, . esiune' '.ei 4 9n' conside '5i) . o+ esi' 'ntenei s. e su. '4'6(! o.e '6iune' se des4(7u ' destu) de 1ncet2 I+n'tie3 t 'se cu ochiu) )' T',' '@ 'ce'st' nu ,'ni4est' nici un 4e) de ne (5d' e2 ? C' e-i )un+i,e' 'nteneiH 1) 1nt e5( e'! cu +)'s sc(8ut! .e Po tnoi2 ? A. oGi,'ti3 cinci sute de ,et i2 ? D' cu, o56ine6i! )' o 'se,ene' 'd9nci,e! et'n7iet'te' ,'n7onu)ui . in c' e t ece 'nten'H O4i6e u) se . e+(te' s( (s.und(! c9nd ,'ist u) t 'ns,isionist enun6( 5 usc s-o ,'i 4'c( .e 1,5u4n'tu)@ int us' 'st' .une ni7te 1nt e5( i ') n'i5ii de iste6e .ent u o ,uie e2 ? EGist( un siste, de c)'.ete .e o)e! to3' (7( in+ine -7c42 ? C' )' scu4und(to i! nu-i '7'H ? Chi' '7'! 1ntoc,'iJ eGc)',( I+n'tie3! 1nsenin't2 OhJ scu8'6i-,(! 4i u) e '. o'.e scos2 Sc( .in9ndu-se 1n c'.! e3eni )' t o)iu@ hot( 9t )uc u! 3echi)e 8ic')e ')e co (5ie i)o se do3ede'u! uneo i! c', t9,.iteJ ? Anten' ' 4ost 4i)'t(! 'nun6( e) 1n inte 4on2
45

L' o ' "/ 7i "0 ,inute 4iG! unde3' 1n i,ensit'te' te ito iu)ui so3ietic! 1nt -un 5unc( de 5eton! 1n+ o.'t )' ,'i 5ine de o sut( de ,et i su5 .(,9nt! 1nconBu 't de o 8on( 1n c' e 'ccesu) e ' st ict inte 8is! un e,i6(to de ,' e .ute e )'ns' 1n ete un se,n') cu '.' en6' unui 6iuit continuu! s4 ede)ind du e os ti,.'ne)e2 E '! 1n e')it'te! un ,es'B ci4 't! t 'ns,is cu 3ite8( 'cce)e 't( 7i destin't su5,' ine)o '4)'te 1n .'t u)' e 1n At)'nticu) de No d2 Kn u ,(to' e)e o e '3e' s( 3in( 7i 9ndu) ce)o ce se +(se'u 1n '.e)e P'ci4icu)ui! ')e Oce'nu)ui Indi'n! ')e At)'nticu)ui de Sud 7i ')e Oce'nu)ui A tic2 M'7in' de decodi4ic't ' )ui CA,i ') &o t7DiE 1nce.u . in '-i estitui! ,'i 1nt1i! 3ite8' s' no ,')(! de .'t u8eci de o i ,'i ,ic( dec1t ce' 4o)osit( )' e,isie! '.oi se .o ni s(-) t 'duc(2 P o.tit 1n .icio' e 1n 4'6' i,. i,'ntei! AoBin t e.id' de ne (5d' e! ,'i ')es c( 1n 'ce' 8i t '4icu) o.e 'ti3 e ' deose5it de dens2 P i,e)e '.( u ( in4o ,'6ii)e ,eteo o)o+ice 7i oce'no+ '4ice2 R9ndu i 9ndu i de ci4 e indic'u . esiune' 't,os4e ic(! te,.e 'tu ' 'e u)ui! ce' ' '.ei )' su. '4'6(! t( i' 39ntu)ui! ne5u)o8it(6i)e eGistente! 8one)e cu ce de+'B't! st' e' hi+ osco.ic(2 Re. e8ent'u sute)e de o5se 3'6ii 4(cute de n'3e)e '4)'te 1n )' +! ,i)it' e s'u co,e ci')e! inc)usi3 ce)e '.' 6in1nd ')to st'te! d' ! ,'i ')es! d'te)e 4u ni8'te de s'te)i6ii so3ietici! e3o)u9nd .e o 5ite Bo'se! c'.'5i)e s( . ocede8e )' ,(su (to i)e ce)e ,'i . ecise ')e .' ',et i)o ,ediu)ui inconBu (to 2 Un )uc u 7i ,'i eGt 'o din' ! inte es9nd di ect su5,' ine)e! e ' 4'.tu) c( to'te 'ceste d'te! 'd(u+'te ')to '! 4usese ( inte+ 'te 1n c')cu)'to' e! c' e! . in co e)' e! deduce'u 5'tite ,o+ '4i'" 8onei! 4u ni89nd su5,' ine)o un e)e,ent esen6i') )o F intensit'te' 8+o,otu)ui n'tu ') ') ,( ii2 E3ident! su5,' ine)e '3e'u nu,'i de c97ti+'t n'3i+9nd 1n )ocu i)e ce)e ,'i C+()(+io'seE ')e secto u)ui 1nc edin6't! 'co)o unde 3e+he' .'si3( 1nt9,.in' di4icu)t(6i)e ce)e ,'i ,' i 1n detect' e' )o 2

"

O5se 3' e' co,.' 't( ' te,.e 'tu ii di4e ite)o st 'tu i de '.(! c' e! 1n ,' e! nu se ',estec( 1nt e e)e 7i de c' e de.inde 5un' . o.'+' e ' unde)o 'custice 1n e+ist 'te de sen' e)e su5,' ine)o <n2'2=2

46

? Nu-i ,'i .u6in 'de3( 't c( )' 4e) de 3')'5i)( e 7i eci. oc'F 'co)o unde! . 'ctic! sunte, de ne+(sit 7i .osi5i)it(6i)e no'st e de detec6ie 'custic( se '4)( eduse )' Bu,(t'te! su4)( Po tnoi )' u eche' T',' ei! t (+9nd 1n 'ce)'7i ti,. cu co'd' ochiu)ui )' AoBin2 Acest' din u ,( st' s( eG.)ode8eF '7te.t' 7ti i)e 7i uite c( decodo u) scote' 'cu, din e) situ'6i' t'ctic(F e ' se,n')'t( o ice n'3( ce se +(se' 1n At)'nticu) de No d - .o8i6ie! di ec6ie! 3ite8( - 4( ( distinc6ie de n'6ion')it'te s'u ti.! de )' .o t'3ionu) +i+'nt! )' ce) ,'i . (.(dit .esc'do 2 E ' odu) 'cti3it(6ii conBu+'te ' s'te)i6i)o ! n'3e)o de (85oi! co,e ci')e s'u de .escuit ')e Uniunii So3ietice! . ecu, 7i ')e ce)o )')te 6( i .' tici.'nte )' T 't'tu) de )' V' 7o3i'! tot 't96i' s.ioni con7tien6i c( t udesc .ent u 3icto i' Soci')is,u)ui2 Kn s49 7it! ,'7in' 1nce.u s( de5ite8e 7ti i)e2 AoBin 1n74(c' 4o'i' de h9 tie c' e ie7e' din i,. i,'nt(! .' cu +9nd-o .e ,(su ( ce se de u)'2 B usc! o s,u)se 7i-o 4)utu ( de'su. ' c'.u)ui! (cnindF ? U '-'-'J A, c97ti+'t Cu.' ,ondi')(J Ni! e.e8indu-se )' ,ic o4onu) st'6iei de ',.)i4ic' e +ene ')(! '.(s( .e to'te t'ste)eF ? Victo ie! to3' (7i! 3icto ieJ Ie i! 4ot5')i7tii no7t i de )' S.' t'D-Mosco3' i-'u 8d o5it .e 'd3e s' i cu un sco edut'5i)F L-0J C' un 5o)id! 17i c oi d u, s. e .o.ot(F ? Fo,D'J Sco'te c'3i' u)J L' 5o du) )ui CA,i ') &o t7DiE e ' s( 5(to' e2 Kn 'c)','6ii)e echi.'Bu)ui! AoBin . oced'se .e son') )' dist i5ui e' ic e)o ne+ e2 ? Sunt . i,'-nt9i! to3' (7iJ Mo unii cei ,'i + o8'3i din M' e' C's.ic( )e-'u )(s't s.eci') .ent u noiJ O s( 3(-ndo.'6i c' ni7te 'de3( '6i cneBiJ D' ! 5'nd( de nes(tui! nu-i uit'6i .e cei din c' tJ Ni 1n c' eu do,ne' 3ese)i'2 B(utu i)e t' i 4iind inte 8ise .e su5,' ine! cu eGce.6i' 3inu)ui ')5 7i e) st ict '6ion')i8't! Fo,D' scosese e8e 3' s'! dosit( .ent u oc'8ii deose5ite2 AoBin idic( .'h' u)F ? Kn s(n(t'te' 4ot5')i7ti)o no7t iJ Ni 'cu,! .o4ti, )' ,'s(2
47

Kn ,o,entu) 1n c' e s( se '7e8e! se uit( 1n Bu u) s(uF ? D' unde-i 4 u,o's' no'st ( s.eci')ist(H ? Luc e'8( )' e' 1n c'5in(! to3' (7e co,'nd'nt! (s.unse .o.ot' u)2 Toc,'i i-', dus un s'nd3i7 7i222 ? Ah! nuJ Ce 4e) de 5'nchet 4( ( e'H M( duc s-o .o4tesc2 O +(si cu4und't( 1n studiu) unei sche,e2 ? H'ide6i! )(s'6i-o n'i5ii de ,unc(2 Nu 3( '7te.t(, dec9t .e du,ne'3o'st ( c' s( t ece, )' de+ust' e' c'3i' u)ui2 St o.it cu 3in din & u8i' du,ne'3o'st ( n't')(J Nici nu se co,.' ( cu .o7i c' .e c' e ne-o dist i5uie! 1n-,od o5i7nuit! Intenden6'2 ? K,i .' e (u! to3' (7e co,'nd'nt! d' ! du.( cu, 3ede6i! ,'i ', eno , de )uc u2 ? Ei 'st'-i! do' n-o s( ne )(s'6i sin+u iJ H'ide6i2 ? V( o+! nu insist'6i2 S( 3( e',intesc c( o.e '6iune' 1nce.e ,9ineH T e5uie s-o . e+(ti, cu to6ii2 Tonu)! )' 4e) c' 7i . i3i e'! e ' se3e 2 K,5u4n't! AoBin se et 'se! d9nd din u,e i2 Re3enit 1n c' eu! 1nce c( s(-7i ,'sche8e cont ' ie e'F ? Ei 5ine! to3' (7i! i't(-ne din nou nu,'i 1nt e noi2 H'i! P'3e) P'3)o3ici! c9nt(-ne ce3'2 Po tnoi se )(s( ni6e)u7 u+'t! '.oi se scu)(2 ? C1ntecu) su5,' ini7ti)o ! ce u Sc i'5in2 So)istu) 'cce.t(! 1nc)in9nd c'.u) 7i 1nce.uF CDe )' At)'ntic )' P'ci4ic! A.( 9nd P't i' no'st (222E Ie7it( .e co ido ! T',' ' t (+e' cu u eche' )' 3oci)e o4i6e i)o c' e e)u'se (! 1n co ! e4 enu)2 Acu, s'u niciod't(222 1n 39 4u) .icio' e)o ! se 4u i7( 1n .ostu)- 'dio! ' c( ui u7( o 1nt edeschise cu + iB(2 A7' cu, se 7i '7te.t'se! 1n(unt u nu e ' ni,eni2 Rece.6ion' e' ,es'Bu)ui 3enit de )' 5'8( se te ,in'se! I+n'tie3 e '! 1,. eun( cu to3' (7ii s(i! 1n c'8' ,' ,'i7t i)o 2 Un s4e t de o ( ,'i t9 8iu! se 1nto ce'! )' 4e) de disc et! 1n c'5in(2 Kncuie u7' 7i se e8e,( de e'! es.i 9nd 'd9nc! cu ochii 1nchi7i2 De 'ici 1nco)o! nu ,'i eGist' d u, de 1nto' ce e2 Kn .ie.t! ini,' 839cne' 3io)ent2 Se si,6e' isto3it(! cu,.)it de isto3it(2 No'.te' t ecut(! nu )i.ise +e'n( de +e'n(2 E ' '5so)ut neces' s( do' ,(2 A dou' 8i! 3' '3e' ne3oie de to'te 4o 6e)e2
48

Du.( o c)i.( de e8it' e! T',' ' sco'se din t us' de to')et( tu5u) cu so,ni4e e .(st 't 'co)o2 Dou( t'5)eteH Nu! ,'i 5ine t ei2 CUn .ic de so,n n-' e s(-,i st iceE! 17i s.use e'! uit9ndu-se cu, se to.esc t'5)ete)e 1n .'h' u) cu '.(2 Dou( ce'su i ,'i t9 8iu! ,edicu) 4u cu. ins de 3( s(tu i 7i se . (5u7i .e .ode'u' in4i ,e iei2 Fe)ce u)! +he,uit .e sc'unu) dent' ! nu se . e8ent' nici e) ,'i 5ine2 Kn .ostu) cent ')! Pu it7e3! 8+9)69it de + e6u i! se n(.uste' s. e >2C2 Kn 1nt e+u) su5,' in222

49

CAPITOLUL V
M'ist u)-. inci.') Ron'th'n C')dPe))! din M' in' St'te)o Unite! e ' un o, 4e icit2 Cei doi 'ni .et ecu6i .e n'3e)e F)otei ' VI-' <cu so)d' s.eci')( 'co d't( ,i)it' i)o conside '6i c' s'c i4ic'6i 1n c'8 de 't'c nuc)e' ! o ic' e ' 4i 4ost de8'st e)e . o3oc'te 'd3e s' u)ui= 1i 1n+(duise ( s(-7i otunBe'sc( 4 u,u7e) econo,ii)e! 'st4e) 1nc9t s( .o't( de3eni . o. iet' u) c'sei 3isu i)o s')e! 1n '. o.ie e de Ann'.o)is! st'tu) M' M)'nd! unde 'cest s.eci')ist ') 3e+hei su5,' ine scont' s(-7i 1ncheie c' ie ' 1n c')it'te de inst ucto ') Nco)ii N'3')e2 Din .(c'te! S'))M! ne3'st' s'! e ' cu,.)it de che)tuito' e! cu,.( 9nd 3 ute 7i ne3 ute 7i 'cu,u)9nd 4'ctu i .este 4'ctu i2 A7' st9nd )uc u i)e! Ron'th'n . i,i c' .e un d' ') ce u)ui det'7' e' )ui . o3i8o ie )' 5'8' ',e ic'n( de )' Ae4)'3iD2 ? B(4tosu)e! st'i 7'se )uni 1n Is)'nd' 7i 1nc( 1n .e io'd' ce' ,'i 5un( ' 'nu)uiJ 1) 4e)icit'se secundu) dist u+(to u)ui .e c' e s)uBe'! 1n,9n9ndu-i 4o'i' de d u,2 C')dPe)) e ' . e' .u6in sensi5i) )' 4 u,use6e' +hei8e e)o 7i )' ,( e6i' +he6' i)o ! 1n schi,5 Bu5i)' )' +9ndu) c(! 1n 'ce) )oc uit't de Du,ne8eu! 3' .ute' econo,isi '. o'.e 1nt e'+' s' so)d(! .)us inde,ni8'6i'2 Se cons'c (! deci! t u. 7i su4)et ,isiunii s')eF 'cee' de ' 4o ,' .e son')u) nou)ui cent u de 'scu)t' e2 L' Ae4)'3iD e ' . e)uc 't 'ns',5)u) in4o ,'6ii)o . i3ind At)'nticu) de No d! indi4e ent d'c( 'ceste in4o ,'6ii . o3ene'u de .e '.(! de su5 '.(! din 't,os4e ( s'u din s.'6iu) cos,ic2 Kn ti,.u) 8i)ei! ,'ist u)-. inci.') C')dPe)) '. o'.e nu se des. inde' de )ocu) s(u de 'cti3it'te! chi' 7i 1n '4' ' o e)o de se 3iciu! e3enind deseo i no'.te' c' s( de' o ,9n( de 'Buto o',eni)o de c' t con4 unt'6i cu cine 7tie ce . o5)e,( ,'i s.ino's(! 1n )ocu) 5(tutu)ui t otu' e)o ! s'u 8(cutu)ui )' P2O2 C)u5"! . e4e 9nd ,unc'2 Kn se' ' 'st'! 1ns(! '5(t9ndu-se de )'
"

C)u5u) ,'i7t i)o -,i)it' i <n2'2=2

50

o5icei! 17i o4e ise )uGu) unui 4i), <int ' e' e ' + 'tuit(=! un 3echi 4i), cu C)int E'stPood! .e c' e-) ,'i 3(8use! Senio u) R(85oiu)ui C')dPe)) se e+(se' cu .)(ce e 1n .e son'Bu) se +entu)ui din M' ines"! un ti. d9 8 7i ne1n4 ic't! t (ind nu,'i .ent u ,ese i' s'2 Od't( s.ect'co)u) te ,in't! se 1nd e.t( s. e Cent u c' s( ,'i ' unce o . i3i e .e-'co)o 1n'inte de ' se duce )' cu)c' e2 Ace'st( .' te ' 5'8ei e ' o5iectu) unei su. '3e+he i s.eci')e 7i! c' de 4iec' e d't(! t e5ui s( . e8inte )' cont o) )e+iti,'6i' i,. i,'t( .e o .)(cu6( ,'+netic(! )e+iti,'6ie ce-i .e ,ite' 'ccesu)2 Lu( un 'scenso ! '.oi se 'n+'B( .e un co ido )un+! ce d(de' 1nt -o 3'st( 1nc(.e e de 4o ,( octo+on')(! cu t'3'nu) Bos! sc()d't( 1nt -o .enu,5 ( 3e 8uie! c' e o 4(ce' s( se,ene cu un 'c3' iu,2 C', o du8in( de o.e 'to i 3e+he'u 1n 4'6' '.' 'te)o 2 C')dPe)) toc,'i is. (3ise consu)t' e' e+ist u)ui con6in9nd! 1n o dine c ono)o+ic(! ,es'Be)e t i,ise s'u . i,ite! c9nd unu) din o',eni 1i 't 'se 'ten6i'! .ocnindu-7i de+ete)eF ? Do,nV 7e4! 3eni6i s( 3ede6i2 E 'ici o chestie c', ciud't(! s.use e) 7i-) t 'se )' .u.it u) c' e 3i8u')i8' d'te)e 4u ni8'te de hid o4o'ne)e ',.)'s'te su5 '.( 1n st 9,to' e' D'ne,' cii2 Cu de+etu)! 4(cu un se,n s. e sco.e/2 ? st' de 'ici e c' +ou) CChi7in(uE2 Un '3ion ') .'t u)ei ,' iti,e )-' identi4ic't 1n ,od c'te+o ic2 C')dPe)) 17i s.use c(! )' s49 7itu) . i,(3e ii! )un+i,e' 8i)ei ' ctice u7u ' conside '5i) ,unc' '3i'to i)o 2 Bo,5(niF ? Bun 7i ce nu-i 1n e+u)(H ? Se,n(tu ' 'custic(! do,nV 7e42 Nu co es.unde de)oc cu222 ? I' te uit(J eGc)',( ,'ist u)-. inci.')! deod't( inte es't2 H'i s( 3ede, ce .ute, o56ine . in 'n')i8' s.ect ')(2 Se inst')( )' .u.it u) 3ecin 7i 1nce.u s( 1n39 t( 5uto'ne)e2 Pe ec 'n '.( u un + '4ic .e c' e se 1nc uci7'u di3e se )inii! co es.un8(to' e di4e ite)o 4 ec3en6e ')e unde)o sono e . o.'+'te 1n '.( de n'3e)e '4)'te 1n ,e s2 C')dPe)) )e cite' c' .e o c' te deschis(2

" /

Co . de e)it(! echi3')ent .u7c'7i)o ,' ini din ' ,'te)e eu o.ene <n2t2=2 Ec 'nu) 4)uo escent ') unui '.' 't de detec6ie <n2'2=2

51

? Bun2 st'-i 8+o,otu) ,( ii2 Ie-te-te! se c', 39n8o)e7te du,ne'ieiJ Ah! uite 7i c' +ou) nost u2 Ve8i! 5(iete! dun+i)e 'ste' c' e .').it(H T o.(ie c', 'iu e' c()u6ii )o .ute e2 D' ! ,( o+! tu 5ine)e 7i +ene 'to' e)e! chi' . ost e+)'te! se ecunosc )esne2 Nu 3(d ce nu-6i .)'ceH222 Ah! .e to6i d 'cii! 'i d e.t'teF ,'i e ce3'J I' st'i222 Ni! into c9ndu-se c(t e ,'ist u) c' e '3e' e3iden6' ecuno'7te i)o 'e iene 'ntisu5,' ine! 1nt e5(F ? Oi! MiDe! c'3')e ii ,'n7ei n-'u e.et't ni,ic 'st(-se' ( cu Re8e5e)s -u i)e" )o H ? B' d'! 4 'te Ron'th'nF 'cu, dou( ce'su i! un .e7te de to't( 4 u,use6e'2 D' )-'u sc(.'t2 Po'te c-' )u't-o 1nd( (t! o i .o'te c(! ,uh'ie)e cu, sunt (7ti'222 C')dPe)) d(du din c'.! nu toc,'i con3ins2 C' ,'Bo it'te' c',' '8i)o s(i Cde su. '4'6(E/! 17i 5(te' 'dese' Boc de cei de )' Ae on'3')(! d' ! 1n sine' s'! 17i scote' .()( i' 1n 4'6' )o 2 S( 4'ci de )' dou(s. e8ece )' .'is. e8ece o e de 85o '8'nt de'su. ' 3')u i)o ! 8+9)69it c' 1nt -o coti+( .e un d u, des4und't! 'scu)t9nd se,n')e)e +e','ndu i)o 'custice inst')'te din dou(8eci 1n dou(8eci de ,i)e ,' ine n-'3e' ni,ic dint -o .' tid( de .)(ce e2 Un .i)ot! . ieten de-') s(u! 1) )u'se cu sine 1nt -o 5un( 8i! '7'! c' s( 3'd( 7i e) cu, e2 De-'tunci! C')dPe)) Bu 'se s( nu ,'i e.ete eG.e ien6'2 ? O2A2! MiDe! d(-,i de 7ti e d'c(-) e+(sesc2 A.oi! e3eni )' .u)tu) de 'n')i8( s.ect ')(! studie 1nde)un+ 4 ec3en6e)e c' e se 1nsc i'u 7i se 'd es( ,'ist u)ui ,i)it' de ')(tu iF ? H'i s( 5(+(, to'te d'te)e 'ste' 1n c')cu)'to u) . inci.')2 Se inst')( 1n 4'6' unui '.' 't de di,ensiuni i,.un(to' e! co,.o t9nd ,'i ,u)te ec 'ne de 4o ,e di4e ite 7i nenu,( 'te 5ecu)e6e ,'i ce3' dec9t ce)e din +hi )'nde)e de )' "; iu)ieL2 ? M'i 1nt9i! ce se,n(tu ' 'custic( no ,')( ' c' +ou i)o de ti. CChi7in(uE2 Nici o . o5)e,(! o ' e 1n ,e,o ie2 Acu,! t ec .e
"

&e','ndu ( 'custic( .'si3(! .e ,i61nd detect' e' su5,' ine)o '4)'te 1n i,e siune <n2'2=2 / M' in' i '.' 6in1nd 4)otei de su. '4'6( <n2'2=2 L Oiu' n'6ion')( ' F 'n6ei <n2t2=2

52

'n')i8o u) t(u 7i o co,.' cu se,n(tu ' - di4e it( - 1n e+ist 't( de hid o4o'ne)e no'st e2 Un 5ecu)e6 o7u se '. inse inst'nt'neu2 ? Nu co es.unde! e,' c( ,'ist u) ,i)it' 2 ? De 5un( se',(J D' 'st' o 7ti, deB'2 Acu,! 'd'u+ se,n(tu ii no ,')e ' c' +ou)ui .e 'cee' ' unui su5,' in 'to,ic so3ietic2 S( )u(,! ,'i 1nt9i! .e ce)e de ti.u) CDe)t' IIE"2 Sunt ce)e ,'i 3echi222 Becu)e6u) o7u se e'. inse2 ? Nu 6ine2 T ece, )' CDe)t' IIIE2 C'te+o ie + e'F "L2/*0 tone de.)'s',ent su5 '.(! "- 'chete cu 4oco'se ,u)ti.)e2 N-', 5 odit-o nici de d't' 'st'2 Bun! h'i s( nu ne ,'i 1ncu c(, cu 4)e'cu iF c)'s' CTM.hoonEJ U)ti,ii n(scu6iF /*2000 tone! /; de 'chete! dou( e'cto' e! $02000 C2P2 A.(s( .e o t'st(2 Becu)e6u) o7u se stinse! se '. inse unu) ')5! c' e c)i.i de .' c( n-' 4i 4ost 5un cont'ctu)! '.oi se stinse 7i e)2 Ki )u( )ocu) ')tu)! .o toc')iu2 Pe unu) din ec 'ne '.( u ( 7i u i de ci4 e! 859 n9i o sone ie 7i ci4 e)e dis.( u (! )(s9nd )ocu) unei 3oci sintetice! det'79nd 4iec' e si)'5(F CA-n'-)o-+i-e 4o' -te ,'- e2 P o-5'-5i-)i-t'-te de con-co - d'n6( ,'-Gi-,(2 Te -,i-n't2E C')dPe)) nu-7i ,'i +(se' )ocu) de 5ucu ie2 ? U '-'-'J L-', +(5BitJ M' e .e8e3en+hi ti.u)J S-' )i.it de 5u t' ()ui' o,9nesc c' s( t '3e se8e 8on' cu ,ic o4o'ne2 B(i! .u6(! e7ti . e' tine e) c' s(-) duci de n's .e 5(t 9nu) Ron'th'nJ C(.it'n de 5( cu6(J Se (6oi' )' c')cu)'to cu, ' 4i 4(cut-o cu un . o's.(t ec ut2 A.oi! ede3enind se ios! co,ent(F ? Ade3( u) e c( ti.uV-i d't 1n ,(-s'J C9t .e 'ici s( ne t '+(-n .ie.t2 Continu( s(-) u ,( e7ti2 Eu ,( duc s( '.o te8 7t'5i)o 2 Ai 4(cut o t e'5( + o8'3(! 5(ieteJ O.e 'to u) o7i de .)(ce e - inst ucto u) e ' )' 4e) de 8+9 cit cu )'ude)e c' 7i cu +o)o+'nii s(i - 7i e3eni )' .u.it u! 1n 3 e,e ce C')dPe)) 8o e' s. e 5i ou) o4i6e u)ui su.e io de se 3iciu '4)'t )' .e ,'nen6' St'tu)ui-M'Bo 2 Pe u7(! un d e.tun+hi din
"

E 3o 5' de denu,i i con3en6ion')e uti)i8'te de NATO .ent u ' dese,n' di3e se ti.u i de n'3e s'u '.' 'te de 85o so3ietice <n2'2=2

53

.)eGi+)'s indic' nu,e)e 7i + 'du)F c(.it'n-co,'ndo L'P ence R2 A no)d! B 2 M'ist u)-. inci.') ,iBi! s'tis4(cut! ochiiF 1) cuno7te' 5ine2 Fusese 1,5' c't 1,. eun( cu e) .e un DL&"2 Kn tine e6e se 3ise chi' 7i su5 o dine)e )ui A no)d-t't()! 'st(8i 3ice',i ') )' .ensie2 CO+' de 's'! 5un 39n(to E! +9ndi C')dPe))! 1n ti,. ce cioc(ne' )' u7(2 A no)d-Bunio 1) 1nt9,.in( co di')F ? S')ut! 5(t 1ne .i 'tJ Ce 39nt 5un te-' ,9n't 'ici 1n toiu) no.6iiH Ai e.e 't cu,3' un Le3i'th'nH/ ? Chi' '7'! do,nu)e c(.it'n-co,'ndo 2 Un dit','i ,'stodont so3ietic .e c')e s( t e'c( . in st 9,to' e! c'. sud3est! )i.indu-se de chi)' unui c' +ou2 P' ie8 unu )' 8ece c(-i 3o 5' de un CTM.hoonEJ ? Un CTM.hoonE 1n 8on' no'st (H Mi '-,-'7J M'stodon6ii (7ti' n-'u c9tu7i de .u6in ne3oie s( se '. o.ie 't9t de ,u)t de co'st(F 'chete)e )o 5't .9n( )' $2000 de Di)o,et i2 De e+u)(! se '6in 1n 3ecin(t'te' Po)u)ui No d! su5 c')ot' +)'ci' (2 Se .' e c( ,'s' )o e 't9t de 4o ,id'5i)(! 1nc9t .ot s.' +e cu e' 5'nchi8' c' s(-7i )'nse8e 'chete)e2 Bun2 Vo, '.)ic' ,etod' o5i7nuit( de e)oc')i8' e2 Mu)6u,esc! 5(t 9ne! e7ti )i5e 2 C')dPe)) 1ns( nu se c)inti2 A no)d 1) c9nt( i din ochiF e ' c)' c( ,'ist u) ,i)it' . inci.') se si,6e' dece.6ion't de 4'.tu) c( in4o ,'6i' s' '3e' s( u ,e8e c')e' utinei 8i)nice2 Pe .)eG! o4i6e u) 17i 4 ec( 5( 5i'2 D'c( e ' s(-i de' c e8' e s.use)o t't()ui s(u! '3e' 1n 4'6( .e ce) ,'i 5un s.eci')ist din to't( US N'3M2 E) 1nsu7i '3usese! de nenu,( 'te o i! . i)eBu) s(-i '. ecie8e ne,'i.o,enitu) 4)e 2 ? N-'i 3 e'! s.e ! s( dec)'n7e8 ci cu) () ,' eH M'ist u) . inci.') 1nc)in( c'.u)F ? A6i 4'ce un )uc u 1n6e)e.t! do,nu)e c(.it'n-co,'ndo 2 Cu, '6i e,' c't 7i du,ne'3o'st (! . e8en6' unui CTM.hoonE . in .' te' )ocu)ui nu-i t e'5( no ,')(2 Kn .)us! ' 7i

Dist u+(to ! )'ns'to de 'chete <n2'2=2 Monst u 5i5)ic! s()(7)uind 1n 'd9ncu) ,( i)o 2 C(.tu7it cu 8')e i,.enet '5i)! sco'te 4)(c( i .e +u ( 7i 4u, .e n's! i' 4iec' e din ,i7c' i)e )ui (sco)e7te ,' e' 2
/

"

54

)u't . ec'u6ii s.eci')e2 N-' )i.sit ,u)t 7i ,( duce' de n's c' .e un 5e5e)u72 A no)d nu-7i .utu st(.9ni 89,5etu)@ 3enit( din .' te' ')tcui3'! 4 '8' 'st' ' 4i sun't ' 1n4u,u ' e! d' C')dPe)) e ' C')dPe))2 ? O2A2J Vo, .une i,edi't 1n 'c6iune un .)'n s.eci') de in3esti+'6ie2 ? Mu)6u,esc! do,nu)e c(.it'n-co,'ndo 2 Ni222 d'c(-,i .ot .e ,ite! s( 7ti6i c( 7i t't() du,ne'3o'st (! ',i ')u)! ' 4i . oced't )' 4e)2 S')ut( 7i .( (si 1nc(.e e'2 Re3enit 1n s')' de 'scu)t' e! se +he,ui 1nt -un 4oto)iu! 1n 4'6' unui .u.it u! .e ,o,ent 1n e.'os2 ? T e8e7te-,( d'c(222 Ce ,'i! t e8e7te-,( .ent u o ice se e4e ( )' ,onst u) ()'! 1i .o unci o.e 'to u)ui2 Te)eGu i)e se 7i .o nise ( s( 6(c(ne! )'ns9nd o dine 5'sti,ente)o ! '3io'ne)o ! e)ico.te e)o 2 SNA" CRo))Md' DE .et ecuse un 'n 1n )' +! .'t u)9nd 1nt e Is)'nd' 7i Insu)e)e Fe oe 1n c'd u) unui eGe ci6iu de ')' ,( +ene ')(! o '.)ic'6ie ce de o )un( de 8i)e .usese .e B( 'tec 1nt e'+' US N'3M2 E ' toc,'i 1n d u, s. e 5'8( c9nd 1i .' 3enise o dinu) s( eint e 1n dis.o8iti3 .ent u )oc')i8' e' unui su5,' in so3ietic! '.' 6in9nd . o5'5i) c)'sei CTM.hoonE 7i ' c( ui se,n(tu ( 'custic( . e8ent' ,' i 'n')o+ii cu codu) L-:2 Mes'Bu) 1) 4(cu .e co,'nd'nt s( tu 5e8e de 4u ie2 ? Shit/J i85ucnise e)2 Nici ,(c' nu-s 1n st' e s( ne s.un( ce 'nu,e t e5uie s( c(ut(,2 E c)' c( nu ,'i '.uc(, s( ne .et ece, PeeD-end-u) )' No 4o)DJ Uite! 'st'-i 5'4t' ,e'J Secundu)! c(.it'n-)ocotenent V's[ue8! 89,5i cu to6i din6iiF )ocotenet-co,'ndo u) >i))i', D2 C)i44o d '3e'! di,.ot i3(! e.ut'6i' unui 3e7nic (s4(6't ') no ocu)ui! 'st4e) 1nc9t c',' '8ii 1) .o ec)ise ( LucDM Bi))L2 ? O s(-) +(si,! co,'nd'nte 7i 1nc( e.ede! '4i ,( e)2
" /

Sous-,' is nuc)e' e dV'tt'[ue <Su5,' in 'to,ic de 't'c= <n2'2=2 R'h't <en+)2= <n2'2=2 No ocosu) Bi) <en+)2= <n2'2=2

55

C)i44o d i85ucni 1n 9s! nec'8u) se 7i s.u)5e 'seF ? E-n e+u)(! Ric' doJ Ntiu )' ce te +9nde7ti2 O c')d( '4ec6iune 1i une' .e 'ce7ti doi o',eni! de7i 't9t de deose5i6i 1nt e eiF C)i44o d! ' istoc 't din Boston! destin't 3iito u)ui ce)ui ,'i st ()ucit! eGe cit9ndu-7i ,ese i' cu 5 io! .' c( 1n Bo'c(@ V's[ue8! ,etis de o i+ine .o to ic'n(! te i5i) de ,uncito ! d' su4e ind de un 3e7nic co,.)eG de in4e io it'te2 P i,u) 1) . oteB'se 1ntotde'un' .e ce) de ') doi)e'! i' 'cest' 1i (s.unde' cu un de3ot',ent de c9ine2 ? I' s( 3ede, cu, st(, cu to'te 'ste'J C)i44o d se '.)ec( .este ,'s' de n'3i+'6ie@ con4i+u '6i' 8onei '.( e' .e 4o'i' de ce)u)oid2 V's[ue8 '.uc'se s( note8e cu c' ioc' secto' e)e e.' ti8'te di3e se)o unit(6i! n'3e de su. '4'6(! su5,' ine! '3io'ne .' tici.'nte )' c(ut( i! . ecu, 7i u)ti,' .o8i6ie cunoscut( ' su5,' inu)ui so3ietic 7i t 's'se 7i ce cu) i.ote8e)o ! ' c( ui '8( '3e' s( se ,( e'sc( din o (-n o (2 Cu 39 4u) co,.'su)ui! V's[ue8 indic( un .unct .e h' t(2F ? Secto u) nost u 1nce.e de 'ici! co,'nd'nte2 K) 3o, 'tin+e )' o e)e "#!L02 Deci! ne 3o, '4)' 1nt -o .o8i6ie 4o' te 5un( c' s( 5' (, d u,u) Cc)ientu)uiE! 4i e7te! . esu.un9nd c( ' u ,'t! + osso ,odo! di ec6i' sud-3est2 D'c( ', o ient' 5' 'Bu) c'. L00! c ed c(222 '3'ns( e)! ti,id2 ? EG'ct! Ric' do2 A7'-i )o+ic! nu,'i c( u7ii nu 4'c niciod't( )' 4e) c' to't( )u,e'2 P in u ,' e! ne 3o, 1nce.e c(ut( i)e 1n'inte' )i,itei . esu.use2 Uite! 'iciF .e do s')' de )' ReMDB'nes2 Oon' 'st' nu ,i se .' e su4icient de cont o)'t(2 O2A2J Atunci! . ocede'8( 1n consecin6(2 EG.)o 'u 8on' de o Bu,(t'te de o ( 4( ( ce) ,'i ,ic e8u)t't2 Du.( ce '. o5'se dis.o8i6ii)e secundu)ui 7i t 's'se d u,u) de u ,'t! C)i44o d se et (sese 1n c'5in' )ui .ent u ' se 1nh(,' )' ed'ct' e' '.o tu)ui 'su. ' .'t u)( ii e4ectu'te2 O 'de3( 't( co 3o'd( .ent u cine3' c' e '3e' o o' e de h9 6o+( 'ie2 ? Cee' ce detest ce) ,'i ,u)t 1nt -o o.e '6iune e d' e' de se',(! dec)' 'se e) 1nt -o 5un( 8i 7e4u)ui s(u ie ' hic! un 5(t 9n c9 cot'7 c' e-i .u ic' ,e eu . o8'! ,oti3 .ent u c' e nu 3oi sc ie niciod't( o,'ne .o no 1n c' e t e5uie s( eG.)ici .e-nde)ete ce 7i cu, 7i c9ndJ
56

Kn co,.' ti,entu) son' u)ui"! V's[ue8! 1n .icio' e 1n s.'te)e o.e 'to u)ui! se +9nde' )' 3iito' e' '3'ns' e .e c' e Csu)t'nu)E s(u! 1ntotde'un' 5ine in4o ,'t! 1) )(s'se s( 1n6e)e'+( c( se '. o.ie2 O4i6e su.e io ! cu 9nd-cu 9nd co,'nd'nt de su5,' inJ F(cuse ce3' d u, de )' 5(c(nio' ' .( inte'sc( 7i .9n( 'iciJ O eGc)','6ie ' o.e 'to u)ui 1) s,u)se din 3is' e2 ? Do,nu)e c(.it'nJ F'nt'sticJ A7 8ice c(-i un .in+e /2 ? D(-,i c(7ti)eJ V's[ue8 )i.i e,is4e e)e de c'uciuc de u echi2 S)'5 d' net! se,n')u) nu )(s' )oc )' du5ii2 Sunetu) 1i .( u 1ns( ,'i 'scu6it! di4e it de ce) e,is de '.' 'te)e si,i)' e! uti)i8'te de 4o 6e)e n'3')e ')e occident')i)o 2 ? M'd e de DiosJ E) t e5uie s( 4ieJ C' e-i e)e3,entu) )uiH ? L"02"0\ t i5o d2 ? Schi,5' e de d u,J o don( e) ti,onie u)ui 7i se . eci.it( s. e c'5in' co,'nd'ntu)ui2 ? Co,'nd'nte! ', . ins un .in+e J S-' .ute' s( 4ie c)ientu) nost uJ ? Vin i,edi't2 A5'ndon9nd cu 3(dit( .)(ce e .)icticosu) '.o t! C)i44o d 1) u ,( .e secund 1n co,.' ti,entu) son' u)ui2 ? A8i,utu) 6inteiH ? L"0! do,nu)e co,'nd'nt2 Ne 1nd e.t(, s. e e'2 ? Ho-hoJ F( ( . i.e')(2 D'c( 7i-' .us 1n 4unc6iune .in+e -u)! 1nse',n( c( usn'cu) nost u ' e o . o5)e,( ,'Bo ( 7i! c' 't' e 7i-' che,'t desi+u o t'cii 1n 'Buto 2 S( 1nce.e, . in '-) .o8i6ion'2 Vo, desc ie o s.i ')( 1n Bu u) )ui! '. o.iindu-ne 1ncetu) cu 1ncetu)2 Di ec6ion'6i to'te son' e)e2 Reduce6i 3ite8' )' "; nodu i2 Nu-i de)oc ,o,entu) s( ne decons.i (,2 V's[ue8 '.(s( .e t'st' C'.e) +ene ')E ' inte 4onu)uiF ? Lu'6i ,(su i de t(ce e2 Re.etF )u'6i ,(su i de t(ce e2 Nu eGist( . e' ,u)te ,etode .ent u ' 4'ce o n'3( c9t ,'i disc et( cu .utin6(F sunt sto.'te to'te ,oto' e)e 'uGi)i' e! ce)e
"

Te ,en +ene ') 4o)osit .ent u dese,n' e' tot')it(6ii '.' 'te)o de 'scu)t' e <n2'2=2 / Kn B' +onu) n'3') ',e ic'nF '.' 't 4iG't .e coc' unui su5,' in! e,i6(to de se,n')e sono e <n2'2=2

57

c' e nu sunt st ict indis.ens'5i)e n'3i+'6iei! cee' ce 't '+e 1ns( du.( sine 7i o se ie 1nt e'+( de nec'8u i2 A.' cu ent( 4iind o. it(! .e 5uc(t' 1) '.uc( tu 5' e'! i' t ei ,'te)o6i! c' e toc,'i 17i 4(ce'u du7u)! (,'se ( cu c)(5ucii de s(.un .e ei2 Kn 'te)ie u) ,ec'nic! st un+u) se o. i chi' 1n c)i.' 1n c' e ,'ist u) ' ,u ie 4inis' o .ies(2 Ae u) condi6ion't 4u edus )' ,ini,u) .e c' e-) 1n+(dui' o e)ect onic( '3id( de te,.e 'tu i const'nte@ 4u,(to ii se 3(8u ( ne3oi6i s( enun6e )' 1nd (+itu) )o 3iciu2 O e)e u ,(to' e 'duse ( cu sine dou( ce titudiniF "= So3ieticu) - d'c( e) e ' - se +(se' .e 4ect i,o5i)2 To'te e)e3,ente1e o56inute 1) 4iG'u 1n 'ce)'7i .unct! eG'ct )' ,iB)ocu) do s')ei de )' ReMDB'nes@ /= Re'cto u) 1i 4unc6ion' )' tu '6i' ,ini,(! st ict c9t s( 'si+u e cu entu) e)ect ic neces' 2 Inst')'t .e sc'unu) s(u su. '1n()6't! )9n+( .e isco.! C)i44o d! cu s. 9ncene)e 1nc unt'te! cu+et' )' 'titudine' .e c' e u ,' so 'do.te2 ? S-' '7e8't .e 4und! conchise e) 4in'),ente2 D'c( ' 4i do' sto.'t 1nt e dou( '.e! cu entu) )-' 4i 4(cut s( de i3e8e! o i e) nu se c)inte7te nici cu un centi,et u2 Continu'6i s( n'3i+'6i 1n ce c 1n Bu u) )ui! )' dou( ,i)e dist'n6( 7i 1nce c'6i s( e.e '6i d'c( 1i 4unc6ione'8( .o,.e)e! cee' ce ' 1nse,n' c( i' '.( d' c( o .o'te e4u)'2 ? Ai e,' c't! co,'nd'nte! c( sond' ' 't( o 'd1nci,e ,'i ,ic( dec9t ce' c' e 4i+u e'8( .e h' t(H ? Oon' 'st' e o 8on( 3u)c'nic(! Ric' do@ . o5'5i)! di4e en6' . o3ine dint -o e u.6ie de d't( ecent(2 O Bu,(t'te de o ( ,'i t9 8iu! son' e)e d(de'u 3e dictu)F su5,' inu) so3ietic! de7i o. it! e ' 1n .e 4ect( st' e de ,' 7! i' se,n(tu ' s' 'custic( . e8ent'! 1nt -'de3( ! ,' i 'n')o+ii cu ce' ' unui CTM.hoonE2 ? F'ce, ochi"! o don( C)i44o d2 A sosit ti,.u) s(-i .une, .e .'t oni )' cu ent2 B 'n7'6i Pent'+onu) .e ece.6ie ,es'B"2

"

1n B' +onu) su5,' ini7ti)o F ' ie7i )' i,e siune .e isco.ic( <'ici! .ent u ' .ute' t 'ns,ite . in 'dio= <n2'2=2

58

& '6ie s'te)itu)ui! 7t(5i,e' de )' >'shin+ton 3' '4)' totu) 1n c9te3' ,inute2 CRo))Md' DE 'do.t( un un+hi .o8iti3@ V's[ue8 .s'),odi' ,odi4ic( i)e de 'd9nci,eF ? L- ,et i222 L0 ,et i222 /# ,et i222 ? Ridic'6i .e isco.u) de se 3iciu! o don( Csu)t'nu)E@ '.oi! )' ": ,et i! co,'nd(F Sto.2 A.uc9nd ,9ne e)e '.' 'tu)ui! 1nt e. inse un tu de o i8ontF 1n 8o ii c' e se n(7te'u! ,' e' .( e' '5so)ut .ustie2 ? Ni,ic )' 'd' ! '.o t( o.e 'to u)2 ? Se .' e c( ne-', c', 1nde.( t't de )u,e' ci3i)i8't(! +)u,i C)i44o d2 AhJ d' ce-i d (co3eni' 'i' .o toc')ieH Ni! 1nto c9ndu-se c(t e secund! 'd(u+(F ? Ei! 4i -' s( 4ie! ', i,. esi' c-' 4i o 5')i8( S2O2S2 M' e 5'4t( c( ', 3(8ut-o2 V's[ue8 89,5i cu +u ' .9n( )' u echiF hot( 9t )uc u! Csu)t'nu)E 17i ,e it' .o ec)'2 ? S-' dus 1n ,(-s' PeeD-end-u) ,eu! eGc)',( C)i44o d! d' 8(u c( 4'ceJ Ci4 't! i,edi't ,es'Bu) .o ni 1n ete F EUPEDITORF SNA CROLLZDARAE Destin't' F COMICEFOR/ Ascu)t'6i .e CNOL NR L:;L2 SUBMARIN PROBABIL CLASA CTZPHOONE APARENT STAWION]ND PE FUND EMITE SEMNAL PRIN PIN&ER RELOCALIOAT LA ABA&^CUFD - STOP - IMOBIL DE MAI MULTE ORE - STOP - BALIOA SOS LA SUPRAFAW POOIWIE ACEEANI - STOP NI TERMINAT2 L' PC-O.e 'tions; de )' Ae4)'3iD! A no)d eGu)t'F ? I't( ce3' c' e iese din co,unF un CTM.hoonE e7u't .e do s')' de )' ReMDB'nes2

"

P ocedu ( . in c' e e in4o ,'t( o ')t( 'uto it'te dec9t ce' ie ' hic no ,')( <n2'2=2 / Indic'ti3 ') co,'nd'ntu)ui 4o 6e)o US 1n Is)'nd' <n2'2=2 L Ne4u) o.e '6iuni)o n'3')e! echi3')entu) eu o.e'n ') 7e4u)ui St'tu)uiM'Bo ') M' inei <n2'2=2
;;

Postu) de co,'nd( ') O.e '6iuni)o <en+)2= <n2t2=2

59

Se (suci c(t e o ,' e h' t( de .e ete .e c' e un t9n( )ocotenent de ,' in( 6ine' .e ,'nent e3iden6' 7i .o8i6i' e)e,ente)o .' tici.'nte )' ce cet( i2 ? A3e, e)ico.te e 1n 8on' es.ecti3(H Locotenentu) ,(su ( )' e.e8e')( dist'n6e)e2 ? A4i ,'ti32 Un CSe'-H'PDE )' L0 de ,i)e no d-3est2 ? T 'ns,ite-i s( se 1nd e.te s. e c' eu) ABA&^CUFD! s( .escui'sc( 5')i8' 7i s( ne-o 'duc( 1n 3ite8(2 Ce) inte .e)'t '.(s( .e c)'.e)e unui ,inic')cu)'to F ? E cu c' 5u 'ntu) )' )i,it(2 A 4i un isc222 ? K,i 'su, (s.unde e'J D'c( nu .une, ,9n' .e e' 1n ce) ,'i scu t ti,.! 3' 4i dus( de cu en6i 7i .'s de-o ,'i +(se7te222 EGecut' e'J Locotenentu) se . eci.it( s. e cent u) de t 'ns,isiuni! '4)'t ')(tu i2 M' to ') scenei! C')dPe)) 17i 8ise c( A no)d-Bunio e ' 1nt -'de3( 4iu) )ui t'ic(-su2 Un s4e t de ce's ,'i t9 8iu! .i)otu) CSe' H'PDE-u)ui e.e ( 5')i8' c' e s()t' .e 3')u i 7i se 1nd e.t( s. e e'! ,'ne3 1nd 1n '7' 4e) 1nc9t s( 'i5( 39ntu) din 4'6( 7i co5o 9nd .9n( )' "0 ,2 de'su. ' ,( ii2 ? T ec )' .unct 4iG2 P e+(ti6i c'5)' e'2 P ost e+)'t! )' in+o4onu) 1i de4o ,' 3oce'@ ,ec'nicu) 1) 5(tu .e u,( ! se,n c( ' 1n6e)es totu7i 7i 1nce.u s(-) +hide8e2 C9nd '.' 'tu) se st'5i)i8(! su5 39nt! )' 3e tic')' 5')i8ei! scu4und(to u) 17i 'si+u ( . i8' .e c'5)u) de o6e) c' e 1nce.u s( se de u)e8e .9n( ce o,u) se +(si cu co .u) .e Bu,(t'te 1n '.(2 Un 3') 1,.inse 5')i8' s. e e)2 Win9ndu-se cu o ,9n( de c'5)u! o . inse cu ce')')t( 7i o st 9nse )' .ie.t2 ? Ridic'6i-)J co,'nd( ,ec'nicu)2 CSe' H'PDE '3u ne3oie de eG'ct nou(8eci 7i un' de ,inute c' s( 'Bun+( )' Ae4)'3iD2 Fie 59nd de ne (5d' e! C')dPe)) 1) .9nde' .e e)ico.o t2 Kn c)i.' 1n c' e '.' 'tu) 'tinse so)u)! ne,'i'7te.t9nd o. i e' oto' e)o ! +')o.( s. e e)! s,u)se .u 7i si,.)u 5')i8' din ,9ini)e scu4und(to u)ui 7i +oni s. e Ree.u) s(u! st 9n+9nd-o )' .ie.t c' .e un . unc (.it2 ? D(-i 5(t'ieJ o don( 7o4e u)ui2

60

A5i' 1n ti,.u) d u,u)ui o5se 3( c( 5')i8' e ciud't de si)en6io's(2 De.'n'to u) 'dio c' e o de,ont( 1i con4i ,( 5(nui')'F 5')i8' nu e,ite'2 ? Nu e,ite s'u nu ,'i e,iteH 1) . es( C')dPe))2 S.eci')istu) idic( ochii 1n t'3'nF ? N-' e,is niciod't(2 Ce) c' e ' )' +'t-o ' uit't s( des4'c( o si+u 'n6(2 Uit(-te 7i tuF d'c( '.(s 'ici! 3' 1nce.e s( e,it(! .ent u c( 5'te i' e 5un(2 A, 3e i4ic't-o2 ? O duc i,edi't )' sec6i' ci4 u2 Au o ,'7in( de decod't c' e! se .' e! e 4o ,id'5i)(2 M'7in' de decod't e '! de 4'.t! un c')cu)'to ! deose5it de so4istic't! .e )9n+( c' e ce)e5 ' CEni+,'E! un' din 4(u ito' e)e 3icto iei ')i'6i)o 1n ce) de ') doi)e' R(85oi Mondi')! ' 4i .( ut un '5'c .ent u co.iii de + (dini6(2 Cu to'te 'ceste'! . e6 de un ce's! ti,. 1n c' e C')dPe)) 5(tuse co ido u) c9t e ' e) de )un+! e8u)t'te)e se )(s' ( '7te.t'te2 Knt -un t9 8iu! 7e4u) se 3iciu)ui decod( i 17i 4(cu '.' i6i'! cu o h9 tie 1n ,9n( 7i 4iG( 'su. ' ,'ist u)ui . inci.') o . i3i e ',enin6(to' e2 ? Kn '4' ' du,it')e 7i ' de.'n'to u)ui 'dio! ,'i 7tie c' e3' c( 5')i8' 'st' n-' e,is c9t ti,. s-' '4)'t 1n ,' eH ? Ni,eni! do,nu)e co,'nd'nt2 ? Atunci! + (5e7te-te s(-i s.ui ti.u)ui s(-7i 6in( +u '2 L' 4e) 7i du,ne't'! ')t,inte i 3( .'7te Cu te' ,' 6i')(2 Din 'cest ,o,ent t(ce e' 'cestei Buc( ii e. e8int( un sec et de st't2 C')dPe)) 1n6e.eni 1n .o8i6ie de d e.6i! . o4und dece.6ion't 1n sine' )ui c( nu i se s.une ,'i ,u)t2 ? Kn6e)es! do,nu)e co,'nd'nt2 Pute6i cont' .e noi2 ? S.e J I,edi't du.( ce citi h9 ti' .e c' e i-o . e8ent'se 7e4u) se 3iciu)ui decod( i! A no)d se n(.usti 1n 5i ou) co,'nd'ntu)ui 5'8ei 7i-i eG.use situ'6i'2 Acest' s( i c' ' sF ? Pe to6i d 'ciiJ T e5uie ')e t't CNO .e son')2 Mes'Bu) 1) ci4 '6i chi' du,ne'3o'st (! cu ,en6iune'F .ent u ',i ')u) S'n4o d! STRICT SECRET 7i .e son')2

61

CAPITOLUL VI
A,i ')u) Ro5e t S'n4o d detest' s( se t e8e'sc( dis-dedi,ine'6(2 ? Kn t ei8eci de 'ni de .unte de co,'nd( ', 'cu,u)'t o 'se,ene' )i.s( de so,n 1nc9t ,( 1nt e5 d'c( 3oi eu7i 3 eod't( s-o ecu.e e82 Kn di,ine'6' 'cee'! 1ns(! n-'3e' 1ncot oF . e7edinte)e St'te)o Unite 1) in3it'se )' C's' A)5( s( 1,.' t( cu e) ,icu) deBun2 A 4i 4ost . i,' )ui 1nt e3ede e cu Re e,M F)ush de c9nd 'cest' 1i succed'se )ui C' son2 Kn ti,. ce se 1,5 (c'! S'n4o d se 1nt e5' d'c( 4usese ( deo.ot i3( .o4ti6i 7i 7e4ii St'te)o -M'Bo e ')e A ,'tei de usc't 7i ' Ae u)ui2 Ki 'nti.'ti8'! ce-i d e.t! co di') 7i .e unu) 7i .e ce)()')tF '3i'to u) e ' inte)i+ent! d' 1n4u,u 't@ .i4'nu)! 3ic)e'n c' o ,'i,u6(! nu se d(de' 1n )(tu i de )' ni,ic c' s(-7i '.e e inte ese)e2 C edite! c edite 7i i' (7i c editeJ Din 83onu i)e c' e ci cu)'u! eie7e' c( nou) . e7edinte ' 4i '3ut inten6i' s( )e educ(2 V' 4i i' (7i o 1n4 unt' e )' cu6ite2 Cu 3estonu) de +')( .e e)! ',i ')u) se .ost( 1n 4'6' o+)in8ii2 Nu e ' 3o 5' de cochet( ie! ci do' de o 3e i4ic' e ' 6inutei@ i,'+ine' (s4 9nt( ' 4i 4ost de n'tu ( s( ,(+u)e'sc( .e ce) ,'i eGi+ent dint e 5( 5'6iF )' cinci8eci 7i .'t u de 'ni! nici un 4i ')5! o si)uet( tine e'sc( 7i un chi. de e ou de o,'n2 Nu eGist' cu,(t ( 1n >'shin+ton c' e s( nu se 4i 1nt e5't de ce S'n4o d nu s-' 1nsu 't niciod't(2 EG.)ic'6i' e8id'! .o'te! 1n . i3i e' )ui c' e se 3o')' uneo i c9nd conte,.)' un 'nu,it ti. de 4e,eie2 Kn ,o,entu) 1n c' e se . e+(te' s( .( (se'sc( od'i'! sun( te)e4onu)2 Re3eni )' '.' 'tF ? Aici S'n4o d2 Ascu)t2 Niciod't( nu ,en6ion' nici + 'du)! nici 4unc6i'2 E ' o de. inde e cont ' ( e+u)',entu)ui! d' de c' e nu i85utise niciod't( s( se de85' e2 ? SosescJ Pe co ido ! 7e4u) s(u de c'5inet! un t9n( c(.it'n de ,' in(! se e.e8i 1n 1nt9,.in' e' )ui! cu un 4o ,u)' de te)e+ ',( 1n ,9n(2
62

? C ed c(-i ce3' i,.o t'nt! do,nu)e ',i ')2 Un ,es'B de )' CRo))Md' DE2 ? D(-,i-)J Mu)6u,esc2 S'n4o d .' cu se '.id teGtu)! 1nc unt( s. 9ncene)e 7i .o ni cu .'7i e.e8i2 C9te3' ,inute ,'i t9 8iu! 1nt -o ,ic( 1nc(.e e 'ten'nt( Cent ')ei T 'ns,isiuni)o ! desci4 ' .e son') ,es'Bu) eG.edi't de )' 5'8' din Ae4)'3iD! ,'i eG'ct! )u' cuno7tin6( 4' ' ,' to i! de teGtu) 4u ni8't de i,. i,'nt' ,'7ini de decod' e! teGt c' e! i,edi't du.( )ectu (! e ' 'uto,'t 7te s din ,e,o i' c')cu)'to u)ui2 Knd't( ce '.' 'tu) 1ncet( s( ,'i 4unc6ione8e! s,u)se 4o'i' de h9 tie 7i o co,.' ( cu in4o ,'6ii)e . i,ite de )' CRo))Md' DE2 R(,'se c9te3' c)i.e +9ndito ! '.oi se 1nd e.t( de s.'te! '.(s( .e t'st' c' e dec)'n7' 7te +e e' 7i! 39 9nd 1n 5u8un' ce)e dou( ,es'Be! .)ec( 4( ( o 3o 5(! e) c' e de o5icei nu o,ite' niciod't( s( s.un( un cu39nt ','5i) .e son')u)ui de se 3iciu2 O don9nd 7o4e u)ui s(-i de' 5ice! nu-7i desc)e7t( 4()ci)e .e to't( du 't' .' cu su)ui2 Inst')'t )9n+( e)! '+hiot'ntu) 17i 4 (,9nt' c eie ii 1nt e59ndu-se ce .ute' con6ine 'ce) ,es'B c' e .( e' s(-) . eocu.e 't9t de ,u)t .e 7e4 7i de ce 6ine' s( 'Bun+( . i,u) )' P e7edinte2 Li,u8in' se 'n+'B' 1n tune)u) su5te 'n . in c' e 3i8it'to ii . i3i)e+i'6i '3e'u 'cces )' C's' A)5(! cu c9te3' secunde 1n'inte' ce)ei 1n c' e se '4)' 7e4u) de St't-M'Bo ') A ,'tei Ae u)uiF Nici n-'.uc( 5ine s( o. e'sc( 7i S'n4o d se 7i n(.uste'! sin+u ! s. e 'scenso 2 Kn t e'c(t! not( c( e int odus 1nt -o ')t( 1nc(.e e dec9t ce' 1n c' e C' son '3e' o5iceiu) s(-7i . i,e'sc( in3it'6ii )' 5 e'D4'st2 CNou) Venit 6ine s( ,' che8e di4e en6'E! 17i s.use e)2 Re e,M F)ush 1) 1nt9,.in( cu 5 '6e)e deschise! 4o 69nd un .ic not' Co di')it(6iiF ? He))o! Bo5J Sunt ') d 'cu)ui de 4e icit s( te e3(dJ AhJ AhJ Vo, 4'ce t e'5( 5un( 1,. eun(! nu-i '7'H S'n4o d e ' toc,'i .e .unctu) de '-i (s.unde! c9nd )' ,' st9 nit( 1n s.'te)e s(u 1) . e3eni de sosi e' ce)o )')6i in3it'6i! 1nc)in9ndu-se u7o ! se + (5i s( 7o.te'sc(F ? Do,nu)e P e7edinte! ,i-'6i .ute' 'co d' c9te3' ,inute 1nt e .'t u ochiH A7 '3e' ce3'222
63

Ce)()')t 1ns(! se 7i (sucise c(t e A3i'to F ? He))o! &' M222 ? 222Fi6i con3in7i! do,ni)o ! c( 3oi continu'! 4'6( de Uniune' So3ietic(! .o)itic' 4e ,( ' e+ et'tu)ui ,eu . edeceso 2 Totu7i222 Re e,M F)ush ,' c( o u7o' ( .'u8(2 C' )' co,'nd(! cei t ei 7e4i de St't-M'Bo de.use ( ce7ti)e .e ,'s( 7i ciu)i ( u echi)eF (+'8u) cons'c 't 5'n')it(6i)o u8u')e se is. (3ise2 ? Mi se .' e c( 'ctu')u) ,o,ent e . o.ice .ent u ' isi.i c)i,'tu) de sus.iciune eci. oc(! inst')'t! de . e' ,u)t( 3 e,e! 1nt e Mosco3' 7i >'shin+ton2 P o.ice .ent u c( scutu) nost u s.'6i') constituie o eGce)ent( de,onst '6ie ' 4o 6ei de c' e dis.une,2 C' e-i .( e e' du,ne'3o'st (H CTe est u)E se 4oi .e sc'un! hot( 9t s( '7te.te e3o)u6i' discu6iei@ CA3i'to u)E deschise +u ' s( s.un( ce3'! d' se (8+9ndi2 S'n4o d nu-7i c ede' u echi)o F ' c')i4ic' scutu) s.'6i')! cheie de 5o)t( ' secu it(6ii St'te)o Unite! d e.t o de,onst '6ie de 4o 6(! i,.)ic' o .eni5i)( tent'ti3( de t9 +ui')(2 C9t . i3e7te sus.iciune' eci. oc(! e ' i,.e ios neces' c' .uncte)e .e i s( 4ie .use i,edi'tF ? Do,nu)e P e7edinte! ,i se .' e c( so3ieticii n-' '3e' nici un ,oti3 s( ne sus.ecte8e2 Kn schi,5! 1n ,od const'nt ei ne-'u 4u ni8't ce)e ,'i 1nte,ei'te ,oti3e s( nu . e' '3e, 1nc ede e 1n co ectitudine' )o 2 E c'8u) s( )e enu,( H ? D '+( Bo5! 'ste'-s de do,eniu) t ecutu)ui2 Ru7ii sunt .e c')e s( 1n6e)e'+( c' e )e sunt inte ese)e2 Do in6' )ui E3+heni Pet o3 de ' ',e)io ' e)'6ii)e cu noi e incontest'5i)(@ 'ctu'),ente! e .e c')e s(-) su c)'se8e .e Ud' nie3! c' e - 'ici 3( d'u d e.t'te - e un u)iu dint e cei ,'i de te,ut2 ? D'c( ' 4i s( d(, c e8' e '.o' te)o CIA! 1n u)ti,' 3 e,e cei doi s-'u '. o.i't ,u)t2 Re e,M F)ush se st 9,5(! 3i8i5i) s9c9it de 4'.tu) de ' 4i 4ost cont '8is! d' 1,.uns(tu ' 3eni de )' CTe est uEF ? Kn ,'te ie de in4o ,'6ii sec ete! sunte6i! nu 1nc'.e 3o 5(! un ,'est u2 S(+e't' 4usese 5ine 6intit(F 1n'inte de ' 4i 4ost nu,it CNO de c(t e C' son! S'n4o d .et ecuse t ei 'ni )' conduce e' CIA 7i ni,eni nu i+no ' c9t de .u6in( si,.'tie nut e' 4'6( de 'cest
64

o +'nis, nou) )oc't' ') C'sei A)5e2 Cont ''t'cu) ',i ')u)ui ' 4ost i,edi'tF ? Kn o ice c'8! )' CIA ', 1n3(6't un )uc uF 1n URSS nu eGist( nici .o u,5ei! nici u)ii! ci do' o e)i+ieF ,' Gis,-)eninis,u)! un .'.( - P i,u) Sec et' -! o cu ie .onti4ic')( - Po)it5i ou) 7i un S49nt Co)e+iu - Co,itetu) Cent ')2 ? E udi6i' du,it')e 1n ,'te ie de o +'ni+ ',( .'.')( e de-' d e.tu) e,' c'5i)(! o5se 3(! 1nt -o do' (! CA3i'to u)E2 S'n4o d . e4e ( s( i+no e e,' c'F ? Do in6' )o de he+e,onie n-' 4ost niciod't( ,'i .ute nic(@ '7 cit' do' A4 ic' de Sud! unde 17i ,u)ti.)ic( o4ensi3e)e2 Re e,M F)ush e. i,( _ . o,.t - o t es( i e de i it' e 7i 1nt e5(! nu,'i 89,5etF ? H'id'-de! Bo5! do' n-'i 3 e' s( s. iBini, un +u3e n c' e! chi' 7i cu . e6u) ' c9to 3' concesii! .e sist( s( '.)ice '.' theidu)H ? Do,nu)e P e7edinte! (,9n9nd un 'ntico,unist! cee' ce ,( inte ese'8( e 6' ' 7i nu +u3e nu) ei2 A4 ic' de Sud de6ine o .o8i6ie st 'te+ic( esen6i')(! e' . oduce o c'ntit'te 1nse,n't( de ,et')e ' e de c' e '3e, ne3oie! de c' e ' e ne3oie 1nt e+u) )'+( occident')2 M'i ,u)t tit'n! do,nu)e P e7edinte! 1nse',n( tot ,'i ,u)te su5,' ine c'.'5i)e s( se scu4unde )' ,' i 'd9nci,i2 ? No oc c( '3io'ne)e no'st e sunt ,'i .u6in . eten6io'se din 'cest .unct de 3ede e! susu ( CA3i'to u)E2 CTe est u)E su. ')icit(! dec)' 9nd insidiosF ? Ce-' 8ice concet(6enii no7t i d'c( ' t e5ui s( .)(ti, tit'nu) cu . e6u) '5'ndon( ii . inci.ii)o no'st e 4und',ent')eH Kn t 'duce e' P e7edinte)ui! concet(6eni 1nse,n' e)ecto 't2 Si,6indu-se .e .unctu) de ' 4i 3icti,' unei ,'ne3 e de 1n3()ui e! S'n4o d se + (5i s( .' e8eF ? C ed c( P e7edinte)e St'te)o Unite n-' e 1n nici un 4e) ne3oie s( i se ',inte'sc( . inci.ii)e no'st e2 Re e,M F)ush idic( 5 '6e)e 1nt -un +est 1,.(ciuito F ? Poto)i6i-3(! .oto)i6i-3(J S( ne .(st (, c'),u)2 C ed c( ,', eG. i,'t + e7it2 Toc,'i .ent u c(! 'ctu'),ente! ne '4)(, 1n situ'6i' de ' .ute' discut' de .e .o8i6ii de 4o 6(! socot c( ' 4i o.o tun s( eG.)o't(, . i,' oc'8ie i3it( .ent u ' 4'ce un +est
65

,( ini,os2 S( ' (t(, Uniunii So3ietice! s( ' (t(, 1nt e+ii )u,i c' e e cu ochii '6inti6i 'su. ' no'st (! s( ' (t(,! 8ic! do in6' no'st ( de 1n6e)e+e e! de econci)ie e! do in6' no'st ( de .'ce2 Se o. i! e.ui8't de ti 'd(2 S'n4o d ' unc( o . i3i e co)e+i)o 2 Ace7ti' '. o5'u! d9nd + '3 din c'.! de7i nici unu) nu se )(s'se .(c()it de .'tosu) . e8iden6i')! )uc u .ent u c' e ',i ')u) ' 4i 4ost +'t' s(-7i 5'+e ,9n' 1n 4oc2 CK7i .)'se'8( .ionii c' s(-7i 'si+u e! u)te io ! ,i7c( i)e - +9ndi e)2 Cu),e' e c(! 1n c'8 de c i8(! 3o, 4i! . o5'5i)! to6i t ei ')(tu i! 4(c9nd )e') Bocu) echi.eiE2 A,u8't de . o. i'-i indu)+en6(! S'n4o d 89,5i )(unt ic 7i 3(89nd c( ni,eni nu i' cu39ntu)! decise s( )'nse8e 5')on'7u) de . o5(F ? A6i 3o 5it de o oc'8ie! do,nu)e P e7edinte2 V-'7 .ute' 1nt e5' su5 ce 4o ,( ' t e5ui s( se . e81nte e' 1n 3i8iune' du,ne'3o'st (H ? P(i222 .e ,o,ent nu . e' 3(d!! d' 222 Vechi o5i7nuit ') de85'te i)o te)e3i8'te! Re e,M F)ush nu (,'se . e' ,u)t ti,. descu,.(nit2 A6intind ' (t(to u) s. e ',i ')! eGc)',(F ? O-ho-ho! 'i cu si+u 'n6( o ideeJ H'i! Bo5! .une c( 6i)e .e ,'s(J ? H9,! s( . esu.une, - S'n4o d se . e4(cu c-' e8it' - s( . esu.une,! deci! c( unu) din su5,' ine)e )o 'to,ice din u)ti,' +ene '6ie - ce)e .e c' e )e-', 5ote8't CTM.hoonE 7i des. e c' e! 1n u)ti,( inst'n6(! 7ti, 4o' te .u6ine )uc u i - s( . esu.une,! 8ice',! c( un 'se,ene' ,'stodont s-' '4)'! .e ne'7te.t'te! 1nt -o situ'6ie 4o' te di4ici)(! .o'te chi' c't'st o4')(! 1nt -o 8on( .e c' e o cont o)(,2 E3ident! s( i, 1n 'Buto u) )ui2 I't( +estu)J D' ! 1n 'ce)'7i ti,.! n-' 4i c'8u) s( . o4it(, de 'ce'st( situ'6ie c' s( eco)t(, un ,'Gi,u, de in4o ,'6iiH Ni! (sucindu-se c(t e CA3i'to EF ? Nu '7' '6i . oced't cu 'ce) CMi+ /#E! u)ti,u) (cnet! c' e ne-' .ic't 1n ,9ini 'nu) t ecut! du.( c' e )-'6i estituit cu ,u)t( ','5i)it'teH ? E ' de d'to i' no'st (! (s.unse! sec! ce) inte .e)'t2

66

? Sunt 1nt u totu) de 'co d cu du,ne'3o'st (! eGc)',( S'n4o d2 O 'se,ene' oc'8ie se eG.)o'te'8( co,.)et2 Niciod't( n-' 4ost inte 8is s( 4ie 1n+e,(n't uti)u) cu .)(cutu)2 Re e,M F)ush 17i '+it( 5 '6e)e 1n se,n de . otest2 ? E o' e! e o' e . o4und(J A s.ion'! . o4it9nd de oc'8ie! ' 'nu)' 1nt e'+' ,( e6ie ' +estu)ui nost u u,'nit' J ? E senti,e,ui du,ne'3o'st '! do,nu)e e7edinteH ? Kntoc,'i2 Conside c' ne e')ist( 'ce'st( '5o d' e ' . o5)e,ei! d' d'c( )uc u i)e s-' . e8ent' '7'! 'tunci o.e '6iuni)e de s')3' e )e-'7 o +'ni8' ,9n(-n ,9n( cu E3+heni Pet o32 Nu,'i 7i nu,'i 4'i -.)'M-u) ' .ute' 'duce222 A,i ')u) .)ec( u7o c'.u)@ estu) nu-) ,'i inte es'2 C9nd! schi,59nd su5iectu)! P e7edinte)e 4(cu 'nu,ite ')u8ii )' une)e econo,ii ce-' 4i de do it s( 4ie o.e 'te 1n 5u+etu) A.( ( ii! se ')ie co)e+i)o s(i! )(s9ndu-)e 1ns( o)u) de . i,so)i7ti! e) ,u)6u,indu-se s( '. o5e .)edo' i' onctuo's( ' CTe est u)uiE 7i 1n4oc'tu) echi8ito iu ') CA3i'to u)uiE 1,.ot i3' Cciocnitu)ui de cu.e c' e .une 1n . i,eBdie secu it'te' St'te)o UniteE2 Con4e in6' se te ,in( 1n co'd( de .e7te! 4iec' e (,9n9nd .e .o8i6ii)e s')e2 Cu, S'n4o d e ' u)ti,u) c' e s(-7i i' (,'s 5un! Re e,M F)ush 1) 1nt e5(F ? Mi se .' e c( 'i 3 ut s(-,i 3o 5e7ti 1nt e .'t u ochiH ? Totu) ' 4ost s.us! do,nu)e P e7edinte2 Res.ecte)e ,e)e2 L' e3ede e22 Re1nto s 1n 5i ou! ',i ')u) 1) eG.edie cu un +est .e 7e4u) de c'5inet c' e-) '7te.t' cu dos' u) de co es.onden6(F ? M'i t1 8iu2 Sunt ocu.'t2 R(,'s sin+u ! .' cu se 1nc( o d')( ,es'Bu) )ui CRo))Md' DE! '.oi se concent ( 'su. ' ce)ui . o3enit de )' 5'8' de )' Ae4)'3iD! st (duindu-se s( se con3in+( c( nu 3ise'8(! 1nt -'t9t de inc edi5i) .( e' con6inutu)! cu to'te c( teGtu)! 1n conci8iune' )ui! nu )(s' )oc nici unei 1ndoie)iF EG.edito F COMICEFOR Destin't' F CNO >ASHIN&TON DC2 STRICT SECRET PENTRU AMIRAL SANFORD A SE DESCIFRA PERSONAL2 NR "";"$ SUBMARIN SOVIETIC CLASA CTZPHOONE SEMNALAT PRIN MESARUL MEU "";0- N) MESARUL L:;L SNA2 CROLLZDARA- A KNCERCAT FR SUCCES - REPETF FR SUCCES - TRANSMITEREA UNUI
67

APEL SOS PRIN BALIOA DE AVARIE - STOP - BALIOA RECUPERAT - STOP - TEUT DESCIFRAT CITMF LSAT PE FUND LATITUDINE -"\2 ;"` LON&ITUDINE /-\2 "0` VEST IMERSIUNE ""0 - STOP - KNTRE&UL ECHIPAR FR EUCEPWIE SCOS SERVICIU STARE COMATOAS - STOP CAUO NECUNOSCUT - STOP - CER ASISTENW - STOP - PROBABIL KN IMPOSIBILITATE DE A EMITE SAU RECEPWIONA - STOP HIDROFONUL EUTERIOR KN FUNCWIUNE - STOP - SF]RNITUL CITATULUI - STOP NI TERMINAT2 S'n4o d '. inse o 6i+' (! t 'se c9te3' 4u,u i 7i o st i3i 1n sc u,ie (2 ? S( ec'.itu)(,! deci! ,u ,u ( e) . int e din6i2 UnuF un su5,' in so3ietic! u)ti,u) ,ode)! '3entu 't 1nt -o 8on( 1n c' e! 1n ,od no ,')! nu ' e ce c(ut'2 P i,u) se,n de 1nt e5' eF c' e-i este ,isiune'H DoiF o ic9t de inc edi5i) ' .( e'! d' su5,' inu) nu ,'i ' e echi.'B2 Atunci! cine ' )' +'t 5')i8'H F( ( 1ndoi')( u)ti,u) s'u u)ti,ii din cei 'tin7i de (u2 Con7tien6i c( 3o suco,5' 7i ei 1n ce) ,'i scu t ti,. cee' ce! . o5'5i)! )' o ' 'ctu')( s-' 7i 1nt9,.)'t2 T eiF c' e-i 'cest (u ,iste iosH O ot (3i e +ene ')( cu ')i,enteH EGc)usJ Ni )' ei! c' 7i )' noi! h 'n' destin't( su5,' ine)o 'to,ice este cont o)'t(! (scont o)'t(! 1nchis( 1n cutii s.eci')e! ,( o+! tot t'c9,u)2 Atunci ceH P't uF se )'s( .e 4und nu de.' te de Is)'nd'! 1nt -o 8on( ' hisu. '3e+he't( de NATO! dec)'n7e'8( un .in+e ') d 'cu)ui de indisc et 7i eG.edi'8( un ,es'B ci4 't si,.)u! to'te'ste' su+e e'8( idee' cui3' '4)'t 1nt -o situ'6ie dis.e 't(! uti)i89nd u)ti,e)e .ute i2 Re8u)t'tu)F .osi5i)it'te' de ' .une ,9n' .e un CTM.hoonE! s'u! 1n o ice c'8! de '-) .(st ' su4icient ti,. .ent u ' cu)e+e o . odi+io's( eco)t( de in4o ,'6ii2 Cu, ', .ute' 't' o 'se,ene' .)e'7c(HJ S'n4o d 1ntinse ,9n' s. e te)e4onu) c' e-) )e+' di ect de C's' A)5(! d' enun6( 1n u)ti,u) ,o,ent2 ? N-o s( 3 e' niciod't(! 5o,5(ni e) scutu 9nd din c'.2 Se scu)( 7i 1nce.u s( ,(so' e 5i ou) 1n )un+ 7i-n )'t2 Kn e) se d(de' o )u.t( '. i+(2 Kn ,od no ,')! ' 4i t e5uit s( . e8inte c'8u) P e7edinte)ui! Co,'nd'ntu)ui-7e4 ') Fo 6e)o A ,'te 7i s( se su.un( deci8iei 'cestui'2 O deci8ie .e c' e - din .(c'te - o cuno7te' din'inte2 Knt e'+' s' 4iin6( se e3o)t'! 1ns(! )' +9ndu)
68

unui 'se,ene' 4i'sco2 S( ,onte8e! totu7i! o.e '6iune' 7i s(-) .un( .e Re e,M F)ush 1n 4'6' 4'.tu)ui 1,.)initH Is.itito ! d' echi3')9nd cu o sinucide e . o4esion')(F 1n 1nt e'+' isto ie ' St'te)o Unite nu s-' 1nt9,.)'t niciod't( c' un 7e4 ,i)it' s( i's( 5i uito dint -o 1n4 unt' e cu P e7edinte)e s(u2 Chi' 7i ce) ,'i . esti+ios dint e 'ce7ti'! Dou+)'s M'c A thu "2 Pus .e tu7( de T u,'n .ent u c( ' .)ed't .ent u uti)i8' e' 5o,5ei 'to,ice 1n (85oiu) din Co ee'! ' e3enit 1n 6' ( 1n 'c)','6ii)e ,u)6i,ii! du.( c' e! 1ns(! ' dis.( ut '.id de .e scen' .o)itic(2 A-) cont ' 4(6i7 .e Re e,M F)ush 1nse,n' s( se t e8e'sc( i,edi't 1n)ocuit2 C'ndid'6ii nu )i.se'u! t (+9nd de .e 'cu, s4o i)e 1n u,5 ' nou)ui st(.9n2 S( )'se US N'3M .e ,9n' cine 7tie c( ui neis. (3itH Nu! 'st' 1n nici un c'8J Bo,5(nind 7i ,9 9ind! S'n4o d continu' s( se 1n39 t( . in od'ie2 B usc! se o. i! '6intind un de+et s. e t'3'n 7i eGc)',( c' 7i cu, s-' 4i 'd es't unui 'udito iu ce t e5ui' con3insF ? Un sin+u ,iB)oc! unu) sin+u J Re3enind )' 5i ou! '.(s( .e d'.' inte 4onu)uiF ? Ronnie! 3ino te o+2 Ne4u) de d'5inet '.( u i,edi't! c' te'ncu) de dos' e su5 5 '62 A,i ')u) 1i 1ntinse ,es'Bu) 5'8ei de )' Ae4)'3iD2 ? Cite7te-)2 Co,'ndo u) Ron')d Hod+e o7ii de .)(ce e2 E ' .ent u . i,' o' ( 1n ce)e t ei )uni de c9nd se '4)' 1n 4unc6ie c( CNO 1i 'co d' o 'de3( 't( do3'd( de 1nc ede e2 Knt -'de3( ! cont ' . 'ctici)o cu ente! 'cest' nu )(s' .e se',' ni,(nui decod' e' ,es'Be)o .u t9nd ,en6iune' C' se desci4 ' .e son')E 7i do' ' eo i de83()ui' ',i ')i)o '4)'6i 1n su5o dine con6inutu) docu,entu)ui . i,it2 S'n4o d 1i )(s( tot ti,.ui neces' c' s( 'si,i)e8e teGtu)! '.oi s.useF ? Ascu)t(-,( 5ine! RonnieF s' i i,edi't 1n '3ion 7i 85o i di ect )' Ae4)'3iD2 Aco)o! iei )e+(tu ( cu co,'nd'ntu) 5'8ei 7i cu c(.it'n-co,'ndo u) A no)d! 7e4u) OPS/-u)ui2 Cu e) 7i cu ni,eni
"

&ene ') ',e ic'n <"$$0-"#-;=2 . inci.')u) ' ti8'n ') 3icto iei ',e ic'ne 1n (85oiu) din P'ci4ic 1,.ot i3' R'.oniei i,.e i')e! 3 e,e 1nde)un+'t( ido)u) necontest't ') ,i)it' i)o <n2t2=2 / Postu) Cent ') de O.e '6iuni <n2' =2

69

')tu)2 S.une-)e! din .' te' ,e'! s( 'c6ione8e ca &i cum blestematul la de submarin nici n-ar e%ista2 De 'se,ene'! s( 'i5( + iB( s( de+'Be8e 8on' 1n c' e se '4)(2 Din 39 4u) 5u8e)o ! Hod+e 1nd (8ni o 3'+( su.o8i6ieF ? S-' .ute' c' su5')te ni)o s( )i se .' ( cu ios c(222 ? De c9nd ', 'Buns s(-,i Busti4ic o dine)eH S( )e +(se'sc( o',eni)o ')te ocu.'6ii 7i cu 'st' 5'st'J Ronnie! 1nt e noi 4ie 3o 5'! 7tiu c( se 3' inte 3eni .ent u s')3' e' su5,' inu)ui2 Wi-o s.un eu! d' uit( c( 6i-', s.us-o2 Kn6e)esH C9nd .)eci! t eci 7i .e )' CO"2 Do esc c' CRo))Md' DE s( 4ie 1nd e.t't .ent u ce) .u6in o s(.t(,9n( 1n 8on' ' hi.e)'+u)ui Fe oe2 Su5,' inist 7i e)! 7e4u) de c'5inet 1nce c( s( .)ede8e c'u8' c',' '8i)o s(iF ? CRo))Md' DE ' '3ut o ,isiune de .'t u)' e 4o' te du (2 A8i ' 4i u)ti,' 8i222 Echi.'Bu)2!!! ? EGecut' e'J i-o ete8( S'n4o d! c' i,edi't s( 'd'u+e .e un ton sensi5i) ,'i 5)9ndF ? De c9nd e7ti 'ici! Ronnie! 'i 4(cut t e'5( 5un(2 P'se'8( 'dBunctu)ui du,it')e )uc ( i)e cu ente 7i s.une-i '+hiot'ntu)ui s(-,i 'duc( ,'.' cu co es.onden6'2 L' 1nto' ce e' din Is)'nd'! inuti) s( ,'i d'i .e 'ici! 1ntinde-o di ect )' S'n Die+o! unde o i+in')u) .o8ei .e c' e o 6ii .e 5i ou te '7te'.t( cu ,' e ne (5d' e2 Te . e8in6i du.( o.t 8i)e! cu nici un' ,'i de3 e,e2 E un o dinJ Chi.u) )ui Hod+e se )u,in(2 S')ut( 7i ie7i2 Du.( .)ec' e' )ui! S'n4o d t 'se unu) din se t' e)e 5i ou)ui 1n c' e se '4)' disi,u)'t un '.' 't te)e4onic 7i 4o ,( un nu,( F ? A)oH D'3eH S')ut! 5(t 9ne2 E7ti )i5e )' . 9n8H ? O2A2J L' o5i7nuit' c9 ciu,io' (2 Dou(s. e8ece t ei8eciH Pe 4ect2 Pe cu 9nd2 L' dou(s. e8ece 4iG! ',i ')u) .(t unse 1n '.' t',entu) .e son')! se schi,5( 1n ci3i) 7i co5o 1 .9n( )' +' 'Bu) unde-7i 6ine' ,'7in' s' .e son')(! un CChe3 o)etE de se ie! .e c' e-) conduce' e) 1nsu7i2 C9nd CNO i' ,'s'! 1nt e .'t u ochi! cu

"

Cent ')' O.e '6iuni)o <n2' =2

70

di ecto u) 'dBunct ') CIA! nu-i c'8u) s( se )'se esco t't de ,otocic)i7ti2 M s! va& a!eea'i (i Kn s9nu) A&B-u)ui! unde disc e6i'! e6ine e'! ne1nc ede e' e 'u idic'te )' 'n+ de do+,(! LotciuD 4(ce' 4i+u ( '.' te2 Din c9te se 7ti'! n-'3e' nici 4',i)ie! nici . ieteni! nici e)'6ii2 Nu,( u) )ui de te)e4on de 'c's( nu-) cuno7te' dec9t Ud' nie3 7i sec et' u) .e son')2 Kn ' hi3e nu 4i+u ' nici un dos' 7i nici o 4i7( .e nu,e)e )ui2 Luc u eGt e, de 5i8' 1n Uniune' So3ietic(! ni,eni nu-i 7ti' . enu,e)e 7i .'t oni,u)2 Sin+u e)e )ui con3o 5i i e 'u .e te,e de se 3iciu2 A.' i6ii)e s')e )' Cent ')( e 'u ' e! Csec6i' s.eci')(E .e c' e o conduce' dis.une' de )oc')u i 7i inst')'6ii . o. ii! 1nconBu 'te 7i e)e de cei ,'i st ict sec et2 De o s(.t(,9n(! LotciuD t ece' 1n 4iec' e di,ine'6( .e )' Di ec6i' su. '3e+he ii st (ini)o 2 Consu)t' e+ist e)e cu tu i7tii st (ini '4)'6i )' Mosco3' 7i .)ec'! )' 4e) de t(cut cu, 3enise ni,eni neind (8nind s(-) 1nt e5e ce3'! d't( 4iind e.ut'6i' )ui de e,inen6( cenu7ie ' ,' e)ui 7e42 O e.ut'6ie c' e t e8e' ce)e ,'i 3ii ne)ini7ti ce)o doi '+en6i! . o4esioni7ti de ,' e c)'s(! .e c' e cu 3 eo dou(s. e8ece 8i)e 1n u ,(! sec et' u) )ui Ud' nie3 1i 1ns( cin'se .e son') s( nu-) sc'.e o c)i.( din ochi .e LotciuD! d' .e c' e 'cest' din u ,( 1i )(s'se ,o4)uBi 1n dou( e. i8e2 ? K,.u6it( t e'5(! Ao)i'! se dest(inui ce) ,'i 39 stnic co)e+u)ui s(u cu c' e )uc ' 1n echi.( de c96i3' 'ni 5uni2 Ai s' 3e8i c( tot 'h'tu) noi o s(-) 1n+hi6i,2 Ce)()')t 1) '. o5'se cu to't( con3in+e e'F ? A7'-i! Lione'"! 3'i de co8on'cu) nost uJ Kn 3ine e' )' c' e ne e4e i,! o5iectu) su. '3e+he ii )o 17i e4ectu'se 3i8it' cotidi'n( i,edi't du.( 1nce.e e' )uc u)ui! . oced9nd cu o + '5( neo5i7nuit(! '.oi se 1nto sese )' .unctu) )ui de co,'nd(! )(s9ndu-i .e cei doi co.oi s(-7i toce'sc( ne 3ii cu inte ,in'5i)' )o .9nd(2

"

Di,inuti3 de )' Leon' d <n2'2=2

71

O(3o 9t 1n c',e ' ticsit( de c( 6i! c)'so' e 7i di3e se ')te o5iecte! c',e ( ce-i s)uBe' de 5i ou! LotciuD e ' )' 4e) de 1n+ iBo 't c' 7i 1n+e ii s(i .(8ito i! d' din ,oti3e cu totu) di4e ite2 Un )uc u nu-) 1n6e)e+e'F dineu) o4e it de Pet o3 '3usese )oc '7' cu, 4usese . e3(8ut! d' de 1nt9,.)'t nu se 1nt9,.)'se ni,ic2 P i,u) Sec et' se 1n'.oi'se )' A e,)in! cei t ei ,' e7')i! in3it'6i )' ,'s(! 'sist'u )' o 7edin6( ' Consi)iu)ui su.e io ') A ,'tei! i' Lud,i)' in'u+u ' o c e7(2 Ud' nie3 dis.( use 7i e)! d' 1n ,od si+u '3e' s( ce' ( c9t de cu 9nd socote')( s.eci')istu)ui s(u 1n Cdecese n'tu ')eE2 De+e'5' '3e' e)! LotciuD! con7tiin6' <. o4esion')(= )ini7tit(! 7ti' . e' 5ine c( 7e4u) s(u nu 'd,ite e7ecu i2 Un e7ec .e c' e! de')t4e)! nu i85ute' s( 7i-) eG.)ice! o.e '6iune' 4iind ,ont't( c9t se .o'te de ,eticu)os2 Ce) c' e 1nso6ise c',ionet' t 'ns.o t9nd c'3i' u) )' d'ce' )ui Pet o3 un o, de-') s(u - '3usese tot ti,.u) neces' s( des4'c( ',5')'Bu) si+i)'t! s( des. ind( 5'nd' 'de8i3( c' e 'si+u ' et'n7eit'te' 4iec( ei cutii! s( inst')e8e 1n inte io u) )o ot '3'! des4(c9nd u7u e) c'.'ce)e! '.oi s( e.un( totu) 1n o dine! 1n)ocuind si+i)ii)e u.te cu ')te)e! )' 4e) de 'utentice2 U)te io ! '+entu) 4usese 3icti,' - 1nt9,.)(to' e - ' unui 5'n') 'ccident! 't9t de 5'n') 1nc9t nu .ute' suscit' nici o 'nchet( c9t de c9t '. o4und't(2 Anchet' s'! 1n schi,5! t e5ui' e4ectu't( 4( ( 1nt9 8ie e2 De d't' 'st' nu-7i ,'i .ute' .e ,ite s( st9 ne'sc( sus.iciuni Cse,(n9ndu-iE .e cei doi '+en6i .u7i s(-) u ,( e'sc(2 De 'cee' 1i con3oc( )' e) .e o',enii 1ns( cin'6i cu o.e '6iune'2 E 'u t ei! 4( ( sc u.u)e 7i 4( ( . ocese de con7tiin6(2 T ei c' e! de. in7i s( eGecute o 5e7te o dine)e . i,ite! uit'se ( de ,u)t de ce 7i .ent u ce )e eGecut(2 O5scu e)e )o s'tis4'c6ii 7i )e t (+e'u din eGe cit' e' unei tehnici 1n c' e de3enise ( ,'e7t i2 Ace7ti o5o6i cu chi. o,enesc '3e'u 1ns( t(inuite)e )o s)(5iciuni! .e c' e LotciuD )e eG.)o't' '5i)! o56in9nd o e4icien6( ,'Gi,(2 Kn 5(t'ie de Boc! 1i .o ec)ise Ccei t ei ,u7chet' iE! 't i5uindu-)e! 1n 4unc6ie de 4i8icu) 4iec( ui'! chi' 7i nu,e)e e oi)o )ui Du,'s2 Pe A ',is 1) ec ut'se dint -un institut de ce cet( i! unde c' 'cte u) )ui in4ect 7i inc'.'cit'te' de ' se inte+ ' 1n co)ecti3 1) 4(cuse ( un'ni, detest't2 Kn . e8ent! A ',is )uc ' de unu)
72

sin+u ! '39nd )' dis.o8i6ie )'5o 'to u) de toGico)o+ie ce) ,'i .e 4ec6ion't cu .utin6(2 E) ' 4ost . i,u) .e c' e LotciuD )-' inte o+'tF E7ti con3ins de e4ic'cit'te' . e.' 'tu)ui t(uH Ce) 1nt e5't 1ncu3iin6( d9nd din c'.! st(.9nindu-7i cu + eu cont ' ie e'F nu (5d' s(-i 4ie .us( )' 1ndoi')( .e 4ec6iune' ,uncii2 LotciuD se 1nto' se s. e Po tos! un ,unte de ,u7chi! ,9nd u ne3oie ,' e de 4o 6' s'2 ? Ot '3' ' 4ost inBect't( cu, t e5uieH ? &' 'nte8! to3' (7e2 A+entu) ,i-' '.o t't cu, s-' .et ecut totu)! estituindu-,i se in+'2 Du.( 'i'! ', eGecut't o dine)e du,ne'3o'st ( '7' cu, )e-', . i,it - 7i! 8ic9nd 'ceste'! 17i 1nc)e7t( .u,nii u i'7i 1nt -un +est + (ito 2 ? H9,222 C'3i' u) ' .' 3enit )' 5uc(t( ieH ? Nici o 1ndoi')( 1n . i3in6' 'st'! ce ti4ic( Athos! un 5( 5't 1n')t 7i ' (tos! c(.it'n de Secu it'te2 E ' 9ndu) ,eu s( 4'c de +' d( )' 3i)' to3' (7u)ui P i, c9nd 'u 4ost )i3 'te 7i ', cont o)'t .e son') 4iec' e cutie2 Micu) se,n din co)6u) etichetei eGist'! con4o , dis.o8i6ii)o 2 LotciuD se 1nc unt(! ,u ,u 9ndF ? Inc edi5i)J Pu,nu) s(u i85i t(5)i' ,esei2 ? T e5uie s( 'c6ion(, '.id de tot2 V e'u e8u)t'te)e chi' 1n du.(-',i'8' 'st'2 Te 3ei 1nto' ce )' d'ce'! .o unci e) )ui Athos 7i-) 3ei desco'se .e 'Buto u) de 5uc(t' .e c' e-) cuno7ti2 Cu disc e6ie! ,-'i 1n6e)esH Kn ,od di.)o,'tic! cu, te . ice.i2 Athos se u,4)( 1n .eneF ? S-' 4(cutJ C9te3' o e ,'i t9 8iu! Athos '.o t'F ? A7' cu, ', ,'i s.us! c'3i' u) nost u ' 4ost de.us )' o4iciu2 Ast' s-' .et ecut s9,5(t(2 Du,inic( .e se' (! c(.it'nu) de 'n+u) I AoBin ' t ecut .e 'co)o 7i so (-s' i )-' d( uit2 ? Tot stocu)H ? Se .' e c( d'2 I )-' 'dus chi' o,u) nost u! 1nt -o s'co7(2 Tot e) )-' 'u8it .e AoBin 8ic9nd c( ' dou' 8i! iese 1n )' + 7i c( ' e de +9nd s( o4e e echi.'Bu)ui un 4estin2 ? Bine2 E7ti )i5e 2 Nu su4)i o 3o 5'2
73

LotciuD n-' t e5uit s( se c(8ne'sc( . e' t' e c' s( '4)e unde-i '4ect't AoBin@ o4iciosu) ' ,'tei! A 'sn'i' O3e8d'"! 1i cons'c 'se un 1nt e+ ' tico) cu . i)eBu) '3'ns( ii 1n + 'd2 Fi e7te! ,i7c( i)e su5,' ine)o 'to,ice .u t(to' e de 'chete constitui'u unu) din sec ete)e ,i)it' e! ce)e ,'i 5ine .(8ite 1n 1nt e'+' Uniune So3ietic( Nici 3o 5( s( .o't( o56ine 3 eo in4o ,'6ie 1n 'cest sens 7i 1nc( 1n scu t ti,.2 De')t4e)! .u6in 1i .(s' d'c( CA,i ') &o t7DiE ' .o nit2 Kn cut' e s'u cut' e di ec6ie! .ent u o du 't( ,'i )un+( o i ,'i scu t(@ cee' ce 7ti' 1i e ' su4icient2 An')i8( )' iu6e')( situ'6i'F un 'tent't 't't 1,.ot i3' P i,u)ui Sec et' ') P' tidu)ui Co,unist! un su5,' in duc9nd )' 5o d destu)( ot '3( c' 1nt e+u) echi.'B s( 4ie )ichid't! di ecto u) A&B-u)ui 1n .)in( c i8( de co)ic( en')(! deci! 1n ,od ,i 'cu)os! inc'.'5i) s( 'c6ione8e ,(c' 1n 8iu' es.ecti3(222 LotciuD o4t( 'd9ncF e ' c)' c( t e5uie s( dis.' (! de4initi3 7i 'ce'st( .e s.ecti3( 1i '.( u c' insu.o t'5i)(2 Se '. o.ie de 4e e'st ( 7i se uit( .e st 'd(! )' t ec(to ii c' e 8o e'u su5 .)o'i' ce se .o nise2 O,u) 'cest' c' e dis. e6ui' 1nt e'+' o,eni e const't' 5 usc c( 6' ' s' de 5'7tin( o s(-i )i.se'sc(2 Adio .)i,5( i so)it' e . in c 9n+u i)e de ,esteceni! 'dio )un+i 3'+'5ond( i de-' )un+u) cheiu i)o 9u)ui Mosco3' 1n ti,.u) c( o ' u 8ise .)'nu i)e s')e ce)e ,'i su5ti)e222 Adio Rusie! o7ie s'u ')5(222 Pe 3 e,e' 6' i)o ! . o5'5i)! ' 4i 4ost o,u) Oh 'nei/@ 'cu,222 'cu, nu ,'i eGist' ')te n'ti3(2 K,5 (c( un i,.e ,e'5i) )un+ 7i ne+ u! 1ndes( .e c'. o .()( ie 5o6it(! sco'se dint -un du)'. o 3')iBo' ( din i,it'6ie de .ie)e 7i .( (si 5i ou)2 ABuns 1n st 'd(! 4(cu se,n unui t'Gi2 A unc9nd o . i3i e . in )unet(! 1i 8( i .e cei doi '+en6i e.e8indu-se 1n ,'7in' )o 2 A8i! '3e' de +9nd s( )e u7u e8e s' cin'2 Ru)9nd 4( ( + '5(! t'Giu) 1) )(s(! '7' cu, ce use! 1n 4'6' hote)u)ui CRossi'E! unu) din ce)e ,'i ,' i din )u,e2 LotciuD '3e' 1n .e ,'nen6( )' e) un set de t')o'ne-)e+iti,'6ie! dint 'ce)e' c' e e 'u 1n,9n'te tu i7ti)o st (ini c'8'6i )' hote) .e to't( du 't' 7ede ii )o 1n c'.it')' so3ietic(2 Kntinse un' din e)e
" /

Ste'u' Ro7ie < us2= <n2t2=2 Po)i6i' .o)itic( sec et( <n2t2=2

74

ece.6ione u)ui! i' 'cest'-i d(du o cheie . ins( de o 5i)( de )e,n! chei' c',e ii de )' et'Bu) VIII 1n c' e se . esu.une' c-' )ocui2 Kn ti,. ce se 1nd e.t' '+')e s. e 'scenso ! 1) 3(8u .e unu) din C1n+e ii .(8ito iE n(.ustindu-se s(-) desco's( .e ece.6ione @ ce)()')t! 17i s.use e)! .9nde7te! . o5'5i)! 1n st 'd(2 LotciuD o. i )' et'Bu) III 7i .( (si u)ti,u) 'scenso u)2 Asi+u 9ndu-7e c( cei)')6i doi .'s'+e i - ni7te ',e ic'ni - )u'se ( d u,u) unui' din 5' u i)e deschise )' o ice o (! se 'n+'B( .e o se ie de co ido' e c' e-) conduse ( )' ce)()')t c'.(t ') hote)u)ui2 E3it9nd s( ,'i i' 'scenso u)! u c( .e Bos )' et'Bu) V! o )u( .e un ')t cu)o' 7i se o. i 1n 4'6' u7ii cu nu,( u) */*2 Cioc(ni2 P's'+e u)! un oche)' ist 5( 5os! 4( ( h'in( .e e)! do' 1n c(,'7(! deschise i,edi't2 Re,' c9nd 3')i8' .e c' e o '3e' LotciuD! . otest(! st9)cind cu3inte)eF ? Eu t e5uie7te )i5e e'8( )oc .este s4e t o ( nu,'i2 Tu,ne'3o'st (222 LotciuD ecunoscu 'ccentu) 4in)'nde82 E ' o,u) )ui! ce) .e c' e-) se)ec6ion'se 1n e+ist u) A&B-u)uiF P''3o V't''nen! co,is-3oi'Bo ! c' e . o4it' de t' i4e)e eduse de c' e 5ene4ici'u + u.u i)e tu istice o +'ni8'te c' s( ,'i .un( )' .unct nisc'i3' '4'ce i 'ici! )' Mosco3'2 &hidu) '+en6iei CIntu istE - e3ident! co)'5o 'to ') Se 3iciu)ui - 1) se,n')'se c' 't' e! ,en6ion9nd c( nu .' tici.' niciod't( )' 3i8ite)e inc)use 1n . o+ ',u) eGcu siei 7i nici nu st(te' 3 eod't( de 3o 5( cu to3' (7ii s(i de d u,e6ie2 LotciuD se (6oiF ? Mi)i6i'J P e8ent'6i 'cte)e )' cont o)J Ce) inte .e)'t se 4(cu ')5 )' 4'6( 7i se (suci s(-7i i' .o to4e)u) din h'in' '+(6't( de s.ete'8' sc'unu)ui2 Kn 'ce)'7i ,o,ent! LotciuD 1) .ocni scu t 1n ce'4( cu ,(ciuc' de c'uciuc! disi,u)'t( 1n ,9nec' s' d e'.t(2 Fin)'nde8u) se . (5u7i 4( ( un 6i.(t2 LotciuD se '.)ec(! 1i .').( c' otid' 7i se 1nd e.t(! ,u)6u,itF co,e s'ntu) se 3' ')e+e do' cu un . e'4 u,os cucui2 K) (stu n( cu 4'6' 1n sus! 1i sco'se oche)' ii 7i-i eG',in( 'tent chi.u)2 Inst')9ndu-se '.oi )' ,(su6' din c',e (! .use 3')i8' .e e'! eGt 'se din(unt u o o+)ind(! o t us( de ,'chi'B 7i di3e se 'cceso ii222 C9te3' ,inute ,'i t9 8iu! un tu ist +utun( it! c' e7i su4)' ne1ncet't! n'su)! se ',estec' 1n ho)u) hote)u)ui . int e
75

4in)'nde8ii .e c' e 1nso6ito' e' + u.u)ui 1i 8o e' s( se 1,5' ce ,'i e.ede 1n 'utoc' 2 ? & (5i6i-3(! . ieteni! + (5i6i-3(! s( nu .ie de, '3ionu)2 Cei doi '+en6i '5i' d'c( )e ' unc' ( o . i3i e dist 't(2 ABuns .e 'e o.o tu) de )' He)sinDi! LotciuD cu,.( ( un 5i)et .ent u 85o u) de Os)o2 P e8ent' e' unui .'7'.o t 1n 5un( e+u)( ' 4ost .ent u e) un si,.)u Boc2 A dou' 8i di,ine'6'! )' . i,' o (! ede3enit .e son'Bu) cu o5 '8u) co)6u os 7i 's! sun' )' .o' t' A,5's'dei SUA din No 3e+i'2 Nu eGu)t' de 4e ici e! d' t e5ui' s( su. '3ie6ui'sc(! i' ',e ic'nii '3e'u e.ut'6i' de ' nu 4i sc9 6' i cu t 'ns4u+ii c'.'5i)i s( )e 4u ni8e8e in4o ,'6ii intees'nte@ su5 'cest '.o t! LotciuD nu se te,e' c( i-' .ute' dece.6ion'2 CO icu, ' 4i - 17i s.use e) c' s( s.u)5e e 7i u)ti,e)e s')e sc u.u)e - su5,' inu) tot s-' dus d 'cu)uiE2

76

CAPITOLUL VII
)ineri #"r$are% Cont ' unui 5inecunoscut . inci.iu! 1n c'8u) )ui D'3id B oPn o +'nu) ' 4ost ce) c' e ' c e't 4unc6i'2 I,.osi5i) de i,'+in't o 4i+u ( ,'i 5'n')(F o si)uet( ,'i 'noni,(! o 3esti,ent'6ie ,'i de du8in(2 P9n( 7i nu,e)e )ui! .u t't de 8eci 7i 8eci de ,ii de ',e ic'ni2 Knt -o 6' ( 1n c' e . oiecto' e)e ,'ss-,ediei sunt .e ,'nent '6intite 'su. ' ' tot soiu) de .e son')it(6i 7i .e son'Be! di ecto u) 'dBunct ') CIA se conto.e'! 4( ( e4o t! 1n ,u)6i,e' o5scu ( ' concet(6eni)o s(i2 Ase,ene' 't i5ute eGce.6ion')e 1) destin'u! 1nc( de )' te ,in' e' 4'cu)t(6ii! so)icit( ii 7i o56ine ii unui .ost 1n c'd u) A+en6iei2 A u c't .e sc' ' ie ' hic( ne5ene4iciind 3 eod't( de o '3'ns' e C)' eGce.6ion')E! 'st' .'n( )' 3eni e' )ui S'n4o d )' Len+)eM"2 Acest' ' '3ut . i)eBu)! 1n e.et'te 9ndu i! s( '. ecie8e c'.'cit'te' de 'n')i8( 7i sinte8( ' insi+ni4i'ntu)ui B oPn! in4'i)i5i)' s' ,e,o ie! ten'cit'te' 7i! ,'i ')es! 4)e u) )ui c9nd e ' 3o 5' de )u't deci8ii i,.o t'nte@ 1nt -un cu39nt! eGt e,' s' e4ic'cit'te2 Scu t! )-' nu,it di ecto 'dBunct2 Dese,n't de . e7edinte)e &' son c' 7e4 ') O.e '6iuni)o N'3')e! ',i ')u) )-' sond't i,edi't .e D'3id B oPn! in4o ,9ndu-) de inten6i' s' de '-) eco,'nd' d e.t succeso 2 S. e ,' e' s' su . inde e! ce) inte es't ' e4u8't netF ? R(,9n9nd nu,( u) doi! 3oi 4i ,u)t ,'i uti)2 Cine3' t e5uie s( 'si+u e continuit'te'2 St9nd 7i cu,.(nind n)'i 5ine! S'n4o d i-' d't d e.t'te2 De 'tunci! t ei di ecto i s-'u succed't )' conduce e' CIA2 P i,ii doi 'u t e5uit s( 4ie o4e i6i s. e s497ie e 7i de3o ' e o.iniei .u5)ice2 Actu')u) titu)' ') .ostu)ui! edi4ic't )' iu6e')( 'su. ' 3')o ii 'dBunctu)ui s(u! s-' . ice.ut s( ')ie8e 5unu)-si,6 - )(s9ndu-i 1nt e'+' )i5e t'te de ' conduce! cu, 7tie! '4'ce i)e ce)e ,'i
"

Sediu) CIA! nu de.' te de >'shin+ton <n2'2=2

77

de)ic'te - cu no5)e6e' de c' 'cte ! 'si+u 9ndu-) c(! o ice s-' 1nt9,.)'! e)! 7e4u) ce) ,' e! 1) 3' 'co.e i2 B oPn nu '5u8' niciod't( de 'ce'st( situ'6ie! 4o)osind ,'i de+ '5( .e su'siune' .ent u '-) dete ,in' .e 7e4u) s(u s(-i 1,.( t(7e'sc( .uncte)e de 3ede e2 Chi' 7i 3i'6' )ui .' ticu)' ( .( e' co.i't( du.( ce' ' ',e ic'nu)ui de 9ndF sin+u 17i tunde'! 1n 4iec' e s9,5(t(! .e)u8' din 4'6' c'sei! )i.se' ' eo i de )' s)uB5' de du,inic(! u ,( e' )' TV ,eciu i)e ce)e5 ei echi.e de 5'se-5')) C&i'ntsE! 1i .)(ce'u .)i,5( i)e )un+i . in .(du e! d(de' )' .(st (3 7i '. eci' ,ese)e 5une cu condi6i' s( 4ie 7i u7o' e .ent u sto,'c2 F(cu deci! c' 4in cunosc(to ! ono u i)e cu3enite 7ni6e)u)ui de 3i6e) - >iene schnit8e) - +ust( un de+et din o8eu) de P o3ence! 17i 7te se 5u8e)e 7i )'ns(F ? Ei 5ine! do,nu)e ',i ')! ce 'nu,e 7chio'.(t(H S'n4o d! c' e cuno7te' .e son'Bu)! se '56inuse - de7i nu-i 3enise u7o - s(-) '5o de8e .e in3it'tu) s(u c9t ti,. 'cest' s'3u 'se 4e)u) s(u . e4e 't2 Knt e5' e' 1i d(du 4 9u )i5e F ? Nchio'.(t(! d '+( D'3e! 4'.tu) c( '3e, 1n . e8ent! )' C's' A)5(! un ') doi)e' ne+usto de .iei de c)o7c(J B oPn sco'se un ,ic 7uie 't2 ? Chi' '7'J Ce-' ,'i 4(cutH ? Oi ,'i 5ine ce n-' 4(cut222 7i nici nu 3' 3 e' s( 4'c(J K7i '. inse o 6i+' (! .e c' e o stinse '. o'.e i,edi't2 B oPn not( +estu)! se,n ') unei eGt e,e tensiuni ne 3o'se )' 4ostu) s(u 7e42 Acest' din u ,( continu(F ? I,'+ine'8(-6i! 5(t 9ne! c( ni se 1nt9,.)( ce3' de-' d e.tu) inc edi5i)! un' din 'ce)e 7'nse c' e nu se i3esc dec9t od't( )'222 Ast'-i totu)J conchise S'n4o d2 D'c( ,( su.un o dine)o ! in4o ,'6ii de o 3')o' e inesti,'5i)( ne 3o sc(.' .ent u totde'un'2 D'c( nu ,( su.un! 1nse',n( c( t (de8 1nd'to i i)e ce-,i e3in2 Ni 'tunci! ,-', +9ndit )' A+en6ie 7i222 7i )' du,ne't'2 B oPn nu se + (5i s( (s.und(2 Nut e' 4'6( de ',i ') tot 't9t' '4ec6iune c9t 7i sti,(2 Du.( .( e e' )ui! 1n c'8u) de 4'6(! CNO '3e'! .e de.)in! d e.t'te2 Pe de ')t( .' te! 1ns(! ' 'nt en' CIA 1,.ot i3' unei hot( 9 i c3'sisi+u e ')e . e7edinte)ui St'te)o Unite '3e' s( se conc eti8e8e! 1n chi. ine)uct'5i)! . in
78

destitui e' di ecto u)ui s(u! 4'6( de c' e 1n6e)e+e' s( (,9n( )e')! toc,'i .ent u c( 'cest' 1i )(s' 4 9u )i5e 2 Se 3ind dese tu)! o5e che)ne u) c e( o ,ic( 1nt e u.e e2 B oPn '7te.t( s( .)ece o,u) c' s( ,u ,u e! cu ochii '6inti6i 1n 4' 4u ieF ? Ce '7te.t'6i! eG'ct! de )' ,ine! do,nu)e ',i ')H Kn sine' s'! S'n4o d sco'se un o4t't de u7u ' e@ .' tid' e '! .e Bu,(t'te! c97ti+'t(2 ? D'c( noi nu .ute, 'c6ion'! ')6ii ' .ute'-o 4'ce! nu-i '7'H B oPn se '7te.t'se )' 'ce'st( su+estie2 De3enit eu4o ic din . icin' eGce)entu)ui deBun! ,i,( inocen6'2 E ' 4e)u) s(u de '-7i ,'ni4est' '4ec6iune'2 ? Cei c' e se ocu.( de 'se,ene' t 't'ti3e! do,nu)e ',i ')! sunt indust i'7ii2 Po8i6i' no'st (222 ? H'id'-deJ - S'n4o d 3o 5e' cu +)'s sc(8ut! d' det'79nd 4iec' e cu39nt - CIA! i' ! 1n'inte' ei! OSS n-'u 4(cut dec9t 'st'J B' ', con)uc 't chi' 7i cu M'4i'"! i' du,ne't' o 7tii .e 4ect! cu, 7tii 7i ce-' 4ost 1n It')i' 1n "#;L2 E 'de3( 't! ,'i t9 8iu c9nd ' 4ost cu 's'sin' e' )ui Fide) C'st o! 'u d't-o-n 5' (2 Kn schi,5! 1n "#$-! c' s(-i e)i5e (, .e ost'ticii no7t i! nu ne-', 4o)osit de Is 'e) 7i de A '5i' S'udit(H E ne3oie s(-6i cite8 7i ')te eGe,.)eH ? Nu 3( ,'i osteni6i! do,nu)e ',i ')2 Kn esen6(! do i6i s( .'s(, cui3' .ontu)222 C' e ' 4i 6' 'H M' e' B it'nieH ? Ne+'ti3J Si+u ! din .unct de 3ede e tehnic! ' 4i o eGce)ent( so)u6ie2 De7i i-', c', Bu,u)it ' i.i)e! . i39nd-o de 3e it'5i)e .o t'3io'ne! RoM') N'3M (,9ne e,' c'5i) de e4ic'ce 7i 1nt utotu) de,n( de t 'di6ii)e ei2 Kn 8iu' de '8i 1ns(! e' nu ,'i eGe cit( 1n c'd u) NATO dec9t (s.unde i +eo+ '4ic eGt e, de )i,it'te 7i nici nu 's.i ( )' ,'i ,u)t2 O ! c)ientu) nost u se '4)( eG'ct 1n cent u) unei 8one c' e-i de eso tu) nost u eGc)usi32 D'c( unit(6i 5 it'nice! de un ti. ,'i s.eci')! ' 4i su5it t i,ise 1nt -'co)o! 4( ( c' noi s( 4i, in4o ,'6i 1n ,od o4ici') 1n )e+(tu ( cu ,isiune' )o ! '7' cu, e u8'n6' 1nt e M' ine)e no'st e! o
"

AutenticF . e+(tind de5' c' e' din Sici)i'2 O se ie de ,'4io6i '4)'6i 1n .u7c( ii)e ',e ic'ne 'u 4ost e)i5e '6i 7i eG.edi'6i 1n insu)( c' s( c ee8e . int e )oc')nici 7i C4',i)iiE un c)i,'t 4'3o '5i) o.e '6iunii ,i)it' e . oiect'te <n2t2=2

79

se',( de .e so'ne 7i de )' ei 7i de )' noi 7i-' .une di3e se 1nt e5( i2 A 4i de 'Buns o u eche indisc et( 7i222 B oPn '. o5( d9nd din c'.F ? A7' e! '7' e2 Kn 't' i condi6ii! nu 3(d dec9t F 'n6'2 Ne,'i4(c9nd .' te din NATO! nu ' e de d't socote')( ni,(nui2 D' 7i 'co)o 'u eGist't Cscu +e iE@ iscu i)e (,9n 'n')o'+e2 S'n4o d nu (s.unse i,edi't2 So 5indu-7i .e-nde)ete c'4e'u'! di ecto u) 'dBunct 1) o5se 3( .e 4u i7@ cu . i3i e' .ie dut( 1n de.( t( i! ',i ')u) .( e' s( c()(to e'sc( .e o ')t( .)'net(2 Nu du ( 1ns( dec9t o c)i.(2 Cu o )ic( i e ,')i6io's( 1n ochi! t 9nti .e ,'s( 'su) din ,9nec(F ? Nu 7i d'c( te-'i 'd es' Co,'ndo u)ui2 B oPn idic( .'h' u) de .' c( ' 4i 3 ut s( 1nchine un to'st! s')ut9nd 1n 'cest 4e) '5i)it'te' cu c' e inte )ocuto u) s(u 7tiuse s(-7i 'tin+( sco.u)2 Kn'inte de ' .( (si CIA2 S'n4o d 1i de83()uise eGisten6' 7i o)u) ocu)t ') co,'ndo u)ui E D,'nn! co,unic1ndu-i cu 'cee'7i oc'8ie 7i nu,( u) de te)e4on )' c' e .ute' 4i sun't 1n c'8u i eGce.6ion')e2 ? S( 'd,ite,222 8ic 5ine! s( 'd,ite, c( '7 i85uti s(-) cont'cte8 .e Co,'ndo ! 'st' 1nc( n-' 4i de 'Buns2 Di i+uito ii 4 'nce8i222 ? Co,'ndo u) ' 7ti s(-i con3in+(2 P e7edinteBe B' s'c e un ti.J L' 4e)! P i,u) ,inist u 7i ,inist u) A.( ( ii2 Kn '4' ' )o ! 4o' te .u6ini 3o 4i )' cu entF 7e4u) St'tu)ui-M'Bo ') M' inei 7i ',i ')u) co,'nd'nt ') Fo 6e)o su5,' ine2 Ki cunosc .e ',9ndoi 1nc( de ,u)t 7i +' 'nte8 .ent u ei2 Vo 7ti s( ')e'+( eGecut'n6ii! 1n .)us! M' in' 4 'nce8( dis.une de ,iB)o'ce 'dec3'teF un su5,e si5i) conce.ut s.eci') .ent u ' 'co d' 'Buto !su5,' ine)o '4)'te 1n di4icu)t'te2 Bun! ,'i 1nco)o discut(, 7i det')ii)e2 ? O secund(! do,nu)e ',i ')2 Kn ce-'6i s.us! n-'6i 6inut cont de so3ietici2 Ni d'c( se e.ed 7i ei s(-i 'Bute .e con4 '6ii )o c' e222 ? Ei! Do',ne! 3(d c( nu ,-'i 1n6e)esF so3ieticii h'5' n-'u de ce)e 1nt9,.)'te2 CC)ientu)E nost u este i,o5i)i8't )' o 'd9nci,e de ""0 ,et i2 C' 't' e! nu .o'te e,ite! i' u7ii n-'u

80

nici un ,oti3 de 1n+ iBo ' e! d't 4iind c( un SNLE" nu e,ite niciod't(2 Nici ')e )o ! nici ')e no'st e2 Le t i,ite inst uc6iuni! d' nu se 7tie d'c( 'ceste inst uc6iuni sunt s'u nu ece.6ion'te2 ? C', isc'nt( to't( .o3este' 'st'F ? E o e+u)( '5so)ut(F disc e6i' conte'8(J ? D' d'c( Cc)ientu)E! 1n c'd u) ,isiunii s')e - .e c' e nu o cuno'7te, - ' . i,it toc,'i o dinu) s( 1nc')ce 4'i,o's' du,ne'3o'st ( e+u)(H ? EGc)usJ A 4i 4ost inst'nt'neu e.e 't 7i )oc')i8't +onio,et ic2 A, 4i t i,is n'3e! '3io'ne c' e nu )-' 4i sc(.'t din ochi 7i c' e s-' 4i 6inut sc'i de e) s(.t(,9ni de-' 9ndu) d'c( ' 4i 4ost ne3oie2 A, 4(cut-o deB' de sute de o i! )' 4e) 7i 5 it'nicii 7i 4 'nce8ii2 O ic' e i-' 4i 4ost ,isiune'! e ' so tit( e7ecu)ui2 NuJ Aici e ,' e' no'st ( 5'4t(@ cei de )' A,i ')it'te' din Lenin+ 'd do , c' ni7te .ui7o i2 B oPn nu se d(du 1ns( 5(tutF ? Ni d'c( ',icu) nost u )'nse'8( o ')t( 5')i8(-e,i6(to c' e! de 'st( d't(! 3' 4unc6ion' no ,')H ? Cu totu) i,. o5'5i)2 A7 8ice! chi' ! eGc)us2 Mes'Bu) .e c' e n-' i85utit s(-) t 'ns,it( e c'te+o icF 1nt e+u) echi.'B e 1n co,(2 Kn 4ine! .un9nd (u) 1n'inte! 'd,it c( ti,.u) ' .ute' )uc ' 1,.ot i3' no'st (2 De 'cee' 7i t e5uie 'c6ion't cu ,'Gi,u, de '.idit'te2 O i! . in6 -o 1nt9,.)' e de-' d e.tu) . o3iden6i')(! CCo,,'nd'nt HouotE/ - 'cest'-i nu,e)e su5,' inu)ui 4 'nce8 ti. escueL - se '4)( 1n 'cest ,o,ent 1n At)'nticu) de No d! de.)'s9ndu-se de )' Sc'.' F)oP )' H')i4'G2 Este t '3e s' e' s' in'u+u ')(! un soi de tu neu de . o.'+'nd(2 Cu un .ic de no oc! ' .ute' inte 3eni! . o4it9nd de oc'8ie2 D'3e! s.e c(-6i d'i se',' c( ', c9nt( it to'te 7'nse)eH Deci! int i 1n ho (! d' s'u 5'H
" Su5,' in nuc)e' )'ns'to de 'chete <Sous-,' in nucD'i e )'nceu dVen+ins= <n2'2=2 Pe .' cu su) c( 6ii 3o, 4o)osiF Su5,' in 'to,ic .u t(to de 'chete <SAPR= <n2t2= / Nu,e)e unui o4i6e 4 'nce8 de ,' in(! eG.)o 'to ') '5isu i)o oce'nice )' 5o du) 5'tisc'4e)o <n2'2=2 L S')3'to <en+)2= <n2'!=2

81

B oPn 89,5i cu +u ' .9n( )' u echiF ? V-'6i 1ndoit ,(c' o c)i.(! 1n ,od se ios! do,nu)e ',i ')H ? Nu! D'3e! te cunosc . e' 5ine2 Acu,! 'scu)t(-,( 'tent! 1i te)e4one8i Co,'ndo u)ui 7i-i eG.ui situ'6i'2 S.une-i c( t i,it )' P' is un o4i6e ! '5so)ut de 1nc ede e! c' e 3' .)ec' 1n se' ' 'st' cu un '3ion CConco deE '39nd )' e) un dos' co,.)et2 O4ici')! o,u) e 1n .e ,isie 7i 3' descinde )' hote)u) CC i))onE! eG'ct 3i8'3i de Ministe u) M' inei2 D'c( 'cce.t(! 4 'nce8ii nu 3o '3e' ')tce3' de 4(cut dec9t s( t '3e se8e st 'd' c' s(-) cont'cte8e2 Nu-i de .ie dut nici o secund(2 EGecut' e'J T T T Kn tot )'+( u) occident')! nu,( u) ce)o c' e cuno7te'u te)e4onu) .e c' e S'n4o d 1) 1nc edin6'se )ui B oPn! o,i69ndu-) cu 5un( 7tiin6( .e nou) di ecto .)in ') CIA! .ute' 4i socotit .e de+ete2 De')t,inte i! .u6inii .u7i )' cu ent e 'u do' ' ' eo i 7e4ii o4ici')i 'i Se 3icii)o S.eci')e ')e 6( i)o es.ecti3e! e. e8ent9nd o e6e' de e)'6ii .e c' e Co,'ndo u) o e8e 3'se st ict 4o)osin6ei .e son')e2 Ascu)t9ndu-) .e ',e ic'n! E D,'nn ' 1n6e)es '.id eGt e,' u +en6( ' o.e '6iunii! d9ndu-7i 1n 'ce)'7i ti,. se','! cu o und( de t iste6e! c( sosise ,o,entu) s(-i .'se8e! cu 'de3( 't! 1n tot')it'te! )ui Const'nt Meunie to'te .9 +hii)e co,en8i)o 2 ? Nu ,'i sunt es.ons'5i)u) cu ni,ic! dec)' ( e) inte )ocuto u)ui s(u! d' 3( 3oi conect' cu cine3'222 ? Kn nici un c'8J eGc)',( B oPn2 Nu 3 e, s( '3e, de-' 4'ce dec9t cu du,ne'3o'st (2 Cent ')' du,ne'3o'st (222 ? Cine 3-' .o,enit de '7' ce3'H Ce-', ,ont't eu e o ,ic( Cdu+he'n(E se.' 't( c' e . e8int( to'te +' 'n6ii)e .osi5i)e2 R(s.und .ent u e'222 ? Nu-i chi' cee' ce ne-' con3eni2 A 4ost 1ntotde'un' 3o 5' s(222 ? Ascu)t'6i-,(F t 't'6i cu ei c' 7i cu, '6i t 't' di ect cu ,ine2 Ni! d'c( '7' ce3' 3( .o'te )ini7ti! '4)'6i c(! din c9nd 1n c9nd! ,'i d'u c9te o 'it( .e .unte' de co,'nd( ' 'ce)ui shi."2 B oPn e4)ect( .u6in! '.oi de.use ' ,e)e2
"

N'3( <en+)2= <n2t2=2

82

? O2A2 Voi )u' )e+(tu ' cu o,u) du,ne'3o'st (2 O icu,! ',i ')u) S'n4o d 3i-) eG.edi'8( .e )ocotenent-co,'ndo u) &' cM! c' e 3' .o.osi .este c9te3' o e )' CC i))onE! cu to'te in4o ,'6ii)e neces' e2 P' o)' 3' 4iF (,9ne s( ,( e3'n7e82 Ast'-i totu)2 Acu,! e 9ndu) du,ne'3o'st (2 Au8ind nu,e)e o4i6e u)ui! E D,'nn 17i e. i,( o u7o' ( t es( i e2 Conson'n6' e3oc' o ',inti e 1nde.( t't(@ .o'te c( e' eG.)ic' 7i ')e+e e' ce)ui t i,is2 A7e8( ece.to u) 1n 4u c( 7i ' unc( o . i3i e s' c'stic( .endu)eiF o e)e dou(8eci 7i unu t ei8eci! o no'.te ')5( 1n .e s.ecti3( .ent u ,u)6i! d' .otu) ,e it' ostene')'2 B oPn 7i Meunie s-'u +(sit i,edi't .e 'cee'7i )un+i,e de und(2 Si,6ind c( inte )ocuto u) s(u e . eocu.'t! 1n . i,u) 9nd! de e4ic'cit'te! di ecto u) 'dBunct ') CIA i-' . e8ent't 4'.te)e 4( ( oco)i7u i! 1n 4iG 7'.tes. e8ece ,inute .e ce's! conchi89ndF ? Pute6i . 'ctic' 'uto.si'! du.( c' e estitui6i co .u) 4',i)iei2 Sin+u u) )uc u .e c' e-) do i, e s( de6ine, co.i' e8u)t'te)o 2 So )on+J" Du.( nu,'i c9te3' c)i.e! te)e4onu) sun' 1n 5i5)iotec' . i,u)ui ,inist u2 De un s4e t de 3e'c! Re'n-P'u) M' 5 ie e ' c edinciosu) scutie ') . e7edinte)ui B' s'c2 Acest' 1) . o.u)s'se ,'i 1nt9i )' A.( ' e! c' '.oi s(-) 'duc( )' M'ti+non/2 Po)itehnici'n d' nu 7i c'd u did'ctic! o5 ') ,uncii! e3it9nd Cont'ctu) cu ,'ss-,edi'! M' 5 ie nu e ' de)oc .o.u)' ! 1n .o4id' eu7itei .o)iticii . o,o3'te de e)2 Kn 4o u) s(u inte io ! su4e e' de .e u ,' 'cestei st( i de )uc u i! d' e ' in4)eGi5i) 1n hot( 9 i)e s')e2 Co)one)u) nu o5i7nui' s(-) sune )' o e ne.ot i3ite2 P e,ie u) 1) 'scu)t( 4( ( s(-) 1nt e u.(! '.oi 1) 1nt e5( do' F ? P( e e' du,ne'3o'st (H L' ce)()')t c'.(t ') 4i u)ui! Const'nt Meunie schi6( un 89,5et2 E ' .ent u . i,' o' ( c9nd P i,u) ,inist u u8' 4'6( de e) de 4o ,u)' concis(! 4o)osit( 1n'inte nu,'i 1n discu6ii)e cu Co,'ndo u)2 L'ns(! 4( ( e8it' eF
" /

Cu 5ine! .e cu 9nd <en+)2= <n2t2=2 Re7edin6' .' i8i'n( ' P i,u)ui ,inist u <n2t2=2

83

? M' 7(,! do,nu)e P i,-,inist uJ ? P e7edinte)e se '4)( 1n E+i.t .ent u 1nc( .'t u 8i)e222 Co)one)u) sesi8( .e 4ect ce su51n6e)esu i con6ine' 'ce'st( 4 '8(@ nici un' din 4o ,e)e .osi5i)e de co,unic'6ie cu A,5's'd' F 'n6ei din E+i.t nu o4e e' su4iciente +' 'n6ii de secu it'te .ent u '5o d' e' unui c'8 de de)ict2 Insist(F ? T e5uie 'c6ion't c9t se .o'te de e.ede2 Atunci! 4ide)u) .u t(to de .')o7 ') . e7edinte)ui B' s'c 4(cu do3'd' 3e it'5i)e)o s')e di,ensiuniF ? De 'co d2 K,i 'su, 1nt e'+' (s.unde e2 Kn 'cest 4e)! 1n c'8u) unui e7ec! P e7edinte)e nu 3' 4i222 L' ce)()')t c'.(t ') 4i u)ui! Meunie ! de7i nu e ' de)oc +enu) de o, c' e s( .ice! cu un' cu dou(! 1n 'd,i '6ie! '. o'.e c( se si,6i 1,5o)dit s( i' .o8i6i' de d e.6i 7i s( s')ute2 Se + (5i s( '4i ,eF ? Vo, eu7i! ,'i eG'ct! ,' in' ii no7t i 3o eu7i2 ? Kn e+u)(2 I'u )e+(tu ' cu ,inist u) A.( ( ii2 ? I' eu ,( ocu. de cee' ce-,i incu,5(2 Res.ecte)e ,e)e2 Pun9nd ece.to u) 1n 4u c(! eGc)',(F ? st' d'! senio J M' e no oc .e B' s'c s(-) 'i5( d e.t .i3ot 1n echi.(J Kn o ' c' e ' u ,'t! 3echiu) 4o t ' cunoscut o intens( 'cti3it'teF c')cu)'to' e)e 7i-'u scotocit ,e,o ii)e! di3e 7i '+en6i 'u 4ost s,u)7i din .'tu i)e )o ! echi.'Bu) unui '3ion s-' 1nd e.t't! 8o it! s. e '.' 'tu) .e c' e ,ec'nicii 1) . e+(te'u de 85o ! 'uto,o5i)e 'u .o nit s( +one'sc( . in no'.te2 C9nd socoti c( n-' uit't ni,ie! co)one)u) idic( ece.to u) din 4u c(2 ? K) .un .e Co,'ndo )' cu ent! 1) in4o ,( e) .e 'dBunct2 E de d'to i' ,e' s-o 4'c2 A,e ic'nii )-'u '5o d't 1nt9i .e e) 7i sunt con3ins c( n-' 4i 39ndut un 'se,ene' .ont ni,(nui ')tcui3'2 ? A7' cu, 1) cunosc! 'cu, st( s( 4i' 5(2 P' ie8 c( e cu ,9n' .e te)e4on2 Knt -'de3( ! E D,'nn (s.unse de )' . i,u) '.e)! 'scu)t( 4( ( co,ent' ii 7i nu e,ise dec9t o su+estie c9nd! Meunie is. (3i e)'t' e'F ? S.e s(-) 1ns( cine8i .e 5(i't cu ,isiune' 'st'2 Co)one)u) 17i ,iBi ochii2
84

? L-', dese,n't! 1nt -'de3( ! .e Est'5)et2 ? Pe 4ect2 Mu)6u,esc c( ,-'i in4o ,'t2 No'.te 5un(222 d'c( .ot u ' '7' ce3'2 Co,'ndo u) )(s( ece.to u) 1n 4u c( 7i! idic9ndu-se! se 1nd e.t( +9ndito s. e 4e e'st ' deschis(@ (,'se 'co)o c9te3' c)i.e! '.oi 17i 1n+(dui o '5'te e de )' e+i,u) 4iG't 7i-7i o4e i un 3echi ' ,'+n'c2 Knc()8ind .'h' u) 1nt e .'),e! se e8e,( de 5')ust 'd( 7i .o ni s( n'3i+he8e 1n t ecut2 L' A)+e ! .'t u +ene ')i se (scu)'se ( 1,.ot i3' )ui de &'u))e2 Puciu) ' 4ost 1nn(5u7it .e )oc! . ot'+oni7tii )ui! ' est'6i s'u int '6i 1n c)'ndestinit'te2 Kn te ito iu! ' ,'t' e ' st(.9n( .e situ'6ie! 6in9ndu-i )' es.ect .e 4e))+h'" d' te o i7tii FLN/u)ui! co,'ndou i)e OASL 7i .o)i6ii)e .' ')e)e se c(s(.e'u 1n o '7e! unde nu,( u) 3icti,e)o inocente e ' de o dinu) sute)o 2 T9 97-+ (.i7! A)+e i' se 1nd e.t' s. e inde.enden6(2 E D,'nn detest'se 'ce'st( .e io'd( 1n c' e du7,'nu) de ie i de3ene' . oteB'tu) de ,9ine2 Fide) 4( ( e8e 3e ce)ui c' e! 1n s.i itu) s(u! (,9ne' conduc(to u) F 'n6ei Li5e e! ' i85utit! totu7i! s( nu 4ie di ect ',estec't 1n o.e '6iuni ce-i e.u+n'u! cons'c 9ndu-se inte+ ') co,5'te ii inte 3en6ii)o di4e ite)o Se 3icii Sec ete c' e! 1n situ'6i' d't(! .( e'u s( se 4i ')i't 1,.ot i3' F 'n6ei2 Knt -o 8i! .e c9nd se 1nto ce' din O'sis;! du.( ce deBuc'se o tent'ti3( de s'5ot'B! +' d' s' de co .! un 4ost ,e,5 u ') co,'ndou i)o M' inei! i-' e8u,'t situ'6i'! '7' cu, o 3ede' e)F ? Chi' d'c( nu ,e + ,9n9-n ,9n(! A&B-u) 7i CIA ne e+u)e'8( c' e ,'i de c' e2 V( s.un eu! do,V)e co,'nd'nt! tot 5o de)u) (st' e c' s( ne su4)e .et o)u) s'h' i'n2 O.ini'! 'st4e) eG. i,'t(! 1) ,'i 1n3ese)i .e E D,'nn@ 'dese'! 'de3( u) iese din +u ' ce)o ,'i si,.)i cu duhu)2
Denu,i e d't( )u.t(to i)o ')+e ieni .ent u inde.enden6( <n2t2=2 F ont de Li5e 'tion N'6ion')e! . inci.')u) 'd3e s' ') ,en6ine ii A)+e iei c' Cte ito iu 4 'nce8 de .este ,' eE <n2t2=2 L O +'nis'tion de )`A ,ee Sec ete! + u.' e c)'ndestin(! .' ',i)it' (! 3io)ent 'nti+'u))ist( <n2t2=2 ; De.' t',ent ') S'h' ei 4 'nce8e <n2t2=2
/ "

85

Kn 'ceste ci cu,st'n6e! unu) din . ietenii s(i! '3oc't ce )uc ' 1n do,eniu) . o5)e,e)o inte n'6ion')e! )-' 1n7tiin6't de do in6' unui o4i6e ',e ic'n de '-) 1nt9)ni 1n ,od disc et2 Identit'te' o4i6e u)ui )-' int i+'tF )ocotenentu) Ro5e t S'n4o d nu e ' ni,eni ')tu) dec9t 't'7'tu) n'3') 'dBunct .e )9n+( A,5's'd' St'te)o Unite2 CD'c( ' cioc(nit eG'ct )' u7' )' c' e t e5ui' s( cioc(ne'sc(! 1nse',n( c( 4)(c(u) (st' e ') d 'cu)ui de 5ine in4o ,'t! 17i s.use e)! cee' ce nu eGc)ude 1ns( 3 eo ,ic( .o c( io' (E! 4'.t .ent u c' e ,odi4ic(! 1n u)ti,u) ,inut! )ocu) 1nt9)ni ii2 S'n4o d 17i 4(cu '.' i6i'! senin! d' de)oc ',(+it de . eteGtu) in3oc't .ent u 1n)ocui e' e)e+'ntu)ui CNoces de R'nnetteE cu un ,ic est'u 'nt din c' tie u) S'int-Su).ice2 Co,'ndo u) 't'c(! 5e 5ece7teF ? C( ui 4'.t d'to e8 .)(ce e'H222 ? Knt9,.)' e' 4'ce! do,nu)e co,'nd'nt! s( de6in! cu tit)u .e son')! in4o ,'6ii de n'tu ( s( 3( inte ese8e2 Sunt dis.us s( 3i )e co,unic! d' cu o condi6ie222 E D,'nn n-'3e' o5iceiu) s( se )'se ,'ne3 't! d' de d't' 'st' hot( 1 s( 'cce.te2 Knt -'de3( ! in4o ,'6i' e ' eGce.6ion')(F nici ,'i ,u)t! nici ,'i .u6in! 's'sin' e' +ene ')u)ui de &'u))e2 Con6ine' totu)F d't'! )ocu) 'tent'tu)ui! .)'nu) o.e '6iunii! nu,e)e co,.)oti7ti)o ! 'd ese)e )o ! chi' 7i itine ' iu) de e.)ie e du.( 'tent't2 A,e ic'nu) .( e' s( 7tie totu)! de .' c( 4(ce' e) 1nsu7i .' te din co,.)ot2 C9t . i3e7te condi6i'! 'ce'st' e ' u ,(to' e'F unu) din .' tici.'n6i - o 4e,eie - t e5ui' s( sc'.e de .o)i6ie! s( .o't( .( (si F 'n6' 7i s( nu de3in( o5iectu) uno in3esti+'6ii u)te io' e2 E D,'nn 1nchise c' ne6e)u) 1n c' e not'se totu)! du.( c' e! '.)ec9ndu-se c(t e inte )ocuto u) s(u! 1nt e5( '. o'.e 7o.titF ? De ceH S'n4o d de3eni 6e'.(nF ? Mi-'6i d't cu39ntu) du,ne'3o'st ( de ono' e! do,nu)e co,'nd'nt2 ? Ni ,i-) 3oi 6ine2 Kn+(dui6i-,i 1ns( s( 4iu ,i 't2 M'i 1nt9i! . eci8i' de83()ui i)o du,ne'3o'st (2 C' s( 7ti6i 't9te'! ' 1nse,n' s( 4'ce6i .' te din echi.(2
86

? D'c( )uc u i)e st(te'u '7' ' 4i 4ost de 'Buns o sc iso' e 'noni,(2 Vede6i du,ne'3o'st (! do,nu)e co,'nd'nt! ', ce' ,'i ,' e 'd,i '6ie .ent u +ene ')u) de &'u))e222 ? D'c( ' 4i s( Budec du.( 'c6iuni)e uno ' din Se 3icii)e de c' e dis.une6i! co,.'t io6ii du,ne'3o'st ( sunt de.' te de ' 1,.( t(7i 'cest senti,ent2 ? Ni + e7esc 4o' te ,u)tJ Cu, ' + e7it 7i Roose3e)t detest9ndu-) .e de &'u))e 7i ced9ndu-i )ui St')in! .e o ni,ic' to't(! Bu,(t'te din Eu o.'2 Noi! ',e ic'nii! nu ,'i '3e, 3oie s( ne 1n7e)(, 'su. ' 'de3( '6i)o no7t i 'd3e s' i2 Co)oni')is,u) 4 'nce8! s'u '7'-8isu) co)oni')is,! este un 4)e'c .e )9n+( ',enin6' e' .e c' e o e. e8int( Uniune' So3ietic( .ent u 1nt e'+' )u,e )i5e (2 O ! 1n c'8u) unei c i8e + '3e 1nt e Mosco3' 7i >'shin+ton! sunt con3ins c( de &'u))e nu 3' 7o3(i 'su. ' conduitei ce se i,.une ' 4i 'do.t't(2 Pent u ,ine 'cest' e )uc u) ce) ,'i i,.o t'nt2 Co,'ndo u) 1) '. o5( cu un se,n ') c'.u)ui! '.oi chestion(F ? Ni c' e ' 4i '.o tu i)e cu do',n' es.ecti3(H S'n4o d ,u ,u (! cu ochii .)ec'6iF ? O iu5esc2 A7te'.t( un co.i) de )' ,ine2 M'i de3 e,e s'u ,'i t9 8iu! ' 4i c'.tu 't(222 d'c( nu 7i ,'i (u2 &o i)e)e du,ne'3o'st ( sunt 'dese' 4o' te222 eG.editi3e2 A7' ce3' nu do escJ conchise e) .e un ton c'te+o ic2 ? Kn . i,u) 9nd! nu sunt +o i)e)e ,e)e 7i '.oi222 E D,'nn consu)t( noti6e)e din c' ne6e)F ? A.oi222 h9,222 e 7i ,( it't( cu un .e son'B i,.o t'nt2 Din c'te+o i' ce)o c' e nu di3o 6e'8(2 O5 '8u) t9n( u)ui o4i6e se 1,.u .u (F ? So6u) nu ,'i e. e8int( de ,u)t ni,ic .ent u e'2 Din conside ente cu totu) so dide! 4',i)i' ' unit-o 1nc( de 4o' te t9n( ( cu 'cest T' tu44e"! .oseso ! de')t,inte i! ') uno +ustu i222! h'i s( )e 8ice,! Cs.eci')eE2 C ede6i c( e neces' s( )e e3ocH222

Pe son'B din .ies' o,oni,( ' )ui Mo))ie e! . ototi.u) 4'n4' onu)ui! ') i.oc itu)ui 7i ') 3en')u)ui <n2t2=2

"

87

? A3e6i d e.t'te2 #o personal remar,s2 S.une6i-,i! 1ns(! d'c( in4o ,'6ii)e .e c' e )e de6ine6i . o3in de )' e'! 1nse',n( c( e su4)etu) conBu '6iei2 ? Mic'e)' e 4iic( 7i ne.o't( de co)oni7ti2 Cei doi 4 '6i 'i ei 'u 4ost sco.i6i 7i '.oi 1nBun+hi'6i de e5e)i2 E' )e-' desco.e it c'd'3 e)e2 S'n4o d 1) . i3i .e E D,'nn d e.t 1n ochiF ? E ne3oie s( 3( s.un ,'i ,u)tH ? Nu! e de . isos2 Co,'ndo u) se scu)(F Knd't( ce 5'nd' 3' 4i neut ')i8't(! do',n' 3' 4i condus(222 De 4'.t! unde 'nu,eH ? B uGe))es o i 7i ,'i 5ine! A,ste d',2 Voi e8o)3'2 Restu) nu ,( ,'i inte ese'8(2 ? EG'ctJ K7i st 9nse ( ,9ini)e2 Peste ,'i .u6in de o s(.t(,9n(! co,.)oti7tii! 1,. esu '6i 1nt -o e7edin6( de 6' (! e 'u 4ie do5o 96i! 4ie se sinucide'u c' s( nu c'd( . i8onie i2 Kn 'Bun! .oseso' e ' unui .'7'.o t 4')s! eGecut't de o ,9n( de ,'est u! Mic'e)' t ece' 4 ontie ' )' 5o du) unei ',5u)'n6e2 C9te3' )uni ,'i t9 8iu! i85ucne' c i8' cu5'ne8(2 F 'n6' ' 4ost . i,'! 1n'inte' M' ii B it'nii! c' e ' t ecut de .' te' St'te)o Unite2 Knt e ti,.! E D,'nn 4usese .)'s't 1n 4 unte' Se 3icii)o S.eci')e2 A dou' 8i du.( et '+e e' 'chete)o so3ietice din Cu5'! '3oc'tu) c' e-) .usese 1n )e+(tu ( cu S'n4o d i-' te)e4on't 'c's(2 ? A, s( 3( t 'ns,it un ,es'B din .' te' ',icu)ui nost u co,un2 P o5'5i) e codi4ic't2 ? Ascu)t2 ? M for Mi,e passed a-a., stop, it/s a bo., stop, .ou see0 1 -as ri'(t2" Kn )inii ,' i! e ' un (s.uns )' to'te 1nt e5( i)e .e c' e E D,'nn 7i )e-' 4i .utut .une2 C9nd! du.( 'ni ,u)6i! )-' 1nt9)nit .e S'n4o d 1nt -un c'd u o4ici')! ',9ndoi s-'u dec)' 't 1nc9nt'6i c(! 1n s49 7it! .ot 4'ce cuno7tin6(2 Cont'ctu) ' 4ost ,entinut! d' 4' ( nici o ')u8ie )' t ecut2
"

M <de )' Miche)= cu t i,ite e s. e ce 3' 4i2 E 5(i't2 Vede6i! ', '3ut d e.t'te <en+)2= <n2'2=2

88

Co,'ndo u) 17i te ,in( .'h' u)2 Me,o i' nu-) t (d'se nici de d't' 'st'F .'7'.o tu) .e c' e-) . ocu 'se Mic'e)ei .u t' un ni,e 4o' te (s.9ndit! co es.un89nd 7i 4i8icu)ui tine ei 4e,eiF &' ci'2 ? &' ci'222 &' cM222 ,u ,u ( Co,'ndo u)2 S( 4ie do' o coinciden6(H T T T Minist u) A.( ( ii 7i 7e4u) St'tu)ui-M'Bo ') M' inei sosi ( 1n 'ce)'7i ti,. )' M'ti+non! 1nt e59ndu-se c' e ' .ute' 4i ,oti3e)e 'cestei con3oc( i noctu ne2 S,u)s din PeeD-end-u) .e c' e 7i-) .et ece' )' 6' (! ,inist u) .u t' un .u)o3e 7i un s'cou din tPeed2 A,i ')u) e ' 1n 6inut( de se' (F 3ene' de )' o ece.6ie o4e it( )' Mu8eu) M' inei de 4o7tii e)e3i 'i Ac'de,iei N'3')e2 Phi)i..e Ve neui) <8isF Fi)i. ce) F u,os= .osed'! 1n '4' ' . o. ii)o c')it(6i 7i .e 'cee' de ' 7ti s(-7i ')e'+( 'ntu 'Bu)2 Ne4u) s(u de c'5inet e ' un ,onu,ent de in+enio8it'te! i' Denise! so6i'! cu t ei8eci de 'ni ,'i t9n( (! 1,5in' 4 u,use6e' cu inte)i+en6'2 O4i6e u) 3o 5i )' te)e4on din 5i ou) di ecto u)ui Mu8eu)ui2 P e,ie u) eco,'nd'se ,'Gi,u, de disc e6ie2 V(89ndu-) .e ',i ') 1nconBu 't 7i 'c'.' 't de . ietenii s(i din tine e6e! 7e4u) de c'5inet se 'd es( 1n 7o'.t( so6iei2 Ace'st' si,u)( o u7o' ( indis.o8i6ie! )(s9nd s( se 1n6e)e'+( c(! 1n st' e' 1n c' e se '4)(! e c9t se .o'te de 4i esc 7i cu.)u) se eschi3( su5 . i3i i)e 1nduio7'te ')e ce)o . e8en6i2 A,i ')u) o )(s( 1n 4'6' e7edin6ei conBu+')e de .e rue Ro.ale2 Kn ti,. ce u c' )' 3o)'n! du.( ce eG.edi'se 7o4e u)! e' 1i ,u ,u (! t'nd u! )' u echeF ? D'c( nu te 1nto ci . e' t9 8iu! d '+u)e! ', .ute' t 'ns4o ,' ,inciun' 'st' 1nt -o 4e icit( .e s.ecti3(2 Ve neui) 1) 'scu)t( .e P i,u) ,inist u! cu ochii sc(.( 9nd de inte es2 Minte' s' e ' .e 4ect '.t( s( e7'4ode8e un .)'n de 5(t'ie! )(s9ndu-se! totod't(! .u t't( de o du)ce e3e ie2 Se te,e' do' de 1ncetine')' ,ec'nis,e)o 'd,inist 'ti3e! 4'cto u) ti,. .( 9ndu-i-se . i,o di')! d' M' 5ie 1) )ini7tiF ? P e)u'6i '4'ce e'! do,nu)e ',i ')! coo don9ndu-3( cu Se 3icii)e S.eci')e2 A.oi! 1nto e9ndu-se s. e ,inist u) A.( ( iiF
89

? Scu tci cuit(, St'tu)-M'Bo ') A ,'tei2 A)t,inte i! n-o ,'i sco'te, )' c'.(t2 De 'co dH Ce) inte .e)'t 5o,5(ni ce3'! d' nu .utu dec9t s( '. o5e2 Ve neui) se idic( 1n .icio' eF ? D'c(-,i .e ,ite6i! do,nu)e P i,-,inist u222 ? Duce6i-3(! do,nu)e ',i ')! d' insist 'su. ' 'cestui .unctF e 3o 5' nu,'i 7i nu,'i de cu)e+e e de in4o ,'6ii2 O ice ecu +e e )' 4o 6( este '5so)ut eGc)us(2 D'c(! totu7i! 1n ,od eGce.6ion')! so3ieticii nu se '4)( 1n st' e' c' e ne-' 4ost desc is( 7i ,'ni4est( inten6i' de ' se o.une tent'ti3ei no'st e de222 'sisten6( u,'nit' (! o dinu) ,eu este de ' ne et '+e i,edi't2 V( 3o 5esc 1n nu,e)e . e7edinte)ui Re.u5)icii! co,'nd'ntu) su. e, ') Fo 6e)o A ,'te2 ? A, 1n6e)es .e 4ect2 Res.ecte)e ,e)e2 Re3enit )' sediu) de .e ue RoM')e! Ve neui) ,e se de-' d e.tu) 1n 5i ou) s(u! unde e ' '7te.t't de 7e4u) de c'5inet2 ? A3e6i .' te de un ,unte de 4e)icit( i 7i u ( i de 5ine! 1) 1nt1,.in( 'cest'! 89,5ind2 ? Me si! 5(t 9ne! 'i Buc't .e 4ect! c' de o5icei2 ? Me itu) e ') do',nei Ve neui)! o ,' e 'ct i6(2 ? A7'-i2 E! do' ! 4e,eie! nuH S( )(s(, 'ste'2 Ro'+(-) .e ',i ')u) Rou5'ud s( .o4te'sc(2 S.une-i c( e 4o' te u +ent2 Eu! unu)! ,( duc )' PC O.s2 Du.( ce descuie u7' 5)ind't( c' e .e ,ite' 'ccesu) )' Cent ')' O.e '6iuni)o ! ',i ')u) se 1nd e.t( s. e h' t' de .e ete c' e indic' .o8i6ii)e tutu o 5'sti,ente)o '4)'te 1n 'ce) ,o,ent .e ,' e2 Re6inu! cu s'tis4'c6ie! .e 'cee' ' .o t'3ionu)ui 'to,ic! CCh' )es de &'u))eE! n'3i+9nd 1n ,iB)ocu) At)'nticu)ui de No d! )u( un co,.'s 7i 1nce.u s( c')cu)e8e2 K) 1nt e u.se 4 e+'tonu)" de se 3iciuF ? Do,nu)e ',i ')! ',i ')u) Rou5'ud e )' te)e4on2 ? Vo 5esc din cu7c(2 CCu7c'E 1n c'u8( e ' o ,ic( 1nc(.e e cu .e e6ii de stic)( .este c' e .ute'u 4i t 'se d '.e ii + o'se2 Su,' ,o5i)'t( - o
Kn B' +onu) ,' in( esc 4 'nce8! c(.it'n de 4 e+'t(! + 'd co es.un8(to ce)ui de c(.it'n-co,'ndo s'u c(.it'n de 'n+u) II din ,' in' no'st ( ,i)it' ( <n2t2=2
"

90

c'n'.e' eGtensi5i)(! o ,'s(-5i ou! dou( 4oto)ii - e' se 3e'! de o5icei! c' )oc de e.'os .ent u o4i6e u) de se 3iciu2 Ne4u) St'tu)ui-M'Bo ! c' e o 4o)ose' cu . i)eBu) ,' i)o ,'ne3 e! 1i s.une' Cod'i' ,e' de cu+et' eE2 De 4'.t! 1n c'8 de (85oi! co,'nd',entu) u ,' s( se eGe cite dint -un ')t )oc! )' 'd(.ost de 5o,5e)e te ,onuc)e' e2 Ve neui) t 'se u7' du.( sine 7i idic( ece.to u)2 Accentu) c9nt(to ') )ui Rou5'ud! un . o3ens') .u s9n+e cu, 1i .)(ce' s( su5)inie8e! (sun( 1n '.' 'tF ? S')ut! Phi)i..eJ Ce se 1nt9,.)( de ,-' scos o,u) t(u din scuteceH Ne 't'c( u7iiH ? P i,oF nu2 SecundoF nu-6i .ot s.une ni,ic )' te)e4on2 ? Acoste'8( 'ici 1n 3ite8(222 7i nu su4)' ni,(nui o 3o 5(2 ? SosescJ Cei doi se cuno7te'u 1nc( din Nco')' Mi)it' ( de M' in(2 Ve neui)! '3i'to u)! 7i Rou5'ud! su5,' inistu)! u ,'se ( o c' ie ( .' ')e)(! eGe cit9nd 7i unu) 7i ')tu)! 4unc6ii din ce 1n ce ,'i i,.o t'nte2 Rou5'ud ' 4i .utut s( 4ie nu,it 7e4u) St'tu)uiM'Bo ! e) 7i nu Ve neui)2 P e7edinte)e B' s'c hot( 9se! 1ns(! ')t4e)2 Chi' d'c(-) 1nce c'se o u7o' ( ',( (ciune! nu o ,'ni4est'se niciod't(! ,u)6u,indu-se do' s( '.e e cu 1n3e 7un' e inte ese)e ' ,ei su,5' ine2 I,edi't du.( ce sosi )' Cent ')' O.e '6iuni)o ! Ve neui) 1) t 'se du.( sine 1n Ccu7c(E! du.( c' e 1nchise 5ine u7' 7i )(s( .e de)e)e2 Pe ,'s( st(te' 1ntins( o h' t( ' At)'nticu)ui de No d2 ? Mi-'i .ute' indic'! '. oGi,'ti3! unde se '4)( 1n . e8ent CCo,,'nd'nt HouotEH ? O c)i.(! te o+222 A .( (sit Sc'.' F)oP Boi di,ine'6'2 PIM" u) este de /* nodu i222 Kn )inii ,' i! ' t e5ui s( 4ie .e unde3' .e 'ici2 Rou5'ud indic( un 'nu,it .unct .e h' t(2 Lu9nd o i+)( C 's! Ve neui) se '.uc( s( ,(so' e! 1n7i 9nd ci4 e .e o 4o'ie de h9 tie2 ? P' c( s-' .ot i3iJ Bun2 Ki d'i o din s( 'tin+( 8on' do s')ei de )' ReMDB'nes2 Aten6ie! Ch' )es2 E u)t 'sec etJ
Po8i6i'! d u,u) 7i 3ite8' .e c' e o n'3( t e5uie s( )e 'do.te 1n u ,(to' e)e /; de o e <n2'2=2
"

91

? I' s.une! Phi)i..e! n-'i .ute'! totu7i! s(-,i eG.)ici222 ? De 'co dJ Ve neui) schi6( )' e.e8e')( t'5)ou) situ'6iei2 ? Sco.u) ,'ne3 ei e s( de.une, )' 5o du) )ui CCo,,'nd'nt HouotE o echi.( de doi-t ei o',eni! c' e s( .(t und( 1n inte io u) su5,' inu)ui so3ietic .ent u o ins.ec6ie ',(nun6it(2 ? Ni 'i .ute' s(-,i s.ui cu, 3o . oced' 'ce7ti R',es Bond" 'i no7t iH ? Fo' te si,.)uF . in cu.)' e2 ? Fo' te si,.)uH H'i s( 3ede,J Rou5'ud 17i 1n()6( ochii s. e ce F ? Ni tu 16i i,'+ine8i! scu,.u) ,eu '3i'to ! c( su5,' inu) de 5u8un' .e c' e-) t 'ns.o t( CHouotE nu 3' t e5ui dec9t s( se )i.e'sc( . ecu, o 3entu8( de coc' usn'cu)ui! 1n d e.tu) t',5uchiu)ui de s')3' e 7i s(-) des4'c(! '7'! .u 7i si,.)u2 Cu, .o6i 4i si+u c( ce)e dou( t '.e se 3o .ot i3i eG'ct un' .este ')t'H C' e este siste,u) de deschide e ') t',5uchiu)uiH Di',et u) )ui conco d( cu di',et u) 3'su)ui nost uH D' 4o ,' .e c' e o ' e coc' )ui I3'nH Fi -'7 s( 4iu! 3oi (7ti' de )' Ae on'3')( o )u'6i ,e eu '8n'J L' ""0 ,et i 'd9nci,e nu te ,'i Boci cu 1nce c'tu)J Et'n7iet'te' cu.)( ii t e5uie s( 4ie .e 4ect(J EG.)o8ii)e de 4u ie ')e su5,' inistu)ui de3enise ( )e+end' e 1n to't( M' in'2 Ve neui) 17i )(s( c',' 'du) s( se de4u)e8e 1n 3oie! '.oi continu(F ? R(s.unsu i)e i' 1nt e5( i)e t')e sunt! . o5'5i)! 1n dos' u) .e c' e ni-) 3' 'duce un o4i6e ',e ic'n2 Se uit( )' ce'sF ? Dou( di,ine'6'2 C ed c( ' 7i sosit2 ? E 'iciH ? Nu! 3i8'3i! )' CC i))onE2 B(ie6ii .e c' e-i ', 'co)o )-'u 7i cont'ct't .ese,ne2 ? M-'7 .ute' e.e8i 7i eu2 Sunt 1n ci3i)! ni,eni n-o s( ,( 5'+e 1n se',(2 C97ti+(,! 'st4e)! ti,.2
A)i's '+entu) 00:! . ototi.u) su.e s.ionu)ui! .e son'B c e't de sc iito u) en+)e8 R'n F)e,,in+ <"#0$-"#-;= <n2t2=2
"

92

? Ai d e.t'te2 Du-te2 Rou5'ud d(du s( se e.e'd( s. e u7(2 Ve neui) 1) o. iF ? HoJ Nu '7' de e.ede2 EGist( o .' o)(2 Inst')'t con4o t'5i) 1n 4oto)iu) de .ie)e din 5' u) hote)u)ui! cu +e'nt' di.)o,'t .e +enunchi! )ocotenent-co,'ndo u1 &' cM 17i s.une' c(! ne1ndoios! de 3 eo dois. e8ece 'ni t (i' o '3entu ( eGt 'o din' (2 E'2221nce.use 1n ,o,entu) 1n c' e un sen'to ,iB)ocise .ent u e) 5u s' de 'd,ite e )' Ac'de,i' N'3')( de )' Ann'.o)is2 O 4'n! c escut de Asisten6' .u5)ic(! e)e3 ') unui' din )icee)e ,i)it' e din c' e St'te)e Unite se)ec6ione'8(! cu ,' e i+o' e! 3iito ii )o o4i6e i! d' )i.sit totod't( de e)'6ii 7i ude in4)uente! 7'nse)e de '-7i e')i8' 3isu) e 'u destu) de 4i '3e! c9nd i't( c( .e ne'7te.t'te! 'cest 3is 1ncet'se s( ,'i 4ie o hi,e (2 Te ,in'se 7co')' . int e 4 unt'7i! d' 't9t' tot - 4i e' s' int 'nsi+ent( nu e ' chi' .e .)'cu) tutu o - 1ns(! .e .' cu s! . i,ise ce)e ,'i inte es'nte ,isiuni2 Si+u ! e)e e 'u de.' te de ' 4i o sinecu (! d' c9t de 5ene4ice 7i . o4it'5i)e .e .)'n . o4esion')J Ai 4i 8is c( o ,9n( . otecto' e 1i +hide'8(! 1n .e ,'nen6(! .'7ii2 Ni i't( c(! chi' 1n cu su) du.(-',ie8ii! un te)e4on )-' s,u)s din ocu.'6ii)e .e c' e )e '3e' )' di3i8i' Su5,' ine ' M' e)ui St't-M'Bo ! te)e4on . in c' e i se o don' s( se . e8inte i,edi't! )(s9nd )' o .' te o ice ')t( t e'5(! )' 7e4u) O.e '6iuni)o N'3')e 1n .e so'n(2 Se e3ede' .(t un89nd! cu ini,' c9t un .u ice! 1n 5i ou) ,' e)ui 7e42 Kn ti,. ce '7te.t'! 1nc e,enit 1n .o8i6i' de d e.6i! ',i ')u) )' ce cet't 1nde)un+ cu . i3i e'2 L' 1nce.ut + '3! '.oi 89,5ito 2 Un 89,5et 5un! c()du os2 Necunosc9ndu-7i niciod't( t't()! &' cM ' 4ost is.itit s( c')i4ice! 1n sine' s'! 'cest 89,5et d e.t C.'te nE! d' u,o u) s(u n'tu ') i-' ')un+'t i,edi't 'se,ene' +9nd2 C O icu, nu-i se,(n de)oc@ cu ,o'c' ,e' de s.'nio)! n', ni,ic dint -un -asp*2 Cu3inte)e )ui S'n4o d 1i sun'u 7i 'cu, 1n u echiF

Lite ')F 3ies.e2 Sunt 1ns( 7i ini6i')e)e de )' >hi)e2 An+)o-S'Gon P otest'nt <A)5! 'n+)o-s'Gon! . otest'nt=2 Un .o t'3ion ' 4ost 'st4e) 5ote8't <n2'2=2

"

93

CA, citit '.o tu) du,it')e 'su. ' 8+o,ote)o . o. ii su5,' ine)o 2 Mu)te din . o.une i)e de e)i,in' e ' )o sunt222 1nt -un cu39nt! te 4e)icitE2 T9n( u) o4i6e ' 4i .utut Bu ' c(! 1n ti,. ce-i 3o 5e'! ',i ')u) e ' )' 4e) de e,o6ion't c' 7i e) 1nsu7i2 U ,' e' ' 4ost 7i ,'i su . in8(to' eF ? I' )oc2 Ntiu c( .ot '3e' o 1nc ede e tot')( 1n du,ne't'2 C' 't' e! ', decis s(-6i 1nc edin6e8 o ,isiune de ce' ,'i ,' e i,.o t'n6(222 Cu +u ' c(sc't'! &' cM 1) 'scu)t' .e CNO dest(inuindu-i c( M' in' 4 'nce8( desco.e ise un su5,' in so3ietic cu '3' ie )' 5o d 7i c( se 3' st (dui s( o56in( ,'Gi,u, de in4o ,'6ii2 ? Pent u ' duce )' 5un s49 7it 'ce'st( o.e '6iune! de c' e 5ine1n6e)es 3o, . o4it' 7i noi! ')i'6ii no7t i 'u ne3oie de 'nu,ite det')ii2 E)e se '4)( 1n 'cest dos' 222 Oic9nd 'ceste'! S'n4o d 1i 1ntinse un .)ic c' ton't .e c' e nu 4i+u ' nici o ,en6iune 'su. ' o i+inii s')e2 ? E7ti 'uto i8't s( )e co,.)ete8i (s.un89nd )' to'te 1nt e5( i)e ce 6i se 3o .une 1n )e+(tu ( cu SAPR! c)'s' CTM.hoonE! .e c' e )e cuno7ti 5ine! nu-i '7'H A,i ')u) se idic( 7i conchiseF ? Nu su4)i o 3o 5( des. e ,isiune '5so)ut ni,(nui 7i! od't( eGecut't(! o 7te +i din ,e,o ie2 P ice.utH O4ici')! 6i-', 'co d't o .e ,isie de o.t 8i)e! d e.t eco,.ens( .ent u eGce)entu) studiu 'su. ' 8+o,ote)o 2 De')t4e)! '7' 3o st' )uc u i)e 7i 1n e')it'te! deo' ece cont'cte)e cu .' te' 4 'nce8( nu 3o de.(7i c9te3' o e2 Du.( 'cee'222 ei 5ine! du.( 'cee' 3ei 3i8it' P' isu)2 Ai s( 3e8i! e un o '7 ,i 'cu)os2 Pun9nd 'st4e) c'.(t 1nt e3ede ii! S'n4o d 1) condusese .9n( )' u7(! 6in9ndu-) .e du.( u,( 2 Kn . '+! 1i 1ntinse ,9n'! 1n()69ndu-7i . i3i e' 1n ochii )uiF ? E7ti .e d u,u) ce) 5un2 Continu( tot '7'222 Miche)2 O 3oce 1) t e8i .e &' cM din +9ndu i)e s')eF ? N-'3e6i! cu,3'! un 4ocH Un 5( 5't 't)etic! cu 5( 5i' .(t 't( 7i t (s(tu i ene +ice! se '.)ec'se s. e e)! cu o 6i+' ( 1nt e de+ete2 M'7in')! &' cM 1i 1ntinse 5 ichet'2
94

? Mu)6u,esc ,u)t! ,u ,u ( necunoscutu)2 R(,9ne s( ,( e3'n7e82 A,e ic'nu)ui nu-i c(8u 4is' i,edi't2 A.oi! con7tient de 1ncetine')' e'c6iei s')e! eGc)',(F ? Oh! ie t'6i-,(! e ', cu c'.u) 1n no i2 M( . e8int222 ? Locotenent-co,'ndo Est'5)et2 A 4i ,'i 5ine s( u c(, )' du,ne'3o'st ( 1n c',e (2 Pe c9nd t '3e s'u ho)u)! .ustiu )' 'ce'st( o ( t9 8ie! ',i ')u) Rou5'ud i u.se . in u7' 5't'nt(! se 1nd e.t(! + (5it! s. e 5' de unde ie7i i,edi't! 3i8i5i) deconce t't2 O( indu-i 1ns(! se '. o.ie! sco'se din 5u8un' un .'chet de 6i+( i Roth,'ns 7i 1nt e5( du.( o u7o' ( e8it' eF ? N-'3e6i! cu,3'! un chi5 itH Nti6i! (,9ne s( ,( e3'n7e8222 Mes'+e u) )ui S'n4o d .u4ni 1n 9s! su5 . i3i e' nedu,e it( ' )ui Rou5'ud! c' e 1nt e5(F ? I' s.une6i-,i222 Est'5)et! ecunosc9ndu-)! se + (5i s( inte 3in(F ? A6i ni,e it )' 4iG! do,nu)e ',i ')2 Du,ne')ui e co,'nd'ntu) &' cM2 Un ce's ,'i t9 8iu! 4 'nce8ii dis.une'u de o schi6( det'i)'t( ' inst')'6ii)o inte io' e ')e unui su5,' in din c)'s' CTM.hoonE! . ecu, 7i de to'te . eci8( i)e neces' e2 Totu7i! Rou5'ud e ' 1n continu' e . eocu.'t d'c( su5,' inu) de 5u8un' ') )ui CCo,,'nd'nt HouotE se 3' 'd'.t' .e . o4i)u) coc(i n'3ei so3ietice2 &' cM se + (5i s(-) )ini7te'sc(2 ? Nu c ed s( eGiste . o5)e,e din 'cest .unct de 3ede e2 Du.( cu, 7ti6i! t',5uchiu i)e de s')3' e de .e su5,' ine)e )'+( u)ui occident') sunt st'nd' di8'te2 Din ne4e ici e! .)'nu i)e 'cesto t',5uchiu i 'u 4ost )i3 'te to3' (7i)o de 3i8'3i de un tehnici'n de )' 5'8' no'st ( de )' S'n Die+o2 Un tic()os .e c' e )-', . i.onit 'nu) t ecut 7i c' e ' 4(cut ,( tu isi i co,.)ete2 Sunt ,' i 7'nse c' so3ieticii s( )e 4i . e)u't c' 't' e! 4( ( s( 'duc( ce' ,'i ,ic( ,odi4ic' e2 ? Ni d'c(! totu7i! 'u 4(cut-oH ? Re3eni e' )' c(su6' de .)ec' e 4'ce .' te din incon3eniente)e ,ese iei no'st e! do,nu)e ',i ')! i oni8( Est'5)et2 Rou5'ud 1i ' unc( o . i3i e i it't(! '.oi se decont 'ct(F
95

? Du,ne't'! du,ne't' 1,i .)'ci2 De 4'.t! ,ese i' 3o'st (! cu, 16i .)'ce s(-i 8ici! ,i-' d't o idee2 De 1nd't( ce 3oi 'Bun+e )' Postu) ,eu de co,'nd( 3oi 'd(u+' un + (uncio de s' e )' co,5in'6ii)e Se 3icii)o S.eci')e@ 1n 4e)u) 'cest'! o,o doi ie.u i dint -un 4oc2 Cont o)u) o.e '6ion') ') su5,' ine)o 'to,ice se eGe cit' dint -o s')( d e.tun+hiu)' ( '4)'t( 1n cent u) unui co,.)eG su5te 'n! ',.)'s't! 1nt un' din ,' i)e su5u 5ii .' i8iene! .e )ocu) unei 4oste ciu.e c( ii2 L' o ' #!L0 4iG! co,'nd'ntu) 4o 6e)o su5,' ine 17i 4(ce' '.' i6i' 7i se inst')' .e o 5'nchet( .)i'nt(! 1n co,.'ni' ce)o doi 'dBunc6i! c' s( 'scu)te '.o tu) 'su. ' e3eni,ente)o din u)ti,e)e dou(8eci 7i .'t u de o e! . e8ent't de o4i6e u) c' e-7i te ,in' c' tu)2 Restu) St'tu)uiM'Bo (,9ne' 1n .icio' e tot ti,.u) c9t du ' eG.une e'! o ic9t de )un+( ' 4i 4ost e'2 E ' idee' 7e4u)ui! c' e . etinde' c(! 1n 'cest 4e)! 'ten6i' e .e ,'nent sti,u)'t(2 U ,9nd un itu') i,u'5i)! ',i ')u) 4(ce' '.oi tu u) .'nou i)o .e c' e 4i+u ' .o8i6i' 7tiut( ' tutu o n'3e)o de )u.t( ' su5,' ine)o 'to,ice! .u t(to' e de 'chete2 Aceste' e 'u 1n3()uite 1n ce) ,'i ,' e sec et! )' 4e) c' 7i u i'7u) 4i7et 5)ind't 1n c' e se '4)'u dischete)e destin'te c')cu)'to' e)o de .e SAPR! con6in9nd o5iecti3e)e 'cesto '2 Nici ,(c' ',i ')u) nu cuno7te' c' e sunt 6inte)e s. e c' e 3o .o ni 'chete)e s')e2 Sosi e' )ui Rou5'ud 1n .)in( no'.te nu )-' su . ins din c')e'4' ( .e o4i6e u) de se 3iciu! un )ocotenent-co,'ndo c' e se )un+ise .e 5'nchet( 1n s.e 'n6' unui scu t (+'8! . i,u) du.( )un+i ce'su i de ne1nt e u.t( 'cti3it'te2 D(du s( s' ( 1n .icio' e! d' ',i ')u) 1i o. i +estu)F ? R(,9i .e )oc! 5(t 9ne! cu si+u 'n6( e7ti 4 9nt2 Sunt do' 1n t ece e2 Ne+)iB9nd .'nou i)e cu h( 6i! Rou5'ud se '. o.ie de ce) .e c' e 4i+u ' )ist' ci4 'to i)o de se 3iciu2 O '.id( ' unc(tu ( de ochi 1i con4i ,( c( ,'ist u)-. inci.') Len+'uG 1nde.)ine' 'ce'st( 4unc6iune .9n( )' o e)e ;2 Cu un 89,5et ,u)6u,it .e 5u8e! se inst')( )' 5i ou) .e c' e se ')ini'u te)e4o'ne)e cu siste, de 5 ui'B ce )e+'u .ostu) s(u de co,'nd( de ce)e)')te ,' i co,'nd',ente 7i se '.uc( s( sc ie2 C9nd is. (3i! 1i 4(cu se,n o4i6e u)ui de c' t! c' e! 5ine1n6e)es! se scu)'se de .e 5'nchet(2!
96

? I'-o! ci4 e'8-o 7i eG.edi'8-o 1n e+i, de 4)'sh"2 O4i6e u) .' cu se! '.id! ,es'Bu)F EG.edito F ALFOST/ Destin't' F CCOMMANDANT HOUOTE IMEDIAT DUP RECEPWIE PORNIWI SPRE CAREUL BUR>^RC%O PENTRU MISIUNE DE ASISTENW - STOP - P]N LA NOI ORDINE CONTACTE RADIO ORAREL - STOP - NU ESTE VORBA DE UN EUERCIWIU2 Ui,it! o5iect(F ? D' 222 do,nu)e ',i ')! n-'3e, ni,ic 1n c' eu) es.ecti3222 ? EGecut' e'J I' s.une-,i! Len+'uG e 1nt -'de3( de c' tH Chi.u) o4i6e u)ui se )u,in(2 Rou5'ud 1i 4(cu un se,n cu ochiu)F ? Te-'i . insH ? Tot'";J eGc)',( o4i6e u) 7i .o ni cu .'s 3ioi s. e )oc')u) c' e 'd(.oste' ci4 u)2 C9nd e3eni 1n s')' ce' ,' e! Rou5'ud se inst')'se .e 5'nchet(! 1n ,9n( cu un 3echi o,'n .o)i6ist +(sit .e 'co)o! '5so 5it de )ectu (2 L' o '! ;!0* te ,in9ndu-i-se se 3iciu)! ,'ist u)-. inci.') Len+'uG .( (si! )' 9ndu) s(u! )ocu) de ,unc(! s')ut9ndu-) 1n t ece e .e ',i ') c' e-) u ,( i cu o . i3i e s' c'stic(2 Cu dou( s(.t(,9ni ,'i de3 e,e! DST* 1) . e3enise c( ,'ist u) ,i)it' )uc e'8( .ent u A&B2 Kn 1n6e)e+e e cu cei de )' cont 'in4o ,'6ii! Rou5'ud hot( 9se s( 4ie )(s't! . o3i8o iu! 1n .'ce2 Ne4u) s(u de St't-M'Bo 1i . e3enise 1ns( .e o4i6e ii su.e io i! 'st4e) 1nc9t nu,'i ,es'Be)e de utin( t ece'u . in ,9n' t (d(to u)ui2 E '! totu7i! un Boc c' e nu se .ute' . e)un+i )' in4init 7i ',i ')u) nici c( .utuse +(si oc'8ie ,'i .ot i3it( c' s(-i .un( c'.(t2 Fiind )i5e ' dou' 8i! Len+'uG
" & 'du) ce) ,'i 1n')t de u +en6( .ent u t 'ns,ite e' unei co,unic( i <n2'2=2 / A<,i '=L <Co,,'nd'nt des= F<o ces= O<ce'ni[ues= St< 'te+i[ues= <n2'2=2 L Rece.6ie )' o e 4iGe2 Kn c'8u) de 4'6(! .e 'nten( 4i)' (! o.e '6iune c' e o5)i+( su5,' inu) s( 1ncetine'sc( c' s( .o't( . i,i ,es'Bu) <n2'2=2 ; P'3i)ionu) Co5se 3'tE este idic't )' Bu,(t'te' s'u)ei .ent u ' indic' 4'.tu) c( se,n')u) ' 4ost 3(8ut 7i 1n e+ist 't2 C9nd este idic't Ctot')E! 'dic( .9n( )' c'.(tu) de sus ') s'u)ei! 1nse',n( c( s-' 1n6e)es 7i se,ni4ic'6i' )ui <n2'2=2

Di ection de Su 3ei))'nce du Te itoi e <Di ec6i' de Su. '3e+he e ' Te ito iu)ui=! unu) din Se 3icii)e S.eci')e 4 'nce8e <n2t2=

97

)e 3' co,unic' o5)i+'to iu so3ietici)o 'ce'st( in4o ,'6ie 't9t de . e6io's(! 1,.in+9ndu-i .e o .ist( 4')s(F 'cee' ' unui su5,' in 4 'nce8 s'u ')i't '4)'t 1n di4icu)t'te2 U)te io ! ,'ist u) . inci.') se 3' t e8i )' (co' e! i' ' est' e' )ui 3' 1nt( i c edi5i)it'te' in4o ,'6iei2 EGt e, de ,u)6u,it de is. '3' s'! Rou5'ud '839 )i c' te' c9t co)o2 ? BunJ Acu,! 'nu)e'8( ,es'Bu)2 Vo, eG.edi' un ')tu)2 Aten6ieF u)t 'sec etJ CCo,,'nd'nt HouotE 1) 3' ece.6ion' )' o ' -H E-n o dineJ

98

CAPITOLUL VIII
S*$+,-, E ' '. o'.e de 7'.te di,ine'6' c9nd ',i ')u) Ve neui)! tot 1n 6inut( de +')(! t '3e s( cu te' Ministe u)ui M' inei c' s-o '.uce .e ,' e' sc' ( de ono' e ce duce' 7i )' '.' t',entu) s(u o4ici')2 Se o. i .e . i,' t e'.t(! isto3it d' 4e icit2 O e 1n 7i ! 1nchis 1n Ccu7c(E! .usese! .e son')! )' .unct to'te det')ii)e o.e '6iunii2 M'i 1nt9i sin+u ! '.oi 1,. eun( cu Rou5'ud! e3enit de )' PC-u) s(u! un Rou5'ud 'cu, 1nc e8(to 7i entu8i's,'tF ? Est'5)et (st' ,i se .' e un ti. de . i,( c)'s(J Coechi.ie ') )ui! 6i-) . o.un .e Bou)ie 2 K,. eun(! 3o 4o ,' o echi.( sen8'6ion')(2 O ')e+e e .e c' e Ve neui) ' '. o5't-o cu c()du (2 In+ine u) . inci.') cu ' ,',entu) M' ce) Bou)ie e '! indiscut'5i)! un 4eno,en 7i ni,eni nu .( e' ,'i c')i4ic't c' e) .ent u ,isiune' ce se . e+(te'2 Fiu de ,uncito ! e) 1nsu7i '5so)3ent ') Nco)ii P o4esion')e ' A sen')u)ui! u c'se t e.te)e ie ' hiei )u.t9nd din + eu 7i d9ndu-7i 5'c')'u e'tu) - cu ,en6iune' C4o' te 5ineE- 1n ti,. ce-7i s'tis4(ce' se 3iciuJ ,i)it' 2 Muncind 8iu' 1n 'te)ie e)e de e.' '6ii ')e su5,' ine)o 7i tocind no'.te' .ent u eG',ene! . ototi.u) su.e 1n8est 'tu)ui! 7e4 de . o,o6ie ') Nco)ii N'3')e de &eniu! in3ent'to d' 7i e')i8'to ! tehnici'n 4( ' .e eche! c'.'5i) s( n(scoce'sc( un '.' 't 7i s(-) 4'5 ice cu ,9ini . o. ii! do59ndise! . int e ')te)e! o 'de3( 't( .'siune .ent u eG.)o't' e' in4o ,'6ii)o 7i cuno7te' su5,' ine)o so3ietice ,'i 5ine c' o ic' e ')tu) 1n F 'n6'2 ? Ei 5ine! ,i se .' e c( .o'te de,' ' )' s4e t de cheieJ eGc)',( Rou5'ud2 Nu-,i (,9ne dec9t s( '7te n totu) .e h9 tie2 St'44" -u) ,eu 1) 3' 5'te )' ,'7in( cu ,9nu6e)e s')e ')5e2 S')utJ
"

Denu,i e d't(! 1n B' +onu) ,' inei 4 'nce8e! 7e4u)ui de St't M'Bo <n2'2=2

99

D(du s( se idice! d' Ve neui) 1) o. i cu un +est2 ? Ne+'ti3J Mes'Bu) .e c' e )-'i eG.edi't )ui CCo,,'nd'nt HouotE c' s( se de.)'se8e unde s-' . e3(8ut e de 'Buns2 O dine)e de o.e '6ie )e 3oi ed'ct' chi' 'ici! 1,. eun( cu tine2 Knt -un sin+u eGe,.)' ! ,'nusc is2 Est'5)et 3' 4i ce) c' e-) 3' duce2 B'+(-6i 5ine 1n c'.! d '+u) ,eu Ch' )es! u,5)(, cu din',it(2 I,'+ine'8(-6i nu,'i ce s-' 1nt9,.)' d'c( so3ieticii ' . inde de 3este2 H'i! s( nu ,'i .ie de, ti,.u)! )' t e'5(J Rou5'ud se '7e8( )' )oc! con3enind 1n sine' s' c( 7e4u) '3e' d e.t'teF A&B-u) 17i in4i)t ' '+en6ii .este tot2 Pent u unu) de,'sc't! c96i continu'u s( o.e e8eH Cei doi ',i ')i se 1nh(,' ( )' ,unc(F .o t'3ionu)ui i se 4iG( un .unct . ecis unde s( . i,e'sc( '3io'ne)e c' e-i 3o 'duce din F 'n6' .e Est'5)et 7i Bou)ie 2 I,edi't du.( '.unt' e! CCh' )es de &'u))eE u ,' s( se 1nd e.te cu 3ite8' ,'Gi,( s. e un ')t .unct! dete ,in't de '8' de 'c6iune ' e)ico.te u)ui c' ei 3' de.une .e cei doi o4i6e i .e CCo,,'nd'nt HouotE2 Se 3' . oced' )' o co5o 9 e .e c'5)u! )' )i,it' .osi5i)it(6i)o '.' 'tu)ui! cu condi6i'! 4i e7te! c' 3 e,e' s( nu-7i 4'c( . e' t' e de c'.@ o ! . e3i8iuni)e ,eteo .ent u 8on' At)'nticu)ui de No d e 'u 1n+ o8ito' e2 TeGtu) destin't su5,' inu)ui e ' succint! )(s9nd din 5e)7u+ )oc ini6i'ti3ei2 Od't( Rou5'ud .)ec't! Ve neui) ,'i 'd(u+( dou( 9ndu iF C2 vei conforma directivelor purttorului pre"entului ordin privind modul n care vei e%ecuta misiunea primit$E Sc iindu-)e! ',i ')u) 17i s.use c( eGe cit' e' co,'nd',entu)ui co,.o t(! uneo i! o 'nu,it( do8( de i.oc i8ie! neces' ( 1ns(2 Rou5'ud '3e' s( '4)e! o icu,! de 'ce'st( '5'te e de )' e+u)' s'c os'nct( ' Cc(.it'nu)ui-du.(-Du,ne8eu-sin+u u)st(.9n-)'-5o dE2 Si+u ! ce) ') )ui CCo,,'nd'nt HouotE e ' eGce)ent! d' un .ic c', . e' t' e . eocu.'t de '3'ns' e2 F'.tu) c( i se su+e ' o 'co.e i e o4ici')( 1) 3' 4'ce! .o'te! ,'i te,e ' 2 Ve neui) Se,n(! '.oi idic( ece.to u) te)e4onu)uiF ? Co,unic'6i-i .e so'nei c' e '7te'.t( s( co5o' e 'ici2 C9te3' secunde du.(! Est'5)et '.( e' 1n u7' Ccu7tiiE2 A,i ')u) 1i 1ntinse 4o'i' de h9 tieF
100

? Cite7te-o2 Re6ine 5ine 1nse,n' e' .e c' e ', 'd(u+'t-o )' s49 7it2 De 4iec' e d't( c9nd 17i e+(se' '.' t',entu) du.( o 8i 5o+'t( 1n e3eni,ente! ',i ')u) Ve neui) e ' 1nce c't de un' 7i 'cee'7i sen8'6ieF un soi de c()du ( )(unt ic( co,5in't( cu o Bu3eni)( ' do' e 7i o 'd9nc( 1,.(c' e! 1nt -'t9t de 5ine i85utise t9n( ' s' so6ie s( ')un+e c' 'cte u) i,.e son') ') unei )ocuin6e o4ici')e2 Nu se 'tinsese de ni,ic! s'u '. o'.e de ni,icF .)'4o'ne)e 1n')te! stuc'tu i)e 'u ite! )',5 iu i)e! )ust e)e din c ist')! t'.ise ii)e 7i ,o5i)ie u) E,.i e . o3ene'u din e8e 3e)e n'6ion')e! to'te se '4)'u )' )ocu) )o @ schi,5'te e 'u do' ',5i'n6' 7i o5iceiu i)e2 Acu,! 4)o i)e din 3'8e 3' i'u de )' o 8i )' ')t' 7i! eGce.t9nd c'8u i)e c9nd '3e' )oc o ece.6ie! Cc's' ci3i)(E" se et (+e' )' s49 7itu) du.(-',ie8ii2 Atunci! Phi)i..e 7i Denise Ve neui) ede3ene'u cee' ce e 'u de )' . i,' )o 1nt9)ni eF doi 1nd (+osti6i2 Con4o , unei de. inde i i,u'5i)e! ',i ')u) int ( 1nt9i 1n 5i5)iotec(2 Du.( o . i3i e ' unc't( '+endei de )uc u 1n c' e 4i+u ' . o+ ',u) 8i)ei! 1nce.u s(-7i +o)e'sc( 5u8un' e)e! '39nd senti,entu) c(! .e ,o,ent! se )e'.(d( de 1ns(7i 4unc6i' s'2 Pute' s( 7i-o .e ,it(F o.e '6iune' 4usese )'ns't( 7i (,9ne' de ne,odi4ic't! ce) .u6in 1n o e)e i,edi't u ,(to' e2 Kn est! int 'se 1n PeeD-end2 O 4o'ie ')5( de h9 tie! '7e8't( .e co)6u) 5i ou)ui! 1i 't 'se . i3i e'2 Pe e' nu e ' dec9t un ,' e se,n de 1nt e5' e! desen't cu uB de 5u8e! i' su5 e)! o s(+e't(2 Ini,' )ui Phi)i..e . inse s( 5't( ,'i iute e,' c9nd! 1n di ec6i' indic't( de s(+e't(! ochi' de se' ( ' Denisei - din )',e ' +intiu - 4 u,os ' 'nB't( .e un 4oto)iu! cu un' din 5 ete)e .et ecute .este c)'n6' unei u7i .e c' e e) o deschise 1nceti7o 2 Kn7i 'te s'3'nt .e ,ochet' co ido u)ui! o .e eche de .'nto4i de )'c! ,(nu7i )un+i 1,.odo5ite cu st 'su i! cio '.i di'4'ni! un sutien edus )' ce' ,'i si,.)( eG. esie 7i un ,inuscu) t iun+hi din d'nte)( 7i tu) B')on'u d u,u) s. e do ,ito u) din c' e 4i)t ' o disc et( )u,in( o82 O5ose')' dis.( u c' . in 4' ,ec 7i!
Pe son')u) de se 3iciuF ,'Bo do,! 5uc(t' i! 7o4e i! etc2 to6i! de ')t,inte i! ,' in' i <n2'2=2
"

101

des4(c9nd din ,e s nodu) .'.ionu)ui! 1n'int( 1n 39 4u) .icio' e)o 2 Kn 'nu,ite 1,. eBu ( i! un ',i ') nu di4e ( cu ni,ic de un Bune 's.i 'nt! d'c( nu .une, )' socote')( eG.e ien6' 7i ',enin6' e' te)e4onu)ui de )' c(.(t9i! +'t' s( 859 n9ie 1n o ice c)i.(2 A,i ')it'te' 7i Se 3icii)e Sec ete 17i 1,.( 6ise ( ,unc'@ ce)o din u ,( )e e3ene' s' cin' de '-) t 'ns4e ' .e Est'5)et )' 5'8' n'3')( de )' L'ndi3isi'u 1nt -un ti,. eco d 7i 1n ce) ,'i des(39 7it sec et2 O cu s( cont ' c ono,et u! eGecut't( cu ,9n( d ,'est u2 Pe un 'e o.o t disc et dint -o su5u 5ie .' i8i'n(! ,i '3ion ,i)it' ! c' e nu 4i+u ' 1ns( .e niciun' din )iste)e '4ecti3e)o o4ici')e ')e A ,'tei Ae u)ui! '7te.t' )' c'.(tu) .istei! cu e'cto' e)e +'t' 1nc()8ite2 Knd't( ce And Q ' u c't )' 5o d! ' deco)'t 1n di ec6i' Finista e"2 Est'5)et e ' o5i7nuit cu +enu) 'cest' de .)ec( i . eci.it'te@ ne)u9nd cu sine nici un 4e) de 5'+'B! 1,5 (c'se o s')o.et( ne'+ ( ')e c( ei ,u)ti.)e 5u8un' e .ute'u con6ine tot de ce ' 4i .utut '3e' ne3oie2 C9t du ( 85o u)! . o4it( de (+'8u) o4e it c' s( ecite'sc( dos' u) t 'ns,is de &' cM! s(-7i consu)te . o. ii)e noti6e 7i! ,'i ')es! s' 'si,i)e8e c9t ,'i 5ine n'tu ' ,isiunii s')e2 CM-'i 1n6e)es 5ine! nuH Misiune' du,it')e const( nu,'i 7i nu,'i 1n cu)e+e e' unui ,'Gi,u, de in4o ,'6ii2 Nici o 1n4 unt' e cu so3ieticii2 Cu nici un . e6JE insist'se Ve neui)2 Bou)ie se +(se'! . 'ctic 3o 5ind! )' 4'6' )ocu)ui! 4iind de o )un( det'7't )' B est! unde )uc ' )' su5,' ine)e 'to,ice din nou' +ene '6ie2 Ce)i5't' ! )ocui' )' Ce cu) n'3')2 Te)e4onu) )ui Rou5'ud )-' s,u)s din so,n@ i se o don' s(-i u ,e8e .e cei doi 5( 5'6i c' e 3o 3eni s(-) i'2 C9nd! o Bu,(t'te de o ( ,'i t9 8iu! 'ce7ti' se . e8ent' (! 1) +(si ( .e in+ine 1n39 tindu-se . in c',e ( cu 5 '6e)e 1nc( c'te de )enBe ie 7i uni4o ,e! ne7tiind . e' 5ine ce t e5uie s( i'2 Kn 4'6' ne (5d( ii )o ! o.t( 4in'),ente .ent u o si,.)( s')o.et( de )uc u 7i 1ndes( 1nt -un ucs'c! c)'ie .este + (,'d(! c(,(7i! .u)o3e e! o5iecte de to')et(! t us' cu scu)e 7i-i u ,(! c(sc9nd ,'i! ,'i s(-7i ,ute 4()ci)e din )oc2
De.' t',ent din no d-3estu) F 'n6ei <B et'+ne=! '39nd ie7i e )' C'n')u) M9necii 7i )' Oce'nu) At)'ntic <n2t2=2
"

102

A5i' co5o 9t din '3ion )' L'ndi3isi'u! Est'5)et 3(8u 3enindu-i 1n 1nt9,.in' e un 5( 5't scund! .i .i iu! cu .( u) tuns .e ie! de)oc i,.un(to 2 Ace'st( . i,( i,. esie dis.( u 1ns( i,edi't ce-i 1nt9)ni . i3i e'@ e ' . i3i e' cui3' c' e 7tie ce 3 e' 7i o56ine ce 3 e'2 P i,e)e cu3inte ')e )ui Bou)ie isi.i ( de4initi3 o ice u ,( de 1ndoi')(F ? A,i ')u) Rou5'ud nu ,i-' d't . e' ,u)te det')iiF st ict esen6i')u)2 P esu.un c( estu) ,i-) 3e6i s.une du,ne'3o'st (2 S( .une, )uc u i)e )' .unct de )' 5un 1nce.utF din c)i.' 'st' sunt )' o dine)e du,ne'3o'st (2 P o5'5i)! sunt ,'i 3echi 1n + 'd! d' .u6in 1,i .'s(2 Sunte6i 7e4u)F 1,i ' (t'6i c')e'! eu o eG.)o'te82 De 'co dH Acest )i,5'B di ect 1) su . inse .)(cut .e Est'5)et2 Ki 1ntinse ,9n'2 Acest' i-o st 9nse cu o .ute e c' e-) su . inse .e o,u) Co,'ndo u)ui2 ? Nici o . o5)e,(J eGc)',( e)2 Sunt si+u c( 3o, ')c(tui o 5un( echi.(2 I't( dos' u) o.e '6iuniiF 1) 3e6i studi' 1n '3ion2 Ce)()')t schi6( o + i,'s( co,ic(F ? D'c( o s( .ot222 'dese'! ', (u de 'e 2 D' nu 3( 4'ce6i + iBi! ,( descu c222 Duduitu) unui Ree. c' e se '. o.i' 1i 4(cu s( se 1nto' c(! 1nd't( ce ,'7in' o. i! un t9n( 't)etic! cu t ese de c(.it'nco,'ndo .e costu,u) de 85o ! s( i din e' c' un c'sc'do 7i se '. o.ie 1n 4u+( de ei2 Un 89,5et )' + i)u,in' chi.u) s(u . e)un+ de descehdent )' 3echi)o t u5'du i2 ? C(.it'n-co,'ndo Cou)'n+es2 Eu sunt ce) c' e 3( 3' t 'ns.o t'! ,'i eG'ct! .e unu) din du,ne'3o'st (! .ent u c( sunt dou( '.' 'te2 Kn ti,. ce se 1nd e.t'u s. e '3io'ne! Cou)'n+es )e eG.)ic(F ? Pent u 'ce'st( ,isiune 'u 4ost . e3(8ute dou( Cco6o4eneE" de 'nt en',ent222 V(89ndu-) .e Est'5)et c( 1nc unt( s. 9nce'n'! '3i'to u) se + (5i s(-) )ini7te'sc(F ? Sunt ni7te ACM/ ,odi4ic'te .ent u dou( .e so'ne! ce)e ,'i '.ide din '.' 'te)e c'.'5i)e de '.unt' e de c' e dis.une
A3io'ne! 1n ' +ou ,' in( esc <n2'2=2 A3ion de Co,5't M' ine <A3ion de Lu.t( M' in(= <n2'2=2
"

103

)' o ' 'ctu')( A3i'6i' no'st ( .u t't(2 Le 4o)osi, )' 4o ,' e' .i)o6i)o .ent u ti.u) CR'4')eE2 ? Fie 7i ACM! d'c( ne de.un 1n 3ite8( .e .o t'3ion2 ? Nu 3( 4'ce6i . o5)e,e2 ABun+e, 1n dou( ce'su i! chi' d'c( )' 1nce.ut o s( .ie de, ni6e) ti,. 85u 9nd )' Bo's( ')titudine c' s( nu 4i, detect'6i2 EGist( 1n .e ,'nen6( .esc'do' e-s.ion! so3ietice s'u .o)one8e! c' e-7i 4'c de )uc u 1n )' +2 O ! o dine)e 3enite de )' P' is .ot 4i e8u,'te 1n ce)e5 ' )o8inc(F CR'.idit'te 7i disc e6ieJE S.un9nd 'ceste'! Cou)'n+es i85ucni 1nt -un hohot 3ese) de 9s2 Bou)ie ! c' e .9n( 'cu, nu deschisese +u '! nu se .utu 1,.iedic' s( e,' ceF ? A3e6i 'e u) unui o, 4e icit! do,nu)e co,'nd'nt2 ? Fe icitH S.une6i! ,'i 5ine! o,u) ce) ,'i 4e icit de .e )u,eJ A, o so6ie 1nc9nt(to' e 7i 7'se co.ii s.)endi8i2 L' t ei8eci 7i .'t u de 'ni! sunt de 'cu, 4 e+'ton2 M'i t '+e, uneo i ,96' de co'd( )' s49 7it de )un(! d' co,'nd ce' ,'i + o8'3( 4)oti)( ' Ae on'3')ei2 K,i 'do ,ese i' 7i! 1n c'8 de con4)ict! o s( )u.t cu ,9ini)e cu 'te@ si+u ! descu 'B' e' nuc)e' ( e indis.ens'5i)(! e ce' c' e! de '. o'.e o Bu,(t'te de seco)! s')3e'8( 3i'6' .)'netei! d' ,' to ,i-e Du,ne8eu c( . e4e s( ,( 5't )' co,en8i)e '3ionu)ui ,euJ In+ine u) d(du din c'. '. o5'to 2 CUn 3e it'5i) c'3')e )' ce u)ui! +9ndi e)2 O 's( de o',eni .e c' e cei c' ,ine o so tesc dis.' i6iei! in3ent9nd '3io'ne)e 4( ( .i)ot2 Pe de ')t( .' te! 1ns(! ,'7in( ii)e 'ste' ')e no'st e .ot s')3' 3ie6i o,ene7tiJE St ecu ( o . i3i e s. e Est'5)et! c' e se . e+(te' s( se c'6( e .e ' i.' unui ACM2 CNi e) e! . o5'5i)! un ti. ne,'i.o,enit2 O',eni c' e) sunt cei c' e .(8esc .'ce'! Bon+)9nd cu . o. i' )o eGisten6(222E Cou)'n+es 1) 5(tu .e u,( F ? Nu-i ,o,entu) s( 3is'6iJ Pi)otu) 3( '7te'.t(2 C9te3' c)i.e ,'i t9 8iu! ce)e dou( ACM se ')ini'u )' c'.(tu) .istei2 Le+'6i de sc'unu) )o ! '4)'t 1n s.'te)e .i)otu)ui! cu c(7ti)e .e u echi 7i ,(7ti)e de oGi+en! '39nd 1nco .o 'te 1n e)e ,ic o4onu)! Est'5)et 7i Bou)ie 17i ',(+e'u ne (5d' e' 4)ec( ind cu .i)o6ii es.ecti3i2 E3ident! in+ine u) discut' chestiuni tehnice
104

cu ') s(u@ c(.it'nu)-)ocotenent Le5)ond 1i )(ud' .e 4o ,'n6e)e '.' 'tu)uiF ? E un 5i e'cto 4o' te so4istic't c' e .o'te 'Bun+e .9n( )' ,'ch" "!:! 1ns( noi 3o, 4i o5)i+'6i s( nu de.(7i, ,'ch 0!$ s'u 0!# c' s( nu ne t e8i, 4( ( co,5usti5i)2 #00 de ,i)e ,' ine nu 1nse',n( totu7i! t otu' u) de 3i8'3iJ L' 9ndu) s(u! Cou)'n+es schi,5'se c9te3' 3o 5e cu tu nu) de cont o)2 ? S-' .ute' s( '3e, .' te de co,.'nie! 1i s.use )ui Est'5)et2 En+)e8ii se,n')e'8( un .o t'3ion so3ietic )' sud de I )'nd'2 Acest' se 1nc unt(F ? Nu-,i .)'ce2 ? Nu 3( 4'ce6i + iBi2 P ec'u6iuni)e 'u 4ost )u'te2 Pent u 1nce.ut! chi' de 'cu,! t(ce e co,.)et( 'dio2 Nu 3o, 4o)osi nici 'd' u) 7i nici 3 eun ')t 'uGi)i' e)ect onic2 Muc)es .e to't( )ini'2 ? Cu ')te cu3inte! .e o 5ec(ite! c' .e 3 e,u i)e 5une de ')t(d't(H ? D'! d' cu ,en6iune' c( .o8i6i' no'st ( ne e 4u ni8't( de c')cu)'to cu '. oGi,'6ie de o ,i)( ,' in( .)us s'u ,inus2 D'c' CDe &'u))eE se '4)( )' )ocu) 1nt9)ni ii! 1) 3o, +(si 4( ( . o5)e,e2 I' 'ste' dou( ne 3o 4u ni8' de 1nd't( c' 5u 'ntu) de c' e '3e, ne3oie! continu( Cou)'n+es! ' (t9nd ce)e dou( '3io'ne-ciste n( CSu.e -Etend' dE c' e deco)'u! 1n'inte' )o ! unu) du.( ce)()')t2 Cee' ce ,( s9c9ie 1ns( 6ine de ,eteo2 K7i '6inti . i3i e' s. e ce F 1nt e+u) o i8ont e ' o5st u't de o '+)o,e ' e dens( de no i st 'tus2 ? I' uit'6i-3( )' +o+o)o'ie)e 'ste'J Pe .u6in t ei sute de ,et i de 3't(J A6i 3(8ut! CSu.e -Et'nd' dE-u i)e 'u dis.( ut de cu, 'u deco)'t2 I' sud-3estu) 5'te din ce 1n ce ,'i t' e2 EiJ d' (st'-i tot 4' ,ecu)J conchise .i)otu)! chicotind 1n ,'sc(2 Ni! du.( ce ,'i ' unc( o . i3i e tu nu)ui de cont o)F ? H'ide,! e 9ndu) nost uJ K,.inse ,'net' de +'8 .9n( )' 4und 7i de5)oc( 4 9ne)e@ i,edi't! ACM-u) 697ni 'ido,' unui .u s9n+e2 De'su. ' )o !
"

Vite8' sunetu)ui <n2'2=2

105

'3io'ne)e-ciste n( ',o s'u 3i 'Bu) c' e s( )e .e ,it( '. o3i8ion' e' 1n 85o 2 Li.it de s.(t' u) sc'unu)ui de 5 usc' 'cce)e '6ie! Est'5)et 5o,5(niF ? Descu c'6i-3( cu, 7ti6i! d' '.unt'6i .e CDe &'u))eEJ R9su) )ui Cou)'n+es u,.)u ece.to' e)e c(7tiiF ? E c' 7i cu, 3-'6i 7i +(si .e e)2 Acu, eunite! ce)e .'t u '.' 'te 'do.t'se ( o 4o ,'6ie su.)( c' e s( )e .e ,it( ,'ne3 e indi3idu')e .ent u ' e3it' .e c9t se .o'te no ii c' e se )(s'u tot ,'i ,u)t .este ,' e! ce n9nd .este 1ntinde e' de '.e o .)oicic( ,( unt(2 Cou)'n+es nu ,'i 4)ec( e' cu .'s'+e u)2 Est'5)et 1) si,6e' concent 't! 'tent )' c'.c'ne)e 1ntinse de 39nt 7i +o)u i)e de 'e 2 Ne'39nd ce 4'ce! u ,( e' c'd 'ne)e t'5)ou)ui de 5o d 1n ti,. ce ce' de ' dou' ,'n7( ' '3ionu)ui osci)' )9n+( 7o)du) s(u! 'ni,'t( .' c( de o 3i'6( . o. ie! de7i nu 4(ce' dec9t s( e. oduc( ,i7c( i)e . i,ei ,'n7e! ce)ei ,9nuite de .i)ot2 O5u 'u de 3 eo Bu,(t'te de o (! 1nt e no i 7i 3')u i! 8+9)69i6i cu,.)it de tu 5u)en6e2 Bou)ie '.uc'se s( u,.)e dou( s'u t ei .un+i .e c' e i )e d(duse un ,ec'nic . e3(8(to 7i tu 5' de ciud( c( uit'se )' B est .'sti)e)e )ui de E,eti ')2 B usc! Est'5)et o5se 3( c( indic'to u) de 3ite8( sc'de 1n ,od sensi5i)! co5o 9nd de )' L-0 )' L00! '.oi )' /:0 de nodu i"2 P in inte 4on! 1) 1nt e5( .e Cou)'n+esF ? Ce se 1nt9,.)(H Nec'8u i cu ,oto u)H ? D'V de unde2 Me +e st un(2 Kncetini, .ent u '. o3i8ion' e2 B(ie6'7ii de co)o ne 3o .o,.' ni6ic( 5en8in(@ c9te /2000 de )it i de '3ion2 Uit'6i-3( 5ine! ,e it( ostene')'2 C' 1nt -un 5')et .e 4ect .us )' .unct! 4( ( ' se 1nc()c' o c)i.( t(ce e' 'dio! ce)e dou( CSu.e -Etend' dE se de.( t' ( unu) de ce)()')t! 1n ti,. ce ACM-u i)e se '. o.i' (! ,'i-,'i s( se )i.e'sc( de e)e2 Est'5)et e,' c( 'tunci su5 4use)'Bu) Cciste neiE un soi de n'ce)(! cu o ,ic( e)ice 1n 4'6( 7i 1n s.'te cu un 4e) de t o,.( conic(2 Conu) 'cest' se des. inse! 'nt en9nd du.( sine

Ae on'3')' 4o)ose7te 'ce)e'7i unit(6i de ,(su ( c' 7i M' in'F ,i)(! nod etc2 Re',inti, c( nodu) este 3ite8' cu c' e se .' cu +e 1nt -o o ( o ,i)( ,' in( <"2$*/ ,2= <n2t2=2

"

106

un 4u tun su.)u c' e se )un+e' . o+ esi3! de3enind i+id din c'u8' 3ite8ei2 ? E)ice' se 1n39 te7te de un' sin+u (! 'c6ion't( de cu entu) de 'e 7i este cu.)'t( cu un ,oto hid 'u)ic! eG.)ic( Cou)'n+es2 E) 'c6ione'8( siste,u) de de u)' e ' 4u tunu)ui 7i .o,.e)e c' e eG.edi'8( c' 5u 'ntu)2 Si,.)u c' 5un(-8iu'! nu,'i c( cine3' ' t e5uit s( se +9nde'sc( 7i )' '7' ce3'2 Pi)otu) de .e CSu.e -Etend' dE C5(tu din ' i.iE2 L' 'cest se,n')! ACM-u) se .)'s( c', )' 8ece ,et i 1n u ,(2 R(sucindu-se .e c9t 1i 1n+(dui'u centu i)e de si+u 'n6(! Est'5)et i85uti s( 8( e'sc( c'.(tu) unei )un+i tiBe ie7ind din 5otu) '3ionu)ui! o5)ic( 4'6( de 'Gu) 'cestui'! 'se,eni )(ncii unui c'3')e de .e 3 e,u i +')o.9nd )' tu ni s(-7i 1n4 unte 'd3e s' u)2 Cou)'n+es se '. o.i' u7u e) de CSu.e -Etend' dE@ )' un ,o,ent d't! 39 4u) tiBei se inse ( 1n t o,.' conic(! 1n+hi6it .' c( de e'2 ? BunJ Ne-', cu.)'tJ eGc)',( Cou)'n+es! const't9nd c( 4u tunu) se cu 5e'8( ni6e)2 ? B '3oJ '.)'ud( Est'5)et2 Ad,i '5i) 3i8't2 Cu to'te 'ste'! ', '3ut i,. esi' c( nici ,(c' nu .ute6i 8( i 39 4u) tiBei2 ? A5i' 1) 3(d! d' nu ,( +hide8 du.( e)2 A, ')te e.e e .ent u ')inie e2 Uneo i! ce-i d e.t! sunte, ne3oi6i s( e.et(,! de c9te3' o i! o.e '6iune'2 A8i ', '3ut 5'4t(2 Punct ochit! .unct )o3itJ Acu,! nu ne (,9ne dec9t s( ne u,.)e, e8e 3o' e)e2 Du.( c9te3' ,o,ente! ACM-u) 1nce.u s( se dist'n6e8e .e nesi,6ite2 Fu tunu) se 1ntinse! tiB' se s,u)se din t o,.(2 I,edi't! n'ce)' 's.i ( 4u tunu)! c'.(tu) conic 17i e)u( )ocu)! i' ACM-u) se 1nde.( t( de Cciste n(E2 Est'5)et se uit( )' ce's@ 1nt e'+' o.e '6iune du 'se nu,'i cinci ,inute2 T'nde,u) ce)()')t is. (3ise 7i e)2 Ce)e dou( CSu.e -Etend' dE de+'B' (! )u9nd 1n()6i,e2 Cou)'n+es continu( eG.)ic'6ii)eF ? Acu,! e)e se 3o 1n'.oi' )' 5'8(! 4(c9nd tot .osi5i)u) s( 4ie e.e 'te! 1n ti,. ce noi 3o, continu' )' 4i u) ie 5ii! d'c( ,( .ot eG. i,' '7' c9nd e 3o 5' de 3')u i c9t c's'J Kn c)i.' 1n c' e socoti c( ' ie7it din 5(t'i' 'd' u i)o indisc ete! Cou)'n+es co,'nd(F ? &'t'! u c(,J
107

Ce)e dou( ACM-u i c'5 ' (! 1,.)9nt9ndu-se 1n 3()(tucii cenu7ii! 5uh(i6i de '.(2 L' "*2000 de ,et i ,'i sus! 1i '7te.t' ce u) de un ')5'st u sc(.( (to 2 ? &'t' cu Bo'c' de-' 3-'6i 'scunse)e'J Acu, 1i d(, se ios 5(t'ie2 Knt -un ce's! un ce's 7i ce3' sunte, )' )ocu) 1nt9)ni iiJ O5u 'u su5 un so' e inc'ndescent! s(+e6i ' +intii cu t 'iecto ii ,'te i')i8'te 1n d9 e)e de condens ne1nt9)nind '.' ent nici o 1,.ot i3i e! d' 1n e')it'te conside '5i) 4 9n'te de un 39nt .ot i3nic! din ce 1n ce ,'i 3io)ent2 Le5)ond! 3echi .i)ot . o3enit din t u.(! +(se'2 c( 7e4u) )ui i,.une o 3ite8( c' e s.o e7te .e icu)os Consu,u) de c' 5u 'nt2 D'c( n-' 4i 4ost t(ce e' 'dio! )-' 4i ')e t't de,u)t@ '7'! 1ns(! nu-i (,9ne' dec9t s( 4iGe8e BoB' c' e co5o ' ineGo '5i)2 Kn s.'te)e )ui! Bou)ie ! + '6ie oGi+enu)ui .e c' e-) inh')' 1n 'e u) ' e4i't! t (i' ,o,ente de eu4o ie2 & e6u i)e dis.( use (! .)onB'se 1n con6inutu) dos' u)ui 7i se 7i 3ede' eG.)o 9nd ce)e ,'i ,ici cot)o'ne ')e su5,' inu)ui so3ietic! c9nd Le5)ond 1) . e3eniF ? Po t'3ionu) ne cont'cte'8( .e UHF"2 Sunte, .e 'd' u) )ui2 Cu 9nd '.unt(,2 Cu 3 e,e' 'st' de 'h't! o s( 4ie ci c! nu +)u,(J In+ine u) sco'se un o4t't! 1nchise dos' u) 7i st 9nse ,'i 5ine centu i)e de si+u 'n6(2 Rese,n't2 Voce' n'8')i8't( ' 7e4u)ui A3i'/ de .e CCh' )es de &'u))eE (sun( i' (7i 1n c(7tiF ? 3lo, 4lamant 5leu 64lamin'o 3lbastru7$ Pi'eon 6Porumbel7 doi-nou-"ero, dou"eci marineL2 Re.etF condi6ii ,eteo 4o' te . o'ste2 T ece6i .e o 5it( '7te.t9nd ',e)io ' e'2 Cou)'n+es se ene 3(F ? Ne+'ti3J Sunte, cu c' 5u 'ntu) )' )i,it(2 Ni nici 3o 5( s( schi,5(, ut'J t(ie e) scu t . oteste)e inte )ocuto u)ui s(u2 ? D' ,i7c' e' .un6ii e 4o' te ,' e2 ? N-' e ' 4'ceJ A.unt(,2 Aste'-s o dine)eJ ? E ne5unie cu 't(J Do' nu sunte, 1n (85oiJ
"

U)t '-H'ute F e[u'nce <F ec3en6( u)t '1n')t(= <n2'2=2 / Co,'nd'ntu) & u.( ii de '3i'6ie <n2'2=2 L 1nse',n(F E7ti )' /0 ,i)e de ,ine2 I' c'.-co,.'s /#0 c' s( 3ii .e di ec6i' ,e' <n2'2=2

108

? B' s-' .( e' c( d'J e.)ic( Cou)'n+es! 1,5o)dit . in inte 4on de Est'5)etF ? F(ce6i-) s( . ice'.( c( t e5uie s( 'Bun+e, .e 3's cu o ice . e6J P9n( )' u ,(! ce) de .e n'3( c'.itu)(F ? De 'co d! d' 3oi '6i 3 ut-oJ oi-doi-"ero direcia noastr de mar&$ 2ite"a vntului pe punte0 8+ noduri$ Plafon0 *9+ picioare$ 4o%-:rott ;c(o 9<+"2 P e+(ti6i s( 3( . i,i,! 1ncheie e)! .' c( 1n si)(2 ? O2A2J Co5o 9,J 'nun6( t iu,4(to Cou)'n+es 1,.in+9nd ,'n7'! 1n ti,. ce Le5)ond ',o s' un ce c co,.)et c' s(-i 4'c( su4icient )oc2 Aido,' unui 7oi, c' e se '5'te 'su. ' . (8ii! ACM-u) .)onB' 1n no i2 Co,.)et )i.sit de 3i8i5i)it'te! 85u 9nd c9nd )in! c9nd 8+9)69it + o'8nic! e) se )'ns'se 1nt -un te i5i) .ic'B! '.' ent o 5e7te! d' 1n e')it'te u ,9nd o t 'iecto ie 4o' te . ecis(! ')e c( ei e)e,ente e 'u .e ,'nent t 'ns,ise de siste,u) de +hid' e 'uto,'t( ' .o t'3ionu)ui2 Pi)otu)ui nu-i (,9ne' dec9t s( u ,e8e cu st icte6e indic'6ii)e2 St (in de )u,e' din '4' (! cu ochii 4iG'6i .e t'5)ou) de 5o d! Cou)'n+es 'c6ion' ,'n7' 7i .')onie u) .ent u ' ,en6ine .e un c'd 'n dou( 'ce 1nc uci7'te de'su. ' unei ,i e! u ,( ind totod't( ')ti,et u)2 ? "2*00 .icio' eJ eGc)',( e) deod't(2 F'c un .')ie 2 T 'se de ,'n7(2 Ascu)t(to ! '.' 'tu) se ed es(! 3i5 9nd 7i t es( ind! 1n ti,. ce tunetu) e'cto' e)o sc(de'2 Dou( 7ocu i su de 8+udui ( '3ionu)2 Est'5)et t es( i2 ? Ce-' ,'i 4ost 7i222 ? Ni,ic'2 A, scos t enu) de 'te i8' e 7i .intenu)/2 ACM-u) .)onB( din nou! '.oi eduse . o+ esi3 .ic'Bu)2 W97ni 5 usc din .9c)e! su 3o)9nd o ,' e '+it't(! de un 3e de 3eninos! 1ns.u,'t(! osti)(2 ? P e+(tit .ent u '.unt' e! 'nun6(! c'),! Cou)'n+es! de .' c( ' 'te i8' )' 5'8' )ui de )' L'ndi3isi'u! cu 39nt 8e o2
Indic'ti3 .ent u . esiune' 't,os4e ic( )' ni3e)u) ,( ii@ '3ionu) t e5uie s-o cuno'sc( '5so)ut . ecis s. e '-7i e+)' ')ti,et u) <n2'=2 Ro)u) )ui este s( se '+'6e de c'5)u i)e e)'stice 1ntinse de-' cu ,e8i7u) .un6ii! 4 9n9nd u)' e' '.' 'tu)ui <n2'=2
/ "

109

O4i6e .e n'3e)e de su. '4'6(! '.oi su5,' inist! 1n'inte de ' 4i '4ect't ,isiuni)o s.eci')e! Est'5)et t (i' cu .'siune 'ce'st( nou( eG.e ien6(2 Kn'inte' )o ! +i+'ntic' ,'s( ' .o t'3ionu)ui L-2000 tone - '.( e' inc edi5i) de 4i '3(! st i3it( .' c( de 7'.' 1ntunec't( ' no i)o ! 't9t de Bo7i 1nc9t 39 4u) c't' +u)ui se 1,.)9nt'! din c9nd 1n c9nd! 1n ei2 Ast4e) 3(8ut! CCh' )es de &'u))eE .( e' i,o5i)2 Kn e')it'te 1ns(! .ent u ' educe c9t ,'i ,u)t 39ntu) de .e .unte! 'do.t'se ')u ' ce' ,'i edus( c' e s(-i .e ,it( s( ,en6in( c'.u) 'dec3't2 D'to it( st'5i)i8'to' e)o ! u)iu) e ' c3'sinu)@ 1n schi,5! )un+i,e' s' 4(ce' t'n+'Bu) i,. esion'nt! .unte'-.u.' 1n()69ndu-se 7i co5o 9nd cu c96i3' ,et i! 1nt -un it, ne e+u)'t2 Pe ,(su ( ce se '. o.i'u! totu) se 'cce)e ' 'ido,' unui 4i), . oiect't de un '.' 't de3enit deod't( ne5un2 Acu,! sen8'6i' )ui Est'5)et e ' c( nu ei! ci .o t'3ionu) se n(.ustise 'su. ' )o 2 Cu ,9ini)e 1nc)e7t'te de ,' +ine' t'5)ou)ui de 5o d! t (+9nd de centu i)e de si+u 'n6( c' s( 3'd( ,'i 5ine! 8( i 1nt -o 4 'c6iune de secund( o si)uet( 3iu co)o 't( st9nd 1n co)6u) .un6ii de 85o 7i det'79ndu-se .e 4und')u) 1ntunec't ') scutu)ui 'nti-39ntF e ' o4i6e u) cu '.unt' e'2 A)(tu i de e)! un . oiecto de 4o ,( d e.tun+hiu)' (! 5' 't de o dun+( Lu,ino's( de un 3e de 3io)ent2 Un s.ot de ,' e intensit'te osci)'! u c9nd 7i co5o 9nd! ')te n'ti3! de'su. ' 7i dedesu5tu) dun+ii2 Est'5)et cuno7te' 'cest siste, o.ticF s.otu) indic' .i)otu)ui c( e ' ,'i sus s'u ,'i Bos 4'6( de t 'iecto i' ide')( '.unt( ii2 K) 'u8i .e Cou)'n+es ' ticu)9nd (s.ic'tF ? O'linda$ =ece$ #oiembrie 3lfa"2 R(s.unsu) sosi . o,.tF ? V9nt .e .unte -0 de nodu i2 T'n+'B2 I,edi't u ,' ( c9te3' co,en8i . eci.it'teF ? Vino ,'i )' d e'.t'222 R(,9i ')ini't222 1nc( ,'i )' d e'.t'222 Moto J Moto J Nu co5o 1J2 P')onie J DREAPTAJJJ Pe 4ectJ

1n t 'duce eF V(8ut dis.o8iti3u) o.tic2 Mi-'u (,'s o ,ie de )i3 e de c' 5u 'nt <"0G"00=2 Noie,5 ie A)4'F ini6i')e)e N 7i A constituie nu,e)e de cod ') .i)otu)ui <n2'2=2

"

110

Doci)! Cou)'n+es eGecut' o dine)e! 7tiind . e' 5ine c( .ent u 4'8' 4in')( nici un 'd' ! nici un )'se ! nici ce' ,'i so4istic't( d (co3enie e)ect onic( nu 4'ce c9t ochiu) eGe s't ') o4i6e u)ui cu '.unt' e'! e) 1nsu7i .i)ot de 1n')t( c)'s(2 Di iB't( 'st4e) cu ,9n( de ,'est u! . e8ent' e' ACM-u)ui .( e' i,.ec'5i)( d'c( Ne.tun nu s-' 4i ',estec't 7i n-' 4i 3 ut s( 'i5( u)ti,u) cu39nt2 Cu 3ite8' edus(! c'5 't c9t t e5uie! '3ionu) e ' .e .unctu) s( 'tin+( .unte'! c9nd un i,. e3i8i5i) 3') de 4und idic( .u 7i si,.)u .u.' .o t'3ionu)ui! deBuc9nd to'te c')cu)e)e o',eni)o 2 Fo 6( 3ie 1,.ot i3' ')tei 4o 6e 3ii! 7ocu) ' 4ost te i5i)F o6i)e s( i ( 1n sus! i' .intenu)! 5iciuind 'e u)! t ecu .e de'su. ' ce)o t ei c'5)u i de o6e) 1ntinse 1n di'+on')' .un6ii2 ? C')c(-) .e co'd(J (cni 5't,'n" -u)2 D' Cou)'n+es 'cce)e 'se deB' .9n( )' 4und 7i de+'B' .e st9n+'! co,ent9nd incidentu)F ? A, d't-o-n 5' (2 Nu-i ni,ic! e.et(, 4i+u '2 Kn ti,. ce '3ionu) )o ',o s' 3i 'Bu) 7i u c'! Est'5)et 1) 'u8i .e Le5)ond 'nun69ndu-seF ? >ima-?(arlie$ 3m albea pe oc(i@2 ? Nu te uit' )' .unte2 E7ti 1n .o8i6ie 5un(2 U c( un .icJ Men6ine cont'ctu)2 Bine! 4o' te 5ineJ Ce) de ') doi)e' ACM se . e8ent( eG'ct 1n ,o,entu) 1n c' e .o t'3ionu) se +(se' )' o i8ont')(2 Pintenu) se '+(6( de c'5)u! i,o5i)i89nd '.' 'tu)2 Bou)ie sco'se un O4J de u7u ' eF ? Ros .()( i'J ? A, '3ut 5'4t(! (s.unse! .)'cid! Le5)'nc2 A8i ' 4ost 1nt 'de3( )' co' d(2 Se 8+9)69i' ') n'i5ii 7i! cu neno oci6ii (7ti' de st o.i .e .' 5 i8! '3e', o 5u) +(ini)o J ? Re+)'6i oGi+enu) )'-"00b! eco,'nd( Cou)'n+es 1n ti,. ce '3ionu) 't'c' ce' de ' dou' . e8ent' e2 ? De ceH 1nt e5( Est'5)et. ? P(i! d'c( ni,e i, cu,3' 1n 5()to'c(! o s( '3e6i ce es.i ' .9n( ne eBect(, din c' )in+(2
"

O4i6e cu '.unt' e' <n2'2=2 1n B' +on! cu .' 5 i8u) o.'ci8't <n2'2=2

111

? S.)endid( .e s.ecti3(J ? Ei! 8ic 7i eu '7'! .ent u con3e s'6ie2 De d't' 'st'! ,e +e, )' si+u ! '4i ,( .i)otu) c'! i,edi't! s( eGc)',eF ? Fi -' s( 4ie! ', o .'n( hid 'u)ic(J ? Ce 'nu,eH ? Vede6i 5ecu)e6u) din d e'.t'H E .e o7u2 Knse',n( c( e o scu +e e de )ichid2 Nu ,'i .ot ,'ne3 ' nici t enu) de 'te i8' e! nici .intenu)2 ? Ni-n c'8u) (st'H ? Oh! de '.unt't '.unt(, noi! d' 3o, (,9ne 5)oc'6i 1n c'5)u i 7i .o c( i' 'st' de )ichid e ') d 'cu)ui de in4)','5i)2 D'c( o .ic(tu ( 'tin+e o su. '4'6( 1ncins(! c'.ot' e'cto u)ui! de .i)d(! Bu,-,-,J 7i Inch`A))'h"J o icu,! . e' ,u)t nu ,'i '3e, de '7te.t't222 1nt -un 4e) s'u ')tu)222 De o5icei! Est'5)et +ust' u,o u) ne+ u! d' de d't' 'st' se ,u)6u,i s( ,9 9ie2 A 4i 4ost ,u)t . e' idiot s( e7ue8e 't9t de '. o'.e de 6int(J Un scu t schi,5 de cu3inte cu o4i6e u) cu '.unt' e' 7i ACMu) se 7i '4)' de'su. ' .istei@ 1n u)ti,u) ,o,ent 'ce'st' .( u c( 4u+e de su5 o6i! d' cu un e4)eG inst'nt'neu! Cou)'n+es i85uti s( se '+'6e de u)ti,u) c'5)u2 A3ionu) c'5 ( 7i ec(8u! 5)oc't2 Kn 'cee'7i c)i.(! o )i,5( de 4oc 697ni de su5 4use)'B2 Restu) se consu,( 1n 4 'c6iuni de secund(@ cei doi se ,'i c(8ne'u s( des. ind( centu i)e de si+u 'n6(! c9nd 4)(c( i)e dis.( u ( 5 usc 7i .)eGi+)'su) c' )in+ii se 'co.e i de un st 't ')52 Cou)'n+es i85ucni 1nt -un 9s ne 3osF ? Oho! 5(t 9ne! 5(ie6ii de )' CInte 3en6iiE 'u e'c6ion't )' ,' e 4iGJ S.une' 'de3( u)F 1n secund' i,edi't u ,(to' e '.' i6iei 4)(c( i)o ! tunu i)e cu s.u,( int 'se ( 1n 'c6iune! 'co.e ind ACM-u) cu un t oi'n de 8(.'d( c' 5onic( 7i )ichid9nd .e )oc 1nce.utu) de incendiu2 I' ! Cou)'n+es t 'se cu.o)' de .)eGi+)'s2 Coco6't .e un t'5u et! un ,'te)ot! + otesc 1n costu,u) )ui din 's5est! 1i 1ntinse ,9n'2

"

Voi' )ui A))'h <' '5(= <n2t2=2

112

? Du.( cu, se 3ede! n-' 4ost nici .ent u d't' 'st'J Mu)6u,esc! 5(ie6iJ st i+( .i)otu)! des. in89ndu-se din n(,e6ii c' e u,.)use ( c' )in+'2 S( i .e .unte! u ,'t i,edi't de Est'5)et2 Un c(.it'n)ocotenent! cu c'.u) desco.e it! se '. o.ie de eiF ? Do,nu) ',i ') ,i-' o don't s( conduc .'s'+e u) 1n 5i ou) do,niei-s')e2 To3' (7u) )ui se '4)( deB' 'co)o2 CS( s.e (, c( Bou)ie n-' '.uc't s( 4)ec( e'sc(E! 17i s.use Est'5)et! )u9ndu-se du.( o4i6e 2 Se 1n+ iBo ' de .o,'n(F de )' . i,e)e 1nt e5( i ')e 3ice',i ')u)ui Mou e'u! in+ine u) .usese .uncte)e .e iF ? Re+ et! d' nu 3( .ot s.une ni,ic 1n .)us2 Du,ne'3o'st ( '3e6i o dine)e du,ne'3o'st (! noi! .e ')e no'st e2 Mou e'u 1i ' unc'se o . i3i e i it't(! du.( c' e se '.uc( s(7i 1ndese! ,etodic! .i.'2 ? A3e6i d e.t'te! scu,.e c',' 'd2 Nu sunt dec9t o cu,(t (! 5(t 9n( 7i cu io's(2 D' t e5uie s( ecuno'7te6i c( to't( isto i' 'st' nu-i toc,'i )esne de 1n+hi6itF '3io'ne)e ,e)e 'u 4ost ce)e c' e 3-'u 'dus 'ici! unu) din e)ico.te e)e ,e)e 3( 3' de.une .e CCo,,'nd'nt HouotE222 7i sin+u u) d e.t .e c' e-) ',222 s( t'c 7i s( nu 1nt e52 A+hiot'ntu) 1) int oduse! .e Est'5)et2 A (t9ndu-)e 1nc(.e e' cu un +est )' + ') ,9inii! ',i ')u) s.useF ? Do,ni)o ! sunte6i 'ici )' du,ne'3o'st ( 'c's(2 V( )'s2 O s( 3i se ' 'te c'5ine)e c' e 3-'u 4ost e8e 3'te2 Oic9nd 'ceste'! co,'nd'ntu) ie7i .e cu)o' 2 Aco)o! 1) '7te.t' 7e4u) St'tu)ui-M'Bo 2 O 3eche . ietenie 1i une' .e cei doi o4i6e i2 ? Ve8i tu! 1i s.use ',i ')u)! )u9ndu-) 4',i)i' .e du.( u,e i! noi sunte, o5i7nui6i cu sec ete)e ,i)it' e! d' (7ti'! 5(t 9ne! (7ti' e. e8int( sec etu) de St'tJ

113

CAPITOLUL IX
L' cei .'t u8eci 7i cinci de 'ni t ecu6i! M'ttheP Fo ,'n 'Bunsese s( 4ie con3ins c( 17i 't'se 3i'6'! 1nt -'t9t de const'nt e3eni,entu) e4u8' s(-) se 3e'sc(2 E ' de 'Buns s( i se de' un .ost 7i 4o ,u)' Cni,ic de se,n')'tE s( se i,.un( de )' sine2 A4ect't de t ei )uni )' A,5's'd' St'te)o Unite )' Os)o! o4ici') 1n 4unc6i' de 't'7't co,e ci') 'dBunct! 1n e')it'te 1ns( 7e4u) 'ntenei CIA! Fo ,'n nu i85utise s( des,int( e.ut'6i' c' e-i 'dusese! din .' te' co)e+i)o ! .o ec)' de .e'ce-,'De "2 De )' . e)u' e' 4unc6iei! No 3e+i' de3enise! su5it! un secto '5so)ut c'),F nu tu su5,' in necunoscut '3entu 't . int e 4io du i! nu tu '3ion neindenti4ic't 3io)9nd s.'6iu) 'e i'n ') 6( ii@ .9n( 7i .esc'do' e)e-s.ion .( e'u s( 4i '5'ndon't 8on' costie (! 'st4e) 1nc9t e6e'u' de in4o ,'to i ,o7tenit( de )' . edeceso u) s(u nu 4u ni8' dec9t 5'n')it(6i de utin(2 Totu) 1ns( s-' schi,5't! 5 usc! 1n di,ine'6' 1n c' e un ,' ine s! t i,is de P i,u) sec et' ! )-' int odus 1n 5i ou .e LotciuD2 Dou( ce'su i ,'i t9 8iu! Fo ,'n 1nce.use s(-7i s.un( c(! 1n s49 7it! 8iu' s' de +)o ie 3enise2 EG. i,9ndu-se 1nt -o en+)e8( )i3 esc(! LotciuD t 't'se c' un 5usiness,'n st(.9n .e situ'6ie2 Con7tient de 3')o' e' in4o ,'6ii)o .e c' e )e .ute' 4u ni8'! e) 1n7i 'se! c'),! condi6ii)e de eGisten6( - disc et(! d' 4o' te con4o t'5i)( totu7i - c' e s(-i 4ie 'si+u 'te 1n St'te)e Unite .9n( )' s49 7itu) 8i)e)o 2 ? I' de .)ec't! 3 e'u s( .)ec i,edi't2 Aici! n-', s( 3( dest(inui ni,ic2 ? Ho-ho! . e' '6i )u't-o e.edeJ M'i 1nt9i! t e5uie s( e4ectu(, 'nu,ite 3e i4ic( i2 Du.( 'cee'! ,'i 3ede,2 LotciuD c)(tin( din c'.! chi.u) s(u eG. i,9nd un soi de ,i)( 1n+(duito' e2 Sco69nd din 5u8un' o 4o'ie de h9 tie! o des.(tu i 7i o 1ntinse ',e ic'nu)uiF
"

1ncheieto ! 4(c(to de .'ce <en+)2= <n2t2=2

114

? Cu tit)u) de e7'ntion! i't( o +'ni8' e' co,.)et( ' di ec6iunii A&B2 L' 8i! . eci8( e)! 'ido,' unui const ucto c' e . e8int( u)ti,u) s(u . ototi.2 Pute6i s-o co,.' '6i cu cee' ce '3e6i deB'2 Cu ' (t(to u)! 1,.unse o c(su6( ,' c't(F O.e '6iuni s.eci')e2 ? Di ec6i' 'st' de.inde! eGc)usi3! de Ud' nie32 Sunt! s'u ,'i eG'ct! e ', 7e4u) ei2 Nu-i '7' c( nici ,(c' nu 5(nui'6i eGisten6' eiH Fo ,'n Bu5i)'@ de d't' 'st' . insese un .e7te ,' e! ,' e de tot2 Mi,9nd indi4e en6'! s.use din 39 4u) 5u8e)o F ? A7' c ede6iH ? V( in3it s(-,i de,onst '6iJ Ni! idic9ndu-se! LotciuD conchiseF ? Pot s(-,i 4'c un .ic de to')et( 7i s(-,i 'st9,.( 4o',e'! 1n '7te.t' e' '3ionu)uiH Side 't! '+entu) CIA 1) 4iG( c9te3' c)i.e! '.oi i85ucni! t 9ntind cu .u,nu) 1n ,'s(F ? D'V d e.t cine 3( c ede6iH ? D e.t cine3' c' e 3( 3' 'si+u ' o st ()ucit( c' ie (! d' c' e! totod't(! 6ine )' . o. i'-i 3i'6(! (s.unse! +)'ci')! LotciuD2 Ie i! Ud' nie3 e ' su4e indF co)ic( en')(2 A8i! 1ns(! 1i e! . o5'5i)! ,'i 5ine 7i-i 3' )'ns' .e 85i ii )ui 1n c(ut' e' ,e'2 Kn6e)e+e6i! '7'd' ! de ce ,( + (5esc 7i! c' 't' e! s( nu ,'i .ie de, ti,.2 Co,'nd'6i '3ionu)J Fo ,'n 1ntinse ,9n' s. e te)e4on! d' se (8+9ndiF ? M'i 1nt9i! t e5uie s( te)e4one8222 So3ieticu) 17i 1n()6( . i3i e' s. e ce 2 ? O4J c ede', c( ',e ic'nii sunt c'.'5i)i s( disce' n( i,edi't .)e'7c' ce' ,' eJ A 4i t e5uit s( ,( 'd ese8 ce)o de )' Inte)i+ence Se 3ice2 i'! 1nc')te'! 17i cunosc ,ese i'J P i3i e' )ui Fo ,'n de3eni du (2 P int e din6ii 1nc)e7t'6i! )'ns(F! ? C ed c( 3-' . inde 5ine c9te3' 8i)e de222 cu+et' e so)it' (2 LotciuD . ice.u c( ,e sese . e' de.' te@ 'tunci! ' unc( .e ,'s( 'tuu) .e c' e-) +(siseF ? Te)e+ '4i'6i! d'c( 'st' 3i-e .o4t'! d' . e+(ti6i 7i '3ionu)! .ent u c( sunt si+u de n'tu ' (s.unsu)ui222 ,'i cu se',(
115

d'c( 1i 3e6i 'nun6' .e 7e4ii du,ne'3o'st ( c( unu) din su5,' ine)e no'st e ce)e ,'i ,ode ne se '4)( 1n )' + 7i 1nc( 1nt -o situ'6ie cu totu) s.eci')(F 1nt e+u) echi.'B e 1n co,(2 ? Fi -' 222J De unde 7ti6iH ? Fo' te si,.)uF eu sunt ce) c' e )-' ot (3it2 Desi+u ! o e+ et'5i)( e o' e2 M'ttheP Fo ,'n se n(.usti 'su. ' te)e4onu)ui2 T T T L' >'shin+ton e ' '. o'.e de o e)e .'is. e8ece c9nd D'3id B oPn ' eu7it s(-) cont'cte8e .e ',i ')u) S'n4o d2 Acest' toc,'i deBun' )' c)u5u) s(u de +o)4@ )e+(tu ' i se d(du )' 5' 2 ? Do,nu)e ',i ')H Aici D'3e2 Pute6i s( ,( sun'6i i,edi'tH ? O2A2J P)ec de 1nd't(2 S'n4o d se,n( not' de .)'t( 7i se u c( 1n ,'7in(2 Du.( c9te3' sute de ,et i! o. i CChe3 o)etu)E 1n d e.tu) unei st'6ii de 5en8in(2 ? F(-,i .)inu) 7i cont o)e'8( u)eiu)! ' unc( e)! 1nd e.t9nduse s. e c'5in' te)e4onic( de ')(tu i! ' c( ei u7( o )(s( inten6ion't 1nt edeschis( c' s( .o't( su. '3e+he' ce se .et ece de Bu -1,. eBu 2 ? A)o! B oPnH Ce s-' 1nt9,.)'tH ? Ce e ' ,'i (u2 ? Adic(H ? A8i-di,ine'6(! un us tot'),ente necunoscut de Se 3icii)e no'st e s-' . e8ent't )' A,5's'd' de )' Os)o! ce 9nd '8i) .o)itic 1n St'te)e Unite2 Du.( s.use)e '+entu)ui c' e )-' . i,it! e 3o 5' de un ,' e ,'h( ') A&B-u)ui! unu) din eGecut'n6ii ,isiuni)o s.eci')e ')e )ui Ud' nie32 ? Inte es'nt! d' ce ,( . i3esc .e ,ine to'te 'ste'H ? De6ine in4o ,'6ii 1n )e+(tu ( cu su5,' inu)2 S'n4o d se 1nc unt(F ? Oh! 4i -' s( 4ieJ EG'ct! ce 7tieH ? A dec)' 't c( un su5,' in 'to,ic! ') c( ui nu,e 1) cuno'7te! du.( cu, 7tie 7i nu,e)e co,'nd'ntu)ui s(u! ' .)ec't )une' t ecut( .ent u o destin'6ie necunoscut(222 ? Deci! nu-i cuno'7te .o8i6i'H
116

? Ast'! 'd,i69nd c( nu ,inte2 Ti.u) e ,' e 7,eche F in4o ,'6ii)e )e se 3e7te cu .i.et'! ce 9nd s( 4ie t 'ns4e 't i,edi't 1n St'te)e Unite! unde ' t e5ui s(-i o +'ni8(, o - cee' ce nu,e7te e) - .'7nic( 7i )ini7tit( ie7i e )' .ensie2 Kn schi,5u) ei! ne +' 'nte'8( sen8'6ion')e e3e)'6ii2 Kn c'8u) su5,' inu)ui! con4i ,( c( 1nt e+u) echi.'B se '4)( 1n co,(2 ? Cu, .o'te 4i 't9t de si+u H ? Pent u 5unu) ,oti3 c( e) ' 4ost ce) c' e )-' ot (3it2 Din + e7e')(J N-' 3 ut s( s.un( ni,ic 1n .)us 1n'inte de ' 4i t 'ns4e 't de ce')')t( .' te ' At)'nticu)ui2 D'c( ', 1n6e)es 5ine! )' o ' 'ctu')(! tot A&B-u) e sc'i du.( e)2 S'n4o d e4)ect( c9te3' c)i.e! '.oiF ? E3ident! c', ne.)(cut! d' .9n( c9nd '+entu) 3ost u de )' Os)o 3' sto' ce de )' so3ieticu) es.ecti3 tot ce 7tie c' s( se con4i ,e c edi5i)it'te' s.use)o )ui! 3o, '3e' (+'8u) neces' s( )u(, o deci8ie2 ? Din .(c'te! nuJ ? Ce 3 ei s( s.uiH ? Ne4u) 'ntenei no'st e s-' do3edit . e' 8e)os2 De 4'.t! 1) cuno'7te6iF M'ttheP Fo ,'n2 ? Pe'ce-,'De H Fo ,id'5i)! .ent u unu) c( ui' nu i s-' 1nt9,.)'t niciod't( ni,ic! uite-) c( t '+e )o8u) ce) ,' eJ ? EG'ct2 V( d'6i se','! n-' 't't oc'8i'2 N'ns' 3ie6ii s')eJ A t 'ns,is! 1n 4)'sh! )' L'n+)eM! un 'de3( 't o,'n-4)u3iu2 &hinionu) ' 4(cut c' ,es'Bu) s( 'te i8e8e .e 5i ou) unui Bune 4(t()(u ',5i6ios! c' e! c' s( i's( 1n e3iden6(! )-' ')e t't di ect .e di ecto u) ,eu2 I' +hici6i! 'cu,! unde se '4)( 'cest di ecto H ? Du,ne8eu)eJ +e,u S'n4o d2 S( nu-,i s.une6i c( e )'222 ? Kntoc,'iJ L' C',. D'3id! unde Re M F)ush )-' in3it't s(7i .et e'c( PeeD-end-u)2 Nu 1nc'.e 1ndoi')( c( scu,.u) nost u P e7edinte 7i-' d't se',' c(! .e 3 e,e' c9nd nu e ' dec9t du5)u )ui C' son! . e' 7i-' ,'ni4est't 'nti.'ti' 4'6( de A+en6i' no'st ( c' 'cu, s( nu 3 e' s( d e'+( 'ce'st( i,. esie2 ? N-', ce 8ice! ' ')es 8iu' ce' ,'i .ot i3it(J Fu i5und! ',i ')u) se '.uc( s( 1nBu e c' un 5i B' ! cee' ce nu e ' de)oc 1n o5iceiu i)e s')eF

117

? Du,ne8eu)222 7i P'7te)e222 7i 'i' ' ,(siJ D'c( di ecto u) 3ost u 1i su4)( ce3' )ui Re M F)ush! o s( ne +(si, 1n 'h't .9n(n-+9tJ U ,' ( c9te3' cu3inte nede7)u7ite! du.( c' e 1nt e5(F ? C ede6i c( ' 4(cut-oH ? Pune6i-3( 7i du,ne'3o'st ( 1n )ocu) )ui2 Kn o ice c'8! un )uc u e si+u F .'t onu) ,eu ' o don't t 'ns4e ' e' c)ientu)ui 1n St'te)e Unite cu ,'Gi,( u +en6(! 4( ( s( ,'i t e'c( . in cent u) . inci.') de t ie e"2 L' o ' 'ctu')(! t 'ns4u+u) e 1n 85o s. e noi2 ? &hinion cu 't! 4iindc( F)ush! chi' d'c( o ,'i i' uneo i '8n'! e de.' te de ' 4i idiot 7i 3' 4'ce i,edi't )e+(tu ' cu ')u8ii)e ,e)e de ie i '. o.o de un su5,' in so3ietic '4)'t 1n di4icu)t'te2 D'c( ,( i' )' 1nt e5( i! 3oi 4i o5)i+'t s( d'u 1n 3i)e'+ totu)F 4'.tu) c( su5,' inu) ' e7u't .e un 4und 1n')t! .o8i6i' )ui! 5')i8' de '3' ie .e c' e ', .escuit-o222 totu)222 1n '4' '! do' ! ' ,icu)ui ',(nunt c( )e-', .'s't 4 'nce8i)o .ontu)2 Kn . i3in6' 'st'! 1ns(! sunt )ini7titF nu 3o eGist' scu +e i2 ? Sunte6i '5so)ut si+u de o4i6e u) .e c' e )-'6i t i,is )' P' isH ? R(s.und .ent u e) c' .ent u ,ine 1nsu,iJ Acu,! . o5)e,' no'st ( e s( c97ti+(, ti,. c' s( )e .e ,ite, s( o.e e8e 1n'inte c' F)ush s( '.uce s( idice ece.to u) te)e4onu)ui o7u c' s(-i o4e e to3' (7u)ui Pet o3 se 3icii)e s')e de s')3',' ist2 ? A7' cu, 1) 7ti,! Pet o3 3' dec)in' o4e t'! o don9nd totod't( 4)oti)ei s')e s( desco.e e su5,' inu) cu o ice . e62 ? De 'st' e 7i ne3oie s(-i . e3eni, .e . ietenii no7t i c9t ,'i '.id cu .utin6(2 ? Ki ')e te8 i,edi't2 Nti6i2 Co,'ndo u) 7i-' o +'ni8't o ,ic( '+en6ie! nu,'i ' )ui! distinct( de Cent ')' o4ici')(2 ? Pe 4ect2 ? D'! 1ns(! tot o4ici')! e o' ecu, .e tu7(2 Din 4e ici e! succeso u) )ui 1,i .' e un ti. de ,9n'-nt9i2
CIA ' o +'ni8't 1n &e ,'ni' de Vest un cent u de t ie e . in c' e sunt t ecute 1n ,od o5)i+'to iu to'te .e so'ne)e 3enite din 6( i)e soci')iste c' e 'u o.t't .ent u d e.tu) de '8i) <n2'2=2
"

118

? Fi6i .e .'ce! Co,'ndo u) 7tie s(-7i ')e'+( o',enii2 Bine! c9t ti,. te)e4on'6i! eu ,'i 1nce c s( ciu.esc c9te ce3' .e ici .e co)o! o o (-dou(2 C97ti+u) ,ic nu-i .'+u5(2 S'n4o d 1nchise! 17i )u( ,'7in' 7i o o. i doi Di)o,et i ,'i 1nco)o! )' )i8ie ' unei .(du i2 &' ( 1n dosu) uno tu4i7u i! 'st4e) 1nc9t s( nu .o't( 4i 8( it( de .e 7ose'! co5o 1 7i se 1nde.( t(! cu .'s 3ioi 7i it,ic! .e su5 co.'ci2 Cine i-' 4i .utut e. o7' c(! 1nt -o du.(-',i'8( de s9,5(t( se ded( .)(ce i)o Bo++in+-u)ui! c1nd! de 4'.t 7i 1n 8iu' 't'cu)ui B'.one8 de )' Pe' ) H' 5ou e ' o du,inic( - +ene ')u) M' sh')) ' 4ost +(sit cu ,' e c'8n(F se .)i,5' 7i e) . in .(du e2 C()' eJ T T T Fu tun' dos.e' 1n continu' e! 4( ( s( i85ucne'sc(! d' 39ntu) s.o e' 1nt un'2 Ane,o,et u) osci)' 1nt e $0 7i #0 de nodu i! 5)oc9ndu-se uneo i su5 '4')e2 P e)un+' hu)( 't)'ntic( se t 'ns4o ,'se 1n 5e 5eci u i'7i c' e se osto+o)e'u .este .unte' de 85o ! co,.)et .ustie! to'te '.' 'te)e 4iind! . ec'ut! co5o 9te 1n h'n+' e2 O o.e '6iune c' e se do3edise de)oc u7o' (2 Uneo i! c9te un t')'8 ,'i 1n')t dec9t ce)e)')te se '5(te' 'su. ' c'ste)u)ui cent ') 1,. o7c9nd cu st o.i +e',u i)e! d' ne.utincios 1n 4'6' hu5)ou i)o ot'ti3e c' e de+'B'u inst'nt'neu .'no ','2 O .'no ',( ,onoton( e. e8ent9nd 'ce)'7i ce ,oho 9t 7i 'cee'7i ,' e de8)(n6uit(2 Cu ,9ini)e 1n4und'te 1n 5u8un' e 7i .i.' 1n co)6u) +u ii! u7o 'dus de s.'te 7i .' c( sud't de .ode'u' 'ntide '.'nt(! c(.it'nu)-co,'ndo Le N'5ou nici nu-7i ,'i d(de' ostene')' s-o . i3e'sc(2 MiBindu-7i ochii! se concent '! 4(c9nd '.e) )' instinctu) )ui de u ,'7 ' 8ece +ene '6ii de n'3i+'to i - dint e 'cei' c' e 5 (8d'se ( '.e)e C'.u)ui Ho n 7i ')e Te ei No3' - c' s( .o't( '. eci' e'c6ii)e n'3ei 1n4 unt9nd 4u i' 3')u i)o ce o i85e'u! 1n3e 7un9ndu-se s-o duc( )' .iei e2 M'7ini)e )uc 'u c' .ent u o 3ite8( de L0 de nodu i - )och-u) indic' nu,'i /* - 7i CCh' )es de &'u))eE 17i c oi' d u,! 3i5 9nd din to'te 1ncheietu i)e! 3e it'5i)( s4id' e 'dus( stihii)o n'tu ii2 F e+'te)e din esco t( c(.(t'se ( de ,u)t )i5e t'te' de ,'ne3 ( c' s( .o't( )u' o .o8i6ie de c'.(2 O4i6e u) sco'se un ,9 9it su d!
119

' unc( o . i3i e de8'5u8't( ec 'nu)ui 'd' u)ui de n'3i+'6ie! co,.)et 5 ui't de 39n8o)e')' ,( ii! '.oi se (suci s. e co,'nd'ntu) s(uF ? P9n( )' u ,(! d(, de d 'cuVJ A t e5ui s( 1ncetini, 7i noi2 Co,'ndo u) B' d! un 5( 5't scund! cu n'su) 'c3i)in! se 1ndes( 7i ,'i t' e 1n 4oto)iu) 1n c' e 7ede'! scutu ( ne+'ti3 din c'. 7i ,u ,u (F ? Cuno'7te6i o dine)e2 Wine6i-o tot '7' 7i nu 3( ,'i 4 (,9nt'6i2 O s( se 1n,o'ie2 Le N'5ou 89,5i 1n sine' s'2 B' d! 4ost .i)ot de 1nce c' e! 17i ,e it' .e de.)in .o ec)' de B' 'D'"2 De 8eci 7i 8eci de o i .)onB'se 1n ,' e s'u t e5uise s( se eBecte8e din . ototi.u i)e 4o 6'te de e) .este )i,it' .osi5i)it(6i)o )o 7i! de 4iec' e d't(! sc(.'se 4( ( nici o 8+9 ietu (2 ? D'c( e c' e3' c'.'5i) s( i's( )' )i,'n! 'ce)' e nu,'i 7i nu,'i su)t'nu) nost u! 17i s.use 4 e+'tonu)2 Cu dou( ni3e)e ,'i Bos! 1n 1nc(.e e' e8e 3't(! de e+u)(! ',i ')u)ui 7i St'tu)ui s(u M'Bo ! Est'5)et '5i' 17i ,'i st(.9ne' ne 3ii2 ACM-u i)e 'tinsese ( .o t'3ionu) 1n eG'ct dou( o e 7i t ei ,inute! d' CCh' )es de &'u))eE 3' '3e' ne3oie de un ti,. sensi5i) ,'i 1nde)un+'t .ent u ' 'Bun+e 1n .unctu) de unde! )' )i,it' eGt e,( ' '8ei s')e de 'c6iune! e)ico.te u) 17i 3' .ute' )u' 85o u) s. e CCo,,'nd'nt HouotE2 Nu t ece' o c)i.( 4( ( s(7i . i3e'sc( ce'su)2 ? O4! 4i -' s( 4ie! c9nd o s( deco)(, od't(HJ ? Knt e5' e' se .une! ,'i cu 9nd! d'c( 3o, .ute' deco)'! e.)ic( ,ode 'tu) Bou)ie 2 Is. (3ind cu dos' u) .e c' e i-) d(duse Est'5)et! in+ine u) se inst')'se 1n 4'6' unui .u.it u .e ec 'ne)e c( ui' '.( e'u d'te)e 4u ni8'te de s'te)i6ii ,eteo2 ? St '7nic( de. esiuneJ M'i '3e, .9n( ie7i, din 5ud(J Pe .unte' de co,'nd(! 'ne,o,et u) se 5)oc'se i' (7iF 39ntu) de.(7e' "00 de nodu i2 ? Pe to6i d 'ciiJ 5o,5(ni Csu)t'nu)E2 D'c( 6in s(-,i )' +he8 c)ien6ii! 3' t e5ui s( c', d'u cu ti4)' e+u)',entu)ui2 Kn ochi! 1i '.( u o )uci e ,')i6io's(F
"

Cu39nt ' '5! 1nse,n9nd no oc! . otec6ie di3in( <n2t2=2

120

? 222Ni n-o s( 4ie .ent u . i,' o' (J Che,( .)'ntonu)F ? Po4te7te-) 1nco'ce .e c(.it'nu) Tho)ent2 Un ce's ,'i t9 8iu! ,'io u) M'hut din in4'nte i' ,' in(! o4i6e cu .o)i6i'! . i,e' o dinu) s( conduc( .e cei doi . o's.(t sosi6i 1n h'n+' u) n 2"2 Se . e8ent(! duc9nd ,9n' )' 3i8ie (! cu chi.u) .e 4ect ineG. esi3 7i o . i3i e .ie dut( 1n de.( t' e2 Kn e')it'te! )' 4e) c' 7i to6i cei c' e-i 8( ise (! e ' de3o 't de cu io8it'teF i't( doi ti.i! 4( ( nici un +')on s'u t es(! .e c' e ',i ')u) i-' .o4tit )' e) i,edi't du.( '.unt' e2 E un ,oti3 s(-6i .ui 1nt e5( i! nu-i '7'H Ne7tiind . e' 5ine ce '.e)'ti3 s( 4o)ose'sc(! o.t( .ent u .e so'n' ' t ei'F ? D'c( do,nii 5ine3oiesc s( ,( u ,e8e222 Un 'scenso 1i de.use cu t ei ni3e)e ,'i Bos! )' 1n()6i,e' .un6ii de deco)' e2 L' c'.(tu) co ido u)ui! od't( 'Buns 1n 4'6' unei u7i deschise! M'hut se t 'se! .o)iticos 1nt -o .' te2 Kn ,o,entu) 1n c' e-i t ece'u . '+u)! (sun( o eGc)','6ie de 5ucu ie 7i un co)os 5)ond! 1n 6inut( de 85o ! se e.e8i s. e Est'5)et2 ? Ei nu222 3ise8F And QJ S')u)! 5(t 9ne .i 'tJ Unde-'i dis.( ut 't96i' 'niH Est'5)et e)ud( 1nt e5' e'F ? Deci! tu ne c' iH ? A4i ,'ti32 D'V ce de ,iste e .ent u o ,isiune de utin(J P9n( 7i .)'nu) de 85o e st ict sec etJ B' ,'i ,u))! B' 'D' ,-' .us s( . o,it c(! od't( e3enit )' 5o d! uit totu)2 I-', Bu 't .e Bi5)ie! .e Co 'n! .e T'),ud 7i .e . oGi,' )ist( de '3'ns( i 1n + 'dJ I85ucni 1n 9s! '.oi! 4o' te ,onden! 1i 1ntinse ,9n' )ui Bou)ie ! c' e 'sist'se )' scen(! n(ucit de-' 5ine)e'2 ? Knc9nt't s( 3( cunosc2 M( nu,esc Tho)ent2 ? C',' 'du) ,eu de . o,o6ie! de .)uton 7i 'dese' de222 C,ititic'E! . eci8(! 89,5ind! Est'5)et2 Bun! s( nu ,'i .ie de, ti,.! h'i! ,e +e,H Oic9nd 'ceste'! se 1nd e.t( s. e ie7i e2 Tho)ent 1) e6inu de 5 '62 ? Ho-ho! st'i o c)i.(J M'i 1nt9i! t e5uie s( 3( 4'c inst uct'Bu)2 ? E cu 'de3( 't indis.ens'5i)H
121

? st'-i e+u)',entu)2 Est'5)et 17i 1n()6( ochii s. e ce F` ? Re+u)',entu)J T (sni-)-' de e+u)',ent! tu nu . ice.i c( n-'3e, nici o secund( de .ie dutH De')t4e)! ',i ')u) t(u ' . i,it to'te inst uc6iuni)e neces' e2 A7' c(! )'s-o 5')t(J Di ec6i' 97ni6' t' 85u (to' e 7i s-o 1ntinde, de 'ici c9t ,'i e.edeJ Tho)ent nu e ' 1ns( dint -'cei' c' e s( se )'se ,u7t u)uit2 ? Aten6ie! And QJ P9n( c9nd n-o s( 3( )'s .e su5,' in! eu Csunt ce) c' e co,'nd( 7i-o s( 4'ci 5ine s( ,( 'scu)6i2 P i,oF 1n ce) ,'i 4e icit c'8! deco)(, .este un s4e t de ce's2 SecundoF s( 85o i .e 'se,ene' n'su)ie de 3 e,e nu-i o .' tid( de .)(ce e2 Te tioF nu,'i c' s( ne des. inde, de .unte 7i 1nc( 3' t e5ui s( ne ded(, )' tot soiu) de 'c o5'6ii2 P9n( un' ')t'! e)ico.te u) (,9ne 1n h'n+' 7i nu 3' 4i scos dec9t 1n u)ti,u) ,o,ent2 Atunci o s( 7i u c'6i )' 5o d2 M'ist u) ,i)it' C' don o s( 3( i' 1n . i,i e! o s( 3( indice )ocu i)e! o s( 3( ' 'te cu, se . inde o M'e->est"! cu, se 1ncheie centu i)e de si+u 'n6(! cu,222 ? Is. (3e7te! &e ' d! cuno'7te, to'te ,' '4etu i)e 'ste'J eGc)',(! eGced't! Est'5)et2 Pent u nu,e)e ce u)ui! scu te'8-oJ ? O2A2J T ec )' inst uc6iuni)e 1n c'8 de ',e i8' e 4o 6't(! 1n . ici.iu! '.' 'tu) .o'te .)uti! d' o s.' +e e ' 4use)'Bu)ui e o ic9nd .osi5i)(2 E3'cu' e' o 3e6i 4'ce nu,'i )' o dinu) )ui C' don@ 1n 'ce) ,o,ent! 3( 1nde.( t'6i de e)ico.te 1not9nd .e su5 '.(2 ? Su5 '.(J +e,u Bou)ie 2 D' eu nu 7tiu222 Est'5)et eG.)od( .ent u ' dou' o' (F ? Ai' ' ,(siiJ D(-)e d 'cu)ui de inst uc6iuniJ Cu tu 5'tu) (st' de 39nt! e '5so)ut c)' c( n-'3e, nici o 7'ns( s( sc(.(, d'c(222 ? Kn 4ond! ,i se u.eJ st i+( Tho)ent! .ie 89ndu-7i! )' 9ndu) s(u! (5d' e'2 T e5uie s( 4iu t9,.it s(-,i 5't +u ' cu 3oiJ C' don o s( 3( d(sc()e'sc( 1n ti,.u) 85o u)ui2 St 9n+e6i-3( c't '4use)e 7i 3eni6i du.( ,ineJ

Vest( .neu,'tic( de s')3' e! .o ec)it( 'st4e) 1n ti,.u) ce)ui de ') doi)e' R(85oi Mondi')! . in 'n')o+ie cu 5ustu) o.u)ent ') 'ct i6ei ',e ic'ne cu 'ce)'7i nu,e <n2'2=

"

122

Kn h'n+' u) cu di,ensiuni de c'ted ')(! 4u tun' se ,'ni4est' ')t4e)2 Aici 7ocu) 3')u i)o e ' 'tenu't! u )etu) 39ntu)ui '. o'.e nu se 'u8e'! 3i5 '6i' .)(ci)o ,et')ice .( e' un 4eno,en .e 4ect cont o)'t2 Cee' ce 1ns( te 4(ce' s(-6i si,6i sto,'cu) 1n +9t e ' t'n+'Bu)! s)'5 c' ',.)itudine! d' 4o ,id'5i) . in . esiune' .e c' e o eGe cit' 'su. ' 4iin6ei o,ene7ti! su+e 9nd o 4o 6( te i5i)(! o 4o 6( .e c' e o si,6e'i .' c( st9nd )' .9nd( 7i '7te.t9ndu-7i ce'su)2 A i.( )9n+( ' i.(! i,o5i)i8'te . in c'5)u i de o6e) c' e! uneo i! se 1ntinde'u cu sc9 69itu i sinist e! '.' 'te)e de 85o se 1n+ (,(de'u 1nt -o '.' ent( de8o dine! d' ! de 4'.t! .ot i3it unui .)'n ',(nun6it conce.ut2 Un .)'n c' e eG.)o't'se 4iec' e )oc )i5e .ent u ' )e .ute' 1,5uc' d' c' e .e ,ite' totod't(! cu . e6u) uno ,ini,e de.)'s( i! s( 4ie eGt 'se '.' 'te)e . i,u)ui 3') s. e ' 4i u c'te .e .unte' de deco)' e2 L9n+( u7' cu)is'nt( c' e d(de' s. e 'scenso u) )'te ') st'6ion' un e)ico.te de ,' i di,ensiuni! 't'7't de un t 'cto 2 ? I' uit'6i-3( )' +iu3'e u) (st'J eGc)',( Tho)ent2 E u)ti,u) n(scut ') Ae os.'6i')ei2 Nici ,(c' n-' 4ost 1nc( 5ote8't! 1i s.une, NH #02 Un sin+u oto ! d' dou( tu 5o. o.u)so' e de c9te /2000 de c'i .ute e 4iec' e 7i to'te +(se)ni6e)e e)ect onice i,'+in'5i)e! . int e c' e 7i un c')cu)'to de n'3i+'6ie de o . eci8ie u)uito' e2 Po'te 4'ce o iceF t 'ns.o t de co,'ndou i! 't'cu) unui su5,' in! ' unei n'3e u7o' e 7i chi' ' unui t'nc2 Sunte6i (s4(6'6i! 5(ie6'7i! sunte6i (s4(6'6iJ M9n+9ie 4use)'Bu) '.' 'tu)ui '7' cu, ,9n+9i un c') .u s9n+e2 Un ti. 5ondoc! cu u,e i de doche ! 1,5 (c't 1nt -un costu, de 85o se des. inse din + u.u) ,' in' i)o c' e 1nconBu 'u e)ico.te u)2 ? P e+(tit co,.)et! do,nu)e co,'nd'nt2 Do,nu) Ros e deB' )' 5o d2 ? I't(-) .e ,'ist u) ,i)it' C' don! ,ento u) 3ost u2 Ros e co.i)otu)! eG.)ic( Tho)ent2 Un o4i6e s.eci')i8't"2 O.ts. e8ece 'ni de se 3iciu2 & 'nitJ Un di iBo de 85o ! cu 'dio ece.to u) )' centu (! se '. o.ie de eiF
"

O4i6e . o3enit din 9ndu i)e t u.ei s'u ')e su5o4i6e i)o <n2'2=2

123

? Ne4u) A3i' ' o don't s( .)'s'6i e)ico.te u) eG'ct .e 'scenso u) )'te ')2 ? O2A2 Ki d(, d u,u)J co,'nd( Tho)ent2 K,5' c' e'! 5(ie6iJ Pun9nd .icio u) .e t e'.t(! Est'5)et s( i 1n inte io u) '.' 'tu)ui2 St9nBenit de ucs'c! Bou)ie se 3(8u ne3oit s( '.e)e8e )' 'Buto u) )ui C' don! c' e-) t 'se 1n(unt u! '.' ent 4( ( e4o t2 Inst')'t )' co,en8i! Tho)ent 1) chestion( .e RosF ? E-n e+u)(H ? A, 3e i4ic't 97ni6'2 Totu) e O2A2 Pe .unte' de co,'nd(! B' d edusese . o3i8o iu 3ite8'! 'do.t9nd o di ec6ie de ,' 7 c' e s( '7e8e n'3' cu L0\ 1n t '3e su) 39ntu)ui2 ? S-' 8ice c-' )(s't-o ,'i ,o')e cu 8+9)69i')'! const't( cu s'tis4'c6ie Tho)ent2 S( . o4it(,2 Ridic( de+etu) + os! 4(c9ndu-i se,n di iBo u)ui de 85o c' e .9nde' se,n')u)2 I,edi't! ,'si3' u7( ' 'scenso u)ui )'te ') cu)is(! sc 97netu) ei conto.indu-se cu 3uietu) 4u tunii ce se n(.uste' . in 5 e7' 'st4e) deschis( 1n 4)'ncu) n'3ei2 A.( u 'scense u)! 1n .o8i6i' co5o 9t! su .)o,59nd oce'nu) (sco)it de 39nt2 T 'cto istu) 17i .use 1n ,i7c' e 3ehicu)u)! 1,.in+9nd e)ico.te u) s. e eGte io 2 F( ( s( .i' d( o secund(! o echi.( de ,'te)o6i se e.e8i s( .un( c')e)e su5 o6i 7i s( . ind( c'5)u i)e destin'te 4iG( ii '.' 'tu)ui2 A)(tu i .e 5'nchet(! )e+'6i cu centu i)e de si+u 'n6(! Est'5)et 7i Bou)ie t(ce'u! 4iec' e .ie dut 1n . o. ii)e-i +9ndu i2 Cu 4()ci)e 1nc)e7t'te! And Q . i3e' d e.t 1n'inte! i85ind u7u e) cu .u,nu) 1n .'),(2 Fi e entu8i'st(! 3ese)( 7i deschis(! 4unci' ,ente 5un 7i +ene os! e) se '4)' .e .unctu) de ' de3eni ')t o,! insensi5i)! +)'ci')! nec u6(to 2 E ' o ,ut'6ie c' e inte 3ene' 1n . '+u) 4iec( ei noi ,isiuni2 Co,'ndo u)! c' e o desco.e ise . i,u)! conside ' c( este . inci.')' 3i tute ' unui '+ent sec et2 Chei' eu7iteiF s( .o6i 4'ce '5st 'c6ie de tot ce e s)(5iciune o,ene'sc(2 L' 4e) cu, .'7nicu) e8e 3ist! od't( ,o5i)i8't 7i 1n uni4o ,(! de3ine 4i' ( 1nt9)nind du7,'nu) 1nt -o )u.t( co . )' co .2 Kn ,inte' s'! Est'5)et se 7i +(se' )' 5o du) su5,' inu)ui so3ietic2 Nu-) 3' o. i nici un o5st'co)J Bou)ie ! '4)'t )' . i,' s' co5o 9 e cu c'5)u) 7i 1n condi6ii 't9t de tic()o'se! e ' ,u)t . e' . eocu.'t de ce se 1nt9,.)' 1n 3iito u) i,edi't c' s( se ,'i
124

+9nde'sc( )' 4'8e)e u)te io' e2 De .' c( )-' 4i +hicit! And Q 1) '.uc( de u,( ! 6intuindu-) cu . i3i e'2 O . i3i e c' e )(s' s( se 1n6e)e'+( c( nici o s)(5iciune nu 3' 4i to)e 't(2 Bou)ie o sus6inu cu 'Bos 7i! 5 usc! 1i dis.( u 4 ic'F 7ti' c( nu ,'i ' e 'cest d e.t2 C' don )e d(duse c9te un inte 4on c' e )e .e ,ite' s( co,unice cu .ostu) de .i)ot'B2 &)'su) )ui Tho)ent )e (sun( 1n u echiF ? A)o2 M( 'u8i6iH Bun2 O s( ne scutu e .ent u c( CDe &'u))eE 3' 1nc's' 'cu, 39ntu) din 5'5o d-.u.'2 D' ! 1n 4e)u) 'cest' 7i e3enind )' L0 de nodu i! 3o, '3e' .e .unte o C'die eE de nu,'i 3 eo sut( t ei8eci de Di)o,et i .e o (2 & o8'3( )i,it' este .ent u o deco)' eJ EG'ct 1n ,o,entu) 1n c' e n'3' te ,in' schi,5' e' de d u,! 'scenso u) se idic(2 E)ico.te u) '.( u )' su. '4'6(! i,edi't 5iciuit de '4')e)e 39ntu)ui2 Tho)ent .use 1n 4unc6iune tu 5ine)e 7i cu.)( oto u)2 NH #0 1nce.u s( 3i5 e8e2 C'5)u i)e c' e-) 6ine'u )e+'t +e,e'u2 Kn '4' ' di iBo u)ui de 85o ! .e .)'t4o ,' 'scenso u)ui ,'i (,(sese ( 7'se ,' in' i2 Su.u7i ,i7c( i)o ')te n'ti3e de u c' e s. e ce 7i co5o 9 e 1n +enuni! se c ',.on'u de ine)e)e 4iG'te 1n .)'n7eu2 ? Ve de! deco)' e'J (cni ( di4u8o' e)e! '5i' 'u8indu-se 1n ,u+etu) 4u tunii2 St9nd 1n +enunchi! di iBo u) de 85o des4(cu 1n e3'nt'i 5'ston'7e)e s')e de se,n')i8' e2 ? Des4'ce6i )e+(tu i)eJ Knt -o .e 4ect( sinc oni8' e! .'t u ,'te)o6i se e.e8i ( s( des. ind( c' '5ine)e c'5)u i)o ! 1n ti,. ce cei)')6i doi s,u)+e'u de su5 o6i c')e)e2 Tho)ent 'cce)e ( 7i! e)i5e 't! e)ico.te u) se 1n()6( cu c96i3' ,et i2 O '4')( de 39nt! c' e .( e' c(-) .9ndise! 1) de3ie i e8isti5i)2 Cu un +est e4)eG! Tho)ent co iB' de i3' c' s( .o't( ,en6ine '.' 'tu) )' .unct 4iG2 ? B(+'-o-'7 1n ,(-s' de 3iBe)ieJ A)(tu i de e)! Ros .' cu se cu ochii t'5)ou) de 5o d! 1n e+ist 9nd indic'6ii)e di3e se)o c'd 'ne2 Ace'st( 3e i4ic' e indis.ens'5i)( nu-i )u( ,'i ,u)t de cincis. e8ece secunde2 Cincis. e8ece secunde 1n c' e e)ico.te u) t e5ui' ,en6inut i,o5i) 1n 3(8duh2 E ' )' 4e) de si,.)u c' 7i cu, 'i 3 e' s(
125

1nc')eci .e de7()'te un c') s()5'tec2 Kn s49 7it! co.i)otu) idic' 1n sus de+etu) + osF ? Cont o) e4ectu'tJ Tho)ent t 'se de ,'n7(2 NH #0 se 1nc)in( 7i se 1nde.( t( de CCh' )es de &'u))eE! )u9nd 1n()6i,e2 No ii 1) 1n+hi6i (2 Re3enind )' 4oto)iu) s(u! B' d schi6( +estu) de '-7i 839nt' 4 unte'2 ? L' ,ust'6(! 5(t 9ne! )' ,ust'6(2 Redu )' "/ nodu i! i' c'.( )' 5'5o d c' s( ne ,'i t '+e, su4)etu)2 Le N'5ou '. o5( d9nd din c'. 7i co,'nd(F ? C9 ,' 5'nd( st9n+'J Vino )' /$0J Accidente)e ineG.)ic'5i)e e8u)t( deseo i din eGt 'o din' ' 1n)(n6ui e ' uno 4'cto i! ')t,inte i 4( ( )e+(tu ( '.' ent(2 E! .o'te! un c'8 )' un ,i)ion c' un 'uto,o5i)ist! t ec9nd 1nt -un 3i 'B .este o .'t( de u)ei! s( 4ie! 1n 'ce)'7i ti,. 7i o 5it 5 usc de so' e 7i s9c9it de o 3ies.e c' e i-' int 't .e +e',2 L' 4e) s-' 1nt9,.)'t 7i .e CDe &'u))eEF un ti,onie isto3it! ene 3't o i ne'tent ' 'c6ion't . e' ,u)t c9 ,'! cu inten6i' de ' 4'ci)it' '5'te e'2 E3o)u9nd . e' st 9ns! .o t'3ionu) s-' 1nc)in't u7o )' t i5o d2 Kn 'cee'7i c1i.(! ,'te)o6ii de .e 'scenso se idic'u! cu de+ete)e 1n6e.enite de c9t st 9nsese ( cu e)e ,et')u) ece@ 7i tot 'tunci! un 3') u i'7 ' 't'c't n'3' din 4)'nc! 'ccentu9ndu-i! 5 ut') 1nc)in' e'2 ? Cu)c't! t9,.i6i)o J (cni di iBo u) de 85o 2 A7te.t'6i s(222 K) 'scu)t' ( cu to6ii! 1n '4' ' unui tine e) c' e se 1,.iedic(@ si,6ind .)'n7eu) ,et')ic c(-i 4u+e de su5 .icio' e! int ( 1n .'nic(! d(du din 5 '6e! se (suci c' un titi e8 7i c(8u 1n .)'s' de . otec6ie2 Nocu) ' 4ost 1ns( 't9t de! 3io)ent! 1nc9t .)'s' )-' ' unc't 1n '4' (2 A.uc( s( se . ind( de ,' +ine' ei! cu co .u) s.9n8u 9nd 1n 3id@ doi ,' in' i se n(.usti ( s(-) 'Bute! d' . e' t9 8iu@ ne4e icitu) desc)e7t( de+ete)e2 Knh(69nd 'dioece.to u)! di iBo u) de 85o 85ie (F ? O, )' '.( )' t i5o dJ Di4u8o' e)e de .e .unte' de co,'nd( e.e cut' ( '.e)u)2 F( ( e8it' e! Le N'5ou co,'nd(F ? C9 ,' d e'.t' cu L0J Kn 6i,. ce .o t'3ionu) se '5(te' 5 ut')! e) se e.e8i .e .)'t4o ,' desco.e it(! de unde ti,onie u) de 3e+he '.uc'se s(
126

' unce 1n ,' e un .hosc' " .ent u ' ,' c' )ocu) c(de ii2 A6intindu-7i 5inoc)u)! Le N'5ou c(ut( o,u)! d' tot ce-' .utut distin+e ' 4ost! ti,. de o 4 'c6iune de secund(! o c)(5uce')( o7ie 1n 39 teBu i)e de '.( st9 nite de e)ici2 ? Du,ne8eu)eJ L-'u . ins dedesu5tJ B' d! c' e-) u ,'se! se (suci s. e Mou e'u! 3enit s( 'siste )' deco)' e2 Ochii 1i sc(.( 'u2 ? S.e ! ,(c' ! c' neno ocit' 'st' de ,isiune s( 4ie cu 'de3( 't i,.o t'nt(J Cu 4'6' c' 3' u)! ',i ')u) 1nc)in( c'.u) 4( ( s( (s.und(2 L' nu,'i dou(8eci de ,et i de c e'st' 3')u i)o ! NH #0 +one' cu "-0 de nodu i s. e 1nt9)ni e' cu CCo,,'nd'nt HouotE2 Din nou! tu 5u)en6e)e . i3' ( oto u) de 'e 2 A.' 'tu) c(8u 5 usc! '. o'.e )' 3e tic')(! d' se ed es( )' 4e) de '.id! st'5i)i89nduse )' 3eche' ')titudine2 De 4'.t! tot 'cest 85o '3e' '.' en6e)e unui (,(7'+ de,entF cu, se .o'te i,'+in' c( cine3' ' .ute' st(.9ni un ec)ico.te ! .e un 39nt! ce su4)( cu "00 de nodu i! c9nd .)'4onu) ' e ,'i .u6in de "00 de .icio' e! c9nd- e7ti si)it s( 85o i '8'nt cu t')'8u i)e c' s( sc'.i de detec6ie 7i c9nd! 1n .)us! ,'i e7ti 7i o5)i+'t s( nu-6i 4o)ose7ti . o. iu) 'd' H D' ! cee' ce o,u)! o ic9t de 1nde,9n'tic! ' 4i 4ost inc'.'5i) s( 4'c(! '.' 'te)e n(scocite de e) o eGecut'u de ,inune2 Pi)otu) 'uto,'t 1n e+ist ' inst'nt'neu ')titudine' ,(su 't( de o 'dio-sond(! e'c6ion9nd 't9t de . o,.t .ent u est'5i)i e' e)ico.te u)ui )' 1n()6i,e' do it(! 1nc9t 'cest' din u ,( se ,u)' )ite )',ente .e24o ,' hu)ei! s()t9nd 'ido,' unui de)4in .este 3')u i2 Cont 'c' 9nd 1n 'cest 4e) tu 5u)en6e)e! .i)otu) 6ine'! 1n 'ce)'7i ti,.! cont de de i3(! de '4')e)e de 39nt 7i de ,odi4ic( i)e 'cestui'@ 1n s49 7it! se su.une' c')cu)'to u)ui de n'3i+'6ie c' e conduce' e)ico.te u) c(t e un .unct . ecis! de4init de )on+itudine' 7i )'titudine' )ui@ un .unct .e c' e-) 3' 'tin+e 4( ( nici un concu s 3enit din '4' (2 In4'i)i5i)2 L' 4e) c' 7i su5,' inu)! + '6ie uno . ocese 'n')o'+e! tot 't9t de disc ete 7i de . ecise2
B')i8( con6in9nd un e)e,ent co,5usti5i) <.e 5'8( de 4os4o = c' e se '. inde 1n cont'ct cu '.'! .e ,i69nd e.e ' e' ti,. de o Bu,(t'te de o (! o o ( s'u chi' ,'i ,u)t! 1n 4unc6ie de ,ode) <n2'2=2
"

127

Kn ti,. ce 1n c' )in+( Tho)ent 7i Ros se concent 'u 'su. ' 85o u)ui! 1n s.'te! C' don! ostent'ti3 decont 'ct't! )e eG.)ic' .'s'+e i)o 4unc6ion' e' 5')i8ei SOS! )' +'5i)( 1n c'8 de ',e i8' e 4o 6't(2 ? D'c( .it.')'cu) nost u int ( cu,3' )' '.(! co)e+ii ne 3o +(si )' si+u d'to it( d (co3eniei (stei'J Nou( nu ne (,9ne ')tce3' de 4(cut dec9t s(-i '7te.t(, cu,incio 1n 5( cu6' no'st ( .neu,'tic(2 F)ec( e')' 'st' 1) '+'s' .e Est'5)et@ de 4'.t! e' 1) 3i8' .e Bou)ie ! . 'd( uno noi 7i 't oce 'ccese de 3o,(2 B(i't 5un! ,'ist u)-,ec'nic nu ,'i 7ti' ce s( n(scoce'sc( .ent u '-) econ4o t'2 ? Nu-i nici o u7ine s( 5o (7ti! 'd(u+( e) 1n chi. de conc)u8ie2 Uite! eu! ce) c' e 3( 3o 5esc! ', 3(8ut chi' 7i ',i ')i222 P i3i e' + (ito' e .e c' e i-o ' unc(! 1nt e dou( s.'s,e! in+ine u)! ,( tu ise' c9t de .u6in 1) inte es'u + e6u i)e ')to '! 4ie ei 7i o4i6e i su.e io i2 Est'5)et 1nc unt( s. 9ncene)eF '3e' ne3oie de coechi.ie u) s(u2 Restu) nu-) ,'i inte es'2 Se s.une c( no ocu) )e su 9de ce)o cu 'Bo7i2 Kn 8iu' 'cee'! 4( ( s( se desc e6e'sc( de tot! o 4(cu un .ic .e &iocond'2 Du.( o o ( de 85o ! 39ntu) de3eni su.o t'5i)@ nu nu,'i c( se do,o)i! '7' cu, . e3(8use B' d! d' '3u 7i 4e icit' ins.i '6ie s-o cote'sc( s. e no d-est! 1n 3 e,e ce no ii sui'u! sc(,o79ndu-se 7i )(s9nd s( 4i)t e8e uneo i c9te o '8( de so' e2 Kn 4'6' 'cestei ',e)io ( i ' 3 e,ii! chi' 7i 4o' te e)'ti3e! Tho)ent 17i edo59ndi )' iu6e')( 5un' dis.o8i6ie .e c' e o 1,.( t(7i . in inte 4onF ? P9n( )' u ,(! 1nt9 8ie e' no'st ( 3' 4i ,'i ,ic( dec9t . e3(8use,2 ? Sunte, 1nc( de.' teH 1nt e5( Est'5)et. ? A. oGi,'ti3! dou(8eci de ,i)e2 ? D'c( 7i-' scos .e isco.u)! ' t e5ui s( ne '.' ( cu 9nd .e 'd' 2 ? NiG 'd' J Ve 5oten"J t 9,5i6( Tho)ent2 De')t4e)! nici nu i' se 3i )' ,' e )uc u2 M' e' e . e' '+it't(2 Kn .)us!

"

F( ( 'd' J Inte 8isJ <+e ,2= <n2'2=2

128

su5,' inu) ' . i,it cu si+u 'n6( o dinu) s( ne '7te.te 1n i,e siune . o4und(2 ? Ni 'tunci! cu, d(, de e)H ? Si,.)uF od't( 'Bun7i 1n .unctu) . e3(8ut! ,o)(, son' u) nost u2 D'c( ',icu) e 'co)o unde t e5uie s( 4ie! 3o, o56ine un cont'ct2 O icu,! CCo,,'nd'nt HouotE 3' e.e ' e,isiune' no'st ( chi' 1n'inte de '-) 4i )oc')i8't noi2 Ni 1nt uc9t '3e,! 1n .)us! .osi5i)it'te' s(-i eG.edie, 7i un ,es'B ci4 't! ne 3' identi4ic' 7i 3' ie7i )' su. '4'6( c' s( 3( cu)e'+(2 Postu) cent ') ') unui su5,' in '4)'t 1n i,e siune este! . in de4ini6ie! un )oc ') disci.)inei 7i ') t(ce ii2 Aici nu t e5uie 'u8ite dec9t co,en8i e+)e,ent' e! con4i ,( i ') eGecut( ii o dine)o . i,ite 7i in4o ,'6ii)e . o3enind de )' di3e 7i sen8o i@ cee' ce! 4i e7te! nu eGc)ude s.o 'dice 7i )'.id' e ,'ni4est( i de u,o 2 O chestiune de ',5i'n6(2 I' ',5i'n6' din 'ce'st( 3e it'5i)( ini,( ' n'3ei este e4)ect' e' eG'ct( ' dis.o8i6iei 1n c' e se '4)( 1n 'ce) ,o,ent su)t'nu)2 O ! 1n 'ce' 8i! dis.o8i6i' c(.it'nu)ui )ui CCo,,'nd'nt HouotE e ' ,'i ,u)t dec9t 4e oceF 1n .)in( no'.te! 4usese t e8it de . i,i e' unui ,es'B si5i)inF C'tin+e6i .unctu) U222 t 'ns4e 'e o de .e son')222 Ve6i . i,i noi o dine de ,isiuneE2 C' e .e son')H Ce 4e) de o dineH Ce nou( ,isiuneH Sin+u u) )uc u c)' .ent u c(.it'nu)-co,'ndo S' on-Le.e [ue e ' 'nu)' e' s'u! 1n ce) ,'i 5un c'8! e.o t' e' esc')ei s')e 1n C'n'd'2 Un e.o t c' e d(de' .este c'. tot . o+ ',u) ,'ni4est( i)o . e3(8ute! unde Cst(.9nu)! du.( Du,ne8euE! ') ce)ei ,'i noi 5iBute ii ' M' inei N'6ion')e 1n6e)e+e' s( de6in( o)u) de 3edet(! 1nt u s)'3' 7i 5ine)e c' ie ei s')e2 Adio discu su i! co,.)i,ente! e,isiuni t32 1n c' e ' 4i '.( ut! eni+,'tic 7i senin! )(s9nd s( t 'ns.' ( + 'du) deose5it de 1n')t - 7i! deci! de sec et - ') tehno)o+iei echi.',ente)o de .e CCo,,'nd'nt HouotE2 Fiu ') unui 1n')t 4unc6ion' ! o5i7nuit ') c'5inete)o ,iniste i')e! P'sc') S' on-Le.e [ue se +9ndise! )' 1nce.ut! s( de' )' F'cu)t'te' de A hitectu (2 Sc9 5it 1ns( de )u.t' )' cu6ite c' e se .u t' 'co)o .ent u o56ine e' ce)o ,'i 5une )ocu i 7i hot( 9t s( 4ie . i,u) 1n do,eniu) .e c' e 7i-) 3' ')e+e! ' o.t't! .9n( )'
129

u ,(! .ent u Nco')' de O4i6e i M' in(! con3ins c( t')ente)e s')e eGce.6ion')e 1) 3o duce 1n chi. 4i esc .e t e.te)e ce)e ,'i 1n')te ')e ie ' hiei2 De 'tunci nu ' '3ut ' se .)9n+e! ,'i cu se',( c9nd i s-' 1nc edin6't co,'nd' 'cestui su5,' in! de un ti. cu totu) s.eci')! ' c( ui 4inis' e o su.e 3i8'se 7i .e c' e-) 3' .( (si! 'co.e it de )'ude! 1nd't( ce se 3' 1nchei' tu neu) in'u+u ')2 S( .'t u)e8e ')6ii c9te dou(-t ei )uni su5 '.(! c (.9nd de .)ictise')(J Cu, 'dic(! s( .i' d( tot 'cest ti,. 4( ( s( de' .e )' P' is 7i s( 4'c( un .ic de cu te di3e se)o ,( i,iH De .e 'cu,! nou' ,isiune 1i '.( e' . es( 't( de .iedici 7i c'.c'ne! De')t4e)! detest' ne. e3(8utu)2 Tehnici'n des(39 7it! 5un o, de 7tiin6(! d' ,edioc u c9nd e ' 3o 5' de ,'ne3 e <eGce.t9nd .e ce)e de .e cu)o' e)e A,i ')it(6ii=! 7ti' s(-7i ')e'+( o',enii 7i s( . ocede8e 1n '7' 4e) 1nc9t ni,ic s( nu sc9 69ie2 C' secund! de .i)d(! 1) ')esese .e Rene Po t'i)! un )ocotenent-co,'ndo de3ot't .9n( )' 4'n'tis, ,ese iei s')e 7i! 1n .)us! un 'de3( 't )u. de ,' e2 Lui 1i 1nc edin6' S' on-Le.e [ue to'te 'cost( i)e de)ic'te! chi.u i)e c' s( es.ecte t 'di6i'F un 5un co,'nd'nt t e5uie s( 'i5( de.)in( 1nc ede e 1n su5o don'6ii )ui2 Kn e')it'te in3idi'! 1n sine' s'! ochiu) si+u 7i si,6u) ,' in ') secundu)ui 7i! )' d e.t 3o 5ind nu-) iu5e' de)oc2 Desi+u ! cu . i,' oc'8ie! 1) 3' t ece .e )ist' '3'ns( i)o ! d' 7i 'st' 4(ce' .' te din i,'+ine' .e c' e 3oi' s( 7i-o c ee8e! 'cee' ' unui 7e4 c' e (s.)(te7te se 3icii)e 'duse2 A.)ec't .este ,'s' de n'3i+'6ie c' e ' (t' c( CCo,,'nd'nt HouotE se '. o.ie de )ocu) 1nt9)ni ii! S' on-Le.e [ue ,istui' cu + eu dece.6i'! i' entu8i's,u) cu c' e Po t'i) . i,ise schi,5' e' )o de d u, 1nte6e' 7i ,'i t' e 4u i' s' )(unt ic(2 O eGc)','6ie 3enit( din co)6u) unde se '4)'u '.' 'te)e de 'scu)t' e su5,' in( 1) s,u)se din +9ndu iF ? Pe to6i d 'cii! e,isiune' 'i' son' e ' e)ico.te u)ui s'u nuH Ce) c' e tu)5u ' 'st4e) s'c os'nct' )ini7te e ' 7e4u) se 3iciu)ui ASM"! de')t,inte i du7,'nu) dec)' 't ') o ic( o 8+o,ote inuti)e2 Con7tient de +'4' 4(cut(! c(.it'nu)-)ocotenent Fieschi 17i ,u7c( 5u8e)e2 S' on-Le.e [ue 1nc unt( s. 9nce'n'!
"

A ,e su5,' ine <n2'2=2

130

. o,i69ndu-7i s(-i t '+( o s(.une')( 8d '3(n( 'tunci c9nd se 3o '4)' 1nt e .'t u ochi2 Po t'i) inte 3eni! 4(c9nd-o .e inocentu)F ? Cine nu 'scu)t( de 'scu)t' e' du,it')eH De7i ' hicunoscut! c')',5u u) destinse 't,os4e '@ Fieschi 89,5i 4( ( 3oieF ? Ie t' e! do,nu)e co,'nd'nt! ,i-', ie7it din 4i e2 Ade3( u) e c( se,n(tu ' e nec)' (2 Cu 4u tun' c' e 59ntuie 'co)o sus! e,isiune' e '5so 5it(2 ? Sunte, 1nc( . e' de.' te! d' ne 3o, )(,u i .este c9te3' ,inute! nu-i '7' M'u inH Ce) cu 'scu)t' e'! un t9n( ,'ist u ,i)it' ! ' unc( secundu)ui o . i3i e ecunosc(to' e2 ? C ed222 c ed c( e son' u) unui e)ico.te ! deo' ece nu c'.t(, 7i ')t 8+o,ot2 D' ! n-'7 .ute' '4i ,' c(-i ') nost u2 K,i ,'i )i.se7te un e)e,ent de identi4ic' e 7i n-', d e.tu)! 4(cu e) inti,id't2 Po t'i) '. o5(! 1nc)in9nd 5( 5i'F M'u in e ' un sc u.u)os 7i! 1n .)us! un' din ce)e ,'i 4ine Cu echiE ')e M' inei2 P e4(c9ndu-se c( u ,( e7te .e ec 'nu) ,esei ,e su) n'3ei! S' on-Le.e [ue nu .ie duse un cu39nt din discu6ie2 V(89ndu-) .e Po t'i) cu. in89ndu-i . ietene7te .e du.( u,e i .e Fieschi 7i .e M'u in 7i 4iG9nd 1,. eun( 'cu) c' e '5i' se ,i7c' se,n')i89nd . e8en6' unei e,isiuni! 1nce c( o st 'nie st 9n+e e de ini,(! de .' c( s-' 4i si,6it eGc)us din co,unit'te2 B' ie ' c' e c e8use! dintotde'un'! c( t e5uie s( eGiste 1nt e e) 7i su5')te ni - 4'i,o's' so)itudine ' co,'nd'ntu)uiJ - 1i de3eni 5 usc insu.o t'5i)(2 Knce c( s( e'c6ione8e! eGc)',9nd .e un ton ce se 3oi' 3ese)F ? R'6ie du5)( .ent u to't( )u,e' d'c(-) identi4ic(, '.id2 P i3i i nedu,e ite se '6inti ( s. e e)2 Mi 'te! d'2 A,ic')e! nu2 Hot( 9t )uc u! cu entu) nu t ece'2 D' t ecuse e) o' e 3 eod't(H Ni .ent u . i,' d't( 1n c' ie ' s'! c(.it'nu)-co,'ndo S' onLe.e [ue! 3iito ',i ') cu cinci ste)e! se si,6i cu. ins de un senti,ent .e c' e nu i85ute' s(-) de4ine'sc(2 ? Ho.'! )-', . insJ eGc)',( Fieschi2 E) e2 E)ico.te u) ne t 'ns,ite un ,es'B ci4 't2 Consu)t( o .)'n7et(2
131

? L! /! L2 E codu) .ent u 8iu' de '8i2 Inst'nt'neu! S' on-Le.e [ue 17i e3eni 7i . e)u( co,'nd'F ? Di ect .e e,isie2 Knd't( ce son' u) 3' 4i )oc')i8't cu, t e5uie! 3o, e3o)u' 1n Bu u) )ui .ent u con4i ,' e! '.oi ie7i, )' su. '4'6(2 ? M( duc s( . e+(tesc echi.' c' e 3' 'si+u ' t 'ns4e u) .e .unte! 'nun6( Po t'i) 1nd e.t9ndu-se s. e co ido u) cent ')! nu 1n'inte de '-i 4i 4(cut! 1ncu 'B'to ! cu ochiu) )ui Fieschi2 Cuno7te' 4o' te 5ine . icin' .ent u c' e t9n( u) o4i6e e '! de )' o 3 e,e! .)in de d 'ci! st' e .e c' e nu,'i co,'nd'ntu) . o5'5i) unicu) )' 5o d - n-o e,' c'se niciod't(2 Fieschi i se dest(inuise ' dou' 8i du.( .)ec' e' )o de )' Sc'.' F)oPF ? V( d'6i se','F Co ine 1,i sc ie c( 3' .et ece t ei s(.t(,9ni )' S'int-T o.e8! in3it't( de ni7te . ieteni noi .e c' e nici ,(c' nu-i cunosc2 Kn st'6iune' 'i' de7uche't( 7i des4 9n't(J A, 1nce c't 1n 3'n s-o . ind )' te)e4on2 I-', te)e4on't c' s(-i inte 8ic .)ec' e'! d' ! '7' cu, o cunosc! n-o s( 4'c( dec9t ce-o t'ie c'.u)J Sunt 8i)e c9nd! 8(u@ e+ et c( 5unicu) ,eu ' e,i+ 't2 B' e,! 1n Sici)i'! 'co)o 5( 5'6ii co,'nd( 7i 4e,ei)e se su.un2 De nu222J Kn c(7ti)e )ui M'u in! ti,5 u) c' 'cte istic ') son' u)ui 4und' isit de e)ico.te se 'u8e' 'cu, )' inte 3')e e+u)'te2 Co,.ute u) 1n ' c( ui ,e,o ie 4usese ( int oduse se,n')e)e tutu o son' e)o cunoscute - 7i ')e unei' 7i ')e ce)ei)')te t'5e e ? K) identi4ic'se 4( ( e8it' e2 De )' un .u.it u )' ')tu) ') .ostu)ui cent ')! o dine)e 7i (s.unsu i)e se 1nc uci7'u con4o , unui itu') 5ine st'5i)it! de3enit c)'sic2 Po t'i) e'.( uF ? R'6i' 'i' du5)(! do,nu)e co,'nd'nt! (,9ne 1n continu' e 1n 3i+o' eH Unu) din ti,onie i .u4ni 1n 9s! i' S' on-Le.e [ue 17i 1n+(dui un ,ic 81,5et2 Fi e7te! t ecuse de ,u)t 3 e,e' c9nd un su.)i,ent de ,o)'n .ute' st9 ni 5ucu i' echi.'Bu)ui@ 'cu, 'cest' ,9nc' ,eniu i sucu)ente 7i '4in'te! 5e' )'.te s'u sucu i de 4 ucte! d' eco,.ens' (,9ne'! si,5o)ic! o eco,.ens(2 O9,5etu) Csu)t'nu)uiE se . e)un+i2 Kn de4initi3! )uc u i)e se . e8ent'u cu, nu se .o'te ,'i 5ineF un co,'nd'nt c' e co,'nd( 7i un secund c' e 6ine echi.'Bu) 1n ,9n(! 1)
132

inst uie7te 7i-) 'nt ene'8(! 4(c9nd din n'3( o 'de3( 't( scu)( de )u.t(2 R(s.unse! st (duindu-se s( .un( 1n +)'s o c9t ,'i ,' e 5un(3oin6(F ? Se-n6e)e+eJ ABuns 1n i,edi't' '. o.ie e ' )ocu)ui de 1nt9)ni e! e)ico.te u) se .)'s( 1n .unct 4iG! c', )' L0 de ,et i de'su. ' ,( ii! cu 39ntu) 1n 4'6(2 Acest' nu ,'i de.(7e' 'cu, L0 de nodu i! d' hu)' continu' s( (,9n( .ute nic(! .' cu s( din c9nd 1n c9nd de c9te o se ie de 3')u i de4e )'nte2 ? Fund' isi6i son' u)! o don( Tho)ent2 C' don .use 1n 4unc6iune c'5)u)2 C' c's' 1n c' e se '4)' inst')'6i' de e,isieece.6ie co5o 1 1nceti7o 7i se cu4und( 1n 3')u i2 ? Nici un cont'ct! 'nun6( ,'ist u)-,ec'nic2 ? Nu-i 5'i! eGc)',( Ros! d'c( noi ', 1nt9 8i't! ' 1nt9 8i't 7i du,ne')ui! d' .9n( )' u ,( tot o s( c'.te8e se,n')u) nost u2 Du.( 3 eo Bu,(t'te de o (! cont'ctu) se st'5i)ise2 Lu.t9nd s( sco't( '.' 'tu) din '.(! C' don ,u)ti.)ic' eco,'nd( i)e 4(cute in+ine u)uiF ? C9nd 3( co5o' ( cu c'5)u)! st 9n+e6i 5ine +enunchii! d' nu 1nco d'6i .icio' e)e2 L' '. o.ie e' .un6ii! de.( t'6i-)e! c' s-o 'tin+e6i si,u)t'n c)i ',5e)e t().i! )(s'6i co .u) ,o')e2 E ce' ,'i 5un( ,etod( .ent u ',o ti8' e' 7ocu)ui2 Bou)ie 1n e+ist ' totu)! st (duindu-se s(-7i i,'+ine8e scen'2 Acu, se si,6e' ,u)t ,'i 5ine2 ? O s( ,( descu c! d' 'st' d'to it( du,it')e! ,'est e2 Ce) 3i8't o7i de .)(ce e2 And Q d(du din u,e i 7i se scu)( c' s( se uite . in hu5)ou2 ? Ah! uite-) c( iese )' su. '4'6(J E ' 7i c'8u)J P inde6i-3( 5ine ucs'cu)2 Reco,'nd' e' e ' .ent u Bou)ie @ C' don se + (5i s( inte 3in(F ? K) co5o 9, se.' 't! do,nu)e co,'nd'nt2 ? NuJ e.)ic( sec Est'5)et2 Inuti) s( .ie de, ti,.2 M'i 1nt9i '.( u ( 'nten' 'd' u)ui 7i .e isco.u)! '.oi 7i chio7cu)! 'co.e it i,edi't de un 3')2 Veni 9ndu) coc(i 7i oind de '.( 7i! 1n s49 7it! CCo,,'nd'nt HouotE se st'5i)i8(2 B')'ns9ndu-se c9nd .e un 4)'nc! c9nd .e ')tu)! su5,' inu) ,'ne3 ( c' s( 'i5( hu)' 1n . o3(2 Schi,5' e' de .o8i6ie '3u
133

d e.t e8u)t't s.o i e' t'n+'Bu)ui! 4( ( 1ns( ' e)i,in' co,.)et u)iu)! deo' ece 'cu, 39ntu) su4)' dint -o di ec6ie di4e it(2 Kn c' )in+' e)ico.te u)ui! Ros (suce' 5uto'ne)e st'6iei 'dio2 ? &'t'! )-', . ins .e UIF"2 O 3oce + '3( u,.)u c(7ti)eF ? &u3e n(, c'. 8e o-7'se-8e o2 Vite8( o.t nodu i2 P e+(ti6i .ent u c'5)' e2 ? De 'co d cu di ec6i'2 Vin )' c'5)' e2 NH #0 .ie du din 1n()6i,e 7i se i,o5i)i8( '. o'.e .' ')e) cu su5,' inu)! )' ni3e)u) chio7cu)ui 7i )' '. oGi,'ti3 cincis. e8ece ,et i de e)2 A.)ec9ndu-se! Tho)ent 8( i t ei si)uete 1n ')3eo)' .un6ii de co,'nd(2 ? P e+(te7te c'5)' e'! 1i o don( e) )ui C' don2 P inde-) 1n chin+i .e . i,u)2 ? Rece.6ion't! do,nu)e co,'nd'nt2 P i,u) e . e+(tit2 Knt -'de3( ! 4( ( s( ,'i '7te.te! Est'5)et se h' n'7'se 7i '+(6'se ine)u) de c9 )i+u) c'5)u)ui2 A7e8't .e ,' +ine' .o tie ei deschise! cu .icio' e)e s.9n8u 9nd 1n +o)! t (+e' cu 3o)u.t'te .e n( i 'e u) s')in! eG')t't de '. o.ie e' 'c6iunii 7i indi4e ent )' 3')u i)e c' e ,(tu 'u .unte' su5,' inu)ui! t ec9nd uneo i chi' .este chio7c 7i sc()d9ndu-i .e cei '4)'6i 1n(unt u2 ? st'-i d't 1n ,(-s'! 17i s.use C' don uit9ndu-se )' e)! '.oi se (suci s. e in+ine ! 4(c9ndu-i cu ochiu) 7i 89,5indF ? Peste cinci ,inute o s( 3( si,6i6i c'-nt -un hote) de )uG! .e c9nd ',( 96ii de noi ,'i '3e, dou( ce'su i de scutu (tu ( .9n( 'Bun+e, .e .o t'3ionJ Cu 'Bos! Bou)ie 1i 1n'.oie 89,5etu)@ cu to'te ,( unt'ie)e 1nnod'te de 4 ic(! ec'.itu)( 1n ,inte inst uc6iuni)e . i,ite +enunchii 4)eG'6i222 ',5e)e t().i deod't(222 - cu senti,entu) .e c' e )-' '3e' un s.ect'to din st')u) unui ci c! so)icit't .e ne.us( ,'s( s(-) 1n)ocui'sc( .e t '.e8istu) c( ui' i s-' 4(cut (u2 M'ist u)-,ec'nic s)(5i c'5)u) de o6e) 7i '.o t(F ? &'t' .ent u c'5)' e2 P e8ent'6i-3(2

"

U)t '1n')t( 4 ec3en6( <n2'2=2

134

Tho)ent ,'ne3 ( e)ico.te u) c' s( se '. o.ie de 3e tic')' chio7cu)ui2 C9nd 'cest' dis.( u din c9,.u) s(u 3i8u')! )'ns(F ? C' don! . ei' ,'ne3 'J Win9ndu-se de ,' +ini)e u7ii! '.)ec't 1n '4' (! cu Est'5)et '7e8't 1nt e .icio' e! ,'ist u) 1) +hid' . in )' in+o4on .e .i)ot! 1n ti,. ce ne4e ici6ii din chio7c 4(ce'u o nou( 5'ieF ? Kn'inte cu /222 5ine .ent u 4'6(222 )(s'6i-3( ,'i Bos222 )' st9n+'222 ST]N&AJ Knc( un .ic st9n+'222 Doi ,et i222 un ,et u222 Ve tic')' e 5un(222 Co5o 96i2 Sto.J NH #0 e ' do' )' c96i3' ,et i de'su. ' chio7cu)ui2 C' don se t 'se 1nd( (t 7i-) 1,.inse .e Est'5)et c' e se t e8i sus.end't 1n +o)2 P o,.t! 'c6ion( c'5)u)@ 'cest' .o ni s( se de u)e8e! d' 1n 'ce)'7i ,o,ent CCo,,'nd'nt HouotE d(du 5 usc 5'nd( 7i! 1n )oc s( ni,e e'sc( .e .unte' de co,'nd(! And Q se .o,eni ')(tu i de e'! isc9nd s( 4ie i85it de .e ete)e de o6e)2 C' don inte 3eni! t (+9ndu-) 1n sus 7i e3it9nd 'ccidentu)@ '.oi! c9nd su5,' inu) 17i e+(si 'siet' 7i s()t( .e c e'st' unui 3')! s)o5o8i c'5)u)2 Doi ,'te)o6i 1) 1n4(7c' ( .e Est'5)et de +)e8ne! t (+9ndu) s. e ei2 M'ist u) s)(5i c'5)u)! Po t'i) des. inse ine)u) de .e c9 )i+! eGc)',9ndF ? Bun 3enit )' 5o dJ And Q d(du s( (s.und(! d' un t')'8 1) 'co.e i! t(indu-i 3o 5'2 ? &'t' cu . i,u)J st i+( C' don 7i! (sucindu-se c(t e Bou)ie F U ,(to u) )' 9ndJ ? D'6i-i 8o ! ,',' ei de 3 e,eJ (cni Tho)ent c' e 1nt9,.in' di4icu)t(6i tot ,'i ,' i 1n ' ,en6ine e)ico.te u) 1n .o8i6ie 5un(2 Ros! cu ochii 6int( )' t'5)ou) de 5o d! 1) '. o5( ene +icF ? A3e, tot inte esu)! .ent u c( 5' o,et u) se d( de-' du '-n Bos! i' 3iBe)i' 1nce.e s(-7i ' 'te co)6iiJ St 9n+9nd din (s.ute i c'5)u)! Bou)ie nici ,(c' nu si,6i +hiontu) c' e-) eG.edie 1n 3id2 Chin+i)e h' n'7',entu)ui 1i t(i' ( su56io i)e2 Instincti3! 1nchise ochii2 Cu3inte de ,u)t uit'te 1i e3eni ( 1n ,inte! d' ! od't( cu e)e 7i )ucidit'te'2 C'5)u) de o6e) 1nce.u s( se de u)e8e! 4 ic' dis.( use! . i3e' 'cu, )' .unte' de co,'nd( c' e 3ene' s. e e) 7i )' ,9ini)e 1ntinse ')e ce)o de 'co)o2
135

B usc! nu ,'i 3(8u dec9t ,' e'F un +o) de 'e 4(cuse e)ico.te u) s( .ice! Tho)ent 1) ed es( 4u)+e (to ! cu un +est e4)eG C' don 5)oc'se c'5)u)! c' i,edi't du.( 'cee' s( de' i' (7i d u,u)2 K,5in' e' 'cesto ,'ne3 e i,. i,( 1ns( co .u)ui ce)ui co5o 9t o ,i7c' e de .endu)! ce se ',.)i4ic'2 Cu),e ' +hinionu)ui! 1n 'ce)'7i ,o,ent! CCo,,'nd'nt HouotE d(du .ute nic 5'nd(@ cu ochii eGo 5it'6i! Bou)ie 3(8u cu, chio7cu) su5,' inu)ui se n(.uste7te s. e e)2 Knce c( s(-7i des4'c( .icio' e)e 1n eche ! d' ,u7chii! tet'ni8'6i de + o'8(! e4u8' ( s( se su.un(2 Atunci! instincti3! se (suci! i85indu-se 3io)ent cu s.'te)e de ,' +ine' .un6ii de co,'nd(2 Du e e' 1i t(ie es.i '6i'2 V u s( st i+e! d' nici un sunet nu-i ie7i din +9t)eB2 C' don '.(s( .e ,'net' ,ec'nis,u)ui de u c' e! d' su5,' inu) ed es9ndu-se! unu) din ,'te)o6i i85uti s( '.uce ucs'cu) . ins de centu ' in+ine u)ui 7i s(-) t '+( 1n ')3eo)' .un6ii de co,'nd(2 Po t'i) 1) . inse 1n 5 '6e 7i-) 1ntinse .e .ode'! 1n ti,. ce un ')t ,' in' des4(ce' + (5it c' '5in' h' n'7',entu)ui2 Bou)ie ho c(i'! cu ochii 1nchi7i! inc'.'5i) s( sco't( un cu39nt2 ? Cunosc 4i+u '! s.use secundu)2 I85itu ' ' co,. i,'t ne 3u) 4 enic2 A e! . o5'5i) 7i c9te3' co'ste 4 'ctu 'te2 K) eeG.edie, .e .o t'3ion2 Secundu) d(du s( se idice de )9n+( (nit! c9nd 'cest' deschise ochii 7i! cu . e6u) unui e4o t eGt 'o din' ! i85uti s( ' ticu)e8eF ? Nu222 O222 s(222 ,e' 222 +(222 Est'5)et conte,.)' scen' cu o . i3i e 4u i5und(2 B usc! se deciseF idic9nd 5 '6e)e 1n di ec6i' e)ico.te u)ui! )e 1nc uci7( de c9te3' o i! se,n c( o.e '6iune' se te ,in'se! '.oi se 'd es( )ui Po t'i)F ? Co,unic'6i-i . in 'dio c( .o'te s( de+'Be8e2 Un ,o,ent! Tho)ent 4u tent't s( ce' ( con4i ,' e'! d' Ros 1) 1,5o)de' s-o i' din )ocF ? Ne-' ,'i (,'s nu,'i 't9t' c' 5u 'nt c9t s( 'Bun+e, .9n( )' CDe &'u))eE2 Kn ')3eo)' .un6ii de co,'nd( nu ,'i e 'u dec9t Po t'i) 7i Est'5)et2 Est'5)et ')e c( ui +estu i i' ( echi3oc 1i in3it'u s( .)ece2
136

? Kn 4ond! 'i' ' ,(siJ E ,'Bo 7i 3'ccin'tJ H'i! i-', d't d u,u)J T 'se de ,'n7( 7i 'cce)e (2 Ros 1) chestion(F ? K) 7ti6i de,u)t! nu-i '7'H ? OhoJ Knc( de .e 3 e,e' 7co)ii ,i)it' e e ' )' 4e)2 Nu se ecuno7te' niciod't( 1n3ins2 Noi 1) .o ec)ise, S4' ,(-Pi't (J

137

CAPITOLUL X
P inci.iu) )ui Bo is Ud' nie3 e ' 'ce)' de ' nu '3e' 1nc ede e 1n ni,eni! i,it9ndu-) su5 'cest '.o t .e ,ode)u) s(u! Iosi4 St')in2 Totu7i! ne'39nd 1ncot o! t e5ui' s( se )'se .e ,9n' ,edici)o c' e-) 1n+ iBe'u! de . e4e in6( . 'cticieni st (ini2 De d't' 'st'! c' 'cte u) ino.in't ') c i8ei 1) si)ise s( se de' .e ,9n' s.eci')i7ti)o so3ietici! desi+u ! 5uni co,uni7ti 7i cu o e.ut'6ie ,ondi')(! d' cu, .o6i 4i si+u H St(.9nu) A&B-u)ui e ' con3ins c( ,e,5 ii 4'i,osu)ui co,.)ot ') Ch')'te)o ')5eE! 'cu8'6i de ' 4i 3 ut s(-) e)i,ine .e W' u) o7u 7i e'5i)it'6i du.( ,o' te' 'cestui'! nu e 'u chi' inocen6i de tot 7i c( 4usese ( cu).'5i)i 4ie 7i nu,'i 1n inten6ie2 Si+u ! . o4eso u) Ne)e.in! e,inent u o)o+! 1) sc(.'se 1n doi ti,.i 7i t ei ,i7c( i de c')cu)u) en')! 5o,5' d9ndu-) cu u)t 'sunete du.( ce)e ,'i ,ode ne ,etode! d' 1i 4(cuse 7i o 'neste8ie +ene ')(2 O ! du.( .( e e' uno '! .'cientu) cu4und't 1nt -un so,n ' ti4ici') .o'te s.une 3 ute 7i ne3 ute2 O' e ce sec et 1i 4usese s,u)sH Pe .'tu) s(u de s.it')! Ud' nie3 se si,6e' c' un ti+ u 1n cu7c(! .endu)9nd 1nt e 1n+ iBo ' e 7i 4u ie2 Kn s9,5(t' 'st'! ' dou' 8i du.( o.e '6ie! .)esne' de ne (5d' e2 Nu-i e ' 1n+(duit s( . i,e'sc( nici o 3i8it(! i' e) t e5ui' s( 'c6ione8e 7i 1nc( i,edi't2 O s( i-o .)(te'sc( scu,. c etinu) de Ne)e.inJ 1nt 'de3( ! du.( inte 3en6ie! E3+heni Pet o3! . e3enit! se inte es'se de e)@ deci! P i,u) sec et' e ' s(n(tos 7i 1n 4o ,(2 Fi e7te! )ui Ud' nie3 nu i-' 4ost de)oc + eu s-o te o i8e8e .e i,.un(to' e' in4i ,ie (-7e4 't'7't( .e so'nei s')e2 Knt e tunete)e 7i 4u)+e e)e . o4eso u)ui 7i .e s.ecti3' eG.edie ii 1nt -un +u)'+! ce 5e u)4e,e)( n-' e8it't . e' ,u)tF i,edi't du.( 3i8it' de di,ine'6(! sec et' u) .e son') ') )ui Ud' nie3! de+hi8't 1n 'sistent ,edic')! .(t unde' 1n e8e 3' 5o)n'3u)ui2 Kn .o4id' titu)'tu ii '.' ent ,odeste! &hen'di Vo+'D e '! 1n e')it'te! E,inen6' cenu7ie 7i su4)etu) d',n't ') ,' e)ui .'t on2 Conse,nu) . i,it e ' i,.e 'ti3F

138

? S( 4ie 1nh(6't i,edi't LotciuD 7i 6inut )' dis.o8i6i' ,e'2 Kn ce) ,'i '5so)ut sec et2 Cu 'cee'7i oc'8ie! s( 4ie u,4)'t( 7i to't( +'7c' )uiJ Fie 7i nu,'i du.( eG. esi' 4e6ei 7e4u)ui s(u! Vo+'D 17i d(du se',' de i,.o t'n6' c'8u)ui 7i de 4'.tu) c( 3i'6' )ui de.inde' de '.idit'te' eGecut( ii ,isiunii2 O 'de3( 't( h'it( u,'n( - 7i e)ect onic( - ' 4ost )'ns't( .e u ,e)e )ui LotciuD2 I,o5i)u) c' e 'd(.oste' De.' t',entu) CO.e '6iuni s.eci')eE ' 4ost 1,. esu 't 1n ,od disc et 7i 1nt e+u) .e son') ' est't2 C'.tu ' e ' )i.sit( de i,.o t'n6(! d' ! totu7i! 5(+'t( du.( + 'tii .ent u o ice e3entu')it'te2 Kn inte io se o +'ni8( o ',5usc'd(2 Ne5(nuind ni,ic! Po thos c(8u . i,u) 1n e'2 I,. esion't de st'tu ' u i'7u)ui! o4i6e u) c' e conduce' o.e '6iune' ' socotit c(-i . e4e '5i) s( 4o)ose'sc( de )' 5un 1nce.ut 4o 6' 7i s( nu se ,'i 1ncu ce 1n eG.)ic'6ii2 & e7it( socote')(F din .'t u .u,ni! co)osu) ' .us Bos .'t u ,i)i6ieni 7i '. o'.e ' su+ u,'t - cu o sin+u ( ,9n( - .e un ') cinci)e'! 1n'inte de ' se . (5u7i su5 )o3itu i)e de ,(ciuc(2 T9 9t .9n( )' 4u +onu) ce)u)' st'6ion't 1n s.'te)e c)(di ii! )' int ' e' de se 3iciu! de7i 1nc( + o++M"! ' ,'i 4(cut o u)ti,( tent'ti3(F i-' s,u)s . in su . inde e unui ,i)i6i'n .isto)u)-,it ')ie (! d' 1n'inte de ' '.uc' s( se 4o)ose'sc( de e)! o '4')( t 's( de un ')tu) i-' s4( 9,'t ',5e)e otu)e2 Monst uo's' ,' ionet( de8' ticu)'t(! u )9nd de du e e! continu' s( se 85't(! inc'.'5i) de ' se idic'! .9n( 1n ,o,entu) 1n c' e o4i6e u) 1) .ocni cu .'tu) ' ,ei .este ce'4(2 &i+'ntu) 1nc e,eni! cu 5 '6e)e )' + des4(cute2 Sosit 7i e) 1nt e ti,.! Athos ' 'sist't )' 1nc(ie ' e@ ' 1n6e)es .e )oc c( 39ntu) 17i schi,5'se di ec6i' 7i c( de.' t',entu) este su.us e. esiunii2 F'.tu) 1n sine nu '3e' ni,ic eGt 'o din' @ de c9nd 4(ce' .' te din A&B! Athos 3(8use nu o d't( cu, un 1n')t de,nit' )u'! .e ne'7te.t'te! d u,u) +u)'+u)ui <5' .o'te 7i ,'i (uJ=! i' co)'5o 'to ii s(i cei ,'i '. o.i'6i nu 1nt9 8i'u s(-i 1,.( t(7e'sc( so' t'2 &enu) 'cest' de e3eni,ente 1) )(s'se 1ntotde'un' indi4e ent! nu,'i c( 1n 8iu' 'cee' nu se '4)' .e .' te' ce' 5un( ' 5' ic'dei2 E ' o situ'6ie nou(! c' e-) de.(7e'2 Intui'! 4ie 7i nec)' ! c( nu-) 3' s')3' si,.)u) 4'.t c(
"

A,e6it! n(uc <en+)2= <n2t2=2

139

eGecut'se i+u os o dine)e . i,ite@ du.( e7ecu) o.e '6iunii CC'3i' E! Ud' nie3 3oi' s( se de5' 'se8e de ,' to ii st9nBenito i2 No ,')2 Anii de su.une e o' 5( n'sc senti,entu) ese,n( ii2 Athos se )(s( ' est't! ,i,9nd! . o-4o ,'! un ,ini,u, de 1,.ot i3i e2 D' ! 1n ti,. ce e ' dus! instinctu) de conse 3' e e'c6ion(F .e to6i d 'cii! t e5uie s( sc'.J T ec9nd . in d e.tu) ,'7inii- 'dio! 'u8i un o4i6e '.o t9nd c( LotciuD (,9ne de ne+(sit2 Inst'nt'neu2 K7i 1nt e3(8u 7'ns'F in4o ,'6i' .e c' e o de6ine' 1n )e+(tu ( cu nou' destin'6ie ' cutii)o cu ic e ne+ e 4(ce' c9t tot 'u u) din )u,e2 Fu+ind! 7e4u) s(u n-o co,unic'se ni,(nui2 E ' o c' te de Buc't2 Du.( ce 7i-' dec)in't identit'te'F c(.it'n V' ho3 din Se 3iciu) de secu it'te ') P i,u)ui Sec et' ! 1) )(s( .e 'nchet'to s(-) 1nBu e c9t 3 e' 7i s(-) ',enin6e cu un Ct 't',ent s.eci')E d'c( nu )e dest(inuie unde se 'scunde LotciuD! du.( c' e sco'se 'su) din ,9nec(F ? D'! ', de83()ui i de 4(cutJ dec)' ( e) .e ne'7te.t'te! sto.9nd 'st4e) net )o3itu ' ,(ciucii de c'uciuc! d' nu )e 3oi 4'ce dec9t )' un e7')on 4o' te! 4o' te su.e io 2 ? Ah'! ,( iei .este .icio J A7te'.t( nu,'V ni6e)222 (cni 'nchet'to u)! d' Athos i-o t(ie +)'ci')F ? C ede6i-,(! to3' (7e! n-'3e6i nici un inte es s( '4)'6i . e' ,u)te des. e .o3este' 'st'2 F( ( ' 4i .o4tit! se inst')( .e un sc'un! idic9nd ' (t(to u) s. e t'3'nF ? A7 8ice! ,'i de+ '5(! s( '.o t'6i 'co)o! sus2 P9n( 'tunci! .ot c(.(t' o 6i+' eH I,. esion't de si+u 'n6' )ui! 'nchet'to u) idic( ece.to u) 7i-) sun( .e sec et' u) .e son') ') ,' e)ui 7e42 C9te3' o e ,'i t9 8iu! Vo+'D u)' s. e c)inic(2 &he,uit .e 5'nchet' din s.'te ' COisE-u)ui o4ici') c' e st (5(te' Mosco3' 1nt -o 3ite8( ne5un(! e ' )'c de n(du7e')(F LotciuD de ne+(sit! Po thos deced't de un C't'c de co dE 1n ti,.u) 'udie ii! inc edi5i)' isto ie ' )ui V' ho3! i't( un 5i)'n6 c' e-) .ute' cost' ,u)t! 4o' te ,u)t2 Cu, s( i's( din 1ncu c(tu (! cu, s(-7i s')3e8e ne3'st'! co.iiiH C' s( nu ,'i 3o 5i, de '3'nt'Be)e c' e decu +e'u din '.' tenen6' )ui! c' ,e,5 u in4)uent! )' no,enc)'tu 'J D'c(-) t (d' .e Ud' nie3! se .ie de' 7i .e sine2
140

M'7in')! deschise 'diou)2 St iden6e)e unui h' d- ocD 1i s4 ede)i ( ti,.'ne)e2 I' (7i nout(6i)e 'ste' dec'dente .e c' e nou' conduce e! 4(ce' + e7e')' s( )e to)e e8e2 EG's.e 't! d(du s( (suce'sc( 5utonu)! c9nd e,isiune' se o. i de )' sine! 1nt e u.t( 'uto,'t de '.e)u) te)e4onic2 Ridic( ece.to u) 7i un to ent de cu3inte se e3( s( din '.' 't2 ? C-u-u-,HJ De e,o6ie! ,'i! ,'i s( sc'.e ece.to u) din ,9n(2 Knt e ')te ino3'6ii! Pet o3 cu)ti3' PeeD-end-u) )' ,'nie ' occident')(2 De ce s( te s.ete7ti ,uncind 1nt -un 5i ou c9nd 'd3e s' u) .oten6i') se odihne7te 1n s9nu) n'tu iiH Kn 'ceste s49 7itu i de s(.t(,9n( se ,u)6u,e' cu un .e son') de se 3iciu edus! ,'i ')es c( ' i e 'u ,us'4i ii .o4ti6i )' d'ce'F c96i3' inti,i! . i,i6i 4( ( . otoco)2 Kn ,'Bo it'te' c'8u i)o ! E3+heni 7i Lud,i)' (,9ne'u sin+u i! cu 5(t 9n' ni'ni'" ' )ui Pet o3 c' s(-i se 3e'sc(222 7i cu cei de )' Secu it'te! c' e '3e'u 1ns( o din s( se 6in( )' dist'n6(2 Ni'ni'J I't( un .e son'B c' e t ecuse . in Re3o)u6ie! 4( ( s( .i' d( ni,ic din t 'di6ion')' s' i,.o t'n6(2 B' di,.ot i3(F od't( cu +ene ')i8' e' o5)i+'ti3it(6ii 4e,ei)o 4e,ei de ' ,unci 7i su. i,' e' se 3ito' e)o <1n)ocuite .ent u . i3i)e+i'6ii e+i,u)ui de Cto3' (7e 'uGi)i' eE! ,enite s(-i scute'sc( de se 3itu6i)e ,en'Bu)ui=! nu,e o'se 4',i)ii 1nco .o 'u 'cest ,e,5 u su.)i,ent' ! uneo i ud(! ')teo i! nu! 89n' ce' 5un( ' )ocuin6ei! ocu.9ndu-se! 1n . inci.')! de co.ii2 T't() )ui Pet o3 e ' ins.ecto ') u8ine)o de ' ,',ent 7i 5(te' tot ti,.u) d u,u i)e Uniunii So3ietice '4)'te 1n .)in (85oi@ ,','! ,edic +ineco)o+! )i.se' de 'c's(! '5so 5it( de ,unc(2 A7' st9nd )uc u i)e! Bune)e Reni' ' 'do.t't-o '.id d e.t ' dou' ,',( .e 'ce'st( t9n( ( 3e i7o' ( de-' 7'.te' s.i6(! ') c( ei unic 4iu ,u ise 1n ti,.u) unui 5o,5' d',ent hit)e ist 7i c' e de-'tunci 3enise s( )ocui'sc( )' ei2 L' 7'.te8eci 7i .'t u de 'ni 5(tu6i .e ,uchie! E)i8'3et' I3'no3n' - c( ei' to't( )u,e' 1i s.une' tioti'/ Li8' - nu .ie duse ni,ic din sn'+(2 M( un6ic(! 859 cit(! cu ochi 3ese)i! e'
" /

Doic( d' 7i ,en'Be ( 1n c's( < us2= <n2t=2 M(tu7(! tu7(2 t'nti < us2= <n2t2=2

141

do,ne' .este to't( d'ce'2 Micu6u) Reni' .ute' s( 4ie 'cu, un .otent't! e' 1) 3ede' tot c' .e 5(ie6e)u) cu c9 )ion6i 5)on8i .e c' e! i' n'! nu-) )(s' niciod't( s( i's( '4' ( dec9t du.( ce se 'si+u ' c(-i 5ine 1,5 (c't2 Chi' 7i 'cu, Pet o3 se . et' 'cestui Boc! su5 . i3i i)e 1nduio7'te ')e Lud,i)ei2 Kn 'ce' s9,5(t(! cu.)u) hot( 9se s( deBune8e )' i' 5( 3e de 7i Li8' t e5()ui 1n 5uc(t( ie . e+(tind sc u,5ii)e ,' in'te 1n )'.te! c'st '3ecio ii ,u '6i c7i des( '6i! ic e)e t' ',' 7i ine3it'5i)e)e .i o7ti! 4( ( ' o,ite! 4i e7te! c'3i' u)2 CNo oc c( nu )-', d't .e tot c9nd 7n'.'nu) ()' de AoBin ' 3enit s( t9)h( e'sc( du,inic' t ecut(J M( . ice. eu 4o' te 5ineF c'3i' u) ()' e ' ,u)t ,'i 5un dec9t (st()')t 'dus du.( 'cee' .ent u 5'nchetu) de Boi2 Dec9t ni7te st (ini! ,'i 5ine s( . o4ite de e) .o u,5eii ,ei2E A7e8( 5o)u) .e un .)'tou de ' +int! + (,(di 1n Bu u) )ui cu5u i de +he'6( 7i .o ni s. e + (din( 4 edon9nd un c9ntece) cu o 3oce su56i ic( d' u)uito de ,e)odio's(2 C9nd 1,.inse u7' e8e 3ei )ui Ud' nie3! &hen'di Vo+'D e ' 1nt -'de3( cu su4)etu) )' +u (2 M'7in' 4(cuse .'n( de c'uciuc )' 3 eun Di)o,et u de 6int' )o 2 C' tie u) e ' .ustiu! nici un t'Gi! i' 7o4e u) nu i85ute' s( des4'c( unu) dint e 5u)o'ne2 Dec9t s( che,e . in st'6ie o ')t( ,'7in(! . e4e 'se s-o i' )' t '.2 D' ! cu),e' 7i 'scenso u) c)inicii e ' tot 1n .'n(2 U c'se sc( i)e .e ne (su4)'te2 Kn . '+! '5i' ' ticu)(F ? Pet o3222 ne3'st(-s'222 ? NtiuJ i-o t(ie sec Ud' nie32 Au 4ost t 'ns.o t'6i 'ici2 Se conside ( st' e' )o c' 4iind dis.e 't(2 Pent u ,o,ent! nu sunt . o5)e,e@ 69cnit' 'i' 5(t 9n( de ni'ni'! c' e s-' 6inut du.( ei! 85i' ( .e to'te co ido' e)e c(-i 3in' ei! c( )'.te)e 1n c' e . e+(tise sc u,5ii)e s-' 5 9n8it2 Kn 4e)u) 'cest'! c97ti+(, ti,.2 Po)it5i ou) se 1nt une7te dise' ( 7i s( ,( i' to6i d 'cii d'c( nu 3oi 4i 7i eu 'co)oJ Ne)e.in n-' e dec9t s( 4'c( s.u,eJ Acu,! 'scu)t(-,( 5ine222 ? To3' (7e Di ecto ! t e5uie s( 7ti6i222 ot '3'222 ? Ce-i cu ot '3'H V(d c( 7i-' 4(cut e4ectu)2 E d e.t! '5i' du.( .'t u8eci 7i o.t de o e2 Kn 4ine! LotciuD 3' t e5ui s( de' eG.)ic'6ii2 A6i .us ,9n' .e e)H ? Nu222 din .(c'te! nu222 se 59)59i sec et' u)2 A dis.( ut2
142

? C etin neno ocitJ B'nd( de inc'.'5i)iJ ? A, .us 1n 'c6iune to'te ,iB)o'ce)e! to3' (7e Di ecto ! d' '3e' un '3'ns . e' ,' e2 Ud' nie3 se 1nc unt(! cu c'.u) 1n4und't 1n .e ne2 B)este,'t( c i8( c' e-) 1,.iedic'se s(-) 1n74'ee ,'i de3 e,e .e LotciuD2 Vo+'D . o4it( de .'u8( c' s( continuieF ? Kn c'8u) )ui Pet o3 7i ') ne3estei )ui! ' 4ost! 1nt -'de3( ! c'3i' u) c' e i-'222 D' o sin+u ( cutie2 Ce)e)')te nu s-'u se 3it )' 5'nchet2 Au 4ost )u'te222 ? Lu'teH Cu, '7'H De c(t e cineH ? De cu,n'tu) )ui Pet o32 A t ecut du,inic( se' ' .e )' d'ce' 7i so -s' i )e-' d( uit2 E o4i6e de ,' in(2 Co,'nd( un su5,' in c' e ' ie7it 1n )' + )uni2 O se 3ito' e )-' 'u8it dec)' 9nd c(-7i 3' os.(t' echi.'Bu) c' s( s( 5(to e'sc( 3icto i'2 A, not't nu,e)e )ui2 Vo+'D consu)t( c' netu) de noti6eF ? AoBin! NiDit' Osi.o3ici! c(.it'n de 'n+u) I2 Sec et' u) se 1nt e u.se 7i de3eni )i3id2 S. iBinindu-se 1n co'te! Ud' nie3 17i '. o.i'se 4'6' de ' )ui2 T (s(tu i)e i se ,ine ')i8'se ( .' c(! ochii nu ,'i e 'u dec9t dou( 4'nte 1n+uste2 &)'su) 3i5 ' de su de ',enin6( iF ? K6i d'i se','! 4i -' s( 4ie! ce ,( 'nun6iH C( un su5,' in de-') nost u! un su5,' in so3ietic 8'ce unde3' .e 4undu) oce'nu)ui cu un echi.'B .e c')e de ' ,u iHJ Kns.(i,9nt't! Vo+'D 59i+uiF ? Nu ne'.( 't2 Me,o iu) )ui LotciuD sus6ine'222 ? Ce nout'te 16i 1nchi.ui c(-,i s.uiH2 C( t ei-.'t u 8i)e 3o (,9ne 1n co,( 1n'inte de ' suco,5'H E cee' ce ', . e3(8ut .ent u Pet o3 7i con3i3ii )ui c' s(-i 1n7e)(, .e ,edici 7i s(-i 4'ce, s( di'+nostiche8e o toGiin4ec6ie ')i,ent' (2 S49 7itu) e 1ns( ine3it'5i)! eGce.t9nd! .o'te! o constitu6ie deose5it de o5ust(2 D' 7i 'tunciJ222 Vo ,u i to6i! . ice.iH Toc,'i ei c' e '3e'u ,isiune'222 Ud' nie3 17i ,u7c( 5u8e)e2 O 5it de 4u ie! 4usese c9t .e 'ici s( s.un( . e' ,u)te2 A.uc9ndu-) .e Vo+'D de 1ncheietu ' ,9inii! o st 9nse ,'i! ,'i s-o 4 9n+(2 ? Voi .)ec' de 'ici i,edi't! i' tu! d'c( 6ii )' 3i'6(! 1) +(se7ti .e co,'nd'ntu) M' inei Mi)it' e 7i ,i-) 'duci )' 5i ou2 Du-teJ
143

Sec et' u) 697ni s. e u7(2 Niciod't( .9n( 'cu, nu-) 3(8use .e di ecto u) A&B-u)ui 1nt -o 'se,ene' st' e 7i nici nu 4usese 3 eod't( tutuit de e)2 Vo+'D .)ec't! Ud' nie3 se )(s( .e s.'te 7i! 'co.e indu-7i 4'6' cu .'),e)e! sc 97ni tu 59nd de 4u ie ne.utincio's(F ? E&o t7DiEJ T e5ui' s( i se 1nt9,.)e toc,'i )ui C&o t7DiEJ K7i e3eni 1ns( e.ede 7i ' unc( de .e e) .)edu)2 Cu .'7i nesi+u i! se '. o.ie de du)'.! sco'se de 'co)o h'ine)e 7i 1nce.u s( se 1,5 'ce2 Kn ,o,entu) 1n c' e 1nnod' c '3't'! so '-7e4( 17i 4(cu '.' i6i'2 ? P(i222 .(i222 n-'3e6i 3oie s(222 ? I' ,'i )'s(-,( 1n .'ce! 'u8iJ L' o e)e nou(s. e8ece t ei8eci! Ud' nie3 1) . i,e'! 1n 5i5)iotec' s'! .e ',i ')u) Vo no32 E ' o 4'3o' e .e c' e n-o 'co d'se .9n( 'cu, ni,(nui! d' .e c' e co,'nd'ntu) M' inei o 'cce.t( c' .e un d e.t2 Int odus 1n s'c os'nctu) 5i ou! se )(s( s( c'd( 1nt -un 4oto)iu! eGc)',9ndF ? Ce +ust '4in't '3e6i! Bo is Antono3ici2 Ce .e 4ect( ' ,onieJ Knt -o )u,e 1n c' e st icte6e'! d'c( nu chi' 5(d( (ni'! e ' o e+u)( +ene ')(! Vo no3 17i 1n+(dui' )uGu) de ' cu)ti3' ,'nie e)e 3echiu)ui e+i,2 De ce nu! e,' c' e) 'dese'! de 3 e,e ce e+ et'tu) to3' (7 B eBne3 ' e'5i)it't .u.'tu) ,9iniiH We'.(n c' un o5e)isc! Ud' nie3 '7te.t( 1n t(ce e c' in3it'tu) s(u s( se inst')e8e! s( sco')( o 6i+' ( dint -un .o t6i+' et de 'u ! s-o '. ind(! '.oi! scu89ndu-se! s(-i o4e e 7i )ui un'2 O e4u8( cu un +est ') ,9inii! c9tu7i de .u6in i,. esion't de tot 'cest . e',5u)2 Nu e ' dec9t o ,i8'nscen( 7i o 7ti' . e' 5ine2 Kn e')it'te! Vo no3 e ' un ,' Gist-)eninist int 'nsi+ent! un o +'ni8'to 4( ( e+')! un 'de3( 't 7e4! d' ,'i ')es! un ,' in' 2 M' in' e ' do,eniu) )ui! nu t (i' dec9t .ent u e' 7i-i '.( ' cu 1nd9 Bi e inte ese)e 1,.ot i3' ce)o )')te A ,e2 P e)u9nd conduce e' 6( ii! Pet o3 1) .(st 'se .e .ostu) .e c' e-) ocu.' 1n 3i tute' .o.u)' it(6ii de c' e se 5ucu ' . int e echi.'Be! ' 'scendentu)ui .e c' e-) '3e' 'su. ' co .u)ui o4i6e esc! d' ! cu . ec(de e! .ent u c( nu nut e' nici o ')t( ',5i6ie2 E ' 1nt -'t9t de ,u)6u,it de ')e+e e' 4(cut(! 1nc9t ' sus6inut coo.t' e' ',i ')u)ui 1n Po)it5i ou2 M'i t9 8iu! du.( c9te3' deci8ii de4'144

3o '5i)e 4)otei! P i,u) Sec et' ' ,ini,')i8't dece.6i' 7e4u)ui ei2 Ud' nie3! 1n schi,5! ' 7tiut s( eG.)o'te8e 'cest esenti,ent 1n 4'3o' e' s'2 Acu,! ,'i ,u)t c' o ic9nd! '3e' ne3oie de 'cest o,2 I-' e8u,'t! .e scu t! situ'6i'2 De7i de 'co d cu e)i,in' e' )ui Pet o3! Vo no3 o.t'se! . udent! .ent u i+no ' e' ,od')it(6ii de eGecu6ie@ c' 't' e! Ud' nie3 nu-i de83()ui dec9t st ictu) neces' F ? 222A7' 1nc9t! cutii)e cu ic e ne+ e se '4)(! 'ctu'),ente! )' 5o d2 Nu 7ti, 1ns( d'c( 'u 4ost! o i nu! consu,'te2 Din ,o,entu) 1n c' e Ud' nie3 17i 1nce.use eG.une e'! o ice u ,( de non7')'n6( dis.( use din 'titudine' ,' in' u)ui! c' e nici ,(c' nu c)i.i 'u8ind des. e ce-i 3o 5'2 Ment')! Di ecto u) A&B-u)ui 'duse un o,'+iu c'),u)ui s(u 7i-) 1nt e5(F ? EGist( 3 eo 7'ns( de ' 4i 3o 5' de un ')t su5,' inH ? Nici un'2 Kn u)ti,e)e dou( s(.t(,9ni! sin+u u) su5,' in 'to,ic .u t(to de 'chete c' e ' ie7it 1n )' + ' 4ost C&o t7DiE2 Lune' t ecut( 7i .ent u ,isiune' .e c' e o cuno'7te6i2 ? Atunci! t e5uie . e3enit 4( ( s( se .i' d( o secund(2 ? Nu-i chi' 't9t de si,.)u2 C9nd e 3o 5' de SAPR! sec etu) . i,e'8(2 A7' st9nd )uc u i)e! e)e .ot . i,i ,es'Be d' nu e,it niciod't(! 4ie 7i .entu ' con4i ,' ece.6i'2 ? Kn c'8u) (st'! cu, .ute6i 4i si+u i c( o dine)e t 'ns,ise )e'u .' 3enitH ? Aici e 5u5'F h'5' n-'3e,2 ? D' e 1n+ o8ito J ? Ast'-i situ'6i'2 Esen6i') .ent u noi e c' su5,' ine)e s( nu .o't( 4i )oc')i8'te2 D'c( e,it! sunt ine3it'5i) e.e 'te2 ? Ni 'ce'st( e+u)( nu .o'te 4i 1nc()c't( 1nt -o situ'6ie eGce.6ion')(H ? Desi+u ! ,'i ')es c( n'3e)e sunt c3'si.e ,'nent .e ece.6ie! 4ie 7i .ent u ' .ute' i.ost' i,edi't 1n c'8u) unei '+ esiuni st (ine2 Kn .)us! d'to it( s'te)i6i)o no7t i .ute,! uneo i! s( cuno'7te, chi' 7i )ocu) eG'ct unde se '4)(2 ? Atunci ce ,'i '7te.t'6i d'c( 3( .o'te 'u8iH ? Din ne4e ici e! nu 7i e)2 Pent u 1nde.)ini e' ,isiunii s')e! C&o t7DiE t e5uie s( n'3i+he8e 1n i,e siune . o4und( 7i nu .o'te C'.t' ,es'Be)e no'st e dec9t od't( )' /; de o e2 U ,(to u) cont'ct 3' 4i ,9ine! 1n cu su) du.(-',ie8ii2
145

? Cu 't( ne5unieJ Fiec' e c)i.( scu s( s.o e7te . o5'5i)it'te'`c' ic e)e s( 4ie ,9nc'teJ i85ucni Ud' nie3! '6intind un de+et 'cu8'to s. e ',i ')u) c' e continu' s( (,9n( i,.'si5i)2 ? Di ecti3e)e s.eci')e . i,ite de n'3( 'u 4ost '. o5'te de 1nt e+u) Po)it5i ou! deci 7i de du,ne'3o'st (2 ? Pe to6i d 'cii! ce 3o, 4'ceH ? M'i co ect ' 4i s( 1nt e5'6i ce ', 4(cut! 1) co ect(! c'),! Vo no32 Knt uc9t co)'5o 'to u) du,ne'3o'st ( ' 4(cut ')u8ie )' C&o t7DiE 7i ' insist't 'su. ' c' 'cte u)ui eGt e, de u +ent ')222 h9,222 con3oc( ii! ,-', +9ndit )' o '3' ie + '3(! .o'te chi' )' un s'5ot'B2 P e' 'dese' '3e, tendin6' s(-i socoti, idio6i .e ',e ic'ni2 Kn consecin6(! ', d't u ,(to' e)e dis.o8i6iiF + u.' e' t'ctic( **! c' e 'ctu'),ente se +(se7te )' sud de I )'nd'! se 3' de.)'s'! cu to't( 3ite8'! s. e de5u7eu) ,e idion') ') st 9,to' ei D'ne,' cii2 Nti, c( C&o t7DiE s-' st ecu 't . in e'! deBuc9nd .9nd' in',ic(2 & u.' e' t'ctic( *#! 1n esc')( )' H'3'n'! idic( 'nco ' chi' 1n 'cest ,o,ent! di iB9ndu-se s. e 8on' 1n c' e C&o t7DiE u ,' s(-7i 1nde.)ine'sc( ,isiune'2 Su.)i,ent' ! un su5,' in conce.ut s.eci') .ent u ' 3eni 1n 'Buto u) ')to su5,e si5i)e '4)'te 1n di4icu)t'te iese 1n )' + 1n se' ' 'st'2 Since 3o 5ind! to3' (7e Di ecto ! nu c ed c( e c'8u) s( ne ')' ,(, .este ,(su (2 D'c( echi.'Bu) se '4)( e'),ente 1n situ'6i' .e c' e ,i-'6i desc is-o! co,'nd'ntu) n'3ei dis.une de ,'i ,u)te ,iB)o'ce .ent u ' ce e 'Buto 2 AoBin e un 5(i't c' e nu se te,e s( i' o ini6i'ti3(2 Ud' nie3 '. o5( din c'.@ hot( 9t )uc u! Vo no3 (st' 17i cuno7te' ,ese i'2 ? Oh! 4i -' s( 4ieJ t es( i e)! uit9ndu-se )' ce's2 Knt9 8ie, )' 7edin6' Bi ou)ui Po)itic2 S( ne + (5i,2 Kn )i4t! se .o ni s(-7i de83o)te .)'nu) t'cticF ? I-', 5i4't .e to6i cei .e c' e .ot cont' 1n ,od si+u 2 D'c(! 'But't de du,ne'3o'st (! i85utesc s( 't '+ de .' te' ,e' .e doi din cei t ei ,' e7')i! 7o3(ie)nicii ni se 3o ')(tu ' 7i 3o, '3e' ,9n( )i5e (2 Luc u) de c' e t e5uie s( '3e, + iB( 1n'inte de o ice e222

146

Vo no3 1) 'scu)t'! dist 'tF )u.t' .ent u .ute e 1) inte es' . e' .u6in2 Sin+u u) )uc u i,.o t'nt 1n ochii )ui e ' C&o t7DiE 7i ,' in' ii de .e e)2 K) chinui' o su,5 ( . esi,6i e2 T T T Kn in4i ,e i' de .e CCo,,'nd'nt HouotE! ,edicu)! un t9n( inte nist! c' e se o4e ise 3o)unt' s(-7i 4'c( st'+iu) ,i)it' )' 5o du) unui su5,' in! 1) eG',in'se .e Bou)ie ! con4i ,9nd di'+nosticu) )ui Po t'i)F t ei co'ste u.te2 ? Si,.)e 4 'ctu i! 4( ( de.)'s' e' se+,ente)o 2 A6i '3ut no oc2 Odihni6i-3(2 Kn t ei s(.t(,9ni sunte6i c' nou2 Cu .ie.tu) st 9ns 1n 4e7e e)'stice! in+ine u) . otest( 3ehe,entF ? T ei s(.t(,9niJ V e6i s( +)u,i6i! docto eJ A, t e'5(2 Ni 1nc( i,edi't2 ? M( o+! duce6i-3( d' e3it'6i e4o tu i)e 4i8ice2 Bou)ie se idic(F ? De 'co d2 Mu)6u,esc ,u)t2 ? M'i ')es! s( nu tu7i6i! ')t,inte i 3( 3ede s49ntu)J Kn chi. de (s.uns! Bou)ie st (nut(2 Du e e' 1i s,u)se un 6i.(t2 Schi,onosit )' 4'6(! se e8e,( de o ,'s(2 ? Vede6i! 3-', . e3enit! 4(cu ,edicu)2 H'i! .oto)i6i-3(2 Rese,n't! in+ine u) se '7e8( )' )oc2 ? L-'6i .ute' u+' .e co,'nd'ntu) secund s( 3in( .9n( 'iciH ? Cu .)(ce e2 Du.( c9te3' c)i.e! Po t'i) 17i 4(ce' '.' i6i' 1n . '+u) u7iiF ? Ei! cu, ,e +eH M'i 5ineH Bou)ie ! c' e-7i st 9n+e' n'su) cu de+ete)e c' s( nu st (nute din nou! 1i 4(cu se,n c( ,o,ent'n nu .o'te 3o 5i2 Secundu) c)(tin( din c'.F ? A 4i t e5uit s( 3( eG.edie, 1n'.oi .e .o t'3ion2 ? Nici 3o 5(! e.)ic( in+ine u)! sc(.'t de st (nut2 D'c( ', c')cu)'t eG'ct! .este .'t u s'u cinci ce'su i! CS'int-Be n' dE 3' e4ectu' . i,' s' ,isiune e')(2 Ni! '6intind . i3i e' s . e Po t'i)! co,.)et(F ? 222 I' eu 1) 3oi .i)ot'2 ? D' '3e, un o4i6e 'nt en't s.eci') .ent u222
147

? Nu! nu2 De')t4e)! 3e6i . i,i o dine)e neces' e2 Fi6i 4( ( + iB(! 'd(u+(! c(8nindu-se s( 89,5e'sc(! 3oi 7ti cu, s(-) conduc@ 1nt9,.)(to ! sunt in3ent'to u) d (co3eniei 'ste'2 Du.( .)ec' e' e)ico.te u)ui! Po t'i) 1) conduse .e Est'5)et 1n c' eu2 ? C9t du e'8( scu4und' e'! st'6i 'ici2 C',5u8ie u) e )' dis.o8i6i' du,ne'3o'st (2 U7o su . ins! And Q se inst')( .e 5'nchet(! e4u89nd ce'7c' de c'4e' o4e it(2 C9nd 1ncet' ( u)iu) 7i t'n+'Bu)! 1n6e)ese c( su5,' inu) 'tinsese .'ce' 'd9ncu i)o 2 Pu6in ,'i 1nco)o! secundu) e'.( uF ? Veni6i cu ,ine! 3( o+2 P(t un89nd 1n .ostu) cent ')! Est'5)et ,(su ( din . i3i e 1nc(.e e'! e,' c9nd i,edi't c9t de st 9,t e ' totu)2 Knt e .u6u) .e isco.u)ui! di4e ite)e conso)e 7i dis.o8iti3e)e de +u3e n' e! s.'6iu) 4usese c')cu)'t )' ,i)i,et u2 ? K,i d'u se',' c( 3-'7 4i st9nBenit 1n ti,.u) ,'ne3 ei! 1i s.use )ui Po t'i)2 Kn co,.' '6ie cu SAPR-u i)e! sunte6i 1n+hesui6i (u de tot2 ? A7' e2 Veche' .o3esteF )i.s' de c edite2 &u3e ne)e! o ic' e ' 4i e)e! t e5uie s( 6in( se',' de o.ini' ,'se)o ! i' 4 'n6u8u) nost u 1) 7ti6i cu, eF d'! iu5esc M' in'! d'! o es.ect! d' de u,5)'t )' .un+( nu 3o s( u,5)eJ A3e', '5so)ut( ne3oie de un 'se,ene' su5,' in .ent u o.e '6iuni de s')3' e 7i )-', const uit222 d' cu econo,ie2 O ice s-' 8ice! e totu7i o 'de3( 't( ,inune tehnic(2 Cei de )' P oiect( i n'3')e s-'u de.(7it .e ei 1n7i7i2 Du.( ce 1) 3e6i 3i8it'222 ? M'i 1nt9i! '7 3 e' s( ,( . e8int co,'nd'ntu)ui2 Po t'i) consu)t( ce'su)2 ? V( 3' . i,i .este222 .este uns. e8ece ,inute2 Mi-' o don't s( 3( )'s s( 3( t '+e6i su4)etu)2 Lui Est'5)et i se .( u c( disce ne o u7o' ( i onie 1n tonu) secundu)ui2 Ki ' unc( o . i3i e! d' 4'6' 'cestui' e ' .e 4ect i,.'si5i)(2 ? Su)t'nu) du,ne'3o'st ( e 4o' te ','5i)2 C ed c(222 Est'5)et t 'se 4e ,o' u) s')o.etei 7i sco'se dint -unu) din 5u8un' e)e inte io' e un .)ic de h9 tie ce 't(2
148

? P9n( 'tunci! 3( o+ s(-i 1n,9n'6i 'st'2 C ed c(! 1n'inte de ' ,( . i,i! ' 4i 5ine s( i' cuno7tin6( de con6inut2 Po t'i) )u( .)icu)! cu un 89,5et disc et 1n co)6u) +u ii2 ? M( duc chi' 'cu,2 R(,'s sin+u ! And Q se s. iBini de sc'unu) .i3ot'nt 4iG't eG'ct su5 .e isco.2 Desi+u ! 'ce)' ') co,'nd'ntu)ui2 O5se 39nd c( o4i6e u) de c' t! un )ocotenent! se uit( )' e) .e 4u i7! 1nto' se c'.u)2 ? Vite8' e+)'t( )' /$ nodu i! 'nun6( un su5,'ist u inst')'t )' co,en8i2 ? C'. co,.'s )' L;0! 'd(u+( 3ecinu) )ui! un ,'ist u. inci.') 5( 5os2 A39nd + iB( s( es.ecte )ini7te' din .ostu) de co,'nd(! Est'5)et 1nce c( s( identi4ice di3e se)e '.' 'te2 Re.e ( c')cu)'to u)! detecto' e)e de 'd' u i! son' e)e 'cti3e 7i .'si3e2 A)te)e 1i e 'u co,.)et necunoscute2 C(ut( 1n 3'n co,en8i)e .ent u )'ns' e' to .i)e)o 2 S( 4i 4ost .osi5i) c' CCo,,'nd'nt HouotE s( nu .osede ' ,e o4ensi3eH Cu, o4i6e u) de c' t toc,'i t ece'! scu89ndu-se c(-) de 'nBe'8(! se decise s(-) 1nt e5e cu +)'s sc(8utF ? D' unde-i DLT"H ? Aco)o! 1n co)6u) ()'! (s.unse o4i6e u) cu un .ute nic 'ccent ,e idion')2 Sunte, ude)e s( 'ce! nu '3e, dec9t .'t u tu5u i2 Kn schi,5! echi.'Bu) e su.e 5J 4(cu e) cu 3(dit( ,9nd ie2 Uit'6i-3(! 'ici! sunt conso)e)e .ent u 'scu)t' e2 De )' st9n+' )' d e'.t'! '3e6i ,'i 1nt9i un son' de Bo's( 4 ec3en6( DSUV222 Isc't 1n s.'te)e s(u! Po t'i) 1) 5(tu .e u,( F ? Sto.J D '+u) ,eu Fieschi! )(ud( o7enii)e ,'i t9 8iu2 Acu,! Csu)t'nu)E 1) '7te'.t( .e .'s'+e u) nost u2 K,. eun(! .o ni ( .e co ido u) 'i c( ui .e e6i e 'u c(.tu7i6i cu c'5)u i e)ect ice 7i di3e se si+u 'n6e2 Secundu) cioc(ni )' o u7( .e c' e se '4)'! . ins( cu 7u u5u i! o .)'c( de ' ',( .u t9nd insc i.6i' ?omandant sc is( cu c' 'cte e cu si3e! '.)ec'te ,u)t s. e d e'.t'! du.( 3eche' ,od(2 Lite e)e e 'u '. o'.e 7te se de c9t 4usese 4 ec't( .)(cu6'2 And Q 17i s.use c( . o3ene' de )' cine
"

Di ection de )'nce,ent des to .i))es <n2'2=2

149

7tie ce 'ntic cui 's't! 39ndut c' 4ie 3echi de ce) .u6in o Bu,(t'te de 3e'c2 F'.tu) c( 4usese ecu.e 't( - . o5'5i) din de.o8ite)e 3 eunui ,u8eu ') M' inei - 3(de' o 'nu,it( st' e de s.i it! un 't'7',ent .ent u 3echi)e o5iceiu i 7i d'tini ')e 4)otei din 3 e,u i de ,u)t '.use! c9nd Csu)t'nu)E e ' un soi de du,ne8eu! in3i8i5i) t ei s4e tu i din ti,. 7i edut'5i) c9nd se ' (t'! o do in6( de ' su5)ini' 'cest )uc u chi' 7i 1n uni3e su) c)'ust 't ') unui su5,' in2 Re)'6ii)e cu un 'st4e) de ti. nu 3o 4i )esnicio'se2 T ecu . in 4'6' )ui Po t'i)! c' e se et 'se i,edi't! )u( .o8i6i' de d e.6i! co ect( d' nu i+id( 7i se . e8ent(F ? Locotenent-co,'ndo Est'5)et2 Cu 5un(-7tiin6(! o,ise e+u)',ent' u) C. e8ent't )' o dinu) du,ne'3o'st (E! 8ic9ndu-7i c(-i ,'i 5ine c' )uc u i)e s( 4ie .use )' .unct de )' 5un 1nce.ut2 D'c( ',i ')u) Ve neui) 6inuse s( . eci8e8e 4o' te c)' n'tu ' '.o tu i)o dint e ei! 1nse,n' c( 7ti' ce 7ti'2 De.' te de ' se 1nsco 6o7'2 S' on-Le.e [ue 1) 1nt9,.in( 1n .icio' e! cu ,9n' 1ntins(! 89,5ito F ? Knc9nt't2 Lu'6i )oc! 3( o+2 Se duse .9n( )' u7(! (suci chei' 7i e3eni )' ,'s' )ui de )uc u2 ? I't(! deci! o ,isiune cu totu) ie7it( din co,un .e c' e St'tu)-M'Bo ') M' inei 1,i 4'ce cinste' s( ,i-o 1nc edin6e8e2 D'c( .o8i6i' su5,' inu)ui e eG'ct(! 3o, 4i 'co)o 1n ,'i .u6in de .'t u o e2 A3e, tot ti,.u) s( eG',in(, . o5)e,' .ende)ete2 Oic9nd 'ceste'! se '.uc( s( ecite'sc( inst uc6iuni)e ',i ')u)ui2 ? H9,222 h9,222 T 'ns4e u) din e)ico.te 222 S-' 4(cutJ A. o.o! c',' 'du) du,ne'3o'st ( e (nitH ? D'! d' nu conte'8(2 V' t e5ui s( e8iste! ? C' 1n Le+iune' St (in(! nuH Me +i-o i-c '.(J S' onLe.e [ue 1nce c( s( 'tenue8e s' c's,u) e,' cii . int -un 89,5et ','5i)2 Cu, 1) che',(H ? Bou)ie ! in+ine -7e4 ') A ,',entu)ui2 ? Bou)ie H P(i 1) 7tiu 4o' te 5ineJ Un 5(i't cu totu) e,' c'5i)2 Ni du,ne'3o'st ( '6i 4(cut Nco')' N'3')(H ? EG'ct2
150

? Ciud't2 Nu c ed s( 3( 4i 1nt9)nit 3 eod't( 7i nici s( 3( 4i 'u8it .o,enindu-se nu,e)e2 Ce . o,o6ie sunte6iH ? T ei . o,o6ii du.( du,ne'3o'st (! do,nu)e co,'nd'nt2 ? A7'! '7'222 S' on-Le.e [ue t 'se s. e e) 'nu' u) o4i6e i)o '4)'t .e o et'Be ( 'nti u)iu2 ? Nu c(ut'6i! do,nu)e co,'nd'nt! s.use Est'5)et2 Sunt )' u5 ic' Cdet'7'6i 1n '4' ' se 3iciu)ui 7i 1n '4' ' 5u+etu)uiE2 ? Ah! 'h! ,-', . ins2 Ni! '.)ec9ndu-se 1n 4'6(! 1nt e5(! )' 4e) de ','5i)F Piscin'! nuH Est'5)et schi6( un! +est ',5i+uu2 Co,'nd'ntu) continu(F ? Bun2 S( e8u,(,F )oc')i8(, Cc)ientu)E2 Inst uc6iuni)e nu s.eci4ic( n'6ion')it'te'2 Deduc c( e so3ietic! do' d'c( chine8ii222 Est'5)et continu' s( t'c(2 S' on-Le.e [ue e)u( )ectu 'F ? Pe 4ect2 U ,e'8( s( 'Bun+e6i )' 5o du) )ui cu 'Buto u) scu)ei no'st e! ,icu6u) su5,' in destin't s')3( ii echi.'Be)o su5,e si5i)e)o '4)'te 1n situ'6ii c itice! denu,it de noi CS'intBe n' dE2 T ece e' de .e o n'3( .e ')t( se 3' 4'ce . in ,etod' cu.)( ii2 Acest 's.ect 1) 3o, discut' cu o4i6e u) de s.eci')it'te2 K) che, i,edi't2 ? De . isos! do,nu)e co,'nd'nt2 Minin'3' 3' 4i .i)ot't( de Bou)ie 2 Nu,'i noi doi 3o, .)ec' de )' 5o d c' s( 3i8it(, su5,' inu)2 K,i .e ,it s( 'd'u+ c( tuum*-u) 1nt e CS'int-Be n' dE 7i CCo,,'nd'nt HouotE nu 3' 4i uti)i8't dec9t 1n c'8 de eGt e,( necesit'te2 Du,ne'3o'st ( ne 3e6i '7te.t'! 't9t' tot2 Atitudine' )ui S' on-Le.e [ue se schi,5( 5 usc2 Ochii 1i sc(.( 'u de 4u ie2 ? Nu 3( )i.se7te tu.eu)! tine e do,nJ Sunte6i ,'i ,ic 1n + 'd dec9t ,ine2 C9nd ', int 't 1n Nco')' N'3')(! du,ne'3o'st ( u,5)'6i 1n .'nt')on'7i scu 6i! s'u .e '. o'.e2 I' 'cu,! .o4ti,! 1,i d'6i o dineJ Est'5)et! c' e se '7te.t' )' o i85ucni e! i.ost( c'),F ? Nu sunt o dine)e ,e)e! ci ')e 7e4u)ui St'tu)ui-M'Bo ') M' inei! 5' .ot s( 3(! 'si+u c( 3in! chi' de ,'i sus2 Kn ci cu,st'n6e)e d'te! + 'du) 7i 3echi,e' nu 'u ce c(ut'2
"

Te)e4on su5,' in <e3ident! 4( ( 4i = <n2'2=2

151

Bou)ie ! c' e-i ,'i 3echi c' ,ine! ' 1n6e)es .e 4ect 'cest )uc u2 K,i 3oi 1nde.)ini ,isiune' '7' cu, c ed de cu3iin6(2 Du.( cu, . eci8e'8( 7i inst uc6iuni)e! e o ,isiune de ce cet' e2 De s.ion'B! c' s( 3o 5i, .e 7)e'u2 P in u ,' e! e de co,.eten6' ,e'2 Kn tot estu)! conse 3'6i inte+ ') . e o+'ti3e)e co,'nd'ntu)ui 7i nu 3oi i,.iet' 1n nici un 4e) 'su. ' )o 2 &9ndito ! S' on-Le.e [ue 17i sc( .in( 5( 5i' 7i 1nce c( o ,'ne3 ( de 4)'ncF ? Si+u c( Bou)ie ' .ute' .i)ot' CS'int-Be n' dE-u)2 Kn 4ond! e) )-' in3ent't2 Cu, .ute6i 4i 1ns( si+u c( 3' eu7i cu.)' e'H ? In4o ,'6ii . o3enind din ce)e ,'i 5une su se ne 4'c s( c ede, c( s's-u) )ui CS'int-Be n' dE se 3' 'd'.t' .e 4ect )' t',5uchiu) de e3'cu' e ') su5,' inu)ui2 Kn c'8 cont ' ! totu) s-' dus d 'cu)ui 7i nu ne 3' (,9ne ')tce3' de 4(cut dec9t s( ne 1nto' ce, 7i s( '.o t(, c( ', e7u't2 A 4i deose5it de e+ et'5i) .ent u c( '3e, de ' 4'ce cu un .e7te 1nt -'de3( ,' e2 ? Chi' '7'H ? D'2 A6i +hicit 5ineF Cc)ientu)E e so3ietic2 U)ti,u) nou n(scut ') se iei )o de SAPRF c)'s' CTM.hoonE2 ? Ni 3( i,'+in'6i! ic'n( S' on-Le.e [ue! c( ti.ii din(unt u! chi' d'c( n'3' e 1n situ'6ie c itic(! o s( 3( )'se 4 u,u7e) 1n .'ce! ,'i ')es c( - d'c( ', citit 5ine - ecu +e e' )' 4o 6( este c'te+o ic eGc)us(2 Cu, 3-'6i +9ndit s( . oced'6iH EG.)ic'6i-,i! 3( o+222 4i e7te! d'c( ,i-e 1n+(duit s( 7ti6i! co,.)et( e) .e un ton c'ustic2 ? Fo' te si,.)uF o ic9t de inc edi5i) ' .( e'! 1nt e+u) echi.'B ') su5,' inu)ui este 1n . e8ent 1n st' e de co,(! d'c( n-o 4i 7i (.os't2 Co,'nd'ntu) s( i c' 4 i.tF ? CeeH ? EG'ct cu, 3-', s.us2 A7' st9nd )uc u i)e! Bou)ie 7i cu ,ine 3o, .ute' eco)t' tot ce ne inte ese'8( 1n de.)in( si+u 'n6(! '39nd do' + iB( s( nu )(s(, nici o u ,( ' t ece ii no'st e2 A.oi! e3eni, )' 5o d2 O4ici')! n-', 4(cut ')tce3' dec9t s( e4ectu(, o )un+( ecuno'7te e ' unei e.'3e .e c' e du,ne'3o'st ( '6i desco.e it-o2 C(ci du,ne'3o'st (! do,nu)e
152

co,'nd'nt! 3e6i 4i ce) c' e 3' t i,ite un ,es'B c(t e ALFOST! su.e io u) du,ne'3o'st (! '.o t9nd c( '6i e.e 't! .e 4undu) ,( ii! un su5,' in! . o5'5i) so3ietic - Budec9nd du.( se,n(tu ( - 7i '.' ent 1n situ'6ie c itic(2 Cei de .e Rue RoM')e 1) 3' in4o ,'! cu .e 4id( .)(ce e! .e 't'7'tu) n'3') ') A,5's'dei U2R2S2S2! F 'n6' 3' . o.une! din conside ente u,'nit' e! 'sisten6(! do,nii-to3' (7i 3o e4u8'! con4o , 5unu)ui )o o5icei 7i o)u) du,ne'3o'st ( se 3' 1nchei'2 ? Bine! d' so3ieticii 3o 5(nui - cu, e 7i no ,') - c( ,(c' ', 1nce c't s( .(t unde, 1n inte io 2 ? Ni ce d'c(H Ho6u) ne. ins e ne+usto cinstit2 Ve6i ne+'! 1n ,odu) ce) ,'i c'te+o ic! c( 3 eunu) din ,e,5 ii echi.'Bu)ui du,ne'3o'st ( ' 4i s(39 7it o 'se,ene' tent'ti3(2 Noi 3o, 4i . e)u'6i de un e)ico.te ! i' du,ne'3o'st (! )' 1nto' ce e! 3e6i 4i c()du os 4e)icit't2 ? I't(222 i't( un .)'n 5ine conce.utJ eGc)',( S' onLe.e [ue2 Scu,.e c',' 'd! 3( u e8 no oc2 Me +e6i 'cu, s( 3( odihni6i s'u s( 1,5uc'6i ce3'2 Cu si+u 'n6( c( 3( e 4o',e2 R(,'s sin+u ! Csu)t'nu)E e,ise un chicotit@ to'te 'ste' i se .( e'u de ce) ,'i 5un 'u+u .ent u 3iito' e' s' '3'ns' e2 Kn .)us! e ' 'co.e it de u)ti,u) .' '+ '4 din inst uc6iuni)e 7e4u)ui St'tu)ui-M'Bo ') M' inei2 Le eciti din nou! 4e , decis s( 'c6ione8e cu to'te ,iB)o'ce)e .ent u ' 'si+u ' succesu) o.e '6iunii2 EG'ct cu, . e3(8use 7i Ve neui)2

153

CAPITOLUL XI
Coinciden6( o i consecin6( ' t 'ns4e u)ui )' 5o d ' ce)o doi .'s'+e i! d' 5' o,et u) ,o ')u)ui echi.'Bu)ui )ui CCo,,'nd'nt HouotE u c' 3e ti+inos2 Kn ,'i .u6in de dou( ce'su i! de )' Cti,. 1nchis 7i 3' i'5i)E .e c' e sus-.o,enitu) 5' o,et u 1) indic'se de di,ine'6(! se 'Bunsese )' Cti,. 4 u,os 7i st'5i)E! de .' c( 4'5u)osu) 'nticic)on ') A8o e)o 7i-' 4i o4e it o esc'.'d( 1ns. e sudu) I )'ndei2 EG.)ic'6i' 'ces)ei su5ite 1nsenin( i e8id' 1n co,.o t',entu) Csu)t'nu)uiE2 Chi' de )' 1nce.utu) ,' 7u)ui in'u+u ')! echi.'Bu) 1) si,6ise ne 3os! de7i co,'nd'ntu) se 'utocont o)' 'd,i '5i)2 Kn 'se,ene' situ'6ii! instinctu) ,' in' i)o e in4'i)i5i)2 Ni uite c(! .e ne'7te.t'te! 1) desco.e e'u decont 'ct't! Bo3i')2 E)! c' e ,'i 1n'inte se ,u)6u,e' s( de' o dine)e cu +)'s neut u! 4( ( .ic de c()du (! )e )'ns' 'cu, cu un soi de 'nt en2 E)! c' e conside ' c( un )uc u 5ine 4(cut! o ,'ne3 ( co ect eGecut't( e 'u de )' sine 1n6e)es! ,u)6u,indu-se s( )e '. o5e cu o si,.)( 1nc)in' e ' c'.u)ui s'u o ,i7c' e ' ,9inii! 'cu, )e conside ' cu 5un(3oin6(! ne8+9 cindu-se )' co,.)i,ente 7i 1ncu 'B( i2 Ni! cee' ce e ' de-' d e.tu) de nec e8ut! 4usese 'u8it +)u,indJ Kn s')' de ,ese ' su5o4i6e i)o - un 3e it'5i) 4o u, )' 5o d 'ni,'6i' 'tinsese cot' ,'Gi,(2 ? Nu-i cu .utin6(! ni )-'u schi,5't .e 7estJ eGc)',( ,'ist u)-. inci.') M'n'ch! inst')9ndu-se 1n 4'6' unui u i'7 'nt icot de 3it(! esco t't de cu3eni6ii c' to4i .'i2 Ne4u) e)ect oni7ti)o 4usese 4e)icit't .ent u e,edie e' unui 4)e'c2 ? Nu ,'i de.' te de '8i-di,ine'6(! '7 4i '3ut d e.tu) )' ce) ,u)t o ,o ,(i')(2 Ce )-o 4i 4(cut .e 5(t 9nuV s( de3in( 't9t de 8+)o5iuH Kn e')it'te! du.( discu6i' cu Est'5)et 7i 1n ti,. ce 'cest' 3i8it' n'3' .i)ot't de Po t'i)! S' on-Le.e [ue 1) 3i8it'se .e Bou)ie 2 In+ine u) t 'ns4o ,'se in4i ,e i' 1n 5i ou de . oiect' e! 'dnot9nd c ochiu i)e unui su5,' in din c)'s' CTM.hoonE! 4u ni8'te )ui de &' cM 7i e)'5o 9nd .)'nu)
154

in3esti+'6ii)o ce u ,'u ' 4i 1nt e. inse2 Co,'nd'ntu)! e) 1nsu7i ,' e s.eci')ist 1n . o5)e,e de 8+o,ote 7i ,etode de e)i,in' e ' )o ! i-' su+e 't s( 4oto+ '4ie8e e)ice)e n'3ei so3ietice! 1n'inte de ' .(t unde 1n inte io u) ei2 ? Se .' e c( 'u desco.e it un 'nu,e . o4i) c' e )' 4'ce deose5it de si)en6io'se2 D'c( )-', .ute' econstitui222 Con3e s'6i' '3ut( ' isi.it 7i u)ti,e)e 1ndoie)i ')e )ui S' onLe.e [ue! 1nt -'t9t de ,o)i.sito e ' entu8i's,u) )ui Bou)ie 2 A .)ec't de 'co)o .e de.)in con3ins de succesu) ,isiunii2 Si+u ! un succes 'i ce)o doi Cs.ioniE! d' c' e se 3' (s4 9n+e! ne+ e7it 7i 'su. ' )ui2 CCo,,'nd'nt HouotE se '. o.i' de 6int( 7i totu)! 3o 5' )ui Cou)'n+es! C,e +e' c' uns2E Pos'c e ' nu,'i Fieschi2 P i,ise scu tu) ,es'B )' c' e ' e d e.tu)! s(.t(,9n')! o ic' e o, 1,5' c't .e un su5,' in 'to,icF CSAINT-TROP FORMIDABIL SOARE RADIOS M DISTREO &ROOAV O S M &SENTI BRONOAT PESTE TOT SRUTRI DULCI TE IUBESC CORINNEE2 Bine1n6e)es! nu ' (t'se ni,(nui con6inutu)! d' Po t'i)! c' e-) su . insese 1n ti,. ce cite'! ' c', +hicit des. e ce .ute' 4i 3o 5'2 ? Re3o)t(to c9t (u .o'te 4'ce o desc eie 't( 1n nu,'i nou(s. e8ece cu3inte2 ? Fundu) u c( '.id2 Ne '. o.ie, de do s')' de )' ReMDB'nes! 'nun6( cu 3oce'-i .i6i+(i't( )ocotenentu) Du4ou 2 &)'su) o4i6e u)ui cu n'3i+'6i' co es.unde' .e 4ect si)uetei s')e de cocost9 c! cu un 1nce.ut . onun6't de che)ie2 U 96eni' s' de3ene' 1ns( i,edi't si,.'tic( + '6ie unei 4e6e .e ,'nent ,o5i)e 7i ' uno ochi7o i 3ii 7i ,')i6io7i2 Du4ou e ' . e4e 'tu) echi.'Bu)ui! c' e-) .o ec)ise CB9t)'nu)E2 ? B' u c( chi' ,'i e.ede dec9t ' t e5ui! e,' c( Po t'i)! c' e u ,( e' )' ,'s' de n'3i+'6ie .unctu) )u,inos ce ,'te i')i8' .o8i6i' )ui CCo,,'nd'nt HouotE2 O h' t( int odus( su5 4o)i' de .)eGi+)'s .e ,ite' con4 unt' e' d'te)o de .e e' cu ce)e 4u ni8'te de sond' u)t 'son2 S.otu) se o. i )' ci4 ' ;:*2 ? I' sond' indic( nu,'i /*0 de ,et iJ eGc)',( secundu)2 Knse',n( c( ne +(si, de'su. ' unui 3u)c'n c' e ' t 9ntit o . e'4 u,o's( e u.6ie de )' u)ti,u) e)e3eu 1nco'ceJ
155

Oic9nd 'ceste'! ' unc( o . i3i e 'su. ' c'setei tehnice ' h( 6ii2 ? Ce-i d e.t! e)e3eu) e 3echi de dou(8eci de 'ni 7i hid o+ '4u) ' 4ost! .ese,ne! ,' si)ie8! (i' sunt h'h')e e cu, nu,'i 1n .iese)e )ui P'+no)" ,'i +(se7ti2 S' on-Le.e [ue 89,5i indu)+ent de 'ce'st( e,' c(@ cu c9te3' o e ,'i de3 e,e! )-' 4i '+'s't cu si+u 'n6(2 M'n'ch 1i ' unc( o oche'd( + (ito' e )ui M'u in2 Knto c9ndu-se! . i3i e' s' o 1nt9)ni .e ce' ' co,'nd'ntu)ui2 Cee' ce 'cest' din u ,( citi 1n e' 1i 1nc()8i deod't( ini,'F desci4 'se un senti,ent necunoscut .9n( 'tunci! 'ce)' ') co,unic( ii2 Kn ,inte i se 1n3(),(7i ( idei noi2 Niciod't( nu se si,6ise 't9t de 5ine 1n . o. i'-i .ie)e i' 'cest C5ineE e ' o sen8'6ie cu totu) nou( 7i 4o' te .)(cut(2 Kn 'ce)'7i ,o,ent! Du4ou .s'),odieF ? T ei ,i)e .9n( )' o5iecti32 ? A, . ins ce3'2 Kn son' ! 'nun6(! '. o'.e si,u)t'n! M'u in2 C' s,u)s dint -un 3is )(unt ic! Fieschi se e.e8i )' '.' 'tF ? E7i si+u H ? A5so)ut! do,nu)e c(.it'n2 F( ( 1ndoi')(! ,oto' e)e 'uGi)i' e ')e unui su5,' in2 P o5'5i)! tu 5o')te n'to' e)e2 Le 'ud c' .e c)o.ote)e unei c'ted ')e222 Consu)t( 'n')i8o u) de 4 ec3en6e 7i se (suci! t iu,4(to ! s. e o4i6e F ? *0 de he t82 E un usn'cJ O t(ce e u)uit( 1nt9,.in( 'ce'st( 3este2 And Q! 3enit de c9te3' ,o,ente! se '. o.ie de Fieschi2 O4i6e u) cu ASM 1) )(,u i 1n 7o'.t(F ? Cu entu) nost u ')te n'ti3 e de -0 de .e io'de! ') u7i)o de *02 Nu eGist( du5iu! e un I3'n2 S' on-Le.e [ue 1i 4(cu se,n )ui Est'5)et s(-) u ,e8e2 ABun7i .e co ido u) cent ')! co,'nd'ntu) chestion(F ? Cu, se si,te Bou)ie H ? Nu-s . o5)e,e2 E 1n4(7't c' o ,u,ie! d' o s( 4'c( 4'6(2 Ce) .u6in c9t s(-) .i)ote8e .e CS'int-Be n' dE2 ? D' d'c( (i)')6i e'c6ione'8(H
"

M' ce) P'+no) <"$#*-"#:;=! sc iito ! d ','tu + 7i cine'st 4 'nce8! e.ut't .ent u i oni' 7i 3e 3' sc ie i)o s')e <n2t2=2

156

? Kn . inci.iu! 'cest isc nu eGist(2 Kn c'8 cont ' ! 3oi 3ede'2 ? O dine)e . e3(d222 ? Le cunosc2 A,i ')u) Ve neui) ' insist't destu) 'su. ' 'cestui 's.ect2 D' chi' 'd,i69nd c( ,'i e c' e3' 1n 3i'6(222 3 e'u s( s.un c'.'5i) s( e'c6ione8e! c ede6i c( 3' t '+e 1n ni7te o',eni 3eni6i! totu7i! s(-i s')3e8eH ? Cu condi6i' s( c e'd( c( 'u 3enit! 1nt -'de3( ! 1n 'cest sco.2 ? E cee' ce )' 3oi eG.)ic'! e3entu')2 ? Vo 5i6i us'H ? L' 4e) c' 7i 4 'nce8'2 Bunic' ' 4ost uso'ic(2 L' 7'se 'ni e ', 5i)in+32 ? Ei 5ine! 1n c'8u) (st'! s(-i d(, d u,u)2 S' on-Le.e [ue e3eni )' ,'s' de n'3i+'6ie .e c' e Du4ou not'se sc u.u)os indic'6ii)e sondei 'tunci c9nd 'ceste' di4e e'u de ce)e ')e h( 6ii2 ? I' uit'6i-39! do,nu)e co,'nd'nt2 S-' 8ice c( ', 'Buns .e un .)'tou2 Din ,o,entu) 1n c' e ', de.(7it ni3e)u) de /00 de ,et i! 4undu) continu( s( se idice! d' tot ,'i )ent2 ? Pe 4ect! 5(t 9ne2 Acu,! 3o, 4'ce tu u) o5iecti3u)ui2 A.oi! 1nto c9ndu-se c(t e o4i6e u) cu ASMF ? D '+( Fieschi! conte8 .e du,ne't' c' s( dete ,ini se,n(tu ' 'custic( ' Cc)ientu)uiE2 ? E un Cc)ientE 4o' te 5' os'n! do,nu)e co,'nd'nt! un ,onst uJ ? Ki 'ud .o,.e)e cu, 4unc6ione'8(! s.use M'u in2 CSu)t'nu)E 1) 5(tu .e u,( 2 ? Acee'7i u eche 4in(! 'iH Hot( 9t )uc u! totu) C,e +e' c' unsE2 Ad(.ostit 7i 4iG't 1n s.'te)e chio7cu)ui! CS'int-Be n' dE se . e8ent' su5 4o ,' unui i,ens t '5uc! )un+ de - ,et i 7i de / ,et i 1n di',et u! '39nd .e .' te' su.e io' ( un unic ochi! cic)o.ic 7i ho)5'tF . oiecto u)2 St uctu ' s' inte io' ( e '! 1n ,' e! constituit( din dou( ste e )i.ite int e e)e c' e-i .e ,ite'u s( e8iste )' 4o ,id'5i)e)e . esiuni ')e 'd9ncu i)o 2 B'tisc'4u) e ' ,en6inut .e .unte' .u.' ' su5,' inu)ui C,',(E cu 'Buto u) unei 3entu8e-t',5uchi2 '4)'t( su5 .9ntecu) s(u 7i ' uno . i8e ,'+netice2 Bou)ie ' 1ndu 't to'te chinu i)e i'du)ui
157

.9n( s( t e'c( . in t',5uchi 7i s( 'Bun+( )' .ostu) de .i)ot'B2 Une)e ,i7c( i 1i s,u)+e'u +e,ete de du e e! ')te)e .( e'u de-' d e.tu) cu ne.utin6( de 4(cut2 A7e8't ')(tu i! cu 4()ci)e 1nc)e7t'te! Est'5)et . i3e' 1n +o)! i85ind cu .u,nu) 1n .'),(2 Ce +hinionJ A3e' o '5so)ut( ne3oie de 'cest su.e tehnici'n! sin+u u) 1n st' e s( 1n6e)e'+( siste,u) de 4unc6ion' e ' 'nu,ito '.' 'te! s( desco.e e di3e se)e C+(se)ni6eE! s( identi4ice ce e cu 'de3( 't i,.o t'nt 7i ce nu e2 Knt -un cu39nt! s( sto' c( esen6i')u)2 Cu, 3' .ute' . oced' )' to'te 'ceste in3esti+'6ii 1n st' e' 1n c' e se '4)'! d't 4iind c( 3' 4i ne3oit s( se st eco' e! s( 1n+enunche8e! s( se c'6e eH222 De .' c( i-' 4i +hicit +9ndu i)e! in+ine u) 1) 5(tu .e 5 '62 Re+(sind 4e)u) de ' 3o 5i ') ucenicu)ui de ')t(d't(! 1i s.use! tutuindu-) .ent u . i,' o' (F ? Nu te st o4oc' de .o,'n(! And Q2 M-', c', s,io c(it c(6( 9ndu-,( 1n d (co3eni' 'st'! d' t e'5' ,i-o 3oi 4'ce chi' d'c( ,( i'u to6i d 'cii! cu, 8ice do,V do4to 2 Uite! ,i-' d't 7i o se in+( .ent u c'8u) c(-,i 3' 4i . e' n'so)2 O s( ,( 1n6e.i tu! o su5cut'n't( 1n s.in' e2 Est'5)et se (suci s. e e)2 Ti,. de o 4 'c6iune de secund(! .)'to7' .e c' e 7i-o .une' )' 4iec' e 1nce.ut de ,isiune se to.i . ecu, ne'u' )' so' e! c' '.oi s( ede3in( cee' ce 4usese! du (! e ,etic(2 Se ,u)6u,i s( ,u ,u eF ? M' ce)! 'ici ,-'i '3ut2 Un +)'s 1) st i+( . in t',5uchiu) (,'s deschis2 T ecu 1n s.'te 7i se '.)ec( .este o i4iciu2 A+(6't de sc( i6' 3e tic')(! S' on-Le.e [ue '. o'.e (cne'! 't9t de ,' e 1i e ' su escit' e'F ? EGt 'o din' J Este eG'ct 1n .unctu) indic't2 A7e8't .e un .)'tou st9ncos! neted c' .'),'2 Un CTM.hoonEJ Ne '4)(, )' dou( ,i)e de e)! '. oGi,'ti3 )' 'ce)'7i ni3e)2 Te enu) e 1n .'nt(! d' ne 3o, ,en6ine + '6ie c icu i)o 2 D'6i-i d u,u) 7i no ocJ Est'5)et st 9nse! 89,5ind! ,9n' 1ntins( 7i-7i e)u( )ocu)! du.( ce 1nchisese 5ine che.en+u) de 'cces2 Kn '4' ( de tuum! eGist' 7i un te)e4on cu ci cuit inte n c' e )e+' CS'int-Be n' dE de .ostu) cent ') ') )ui CCo,,'nd'nt HouotE2 P i8' 'cestui' se de5 'n7' 'uto,'t i,edi't ce 5'tisc'4u) 17i ,odi4ic' .o8i6i' ini6i')(2 Inst')'t .e sc'unu) s(u
158

1nt -o .o8i6ie c' e s( ,'i 'tenue8e du e i)e! Bou)ie ! cu o .)'n7et( 1n ,9n(! e4ectu' 3e i4ic( i)e indic'te de c(ec,-list*2 Od't( 1nchei't( o.e '6iune'! osti 1n ,ic o4onu) '4)'t 1n 4'6' )uiF P e+(tit .ent u ,' 7J cu o 3oce 1n c' e 3i5 ' un soi de s4id' e2 Ki (s.unse! Bo3i')(! ce' ' )ui Po t'i)F ? Podu) .este 7'n6u) cet(6ii ' 4ost co5o 9tJ Postu) de .i)ot'B de .e CS'int-Be n' dE se,(n' . in co,.)eGit'te' )ui! cu 'ce)' ') unui '3ion de cu s( )un+(2 Kn 4'6( '3e' dou( hu5)ou i o3')e! o4e ind un 3'st c9,. de 3ede e2 Est'5)et u ,( e' ,'ne3 e)e! inte es't! d' det'7'tF ,unc' )ui 3' 1nce.e '5i' c9nd se 3' '4)' )' 5o du) su5,' inu)ui so3ietic2 P'nou) s'ntinei se 1nchise! 4(c9nd )oc unui h(u 1ntunec'tF ,' e'2 L' 'd9nci,e' 'st'! n-o '+it' nici o ,i7c' e2 Un scu t schi,5 de cu3inte cu .ostu) cent ')2 Bou)ie '.(s( .e un 5utonF ? Deconect't ci cuite)e ,'+netice2 ? Rece.6ion't2 Des. inde6i-3(2 A5i' deschise 3'ne)e! '.' n(3()i 1n 3entu8' 5'tisc'4u)ui2 C9nd . esiune' se echi)i5 (! CS'int-Be n' dE '3u o u7o' ( )e+(n' eF 'cu,! ni,ic nu-) ,'i 6ine' de CCo,,'nd'nt HouotE2 In+ine u) 3e i4ic( 1nc( o d')( . esiune'! co ect( un u7o eGcedent cu 'Buto u) e+u)'to u)ui 7i conect( . o.u)so u)! un ,oto 'n'e o5ic! 4unc6ion9nd 1n ci cuit 1nchis 7i .e ,i69nd e)i,in' e' +'8e)o chi' 7i 1n i,e siune ,'Gi,(2 N'3' se .use 1n ,i7c' e 1ncet de tot! )unec9nd 1n sti)u) 3ehicu)e)o .e .e n( de 'e 2 Un u)ti, o din .' 3enit de )' .ostu) cent ') 1i indic'se c'.u) ce t e5ui' u ,'t2 L' co,en8i)e od 's)ei s')e! Bou)ie ! 1n cu),e' 4e ici ii! uit'se de du e i2 ? A3e, de .' cu s dou( ,i)e2 Posi5i)e)e e o i ')e )ochu)ui 7i ')e +i oco,.'su)ui! 'dun'te! .ot n'7te! )' sosi e! o '5'te e de ,'i .u6in de "00 de ,et i! 't9t 1n .)'n 3e tic') c9t 7i 1n ce) ') di ec6iei2 Posed(, 1ns( 7i un son' .'si32 ABut(-,( s(-,i .un c(7ti)e2 Uite! 1) 'ud *^*/2 Cine . etinde' c( su5,' ine)e so3ietice sunt '5so)ut si)en6io'seH ? Hot( 9t )uc u! M' ce)! 7tii s( )e 4'ci .e to'te2
Te ,en en+)e8esc! int 't 1n u8! 1nse,n9nd C)ist( de cont o)E <n2t2=2 Indic'ti3 con3en6ion')! ,e +9nd de i' " )' *! .ent u de4ini e' c')it(6ii ece.6iei@ 1n c'8u) de 4'6(! 1nse',n( c( e .e 4ect( <n2t2=2
"

159

Tutui')' (,(sese 1n 3i+o' e2 ? A, d't de e)J eGc)',( in+ine u)2 Est'5)et! c' e t ecuse )' co,en8i)e . oiecto u)ui! 1nt e5(F ? A. indH ? Nu 1nc(2 Chi' 7i cu 5ecu i)e no'st e h')o+ene su.e .ute nice! dinco)o de *0 de ,et i tot nu .ute, 3ede'! '.'-i . e' tu)5u e2 Cee' ce nu-i toc,'i (u2 Te)e,et u) )'se ne 3' d' dist'n6' eG'ct(2 Uite! ', 'Buns2 A. indeJ Un 4'scico) )u,inos de o o 5ito' e ')5e'6( st (.unse 5e8n'! )(s9nd s( Bo'ce . in 4'6' ochi)o o .u)5e e i i8't(! 4o ,'t( din ,i)io'ne)e de ,ic oo +'nis,e '4)'te 1n sus.ensie2 Dinco)o de 'ce'st( .9c)( ,i7c(to' e se 1n()6' o 'de3( 't( 4')e8( ,et')ic(! ' c( ei ece i,o5i)it'te cont 'st' cu necu ,'t' 4o7c(i')( ' .)'nctonu)ui2 ? E un Le3i'th'nJ +e,u Bou)ie 2 CS'int-Be n' dE se i,o5i)i8'se 1n ti,. ce And Q ,'ne3 ' . oiecto u) 1nco)o 7i 1nco'ce! 4( ( 1ns( ' i85uti s( )u,ine8e! 3 eun' din eGt e,it(6i)e su5,' inu)ui2 ? Fi -' s( 4ie! ' e ce) .u6in /00 de ,et i )un+i,eJ ? "#*! d'c( e s( d(, c e8' e 5u)etine)o Bi ou)ui /"! 1) co ect( c'), Bou)ie 2 E incontest'5i) din c)'s' CTM.hoonE2 Fii 5un! di iBe'8( 4'scico)u) de sus2 Se i3i chio7cu)! 4o' te ')un+it 7i o' ecu, '.)'ti8't! c' 'cte istic 'cestui ti. de SAPR2 ? Bun! i't(-ne )(,u i6iJ 4(cu in+ine u)2 P o3' t e5uie s( 4ie 1nco'ce! )' st9n+'2 CS'int-Be n' dE se 1nd e.t( 1n sensu) o.us2 And C inte 3eniF ? St'i c( 'i )u't-o 'iu e'J Du.( .)'nu i)e )ui &' cM! t',5uchiu) de e3'cu' e e .e .unte'-. o3'2 ? D'! 1ns( ,'i 1nt9i 3 e'u s( 4oto+ '4ie8 e)ice)e2 CSu)t'nu)E ' insist't ,u)t .e chesti' 'st'2 Se . ice.e! 5(i'tu)J ? Md'! .e ,ine! ' 1nce c't s( ,( i' de sus! d'V n-' 6inut! 5o,5(ni Est'5)et2 D'c( 3 ei s(-,i 7tii .( e e'! ti.u) e 4o' te .)in de e) 1nsu7i2 ? De 'co d! eG'+e e'8( un .ic! d' 1n 4ond e de t e'5(2
DeuGie,e Bu e'uF Se 3iciu) de in4o ,'6ii 7i cont 'in4o ,'6ii ') A ,'tei 4 'nce8e <n2t2=2
"

160

? Ast' o s( 3ede, )' 'uto.sie2 P9n( 'tunci! d(-i 8o 2 O.e '6iune' )e )u( totu7i ,'i 5ine de Bu,(t'te de o (! Bou)ie ,'ne3 9nd 5'tisc'4u) 1nco)o 7i 1nco'ce c' s( .o't( 4oto+ '4i' din to'te un+hiu i)e .osi5i)e! ')te n9nd c)i7ee)e 4(cute )' )u,in' . oiecto u)ui cu ce)e eGecut'te cu 5)it8-u)2 Kn 4ine! se dec)' ( s'tis4(cut2 ? Cu ce ', .o8't! d'c( o din'to u) nu )e econstituie )' 4e) de eG'ct c' 7i c9nd )e-', 4i conce.ut chi' noi! ,e it s( 4iu s.9n8u 'tJ And Q 1ns( d(de' se,ne de ne (5d' e2 ? Bun 7i 'cu,! h'i s( c(ut(, t',5uchiu)2 Ai 3(8ut c9t e ce'su)H L' P' is! e deB' du,inic(2 Du.( ce oco)i chio7cu)! CS'int-Be n' dE .o ni s( 1n'inte8e eGt e, de 1ncet s. e . o3' su5,' inu)ui2 Lu,in't( 'cu, de un . oiecto 3ent ')! i,.un(to' e' .unte ' n'3ei de4i)' )' c96i3' ,et i de cei doi o4i6e i c' e o u ,( e'u + '6ie unei c',e e de te)e3i8iune ') c( ei ec 'n e ' 1nc'st 't 1n t'5)ou) de 5o d2 B usc! in+ine u) t es( iF ? Ei d (ci' d 'cu)uiJ F 9n(! in3e s( . o.u)si'! e3eni 1n ,' 7' ie .9n( )' chio7c! '.oi .o ni din nou s. e . o3' 7i ,'i )ent dec9t . i,' o' (2 ? Uit(-te 5ine! And Q2 Aici sunt t '.e)e .ent u )'ns' e' 'chete)o 2 Le-', nu,( 't! dou(s. e8ece 1n tot')2 A t e5ui ins( s( 4ie dou(8eci 7i .'t uF to'te in4o ,'6ii)e 7i ')e no'st e 7i ')e ',e ic'ni)o ! conco d( 'su. ' 'cestui .unctF dou(8eci 7i .'t u de 'chete cu 4oco'se ,u)ti.)e222 O ! 'ici! nu sunt 't9te'2 Nu-i no ,')2 M( i )' ,'Gi,u, i,'+ine' de .e ec 'n2 ? Ni,ic 7i i' (7i ni,icJ T ei8eci de ,et i de .unte 7i 't9t' tot2 M( 1nt e5 ce-i dedesu5tu) ei2 ? MiB)ocu) ce) ,'i 5un de ' '4)' e s( ,e +e, 7i s( 3ede,! (s.unse! c', 1n6e.'t2 Est'5)et2 ? Este eG'ct ce 3o, 4'ce i,edi't ce 3oi desco.e i '4u isitu) ()' de t',5uchiu2 Unde ,o'7-s' .e +he'6( o 4iH EG.)o ' ( din nou to't( .unte' . o3'! '.oi .u.' .9n( )' e)ice! chio7cu)! .9n( 7i 1n3e)i7u) t'ncu i)o de 5')'st2 Bou)ie e ' )'c de n(du7e')(@ o ,i7c' e 4(cut( . e' 5 usc c' s( o iente8e c',e ' de te)e3i8iune 1i ede7te.t'se du e i)e2 Du.( dou( noi
161

t ece i! e3iden6' se i,.une'F t',5uchiu) de e3'cu' e nu se +(se' nici )' )ocu) indic't 1n .)'n222 7i nici 'iu e'2 T T T L' C',. D'3id! 1nt -o 4ee ie de cu)o i! so' e)e toc,'i dis.( use 1n s.'te)e de')u i)o 2 Mi es,e)e .(du ii 1,5()s(,'u 3(8duhu)2 Locu) de odihn( 7i des4(t' e ') . e7edin6i)o St'te)o Unite es.i ' )ini7te 7i .'ce2 Kn e')it'te! 1nt e+u) do,eniu e ' o 3e it'5i)( 4o t( e'6(F in3i8i5i) 7i toc,'i de 'cee' ,'i e4ic'ce! un i,.o t'nt Se 3iciu de secu it'te 1i .(8e' 4 ontie e)e2 B' 'Be de s9 ,( +hi,.'t( su5 1n')t( tensiune! du5)'te de ce)u)e 4otoe)ect ice 1) 1,. eB,ui'u! ,it ')ie e! 'd' u i 7i 5'te ii de 'chete so)-'e co,.)et'u dis.o8iti3u)2 Cei t ei 5( 5'6i! inst')'6i con4o t'5i) .e te 's(! o4e e'u to'te '.' en6e)e uno .'7nici 5usiness,eni! 4e ici6i s( .o't( d' 3 e,e)nic uit( ii + iBi)e! .ent u ' +ust'! 4( ( +9ndu i 'scunse! un ,o,ent de .)(cut( e)'G' e2 O5se 3'6i ,'i 1nde'. o'.e! i,. esi' se ,odi4ic'F ,u6i! cu t (s(tu i)e 4e6ei c is.'te! 4iG'u 4undu) .'h' e)o +o')e! 4( ( c' 3 eunui' s(-i t e'c( . in ,inte s( )e u,.)e2 T(ce e' de3ene' '.(s(to' e@ o 1nt e u.se Re e,M F)ush 'd es9ndu-i-se )ui S'n4o d .e un ton +)u,e6! c' e nu i85ute' s(-i 'scund( i it' e'F ? D '+u) ,eu Bo5! te',(-,i e c( 'i 'scuns ,in+e' su5 t icou" un .ic . e' ,u)t2 Cu, e ' 7i 4i esc! '.' i6i' ino.in't(! .e )' s49 7itu) du.(',ie8ii! ' 7e4u)ui O.e '6iuni)o n'3')e 1i su . insese .e cei)')6i in3it'6i2 Kn ,od disc et! ei se 1,. (7ti' ( . in .' c! )(s9ndu-) .e P e7edinte s( discute cu ',i ')u) 7i 7e4u) CIA2 Re e,M F)ush 1) u+'se .e 'cest' din u ,( s( e)'te8e ce)e '4)'te! .9ndind e'c6ii)e )ui S'n4o d .e ,(su ( ce 7e4u) Se 3icii)o Sec ete eG.une'! cu de)ect' e! un' du.( ')t'! de83()ui i)e )ui LotciuD2 Chi.u) ,' in' u)ui nu eG. i,' 1ns( ni,ic ')tce3' dec9t o .o)itico's( 'ten6ie2 C9nd 1i 3eni 9ndu) s( 3o 5e'sc(! '.o t( st ict 4'.te)e c' e-) . i3e'u2 Succint! d' cu su4icient( . eci8ie .ent u ' . e3eni 1nt e5( i)e Ben'nte2 Se '56inu! de)i5e 't! de
A)u8ie )' 4i),u) M'tch! 1n c' e un Buc(to ',e ic'n . ocede'8( 1n 'cet 4e)! c97ti+9nd .' tid' t i79nd <n2'2=2
"

162

o ice '. o.ie e 1nt e ce)e 7tiute de e) 7i in4o ,'6ii)e 4u ni8'te de 7e4u) CIA! nu e,ise nici un 4e) de i.ote8e 7i te ,in( 4( ' s( conchid( ce3'2 L' inte .e)' e' P e7edinte)ui! (s.unse c')inF ? Nu e ', 1nc( 1n ,(su ( s( . e8int! un '.o t co,.)et '.(s( .e 'cest cu39nt - co,'nd'ntu)ui 7e4 ') Fo 6e)o A ,'te2 C' e e 'u! de 4'.t! e)e,ente)e '4)'te 1n .osesi' ,e'H P i,oF un su5,' in so3ietic '7e8't .e un .)'tou unde3' 1n )' +u) co'ste)o Is)'ndei! de.' te de '.e)e ei te ito i')e2 Pe de-'-nt e+u) 1n d e.tu i)e s')e2 P9n( 'ici! ni,ic eGt 'o din' 2 SecundoF o 5')i8( S2O2S2 .escuit(! o 5')i8( 1n i,.osi5i)it'te de ' e,ite! c' u ,' e ' unei st 'nii ne+)iBen6e2 Te tioF un ,es'B '5e 'nt! ,en6ion9nd c( un 1nt e+ echi.'B e 1n co,(! 4( ( ' ,en6ion' c'u8' . o5'5i)( s'u ce t( ' 'cestei st( i de )uc u i2 Fin'),ente! o '4'ce e cu totu) 7i cu totu) '5 'c'd'5 'nt(2 Cu, s( nu ne +9ndi, )' o c'.c'n(H Vu).oi 5(t 9n 1n ')e .o)iticii! Re e,3 F)ush detect( i,edi't .unctu) s)'5 ') ' +u,ent( ii2 ? Cu to'te 'ste'! ie i-di,ine'6( 'i 3 ut s(-,i 3o 5e7ti! c' '.oi s( enun6i2 De ceH Si,6indu-se .e un te en ')unecos! S'n4o d Buc( totu) .e o c' teF ? EG'ct2 A, 4ost is.itit s-o 4'c! du.( c' e ,i-', d't se',' c( + e7esc2 Li3 9ndu-3( o in4o ,'6ie inco,.)et(! isc', s( ')te e8 Budec't' du,ne'3o'st (2 D'c( 1ns( conside '6i c( ', . oced't (u! .ot s(222 ? H'ide-h'ide! Bo5! nu-,i 5(+'! te o+! de,isi' du,it')e su5 n's2 S( 4i,! ,'i 5ine! . '+,'tici2 Ad,it sc u.u)e)e du,it')e! d' ! du.( ce 'i 'u8it cee' ce 'i 'u8it! nu c e8i c( . o5)e,' se .une 7i 1n ')6i te ,eniH S'n4o d . ice.u c( 4u tun' t ecuse222 .9n( )' u ,(to' e'2 Se + (5i! deci! s( e.)iceF ? Incontest'5i)2 Dec)' '6ii)e t 'ns4u+u)ui constituie! 4( ( 1ndoi')(! o con4i ,' e c' e 1,i )i.se'222 Aici! schi6( un +est de s')ut 1n di ec6i' 7e4u)ui CIA! c' e se '56inuse de )' o ice 4e) de co,ent' iu! '.oi )'ns(F ? To'te 'ste'! cu condi6i' s( nu 4ie 3o 5' de un scen' iu di'5o)ic2 A7 su+e ' c' to'te in4o ,'6ii)e s( 4ie 1nc edin6'te unui c')cu)'to 2 An')i7tii no7t i ' .ute' s(222
163

? A7' ce3' ' ce e c9te3' 8i)e! i' ti,.u) ne . ese'8(! d'c( 3 e, s( eG.)o't(, 'ce'st( oc'8ie2 Du,ne't'! Bo5! e7ti .e c')e s( co,.)ici )uc u i)e! c9nd de 4'.t totu) se .ot i3e7te2 ? Recunosc! .iese)e din .u88)e se 'Buste'8( 1nt e e)e! d' 'st' nu eGc)ude iscu) unei ,'7in'6iuni2 ? Ve7nic ne1nc ede eJ Ne1nc ede e' 'st' .e c' e '7 4i 3 ut s-o eGo ci8e8J eGc)',( F)ush! 1n()69nd . i3i e' s. e ce 2 Se idic(! 1,.in+9ndu-7i 4oto)iu)2 Cei doi s( i ( 1n .icio' e c' 1,.in7i de un ' c2 P e7edinte)e 1i concedie . int -un +est! dec)' 9ndF ? A, ne3oie s( e4)ecte82 Mu)6u,esc! do,ni)o 2 S. iBinit de 5')ust 'd(! Re e,M F)ush (,'se i,o5i) ,u)t( 3 e,e! conte,.)9nd .eis'Bu) c' e se to.e'! 1ncetu) cu 1ncetu)! 1n 1ntune ic2 Dinco)o de s.ect'co)u) o4e it de n'tu (! +9ndu i)e s')e 3'+'5ond'u .este 1nt e+u) te ito iu ') 6( ii2 Knc( o no'.te de .'ce .ent u ,i)io'ne de c(,ine! .ent u cei '3u6i c' 7i .ent u cei n(.(stui6i! ' c( o unic( '3e e e ' toc,'i 'ce'st( .'ce2 D'to i' s' ce' dint9i e ' s( )e 'si+u e 7i ')te no.6i de .'ce! ,u)te de tot2 At9t' ti,. c9t 3' 4i )' C's' A)5(2 Ni! e ' decis s( c'ndide8e 7i .ent u ') doi)e' ,'nd't2 C' ,'Bo it'te' ce)o '4)'6i )' .ute e! P e7edinte)e se conside ' ,'i '.t c' o icine s( . o,o3e8e .o)itic' ce' ,'i 1n6e)e'.t( 7i e ' '5so)ut since 1n con3in+e i)e s')e2 Acest Pet o3! .e c' e nu-) 1nt9)nise niciod't(! 17i iu5e'! cu si+u 'n6(! )' 4e) de ,u)t 6' ' . ecu, o iu5e' 7i e) .e ' )ui2 Acest Pet o3 nut e' .ent u concet(6enii s(i 'ce)e'7i senti,ente c3'si.'te ne .e c' e 7i e)! Re e,M F)ush! )e '3e' 4'6( de 5( 5'6ii 7i 4e,ei)e )i5e ei A,e ici c' e-) 3ot'se (2 Acest Pet o3 se 85(te' cu 'Bos .ent u ' 1n3in+e di4icu)t(6i)e econo,ice c' e co.)e7e'u tot ,'i ,u)t Uniune' So3ietic( .ent u ' o4e i .o.o' e)o s')e o 5un(st' e s.o it(2 Acest Pet o3 3oi' 7i e) .'ce'2 Tot (u) 3ene' de )' ,i)it' ii (7ti' c' e nu 3is'u dec9t )' +)o ie! s'u de )' doct in' ii de )' A e,)in! 4e ec'6i 1n do+,e)e )o ! o i . e4(c9ndu-se c( sunt2 F)ush cuno7te' 7i 'cest 's.ect2 Sus.iciune! ne1n6e)e+e e! dou( hid e ce t e5ui'u do5o 9te2 Nu,'i un cont'ct di ect! o discu6ie since ( 7i )e')(222 Ni i't(! '3e' .utin6' s( . oduc( o do3'd( st ()ucit( ' 5une)o s')e inten6ii2 M' to e Do,nu)! o 3' 4'ceJ
164

R(sucindu-se 5 usc .e c()c9ie! int ( 1n c'5inetu) de )uc u 7i idic( ece.to u) te)e4onu)ui2 Cont ' )e+endei! '.' 'tu) nu e ' de)oc ,'i o7u dec9t ce)e)')te t ei '7e8'te .e 5i ou) s(u! c' 1ntotde'un' .)in de h9 tii2 ? F'ce6i-,i )e+(tu ' di ect( cu P i,u) Sec et' ') P' tidu)ui Co,unist ') Uniunii So3ietice2 D'! chi' 'cu,2 O ' Mosco3eiH D'! cunosc222 1n c9t ti,.H222 Bine! '7te.t2 & (5i6i-3(2 Re e,M F)ush 1ntinse .e ,'s( noti6e)e .e c' e )e )u'se 1n ti,.u) '.o tu)ui )ui S'n4o d2 P int e ')te)e! e)e indic'u .o8i6i' eG'ct( ' su5,' inu)ui2 O c)i.( se +9ndi s(-) che,e .e ',i ')! .ent u c'8u) 1n c' e inte )ocuto u) s(u ' .une nisc'i3' 1nt e5( i de o din tehnic2 Renun6( 1ns(@ det')ii)e 3o 3eni ,'i 1nco)o2 M'i 1nt9i 7i ,'i 1nt9i! o discu6ie de )' ini,( )' ini,(2 Te)e4onu) sun(@ e8it( o secund( 1n'inte de ' idic' ece.to u)2 ? A)o2 Aici Re e,M F)ush 1n .e so'n(2 Do,nu) P i,Sec et' H222 A)o222 L' te)e4on e222 C(ut( un '.e)'ti3 .ot i3it situ'6iei d'te! c' e s( c ee8e i,edi't un c)i,'t de co di')it'te2 N-' 4i 4o)osit .ent u ni,ic 1n )u,e te ,enu) de Cto3' (7eE2 P e7edinte)e o.t( .ent u o '5'te e de)i5e 't( de )' e+u)i)e . otoco)u)uiF ? E cet(6e'nu) E3+heni Pet o3H <EGce)ent( +(se)ni6(! ,u)t ,'i ',ic')(! ,'i de,oc 'tic(J= L' ce)()')t c'.(t ') 4i u)ui! o 3oce + '3( (s.unse 1n en+)e8(F ? Aici Bo is Ud' nie32 V( 'scu)t2 ? D' 222 ? Do,nu)e P e7edinte! ', ono' e' s( 3( s')ut2 To3' (7u) P i,-Sec et' e 1n ,o,entu) de 4'6( + '3 5o)n'3 7i ', . i,it din .' te' Bi ou)ui Po)itic s' cin' de ' 'su,'! inte i,' ! 4unc6ii)e s')e2 De 4'.t! ne te,e, de un de8nod(,9nt 4't')! d' 3-'7 4i in4init ecunosc(to d'c( '6i .(st ' 'ce'st( in4o ,'6ie st ict .ent u du,ne'3o'st (2 F)ush t es( ise '4)9nd identit'te' inte )ocuto u)ui! c' e! du.( .( e e' D e,)ino)o+i)o ! e ' ce) ,'i 4e oce dint e u)ii de 'co)o2 U)ti,' 4 '8( 1ns( 1) ,'i )ini7ti2 D'c( Ud' nie3 se '.uc'se s( 4'c( dest(inui i! 1nse,n' c( discu6i' de5ut' su5 'us.icii ,u)t ,'i 4'3o '5i)e dec9t ' 4i .utut s.e '! '39nd de ' 4'ce cu Di ecto u) A&B-u)ui2 Hot( 9t )uc u! '3usese d e.t'te2
165

? A.e)u) ,eu )' o o ( 't9t de inso)it( .ent u du,ne'3o'st (! 1nce.u e)! 3o 5ind ' ! c' s( 4ie si+u c( e 1n6e)es! '.e)u) ,eu! deci! 3( 3' edi4ic' - '7' s.e - 'su. ' do in6ei ,e)e de destinde e! 1n6e)e+e e 7i coo.e ' e2 ? V( 'scu)t! do,nu)e P e7edinte! 3( 'scu)t cu 'ten6ie2 CD 'ceJ 17i s.use F)ush! (,9ne 1n +' d(E2 T 'se 'd9nc 'e 1n .ie.t 7i .)onB'F ? I't( des. e ce-i 3o 5'F 1n cu su) 8i)ei de '8i! U2S2 N'3M ' )oc')i8't cu . eci8ie .o8i6i' unei n'3e '.' 6in9nd F)otei du,ne'3o'st (! ce .' e s( 'i5( ne3oie de 'sisten6(2 Un su5,' in2 St'6ione'8( .e 4undu) ,( ii! 1n sudu) Is)'ndei2 A, do59ndit222 '3e, '. o'.e ce titudine'! c( 1nt e+u) s(u echi.'B este! )' o ' 'ctu')(! scos din se 3iciu2 Inten6i' ,e' este s( 3( . o.un o o.e '6iune co,5in't( c' s(-i 3eni, 1n 'Buto 2 V( 'si+u ! 4( ( nici un +9nd 'scuns2 Voi .une )' dis.o8i6ie ,iB)o'ce)e no'st e ce)e ,'i .e 4ec6ion'te2 O.e 9nd 'st4e) ,9n( 1n ,9n(! +u3e ne)e no'st e 3o ' (t' )u,ii 1nt e+i do in6' )o co,un( de ' t udi 1,. eun( .ent u .'ce2 Eu unu) sunt 4e , decis s-o 4'c 7i 1,i eG. i, n(deBde' c( 1n 4e)u) 'cest' se 3o isi.i222 .9c)e)e de .e u ,' c( o ' ', su4e it! .9n( 'cu, 7i unii 7i ')6ii2 F)ush se o. i 7i '7te.t(2 Se scu se ( c9te3' secunde2 C9nd Ud' nie3 +)(sui! 1n s49 7it! o 4(cu .e tonu) ce) ,'i so)e,nF ? Do,nu)e P e7edinte! .e ,ite6i-,i s( ,( 1nc)in cu e,o6ie 7i es.ect 1n 4'6' conduc(to u)ui )u,in't .e c' e destinu) )-' '7e8't )' c9 ,' St'te)o Unite ')e A,e icii! n'6iune +)o io's(! 'i c( ei 5 '3i ost'7i 7i-'u ',estec't s9n+e)e cu 'ce)' ') )u.t(to i)o din A ,'t' Ro7ie 1n ti,.u)! 3icto io'sei 5(t()ii 1,.ot i3' ho' de)o n'8iste 7i 4'sciste2 O4e t' du,ne'3o'st ( ,i-' ,e s d e.t )' ini,(2 & '6ie . e6io'se)o du,ne'3o'st ( in4o ,'6ii! 3ie6i o,ene7ti 3o 4i s,u)se din +he' e)e unei ,o 6i o i5i)e2 F)ush e ' 1n ') nou)e' ce 2 C' 7i cu, ' 4i 4(cut-o 1nt -o do' (! Di ecto u) A&B-u)ui! 'd(u+(F ? Oice'6i c( .o8i6i' su5,' inu)ui este222 P e7edinte)e '.uc( 4e5 i) 4o'i' de h9 tie din 4'6' )uiF

166

? O c)i.( nu,'i! s(-,i .un oche)' ii2 A7'd' 222 AhJ -"\! ;"V )'titudine no dic(! /-\ "0V )on+itudine 3estic(2 D'! ', s.us eG'ct2 ? Do,nu)e P e7edinte! +estu) du,ne'3o'st ( +ene os nu 3' 4i uit't2 V(d 1n e) chi' . e,i8' uno noi ne+ocie i di ecte 3i89nd o de8' ,' e +ene ')(2 ? Kn . inci.iu! sunt de 'co d2 P9n( 'tunci! 1ns(! situ'6i' su5,' inu)ui du,ne'3o'st ( ,i se .' e c( ec)',( deci8ii ,'i u +ente2 Nu c ede6i c( un cont'ct di ect 1nt e 7e4u) O.e '6iuni)o n'3')e ',e ic'ne 7i co,'nd'ntu) 7e4 ') M' inei so3ietice222 ? Knt9,.)(to ! e chi' )9n+( ,ine2 Pe ,ite6i-,i s(222 F)ush 1nchise ochii! co.)e7itF ', eu7it! Du,ne8eu)e! ', eu7itJ Ud' nie3 e3eni .e 4i F ? A,i ')u) Vo no3 ,-' u+'t s( 3( t 'ns,it eG. esi' es.ectuo'sei s')e + 'titudini2 Mi-' co,unic't c( in4o ,'6ii)e du,ne'3o'st ( coincid cu ce)e .e c' e )e de6ine,2 Chi' 1n ,o,entu) 1n c' e 3( 3o 5esc! unit(6i ')e 4)otei no'st e! s.eci') echi.'te! se 1nd e'.t( 1n ,' e 3ite8( s. e sudu) Is)'ndei2 Kn cu 9nd! e)e se 3o '4)' )' 4'6' )ocu)ui2 E3ident! d'c( ,iB)o'ce)e no'st e se 3o do3edi insu4iciente! nu 3o, e8it' s( '.e)(, )' ce)e de c' e dis.une ,' in' unei 6( i .e c' e sunt ,'i 4e icit c' o ic9nd s-o .ot nu,i . ieten(2 Mu)6u,esc 1nc( o d't(! do,nu)e P e7edinte! ,u)6u,escJ C)'cJ Co,unic'6i' ' 4ost 1nt e u.t(2 N(ucit! Re e,M F)ush conte,.)( c9te3' c)i.e ece.to u) de3enit ,ut! '.oi 1) '7e8( 1nceti7o 1n 4u c(! ,u ,u 9ndF ? M-', )(s't t 's .e s4o' ( c' un co.i)222 Po ni s( ,(so' e od'i' 1n )un+ 7i 1n )'t2 ? Ah! tic()o7iiJ Ei 5ine! d'c(-i .e-'7'! o s( 3'd( ei ce-,i .o'te .ie)e'J Ah! .(i222 .(i 1n c'8u) (st' do,nii 'ce7ti' 3o '3e' de 'ici 1nco)o 1n'inte' )o un nou AennedM! c' 1n '4'ce e' cu 'chete)e din Cu5'J Un nou Re'+'nJ Un nou C' sonJ O s(222 Se o. i 7i se sc( .in( 1n ce'4(F ? Cu, n'i5' s(-i 'nun6 )ui S'n4o d 'cest 4i'scoHJ

167

CAPITOLUL XII
."$ini!, Bou)ie i,o5i)i8'se 5'tisc'4u) )' ni3e)u) chio7cu)ui CTM.hoonEu)ui2 Est'5)et 17i u,e+' 4u i' 7i dece.6i'2 ? D'V nu se .o'te '7' ce3'J eGc)',( e) deod't(2 Nu eGist( su5,' in 4( ( t',5uchiu de e3'cu' e2 De c9te3' ,inute! Bou)ie 17i .usese din nou c(7ti)e2 ? Kn o ice c'8! e cine3' 3iu 1n(unt u2 ? Ce s.uiH ? A, 'u8it c)' un 8+o,ot! 'se,ene' ce)ui . o3oc't de un o5iect ,et')ic sc(.'t .e Bos2 ? Ast'-i cu),e'J I' noi st(, 7i222 St 9nse 5 '6u) in+ine u)uiF ? &(se7te un ,iB)oc! M' ce)! +(se7te un ,iB)oc2 Descu c(-te! 4i -' s( 4ieJ S( ,'i c(ut(, o d't(2 Bou)ie c)(tin( din c'.2 ? A, c(ut't .este tot2 De )' . o3' )' .u.'222 Se 1nt e u.se5 usc! .)esnindu-se .este 4 unte2 ? Sunt e+e)e t9,.i6i)o J Nu! n-', c(ut't .este tot2 M'i 'dine'o i! ', t ecut .e de'su. ' t '.e)o .ent u )'ns' e' 'chete)o ! ,u)6u,indu-,( s( )e nu,( ,'7in')2 H'i s( ne 1nto' ce,J ? C e8i c(222 ? Nu c ed ni,ic! d' e u)ti,' no'st ( 7'ns(2 Pun9nd 1n 4unc6iune . o.u)so u)! in+ine u) 1) di iB( .e CS'intBe n' dE de'su. ' t '.e)o de )'ns' e2 ? A. inde . oiecto u) 3ent ')2 Bun2 Acu, ce cete'8( o ice det')iu! c9t de ,( unt2 Po ni cu ce' ,'i ,ic( 3ite8( .osi5i)(! co,ent9ndF ? Un .ic ,'i iute dec9t .e sto.! cu, s.un .i)o6ii din .o tu) Tou)on2 Punte'-. o3' '.( u din nou .e ec 'nu) t32 7i t '.e)e . inse ( s( de4i)e8e! dou( c9te dou(2 C9nd dis.( u 7i u)ti,' .e eche! Bou)ie se 3(it(F
168

? A, 859 cit-oJ ? St'iJ eGc)',( Est'5)et2 D( un .ic 1nd( (t2 E ce3' 'co)o2 In+ine u) se eGecut( 7i ,( i i,'+ine' .e ec 'n2 ? Pe to6i d 'cii! 'i d e.t'teJ Pu6in du.( u)ti,' .e eche de t '.e! s. e . o3'! se distin+e' )i,.ede o c'ne)u ( 4o' te 4in(! ci cu)' (! de '. oGi,'ti3 un ,et u di',et u2 Kn cent u) ce cu)ui se . o4i)' o c uce ,'t i6't( 1n ,et')2 Ce3' ,'i 1nco)o! o ')t( c'ne)u ( .o ne' s. e . o3'! u ,9nd 'G' )on+itudin')( ' su5,' inu)ui2 Bou)ie e,ise un 7uie 't 'd,i 'ti32 ? F (6io' e! 'st' d' eGecu6ie de 1n')t( c)'s(J ? C e8i c( e t',5uchiu) nost uH ? K,i 5'+ ,9n' 1n 4oc2 P o5'5i) se deschide cu un 3o)'nt ,'+netic2 Din 4e ici e! '3e, '7' ce3'2 ? Fo ,id'5i)J To.it de 5ucu ie! Est'5)et 1) .)esni .este u,( .e c',' 'du) s(u2 Acest' (cniF ? Poto)e7te-te! c etinu)e! ,( do' eJ ? Oh! i' t(-,(J K,i .' e (u222 Nu-i 1ns( ,o,entu) s( te 4)e7c(i2 D(-i 5ice 7i )i.e7te-teJ ? I' tu s( 'i (5d' e! .ent u c( 'Bust' e' t e5uie 4(cut( )' ,ic o4on2 Knce. eu e+)' e' ,i ei .e c uce2 Bou)ie ,'ne3 ( cu so' e)e siste,u)ui de 3i8' e2 Acest 4o' te co,.)eG '.' 't o.tic 1i 1n+(dui' s( di iBe8e 5'tisc'4u) di ect )' 6int( 7i! 'But't de c',e ' t32! s(-) '7e8e eG'ct 1n .unctu) do it2 Co5o 9 e' 1nce.u! inte ,in'5i)(! .un9nd ne 3ii )' + e' 1nce c' e2 C9nd ,' +ine' 3entu8ei se +(si do' )' un ,et u de ce c! i,'+ine' de .e ec 'n de3eni nec)' (2 ? Ce se 1nt9,.)(H se ne)ini7ti And Q2 ? E no ,')2 U)ti,' .' te ' '. o.ie ii se 4'ce o' ecu, o 5e7te! d' .o8i6i' e 5un(! eG.)ic( in+ine u)2 Aten6ie! )u(, cont'ctJ Ac6ion( c9te3' ,'nete! int oduc9nd ,'i ,u)t( '.( 1n t'ncu i)e de 5')'st2 Kn+ eui't! CS'int-Be n' dE se cu4und(@ 5u8' 3entu8ei 'tinse .unte' 7i se 4iG( so)id2

169

? L' 6'ncJ Bu5i)( Bou)ie 2 Acu, o s( 3ede, d'c( &' cM ()' ') t(u ' '3ut s'u nu d e.t'te2 Voi .u B' '.' din 3entu8( 7i 3o, 3ede' d'c( s-' cu.)'t '7' cu, '4i ,' e)2 O+o,otu) '.ei 's.i 'te de .o,.( u,.)u c'5in'2 Cei doi 17i 6ine'u es.i '6i'! cu ochii .e ,'no,et e2 Acu, e ,inutu) 'de3( u)ui! 1i t ecu . in ,inte )ui Est'5)et2 O i coc' so3ieticu)ui ' e 4o ,' .ot i3it( cu.)( ii! o i222 Bou)ie continu' s(-7i 4'c( de )uc u cu ,'nete)e2 Is. (3i 7i-7i 7te se 4 unte' sus.in9ndF ? U4! ', i,. esi' c-o s( ,e' +(! ? Ros .()( i'2 E7ti ,' eJ Ni 'cu,! cu ce ne dist (,H ? Vei t ece 1n s.'te 7i 3ei s)(5i! 1nceti7o de tot! che.en+u) s'su)ui2 D'c( 'u8i ce) ,'i ,ic 8+o,ot de '.( c' e .(t unde! 1nchi8i i,edi't che.en+u) 7i ,( . e3ii2 Peste c9te3' c)i.e! e,u)u) Co,'ndo u)ui e3eni 7i idic( de+etu) + os2 ? Et'n7iet'te .e 4ect(2 Ne )i.i, de CTM.hoonE chi' c' o 3entu8(2 ? Bine2 Po6i deschide co,.)et che.en+u)! te )'7i 1n s's 7i 3e8i d'c( ce cu) .e c' e )-', e.e 't este co,.)et 1n inte io u) 3entu8ei2 ? Ni d'c( nu-iH ? Pune, .unct 7i o )u(, de )' c'.(t2 And Q 17i 1n()6' ochii s. e ce F ? Po4ti, cu, ,i-o s.une do,nu)J Pe cinste' ,e'! 'i s9n+e de c ocodi) 1n 3ineJ ? B' de)oc! d' t e5uie s( co,.ense8 ne (5d' e' t'2 Du.( o nou( incu siune 1n co,.' ti,entu) s'su)ui! And Q '.( u! 4os4o escentF ? I,.ec'5i)2 E chi' .e cent u2 Acu,! nu-,i (,9ne dec9t s( deschid t',5uchiu) CTM.hoonE-u)ui2 A, +(sit 3o)'ntu) ,'+netic 7i222 Bou)ie se )(s( .e s.(t' u) sc'unu)ui de .i)ot'B2 ? A7te'.t(! 3in cu tine2 ? Nici 3o 5(J ? M( iei )' ,i7toH Est'5)et se e'7e8( 7i-7i .use ,9n' .e 'cee' ' in+ine u)ui2
170

? M' ce)! 'scu)t(-,(2 A, 4ost do' de 'co dF eu sunt ce) c' e co,'nd(2 A7' st9nd )uc u i)e! 3oi d' de unu) sin+u o 'it( )' 5o d2 D'c(! du.( cu, 'i s.us! ,'i e c' e3' 3iu 7i 1n st' e s( ,9nui'sc( o ' ,(! 3' t e5ui s( e'c6ione8 eGt e, de e.ede2 Tu n-'i 4ost 'nt en't s( 4'ci 4'6( uno 't' i situ'6ii@ eu! d'2 ? M( iei d e.t un 5)e+H se (83 (ti Bou)ie ! 4u i5und2 O c9 ti6( de 5i ouH Ei 5ine! '4)( c( te 1n7e)i 7i ', s( 6i-o do3edescJ D(du s( se idice! d' And Q 1) si)i! cu 5)9nde6e! s( ste' )ocu)uiF ? Nu s.une . ostii! d' ecuno'7te c( nu e7ti 1n 4o ,(2 Po6i ')unec'! c(de'! te .o6i (ni se ios! o eu ', ne3oie de tine 7i 7tii .e 4ect 'cest )uc u2 A7 8ice chi' c( e7ti indis.ens'5i)2 P in u ,' e! ,en'Be'8(-te 7i )'s(-,( s( . e+(tesc te enu)2 Du.( 'cee'! 3in 7i te i'u2 De')t4e)! (,9ne, 1n cont'ct 'dio2 Aten6ie 1ns(! nu ,( che,i dec9t d'c( e '5so)ut neces' 2 C' s( d'i ')' ,'! 4)uie i 1n ,ic o4on! 't9t' tot2 Ace)'7i )uc u 7i .ent u tuumF t(ce e co,.)et(! eGce.t9nd o ,'Gi,( u +en6(2 L-', . e3enit 7i .e S' on-Le.e [ue s( . ocede8e )' 4e)2 Bun2 Sunte, de 'co dH ? Ascu)t(! And Q! ', .ute' totu7i222 P i3i e' )ui Est'5)et de3eni du (F ? B'st'J A, .ie dut 7i '7' destu) ti,.2 R(,9i 'ici .9n( )' noi o dine2 Te ,in'tJ R(sucindu-se .e c()c9ie! 1i 1nto' se s.'te)e 7i se 1nd e.t( s. e .' te' din 4und ' 5'tisc'4u)ui2 Ne7tiind cu ce s(-7i o,o' e ti,.u)! Bou)ie se '.uc( s( 3e i4ice 5un' 4unc6ion' e ' di3e se)o '.' 'te! '.oi 17i .use c(7ti)e .e u echi@ de d't' 'st' son' u) (,9ne' ,ut2 Ne,'i.ut9ndu-se st(.9ni! .( (si sc'unu) 7i ,e se .9n( 1n . '+u) co,.' ti,entu)ui 1n c' e Est'5)et se )u.t' cu 3o)'ntu) ,'+netic! icnind 1n 4'6' unei ne'7te.t'te 1,.ot i3i i! . o5'5i) un t'chet c' e se 5)oc'se2 Pe ne'7te.t'te! 3o)'ntu) ced(2 And Q se 1nd e.t( de 7')e! +949ind! d' t iu,4(to 2 O( indu-) .e c',' 'du) s(u! 1i 4(cu! 3ese)! cu ochiu)2 Bou)ie sto' se din e) un 89,5etF ? T e5ui' s(-,i 'duc un e5us2 ? M'i 5ine 'i 1nce.e s( ed'cte8i '.o tu)2 T ece ,'i u7o ti,.u)2
171

Se . o.ti 7i idic( t',5uchiu)2 Bou)ie 1) . i3i )un+ 7i .o ni s. e .ostu) de .i)ot'B2 &'u ' ne'+ ( c' e se c(sc' )' .icio' e)e s')e .( e' 4( ( 4und2 Est'5)et '. inse )'nte n'2 L' doi-t ei ,et i ,'i Bos! sc(.( ( un e4)eG ,et')ic2 Se '7e8( .e ,' +ine' o i4iciu)ui! cu .icio' e)e s.9n8u 9nd 1n +o)! '.oi se (suci! . ec'ut! c' s( .un( t').' .e . i,' t e'.t( ' unei sc( i )' 3e tic')(! sud't( de .e ete2 L'nte n' 1) st9nBene'@ o stinse 7i o 39 1 1n 5u8un' u) de )' s.'te2 Po'te e ' chi' ,'i 5ine s( '3'nse8e .e .i.(ite! 'st4e) 1nc9t s(-7i de83()uie c9t ,'i t9 8iu . e8en6'2 R'.id! co5o 1 .9n( )' t',5uchiu) de Bos ') s'su)ui de e3'cu' e .e c' e-) deschise cu u7u in6( 7i-7i continu( d u,u)2 L' Bu,(t'te' )ui! o co ni7( ci cu)' ( co es.unde' unei u7i et'n7e2 Est'5)et 1ntinse ,9n' c' s( ,'ne3 e8e siste,u) ei de 1nchide e! d' se (8+9ndi2 Instinctu) 1) 1,5o)de' s( eG.)o e8e tu5u) de o6e) .9n( )' c'.(tu) )ui2 Pe ,(su ( ce co5o ' 1n ,( unt'ie)e CTM.hoonE-u)ui! si,6e' cu, u c( s. e e) o duho' e du)ce'+( 7i sc9 5o's(2 C9nd! 1n s49 7it! 'tinse .ode'u'! situ't( unde3' )' 7'se-7'.te ,et i ,'i Bos! t').' i se '4und( 1n ce3' )i.icios2 Est'5)et '. inse )'nte n'F o 5()to'c( de 3o,is,ente ',estec'te cu s9n+e se )(6e' 1n 4'6' unei u7i et'n7e 1nt edeschise! din s.'te)e c( ei' se st ecu ' o '8( de )u,in(2 O 1,.inse 1ncet! +'t' s( i.oste8e2 Pe cu)o' 8(ce' un co . ine t2 Kn+enunche ')(tu i de e)! .i.(i .u)su)! c' otid'! idic( un' din .)eo'.e2 Pu.i)' di)'t't( nu e'c6ion(2 O,u) e ' ,o t2 And Q t ecu .este e) 7i deschise o ')t( u7(! ,u)t ,'i ,'si3(! 3i8i5i) destin't( s( 4'c( 4'6( uno ,' i . esiuni 7i-7i st(.9ni cu + eu o eGc)','6ie2 Se '4)' 1nt -un co,.' ti,ent i,ens - t ei8eci de ,et i 1n )un+i,e! cincis. e8ece 1n )(6i,e 7i c', tot 't9t 1n 1n()6i,e - .ute nic i)u,in't2 Kn'inte' )ui! ocu.9nd '. o'.e tot s.'6iu) dis.oni5i)! un su5,e si5i) '7e8't .e c'3')e6i cu Dede e din c'uciuc! 1) do,in' cu ,'s' )ui2 Un su5,e si5i) s'u ')tce3'H E 'de3( 't! e ' dot't cu t'ncu i de 5')'st 7i .' te' su.e io' ( ' coc(i 'duce' o' ecu, cu 'cee' ' 3echi)o 5'tisc'4e - 'ce)e' .e c' e co,'ndo u) Houot )e condusese s. e ,' i)e '5isu i - d' .' te' dins. e chi)( e ' ciud't de e3'8't(2 Un . o4i) ,'i cu 9nd destin't s( 'si+u e n'3ei o 5un( '7e8' e .e 4und dec9t s(-i
172

u7u e8e n'3i+'6i'2 Kn .)us! nu se 3Xde' nici un siste, de . o.u)sie2 Est'5)et 1n'int( cu c96i3' .'7i2 De-' )un+u) .e e6i)o se 1n7i 'u 4i7ete ,et')ice! une)e dint e e)e .u t9nd si+)' 5inecunoscut( ' . e8en6ei 'dio'cti3it(6ii! d' 1n ,od 5i8' 5' 't( de o c uce ')5'st (2 De'su. ' )o ! .o)i6e 1nc( c'te cu tu5u i din o6e) 7i cu ni7te scu)e ciud'te! cu 39 4u i sc9nteieto' e2 And Q se coco6( .e unu) din du)'.u i c' s( eG',ine8e un 'se,ene' 39 4F e ' din di','nt2 CAi 8ice c(-s ni7te 4 e8e de 4o 'B! +9ndi e)! d' s( 4o e8e ceHE Ridic( . i3i e'2 T'3'nu) e ' 'n4o s't de + in8i ,et')ice 1nc uci7'te! 1,.( 6ite net 1n dou( + u.e2 V(8ut in3e s! 'ns',5)u) e3oc' c')e)e .ent u 5o,5e ')e 4o t( e6e)o 85u (to' e2 E ' c)' c( ce)e dou( e)e,ente ')e .)'4onu)ui 4usese ( conce.ute s( se deschid(! .e ,i69nd ie7i e' su5,' inu)ui c( ui' CTM.hoonE 1i s)uBe' d e.t doic(2 Re3enind .e .ode'! d(du oco) ciud'tei ',5' c'6iuni2 O se ie de + 'tii sud'te de coc( se 1n()6'u .9n( sus! )' chio7c2 Est'5)et se c(6( ( .e e)e! ' unc9nd din c9nd 1n c9nd c9te o . i3i e s. e u7' . in c' e int 'se! de7i o 1nchisese 7i o 5)oc'se2 Od't( 'Buns! un che.en+ )' + deschis .( e' c(-) in3it( s(-7i continue in3esti+'6ii)e2 E ' '. o'.e . e' 4 u,os2 Des4(c9nd unu) din 7u u5u i)e-4)utu e c' e e6ine' 5' ' de 4iG' e! o . o.ti 1n '7' 4e) 1nc9t s( 1,.iedice c(de e' nedo it( ' che.en+u)ui 7i t 'ns4o ,' e' )ui 1nt -o c'.c'n(2 Od't( is. (3it( 'ce'st( o.e '6iune! se st ecu ( 1n inte io u) n'3e4! t e8indu-se 1nt -o c'5in( de 4o ,( o3oid')(! cu si+u 'n6( .ostu) de .i)ot'B! d' ,'i cu se',( un .ost cu te)eco,'nd(! Budec9nd du.( nu,( u) ec 'ne)o de te)e3i8iune! ') ,'nete)o 7i ') 5uto'ne)o c' e 1,.9n8e'u un t'5)ou de 5o d! ,'i 1nc( c't 7i ,'i co,.)ic't chi' dec9t 'ce)' de .e CS'int-Be n' dE2 Ce) ,'i ,ic s.'6iu 4usese uti)i8't 1n det i,entu) con4o tu)ui! unicu) sc'un 4iind! de 4'.t! o st '.ontin( su5 c' e! . int -un o i4iciu ci cu)' ! se .ute' 'Bun+e! cu 'Buto u) unei sc( i6e 1n+uste 7i 3e tic')e! )' co,.' ti,entu) . inci.')2 Acest' din u ,( e ' cu4und't 1n 1ntune ic2 A+(6't de sc' (! And Q '. inse )'nte n' 7i +(si! '. o'.e i,edi't! 1nt e u.(to u)2 Se '. inse ( 5ecu i! .')ide )u,ini6e )(s9nd 1n u,5 ( di4e ite)e
173

un+he e2 Ini6i')! Est'5)et se +9ndi )' 'cu,u)'to' e)e! . o5'5i) e.ui8'te! '.oi e.e ( )9n+( 1nt e u.(to un 5uton! .e c' e-) (suci )' 1nt9,.)' e2 Lu,in' c escu .9n( c9nd de3eni o 5ito' e! e4)ect9ndu-se 1nt -o se ie de hu5)ou i! ')te n9nd cu st'ti3e .ent u . oiecto' e! . o5'5i) o ient'5i)e2 MiBi ochii 7i eduse din intensit'te2 Co5o 9nd! And Q desco.e i un c)o.ot de scu4und' e! cu unu) din o5)o'ne deschise! )(s9nd s( se 1nt e8( e'sc( un 3i)5 ochen cu.)'t )' un ,oto 2 L' 5'8' )ui! Est'5)et ecunoscu un ci cuit de '.( su5 . esiune! destin't( s( 1nde.( te8e ste i)u)! 1n 39 4u) c)o.otu)ui! un siste, de cu.)un+u i .e ,ite' 1,5uc' e' uno tu5u i@ e 'u chi' 'ce)e' .e c' e )e 3(8use ,'i 'dine'o i2 Conc)u8i' se i,.une' de )' sine@ se '4)' 1n 4'6' unei inst')'6ii de 4o 'B )' ,' e 'd9nci,e! 'co)o unde nu s-' .ute' '3entu ' nici un sc'4'nd u2 De 'cee' 7i te)eco,'nd'2 A)t,inte i! cu, .ute' 4i eG.)ic't tot 'ce) h(6i7 de c'5)u i e)ect ice ,enite! 1n ,od e3ident! s( t 'ns,it( co,en8i)eH Ci)ind u) o i8ont') c' e duce' .9n( )' . o3' su5,' inu)ui se,(n9nd cu un tu5 )'nsto .i)e! d' de un di',et u ,'i ,' e ? u ,'! 1n ,od si+u ! s( se 3e'sc( )' . o.u)s' e' 1n eGte io ' ce)o t ei o5o6i! 1n . e8ent 4iG'6i de .e e6i! )on+i)ini! )esne de ecunoscut du.( 5 '6e)e )o dot'te cu c)e7ti c' de ho,' ! du.( ochiu) e)ect onic 7i c',e ' de )u't 3ede i! c' u ,' e s( t 'ns,it( i,'+ini .e ec 'ne)e '4)'te 1n c'5in' su.e io' (2 De 'co)o! o sin+u ( .e so'n( .ute' di iB' 1nt e+u) 'ns',5)u ') o.e '6iuni)o 2 Acee'7i 1nt e5' eF 1n ce sco.H E ' o' e de conce.ut c' so3ieticii s( uti)i8e8e unu) din SAPRu i)e )o ce)e ,'i ,ode ne .u 7i si,.)u c' s( e4ectue8e ni7te . os.ec6iuni +eo)o+iceH E ' o' e neces' c' n'3' s( 4ie . i3't( de Bu,(t'te din 'chete)e ei cu 1nc( c(tu ( nuc)e' ( nu,'i c' s( c'ute .et o)! +'8e n'tu ')e o i nodu)iH Kn .)us! 1nt -o e+iune c' e nu se . et' )' '7' ce3'H E3ident! nuJ CCo,'ndo u) ' e d e.t'teF . e+(tesc o )o3itu ( de 'n3e +u (2 C' e 1ns(HE Ace'st( '.' 'tu ( 5i8' ( 1) deconce t'2 Si+u ! u ,'se di3e se inst uct'Be 1n 3ede e' 1nde.)ini ii di3e se)o s')e ,isiuni! si+u ! .ute' desci4 ' insc i.6ii)e 4(cute cu )ite e Di i)ice! .ute' 4'ce
174

nenu,( 'te 4oto+ '4ii! d' .ent u ' '4)' ,'i ,u)t '3e'! 'cu,! ne3oie de Bou)ie 2 P in u ,' e! t e5ui' s( se duc( i,edi't du.( in+ine ! s(-) 'Bute s( se st eco' e 1n d (ci' 'st' - nu 3' 4i )esnicios! d' o,u)ui nu-i )i.se' 3oin6'J - '.oi s(-) )'se s( o CeG.)o'te8eE! du.( . o. i'-i eG. esie2 And Q se 1nd e.t( + (5it s. e conduct' de e3'cu' e 7i 1nce.u s( u ce sc( i6'2 ABuns 1n d e.tu) u7ii et'n7e .e )9n+( c' e t ecuse )' 3eni e 7i .e c' e o ne+)iB'se! se o. i 7i c)(tin( din c'.2 E3entu')it'te' - o ic9t de i,. o5'5i)( - ' unui su. '3ie6uito (t(cind .e unde3' . in inte io nu t e5ui' ne+)iB't(2 CM'i 1nt9i! sunt d'to s( 3i8ite8 totu)! 17i s.use e)2 M' ce)! s( ,'i '7te.te2E Kn )oc s( deschid( 1ns( i,edi't u7'! Est'5)et se . o.ti! cu .icio' e)e )' + des4(cute! .e 1n+ust' co ni7( 7i! )' )u,in' )'nte nei! consu)t( schi6' CTM.hoonE-u)ui .e c' e o )u'se cu sine@ de 4'.t! o '3e' .e 4ect 1nti.( it( 1n ,e,o ie 7i 7ti' c( u7' 'ce'st' co,unic' di ect cu co,.' ti,entu) 'chete)o 2 De 'co)o! se .ute' 'Bun+e )' .' te' cent ')(! unde se '4)'u c'8( ,i)e echi.'Bu)ui! .ostu) de co,'nd(! in4i ,e i'2 A3e' 1ns( ne3oie s( e4)ecte8e 1n'inte de ' 'c6ion'2 CD'c( )' 5o d se ,'i +(se7te c' e3' 1n .osesi' tutu o 4'cu)t(6i)o s')e! nu,'i 'ici ' .ute' 4iE! conchise e)2 R(suci 3o)'nu) de 1nchide e@ 5ine unse! .ene)e int ' ( )in 1n )(c'7u i)e )o 2 Est'5)et 1,.inse 5't'ntu)! d' se o. i un ,o,ent 1n'inte de ' t ece . '+u)2 T'in' su5,' inu)ui '5i' u ,' ' 4i de8)e+'t(2 Un cu)o' s)'5 )u,in't se 1ntinde' 1nt e ce)e dou( 7i u i de ')3eo)e .o t 'chet(2 Est'5)et t ecu . int e e)e! identi4ic9ndu-)e du.( u7i6e)e de 'cces cu 1ncuieto' e)e )o 'utoc)'3i8'te2 Penu)ti,' dint e e)e e ' )' + c(sc't(2 Se )(s( 1n +enunchi 7i 1nd e.t( )u,in' )'nte nei s. e inte io 2 Un' din .)(ci)e c' e 4o ,'u 1n3e)i7u) 'chetei 4usese de,ont't(! )(s9nd )' 3ede e ci cuite)e i,. i,'te2 Pe ce.9nd un ,i os de 3o,is,ente! )' 4e) cu ce) de 'dine'o i! And Q co5o 1 s. e .ode' 4'scico)u) )(,.iiF 1nt e 'chet( 7i tu5u) de )'ns' e! 8(ce' un t u. 8+9 cit 1nt -o .o8i6ie 5i8' (2 O,u) ,'i 6ine' 1n ,9n( un '.' 't de ,(su (2 Ochii e3u)s'6i 'test'u chinu i)e ,o 6ii2 Ki 'tinse o5 '8u)F e ' ece2
175

Est'5)et se idic(! stinse )'nte n' 7i (,'se ne,i7c't un )un+ ,o,ent2 CVe6i +(si 1nt e+u) echi.'B 1n co,(E! '4i ,'se ',i ')u) Ve neui)2 Atunci '. eci'se ,'i ')es )'tu ' .o8iti3( ' unei 't' i situ'6ii! ,isiune' s' 4iind 1n 'cest 4e) conside '5i) 4'ci)it't(2 De')t4e)! c9nd se 3o 5e7te de o hec'to,5(! i,'+ine' ei de3ine! de ce)e ,'i ,u)te o i! '5st 'ct(2 Con4 unt't 1ns( cu e')it'te'! And Q 1nce.e' s( e')i8e8e di,ensiuni)e o o ii2 C9te c'd'3 e! c96i ,u i5un8i 3' ,'i 1nt9)ni 1n d u,H T e.t't! 17i edo59ndi 1ns( )ucidit'te'F 3ii s'u ,o 6i! o',enii 'ce7ti' e 'u 'd3e s' i! . o5'5i) chi' '+ eso i 7i! 1n o ice c'8! in',ici .oten6i')i2 Knd( (tnici 7i hot( 96i2 N-'3e' d e.tu) s(-i 4ie ,i)(2 Mi8' e ' ,u)t . e' i,.o t'nt(2 CUn '+ent c' e-7i 1n+(duie st( i su4)ete7ti e un '+ent te ,in'tJE 1i e.et' 1nt un' inst ucto u) s(u de )' Co,'ndou) ""-Noc2 Est'5)et t 'se 'd9nc 'e 1n .ie.t2 P'u8' 4(cut( 1i . insese 5ine2 Se si,6e' din nou .e 4ect dis.oni5i) 7i ,'i decis c' o ic9nd2 A3'ns( .9n( )' c'.(tu) cu)o' u)ui2 ABuns 1n 4'6' u7ii et'n7e c' e d(de' s. e .' te' cent ')( - o indic' o insc i.6ie - se 1nc unt( 7i-7i t o8ni de+ete)e2 ? Ah! 4i -' s( 4ie! ', uit't s( ' unc o . i3i e 1n eGt e,it'te' . o3'J Au8indu-) 3enind! su. '3ie6uito u) - d'c( eGist' 3 eunu) - ' 4i .utut s( se e4u+ie8e 'co)o! de7i un 'se,ene' co,.o t',ent de3ene' i)o+ic@ 1n ,od no ,')! ' 4i t e5uit s( ')e +e 1n 1nt9,.in' e' s')3'to i)o 2 A4' (! 4i e7te! de c'8u) c( i-' 4i identi4ic't c' 4iind int u7i2 O icu,! i.ote8' se ce e' 3e i4ic't(2 S( nu )'7i niciod't( 'd3e s' u) s( te su . ind( .e )' s.'te! i't( o e+u)( de 5'8(2 Est'5)et e3eni 1n co,.' ti,entu) ce) ,' e 7i d(du o't( inst')'6iei de 4o 'B! c(ut9nd ie7i e' c' e ' 4i t e5uit s( se '4)e 1n ce')')t( eGt e,it'te ' 1nc(.e ii2 F( ( succes2 D' ! idic9nd c'.u)! o desco.e i! 1n s49 7it! .e )' Bu,(t'te' .e ete)ui! 1nt -un 4e) de ni7(2 O sc' ( 3e tic')( .e ,ite' 'ccesu)2 CE )' ni3e)u) co ido u)ui ')3eo)e)o ! 17i s.use2 P o5'5i)! continu' .9n( 'ici! 1n'inte de ' 4i edus )' Bu,(t'te nu,( u) 'chete)o E2 And Q u c( icnind t e.te)e 7i deschise u7'@ 1nt 'de3( ! se +(se' 1n .' te' su.e io' ( ' . o3ei! 4'.t 'test't 7i de 4o ,' t onconic( ' co,.' ti,entu)ui2 Acest' e ' .)in-ochiF .e
176

4iec' e din )'tu i! t ei tu5u i )'nsto .i)e su. '.use@ '7e8'te .e c'3')e6i! ')te to .i)e@ 1n ,iB)oc! un o i4iciu )' + c(sc't! de'su. ' c( ui' 4usese inst')'t un .')'n .ent u idic' e' ')to to .i)e '4)'te 1n ,'+'8i' de e8e 3(2 EG',in( '.id unu) din . oiecti)eF e ' un ,ode) cunoscut! deB' de.(7it! cu 4unc6ion' e 'custic(2 Nu . e8ent' nici un 4e) de inte es2 Kn schi,5! nenu,( 'te)e 4'scico)e de c'5)u i! u i'7e)e '.uc(to' e . e3(8ute cu e)ect o,'+ne6i! 5'scu)e)e inte ,edi' e de,onst 'u o 'uto,'ti8' e co,.)et( ' siste,u)ui de 1nc( c' e 7i )'ns' e! eGc)u89nd o ice inte 3en6ie din .' te' o,u)ui2 Schi6' . i,it( indic' ',.)'s',entu) son' e)o 1n .' te' in4e io' ( ' . o3ei2 Knt e+u) 'ns',5)u ,e it' o ce cet' e ,'i ',(nun6it(2 Est'5)et 17i 4(+(dui s( e3in(2 Knchise 5ini7o u7' 7i 4(cu c')e-nto' s(2 ABuns .e cu)o' u) 'chete)o ! ' unc( o . i3i e )' ce'sF t ecuse o o ( de c9nd 1) .( (sise .e Bou)ie 2 CT e5uie ne'.( 't s(-) )ini7tesc! ')t,inte i e c'.'5i) de o . ostieE2 E ' 1ns( 7i un isc2 Du.( un ,o,ent de e8it' e! Est'5)et des. inse ,icu) e,i6(to - ece.to .e c' e-) .u t' '+(6't )' centu (2 ? M' ce)! ,( 'u8iH Nici un (s.uns2 Re1nnoi '.e)u)2 Kn s49 7it! 3oce' in+ine u)uiF ? O4! And Q! 6i-' t e5uit ce3' ti,.J E ', +'t' s( .)ec 1n c(ut' e' t'2 ? Fe e'sc( s49ntu)J N-', '.uc't s( eG.)o e8 dec9t .' te' din 4'6(2 St'i unde e7ti 7i 'i (5d' e2 Te ,in't2 Est'5)et not( cu s'tis4'c6ie '5sen6' . oteste)o 2 Din .unctu) (st' de 3ede e! totu) e ' 1n o dine2 Ki (,(sese 'cu, s( 3'd( 7i ce-i 1n ini,' CTM.hoonE-u)ui2 ABunse cu .'7i e.e8i )' c'.(tu) cu)o' u)ui! ,'ne3 ( 3o)'nu) u7ii 7i cu un +est hot( 9t 1,.inse 5't'ntu) de o6e)2 Schi,5' e' de deco e ' i85ito' e! d' Est'5)et se '7te.t'se )' '7' ce3'2 Piese)e niche)'te st ()uce'u! cu)o' e' + i-deschis ' 3o.se)ei 1n3ese)e' .e e6ii des.( 6ito i2 O .)'c( de 5 on8 . ins( chi' )' int ' e 1i de83()ui nu,e)e n'3ei 7i d't' int ( ii ei 1n se 3iciu2 CXA,i ') &o t7DiYJ222 I' te uit(JE
177

Pe 3 e,e' c9nd nu e ' dec9t un Bune c(.it'n-)ocotenent! And Q 1) 1nt9)nise .e (.os'tu) 7e4 ') M' inei so3ietice ') c( ui nu,e 1) .u t' 'cu, su5,' inu)2 &o t7Di! un co)os 1n')t de 7'.te .icio' e"! e4ectu' o 3i8it( o4ici')( )' Tou)on2 Est'5)et! .e 'tunci '+hiot'nt ') . e4ectu)ui ,' iti,/! 1i 4usese . e8ent't c' inte . et2 C? Ntiu cine sunte6iJE tun'se so3ieticu)! 1nd e.t9nd un de+et 'cu8'to s. e t9n( u) o4i6e 2 P i,ise e.)ic' 1nt -o use'sc( i,.ec'5i)(F C? Ntiu c( 7ti6i! do,nu)e ',i ')2 Cont ' iu) ' de,onst ' c' en6' Se 3icii)o du,ne'3o'st (E2 Re)'6ii)e dint e ei se o. ise ( 'ici2 D' incidentu) ' cont i5uit su5st'n6i') )' deci8i' )ui Est'5)et de ' se o4e i 3o)unt' .ent u C,isiuni s.eci')eE2 De o.e 't nu o.e 'se 1ns( niciod't( .e te ito iu) Uniunii So3ietice2 Ace'st' e ' . i,' o' ( c9nd 1) c()c'2 Schi6' 4u ni8't( de &' cM e ' e,' c'5i) de . ecis(2 Est'5)et se o ient( )esne2 L' d e'.t'! in4i ,e i'! cu u7' (,'s( deschis(2 Dou( co .u i 8(ce'u .e )ino)eu,F 4( ( 1ndoi')(! ,edicu) 7i in4i ,ie u)2 T ecu ,'i de.' te2 Pu6in ,'i 1nco)o! ')6i doi ,' in' i . (5u7i6i cu 4'6' )' .ode'2 Ki de.(7i! ne'co d9ndu)e nici o 'ten6ie! cu to't( 4iin6' concent 't( 'su. ' ' cee' ce 'u8iseF un 8+o,ot de .'7i )' et'Bu) su.e io 2 O sc' ( .e ,ite' 'ccesu)2 O u c(! 1n 39 4u) .icio' e)o ! e6in9ndu-7i es.i '6i'2

" /

Unit'te de ,(su (! '. oGi,'ti3 e+')( cu 02L0* 1n <n2t2=2 1n F 'n6'! ',i ') '39nd 1n su5o dine o e+iune ,' iti,( <n2t2=2

178

CAPITOLUL XIII
B(tuse ,ie8u) no.6ii2 Kn ti,.u) su.eu)ui! P e7edinte)e se do3edise ' 4i +'8d' .e 4ect(! inte 3enind do' .ent u ' e)'ns' con3e s'6i' 7i o4e ind! .e 9nd! 4iec( ui' dint e in3it'6i .osi5i)it'te' de ' st ()uci2 Su5sec et' u) de St't toc,'i se 1nto sese de )' P' is 7i de.)9n+e' 4'.tu) c( nu .utuse e8e 3' dec9t o du.(-',i'8( 3i8it( ii noi)o e')i8( i ')e c'.it')ei2 A cu) 1n()6't )' De4ense" 7i .i ',id' de )' Lou3 u! 'd(u+( so6i'! 1i 4e ,ec'se (! d' 1i 7i deconce t'se (2 A5(t9ndu-se de )' e+u)(! sen'to u) de M'ss'chussets o,ise de 'st( d't( s( 4'c( '.o)o+i' st (,o7i)o s(i 7i se )'ns( 1nt -o desc i.6ie entu8i'st( ' de)icii)o ,u8ic')e .e c' e )e 3' +ust' )' 4esti3')u) de )' B'M euth! .o3(6uind-o cu o u7o' ( i onie condescendent( .e o.u)ent' so6ie ' co)e+u)ui s(u din TeG's s( nu sc'.e cu,3' 'cest must@2 <D'c( 3e6i +(si )ocu i! scu,.' ,e'2 Po'te do' )' ne+ u222= TeG'nu) o )u( cu .et o)u)! d' schi,5( '.id su5iectu) c' s( 3o 5e'sc( des. e + 'ndio'se)e ,'ni4est( i c' e 3o ,' c' d't' n'7te ii )ui S', Houston! 1nte,eieto u) o '7u)ui ce-i .o' t( nu,e)e! Re e,M F)ush 4(+(dui c( o s( 'siste! dec)' 9nd totod't( c( 3' . o4it' de oc'8ie c' s( 3i8ite8e . inci.')e)e cent e u 5'ne ')e unui St't .e c' e! din .(c'te! 1) cuno7te' . e' .u6in222 Un 1n+e cu ' i.i 1ns9n+e 'te t ecu . in 3(8duh! 4iec' e din cei . e8en6i ',intindu-7i! 4( ( 3oie! 's'sin' e' )ui Rohn AennedM2 P e7edinte)e cu ,( t(ce e'! dec)' 9nd 3ese)F ? Luc u 5ine 7tiutF niciod't( dou( o5u8e nu c'd 1n 'cee'7i .9)nieJ A7e8't 1n c'.(tu) ,esei! S'n4o d t(ce'! 'd,i 9nd st(.9ni e' de sine ' ',4it ionu)ui@ s( 4ie o' e 'ce)'7i o, c' e! cu dou( ce'su i ,'i de3 e,e! 1i ,( tu ise'! st9nBenit! e7ecu) inte 3en6iei s')e .e )9n+( ce) ce de3enise! .' e-se! nou) st(.9n ') A e," Rond-.oint de )' De4ense! ,' e intesec6ie .e )ini' de centu ( ' P' isu)ui! 8on( 1n c' e s-'u eGecut't 3'ste )uc ( i ' hitectonice <n2t2=2 / Necesit'te i,.e io's( <en+)2= <n2t2=2

179

)inu)uiH Nu-i de ,i ' e c( ')e+(to ii se )(s'u du7i 7i c(! . o5'5i)! 1i 3o 'co d' 7i ' dou' o' ( 3otu) )o 2 CNec'8u)! 17i s.use ',i ')u)! e c(-i since 7i nu )i.sit de cu 'BE2 Knt -un 4e)! 1) de.)9n+e'2 C9nd 4iic' )ui Re e,M F)ush! c' e . e)u'se 't i5u6ii)e de +'8d(! 1n)ocuind-o .e ,'ic(-s'! 5o)n'3(! d(du se,n')u) idic( ii de )' ,'s(! ',i ')u) se '. o.ie de P e7edinte! )'ns9ndu-i un '.e) ,ut2 Acest' 1) t 'se du.( sine .e te 's(2 ? T e5uie s( .)ec i,edi't )' >'shin+ton2 ? Nici s( nu 3( +9ndi6i )' '7' ce3'J eGc)',(! 3oit t' e! Re e,M F)ush2 A3e6i . e+(tit( c',e '2 A.oi! cu +)'s sc(8ut 7i ochi st ()ucito iF ? Ai 3 eo ideeH ? Nici un'! do,nu)e P e7edinte2 Cu, 3-', ,'i s.us! sin+u u) )uc u .e c' e-) .ute, 4'ce este s( su. '3e+he, de de.' te - d' nici . e' de de.' te - esc'd ' us(! c' e 3' 'tin+e do s')' de )' ReMDB'nes ,'i ,u)t c' si+u 1n cu su) di,ine6ii de ,9ine2 Nu 3o '3e' ne3oie dec9t de c9te3' o e - din ,o,ent ce )e-'6i d't coo don'te)e eG'cte - .ent u ' )oc')i8' su5,' inu)2 F)ush idic( din u,e iF ? M( o+J De ')t4e)! co,'nd'ntu) M' inei )o )e cuno7te' cu '. oGi,'6ie2 Kn s49 7it! n-', 4(cut dec9t s( )e con4i ,222 ? So3ieticii h'5' n-'3e'u de ni,ic! do,nu)e P e7edinte2 E 'u con3in7i c( su5,' inu) se '4)( )' sute de ,i)e ,' ine dist'n6( de es.ecti3u) )oc2 A5(tut! Re e,M F)ush )(s( c'.u) 1n Bos 7i nu co,ent(2 S'n4o d continu(F ? Luc u i)e st9nd '7' cu, st'u! sunte,! 1n .)us! ne3oi6i s( 6ine, se',' de . e8en6' )ui Ud' nie3 )' co,en8i2 M( .(8esc de e) c' de ciu,(! 4iindc( d'c( eGist( 'co)o cine3' c' e s( 3 e' .ie)e' )u,ii occident')e! e) e 'ce) cine3'2 C' 't' e! do esc s( ,( '4)u c9t ,'i e.ede )' .ostu) ,eu de co,'nd( .ent u ' .ute' e'c6ion' . o,.t 1n c'8 c( s-' .et ece ce3' ne. e3(8ut2 P i3i e' ,' in' u)ui s.une' c)' F Csunte, . i8onie ii e o i)o du,ne'3o'st (E2 Mes'Bu) 4u ece.6ion't 7i Re e,M F)ush ,u ,u ( cu ',( (ciuneF
180

? P ocede'8( cu, c e8i ,'i 5ine! Bo5! cu, c e8i ,'i 5ine2 Ai222 Cu3inte)e 1i ie7e'u + eu din +9t)eBF ? 222'i ,9n( )i5e (2 A,i ')u) st 9nse .'),' 1ntins( 7i se duse s(-7i i' (,'s 5un de )' estu) in3it'6i)o ! co,.un9ndu-7i o eG. esie senin(2 ? Ne 7i .( (si6iJ . otest( sen'to u) de TeG's2 Ni eu c' e s.e ', s( 3( t '+ o che)4(ne')( 8d '3(n(! ,9ine di,ine'6(! )' +o)4J ? Do,nu)e sen'to ! e 1n cu s de des4(7u ' e un eGe ci6iu deose5it de i,.o t'nt2 Ve+he, s( 4o)osi, c9t ,'i 5ine c edite)e .e c' e ni )e 'co d'6i2 Un hohot +ene ') de 9s 1nt9,.in( 'ceste cu3inte2 Inte .e)'tu) e ' 5inecunoscut .ent u o.o8i6i' s' )' Cne5une7ti)e che)tuie)i ')e ,i)it' i)o 1n ti,. ce 6' ' nu,( ( ,i)io'ne de 7o,e iE2 Kn '3ion! S'n4o d 1nce c( s( do' ,(2 CSo,nu) e 7i e) o ' ,(E! o5i7nui' s( e.ete o4i6e i)o s(i@ so,nu)! 1ns(! nu 3ene'2 CF)ush nu-,i 3' ie t' niciod't( 4'.tu) c( )-', 3(8ut 1nt -o st' e 't9t de B')nic(! +9ndi e)2 M(c' de i-' se 3i .o3este' 'st' d e.t )ec6ie222E Knto' se c'.u) s. e hu5)ouF )' 1n()6i,e' )' c' e 85u 'u! ce u) e ' s.u8it de ste)e! d' o ,'s( no o's( 'co.e e' .(,9ntu)2 CSt 'niu ,'i e 7i co,.o t',entu) +u3e n'n6i)o no7t i! cu ' e eGce.6ii2 Ve7nic con3in7i c( ' .ute' s( 4'c( un 5usiness cu so3ieticii2 L' Z')t'! Roose3e)t s-' )(s't dus de n's de Uncle Ao"! cu 't9t ,'i )esne cu c9t consi)ie u) s(u! A)+ie Hiss! e ' o Cc9 ti6(E2 Fiindc( )-' de,'sc't c' t (d(to ! c96i3' 'ni ,'i t9 8iu! t9n( u) '3oc't Rich' d NiGon ' '3ut de .(ti,it du.( ')e+e e' s' c' . e7edinte2 A4'ce e' >'te +'te .ute' 4i 4o' te 5ine o (85un' e ,inu6ios e)'5o 't(2 L' 1nce.utu) c' ie ei! chi' 7i AennedM ,'i .(st ' ni7te i)u8ii2 S-' )(,u it 1ns( destu) de e.ede2 P e' e.edeF d e.t e8u)t't222 CS( nu ,'i 3o 5i, de Ri,,M C' te ! nici de M'c N',' ' c' e s-' decons.i 't d9nd deod't( d e.t'te A e,)inu)ui 1n )e+(tu ( cu inst')' e' 1n Eu o.' ' 'chete)o CPe shin+E2 Ron')d
"

Po ec)( 't i5uit( de ',e ic'ni )ui St')in <n2t2=2

181

Re'+'n! c' e s-' 6inut t' e 7i ' 4(cut ce e ' de 4(cut 1n A,e ic' Cent ')(! ' 4ost tot ti,.u) ,u7c't de 4und de .' )',ent' i2 C' s( nu ,'i 3o 5esc de c9te +)o'n6e s-'u t 's 1n e)J Acu, C' son ' dis.( ut2 O(u d'c( Lenin n-'3e' .e 4ect( d e.t'te 'tunci c9nd 3o 5e' des. e Xidio6ii 4o)osito iYJ Hot( 9t )uc u! sin+u ' n(deBde (,9ne 1n Du,ne8eu222E L' 'cest u)ti, +9nd 1) cu. inse! 1n s49 7it! ,o6(i')'2 Oiu' 4usese isto3ito' e2 S'n4o d 'do ,i eG'ct 1n ,o,entu) 1n c' e '3ionu) ',o s' co5o 9 e'2 T T T Di,ine'6'! de du,inic( e ' .e s49 7ite c9nd ',i ')u) Vo no3! cu ochii inBect'6i de neso,n! .(t unse 1n PC-u) s(u su5te 'n! ',en'B't de cu 9nd 1nt -un' din su5u 5ii)e Mosco3ei 7i conce.ut s( e8iste chi' 7i )' eG.)o8i' unei 5o,5e te ,onuc)e' e2 A,i ')u) e ' nes.us de ,9nd u de 'ce'st( e')i8' e 7i nu-i c()c' niciod't( . '+u) 4( ( '-7i ' (t' s'tis4'c6i'2 De d't' 'st' 1ns( se 1nd e.t( s. e 'scenso 4( ( s( 'd ese8e 3 eun cu39nt cui3'2 Kn ti,. ce c'5in' co5o ' 1n ,( unt'ie)e .(,9ntu)ui! Vo no3 se e8e,( de .e ete! . 'd( uno senti,ente cont 'dicto ii2 Ne1ndoie)nic! in4o ,'6ii)e 4u ni8'te de . e7edinte)e F)ush 1i 3o d' .osi5i)it'te' s(-) desco.e e .e C&o t7DiE int'ct2 D' echi.'Bu)H To6i ,o 6i s'u .e .unctu) de ' ,u i2 F)ush 4o)osise o eG. esie destu) de ',5i+u(F Csco7i din se 3iciuE2 Din .(c'te! nici un du5iu nu ,'i e ' .osi5i)F ,' in' ii s(i consu,'se ( c'3i' u) ot (3it2 De7i du din 4i e! Vo no3 nut e' .ent u ei o '4ec6iune . o4und(@ 'cu, 1ns( t e5ui' s( 4'c( '5st 'c6ie de senti,ente 7i s( se +9nde'sc( nu,'i 7i nu,'i )' ' ,' .e c' e C&o t7DiE o .u t' )' 5o d2 Inst uc6iuni)e )ui Ud' nie3 4usese ( c'te+o ice@ du.( c9te3' cu3inte de co,.'siune - c' e sun'se ( te i5i) de 4')s Di ecto u) A&B-u)ui 1) concedi'se '.(s9nd .e 4iec' e cu39ntF ? To'te ,iB)o'ce)e - ', s.us! to'te ,iB)o'ce)e - s( 4ie .use 1n 'c6iune 1n 3ede e' ecu.e ( ii su5,' inu)ui 7i ' cee' ce t 'ns.o t(2 V( conside .e son') (s.un8(to de 'ce'st( o.e '6iune2 Tonu) e ' 'ce)' ') unui dict'to i,.)'c'5i)2 Nu ,'i 1nc(.e' 1ndoi')(! Cinte i,' u)E int 'se 1n .ie)e' st(.9nu)ui2 Vo no3 se
182

+ (5i s( i' not( de 'cest ',(nunt2 O ic9t de + eu 1i 3ene' s( t e'c( )' u5 ic' C. o4it 7i .ie de iE .e co,'ndo u) AoBin 7i echi.'Bu) )ui! de 'ici 1nco)o 1n Boc se '4)' . o. i' s' eGisten6(2 P' tid' u ,' s( 4ie Buc't( st 9ns! d' din 4e ici e .osed' destu)e 'tuu i2 Kn . i,u) 9nd! cu eGce.6i' unui co)'5o 'to ! .o'te doi! dint e cei ,'i '. o.i'6i )ui Ud' nie3! e ' sin+u u) c' e cuno7te' )e+(tu ' eGistent( 1nt e ot (3i e' ,' in' i)o de .e C&o t7DiE 7i ce' ' cu.)u)ui Pet o32 Si+u ! ' 1nce c' s(-) 5)oche8e 1n 4e)u) 'cest' .e Di ecto u) A&B-u)ui e. e8ent' o . i,eBdie 1n sineF Vo no3 17i )u'se! 1n consecin6(! . ec'u6ii)e de i+o' e! d' nu 1nc(.e' 1ndoi')( c( 7i ce)()')t '4)'se de e)e2 E d e.t! Ud' nie3 ,'i '3e' ne3oie de e) +ent u ' 4i con4i ,'t 1n 4unc6ie i,edi't du.( decesu) )ui Pet o32 Kn c')cu)e)e ',i ')u)ui! . e6u) 3otu)ui s(u 7i ' in4)uen6ei .e c' e o eGe cit' 'su. ' uno ' din ,e,5 ii Bi ou)ui Po)itic 4usese de 'cu, 4iG'tF 1nce.e e' const uc6iei unui .o t'3ion cu . o.u)sie nuc)e' (2 E3ident! d'c(! . int -un ,i 'co)! Pet o3 ' su. '3ie6ui! .o8i6i' )ui Ud' nie3 ' de3eni de)ic't(2 Ni 1n 'ce'st( e3entu')it'te! Vo no3 se +9nde' )' di4e ite so)u6ii2 De .i)d(! s( co,.' ( c' 3icti,(F i-'u 4ost 's'sin'6i ,' in' ii! consecin6( indi ect( ' ,'7in'6iunii u 8ite de Di ecto u) A&B2 S(-) s'c i4ice .e 'cest' din u ,( c' s(-7i .(st e8e . o. ii n(d '+i cu '6iH Di4ici)! d'@ i,.osi5i)! nu2 O icu,! ',i ')u) e ' hot( 9t s( ')e +e du.( i859nd(! ,e eu 1n inte esu) M' inei s')e2 Adi'cent 7i ' secu it(6ii .e son')e2 Pent u 'st'! 1ns(! e ' ne3oie s( .un( ,9n' .e su5,' in222 7i .e ' ,(2 Du.( ce st (5(tu s')' unde situ'6i' t'ctic( de .e to'te ,( i)e )u,ii e ' 6inut( )' 8i .e +i+'ntice h( 6i de .e ete! Vo no3 .(t unse 1n 5i ou) 'ten'nt c' e-i e ' e8e 3't! 4(c9nd din ,e s un se,n co,'ndo u)ui A u.sDi! 7e4u) sec6iei CO.e '6iiE2 Acest' se + (5i s( des4(7o' e .e ,'s( h' t' de d u, ' At)'nticu)ui de No d2 Vo no3 17i '. inse o 6i+' (! d' nu-i o4e i 7i ce)ui)')t@ A u.sDi nu 4u,'2 Nici nu 5e'2 N-'3e' 4',i)ie! n-'3e' o )e+(tu (2 Unic' )ui .'siune e ' s)uB5'2 Nu .( (se' PC-u)@ 'ici do ,e'! 'ici 17i )u' ,ese)e2 ? Cu, st(,! Feodo A)eGee3iciH
183

? To3' (7e ',i ')! & u.' e' t'ctic( **! '39nd 1n co,.onen6( .o te)ico.te u) CVo)+o+ 'dE ' .ute' 4i )' 4'6' )ocu)ui ,9ine! c(t e o e)e "*! o ' )oc')(! 'dic( .e se' (! 1n c'8u) nost u2 Pute, scont' c( C&o t7DiE 3' 4i desco.e it! 'cu, c( ne-'6i d't .o8i6i' )ui . ecis(! 1n'inte de s49 7itu) 8i)ei2 O4i6e u) se st (dui' s( 'do.te un ton i,.e son')2 Vo no3 1ns( 1) si,6e' ,istuit de cu io8it'teF cu, de-' '4)'t 7e4u) )ocu) unde su5,' inu) s-' )(s't .e 4und! 5' s( 7tie chi' 7i c( e 1n di4icu)t'te! c9nd ce) 1n c'u8( nu se,n')'se ni,icH A u.sDi te)e4on'se cu si+u 'n6( )' Se 3iciu) de in4o ,'6ii ') M' inei 7i! . o5'5i)! sun'se 7i )' &RU"! c' e! e3ident! nu e ' )' cu ent cu ni,ic2 Kn ')te 1,. eBu ( i! Vo no3 s-' 4i ',u8't! d' 1n 8iu' 'cee' nu-i st(te' ,inte' )' '7' ce3'2 Cu un +est 1) .o4ti .e A u.sDi s( continue2 ? & u.' e' t'ctic( *# se 1nd e'.t( s. e No d! con4o , o dine)o . i,ite2 A, . e+(tit un ,es'B! co,unic9ndu-i s( ')ie8e & u.' e' **2 ? Bun( ini6i'ti3(2 S( 4ie i,edi't t 'ns,is2 A u.sDi deschise u7' 7i .ocni din de+ete 1n di ec6i' o4i6e u)ui cu t 'ns,isiuni)e2 Pese,ne! 'cest' '7te.t' o dinu)! .ent u c( se 7i e.e8i s. e s')' ci4 u)ui cu o 4o'ie de h9 tie 1n ,9n(2 A u.sDi e3eni )9n+( ',i ')F ? D'c(! '7' cu, ne-'6i )(s't s( 1n6e)e+e, C&o t7DiE nu 3' (s.unde )' '.e)u i)e no'st e! n'3e)e 3o .'t u)' .e de'su. ' )ui@ un' din e)e 3' ,en6ine cont'ctu) 'custic! ce)e)')te 3o si,u)' un eGe ci6iu de )u.t(! schi,59nd 4 ec3ent di ec6i' 7i 3ite8'! i' '3io'ne)e de .e CVo)+o+ 'dE 3o )'ns' c9te3' 5o,5e 1n '.( 7i 3o si,u)' 't'cu i! sco.u) tutu o 'cesto ,'ne3 e 4iind 'ce)'! de ' t(i' che4u) o ic( ei n'3e st (ine de ' t '3e s' 8on'2 D'c( totu7i! US N'3M s-' ' (t'222 h9,222 insistent(! .9n( unde sunte, 'uto i8'6i s(222 h9,222 s-o descu 'B(, s(222 ? A,e ic'nii o s( ne de' .'ceJ i-o t(ie Vo no32 Descu,.(nit de si+u 'n6' ,'ni4est't( de 7e4! A u.sDi des4(cu 5 '6e)e 1n se,n de ne.utin6(2
Se 3iciu) de in4o ,'6ii 7i cont 'in4o ,'6ii ') A ,'tei! deseo i A&B-u)ui <n2'2=2
"

i3')u)

184

? O icu,! nu .ute, 1nce c' ni,ic se ios 1n'inte' sosi ii )ui CBot,'n BuninE! cee' ce se 3' 1nt9,.)' 1n ce) ,'i 5un c'8 ,ie cu i! d'c( n-' e nec'8u i .e d u,2 A,i ')u) .e ce.u net e. o7u) con6inut de 'ceste u)ti,e cu3inte2 Chestiune' e ' 3eche de c96i3' 'ni! c9nd! 1n u ,' .ie de ii ' 7'.te unit(6i d'to it( uno de4ec6iuni tehnice! M' in' so3ietic( decisese const ui e' unui su5,' in destin't 'Buto ( ii s'u s')3( ii - 1n c'8u i )i,it( - ' echi.'Be)o uno su5,e si5i)e '4)'te 1n di4icu)t'te2 Do ind s(-) 'i5( c9t ,'i e.ede! Vo no3 4iG'se te ,ene . e' scu te .ent u e')i8' e' )ui2 Re8u)t'tu) ' 4ost un siste, de . o.u)sie . e' .u6in 4i'5i) 7i o 3ite8( su5 /* nodu i2 F 'nce8ii st(te'u ,u)t ,'i 5ine cu nou) )o Cs')3'to EF CCo,,'nd'nt HouotE! const uit ce3' ,'i t9 8iu2 Kn 'cest do,eniu! 1i de.(7ise ( chi' 7i .e ',e ic'ni2 ? A7' cu, '6i o don't! CBot,'n BuninE ' 1,5' c't 7i un echi.'B de schi,5! u ,( A u.sDi2 L' 'd9nci,e' )' c' e se '4)( CA,i ') &o t7DiE! t 'ns4e u) n-' t e5ui s( idice . o5)e,e@ ,( 1nt e5! 1n schi,5! d'c( C&o t7DiE 3' .ute' s'u nu .o ni cu . o. ii)e-i ,iB)o'ce222 ? M-' ,i ' s( nu 4ie 1n st' e! )'ns( ne+)iBent Vo no3! idic9ndu-se2 A u.sDi se uit( )' e) u)uitF de unde-i 3ene' 't9t' si+u 'n6(H A,i ')u) 1) 5(tu .e u,( F ? Ei 5ine! Feod5 A)eGee3ici! ,i se .' e c( totu) ' 4ost i,.ec'5i) o +'ni8't2 O not( 5un( .ent u 3iito' e)e du,ne'3o'st ( ste)u6e de .e e.o)etJ A u.sDi o7i de .)(ce e2 CTo6i sunt )' 4e)E! +9ndi Vo no32 K7i 1,.inse sc'unu)! '6intind ' (t(to u) 1n susF ? 222D'c( eu7i,J P i3i e' i se 1n(s. i 5 usc2 ? I' de eu7it! t e5uie s( eu7i,! to3' (7eJ Cu o ice . e6J A u.sDi 1n6e.eni 1n .o8i6ie de d e.6i! 3i8i5i) (sco)it 7i din ce 1n ce ,'i int i+'t2 CA e! totu7i! d e.tu) s( 7tie ce3' ,'i ,u)tE! 17i s.use Vo no32 ? D't( 4iind n'tu ' ,isiunii ce-i 4usese 1nc edin6't( )ui CA,i ') &o t7DiE! .ie de e' )ui e '5so)ut in'd,isi5i)(2 A. o.o! echi.'Bu) 1n)ocuito e echi.'Bu) no ,') de e8e 3( ' )ui C&o t7DiEH Nici o schi,5' eH
185

? Do' un su5,'ist u-,ec'nic! 5o)n'32 A)e+e e' 1n)ocuito u)ui ', '. o5't-o .e son')2 ? Pe 4ect2 Cine-) co,'nd(H ? I+o ! 4 'te)e ,eu ,'i ,ic2 ? P e' 5ine2 B usc! Vo no3 se deciseF ? Ve6i .)ec' )' Lond '2 I,edi'tJ Pe chi.u) )ui A u.sDi se 8u+ (3i ce' ,'i .e 4ect( u)ui e2 ? Kntoc,'i! )' Lond '2 S(.t(,9n' 'st' ' e )oc EG.o8i6i' inte n'6ion')( de )' F' n5o ou+h2 A7' cu, 7ti6i! . e8ent(, o se ie de '.' 'te de 85o ! . int e c' e 7i un '3ion cu '8( ,' e de 'c6iune! c'.'5i) s( '.unte8e .e CVo)+o+ 'dE2 O s( 3( t 'ns.o te .e n'3(2 De 'co)o! 3e6i 4i t 'ns5o d't .e CBuninE 7i 3e6i . e)u' .e son') conduce e' o.e '6iuni)o de s')3' e ' su5,' inu)ui2 De succesu) 'c6iunii de.inde +)o i' P't iei2 Me +e6i 7i 3( . e+(ti6i2 O dinu) sc is 1) 3e6i . i,i .e 'e o.o t! 1n'inte' deco)( ii2 Citindu-)! 3e6i 1n6e)e+e2 Duce6i-3(! Feodo A)eGee3ici 7i ,u)t no oc2 C is.'t de e,o6ie! A u.sDi s')ut( 7i .( (si 1nc(.e e'! .(7ind c' un 'uto,'t2 &9ndito ! Vo no3 1) u ,( i cu . i3i e'2 De 'ici 1nco)o! ,u)te! 4o' te ,u)te! 3o de.inde de 'cest o,2 E ' o' e! cu 'de3( 't! ce) ,'i 5un! ce) ,'i '.t s( 1nde.)ine'sc( ,isiune' . i,it(H Kn o ice c'8! nici e)! nici 4 'te)e s(u nu 3o 3o 5i niciod't(2 Cee' ce . i,' 1n'inte de to'te e ' sec etu) ' ,ei2 K7i ,'i ' unc( od't( ochii .e h' t' de d u, 7i ie7i )' 9ndu) s(u2 Pe c9nd se '. o.i' de 'scenso ! u7' 'cestui' se deschise! )(s9nd s( i's( un o4i6e c' e! 3(89ndu-)! eGc)',(F ? To3' (7e ',i ')! chi' .e du,ne'3o'st ( 3( c(ut',J Nou) 3enit .u t' uni4o ,' 7i 1nse,ne)e de +ene ')-,'io ') t u.e)o de Secu it'te2 Ki 1ntinse un .)ic si+i)'t2 ? To3' (7u) Di ecto 222 3 e'u s( s.un! to3' (7u) P i,Sec et' 'd inte i, ,i-' o don't s( 3( 1n,9ne8 .e son') 'cest ,es'B2 E 4o' te u +ent2 Vo no3 desi+i)( .)icu) 7i se '.uc( s( cite'sc(2 O4i6e u) inte 3eniF ? D'c( '6i 5ine3oi s( se,n'6i de . i,i e222 ? A7te.t'6i! 3( o+F
186

Is. (3i cu cititu) 7i 1nt e5(F ? To3' (7u) Ud' nie3 e )' A e,)inH ? Kntoc,'i! to3' (7e ',i ')2 Kn 5i ou) P i,u)ui Sec et' ! 'd(u+( o,u) A&B-u)ui cu o not( de ,9nd ie 1n +)'s2 ? Bun! 3in 'co)o2 ? V( o+! se,n'6i-,i! to3' 222 ? D'6i-,i-)2 R'.id! se,n( 1n c' netu) 1ntins 7i .o ni '. o'.e 1n 4u+( )' ,'7in(2 Kn ti,. ce 'ce'st' +one' .e 7ose'! Vo no3 eciti docu,entu)! un ,es'B 3enit . in te)eGF ANTENA DIN PARIS SEMNALEAO2 CITATF AM AFLAT PRIN A&ENT NAWIONALITATE FRANCEO SLURIND LA COMANDAMENTUL FORWELOR NAVALE STRATE&ICE C SUBMARINUL CCOMMANDANT HOUOTE A FOST ABTUT DIN DRUM KN NOAPTEA DE VINERI SPRE S]MBT PENTRU A ACORDA ASISTENW UNUI SUBMARIN FRANCEO KN DIFICULTATE - STOP - DESTINAWIA NI SECTORUL NECUNOSCUTE - STOP - NICI UNA DIN BAOELE DE SUBMARINE DE LA BREST CHERBOUR& TOULON NU CONFIRM VREO AVARIE SUFERIT DE VREUN SUBMARIN FRANCEO AFLAT KN LAR& - STOP - POSIBIL ASISTENW SUBMARIN ALIAT - STOP222 Kn 'cest sco.! 4o'i' de h9 tie .u t' o 'dnot' e ,'nusc is(F CA5so)ut i,. o5'5i)E! .u t9nd .' '4' es.ons'5i)u)ui cu . o5)e,e)e NATO din c'd u) A&B-u)ui2 A&ENTUL NOSTRU A FOST ARESTAT IMEDIAT DUP TRANSMITEREA INFORMAWIEI OFIWERULUI SU DE LE&TUR CARE URMEAO PROBABIL A FI EUPULOAT SF]RNITUL CITATULUI STOP NI TERMINAT2 Kn Bosu) h9 tiei! o 4 '8( sc is( de 'cee'7i ,9n(F CCu si+u 'n6( e 3o 5' de eGe ci6iu! un si,.)u eGe ci6iu-test de e'c6ieF XCo,,'nd'nt HouotY e4ectue'8( tu neu) s(u in'u+u ') 7i n-' 4ost 1nc( 'd,is 1n Se 3iciu) 'cti3E2 R9ndu i)e 4usese ( su5)ini'te! ene +ic! cu ce ne')( 3e de! ce' 4o)osit( de Ud' nie3! c' e 'd(u+'seF CS-' .ute' c' 4 'nce8ii s( 4ie ',estec'6i2 Lu'6i to'te ,(su i)e neces' e 7i 3eni6i )' ,ineE2 Cu39ntu) to'te 4usese su5)ini't de t ei o i2
187

? A! nuJ ,9 9i Vo no32 E si,.)u s( 4iu eu 4(cut (s.un8(to .ent u c'! 1n c'8 de e7ec! .ono'se)e s( )e t '+( M' in'2 To3' (7u) P i, 3' t e5ui s( 4ie ce3' ,'i eG.)icit2 L' Mosco3'! A e,)inu) este un o '7 1n o '72 Chi' 7i 1n inte io u) s(u sunt dou( secto' e distincte! de7i '.' ent 1,5uc'te unu) 1nt -')tu)2 P i,u) e ce) ') ,onu,ente)o ! 3i8it't de + u.u i)e de tu i7ti! 1ntotde'un' st ict su. '3e+he'te2 Acesto ' )e sunt ' (t'te 5ise ici)e - ' eo i 7i inte io' e)e )o +')e ii)e de ' t(! u i'7u) c)o.ot de 5 on8 denu,it W' -Ao)oDo) 7i +i+'nticu) tun! W' -Pu7D'! 'test9nd .ute e' Rusiei su5 I3'n-ce)& o'8nic 7i Pet u-ce)-M' e! doi des.o6i 3ene '6i 1n Uniune' So3ietic(! unu) c' du7,'n ') 5oie i)o 1,.i)'to i 'i .o.o u)ui! i' ce)()')t c' W' e3o)u6ion' 2 Ce) de ') doi)e' secto ! in'ccesi5i) 3u)+u)ui! e c eie u) URSS2 Kn 'cest te,.)u ') ,' Gis,-)eninis,u)ui nu sunt nici c iste)ni6e! nici ',3o'ne! d' eGist(! totu7i! o S49nt'-s4inte)o F c',e ' de )uc u ' P i,u)ui Sec et' 2 Knt 9nd 1n e'! Vo no3 nu-i .utu st(.9ni o 'nu,it( st 9n+e e de ini,(2 Acu,! . e3i8iuni)e s')e 1i .( e'u ni6e) c', . e' o.ti,iste@ 'tuu i)e de c' e dis.une' - ce)e e')e - 4i-3o o' e su4iciente 1n 4'6' 'tot.ute niciei nou)ui st(.9n )' ' c( ui 1nco on' e - ce .' 'doGJ - nu .ute' dec9t s( cont i5uieH De')t4e)! di3e se se,ne 1i indic'u c( Ud' nie3 inten6ione'8( s( ,odi4ice! 4( ( 1nt9 8ie e! n'tu ' e)'6ii)o dint e ei2 Pent u 1nce.ut! Vo no3 4u ne3oit s( '7te.te ,'i 5ine de o o ( 1n s')' 5o)tit(! cu .e e6ii 'co.e i6i de 4 e7te! c9nd3' . o5'5i) 'ntec',e ' 4o7ti)o su3e 'ni2 Vo+'D! un Vo+'D .)esnind de 1n+9,4' e! 1) inst')'se 'ici! '5'ndon9ndu-) '.oi cu o 3'+( scu8(2 Tot soiu) de 1n')6i 4unc6ion' i! u,4)'6i de i,.o t'n6(! t ece'u .e )9n+( ei cu 5 '6e)e 1nc( c'te de dos' e2 Consu)t( ce'su)F o e)e .'is. e8eceJ Nici nu '.uc'se s( deBune8e2 Vo+'D e'.( u 7i-i st ecu ( )' u eche 1n'inte de ' dis.' e din nouF ? C(.it'nu) V' 7o3! 7ti6i! ce) cu ot '3'! s-' sinucis '8idi,ine'6( 1n ce)u)(2 Knt -un t9 8iu! +ene ')u)-,'io c' e-i 'dusese .)icu) 3eni s(-) c'ute2 ? To3' (7u) P i,-Sec et' 3( '7te'.t(2
188

Ni! 1n ti,. ce o4i6e u) 1i 4(ce' )oc! cu un u7o 89,5et i onic 1n co)6u) +u ii! Vo no3 si,6i cu, deod't( i se s.u)5e ( to'te te,e i)e2 D'c( Ud' nie3 o don'se to't( 'ce'st( ,i8'nscen(! 1nse,n' c( e de.' te de '-7i 4i 'si+u 't .o8i6i'2 P(t unse 1n 1nc(.e e! 4e , decis s( nu cede8e2 Cu un +est ',.)u! Ud' nie3 1) .o4ti s( i' )oc2 ? Socot c( ' 4i 5ine s( dete ,in(,-.unctu) eG'ct! cu, s.une6i du,ne'3o'st (! ,' in' ii2 Vo no3 se ,u)6u,i s( 1ncu3iin6e8e din c'. 7i '7te.t( u ,' e'2 Di ecto u) A&B-u)ui continu(! nu,( 9nd .e de+eteF ? P i,oF cuno'7te, .o8i6i' )ui C&o t7DiE 7i c' e e222 h9,222 st' e' s(n(t(6ii echi.'Bu)ui2 SecundoF i+no (, de unde 7i cu, 'u '4)'t totu) ',e ic'nii222 L(s( 4 '8' 1n sus.ensie2 Vo no3 . o4it( c' s( i' cu39ntu)2 ? Kn . i3in6' . i,u)ui .unct! nu 3(d dec9t o sin+u ( eG.)ic'6ieF M' in' ',e ic'n( ' e.e 't su5,' inu) '5so)ut 1nt9,.)(to 2 ? Ni .ent u ') doi)e'H ? Cu si+u 'n6(! 'u inte ce.t't 3 eun ,es'B t 'ns,is de C&o t7DiE c' e dis.une' de ,'i ,u)te ,iB)o'ce .ent u ' ne ')e t'2 ? D' n-', . i,it ni,ic2 ? Ace'st( 'no,')ie ' e indu5it'5i) o eG.)ic'6ie tehnic(2 C ed c( 1n ,o,entu) de 4'6( e '5so)ut inuti) s( ne .ie de, ti,.u) cu e'! Bo is Antono3ici2 Fo)osi e' .'t i,oniu)ui 1n )ocu) nou)ui tit)u 1nse,n' '-i 'duce ',inte inte )ocuto u)ui2 c' 'cte u) 1nc( . o3i8o iu ') 4unc6iei s')e2 Ud' nie3 c)i.i u7o F ? Sunt de .( e e' du,ne'3o'st (2 Vo, 3ede' des. e ce-i 3o 5' du.( ce ecu.e (, su5,' inu)2 C9nd 7i cu, o 3o, .ute' 4'ceH ? Conside 9nd c' 4'.t 1,.)init 'ce)' c( ,' in' ',e ic'n( nu 3' inte 3eni! o.e '6iune' ' 4ost .)'ni4ic't( .ent u ,ie cu i2 Su5,' inu) nost u s.eci') CBo6,'n BuninE 3' t 'ns4e ' .e C&o t7DiE un echi.'B de schi,52 D' ! chi' d'c( di4icu)t(6i)e se )i,ite'8( do' )'222 h9,222 e4ecte)e ic e)o ne+ e! nou) echi.'B 3' t e5ui s( . ocede8e! totu7i! )' 'nu,ite 3e i4ic( i tehnice2 EG189

ce.t9nd un nec'8 + '3! C&o t7DiE ' .ute' .o ni )' d u, Boi! cee' ce 1nse',n( c( ' 'Bun+e )' 5'8(222 ? NuJ Ud' nie3 i85i cu .'),' 1n t(5)i' ,esei2 C&o t7DiE nu se 3' 1nto' ce )' 5'8(2 Misiune' 3' 4i continu't(J ? Kn 'cest c'8! 3o t e5ui 1,5' c'6i ')6i s.eci')i7ti2 O',eni c'.'5i)i s( .un( 1n 4unc6iune ' ,'2 Echi.'Bu) de schi,5 nu se . ice.e )' '7' ce3'2 Pe son')u) ' 4ost 4u ni8't de de.' t',entu) A ,e s.eci')e2 ? CunoscJ E o o ( de c9nd ,( c(8nesc s(-) cont'cte8 .e 'c'de,ici'nu) DB'n5eD .ent u '-i ce e s(-,i t i,it( o ')t( echi.(2 L'5o 'to u) )ui .' c( s-' ,ut't su5it .e o ')t( .)'net(J I,.osi5i) s( o56in )e+(tu '2 Chi' 'tunci sun( te)e4onu)2 Ud' nie3 se e.e8i )' '.' 't! 'scu)t( 7i ,u+iF ? Knce c'6iJ Knce c'6i ,e euJ Ni! 1nto c9ndu-se c(t e ',i ')F ? De 1nd't( ce-i 'dun(, .e 5)este,'6ii (i' de tehnicieni 1i 7i eG.edie, 1n 3ite8( )' )ocu) 'c6iunii2 E e')i8'5i) 1n te ,enu) . e3(8utH ? Nici o . o5)e,(2 ? Pe 4ect! i't( o dine)e ,e)eF ' ,' t e5uie de.us(! '7' cu, s-' st'5i)it! .e 4undu) oce'nu)ui2 V e'u s( 4iu 1n ,(su ( s-o uti)i8e8 1n o ic' e ,o,ent2 Se idic(F ? I' 'ce) ,o,ent .o'te 4i 4o' te '. o.i't2 Niciod't( nu 3o, ,'i 5ene4ici' de ci cu,st'n6e 't9t de . ie)nice2 Vo no3 se scu)'se 7i e) de .e sc'un! cu. ins de un soi de entu8i's,2 K) e'duse )' e')it'te tot Ud' nie3! dec)' 9ndF ? H'i s( discut(, un .ic 7i des. e su5,' inu) 'ce)' 4 'nce8222 Se e'7e8(@ ',i ')u) 1) i,it( .un9ndu-se din nou 1n +' d(2 ? To3' (7e P i,-Sec et' ! ', ne3oie de inst uc6iuni . ecise 1n )e+(tu ( cu 'titudine' ce se ce e 'do.t't( 4'6( de n'3( 7i '7 do i s( )e c'.(t chi' 'cu, .ent u c( ti,.u) . ese'8(2 Co,,'nd'nt HouotE ' .( (sit Sc'.' F)oP cu destin'6i' H')i4'G2 Kn ,od no ,')! itine ' iu) )ui t ece .e )' sud de Is)'nd'2 S-' .ute' s( se '4)e 1nc( de .e 'cu, )' 4'6' )ocu)ui! 1n
190

ti,. ce 'i no7t i nu 3o sosi 'co)o dec9t ,9ine2 C9t des. e ,odu) 1n c' e 4 'nce8ii 'u d't de 4i 222 L(s9nd 4 '8' nete ,in't(! Ud' nie3 se .o ni .e 1nBu 'tF ? Ah! tic()osu)J Ah! 4ecio u) de t9 4(J ? Des. e cine-i 3o 5'H 1nt e5(! inte )oc't! Vo no32 Di ecto u) A&B-u)ui .( e' co,.)et',ente scos din 6969ni2 ? S'n4o d! neno ocitu) ()'J Ne4u) O.e '6iuni)o n'3')e2 Fostu) .'t on ') 5)este,'tei )o CIAJ Ni,eni nu ne-' d't 3 eod't( 't9t de 4u c(J L' A&B e ' conside 't! cu, s.un M'nDeii! in',icu) nu,( u) unuJ Const't9nd c( F)ush ' )u't )e+(tu ' cu noi! ' .'s't .ontu) 4 'nce8i)o 2 ? Cu ne.utin6(! to3' (7e P i,-Sec et' 2 D'c( este eG'ct cee' ce . esu.une6i! 1nse',n( c( S'n4o d i-' . e3enit .e 4 'nce8i 1n'inte de '-i '.o t' . o. iu)ui s(u P e7edinte2 Nici un ,i)it' ',e ic'n n-' . oced' 'st4e)2 ? S.ui '7' .ent u c( nu-) cuno7tiJ Fi -' s( 4ie! 'st' schi,5( totu)J ? Kn 'cest c'8! c' e 3( sunt o dine)eH insist( Vo no32 C9nd s( (s.und(! 859 n9i te)e4onu)2 ? A)o! 'scu)t222 Ce-e-eH Cu o ,i7c' e 1nce't(! Ud' nie3 .use ece.to u) 1n 4u c(2 F'6' 1i de3enise )i3id(2 ? Kn )'5o 'to u) . o4eso u)ui DB'n5eD s-' . odus o eG.)o8ie2 Inst')'6ii)e 'u 4ost co,.)et dist use2 K7i cu. inse 4 unte' 1nt e .'),e2 ? Inc edi5i)J E ' )ocu) ce) ,'i 5ine .(8it din to't( Uniune' So3ietic(2 A, '. o5't .e son') ,(su i)e de secu it'te2 ? Ni totu7i! du7,'nii no7t i 'u eu7it2 V eun t (d(to H Ud' nie3 c)(tin( din c'.! ne+9nd e3entu')it'te'F ? D'c( '6i 7ti ce . ec'u6ii 'u 4ost )u'te222 Cont o')e! 3e i4ic( i! .e che8i6ii222 P9n( 7i DB'n5eD )i se su.une'2 M'i ,u)t dec9t 't9t! )e ce use chi' e)2 E o c't'st o4( i e.' '5i)(2 I e.' '5i)(J ? D' ' ,'H chestion( ne)ini7tit Vo no32 ? To'te222 to'te c9te 'u 4ost ,ont'te 'u .ie it 1n 4)(c( i2 ? Ni .)'nu i)eH Cu si+u 'n6( c( sei4u i)e 'u e8ist't )' 7oc 7i incendiu2 ? Sei4u i)eH222 AhJ
191

Ud' nie3 sco'se un u )et de tu 5' e! '.oi i85ucni 1nt -un 9s de,entF ? Sei4u i)e 'u 4ost dot'te cu un dis.o8iti3 s.eci')2 E su4icient c' cine3' s( 1nce ce s( )e 4o 6e8e s'u nu,'i s( )e ,i7te din )oc c' un 'cid s( se e3e se 7i s( ' d( docu,ente)e2 I' ce) c' e ' . esc is 'cest siste, de 'utodist u+e e ', 4ost eu2 Eu .e son')J Acu,! Ud' nie3 se,(n' cu o 4i' ( (nit(2 Cut e,u 't! Vo no3 se uit' )' 85uciu,u) )ui2 Kn s49 7it se .oto)i! sco'se o 5'tist( din 5u8un' 7i-7i su4)( 8+o,otos n'su) 1n e'2 ? Sin+u e)e eGe,.)' e ')e ' ,ei c' e ne-'u ,'i (,'s se '4)( )' 5o du) )ui C&o t7DiE! osti e) cu +)'s 1n(5u7it2 Ni,eni nu se . ice.e s( 4'5 ice ')te)e2 Pent u ' 4'ce ' ,' o.e '6ion')(! . o. i' 4iic( ' )ui DB'n5eD! c' e este 7i ce' ,'i '. o.i't( co)'5o 'to' e ' )ui@ s-' 1,5' c't .e su5,' in 1,. eun( cu o echi.( de s.eci')i7ti2 Acu, sunt ,o 6i cu to6ii! s'u c', '7' ce3'222 Ce n(.'st(! ce neno oci eJ Te)e4onu) sun( din nou2 Ud' nie3 idic( ece.to u) 7i-i 4(cu se,n )ui Vo no3 s(-) i' .e ce)()')t2 L' c'.(tu) 4i u)ui! o 3oce . eci.it't( u )' c' s( se 4'c( 'u8it(F ? 222Cu un s4e t de ce's 1n'inte' eG.)o8iei! 1nt e+u) .e son') ') )'5o 'to u)ui 7i ') 5i ou)ui de ce cet' e-. oiect' e ' .( (sit i,o5i)u) c' s( se st 9n+( )' c)u52 P o4eso u) o +'ni8'se o ,ic( ece.6ie cu oc'8i' 'ni3e s( ii 8i)ei s')e de n'7te e2 E) 7i 1nc( doi 'sisten6i 'u ,'i (,'s )' 5i ou2 Sunt sin+u e)e 3icti,e! eGce.t9nd ,i)i6ienii '4)'6i 1n .ost2 Ud' nie3 1nchise 7i c)(tin( din c'.2 ? DB'n5eD ,o t! ce .ie de e .ent u P't ieJ K,. eun( cu L' ,ono3 7i T7enDo! 'sisten6ii s(i! doi 'de3( '6i co,uni7ti2 Pe 3 e,u i! ', 4(cut .' te din 'cee'7i o +'ni8'6ie de Ao,so,o)222 B usc! se 1nc unt( 7i '.(s( .e 5utonu) inte 4onu)uiF ? S( ,i se 'duc( 'nu' u) Ac'de,iei de Ntiin6e2 Vo+'D 17i 4(cu '.' i6i'! .use 3o)u,u) .e 5i ou 7i ie7i2 Di ecto u) A&B-u)ui se '.uc( s(-) (s4oi'sc(! c' '.oi! 4u i5und! s(-) ' unce 1nt -un co)6 ') 1nc(.e ii2 A, 5(nuit euJ DB'n5eD s-' n(scut )' "" 4e5 u' ie222 i' noi sunte, 1n iunieJ ? C ede6i c(222
192

? S' e 1n ochiJ Tic()osu) s-' sinucis! dist u+9ndu-7i o.e ' 7i t9 9nd du.( sine .e sin+u ii o',eni de 7tiin6( c'.'5i)i s( econstituie inte 3en6i'2 AhJ d'V 7tiu c' ,-' t 's 5ine 1n .ie.t cu '7'-8is' )ui . eocu.' e .ent u .(st ' e' sec etu)ui2 T e5ui' s( 5(nui ce3' c9nd 1,i tot 1,.ui' c'.u) cu '.)ic'6ii)e .'7nice ')e in3en6iei )ui2 Acu,! ,'i ,u)t c' o ic9nd! t e5uie s( ecu.e (, dis.o8iti3e)e c' e se '4)( )' 5o du) )ui C&o t7DiEJ Ni c9nd ,( +9ndescF DB'n5eDJ Un dos' i,.ec'5i)! ,e,5 u de .' tid de .'t u8eci de 'niJ Ce cet(to 7tiin6i4ic e,e itJ Me,5 u ') Co,itetu)ui Cent ')J Ah! cu, de-' .utut22! s( 4i 1nne5unit su5itH Ud' nie3 o4t( 7i c)(tin( din c'.F W9cne')( cu 't(222 s'u .o'te su ,en'Bu)222H ? Cu, (,9ne cu 4 'nce8iiH insist( Vo no32 A4)'6i c( CCo,,'nd'nt HouotE ' e 1n dot' e un ,inisu5,' in c' e se .o'te )i.i de coc' )ui C&o t7DiE2 ')e c( ui t',5uchiu i de e3'cu' e 'u 4ost co.i'te du.( ,ode)u) NATO2 C' s( econo,isi, ti,.u) de . oiect' e! 3e8i Do',ne! 'd(u+( ',i ')u) 89,5ind ',' 2 Ud' nie3 t es( iF ? V e6i s( s.une6i c( ' .ute' .(t unde u7o )' 5o dH ? Fi e7te! d'c( nu 1nt9,.in( nici o e8isten6(222 ? D'c( 1nce' c( s( se 'tin+( de C&o t7DiE! scu4und'6i-)J tun( Di ecto u) A&B-u)ui2 ? N-' t e5ui s( 4ie consu)t't Bi ou) Po)itic 1n'inte de ' )u' o ,(su ( 't9t de + '3(H ? C' e Po)it5i ouH )' sunt euJ Vo no3 se c is.(F de d't' 'st'! inte )ocuto u) s(u ,e sese . e' de.' te2 Hot( 1 s(-) 1n4 unteF ? To3' (7e! eu222 ? Ah! 3( o+! )(s'6i co,edi'J Eu sunt ce) c' e co,'nd( 7i! du.( cu, 7ti6i . e' 5ine! Buc(, 'ce)'7i Boc2 Ud' nie3 '6inti 'su. ' ',i ')u)ui . i3i e' unei .(s( i de . 'd(F ? A4)'6i! to3' (7e! c( E3+)ieni Pet o3 ' ,u it 'cu, o o (! d' decesu) 3' 4i 'nun6't '5i' ,9ine2 A ced't ini,'2 Ne3'st'-s' ,'i t (ie7te! 'dic( ,'i su4)(2 Nu se 3' . oced' )' 'uto.sie! nu 3' 4i nici o 'nchet(2 T ei ,edici 'u 7i se,n't 5u)etinu) de deces2
193

Ni'ni' ' 4ost eG.edi't( 1nt -o c)inic( de .sihi't ie! i' cu estu) .e son')u)ui de )' d'ce' totu) e ' 'nB't2 Oe4)e,ito ! 'd(u+(F ? Fune ')ii n'6ion')e! de 5un( se',(2 I' noi doi 3o, ,e +e cot )' cot 1n u ,' sic iu)ui2 A.oi! se .o ni din nou .e u )'tF ? Acu,! eu sunt st(.9nu) 7i 3 e'u 'ce' ' ,(2 Cu e'! 3o, do,in' )u,e'J C' 1,5(t't de un 3is! se ' unc( .e s.'te 1n 4oto)iu! cu ,9ini)e c is.'te .e e8e,(to' e)e .ent u 5 '6e 7i cu ochii 1nchi7i2 C9nd 1i deschise! un )ic( 3ic)e'n 1i Buc' 1n . i3i eF ? Ntiu )' ce 3( +9ndi6i! d' 4i6i .e .'ce2 F 'nce8ii nu 3o e'c6ion' 3io)ent2 Ne 3o 'd es' un . otest o4ici')! 17i 3o eche,' ',5's'do u)! s-' .ute' s( u.( e)'6ii)e di.)o,'tice! noi 3o, i.ost' t(indu-)e 4u ni8' e' de +'8 ,et'n222 ? D' St'te)e UniteH 1) 1nt e u.se Vo no32 ? Oh! de,oc '6ii (7ti' dec'den6iJ Se '+'6( de .'ce c' .(duchii )'6i de 4)ociJ Ki .' ')i8e'8( .9n( 7i si,.)' idee ' unui ') t ei)e' (85oi ,ondi')22 O s( 3ede6i! )uc u i)e se 3o ' 'nB'2 I' noi 3o, .osed' ' ,'2 Acu,! 3( ,u)6u,esc2 Vo no3 se Bu 'se s( . etind( inst uc6iuni sc ise2 Kn )oc de 'st'! 1nc)in( c'.u)F ? O dine)e du,ne'3o'st ( 3o 4i eGecut'te! to3' (7e P i,Sec et' 2 L' c9te3' ,inute du.( ce ',i ')u) .( (sise 1nc(.e e'! Vo+'D '.( u 1n . '+2 S9c9it! Ud' nie3 d(du )' o .' te dos' u) .e c' e) studi'2 ? Ce ,'i eH ? A, t ecut .e )' Cent ')( s( 3(d d'c( 'u ce3' inte es'nt2 Toc,'i . i,ise ( 5u)etinu) s(.t(,9n') de su. '3e+he e ' A,5's'dei A,e ic'ne de )' Os)o2 K,. eun( cu 4oto+ '4ii)e ce)o c' e o 3i8it'se (2 A, d't .este e)e din .u ( 1nt9,.)' e 7i222 ? Ni ce-'i 3 e'H S( ,( ocu. 7i de 4)e'cu i)e 'ste'H Vo+'D 1i 1ntinse un .)ic2 ? Foto+ '4i' 'st' ' 4ost 4(cut( ie i-di,ine'6(2 M-', +9ndit c(-i . e4e '5i) s-o et '+ din co)ec6ie2 Di ecto u) A&B-u)ui des4(cu .)icu)@ 3(89nd ce-i 1n(unt u! sc 97niF
194

? Ast' ne ,'i )i.se'J A.oi! 1nd e.t9ndu-7i . i3i e' c(t e Vo+'D! chestion(F ? N-'i )(s't u ,eH Bo de ou)H ? E-n e+u)(2 Cei de )' Cent ')( nu 3o 5(+' de se',( c( )i.se7te o .o8(2 Cei de )' Os)o nu-) cunosc .e indi3id2 Munc( de utin(F 'u t 'ns,is ce e ' de t 'ns,is 7i cu 'st'! 5'st'2 Ne4iind idio6i! ',e ic'nii 1) 3o 'scunde .e +'+iu 1n 4undu) .(,9ntu)ui2 Adio ' dou' 4oto+ '4ieJ P o5'5i)! )-'u 7i eG.edi't )' ei2 ? Ai 4(cut t e'5( 5un(! 5(iete2 K6i ,u)6u,esc2 Vo+'D ie7i! cu ini,' 1n s( 5(to' e2 Viito u) se 'nun6' 1n cu)o i o8e! .'t onu) nu 4(ce' co,.)i,ente cu un' - cu dou(2 R(,'s sin+u ! Ud' nie3! u.se 4oto+ '4i' 1n .'t u 7i o ' se 1n sc u,ie ' de oniG de .e 5i ou! . i3ind! 4( ( s-o 3'd(! )i,5' Buc(u7( de 4oc 7i h9 ti' c' e se (suce'! c')cin't(! 1n'inte de ' de3eni cenu7(2 ? LotciuD ' t ecut )' occident')i2 De d't' 'st' chi' c( sunte, 1n 'h't2

195

CAPITOLUL XIV
A 4ost de 'Buns un si,.)u te)e4on d't de )' 'e o.o tu) 5'8ei C',. D'3id c'! )' sosi e' )' Pent'+on! S'n4o d s( +(se'sc( to6i co)'5o 'to ii de c' e '3e' ne3oie euni6i 1nt -un' din s()i)e de 7edin6(2 E ' o ' t ei di,ine'6'@ un ce's ,'i t9 8iu! totu) 4usese .us )' .unctF .o te)ico.te u) CSiDo sDME 1,. eun( cu esco t' . i,ise ( o dinu) s( se de.)'se8e 1nt -un .unct situ't )' L0 de ,i)e 3est de do s')' de )' ReMDB'nes@ .o t'3ionu) 'to,ic CS. u'nceE 7i dou( c uci7(to' e .u t(to' e de 'chete u ,'u s( ')ie8e 7i e)e 8on' 1n 3ite8( ,'Gi,(! (,9n9nd 1ns( )' o dist'n6( ,'i ,' e! 1n '7te.t' e' inst uc6iuni)o ! i' o + u.' e de s. iBin )o+istic 3' idic' 'nco ' de )' No 4o)D )uni2 Kn s49 7it CRo))Md' DE s-' t e8it c( i se ,odi4ic(! .ent u ' dou' o' (! di ec6i'! o din c' e )-' )(s't .e C)i44o d! co,'nd'ntu) )ui! cont ' i't 7i nedu,e it2 ? M' ii no7t i 7e4i ' t e5ui s( 7tie ce 3o 2 &(si, un su5,' in so3ietic2 BunJ Ni se s.une s( )(s(, totu) 5')t( 7i! d e.t . i,(! ni se o4e ( o .'t u)' e .e )9n+( ' hi.e)'+u) Fe oe2 BunJ Adic( ,'i de + '5( (uF 'dio +'+icu6e)e de )' No 4o)DJ I' 'cu,! .o4ti, 7i 4( c')e-nto' s(! d' st ict o. it s( ne '. o.ie, de su5,' inu) es.ecti3 )' ,'i .u6in de dou(8eci de ,i)e ,' ine2 ? A 1n6e)e+e 1nse',n( ' te su.une! cu, s.une' 7i se 3ito u) ()' hindus! e.)ic(! 4i)o8o4ic! V's[ue82 Knt e ti,.! ', i,. esi' c( ' t e5ui s( 4i, 4o' te 'ten6i )' 3e+he' 'custic( .'si3(2 ? Ai! c' 1ntotde'un'! d e.t'te! Ric' do2 Knt -'de3( ! s-' .ute' s( de3in( inte es'nt2 V's[ue8 89,5i! 1nc edin6't c( d'c( eGist( 3 eun dedesu5t! CLucDM Bi))E 1) 3' desco.e i ne+ e7it2 C9te3' o e ,'i t9 8iu! ti,onie u)-7e4 Red+ '3e se,n')' 8+o,ot de e)ice2 Se,n(tu ' 'custic( ' 4ost o56inut( )' e.e8e')(F un .o t'3ion 4 'nce8! ti. CCh' )es de &'u))eE 7i dou( 4 e+'te2

196

? I'-n te uit(J eGc)',( C)i44o d2 Ie i! SITREP" ne 'nun6'se . e8en6' du,ne')ui! c' 7i ' unui .o te)ico.te so3ietic )' sud de I )'nd'2 D'c( to't( 'ce'st( )u,e 5un( se 'dun( 1n 'ce)'7i )oc cu CS. u'nceE! CSiDo sDME 7i estu) 5'ndei! 3o, '3e' .' te de o 'de3( 't( t ece e 1n e3ist' n'utic( inte n'6ion')(2 De n-' 4i 1ns( ce3' ,'i + '3! 'd(u+( e) ede3enind se ios2 A.(s( .e 5utonu) '.e)u)ui +ene ')F ? M' e 5(+' e de se',(! 5(ie6iJ Ve+he'6i 1n to'te di ec6ii)e c' 7i cu, sco u) ' 4i de )-0 1n ,eciu) cu CA ,ME/ )' t ei ,inute 1n'inte' 4)uie u)ui 4in')J Nu ,'i .u6in int i+'6i e 'u 7i o4i6e ii de St't-M'Bo euni6i 1n s')' de 7edin6e2 S'n4o d '7te.t( c' ,(su i)e .ent u int ' e' 1n dis.o8iti3 ' n'3e)o s( 4ie e)'5o 'te! '.oi o4e i 7i c9te3' eG.)ic'6iiF ? Do,ni)o ! i't( c' e-i situ'6i'F un su5,' in so3ietic! du.( to'te . o5'5i)it(6i)e un SAPR de ,' e c')i5 u! c)'s' CTM.hoonE! con4 unt't cu se io'se . o5)e,e! s-' '7e8't .e 4undu) ,( ii 1n 'cest .unct222 A,i ')u) 1) indic( .e h' t' de .e e)e! du.( c' e u ,(F ? Ru7ii 'u eG.edi't o i,.o t'nt( 4o 6( n'3')( s(-i 3in( 1n 'Buto 2 Du.( o . i,( esti,' e! e' ' .ute' sosi )' 4'6' )ocu)ui 1nce.9nd de ,9ine2 C's' A)5( ne-' . esc is s( o5se 3(,! 4( ( 1ns( ' inte 3eni o i '-i st9nBeni2 Deci! .9n( )' noi o dine! t e5uie s( 4'ce, 'ct de . e8en6( 7i 't9t' tot2 Su5,' inu) e 1n '.e)e inte n'6ion')e! i' ,' e'! 3-o e.et! '.' 6ine tutu o 2 Res nulliusL2 Kn consecin6(! ei 'u tot d e.tu) s( 'c6ione8e222 i' noi s( ne uit(, cu, 4'c2 Aten6ieF s( 4ie e3it't o ice 'ccident! ,'i ')es )' su 3o)' e' 8onei2 A7 do i! totu7i! s( 3( 't '+ 'ten6i' 'su. ' 4'.tu)ui c( .o8i6i' su5,' inu)ui e destu) de 'no ,')(F nu eGist( nici o '6iune de o din t'ctic c' e) s( se +(se'sc( 'co)o unde se
R'.o t cotidi'n 'su. ' situ'6iei t'ctice dint -o 'nu,it( 8on( <n2'2=2 Meciu) 'nu') de 4ot5') <',e ic'n= 1nt e A ,'t' de usc't 7i M' in( . i)eBuie7te de 4iec' e d't( 3i4o o'se .'siuni 7i ciocni i ho,e ice! c'.ti39nd to'te Fo 6e)e ' ,'te ')e SUA <n2'2=2 L Te ,en Bu idic <din d e.tu) o,'n= dese,n9nd un 5un 'su. ' c( ui' nu eGist( d e.tu i de . o. iet'te <n2t2=2
/ "

197

+(se7te2 Este 7i ,oti3u) .ent u c' e sunte, d'to i s( 4'ce, 4'6( o ic( ui e3eni,ent ne. e3(8ut2 Ast' ' 4ost totu)2 Knt e5( iH Un t9n( c(.it'n-co,'ndo idic( de+etu)F ? Cu, t e5uie . i3it( . e8en6' unui .o t'3ion 4 'nce8 1n 'ce'st( .' te ' At)'nticu)ui de No dH U ,e'8( s( coo.e (, cu e)H S'n4o d '3u o u7o' ( e8it' e! '.oi (s.unse! cu,.(nindu-7i cu3inte)eF ? F 'nce8ii sunt ')i'6ii no7t i! d' nu ,'i 4'c .' te de ,u)t din o +'ni8'6i' inte+ 't( ' NATO2 Kns(! du.( cu, 7ti6i! schi,5(, cu ei in4o ,'6ii2 Kn c'8u) de 4'6( CCh' )es de &'u))eE se '4)( 1n )' + de 3 eo 8ece 8i)e! 1n consecin6(! cu ,u)t 1n'inte' desco.e i ii su5,' inu)ui so3ietic2 T9n( u) o4i6e insist(@ ? D' su5,' inu) )o rescue CCo,,'nd'nt HouotEH Nu se '4)( 7i e) .e unde3' 1nt e Sc'.' F)oP 7i H')i4'G! cee' ce-) .)'se'8( .e o t 'iecto ie ide')( 1n e3entu')it'te' unui C.escuitE! nu-i '7'H S'n4o d i85uti s( sto' c( din e) un 89,5etF ? Tu neu in'u+u ')! ',ice2 M' 4' e . e8ent't( c)ien6i)o .oten6i')iJ P' isu) ' e 1n .e ,'nen6( ne3oie de de3i8e! de . e4e in6( do)' iJ I85ucni ( 9sete! 1nco d' e' dis.( u2 A,i ')u) . o4it( de oc'8ie c' s( ,'i de' c9te3' di ecti3e e4e ito' e )' 3e+he' 'custic( 7i t 'ns,isiuni! '.oi idic( 7edin6'2 Du.( c9te3' o e de so,n Cciu.iteE! S'n4o d 17i 4(ce' du7u)! c9nd se 'u8i sun9nd te)e4onu) din 5i ou2 Kn4(7u 9nd un . oso. 1n Bu u) 7')e)o 7i inund9nd .' chetu)! se + (5i s. e '.' 't! d' ! .9n( s( idice ece.to u)! sone i' se o. i2 B)este,9nd! se 1nto' se 1n 5'ie 7i! toc,'i c9nd is. (3e' cu 'su)! te)e4onu) 859 n9i din nou2 De d't' 'st' e ' .e ci cuitu) s.eci')! ce) c' e se te ,in' 1n se t' u) 5i ou)ui2 ? Aici S'n4o d2 Ascu)t2 ? Aici B oPn2 A, nout(6i2 ? Ei! 5 '3oJ A, 7i eu2 ? O2A2 Pot s( 3( 3(d de di,ine'6(H ? L's(-,( s(-,i t '+ su4)etu)2 M-', cu)c't 1n 8o i 7i '5i' ,', scu)'t2 Kn .)us! ,i-e o 4o',e de )u.2
198

? Kn c'8u) (st' 3( in3it s( )u(, ,icu) deBun )' un sea-food* unde ', ,9nc't )un' t ecut( cu M' tM 7i C)' D2 E ')(tu i de222 ? Ntiu unde e2 S( 8ice,! .este un ce's2 S'n4o d t 'se .e e) )' e.e8e')( o c(,'7( cu ,9neci scu te 7i o .e eche de .'nt')oni su56i i2 Se 1nd e.t' s. e +' 'Bu) s(u .e son') c9nd 1) . inse din u ,( un '+hiot'nt2 ? Medicu) 7e4 ') S.it')u)ui Mi)it' din Bethesd'/ ' sun't ,'i 'dine'o i2 Knt uc9t n-'6i (s.uns! ' insist't s( )u'6i )e+(tu ( cu e) 1nt e o e)e "" 7i "/2 Kn ,o,entu) de 4'6( o.e e'8(2 I't(-i nu,( u) de te)e4on2 A,i ')u) 1ndes( 5i)etu) 1nt -unu) din 5u8un' e! 1nt e59nduse c', ce-' .ute' do i de )' e) captain-sur'eonB & 'h',2 Bun! o s( 3'd( 'st' ,'i t9 8iu2 D'3id B oPn '3e' . io it'te2 Ci cu)'6i' .e 'utost 'd( e ' '. o'.e nu)(2 Ce ne' o .)o'ie ,( unt(! 4(c9nd 5etonu) )unecos! d' ne.ut9nd s( ')un+e 8(du4u) c' e co.)e7ise e+iune'2 D(du d u,u) 'e u)ui condi6ion't 7i eduse 3ite8'2 Rest'u 'ntu) '3e' 7i e) 'e condi6ion't2 Condensu) c' e se st 9nsese .e +e',u i 'scunde' .eis'Bu)! d' ',i ')u) nu 3enise 'ici s( 'd,i e n'tu '2 D'3id B oPn 1) '7te.t' )' o ,'s( et 's(! 1nt -un co)6 ') )oc')u)ui! cu4und't 1n )ectu ' . esei2 Tit)u i de o 7chio'.( 'nun6'u c e7te e' su5st'n6i')( ' cu su)ui do)' u)ui2 O( indu-) .e S'n4o d! di ecto u) 'dBunct ') CIA 17i 1,.(tu i 8i' e)e2 Cei doi se inst')' ( 1n 4'6' unui .)'tou cu 4 ucte de ,' e! s. e ,' e' 5ucu ie ' ',i ')u)ui! c' e 'do ' 'cest 4e)2 C9nd i se .( u c( o's.ete)e s(u s-' +hi4tuit 1nde'Buns! B oPn 't'c(2 ? T 'ns4u+u) nost u ' sosit2 D't d 'cu)ui ti.u)J O ,o'c( de .'t on . es5ite i'n! d' ce T' tu44eJ A5i' de5' c't )' L'n+)eM! )' dou( di,ine'6'! 7ti6i ce ' . etins 1n'inte' o ic( ui inte o+'to iuH ? O d',(2 ? A6i c97ti+'t )o8u) ce) ,' eJ D' 7ti6i ce 4e) de d',(H
Rest'u 'nt s.eci')i8't 1n scoici! .e7te! t ucte de ,' e etc2 <n2'2=2 CN'3') Hos.it') din Bethesd'E <1n '. o.ie e de >'shin+ton= se 5ucu ( de o e.ut'6ie ,ondi')(! .e 4ect Busti4ic't( <n2'2=2 L Medic-7e4 din c'd e)e M' inii! + 'd echi3')9nd .e 'ce)' de co,'ndo <n2'2=2
/ "

199

? D'3e! ', 7i eu )uc u i i,.o t'nte s(-6i s.un2 Scute7te,(! '7'd' ! de .e 3e siuni)e seGu')e ')e 'cestui indi3id2 ? Voi', nu,'i s( 3( 4'ce6i o ideeF ' ce ut o ne+ es(2 Mi-' 4i .)(cut s( 3(d ,ut ' )ui Ro5e tson222 ? Nu 7tiu cine-iJ i-o t(ie S'n4o d! c' e 1nce.use s( se ene 3e8e2 ? E nou )' A+en6ie2 E) e )i,5utu) c' e )-' ')e t't ie i .e ,' e)e .'t on! te)e4on9nd di ect )' C',. D'3id2 Knne5unit )' +9ndu) c( t e5uie s-o 4'c( .e codo'7' 7i ne7tiind cu, s( . ocede8e! ,-' scu)'t din .'t2 A)t,inte i! un 5(i't de is. '3(! iute )' ,inte! eGce.t9nd .u it'nis,u) )ui2 EG.)ic'5i)! descinde din .e)e inii co5o 96i de .e co '5i' CM'M4)oPe E2 Atunci! ', . e)u't eu 7t'4et'F i-', s.us +'+iu)uiF de 'co d cu 4u4'! d' 3 e'u! 1n schi,5! un se ios 'conto2 ? Re8u)t'tu)H ? Do,nu)e ',i ')! ti.u) ,-' )(s't .'4J Knchi.ui6i-3( c(! du.( s.use)e )ui! Ud' nie3 ' . oiect't nici ,'i ,u)t nici ,'i .u6in dec9t 's'sin' e' )ui Pet o32 P o. ii)e-i cu3inteF Ce)i,in' e' 4i8ic(E2 Roi' t ecut(! 1n cu su) unui dineu inti,! P i,u)ui Sec et' 7i in3it'6i)o s(i - . int e c' e doi ,' e7')i - u ,'u s( )e 4ie se 3ite ic e ne+ e ot (3ite2 Ce) c' e ' ,ont't 1nt e'+' o.e '6iune! de )' A )' O! ' 4ost chi' o,u) nost u2 Nu,'i c(! .)'nu) ' e7u'tF E3e+heni Pet o3! so6i' 7i in3it'6ii sunt 5ine,e si2 D9ndu-7i se',' c( Ud' nie3 nu-i 3' ie t' e7ecu)! s-' + (5it s-o i' din )oc 7i s( ne o4e e se 3icii)e! s.e 9nd c(222 S'n4o d 1) 1nt e u.seF ? St'i o c)i.(2 C9nd ' .( (sit indi3idu) du,it')e te ito iu) Uniunii So3ieticeH ? A)')t(ie i2 ? Ei 5ine! e 1n 1nt9 8ie e cu un (85oi ,ondi')2 ? Cu, '7'H ? Te ,in( ,'i 1nt9i ce 'i de s.us2 O s( 3o 5esc du.( 'cee'2 Du.( cu, 6i-', co,unic't 7i )' te)e4on! sunt 7i eu 1n .osesi' uno nout(6i2 B oPn 'cce.t( cu un o4t'tF ? Cu, do i6i! do,nu)e ',i ')2 A7'd' ! d'c( Pet o3 t (ie7te 1nse',n( c( ic e)e ne+ e ot (3ite 'u )u't '))( c')e2 B(nui6i cu,3' c' eH
200

? Acee' ' unui su5,' inH ? EG'ct2 Echi.'Bu) n'3ei ' 4ost ot (3it din + e7e')(2 Kn'inte de ' dis.' e! t 'ns4u+u) nost u ' e4ectu't o 'nchet(2 ? Acu,! 7ti6i tot c9t 7i ,ine222 5' ', chi' i,. esi' c( ce3' ,'i ,u)t! conchise di ecto u) 'dBunct ') CIA2 ? Knt -'de3( ! 4'.te)e se )e'+(2 Deci! su5,' inu) se nu,e7te CA,i ') &o t7DiE2 E ', un Bune c(.it'n-co,'ndo c9nd ' (.os't to3' (7u) &o t7Di2 T e5uie s-o s.un! un ,' e ,' in' 2 E) e ce) c' e ' 4(u it 4)ot' )o de SAPR-u i2 I' s.une-,i! . esu.un c( )-'i sun't .e nou) nost u . ieten 4 'nce8H ? E3ident2 ? Ce 6i-' (s.unsH ? C( 8' u i)e 'u 4ost ' unc'te! c( su5,' inu) CCo,,'nd'nt HouotE ' sosit! . o5'5i)! 1n cu su) no.6ii )' 4'6' )ocu)ui 7i c( '+en6ii )ui n-'u c9tu7i de .u6in ne3oie s( 4ie 1,.in7i de )' s.'te2 ? Ei 5ine! sun(-) din nou 7i s.une-i c( F)ush ' .us ,9n' .e te)e4onu) o7u222 ? Ce-eH E)222 ? A de7e t't tot s'cu)! 5(t 9ne D'3e2 EG'ct de ce ,( te,e',2 CS( s')3(,! u,( )' u,( ! su5,' inu) du,ne'3o'st (J! etc2 etc2 I-' d't )ui Ud' nie3 .9n( 7i .o8i6i' eG'ct( ' n'3ei2 ? De ce )ui Ud' nie3H D' Pet o3H ? Se .' e c( Pet o3 e + '3 5o)n'3! s'u c', '7' ce3'2 Knt -un cu39nt! Ud' nie3 e ce) c' e 'si+u (! )' o ' 'ctu')(! inte i,'tu)2 ? Knse',n( c( ' ecidi3'tJ ? Nu 7tiu2 Ce t e c( Pet o3 se '4)( scos din ci cu)'6ie .ent u un ti,. nedete ,in't2 ? Ud' nie3 )' .ute eJ Nu ,i se .ute' 1nt9,.)' ce3' ,'i (u2 ? Ani,')u) n-' st't cu ,9ini)e 1n s9nF dou( ' ,'de so3ietice se 1nd e'.t( 'cu, c(t e do s')' de )' ReMDB'nes2 P i,' 3' sosi ,9ine! )uni2 S'te)i6ii no7t i )e-'u 4oto+ '4i't c'.-co'd(2 Nu 'u 1n co,.onen6( nici o unit'te s.eci')i8't( 1n 'Buto ' e' su5,' ine)o '4)'te 1n de4icu)t'te! d' Vo no3! c' e-7i cuno'7te ,ese i'! ' t i,is cu si+u 'n6( )' )ocu) '3' iei un su5,' in rescue2 Nti, c( so3ieticii .osed( '7' ce3'2 Din 4e ici e! ,'i .u6in .e 4o ,'nt 7i ,'i .u6in '.id dec9t ce) ') 4 'nce8i)o 2 O icu,! 1ns(! n-'u ne3oie s(-) '7te.te c' s( t i,it( sc'4'nd i
201

.ent u identi4ic' e' )ui C&o t7DiE 7i chi' .(t unde e' )' 5o d2 C' s( nu ,'i s.un c(! d'c( CCo,,'nd'nt HouotE se '4)( 1n . e'B,(! 3' 4i ine3it'5i) detect't 7i i8+onit2 B oPn t 9nti c9te3' 1nBu (tu i 8d '3eneF ? P' 'noicu) (st' de Ud' nie3 e 1n st' e s( o done scu4und' e' )uiJ ? Din .(c'te! e 1nt -'de3( 1n st' e2 ? Ni-n c'8u) (st'! ce 4'ce,H ? Aici e to't( d ','2 A8i-no'.te! Re e,M F)ush e ' 't9t de de8o ient't! 1nc9t ,i-' d't ,9n' )i5e (! d' nu-,i 3' .e ,ite niciod't( s( i.oste8 't9t' 3 e,e c9t n-' 4ost 't'c't( nici o n'3( ',e ic'n(2 ? Kn c'8u) (st'! totu) s-' dus d 'cu)uiH ? Po'te c( nu2 Ve8i! ,' e' no'st ( 7'ns( e c( u7ii i+no ( i,.)ic' e' 4 'nce8i)o 1n to't( 'ce'st( '4'ce e2 S.e c' es.ect'ti3' .e c' e ', o don't-o 4o 6e)o no'st e s(-i 1nt( e'sc( 1n c edin6' c( sunt sin+u ii c' e se ocu.( de su5,' in222 ce) .u6in .9n( 1n ,o,entu) 1n c' e-) 3o )oc')i8' .e CCo,,'nd'nt HouotE D'te 4iind condi6ii)e ,eteo in4ecte din 8on(! s-' .ute' s( c97ti+(, c9te3' o e2 ABut(-ne 1ns( Du,une8eu c' 4 'nce8ii s( nu se ,oc(ie 7i222 s( dis.' ( 1n'inte de ' 4i e.e '6i2 S'n4o d se idic(F ? Te)e4one'8(-i o,u)ui du,it')e 7i eG.)ic(-i222 F(cu un se,n che)ne u)uiF ? Not'! te o+2 B oPn . otest(@ ? Nici 3o 5(2 Sunte6i in3it'tu) ,eu2 A,i ')u) 4(cu un +est de e4u8 7i se scotoci du.( c' te' de c edit@ od't( cu e'! sco'se din 5u8un' 7i o h9 tiu6( ,ototo)it(2 ? H'itJ T e5ui' s( sun )' s.it')u) M' inei2 E dou(s. e8ece 4( ( un s4e t! toc,'i )' 6'nc2 A7te'.t(-,(! e o chestie de c9te3' ,inute2 S'n4o d e3eni '. o'.e i,edi'tF ? M( 3 e' un 5o)n'32 E .e ,o' te2 Un 4ost o4i6e ') M' inei B'.one8e2 ? Un B'.one8H Inte n't )' Bethesd'H ? E un c'8 cu totu) s.eci')2 T't' ,i-' 3o 5it de e)2 T e5uie s( ,( duc2 L' e3ede e 7i ,u)6u,esc .ent u ,icu) deBun2
202

T't() )ui S'n4o d! e ou ') (85oiu)ui din P'ci4ic! ie7ise )' .ensie cu + 'du) de 3ice',i ')2 Doi 'ni ,'i t9 8iu! o e,5o)ie .une' c'.(t 8i)e)o s')e2 Ro5e t 1) ido)'t i8'se 7i! de c9te o i e ' con4 unt't cu c9te o . o5)e,( ,'i deose5it(! se 1nt e5' 1ntotde'un'F Cce-' 4i 4(cut t't' 1n )ocu) ,euHE Ni! de 4iec' e d't(! so)u6i' e ' ce' 5un(2 Kn 'ce' 8i! duc9ndu-se s(-) 3'd( .e B'.one8! t (i' din nou cu i,. esi' c(-i u ,e'8( .o3'6'2 Kn ti,. ce u)' s. e s.it')! 'u8e' .' c( 3oce' .'te n( isto isindu-i eGt 'o din' ' .o3este ' c(.it'n-)ocotenentu)ui NosuDe A'nno2 CE ' .e )' 1nce.utu) )ui 'u+ust "#;*2 Pe 'tunci! co,'nd', un .o t'3ion2 St 9ns 1n c)e7te! i,.e iu) So' e)ui-R(s' e 'do.t'se o nou( t'ctic(! so)u6i' su. e,( .ent u ' 1nt9 8i' ine3it'5i)u) s49 7it2 Tine i .i)o6i 4'n'tici se n(.uste'u 'su. ' n'3e)o no'st e! d' ! 1n )oc s(-7i )'nse8e 5o,5e)e! se 8d o5e'u! od't( cu e)e! de .un6i2 Li se s.une' A',iD'8e2 Din 4e ici e! '.( ' e' no'st ( 'nti'e i'n( do5o ' un ,' e nu,( 1n'inte de s(39 7i e' 't'cu)ui-sinucide e2 Unii! 't9nd o5iecti3u)! .ic'u 1n ,' e2 D' e 'u 7i ')6ii c' e . o3oc'u .ie de i 1nse,n'te2 Kn 'ce' di,ine'6(! '.uc'se (, s( '3e, .' te de c9te3' 't'cu i de 'cest +en 7i tun' ii ,ei o56inuse ( d e.tu) s( .icte8e cinci! d '.e)e B'.one8e .e 6e3i)e tunu i)o )o 2 Deod't(! cu .u6in 1n'inte de . 9n8! '.' e un '3ion! unu) sin+u 2 O5u '! 4i e7te! cu so' e)e 1n s.'te! c' s(-i st9nBene'sc( .e ochito ii A2A2 Se n(.uste' 'su. ' n'3ei 'ido,' unui hu)t'n c' e 7i-' ')es . 'd'2 K) u ,( e', cu 5inoc)u)F 3ene' 1n .ic'B . int e eG.)o8ii! ,inuscu) .unct s. e c' e con3e +e'u d9 e)e de 4oc ')e . oiecti)e)o no'st e t 'so' e2 O schiB( i-' s,u)s o 5uc't( din . o4undo 2 O )o3itu ( )' 6int( i-' sec6ion't ' i.' d e'.t(2 Nu 7tiu! 8(u! . in ce ,i 'co) i85ute' s(-7i ,'i conduc( '.' 'tu)J K) 3ede', cu, c e7te 1n ocu)' ! cu, c e7te 1nt un'222 1nd e.t9ndu-se di ect s. e .unte' de co,'nd( .e c' e ,( '4)',2 T e5uie s(-6i ,( tu isesc! d '+( Bo55M! c( ,( cu. insese o s49nt( s.'i,( 7i i e8isti5i)' do in6( s-o 7te + unde3' )' 'd(.ost2 K,i ,estec', chePin+-+u,-u)! u+9ndu-,( )ui Du,ne8eu c' 5(ie6ii din Bu s( nu e,' ce c9t ,i-e de 4 ic(2 He))is! secundu) ,eu! un ,onu,ent de c'),! ' ,o ,(itF
203

XD't 1n ,(-s'! 5'st' du)JY Un nou i,.'ct cut e,u ( '3ionu) c' e int ( 1n +)is'd(! d' .e cut( nu .unte' de co,'nd(! ci ce' de )' .u.'! 1nc ust9nduse@ )ite '),ente 5i+(2 C' . in ,inune! 5o,5' nu eG.)od(! 'st4e) 1nc9t ni,eni n-' .ie it! i' 1nce.utu) de incendiu ' 4ost )ichid't .e )oc d'to it( cu 'Bu)ui unei echi.e de .o,.ie i c' e! 1n )oc s( 'c6ione8e din ni7e)e . otecto' e de .e ,' +ine' .un6ii de 85o ! s-'u e.e8it di ect )' '.' 't cu eGtincto' e)e )o cu s.u,(2 Nu 7tiu eG'ct ce ,-' '.uc't! d' ! o don9ndu-i )ui He))is s( . ei' co,'nd'! ,-', n(.ustit! )' 1ndu-,i! s. e .unte' de 85o 2 A3ionu) B'.one8 e ' 'cu, o + (,'d( de 4i' e (sucite 7i 4u,e+9nde2 Kn c' )in+(! ' c( ei cu.o)( de .)eGi+)'s 4usese .u)3e i8't(! .i)otu)! 4( ( c'sc(! cu 4 unte' 1ncins( cu un 5'tic ')5! 8(ce' . (5u7it .e sc'unu) )ui! e6inut de centu i)e de si+u 'n6(2 A.' ent! '. o.ie e' de e) nu . e8ent' nici un .e ico)2 Totu7i! ni,eni nu isc' s-o 4'c(2 M' in' ii ,ei se st 9nsese ( 1n ce c! )' o' ec' e dist'n6(! 4'scin'6i 7i ', citit 1n . i3i i)e )o ! de o5icei .)ine de 1n3e 7un' e c9t ti,. 6ine' 'c6iune'! ce3' ce 'duce' ' u)ui e2 De ce! se 1nt e5'u ei .ese,ne! s( ,'i d'i do3'd( de 't9t' 5 '3u ( c9nd! c' s( 8ice, '7'! 1n4 9n+e e' e consu,'t(H Ced9nd unui i,5o)d su5it! ,-', c(6( 't .e ' i.' '3ionu)ui! ,'i eG'ct .e ciotu) ei 7i ,-', '.)ec't .este .i)ot2 Inc edi5i)! d' B'.one8u) nu e ' ,o t! nici ,(c' nu-7i .ie duse cuno7tin6'2 Ochii )ui .ie8i7i ,( 4iG'u cu 't9t' dis.e ' e! 1nc9t! 4( ( s( ,( +9ndesc! i-', 1ntins ,9n'2 A5i' 'tunci ', o5se 3't .isto)u) .e c' e-) 1nd e.t'se s. e ,ine! 6in9ndu-) )i.it de 7o)d2 Mi-', sto.'t +estu)! (,9n9nd 1nc e,enit2 P o5'5i) ' )u't ne,i7c' e' ,e' d e.t un 'ct de cu 'B! de s9n+e ece! 7tiu euH Ce t e c( ' )(s't 5 '6u) 1n' ,'t s(-i )unece .e )9n+( co'.s' 1ns9n+e 't(! continu9nd s( ,( 4iGe8e cu . i3i e'2 O )'c i,( i se . e)inse de-' )un+u) o5 '8u)ui2 N-' o.us nici o e8isten6( c9nd )-', de8' ,'t! cu 5)9nde6e! 1n'inte de '-,i st i+' 5(ie6iiF XO 5 'nc' d(! '.idJ Sco'te6i-) u7u e)JY Un ce's ,'i t9 8iu! ,edicu) 7e4 ' t i,is .e .unte' de co,'nd( .e unu) din 'sisten6ii )ui c' s(-,i de' '.o tu)2 De e,o6ie! t9n( u) 's.i 'nt se 59)59i'F
204

Nici nu ,'i 7tiu c9te 4 'ctu i2 Medicu) 7e4 )-' . e3enitF XO s( 3( do' ( 4o' te t' e! n-'3e, 1ncot o! .ent u c( n-'6i su.o t' o 'neste8ie +ene ')(Y2 L' c' e B'.one8u) ' (s.uns! 3o 5e' 5ine en+)e8'F XV' 4i . i,' .ede'.s( .ent u + e7e')' s(39 7it( ne1nde.)inindu-,i ,isiune'Y2 Au t ecut .'t u 8i)e 1n'inte de '-) .ute' t 'ns4e ' .e o n'3(s.it')2 De')t4e)! dis.une', 7i )' 5o d de un echi.',ent chi u +ic') de . i,' ,9n(2 L-', 3i8it't de c9te3' o i2 R(,9ne', unu) 1n 4'6' ce)ui)')t ,inute 1n 7i 4( ( s( sco'te, o 3o 5(2 M( studi' cu un soi de .e .)eGit'te 1n . i3i e2 Nti', c( su4e ( 't oce2 Pe Bu,(t'te din co . '3e' ' su i de + 'du) t ei2 Niciod't( 1ns( un +e',(t2 L' ' t ei' 3i8it(! .e c9nd d(de', s( ,( idic! )-', 'u8it ,u ,u 9ndF ,u)6u,esc2 Desco.e ise (, . int e s4( 9,(tu i)e '3ionu)ui s'5i' )ui de s',u 'i! o 'de3( 't( ,inune! cu si+u 'n6( 4o' te 3eche2 D(duse, o din s( 4ie '7e8't( .e o ,(su6(! ')(tu i de .'t 1nc9t s-o .o't( 3ede' 5ine! d' s( nu .o't( 'Bun+e )' e'2 Kn 8iu' .)ec( ii! 'nun69ndu-) c( 3' 3eni un e)ico.te s(-) i'! ,i-' 3o 5itF XE o cinste! do,nu)e co,'nd'nt! s( 4ii 1n4 9nt de un senio ') ,( ii2 De 'ici 1nco)o! 3oi 'cce.t' 1n+ iBi i)e du7,'ni)o ,ei2 Cu! ecuno7tin6( chi' .ent u ' 4i '.oi '.t s(-,i cu , 3i'6' 1n ,od ono '5i)2Y E ', (sco)it2 Cu, s(-) 'nun6 c( 6' ' )ui c'.itu)'se du.( ce dou( o '7e 4usese ( dist use de 5o,5e)e 'to,iceH A, 4(cut-o cu, ,-', . ice.ut2 XR'.oni' 7i St'te)e Unite 'u 'n+'B't t 't'ti3e de .'ce2 D'c( Du,ne8eu 3-' 'co d't .utin6' de ' su. '3ie6ui! nu c ede6i c(! 1n . e8ent! d'to i' 3( i,.une s( cont i5ui6i )' econst ui e' 7i en'7te e' P't ieiHY XA7'd' ! ', 4ost 1n3in7iY ' sus.in't e)! 1nec't de .)9ns2 XSin+u u) 1n3in+(to t e5uie s( 4ie o )u,e i85(3it( de su4e in6e2 Sunt si+u c( noi! ',e ic'nii! 3o, 4i c'.'5i)i s( nu ne )(s(, do,in'6i de senti,entu) 3icto iei 7i s( 3( 1ntinde, ,9n'Y2 Do',ne! ce t9,.enii .ute', s( 1nd u+J S( )e 1ntinde, ,9n' du.( to'te o o i)e s(39 7ite de ' ,'te)e Mi,ado"-u)uiJ Ade3( u)
"

Tit)u .u t't de 1,.( '6ii R'.oniei <n2t2=2

205

e c( nu-) .ute', 'soci' 1n nici un 4e) .e NosuDe A'nno cu to'te 'ceste c i,e2 E)! e) e ' un c'3')e 4( ( . ih'n(2 De 'cee'! e.)ic' )ui ,-' ui,it 7i ,'i ,u)tF XA7' cu, '6i 4(cut 1n '3ionH Din ,i)(HY Ce) ,'i su . in8(to e ' tonu)F un ',estec de i onie! de condescenden6(! .o'te chi' de dis. e62 Kn'inte de '-7i 1nto' ce c'.u) - 't9t c9t 1i 1n+(dui'u .'ns',ente)e - ', c e8ut chi' c( disce n 1n . i3i e' )ui un )ic( de u (2 Au t ecut dou( s(.t(,9ni2 Du.( o s.ect'cu)o's( de,onst '6ie de 4o 6( 1n )' +u) c'.it')ei ni.one! ne-', 1nto s )' 5'8' no'st ( de )' H'P'ii2 Od't( te ,in')e ,'ne3 e)e 7i 1nde.)inite co 3e8i)e o4ici')e! )-', in3it't .e He))is s( cin(, 1,. eun( )' XO44ice Vs C)u5Y din Pe' ) H' 5ou 2 Kn ti,.u) ,esei! i-', e)'t't u)ti,' ,e' discu6ie cu B'.one8u)2 C edinciosu) ,eu secund ' eGc)','tF XC ed c( 3( 1n7e)'6i 1n cee' ce-) . i3e7te! do,nu)e co,'nd'nt2 Od't( d'to i' 4'6( de P't ie 1,.)init(! ,'+ni4ic chi' ! A'nno ' .us c'te+o ic c uce t ecutu)ui2 Docto u) )-' 3(8ut '8i du.(',i'8(! ,e +9nd s(-i 3i8ite8e .e (ni6ii no7t i de .e n'3'-s.it')2 Ti.u) e 4o ,id'5i)J I-' cuce it .e to6i ,edicii! 5' ,'i +(se7te esu se 7i .ent u ' 5 od' ,'d i+')u i in4i ,ie e)o 2 Nu 3o 5e7te dec9t des. e 3iito u) econo,ic ') R'.oniei! s.e ( s( 3in( )' noi c' s( ne studie8e ,etode)e 7i! 1n 'ce'st( .e s.ecti3(! 1n3'6( un ,'Gi,u, de eG. esii idio,'tice! chi' 7i ' +otice2 R'.one8u) (st'! c ede6i-,(! e O2A2Y2 L-', c e8ut! 5' ', 7i 1n'int't un '.o t s.eci')2 Fin'),ente! ',i ')u)-co,'nd'nt! '. eciindu-i cu 'Bu) 7i 1nc9nt't de st' e' )ui de s.i it! ' decis c( NosuDe A'nno! c(.it'n-)ocotenent 1n ,' in' I,.e i')(! 3' 4i 'd,is! de c9te o i o 3' ce e! s( . i,e'sc( 1n+ iBi i ,edic')e 1n s.it')e)e '.' 6in9nd de US N'3M2 C', tot .e 'tunci! ', 4ost '3'ns't cont '',i ') 7i ', .utut s( 3( e+(sesc! .e tine 7i .e ,'ic(-t'2 U)te io ! c' ie ' ,e' ' .endu)'t 1nt e Pent'+on 7i F)ot' At)'nticu)ui2 Nu )-', e3(8ut niciod't( .e A'nno! d' . i,e', de )' e) 1n 4iece 'n o 4e)icit' e cu o ','5i)( 4o ,u)( de .o)ite6e! )' c' e (s.unde', cu .unctu')it'teE2 Knt -'de3( ! ce .o3este eGt 'o din' (! 17i s.use Ro5e t S'n4o d2 D' ce-' .ute' do i de )' ,ine s',u 'iu)H
206

Kncetini 1n 4'6' + i)'Bu)ui s.it')u)ui2 Anun6't de se +entu) de 8i! captain-sur'eon & 'h', 1) '7te.t' 1n . '+2 ? V( o+! .e 'ici! do,nu)e ',i ')2 Kn ti,. ce-) conduce' . int -un )'5i int de co ido' e! & 'h', 1) .use )' cu ent cu situ'6i'F ? A,icu) A'nno e cu 'de3( 't un c'8 'nto)o+ic2 De '. o'.e o Bu,(t'te de 3e'c u,5)( cu to su) 4e ec't 1nt -un co set! cu 7o)du) . ote8't 7i cu un .icio ' ti4ici') de )' +enunchi 1n Bos2 Ei 5ine! 1n ciud' in4i ,it(6ii! ,'i Bo'c( 7i 5'd,intonJ" 1n .)us! este un eG.e t 1n e)ect onic(F ,'+n'6ii indust iei B'.one8e 17i dis.ut( concu su) )ui2 Ad(u+'6i )' 'ste' 4'.tu) c( 5e'! 6e'.(n! 4u,e'8( de .' c(-i 3u)c'nu) FuBi-Z',' 7i continu( s( se 6in( de 4uste cu to6i cei 7'.te8eci de 'ni 7i ,'i 5ine .e c' e-i nu,( (2 Ne-' 4(cut 'ce'st( con4iden6(! nu 4( ( o 3(dit( .)(ce e2 Din .(c'te! duc9nd o 3i'6( 't9t de s()t( e'6(! A'nno s-' c(.tu7it cu o hi.e tensiune2 A sosit 'ici Boi' t ecut( .ent u cont o)u) 'nu') co,.)et2 Se' '! ,edicu) de +' d( ' e,' c't c( 1nt9,.in( di4icu)t(6i )' eG. i,' e2 A, 4ost ')e t't i,edi't 7i! c9nd ', eG',in't .'cientu)! ', const't't c(-7i .ie duse ,o5i)it'te' 5 '6u)ui d e.t2 O he,i.)e+ie c)'sic(! consecin6( ' s.' +e ii unui 3's de s9n+e .e c eie 2 L-', inst')'t i,edi't )' e'ni,' e2 A ecu.e 't destu) de 5ine! ,'i ')es 3o 5i e'2 R(,9ne 1ns( )' disc e6i' unei ecidi3e 7i! )' 39 st' )ui! i-' 4i 4't')(2 Cunosc9ndu-i 4i e'! i-', s.us-o c)' 7i di ect2 Atunci! ' ce ut s( 3( 3'd(2 V( d'6i se','! nici . in +9nd nu-,i t ece' s( de 'nBe8 .e 7e4u) O.e '6iuni)o N'3')e! d' ' insist'tF CV e'u s(-) 3(d2 Do' s(-i s.une6i nu,e)e ,eu 7i 3' 3eniE2 P( e' 't9t de si+u ! 1nc9t ,i-', c()c't .e su4)et 7i 3-', sun't2 ? Ni '6i 4(cut 4o' te 5ine! e.)ic( S'n4o d2 Se o. i ( 1n 4'6' unei u7i .u t9nd insc i.6i'F CInte 8is 3i8it' e'E2 ? Aici e! do,nu)e ',i ')2 V( o+ s( .o4ti6i2 P)in de e)ect o8i! cu 'cu) .e 4u8o u)ui 1n 1ncheietu ' unui 5 '6 7i tensio,et u) )' ce)()')t! B'.one8u) .( e' c( do' ,e2 A)(tu i! o
"

C'8u) este 'utentic <n2'2=2

207

'sistent( ,edic')( u ,( e' indic'6ii)e '.' 'te)o F 'ce c' e osci)'u! 5en8i de h9 tie .e c' e se 1nsc i'u sinusoide! ec 'ne .e c' e .uncte )u,ino'se indic'u 5(t(i)e ini,ii2 Pu6inu) 8+o,ot .e c' e-) . o3oc( int ' e' ce)o doi 1) 4(cu .e A'nno s( deschid( ochii2 V(89nd c( 1nso6ito u) ,edicu)ui e un ci3i)! 1nt e5( secF ? Cine222 cine sunte6iH S'n4o d (s.unse2 R'.one8u) c)i.i 1n se,n de s')ut2 ? Sunte6i chi' 4iu) 3ice',i ')u)ui Rode icD S'n4o dH ? Kntoc,'i2 A'nno 1nd e.t( . i3i e' 1n sus! de .' c( ' 4i in3oc't cine 7tie ce di3init'te ce)est(! '.oi o ,ut( 'su. ' ',i ')u)ui2 ? V( sunt222 . o4und ecunosc(to 2 Vo 5e' distinct! .o'te do' un .ic s'c'd't2 Knto c9nd c'.u) s. e & 'h',! ce uF ? Ne-'6i .ute' )(s' sin+u i! docto eH L' 4e) 7i do,ni7o' 'H L' un se,n ') ,edicu)ui! 'sistent' se ec)i.s(2 & 'h', o i,it(! 7o.tind )' u eche' ',i ')u)uiF ? R(,9n .e cu)o' 2 S'n4o d 17i 1,.inse sc'unu) '. o'.e )i.indu-) de .'t2 ? Ce '3e6i s(-,i s.une6iH A'nno 1) conte,.)( 1nde)un+! 4( ( s( (s.und(! '.oi ,u ,u (F ? C9t 1i se,(n'6i222 Un 3'+ 89,5et 1i )u,in( chi.u)2 Do' o c)i.( 1ns(2 Cu 4()ci)e 1nc)e7t'te! B'.one8u) sc 97niF ? E + eu! 4o' te + eu222 s( te dest(inui222 ,'i ')es unui222 unui in',ic222 S'n4o d de3eni i+idF ? Din c9te 7tiu! 6( i)e no'st e sunt 1n .'ce 7i 1nc( de ,u)t( 3 e,e2 A'nno 1) 1nt e u.se! 'sociind +estu) cu3inte)o F ? Pent u noi! nu .o'te 4i .'ce dec9t 'tunci c9nd du7,'nu) o i,.)o ( i' noi 1i dict(, condi6ii)e2 A,i ')u) se idic(F ? M( te, c( nu 3( .ot cons'c ' ti,.u) ,eu c' s( 'scu)t 'se,ene' discu s2 Un discu s c' e ,( ui,e7te! d'c( e s(-) Budec 1n 4unc6ie de 'titudine' du,ne'3o'st ( de .9n( 'cu,2 R'.one8u) 1ntinse ,9n' 7i-) '.uc( de 1ncheietu (2
208

? V( o+222 (,1ne6i2 E222 e i,.o t'nt2 S'n4o d 7o3(i! '.oi se e'7e8(F ? V( 'scu)t2 A'nno 1nchise ochii 7i 1nce.u! 3o 5ind c' 1n t 'ns(F ? Ne-'6i 1n3ins nu,'i 7i nu,'i .ent u c( '6i desco.e it . i,ii sec etu) 'to,u)ui2 A 4ost o ' ,( nec'3')e e'sc(2 Mii 7i sute de ,ii de 3icti,e inocente222 S'n4o d i.ost( cu 5 ut')it'teF ? Ce-' 4i d'c( ', 3o 5i des. e in4i ,ie e)e en+)e8e ' unc'te . 'd( .o4te)o 'ni,')ice ')e so)d'6i)o 3o7t iH Ni de to tu i)e )' c' e 'u 4ost su.u7i . i8onie iiH O eG. esie du e o's( se 8u+ (3i .e chi.u) B'.one8u)ui2 ? Do,nu)e ',i ')! 1,i 4'ce6i 7i ,'i + e' situ'6i'2 V( conBu ! 1ns(! 'scu)t'6i-,(J So' t' 1nt e+ii o,eni i222 B usc! de5itu) s(u de3eni . eci.it'tF ? D'! 3-', u 9t! i-', u 9t .e ',e ic'ni2 Pe 3oi! cei c' e i-'6i o5)i+'t .e s',u 'i s( se 1nchine 1n 4'6' d '.e)e)o 3o'st e2 C' e '6i .9n+( it . in si,.)' 3o'st ( . e8en6( .(,9ntu) s'c u ') P't iei2 C' e '6i 4(cut din 4ete)e no'st e ni7te dest (5()'te2 C' e )-'6i u,i)it .e M'Best'te'-S' 1,.( 'tu)J ? Mi se .' e! totu7i! c( +ene ')u) M'c A thu )-' t 't't 1ntotde'un' cu ce' ,i ,' e co ectitudine2 ? Co ectitudine222 co ectitudine 4'6( de un du,ne8eu 1n 3i'6(J D'! 3-', u 9t din c)i.' 1n c' e t't() du,ne'3o'st ( ,i-' e)'t't 1n4 9n+e e' no'st (2 Oh! t e5uie s( s.un c( ' 4(cut-o cu o in4init( de)ic'te6e2 T't() du,ne'3o'st ( e sin+u u) ',e ic'n .e c' e nu )-', detest't niciod't(2 De c9te3' o i! t 'se 'd9nc 'e 1n .ie.t2 ? A, .et ecut ,'i 5ine de un 'n . in s.it')e)e du,ne'3o'st (2 Kn+ iBit 1n ,od i e. o7'5i)2 Ni totu7i! 1n 'd9ncu) ini,ii! 1i dis. e6ui', .e 'ce7ti docto i! 't9t de stu.i8i 1nc9t s( 3 e' s(-i ede' 3i'6' ce)ui ,'i i,.)'c'5i) du7,'n2 C9nd ', e3enit 'c's(! 4o7tii ,ei . ieteni ,i-'u 1nto s s.'te)e2 Cu, de 1nd (8ne', s( ,'i '.' ! eu c' e Bu 'se, s( ,o H A3e'u d e.t'te2 Dis. e6u) )o ,i-' 1nt( it u '! o u ( cu 't9t ,'i 3io)ent(! cu c9t t e5ui' s-o 'scund2 D'! ', )u't '.' en6e)e unui co)'5o 'to ! '7' cu, 'u 4(cut 7i +ene ')ii . us'ci du.( 5(t()i' de )' Ren'2 Ni 3-', 1n7e)'t .e to6i )' 4e) cu, )-'u t 's 7i ei .e
209

s4o' ( .e N'.o)eon2 Mu)6i dint e co,.'t io6ii ,ei! c' e-,i 1,.( t(7e'u senti,ente)e! 'u 1n6e)es '.id c(-i sin+u ' c')e2 N', '3ut ne3oie de . e' ,u)t ti,. c' s( ne . e+(ti, e3'n7'2 So ,'i o56ine, .e c')e' ' ,e)o ! e ' i,.osi5i)2 Ni 'tunci! 4iind eGc)us( ,od')it'te' ce' ,'i ono '5i)(! ', de.)'s't (85oiu) .e .)'nu) econo,icu)ui! 6intind s( 3( )o3i, 1n cee' ce '3e6i ,'i scu,.F 5'nu)J A, eu7it c9te3' )o3itu i + o8'3e! nu-i '7'H Cu to'te 'ceste'! .ent u o',eni c' ,ine e ' . e' .u6in2 Voi', s( 3( do5o 9,2 S( do5o 9, .ute e' .o)itic( 7i ,i)it' ( ' St'te)o Unite2 Atunci! ', 4ond't o o +'ni8'6ie sec et(2 Fo' te .u6ini ,e,5 i! d' to6i 1n .ostu i)e cheie ')e indust iei2 De 3 e,e ce nu 3( .ute', 1n4 unt' deschis! ', 1n' ,'t .e nou) 3ost u du7,'n! ce) ,'i de te,ut .ent u 3oiF URSS2 A, )i3 't! so3ietici)o ! ,'i eG'ct! )e-', 39ndut 7i 1nc( 4o' te! 4o' te scu,.! in3en6ii)e 7i desco.e i i)e no'st e! 3io)9nd 'co du i)e 7i 4o)osind c(i oco)ite2 Se +(sesc o ic9nd inte ,edi' i 1n 6( i)e '7'8is neut e2 Chi' 7i . int e . etin7ii 3o7t i ')i'6iJ Ni chi' 1n St'te)e UniteJ E ', .e c')e s( eu7i,! ,( si,6e', ne5un de 4e ici e c9nd s-' . odus un e3eni,ent 1n+ o8ito 222 A'nno sco'se un +e',(t . e)un+2 ? A3e', un 4iu2 D'2 M( c(s(to ise, 1n u ,( cu '. o'.e t ei8eci de 'ni2 Distins' ,e' so6ie ' ,u it d9ndu-i 3i'6(2 Acest co.i) e ' s.e 'n6' ,e'! ,9nd i' ,e'2 P o,ite' ,u)t2 K) 7i 3ede', o4i6e ! un ',i ') 3icto ios .o'te2 D' nu2 Kn )oc s( int e )' Ac'de,i' N'3')(! ' decis s( studie8e socio)o+i'! econo,i' .o)itic(2 MI-A NESOCOTIT VOINWA2 C'.ti3 ') . o. iu)ui ,eu .e son'B! ', 4ost ne3oit s( ,( 1nc)in2 A .)ec't s( 1n3e6e )' o uni3e sit'te +e ,'n(2 S-' 1nto s ,' Gist s'u 'n' hist! nu ,'i 7tiu2 L' 1nce.ut! ', c e8u) c( 'iu e')' 'st' de tine e6e ' .ute' s)uBi c'u8ei no'st e2 Knt -o 8i! 1ns(! 7e4u) .o)i6iei din ToDio ,-' u+'t s( t ec s(-) 3(dF 4iu) ,eu 4usese e6inut cu . i)eBu) unei ,'ni4est'6ii2 E) 7i to3' (7i s(i ,e sese ( .9n( 'co)o 1nc9t s( insu)te .u5)ic .e so'n' 1,.( 'tu)ui2 Din conside '6ie .ent u ,ine i s-' d't d u,u)2 A, 1nce c't s(-) 'scu)t! s(-) 1n6e)e+2 D'c(-'6i 7ti ce ,i-'u 'u8it u echi)e2 De )' e)! ,o7tenito u) ' dou(8eci de +ene '6ii de s',u 'iJ F',i)i' ,e' se t '+e din ne',u) ToDun+'3'J
210

Ridic( .u,nii! 5)este,9nd .' c( ce u)2 ? A 4ost c' 7i cu, s-' 4i s497i't un 3()2 A, . ice.ut 'tunci ce e ' ideo)o+i' co,unist(F un c'nce ') su4)ete)o 2 Fiu) ,eu 1,i 4usese 4u 't 7i 1n)ocuit cu un ,onst u2 Ni,ic nu .ute' 4i ,'i i,.o t'nt dec9t sto.' e' 'cestei ciu,e c' e cont',in' )u,e'2 B usc! sete' ,e' de (85un' e .e ',e ic'ni ,i s-' .( ut ' 4i ce' ,'i ,' e stu.idit'te2 A-i 4'3o i8' .e so3ietici 1nse,n' s( dist u+ . o. i'-,i P't ie222 A'nno '.uc( din nou ,9n' ',i ')u)ui2 Pic(tu i ,' i de sudo' e 1i 5 o5one'u 4 unte'2 ? T e5uie s( '4)'6i c' s( 3( .ute6i '.( '2 Anu) t ecut! )e-', )i3 't su.e -conducto ii no7t i cei ,'i .e 4ec6ion'6i! c(ci 1n 'cest do,eniu 3-', de.(7it2 A, ne+oci't .e son') 39n8' e'2 Aco du) s-' .e 4ect't )' Mosco3' 7i s-' te ,in't cu o o +ie2 Atunci o,o)o+u) ,eu so3ietic - e8ist', ,'i 5ine )' ')coo) dec9t e) - ,i-' ,( tu isit 1nt e dou( s6'c'ne de 3odc(F C& '6ie 3ou(! 3o, .ute'! 1n s49 7it! . oduce o te,.e 'tu ( de c9te3' ,i)io'ne de + 'de 1nt -o ,i)ioni,e de secund(2 I' St'te)e Unite222 5u,JJJE Kn c)i.' 'cee' ,i-', d't se',' c( )e-', o4e it222 )e-', o4e it .osi5i)it'te' de ' 4'5 ic' ' ,'222 ' ,' '5so)ut(2 A'nno +949i'2 Res.i '6i' 1i de3enise 7uie (to' e! de5itu) 3e 5')! s'c'd't! se .oticne' )' cu3inte2 ? Kn+ o8it222 ', sist't o ice 'cti3it'te! . eteGt9nd nec'8u i cu s(n(t'te'2 Do e',222 do e', s(222 e.' 222 Fiu) ',i ')u)ui Rode icD S'n4o d222 nu,'i )ui222 R'.one8u) se 1nt e u.seF tet'ni' 1i 1n+he6( ,u7chii 4e6ei! ochii se ho)5' (! un ictus 1i schi,onosi +u '2 B '6e)e 1i c(8u (! ,oi! de-' )un+u) co .u)ui2 S'n4o d se n(.usti .e co ido 2 ? Re.edeJ I s-' 4(cut (uJ & 'h', )i.i u eche' de .ie.tu) 5o)n'3u)ui 7i-i .i.(i .u)su)2 O '.id( . i3i e ' unc't( ,onito u)ui 7i ce)o )')te '.' 'te 1i con4i ,( te,e i)e2 NosuDe A'nno .)ec'se s(-7i 1nt9)ne'sc( st (,o7ii2 Se 1nto' se s. e ',i ')! d' 'cest' .( (sise e8e 3'2 &one' .e cu)o' e2 M'i iute! s( 'Bun+( c9t ,'i iute )' Pent'+on! s( 'c6ione8e222 S( 'c6ione8e! cu,H A ,' '5so)ut(2 Kn c)i.' 1n c' e 4ostu) D',iD'8e ostise 'ceste cu3inte! ',i ')u) '3usese un soi de e3e)'6ie2 Necesit'te'
211

i,.e 'ti3( de ' . oduce! inst'nt'neu! o 'se,ene' te,.e 'tu ( nu .ute' co es.unde dec9t unui sin+u ti. de ' ,(F 'cee' .e c' e nici o n'6iune n-o .osed' 1nc(2 Knse',n( c( so3ieticii o e')i8'se ( 7i instinctu) 1i st i+' c( e' se '4)( eG'ct )' 5o du) )ui C&o t7DiE Co.)e7it de un su,5 u . esenti,ent! ,u ,u ( 1n ti,. ce u c' 1n ,'7in(F ? Fie c' 4 'nce8ii s( eu7e'sc(! ')t,inte i222

212

CAPITOLUL XV
Sc' ' duce' )' c'5ine)e st'tu)ui-,'Bo ') su5,' inu)ui! )uc u )esne de +hicit du.( ecuso'ne)e )i.ite .e u7i2 Est'5)et nu se osteni s( )e deschid(! cunosc9nd . e' 5ine ce 3' +(si 7i continu( s( '3'nse8e! ,e eu 1n 39 4u) .icio' e)o 7i ciu)ind u eche' 1n di ec6i' de unde 3enise 8+o,otu) .'7i)o 2 C'.(tu) cu)o' u)ui e ' ,'sc't de o d '.e ie2 Pe o .)'c( de ')',(! . ins( 1n 7u u5u i )' 1n()6i,e' unui st't de o,! citiF CAREUL OFIWERILOR2 T 'se cu u eche'F ni,ic2 Ni totu7i! .' c( 'u8ise ce3' c' e se,(n' cu un sus.in! s'u cu un .)9nset +9tuit2 Est'5)et t 'se 1ncet d '.e i'2 Knc(.e e'! destu) de 3'st(! e ' cu4und't( 1n se,i1ntune ic2 O ,'s( ,' e! d e.tun+hiu)' (! sc'une! o c'n'.e'! de'su. ' c( ei' se 1ntinde'u .o)i6e 1n6es'te cu c( 6i2 S. iBinit( de cee' ce .( e' o co,5in( te)e- 'dio-.icu.! o si)uet( 1,5 (c't( 1n ne+ u st(te' cu s.'te)e )' e)2 Kntin89nd cu . ec'u6ie ,9n'! c(ut( 1nt e u.(to u)2 Lu,in' 697ni dint -o '.)ic( ,ont't( de'su. ' co,5inei! i)u,in9nd si)uet'! c' e t es( i 7i se (suci cu 4'6' )' e)2 And Q nu-7i .utu e6ine eGc)','6i'F su. '3ie6uito u) e ' o 4e,eie c' e se n(.usti s. e e) 6i.9nd cu3inte 4( ( noi,(! cu. in89ndu-) cu 5 '6e)e! )i.indu-se de e)2 A)e+9nd c')e' .e c' e 7i-o ')esese! Est'5)et! de)i5e 't! se 'utocond',n'se s( cuno'sc( do' '3entu i e otice 4( ( o C' dou' 8iE! cu)ti39nd 7i o 'nu,it( e8e 3( 4'6( de e4e,e e)e s')e .' tene e2 L' cont'ctu) unui co . .e c' e-) +hice' su.e 5! e4)eGe)e s')e de '.( ' e 'c6ion' ( inst'nt'neu2 F( ( 5 usche6e! d' 4e ,! 1nde.( t( necunoscut' 7i o si)i s( se '7e8e2 T e,u 9nd to't(! e' se . (5u7i .e 5'nchet( cu c'.u) 1nt e ,9ini! 59)59indF ? Nu-6i .o6i 1nchi.ui2!2 A, c e8ut c( 1nne5unesc2 Lu'se, un so,ni4e ! i' c9nd ,-', t e8it e ' o i5i)F to6i 'ce7ti o',eni 5o)n'3i c' ni7te c9ini! .e Bu,(t'te incon7tien6i s'u chi' ,'i (u2 E ' c' un co7,' 2 P etutindeni unde ,( duce',! nu,'i c'd'3 e222 I3'n Pet o3ici! s( ,'nu)! e ' 'ici! cu)c't .e 5'nchet(2
213

A, i85utit s(-) t9 9i .9n( )' e) 1n c'5in(2 A ,u it ie i222 s'u '8i! nu ,'i 7tiu2 A, t (it dou( 8i)e de i'd2 Suco,5'u unu) du.( ')tu)2 Ni 1n ce chinu i222 Co,'nd'ntu) AoBin e sus!!1n .ostu) cent ')2 Adine'o i! es.i ' 1nc(2 N-', .utut s(-) de.)'se8! e . e' + eu2 S( i 1n .icio' e! u )9nd c' o iste ic(F ? D' 4( ce3'J Est'5)et o )(s( s( se de4u)e8e! 4( ( s-o 1nt e u.(! cu,.(nind 1n 'ce)'7 ti,.! cu ,'Gi,( 3ite8(! situ'6i'2 Teo etic! . e8en6' unui su. '3ie6uito .une' c'.(t ,isiunii s')e! eGce.t9nd do' c'8u) c9nd 'cest' ' (,9ne .e 4ect .'si32 O dine)e P' isu)ui 4usese ( c'te+o iceF et '+e e i,edi't( )' ce' ,'i ,ic( o.o8i6ie2 Fiind 1ns( 3o 5' de o 4e,eieH Pe de'su. '! 1n . '+u) .'nicii! o st' e de s.i it .e c' e ' .ute'-o! cu si+u 'n6(! eG.)o't'222 Wi.(tu) ei 1) 4(cu s( se decid(F 3' )(s' situ'6i' '7' cu, este! d' ,'i 1nt9i 3' t e5ui e8o)3't( . o5)e,' ,' in' i)o ,u i5un8i2 Ace7ti' isc'u s( co,. o,it( totu)2 S.use sec2 ? Ne 3o, ocu.' de ei ,'i 1nco)o2 Acu,! sunt sin+u 2 Ni! c' s( . e3in( o ice o5iec6ie! se + (5i s( 'd'u+e! tot .e use7teF A.' 6in e7')onu)ui . ecu so ! to3' (7(2 Un echi.'B de schi,5 u ,e'8( s( 4ie 1,5' c't2 E' .( u s( e4)ecte8e! '.oi '. o5( d9nd din c'.2 Socotind-o de3enit( 1nde'Buns de ece.ti3(! And Q )'ns( un 5')on de 1nce c' eF ? Misiune' . i,e'8(! nu-i '7'H O5 '8u) 4e,eii .()iF ? E7ti222 e7ti )' cu ent cu ,isiune'H Te enu) de3enise ')unecos! d' .ent u Est'5)et e ' . e' t9 8iu s( ,'i de' 1nd( (t2 ? A)t,inte i nu ,-'7 '4)' 'ici! '4i ,( e)! cu si+u 'n6( 1n +)'s2 E' 1) ce cet( cu 'ten6ieF ? Cine e7tiH K) )u'se! e3ident! d e.t un co,.'t iot2 P in o ice ,iB)o'ce! 'ce'st( e o' e t e5ui' . e)un+it(2 C' s( c97ti+e ti,.! 1nt e5(! )' 9ndu-iF ? D' du,ne't'H ? Sunt in+ine u)-7e4 T',' ' Osi.o3n' DB'n5eD2 &hinionu) d 'cu)uiJ Un c'd u 7tiin6i4ic de ni3e) su.e io J
214

Pe un' c' 'st' n-o .o6i duce . e' ,u)t ti,. cu . e7u)2 Lo+ic' 1i .o unce' s-o neut ')i8e8e! d' instinctu) 1i su4)' c( 3' .ute' '4)' ,u)t ,'i ,u)t . in e'! dec9t scotocind n'3' 1,. eun( cu Bou)ie 2 V(89ndu-) c( 7o3(ie! 4e,ei' e.et( 1nt e5' e'2 Est'5)et 1n+hi6i 1n sec 7i ' unc( )' 1nt9,.)' eF ? Echi.' s.eci')(2 T',' ' s( i 1n .icio' eF ? Min6iJ Ki cunosc .e son') .e to6i ,e,5 ii echi.ei no'st e s.eci')eF eu i-', 4o ,'t2 S-'u 1,5' c't od't( cu ,ine2 Pie duse .' tid'2 And Q 1nce c( un u)ti, 5)u4F ? F'c .' te din echi.' de e8e 3(2 ? Mincinos .' 7i3J Nu eGist( echi.( de e8e 3(! n-' 4ost niciod't( . e3(8ut '7' ce3'J B usc! se de8)(n6uiF ? Ai 4ost de )' 5un 1nce.ut )' 5o dJ Tu i-'i ot (3it .e ,' in' iJ Kn '4' ( de ,ine! c' e n-', cin't 1,. eun( cu cei)')6i! d' 'st' n-'3e'i cu, s-o . e3e8iJ S.ion tic()osJ Uci+'7u)eJ T',' ' se n(.usti 'su. ' )ui! 1nce c9nd s(-) 8+9 ie 7i c(ut9ndu-i ochii2 And Q o . inse de 1ncheietu ' ,9ini)o 2 E' 1ns( se 839 co)e'! st (duindu-se s(-) ,u7te! s(-i )o3e'sc( 1nt e .icio' e cu +enunchiu)2 L' 1nce.ut! And Q .' ( 't'cu i)e 4( ( s( i.oste8e! '.oi! .ie 89ndu-7i (5d' e'! o . oiect( .e 5'nchet( 7i o i,o5i)i8(2 ? &'t'J Poto)e7te-te! ')t,inte i o s( te do' ( 7i 1nc( (u de totJ D e.t (s.uns! T',' ' 1i eG.edie o nou( )o3itu ( cu +enunchiu)! ,'i ,'i s(-) ni,e e'sc(2 And Q 17i 'si+u ( . i8( 7i! 5)oc9nd-o cu tot co .u) c' s-o i,o5i)i8e8e! 1i ' unc( 1n o5 '8F ? &9nde7te-te un .ic! 4i -' s( 4ieJ D'c(-6i e ', du7,'n! te cu (6(, 1n )oc s( st'u de 3o 5( cu tineJ A +u,entu) .e cut(2 Kn ochii 4e,eii! .e .)eGit'te' 1n)ocui 4u i'2 Est'5)et se idic(2 ? Bun! 'cu, e 1n e+u)(2 A7e'8(-te 7i 'scu)t(-,(2 Se su.use! ,'s9ndu-7i 1ncheietu i)e 1ndu e 'te2 ? Bine! '7te.t eG.)ic'6ii)e2 ? M'i 1nt9i 7i 1nt9i! '5i' ', sosit )' 5o d 7i n-', nici un 4e) de ',estec 1n ot (3i e' echi.'Bu)ui2 Ast' 5'+(-6i-o 5ine 1n c'.2
215

? V ei s( ,( 4'ci s( c ed c( 'i .(t uns 'ici de unu) sin+u ! 4( ( te',( c( 3ei 1nt9,.in' e8isten6(H M( iei d e.t idio't(H ? N-', s.us '7' ce3'2 Ade3( u) e c( ', inte ce.t't S2O2S2u) 3ost u2 Cu totu) 1nt9,.)(to ! de')t4e)2 T',' ' se 1nc unt(2 ? Inte ce.t'tH Nu 1n6e)e+2 ? M' in' so3ietic( n-' ece.6ion't niciod't( 'cest ,es'B! o )(,u i! c'),! Est'5)et2 T',' ' i85ucni i' (7iF ? Fiindc( )-'i dist usJ S'5oto ,i8e '5i)J ? Nici .o,ene')(2 Si,.)u 'ccident tehnic2 P e' co,.)ic't s(6i eG.)ic2 ? Nu . e' te descu ci cu ,inciun'J ? M( c e8i s'u nu ,( c e8i! .u6in 1,i .'s(J Cee' ce conte'8( e 4'.tu) c(! )' o ' 'ctu')(! sunte, sin+u ii c' e cunosc .o8i6i' eG'ct( ' su5,' inu)ui 7i st' e' 1n c' e se '4)( echi.'Bu)2 Se '.)ec( s. e e'! 1,.)9nt9ndu-7i . i3i e' 1n ochii ei2 ? Re. e8int u)ti,' 3o'st ( 7'ns(! ,( 1n6e)e+iH T',' ' se uit( )' e) n(ucit(F ? De 4'.t! cine e7tiH ? Un o4i6e 4 'nce82 ? FRANCEOJ222 ? Kntoc,'i2 Vin de .e un su5,' in c' e 'ctu'),ente se +(se7te )9n+( ') 3ost u2 Ni s-' o don't s( 3( 'But(,2 De 1nd't( ce su.e io ii ,ei . i,esc '.o tu) ,eu! 3o . e3eni 'uto it(6i)e so3ietice! c' e 3o t i,ite! cu si+u 'n6(! un echi.'B de schi,5! de 'st( d't( unu) 'de3( 't2 Acu,! ,( c e8iH E' 17i scutu ( c'.u)2 ? Nu ,'i 7tiu2 Totu) e 't9t de inc edi5i)222 1n .)us! . e' 3o 5e7ti 5ine )i,5' no'st (2 ? A, 1n3(6't-o de ,ic2 Bunic'-,e' e ' uso'ic(2 Chi.u) T',' ei de3eni 's. u! dis. e6uito 2 ? Ruso'ic( ')5(! . esu.un2 ? EG'ct2 F',i)i' ei ' e,i+ 't 1n "#"#2 Pe 5unicu) )-' cunoscut )' Const'ntino.o)2 E ' o4i6e ') M' inei 4 'nce8e2 ? E,i+ '6i' ')5( ' )u.t't 1ntotde'un' 1,.ot i3' Uniunii So3ietice2 Kn ti,.u) (85oiu)ui! 'u .'cti8't cu Hit)e 2
216

? A5so)ut 4')s! cu ' isi,e eGce.6ii2 Ru7ii! n'tu ')i8'6i s'u nu 4 'nce8i! s-'u 5(tut 3iteBe7te cu n'8i7tii2 Chi' 7i nu,'i 1n )e+end' ' di3i8ie ' +ene ')u)ui Lec)e c c' e ' e)i5e 't P' isu) 'u 4ost '. o'.e t ei8eci de o4i6e i de o i+ine us(2 D' to'te 'ste' e. e8int( 'cu, un t ecut 1nde.( t't2 Est'5)et se '7e8( ')(tu i de e'2 ? Uite! 3 ei o do3'd(H E si,.)u2 Sco69nd 'dio ece.to u)! che,(F ? M' ce)! ,( 'u8iH Vo 5e7te2 M( i )' ,'Gi,u, 3o)u,u) '.' 'tu)ui! din c' e i85ucni! 4u i5und(! 3oce' in+ine u)uiF ? Ce d 'cuV 4'ci 'co)oH Vino s( ,( ieiJ ? Un .ic de (5d' e! M' ce)2 Te ,in't2 A.oi! 1nto c9ndu-se c(t e T',' 'F ? Mu)6u,it(H Bun2 Acu,! o s( ,( '7te.6i cu,incio' ( 'ici! ')t,inte i 3oi 4i ne3oit s( te )e+ c' .e un s')',2 ? D' du,ne't'! du,ne't' ce 3ei 4'ceH ? Voi ins.ect' n'3'2 D'c( eGist( su. '3ie6uito i! 3oi o +'ni8' t 'ns5o d' e' )o .e su5,' inu) nost u! unde ,edicu) 3' 4'ce i,.osi5i)u) c' s(-i s')3e8e2 A.oi! 3oi '.o t' situ'6i' 7e4i)o ,ei! c' e! )' 9ndu) )o ! 1i 3o . e3eni .e 'i 3o7t i2 Du.( cu, 3e8i! F 'n6' n-' e c9tu7i de .u6in inten6i' s( 4'c( .i 'te ie .e C&o t7DiE2 ? De unde-i 7tii nu,e)eH Su5,' ine)e no'st e 'to,ice nu-) 'u 1nsc is .e coc( 7i nici222 ? Ntiu2 L-', citit .e u7' co,'nd'ntu)ui2 Ki 89,5i 1ncu 'B'to F ? H'i! 1n3ese)e7te-teF .este c9te3' 8i)e te 3ei 1nto' ce 1n P't i'-,u,(! cu, 8ice6i 3oi2 And Q se idic(2 C97ti+'se . i,' ,'n7(2 Cu ' dou' 3' 4i ,'i di4ici)! 1nt uc9t se .une' o ')t( 1nt e5' eF c( o sco.u i u ,' s( s)uBe'sc( su5,' inu) de 5u8un' 7i st 'niu) ,'te i') .e c' e-) desco.e iseH C' e e ' 'de3( 't' ,isiune ' )ui CA,i ') &o t7DiEH And Q .o ni s. e cu)o' ! d' se o. i 1n . '+u) u7ii 7i 1nto' se c'.u)2 T',' ' nu se c)intise din )oc2 St(te' +he,uit( .e 5'nchet(! cu ,9ini)e 1,. eun'te! co.)e7it( de tot ce t (i'2 O . i3i 1n t(ce e! '.oi t 'se d '.e i'2 C9nd s( .(7e'sc( . '+u)! o 'u8i st i+9ndF
217

? A7te'.t(J ` And Q se (suci .e c()c9ie2 Ochii cei 3e 8i 1) 4iG'u! u+(to i2 Si,6i cu, o und( de c()du ( 1i t ece . in t u.2 ? A7te'.t(J Nu t e5uie222 Nu . e3eni .e ni,eni2 K6i s.un eu totu)2 T T T To)(nit .e .e ne)e COi)E-u)ui cu +e',u i o.'ce! e8istente )' +)on6! c' e +one' .e st (8i)e Mosco3ei! . eced't de 4)uie (tu i)e '+en6i)o de ci cu)'6ie c' e-i de+'B'u d u,u)! &hen'di Vo+'D se sc()d' 1n 5e'titudine! . i3indu-i .e t ec(to ii c' e nu-) .ute'u 3ede' 7i c' e c(ut'u! . eci.it'6i! 'd(.ostu) t oto' e)o ! 4e induse din c')e' ,'7inii2 Be6i' .ute ii i se u c' )' c'. 'ido,' unui 3in no5i) 7i +ene os2 Du.( ce-) con3oc'se .ent u ' 8ece' o' ( 1n cu su) 'ce)ei 8i)e! Ud' nie3 1) eG.edi'se! s.un9ndu-iF ? Me +i )' Cent ')( 7i (,9i 'co)o2 D'c( ', ne3oie! 16i 4'c se,n2 P9n( 'tunci! te ocu.i de tot 7i to'te2 Kn6e)e+i! 1n noi)e ,e)e 4unc6iuni! ', ne3oie c' 1n 4 unte' . (3()iei s( 4ie cine3' de,n de 1nt e'+' ,e' 1nc ede e2 Un o, e4ic'ce2 Re,e,o 9ndu-7i cu de)iciu 'ceste cu3inte! Vo+'D se 7i 3ede' . o,o3't )' conduce e' A&B-u)ui! su c)'s9ndu-i .e to6i cei c' e ' 4i 's.i 't )' 'cest .ost2 Chi' d'c(! 't9t' ti,. c9t Ud' nie3 3' (,9ne )' .ute e! nu 3' 4i Di ecto dec9t cu nu,e)e! 3' ' 5o ' 'cest tit)u 7i se 3' 5ucu ' de to'te! . i3i)e+ii)e .e c' e e) )e co,.o t(2 Cu o sin+u ( condi6ieF s( duc( )' 5un s49 7it o.e '6iune' ce i-' 4ost 1nc edin6't(2 ? LotciuD t e5uie )ichid't 1n ce) ,'i scu t ti,.J .o uncise Ud' nie3! '.(s9nd .e 4iec' e cu39nt2 Knt -un chi. c' e s(-i .un( .e to6i .e +9ndu i2 S( se 7tie c9t cost( t (d' e' c9nd 'i cinste' s( '.' 6ii unei institu6ii c' ' no'st (J ? To3' (7e P i,-Sec et' ! indi3idu) e! cu si+u 'n6(! 5ine 'scuns 7i .(8it c' o co,o' ( de o',enii CIA2 C' s( d'u de e)! .ot u,5)' )' c(,' (H ? T e'5' du,it')e2 Nu ,'i ', 'cu, ti,. s( ,( ocu. de to'te 4)e'cu i)e2 F)e'cu iJ Vo+'D nu-7i ,'i 3ene' 1n 4i eF Ud' nie3 1) 'uto i8'se s( sco't( )' i3e')( Cc9 ti6e)eE c' e do ,it'u de 'ni de 8i)e )'
218

L'n+)eM2 M'i ,u)t c' o ic9nd! Vo+'D n-'3e' d e.tu) s( + e7e'sc(2 E7u9nd 7i-' 4i se,n't cu ,9n( . o. ie cond',n' e'2 D' 7i d'c( 3' eu7i222 M'7in' 'Bunse 1n .i'6' D8e BinsDi"2 No4e u) 1) s,u)se din ,edit'6ii)e s')e sto.9nd 1n 4'6' int ( ii2 Ve7ti)e se (s.9nde'u e.ede 1n Cent ')(2 Co)e+ii 1nt9)ni6i .e co ido' e 1) s')ut'u cu un neo5i7nuit se 3i)is,2 Kn )i4t! un +ene ') se 1nt e6inu cu e) .e un ton '.' ent de+'B't! i' )' o o. i e 1) .o4ti s( i's( . i,u)2 Vo+'D not( cu s'tis4'c6ie 'ceste schi,5( i de 'titudine )' 'd es' )ui! d' 7tiu s( se ' 'te de4e ent cu cei c' e! .9n( un' ')t'! 1i (,(sese ( su.e io ii ie ' hici2 Od't( inst')'t 1n 5i ou! '.(s( 5utonu) inte 4onu)uiF ? S( ,i se 'duc( dos' e)e Ccons.i '6i)o E de )' CIA2 Du.( ce studie 1nde)un+ 4i7e)e! Vo+'D se sc( .in( 1n c'.2 Bi)'n6u) e ' c', s)(5u62 Kn cu su) u)ti,i)o doi 'ni! ,'i ,u)te Cc9 ti6eE 4usese ( de,'sc'te - uneo i 1n ,od ineG.)ic'5i) - 'st4e) 1nc9t A&B-u) nu ,'i dis.une' )' L'n+)eM dec9t de un sin+u '+ent susce.ti5i) de ' '3e' 'cces )' in4o ,'6ii))e neces' e .ent u desco.e i e' t (d(to u)ui 7i .ede.si e' )ui eGe,.)' (! '7' cu, .o uncise Ud' nie32 E)e,ent' u) 5un-si,6 ce e' c' 'cest u)ti, 'tu s( nu 4ie scos 7i .us .e ,'s( 't9t de )esnicios! ci s( se ecu +( )' ,etod' c)'sic(F 7'nt'Bu)2 Co,.ute e)e A&B-u)ui ' 4i '3ut cu ce s( ')i,ente8e . es' de sc'nd') ' )u,ii 1nt e+i2 Vo+'D enun6( 1ns(F . ocedeu) ' 4i )u't . e' ,u)t ti,.! o Ud' nie3 . eci8'se c'te+o icF C1n ce) ,'i scu t ti,.E! cu ')te cu3inte! i,edi't2 Un ,es'B ' 4ost eG.edi't 7e4u)ui 'ntenei A&B de )' >'shin+ton - 1n s.e6(! ce) de ') doi)e' consi)ie cu)tu ') ce 9ndu-i-se s( cont'cte8e de u +en6( Cc9 ti6'E 7i s( . etind( e8u)t'te u)t ' '.ide2 F( ( ' ,'i '7te.t' (s.unsu)! Vo+'D .use 1n st' e de ')e t( un co,'ndo s.eci')2 Me,5 ii s(i 4usese ( 4o ,'6i c' s( o4e e '.' en6e)e ',e ic'nu)ui de 9ndF 3o 5e'u c' e)! '3e'u +ustu i)e 7i de. inde i)e )ui2 Re8id'u 1n C'n'd'! 1n )oc')it(6i di4e ite! eGe s'u . o4esiune' de e. e8ent'n6i
Sediu ') A&B! Fe)iG Ed,undo3ici D8e BinsDi 4iind 4(u ito u) CEAA! de3enit(! .e 9nd! &2P2U2! NAVD 7i! 1n 4in')! A&B <n2t2=2
"

219

co,e ci')i 'i uno 4i ,e ',e ic'ne! cee' ce-i o5)i+' s( t e'c( 4 ec3ent 4 ontie '2 E 'u cunoscu6i de to6i 3',e7ii2 L' . i,u) se,n')! u ,'u s( 3in( 1n St'te)e Unite! s(-7i i' ' ,e)e 7i s(-) sco't( .e LotciuD din 3i8uin' 1n c' e 4usese 'scuns2 T (d(to u) '3e' s( cuno'sc( o ,o' te 't oce2 Foto+ '4ii ')e co .u)ui s(u ,uti)'t! d' eco+nosci5i)! 3o ci cu)' . int e )uc (to ii Cent ')ei2 Kn di3e se 6( i occident')e! 8i' i7ti 1n s)uB5' A&B-u)ui 3o 5 od' .e te,'F uite c( CIA nu-i nici ,(c' c'.'5i)( s(-i . oteBe8e .e t 'ns4u+ii o7ii2 Du.( ce totu) ' 4ost .us )' .unct! Vo+'D 17i 1n+(dui )uGu) de ' se duce 1n 5i5)iotec(2 K) 4'scin'se 1ntotde'un' deco u) '4in't ') 'cestei 1nc(.e i@ 'st(8i! 1ns(! nu-i 'co d( dec9t .u6in( 'ten6ie! 1nd e.t9ndu-se c(t e o co,od( c' e 'scunde' 5' u)! 17i se 3i un -(is,. on t(e roc,s* 7i! )u9nd cu sine .'h' u)! ')ese un disc din co)ec6i' .'t onu)uiF Conce tu) N\ " .ent u .i'n 7i o chest ( de Ce'iDo3sDi2 Con4o t'5i) inst')'t 1n 4oto)iu! .use 1n 4unc6iune .icu.u)2 P i,e)e 'co du i ')e .i'nu)ui! u ,'te de e3( s' e' sono ( ' inst u,ente)o ! u,.)u ( od'i'2 Eu4o ic! Vo+'D s'3u ' c)i.'2 Kn '3ionu) cu e'c6ie CTu.o)e3E c' e-) duce' s. e Lond '! c(.it'nu) de 'n+u) I A u.sDi e4u8( .e 9nd to'te 5(utu i)e .e c' e i )e . o.usese steP' des'2 Bine inst')'t 1n sc'un! cu+et' intens2 Misiune' s' 1i '.( e' din ce 1n ce ,'i inso)it(2 P e' ,u)te .uncte (,9ne'u o5scu e2 Kn t ei8eci 7i unu de 'ni de con7tiincio'se 7i )e')e se 3icii nu ,'i cunoscuse o 'se,ene' situ'6ie2 L' 1nce.ut! inst uc6iuni)e 4usese ( c9t se .o'te de c)' eF od't( +(sit C&o t7DiE! echi.'Bu) de e8e 3( e t 'ns5o d't! 4 'te)e s(u . ei' co,'nd' 7i 'duce su5,' inu) 1n'.oi )' 5'8(2 D' i't( c(! nu,'i cu cinci ,inute 1n'inte' deco)( ii! c9nd '3ionu) se '4)' de 'cu, )' c'.(tu) .istei! tu nu) de cont o) co,unic'se .i)otu)ui s( ,'i '7te.te2 Un ,otocic)ist cu + 'd de c(.it'n ') t u.e)o de Secu it'te! u c'se )' 5o d 7i-) u+'se .e A u.sDi s(-) u ,e8e2 C9nd 'u 'Buns Bos! )' .icio u) sc( ii! ,es'+e u) 1i 1n,9n( un .)ic! et (+9ndu-se cu c96i3' .'7i c' s(-) )'se s(
1n en+)e8(! ocD 1nse',n( st9nc(! .i't (@ 1n c'8u) eG. esiei! e 3o 5' de cu5u i de +he'6( <n2t2=2
"

220

cite'sc( nestin+he it! '.oi! e3enind! 1) 1nt e5'se! ecti4ic9ndu-7i .o8i6i'F ? A6i citit 7i e6inut totu)! to3' (7e c(.it'n de 'n+u) IH ? Desi+u ! 1ns(222 ? Kn 'cest c'8! .e ,ite6i-,i222 Ni! 1n'inte c' A u.sDi s( 4i .utut schi6' un +est! o4i6e u) 1i )u'se docu,entu) din ,9n(! 1i d(duse 4oc 7i st i3ise su5 tocu) ci8,ei cenu7' (,'s(2 A.oi! s')ut'se e+u)',ent' ! 1nc()ec'se .e ,otocic)et( 7i! 1n'inte de ' de,' ' dec)' 'seF ? Ie t'6i-,(! to3' (7e c(.it'n de 'n+u) I! d' 'ceste' 'u 4ost o dine)e2 C9te3' c)i.e ,'i t9 8iu! ,u+ind! e'cto' e)e . o.u)s'u '3ionu) s. e ce 2 Ni! 1n ti,. ce '.' 'tu) 17i u ,' 85o u)! A u.sDi ce ne' . in ,inte su.)i,entu) de inst uc6iuni .e c' e-) . i,iseF CV( 3e6i 1,5' c' )' 5o du) )ui XA,i ') &o t7DiY od't( cu echi.'Bu) de schi,52 Du.( te ,in' e' o.e '6iuni)o de 1,5' c' e! ni,eni nu ' e 3oie s( .( (se'sc( n'3' 7i nici s( co,unice cu eGte io u)2 Kn c'8u) 1n c' e ,e,5 i 'i echi.'Bu)ui ini6i') se ,'i '4)( 1n 3i'6(! 1n+ iBi i)e ,edic')e ce ute de st' e' )o 3o 4i 'co d'te )' 5o d2 O ic' e ' 4i consecin6e)e! e3'cu' e' )o .e o ')t( n'3( este eGc)us(2 De 1nd't( ce c(.it'nu) de 'n+u) II I+o A)eGee3ici A u.sDi 3( 3' con4i ,' c( su5,' inu) e '.t .ent u n'3i+'6ie! 3e6i .o ni s. e 5'8(! es.ect9nd to'te conse,ne)e +ene ')e ')e unui SAPR e3enind din .'t u)' e2 Kn e3entu')it'te' - i,. o5'5i)( - c( XA,i ') &o t7DiY ' t e5ui e,o c't! '.o t'6i 7i '7te.t'6i! .e )oc noi)e di ecti3e2 D'c( totu7i - su5,' inu) 4iind c'.'5i) s( n'3i+he8e in+ine u)-7e4 T',' ' Osi.o3n' DB'n5eD! de )' de.' t',entu) A ,e s.eci')e! s'u 'dBunctu) ei! Iosi4 Viss' iono3ici A'7n'd8e! dec)' ( c( sunt 1n ,(su ( s( 4'c( 4'6( 1ns( cin( i)o . i,ite! 3e6i duce )' 5un s49 7it ,isiune' ini6i')( ' )ui XA,i ') &o t7DiY! con4o ,9ndu-3( di ecti3e)o ce)o doi sus-nu,i6i 7i inst uc6iuni)o .e c' e )e 3eti +(si 1n sei4u) co,'nd'ntu)ui! ci4 u) 4iind /L : "; #2E A u.sDi )e 1n3(6'se .e de ost2 P9n( 'ici! nu e 'u . o5)e,e2 Nu )' 4e) st(te'u )uc u i)e cu cee' ce u ,'2
221

CEste .osi5i) c' 4o 6e n'3')e occident')e s( 1nce ce s( se '. o.ie de XA,i ') &o t7DiY su5 . eteGtu) 3eni ii 1n 'Buto 2 V( 3e6i o.une! ',enin69nd cu ecu +e e' )' 4o 6(2 Kn c'8u) unei tent'ti3e de .(t unde e 1n su5,' in! tent'ti3( .e c' e o 3e6i conside ' c' 4iind .e .unctu) de ' eu7i! n'3' s'u n'3e)e 'n+'B'te 1n es.ecti3' o.e '6iune t e5uie 't'c'te 7i dist use2 Acest o din se e4e ( 1n s.eci') )' su5,' inu) de . o4i) XCo,,'nd'nt HouotY '.' 6in9nd M' inei 4 'nce8e! '4)'t 1n . e8ent 1n 8on' c' e ne inte ese'8(2 D'c(! totu7i! un e. e8ent'nt ') n'6iuni)o conside 'te 'd3e s' e 3' eu7i s( se int oduc( )' 5o du) )ui XA,i ') &o t7DiY! e) 3' 4i t 't't c' s.ion 7i neut ')i8't2 Nu,'i 'cest u)ti, .' '+ '4 4'ce o5iectu) unui '.o t 3e 5') ce 3' 4i . e8ent't 3ice',i ')u)ui co,'nd'nt ') + u.( ii t'ctice N 2 **! cu . eci8' e' c( e,'n( di ect de )' Bi ou) Po)itic2E Kn 4in')! conse,ne . i3ind t 'ns,ite e' '.o' te)o 1n e+i, CP io it'te '5so)ut(E 1n c'8u) unui 'n+'B',ent ' ,'t2 O dinu) 4usese ed'ct't 1n 1nt e+i,e de Vo no3 - de ,9n( 7i! e3ident! 1n ,' e + '5(! 4'.t do3edit 7i de nu,e o'se)e 7te s(tu i2 A,i ')u) 1) isc()ise cu 5inecunoscut'-i .' '4(! 'd(u+9nd du.( isc()itu ( 7i t ei c uciu)i6e! o5iceiu) )ui c9nd 3oi' s( su5)inie8e eGt e,' i,.o t'n6( .e c' e o 't'7' eGecut( ii es.ecti3u)ui o din2 SteP' des' 1) s,u)se .e A u.sDi din +9ndu i)e s')e! 'd,onest9ndu-)F ? To3' (7e! es.ect'6i conse,ne)e 7i )e+'6i-3( centu ' de si+u 'n6(2 Becu) de se,n')i8' e e '. ins de 8ece ,inute2 Se su.use! 5o,5(nind2 Totu) 1) ene 3' 1n 'ce'st( c()(to ie! 1nce.9nd cu 4'.tu) c( 4usese o5)i+'t s( se 1,5 'ce ci3i)! i' 'cu,! .o4ti,! 4(tuc' 'st' 1) )u' d e.t un o' ec' e2 Un incident ,ino ! .e c' e ')t(d't( )-' 4i t ecut .e 4ect cu 3ede e'! d' c' e 'cu, i85utise s(-) eG's.e e8e2 De 4'.t! e ' ')tce3'F tot ec'.itu)9nd u)ti,' din inst uc6iuni! 'n')i89nd-o 7i c9nt( indui 4iec' e te ,en! 1n su4)et i se st ecu 'se o su d( ne)ini7te! senti,entu) c( ' c(8ut 1nt -o c'.c'n(2 De )' '5so)3i e' Nco)ii de M' in(! A u.sDi . i,ise do' o dine . ecise! )o+ice! con4o ,e doct inei ,i)it' e ce-i 4usese inocu)'t(2 Bi5)i' s' e ' e+u)',entu)2 O4i6e de St't-M'Bo !
222

. e+(te' hot( 9 i)e co,'nd'ntu)ui eG.un9nd 1n ,od o5iecti3 d'te)e . o5)e,ei! '3'nt'Bo'se s'u nu 7i-7i ,'ni4est' . e4e in6e)e .ent u o so)u6ie o i ')t'! nu,'i d'c( ',i ')u) i-o ce e'2 E ' un 'de3( 't . o4esionist! si,6indu-se 1n )' +u) s(u nu,'i 1nt -un c'd u i+id 7i! chi' d'c( i+no ' 'cest )uc u! e,in',ente c' te8i'n2 Desi+u ! ' 4i 4ost eGt e, de su . ins d'c( cine3' i-' 4i s.us c( 'c6ione'8( . ecu, un o5ot! d9 nu .ute' conce.e c( 7e4u) s(u! 'c6ion9nd! )' 9ndu-i! 1n nu,e)e unei 'uto it(6i su. e,e - deci in4'i)i5i)e - i-' .ute' 1nc edin6' es.ons'5i)it(6i 't9t de + '3e 4( ( s(-i o4e e 7i inte+ ')' e)e,ente)o de deci8ie2 H'i! ,'i t e'c(-,e' +( 4'.tu) c( 3' cuno'7te ,isiune' .e c' e! e3entu')! ' u ,' s-o continuie! '5i' du.( ce se 3' '4)' )' 5o du) su5,' inu)ui@ . ocedeu) e ' destu) de cu ent2 Si+u ! 1) i it' idee' c( 3' t e5ui s( se su.un( o dine)o uno nonco,5't'n6i 7i! ce-i ,'i (u! ')e unei 4e,ei! d' disci.)in' e disci.)in(2 Cee' ce-) deconce t' ce) ,'i t' e! ,'i ')es . in ',5i+uit'te' 4o ,u)( ii! e ' o dinu) c'te+o ic de ' scu4und' o ice int us! 1n c'8u) . e8ent! su5,' inu) CCo,,'nd'nt HouotE2 Nu c( i-' 4i e.u+n't 'ctu) 1n sine2 B' chi' di,.ot i3(F 1nc( din 4 '+ed( tine e6e! A u.sDi t (i' cu s.e 'n6' c( 1nt -o 8i i se 3' o4e i . i)eBu) s( )u.te .ent u P't ie2 Ci cu,st'n6e)e 1n c' e i se . esc i' s( t e'c( )' 'c6iune e 'u 1ns( 4o' te 3'+ de4inite2 CKn c'8u) unei tent'ti3e de .(t unde e 1n su5,' in! tent'ti3( .e c' e O VEWI CONSIDERA c' 4iind .e .unctu) de ' eu7iE sc isese Vo no3 <sc isese! e ' un 4e) de ' 3o 5i nu ,'i (,(sese nici o do3'd( t'n+i5i)(=! 4( ( ' ,'i 'd(u+' 7i ')te . eci8( i2 D' d'c(! du.( ce 3' deschide 4ocu)! cu iscu) - '.' ent 'cce.t't de 7e4ii )ui - de ' dec)'n7' un ') t ei)e' (85oi ,ondi')! 3' desco.e i )' 5o du) )ui &o t7Di c( unu) din in+ine i e 1n ,(su ( s( continuie ,isiune'H222 1nt -o 't' e situ'6ie! o dinu) e ' s( duc( ') 5un s49 7it s( cin' ini6i')( ' su5,' inu)ui2 Cu, 1ns(H C'8u) nu 4usese . e3(8ut 7i! cu 't9t ,'i .u6in! e'c6ii)e 4o 6e)o NATO2 S( te d'i cu c'.u) de .e e6i! nu ')t'J Cu c9t se +9nde' ,'i ,u)t! cu 't9t to'te 'ceste ',5i+uit(6i 7i )'cune 1i '.( e'u ,'i 3oite@ 1n c'8 de e7ec! s'u d'c( e3eni,ente)e sc(.'u de su5 cont o)u) A e,)inu)ui! e)! A u.sDi! de3ene'! 'uto,'t! 6'.u) is.(7ito 2 Knce c( s( e'c6ione8e! s( se
223

'utocon3in+( c( Bi ou) Po)itic - 'cest' din u ,( .e 4ect in4o ,'t - 7ti' ce 4'ce! c( P' tidu) ' e 1ntotde'un' d e.t'te! d' ce3'-ce3' nu ,'i ,e +e'2 Pent u . i,' o' ( 1n c' ie (! od't( cu i,. esi' c( ' 4ost . ins 1nt -un 'n+ en'B! to3' (7u) c(.it'n de 'n+u) I A u.sDi! ,i)it' eGe,.)' ! +'t' o ic9nd .ent u s'c i4iciu) su. e,! cuno7te' ce 1nse',n( 1ndoi')'2 CTu.o)e3E-u) se 'n+'B'se 1n o.e '6iune' de 'te i8' e2 A u.sDi se 1ndes( 1n sc'un! .)in de 'nchiun( )' 'd es' )ui Vo no3 7i ' . ocedee)o )ui i.oc ite2 L' 'e o.o t! 't'7'tu) n'3') 1) '7te.t' cu o ,'7in( ' A,5's'dei2 C9t ' 6inut d u,u) .9n( )' F' n5o ou+h! A u.sDi nu-7i desc)e7t( 4()ci)e2 Nu )e desc)e7t( nici ,(c' 'tunci c9nd desco.e i . ototi.u) cu 4o ,e de-' d e.tu) e3o)u6ion' e 1n c' e se 1,5' c( i,edi't c' s( 4ie de.us! dou( ce'su i ,'i t9 8iu! .e .unte' )ui CVo)+o+ 'dE2 Od't( 'Buns )' 5o d! .(st ( 'ce)'7i ,utis, .9n( 1n ,o,entu) 1n c' e se +(si 4'6(-n 4'6( cu 3ice',i ')u)! co,'nd'ntu) + u.( ii t'ctice N 2 **2 C9nd discu6i' se 1ncheie! citi 1n . i3i e' 'cestui' din u ,( o hot( 1 e de ne8d uncin't2 T T T Fu ii)e co)one)u)ui Meunie se ,'ni4est'u 1nt -un 4e) '.' teF 1n )oc s( se uite d e.t 1n ochii inte )ocuto u)ui! )(s' c'.u) 1n Bos 7i 3o 5e' cu +)'s sc(8ut! det'79nd 5ine 4iec' e si)'5(2 Su5')te nii s(i nu se )(s'u 1ns( .(c()i6iF .e ce.e'u! c' s( 8ice, '7'! 4i8ic! ,9ni' 7e4u)ui 7i! od't( '.o tu) te ,in't! se + (5e'u s( .( (se'sc( 5i ou)2 Kn c'8u) de 4'6(! tensiune' du ' de )' u)ti,u) '.e) te)e4onic ') )ui D'3id B oPn2 Od't( so)u6ion'te . o5)e,e)e cu ente e3ident! tot O ientu) MiB)otiu - Meunie continu' s(-7i u,e+e .' '.onu)F Re e,M F)ush (st' de.(7e' to'te )i,ite)eJ ? Nu-i cu .utin6( c' cine3' s( 4ie 't9t de do5itocJ sc 97ni .ent u ' c9t' o' (H - co)one)u)2 C', 1n 'ce)'7i ,o,ent se 'nun6( 7i E D,'nn2 V(89ndu-)! co)one)u) nu-7i .utu e6ine un 89,5etF hot( 9t )uc u! Co,'ndo u) 'du),ec' e3eni,entu) '7' cu, 'du),ec( un c9ine 39n'tu)2 R'.id! 1) .use )' cu ent cu 4'.te)e2

224

? P o5)e,' ,e' e s( ')e te8 M' in'2 U +ent2 Cu, 1ns( ',i ')u) Ve neui) 1,i i+no ( .9n( 7i eGisten6'! nu ,( .ot 'd es' )ui di ect 7i nici nu i85utesc s( d'u de P i,u) ,inist u2 FiG9ndu-) .e E D,'nn .e de'su. ' oche)' i)o ! Meunie 1,.inse 1nceti7o te)e4onu) s. e e)2 B(t 9nu) se . e4(cu - d' nu,'i ni6e) - c( 7o3(ie! '.oi 4o ,( un nu,( 2 Ki (s.unse un +)'s de 4e,eieF ? Nu 1nchide6i! 3i-) d'u2 Chi' d'c( Ve neui) ' 4ost ui,it s( 'ud( 1n ece.to u) unui te)e4on sec et 3oce' unei .e so'ne c' e t ece' d e.t deced't( s'u! 1n ce) ,'i 5un c'8! de,u)t et 's( din ci cu)'6ie! n-' )(s't s( se 3'd( ni,ic din to'te 'ste'F ? Ascu)t2 Co,'ndo u) se ,u)6u,i s(-i co,unice c( so3ieticii cunosc 1n . e8ent .o8i6i' su5,' inu)ui )o ! . ecu, 7i st' e' echi.'Bu)ui! 4( ( ' . eci8' o i+ine' 'cesto in4o ,'6ii2 Ve neui) e'c6ion( eG'ct '7' cu, se '7te.t'seF ? S'te)i6ii ne-'u 7i 4u ni8't d'te 1n )e+(tu ( cu .o8i6i' esc'd ei so3ietice2 A3e, )' dis.o8i6ie c', dou(8eci de o eF s.e s( ne 'Bun+( .ent u o ,ic( 3i8it( )' 5o du) Cc)ientu)uiE2 O icu,! )-', . e3enit .e CCo,,'nd'nt HouotE! c' e ' e 'nten' 4i)' ( de u)'t( 1n .e ,'nen6(2 L' 'd9nci,e' )' c' e se '4)( .o'te c'.t' ,es'Be)e no'st e 4( ( + eut'te2 Kn c'8u) 1n c' e ' 4i u ,( it! ', 7i ')te ,iB)o'ce de t 'ns,isiune2 Voi ,en6ine 1n 8on( .e CDe &'u))eE 7i esco t' )ui .9n( c9nd )uc u i)e se 3o ,'i )i,.e8i2 ? Atunci222 'tunci! totu-i 1n o dine2 De8o)'t c( 3-', de 'nB't2 ? Nu e8it'6i s-o ,'i 4'ce6i2 Nu ,( ,i7c de 'c's(2 ? Pe 4ect! do,nu)e ',i ')2 Res.ecte)e ,e)e2 L' ce)()')t c'.(t ') 4i u)ui! Ve neui) eGc)',(F ? D'c( e cine3' c' e t e5uie s( . e8inte es.ecte! 'ce)' sunt eu2 Sunte6i ,' e)e! ,' e)e ,eu d'sc()J Kn cu sui se ii! Meunie i85uti! 1n s49 7it! s(-) cont'cte8e .e P i,u) ,inist u! 1nto s )' M'ti+non du.( ce 'sist'se )' o +')( de 5ine4'ce e 7i-i '.o t( +'4' s(39 7it( de Re e,M F)ush2 ? D't( 4iind u +en6'! )-', u+'t .e co,'nd'ntu) E D,'nn s(-) . e3in( .e ',i ')u) Ve neui) c( so3ieticii sunt! 1n . e8ent! 1n ,(su ( s( inte 3in(! 4( ( '-i indic' 1ns( de unde de6in ei
225

in4o ,'6ii)e2 A,i ')u) 3' 1nt e. inde ce)e neces' e .ent u c' o.e '6iune' s( se 1ncheie 1n'inte' sosi ii esc'd ei )o 2 ? A6i . oced't 4o' te 5ine2 ? Do,nu)e P i,-,inisi u! 1,i .ot 1n+(dui o su+estieH ? V( 'scu)t2 ? Conside c( ' t e5ui 't 's( 'ten6i' . e7edinte)ui B' s'c 'su. '222 h9,22 'su. ' n'i3it(6ii . e7edinte)ui St'te)o Unite! ie t't( 4ie-,i since it'te'2 ? E ce) ,'i .ot i3it cu39nt2 O s(-) in4o ,e8 i,edi't ce se 1nto' ce din E+i.t2 Un ce's ,'i t9 8iu! te)e4onu) sun' din nou 1n 3echiu) 4o t2 ? A)o2 Aici tot B oPn2 Di ecto u) 'dBunct ') CIA .( e' 4o' te tu)5u 'tF ? P ietenu) nost u Bo5 ,-' che,'t i' (7i222 Re,' c9nd c( inte )ocuto u) s(u e3it( s(-) dese,ne8e no,in') .e S'n4o d! Meunie ciu)i u eche'2 B oPn 1i e)'t( .e )' + con4esiune' )ui NosuDe A'nno2 ? Bo5 e eGt e, de . eocu.'t! 'd(u+( e)2 Se te,e c' nu cu,3' ' ,' .e c' e so3ieticii 'u .us-o )' .unct + '6ie 4u nitu i)o B'.one8e s( se '4)e toc,'i )' 5o du) su5,' inu)ui2 ? Ce-) 4'ce s( . esu.un( '7' ce3'H ? P9n( un'-')t'! do' 4)e u) )ui! d' 7ti6i c( nu i )i.se7te2 ? H,,222 C' . o5(! nu 't9 n( . e' + eu2 ? Posi5i)2 P ietenu) nost u ' 4ost 1ns( c'te+o icF d'c( 'ce' Buc( ie se '4)( 'co)o! o',enii du,ne'3o'st ( t e5uie s-o neut ')i8e8e cu o ice . e6! ')t,inte i - e c't'st o4(2 E ne'.( 't neces' s( )e t 'ns,ite6i inst uc6iuni 1n 'cest sens2 Co)one)u) detest' c' ')tcine3' s(-i dicte8e ce ' e de 4(cut! ,'i cu se',( d'c( 'cest ')tcine3' e ' un st (in2 De 'cee'! e.)ic( .e un ton t(iosF ? Po'te c(! ,'i 1nt9i! 1,i s.une6i des. e ce ' ,( e 3o 5'H ? H'5' n-',J R'.one8u) ' 3o 5it de ni7te su.e -conducto i cu .e 4o ,'n6e 4'nt'stice2 I,edi't! Bo5 ' 4(cut )e+(tu ' cu un . oiect )' c' e coo.e e'8( St'te)e Unite 7i F 'n6'2 ? Nu sunt )' cu ent! 4(cu! 3eG't! Meunie 2 ? Kn '4' ' 4'.tu)ui c( eGist(! nici eu nu 7tiu ni,ic2 A4'ce e' ' 4ost! . o5'5i)! .us( .e o) cu . i)eBu) u)ti,ei 1nt9)ni i cu u7i)e 1nchise C' son-B' s'c2 L' noi! eGce.t9nd ce cet(to ii!
226

.e so'ne)e c' e 7tiu .ot 4i nu,( 'te .e de+ete)e unei sin+u e ,9ini2 Bo5 este con3ins chi' c(! de 4'.t! C' son nu i-' su4)'t o 3o 5( )ui Re e,M F)ush222 ? P o. iu)ui 3ice. e7edinteH Mi se .' e c', . e' de totJ ? B' e c9t se .o'te de .)'u8i5i)F Roose3e)t ' . oced't )' 4e) cu T u,'n 1n . i3in6' 5o,5ei 'to,ice2 ? Ni! de c9nd e F)ush )' C's' A)5(! nici unu) din es.ons'5i)ii . oiectu)ui n-' 3enit s(-i s.un( ni,icH ? Nu 1nc(2 E3ident! ,u)t nu 3' ,'i du '2 De 'cee'2 Bo5 3-' 4i ecunosc(to s( t 'ns,ite6i 'ceste in4o ,'6ii )' ce) ,'i 1n')t e7')on cu .utin6(2 ? S( 3o 5esc des. e ce3' .e c' e nu-) cunosc222 cu, nu-) cuno'7te6i nici du,ne'3o'st (! de')t4e)222nu ,i-e toc,'i )' 1nde,9n(2 ? P ietenu) nost u sus6ine c( e de-'Buns s( ,en6ion'6i nu,e)e codi4ic't ') . oiectu)uiF Rose,' M2 ? Ni ',i ')u) Ve neui) 3' 1n6e)e+eH ? Nu 7tiu d'c( e)! d' P i,u) ,inist u! cu si+u 'n6(2 ? OhoJ eGc)',( co)one)u)2 A.oi! du.( o scu t( .'u8(F De 'co d2 K) sun chi' 'cu,2 L' e3ede e2 ? O c)i.(! nu 1nchide6i2 Bo5 ,-' ,'i u+'t s( 3( t 'ns,it u ,(to' e)eF Deoc',d't(! 'ceste con4iden6e 1) . i3esc do' .e e)2 So lon'J Le+(tu ' se 1nt e u.se2 Meunie '7e8(! 1ncet! ece.to u) 1n 4u c(! 6in9ndu-7i ,9ini)e de'su. ' )ui2 CCee' ce 1nse',n(! +9ndi e)! c( S'n4o d se conside ( o5)i+'t s(-) in4o ,e8e .e P e7edinte)e )ui de e3e)'6ii)e B'.one8u)ui 7i s(i 1,.( t(7e'sc( . o. ii)e-i deduc6ii2 Cu, 3' e'c6ion' 'cest' din u ,( '4)9nd c(! .o'te! so3ieticii ne-'u )u't-o 1n'inte! i't( necunoscut' ecu'6iei2 Ni,ic nu este ,'i .e icu)os dec9t ,9ni' unui uto.ist de8',(+it2 Din 4e ici e! 1n 3iito u) i,edi't n-o s( . e' .o't( 4'ce ,' e )uc u2 Co)one)u) 4o ,( din nou nu,( u) te)e4onu)ui sec et ') P i,u)ui ,inist u2 A7te.t( c' 'cest' s( .un( 1n 4unc6iune dis.o8iti3u) de 5 ui'B! '.oi 1i co,unic(! teGtu')! discu6i' '3ut( cu di ecto u) 'dBunct ') CIA2 C9nd . onun6( cu39ntu) Rose,' M! inte )ocuto u) s(u eGc)',(F ? Ce-'6i s.usH
227

U ,( o .'u8( . e)un+it(2 C9nd Re'n-P'u) M' 5 ie e)u( con3e s'6i'! tonu) e ' ') cui3' c' e +9nde7te cu +)'s t' eF ? D'c( 3-', 1n6e)es 5ine! e 3o 5' de o si,.)( su.o8i6ieH ? Kntoc,'i2 O nou( t(ce e! du.( c' eF ? Mi8' e co)os')(2 ? A7' e2 ? S-' .ute' c' o',enii no7t i s( 4ie deB' )' 5o du) su5,' inu)ui2 ? D'c( n-'u 4ost 1nt9 8i'6i de nici o . o5)e,( tehnic(! . o5'5i) sunt 1n .)in( 'cti3it'te2 ? Nu c ede6i c-' t e5ui . e3eni6iH ? P e3eni6i 1n )e+(tu ( cu ce! do,nu)e P i,-,inist uH C( eGist(! e3entu')! o nou( ' ,( ' c( ei n'tu ( 7i ') c( ei 's.ect 1) i+no (,H Inuti)2 Unu) din ei e un in+ine de 1n')t( c')i4ic' e! se)ec6ion't de ',i ')u) Ve neui)! ce)()')t - ce) ,'i 5un '+ent .e c' e-) '3e,2 Ni e) ' u ,'t o . e+(ti e tehnic( intensi3(2 D'c( desco.e ( ce3' neo5i7nuit222 ? Toc,'i 'st' e2 O dinu) )o e s( se )i,ite8e )' cu)e+e e' de in4o ,'6ii2 O ! 1n . e8ent! ' 4i neces' 222 ? S( . e)e3e nisc'i3' - c' s( 8ice, '7' - e7'ntio'neH Pot s( 3( 'si+u 1n 'ce'st( . i3in6(F d'c( o,u) ,eu desco.e ( ce3' inedit! nu 3' e8it' o secund(2 ? A, s(-) o+! totu7i! .e ',i ')u) Ve neui) s( eG.edie8e un ,es'B )ui CCo,,'nd'nt HouotE c' s(222 ? Nu 4'ce6i ni,ic! do,nu)e P i,-,inist u2 Ie t'6i-,( c( insist2 A+entu) nost u e con7tient .e de.)in de consecin6e)e unui .'s + e7it2 Ni '.oi! un Se 3iciu Sec et .o'te 4i o ic9nd de8'3u't! nu-i '7'H Pent u 'st' 7i eGist(2 ? Bine! ,( ')ie8 .unctu)ui du,ne'3o'st ( de 3ede e2 Mu)6u,esc2 ? Un u)ti, ',(nunt! do,nu)e P i,-,inist u2 Du.( .( e e' ',i ')u)ui S'n4o d! . e7edinte)e F)ush nu este 1nc( )' cu ent cu . oiectu) Rose,' M! d' 3' 4i 1nt -un 3iito 4o' te '. o.i't! du.( cu, 3' '4)' 7i des. e eGisten6'! .osi5i)(! ' unei ' ,e 'n')o'+e )' 5o du) su5,' inu)ui so3ietic2 ? Ni! du.( o.ini' du,ne'3o'st (! ce 3' 4'ceH
228

? Un o din i,. udent din .' te' )ui! nu e eGc)us2 Din 4e ici e! 3' 4i t' di32 N'3e)e so3ietice 3o sosi )' 4'6' )ocu)ui ,9ine! )uni! i' con4o , 'si+u ( i)o d'te de . e7edinte)e F)ush )ui Ud' nie3! US N'3M nu 3' '3e' ')tce3' de 4(cut dec9t s( se uite )' e)e cu, 17i ecu.e e'8( 5unu)2 Kn ti,.u) 'cest'! o',enii no7t i 3o 4i de 'cu, de.' te2 Cu ,ost e)e! d'c( +(sesc '7' ce3'2 ? Sunte6i o.ti,istH ? C9tu7i de .u6inJ D' ! c' o ice .oseso ') unui ce ti4ic't de '5so)3i e ' 7co)ii . i,' e - .e c' e! de')t4e)! nu-) ', - 7tiu .u 7i si,.)u s( e8o)3 . o5)e,' 'cee' ' ce)o dou( t enu i c' e 3in unu) s. e ')tu) 7i ' c(8i)o c' e se u,.)u 7i se +o)esc 1n 'ce)'7i ti,.2 ? Bine! '7' s( 4ie2 Wine6i-,( )' cu ent2 ? Desi+u ! do,nu)e P i,-,inist u2 M' 5 ie 1nchise 7i c(8u .e +9ndu i2 K) e3ede' .e . e7edinte)e B' s'c )' 1nto' ce e' s' din St'te)e Unite dest(inuindu-i 'co du) sec et .e c' e i85utise s(-) 1ncheie cu C' son! .un9nd 'st4e) c'.(t unei Bu,(t(6i de 3e'c de ne1nc ede e2 Ni uite c(! .' e-se! so3ieticii eu7ise ( . i,ii2 ? Nu-,i .ot .e ,ite222 17i s.use e)2 Ni,ic nu t e5uie ne+)iB'tJ A.uc( te)e4onu) 7i co,.use un nu,( F ? A)o2 A,i ')u) Ve neui)H A7'-s 4(cu6i o',enii .o)itici2

229

CAPITOLUL XVI
Kn c' eu) )ui CA,i ') &o t7DiE ti,.u) .( e' c( se o. ise! 1nc e,enit( .e 5'nchet(! cu . i3i e' .ie dut(! T',' ' t(ce'2 And Q se '7e8( ')(tu i2 ? Ce se 1nt9,.)(! e 't9t de co,.)ic't( .o3este' du,it')eH E' des4(cu ,9ini)e 1nt -un +est de ne.utin6(2 ? Nici nu 7tiu de unde s( 1nce.2 ? Kn +ene ')! e . e4e '5i) s( se 1nce'.( cu 1nce.utu)2 ? Ast'-,i s.une' 7i t't' c9nd e ', ,ic( 7i ,( 1ncu c', 1n eG.)ic'6ii2 Se (suci s. e Est'5)et2 Ochii .)ini de )'c i,i i,.)o 'u 'Buto 2 O 1nt e5(F ? Wi-'i .ie dut t't()H ? Nu222 d'222 nu ,'i 7tiu2 Kn ce 8i sunte,H ? Du,inic(2 T',' ' 17i t ecu o ,9n( .este 4 unte! ,u ,u 9ndF ? Du,ne8eu)e! 'st(8i 3'222 A.oi! .e ne'7te.t'te! se .o ni . eci.it'tF ? T't() ,eu! 'c'de,ici'nu) Ossi. DB'n5eD e unu) din cei ,'i ,' i 4i8icieni 'i seco)u)ui2 N-'3e' dec9t nou(s. e8ece 'ni )' te ,in' e' M' e)ui R(85oi .ent u A.( ' e' P't iei! d' 4usese '3'ns't o4i6e 7i deco 't cu o dinu) D '.e)u) Ro7u2 M9nd i' 4(ce' 3oce' s(-i 3i5 e8e2 ? Du.( 3icto ie 7i-' e)u't studii)e! 'cu,u)9nd di.)o,e du.( di.)o,e2 Re,' c't de cei ,'i e,inen6i dint e s'3'n6ii no7t i! ' 4ost 1nco .o 't 1n echi.' c' e .une' )' .unct 5o,5' 'to,ic( so3ietic(2 O o i)e (85oiu)ui 1) 4(cuse ( s( de3in( un . o4und .'ci4ist! d' 'st' nu )-' 1,.iedic't s( t ude'sc( din (s.ute i )' e')i8' e' 'cesto scu)e ')e ,o 6ii! con3ins c( nu,'i '7' .ot 4i cont 'c' 'te .)'nu i)e i,.e i')i7ti)o ! 4( ( '-i uit' .e e3'n7' 8ii +e ,'niJ Du.( de,'sc' e'! de c(t e NiDit' H u7cio3! ' c i,e)o s(39 7ite de St')in! t't' 7i-' .us to't' n(deBde' 1n destinde e' dint e 5)ocu i)e no'st e2 Auto it(6i)e 1nce.use ( s(-i 'co de o
230

'ten6ie s.eci')(2 A 4(cut .' te din de)e+'6ii)e o',eni)o de 7tiin6( in3it'te 1n st (in(t'te@ '7' s-' 1nt1,.)'t c( ' 3i8it't F 'n6'2 De7i 1nconBu 't nu,'i de o4ici')it(6i 7i . i3't de o ice cont'ct di ect cu .o.u)'6i' 6( ii 3o'st e! ' 4ost 4 '.'t de '5unden6' c' e do,ne'! d' 7i ,'i ,u)t de ',5i'n6(2 L' ei! 'co)o! 1,i .o3este' e)! o',enii de .e st 'd( sunt 4e ici6i2 K7i .ot .e ,iteF nu )e )i.se7te ni,ic2 E d e.t! t't() ,eu .une' ,i8e i' .e c' e su4e e' .o.o u) nost u .e se',' . io it(6i)o 'co d'te e+iuni)o de3'st'te de (85oi 7i ' ce in6e)o de '.( ' e ' P't iei! din nou ',enin6'te222 De ce 89,5e7tiH ? A7'222 M( +9nde', c(-n .e io'd' 'cee' F 'n6' cuno7te' o in4)'6ie c onic( 7i c( to't( )u,e' se .)9n+e'2 Aten6ie! ni,ic nu s-' schi,5'tF 3(ic( e')' 4 'nce8i)o continu(2 T',' ' d(du din c'.F ? Co,.'t io6ii du,it')e! c'! de')t4e)! to6i occident')ii! nu-7i cunosc 4e ici e'2 L' noi! chi' 7i 'st(8i222 S( t ece,! 1ns(222 O icu,! t't' se nu,( ' . in6 e . i3i)e+i'6i2 A 1nt9)nit-o .e ,','2 M-', n(scut222 Au t ecut 'nii2 Locui', 1nt -un o (7e) e8e 3't o',eni)o de 7tiin6(2 A3e', o c's( 4 u,o's(2 E ', 4e icit(2 Atunci s-' . odus d ','222 O c)i.(! )(s( 4 '8' nete ,in't(2 ? L' 3 e,e' 'cee'! '3e', t eis. e8ece `'ni2 M',' ,e'! in4o ,'tici'n(! 4usese det'7't( .ent u o )un( unde3' 1n 4undu) Si5e iei2 E ', nes.us de ,9nd ( c'! 1n '5sen6' ei! s-o 4'c .e st(.9n' c'sei2 T't' .)ec' dis-de-di,ine'6( 7i se 1nto ce' se' ' t9 8iu2 Cin', 1,. eun(! 'scu)t9nd ,u8ic(2 Ne ce t',! uneo i! )' ')e+e e' c9te unui disc@ 1ntotde'un' e) e ' ce) c' e ced'2 &)'su) i se 4 9nse2 ? Knt -o se' ( - n-', s-o uit c9t 3oi t (i - t't' ,i-' te)e4on't . e3enindu-,( c( e e6inut )' )'5o 'to 2 A, 4ost 4u io's(2 Pent u . i,' o' ( 1n 3i'6( ,i-', 4(cut te,e)e 'so)indu-)e! '.oi ,-', 1n39 tit 4( ( ost . in + (din(2 M-', 5(+'t 1n .'t! d' nu i85ute', s( 'do ,2 T't' s-' 1nto s .e )' t ei di,ine'6'! (3(7it )' 4'6(2 M-' st 9ns 1n 5 '6e! e.et9nd 1nt un'F CM(,ic' t'! scu,.' t' ,(,ic(222E Deod't(! ' s( it 1n .icio' e! cu .u,nii 1nc)e7t'6i! (cnindF CTic()o7iiJ Tic()o7iiJE
231

A, .)9ns 1nde)un+! '.oi ,-' 4u 't so,nu)2 A5i' ' dou' 8i t't' ,i-' .o3estit totu)F o 'chet( c' e eG.)ode'8( 1n'inte de 3 e,e! +'8u) 's4iGi'nt c' e 697ne7te222 T',' ' ic'n( cu ',( (ciuneF ? Ei d'! 1nc( c(tu ' eG.e i,ent')( ' 'chetei e ' 4o ,'t( din +'8e toGice2 L' co,5in'tu) )' c' e )uc ' ,','! ni,eni nu 7ti' de '7' ce3'2 Dint -un c'. iciu ,eteo o)o+ic! 39ntu) 7i-' schi,5't 5 usc di ec6i' 7i ' 1,.ins no u) ot (3it s. e 8on' inst')'6ii)o 2 A)' ,' n-' 4ost d')( )' ti,.2 Anchet' c' e ' u ,'t )-' sc9 5it . o4und .e t't'F 'u 4ost cond',n'6i nu,'i ni7te ',( 96i! de 'de3( '6ii 3ino3'6i nu s-' 'tins ni,eni2 T't' e ' dist us@ cu to'te 'ste'! continu' s( c e'd( 1n co,unis,2 Cu 9nd '3e' s( ,i se dest(inuie! 1n ciud' 39 stei .e c' e o '3e',F CVe8i tu! 1,i s.une'! . inci.ii)e sunt 5une! o',enii )e '.)ic(! 1ns( . ost2E Decis s( )u.te 1,.ot i3' unui siste, c' e! du.( .( e e' )ui! den'tu ' soci')is,u) 7i-' d't '.id se',' c( o 'c6iune deschis( echi3')' cu sinucide e'2 In3'd' e' 5 ut')( ' Cehos)o3'ciei )-' con3ins .e de.)in2 Ni 'tunci! ,-' 1n3(6't s( disi,u)e82 T',' ' 17i '6inti . i3i e' s. e And QF ? K6i .o6i o' e i,'+in' cu, e s( 4ii o 4't( )9n( ( 7i s( nu .o6i '3e' 1nc ede e 1n ni,eniH L' noi! de)'6iune' este o 1nd'to i e .'t iotic(2 Eu 1ns(,i! c' s( ,( 'scund ,'i 5ine! ,i-', denun6't co)e+ii de 4'cu)t'te! o5)i+9ndu-i s(-7i 4'c( .u5)ic 'utoc itic'2 O 8+9)69i un ,ic 9s ne 3osF ? Ah! Bocu) t e5ui' Buc't .9n( )' c'.(tJ T't' se e4u+i' din ce 1n ce ,'i ,u)t 1n s.'te)e ce cet( i)o s')e2 Od't( te ,in'te studii)e! i-', de3enit co)'5o 'to' e2 E ', sin+u ' c' e cuno7te', con4)ictu) )ui )(unt ic! ne3oi' de ' s.e '! 1n .o4id' ' tot 7i to'teF ' inte 3en6iei din A4+'nist'n! ' 83onu i)o des. e +u)'+u i! ' s.it')e)o .sihi't ice t 'ns4o ,'te 1n 1nchiso i2 CSe 3' schi,5'! t e5uie s( se schi,5eE! ,( 'si+u ' e) ne1ncet't2 Do e' 't9t de t' e s( c e'd(! 1nc9t! uneo i! chi' 7i i85ute'2 Eu! e ', ,'i )ucid(2 ABunsese, s( 4iu ce' c' e s(-) .un( 1n +' d(2 Pe est oiD' 7i 'co du i)e 'su. ' de8' ,( ii 1) 4(cuse ( 4e icit2 Con3ins c( noii no7t i conduc(to i do e'u cu 'de3( 't )i5e ')i8' e' e+i,u)ui 7i 1nde.( t' e' inc'.'5i)i)o ! i' ! .e de
232

')t( .' te! c( 4o 6' de descu 'B' e 4(ce' i,.osi5i) un con4)ict 1nt e ,' i)e .ute i! t't' s-' )'ns't cu to't( ene +i' 1n desco.ei e' noi)o uti)i8( i .'7nice ')e ene +iei nuc)e' e2 L' 1nce.ut! )u,e' )-' )u't d e.t un 3is(to ! d' i't( c( ' sosit 7i 8iu' 1n c' e E3+heni Pet o3 i-' 'co d't o 'udien6(2 S-' 1nto s de )' Mosco3'! st ()ucind de 4e ici e2 De )' ,o' te' ,',ei nu-) ,'i 3(8use, niciod't( '7'2 CM( '. o.iu de 6int(! 4eti6o! ,( '. o.iu de 6int(E2 Est'5)et se uit' )' e'! su5Bu+'t2 ? P i,u) Sec et' 1i 1,.( t(7e' .e de-' 1nt e+u) 3ede i)e 7i-i )(s'se tot')( )i5e t'te de 'c6iune2 D '+u) ,eu t(tic! c9t de t' e se ',(+e'J Ochii ei 3e 8i se 3o')'se (2 ? Ve8i! t't' desco.e ise ,iB)ocu) de ' 4'5 ic' cee' ce to6i 4i8icienii din )u,e se st (dui'u 1n 8'd' s( e')i8e8eF o 5o,5( cu 't(2 & '6ie uno eG.)o8ii se,isu5te 'ne! nede+'B9nd )' su. '4'6( nici un 4e) de 'dio'cti3it'te! o,u) u ,' s( .o't( ',e)io ' n'tu 'F s( ,odi4ice cu su) 4)u3ii)o ! - s( 4e ti)i8e8e de7e tu i)e! s( ni3e)e8e ,un6ii! s( eG.)o'te8e 5o+(6ii)e su5so)u)uiI M-' cuce it entu8i's,u) )ui2 Eu ', 4ost ce' c' e ' conce.ut .ies' esen6i')( ' dis.o8iti3u)ui de deton' e2 Totu) ,e +e' de ,inune! .9n( 1n 8iu' 1n c' e! din .u ( 1nt9,.)' e! ', su . ins o discu6ie .u t't( de cei doi 'sisten6i . inci.')i 'i s(i! L' ,ono3 7i T7enDo! ',5ii s.ion9ndu-) .e t't' 1n contu) A&B-u)ui2 L-', . e3enit i,edi't2 CEi! si,.)( utin(E! ,i-' (s.uns e) 'tunci2 Ni,ic nu cont' 1n ochii )ui! 1n '4' ' . i,ei eG.e ien6e! )' sc' ( e')(! .e c' e u ,' s-o e4ectue8e2 Bu8e)e T',' ei schi6' ( un 89,5et t ist2 ? Knce c' e' ' de.(7it to'te s.e 'n6e)e2 Ne-' 'dus 4e)icit( i)e Bi ou)ui Po)itic! d' 7i )'6u) su. '3e+he ii s-' st 9ns ,'i t' e2 A, desco.e it ,ic o4o'ne 'scunse 1n c's(2 T't' s-' ')' ,'t! i' 1n+ iBo ' e' i-' s.o it 7i ,'i ,u)t du.( ce ' . i,it o se ie de noi inst uc6iuni su.)i,ent' eF 5o,5' t e5ui' ,ini'tu' i8't( du.( 'nu,i6i .' ',et i c' e co es.unde'u 4( ( echi3oc unei '.)ic'6ii st ict ,i)it' e2 C9t3' ti,. ,'i t9 8iu2! t't' ' 4ost con3oc't )' Mosco3'! unde' (,'s dou( s(.t(,9ni! 4( ( s(-,i te)e4one8e ,(c' o d't(2 L' 1nto' ce e 7i-' 'dun't co)'5o 'to ii 7i )e-' 6inut un discu s 1n4)(c( 't! 1nde,n9ndu-i s( ,unce'sc( din (s.ute i .ent u
233

t iu,4u) de4initi3 ') soci')is,u)ui2 Kn 'cee'7i se' ( 1ns(! ,i-' de83()uit ce se coce' )' A e,)inF o o.e '6iune c' e s( inst'u e8e su. e,'6i' '5so)ut( ' Uniunii So3ietice cu . e6u) unui +enocid s(39 7it 1n ti,. de .'ce2 L' 'u8u) 'cesto cu3inte! And Q t es( i! s,u)+9ndu-se .' c( dint -un 3isF 'scu)t9nd-o .e T',' '! 'Bunsese! t e.t't-t e.t't! s( uite 7i )ocu) 1n c' e se '4)' 7i ,oti3e)e c' e-) 'dusese ( 'ici2 ? D'! un 'de3( 't +enocid dec)'n7't de )' 5o du) )ui C&o t7DiE2 Cu o ice . e6! ,i-' s.us t't'! t e5uie s( 1,.iedic(, 'ce'st( c i,( 1,.ot i3' u,'nit(6ii2 B(nuiesc c( 7tii ce 1nse',n( s( 'do.6i o 'se,ene' 'titudine 1n 6' ' no'st (H conchise e'! 1nto c9nd 4'6' c(t e And Q2 Acest' 1i )u( ,9n'! st 9n+9nd-o u7o 2 E' nu 7i-o et 'se2 ? C9nd t't' s-' . e8ent't )' P i,u) Sec et' c' s(-i eG.un( . oiectu) s(u! n-'3e' de unde s( 7tie c9t de )' 6'nc .ic' 'ce'st( in3en6ie2 E3+heni Pet o3 toc,'i '4)'se c( scutu) s.'6i') ',e ic'n 4usese inst')'t 7i c( F 'n6' .osed( un stoc de 5o,5e cu neut oniF 1n 't' e situ'6ie! 'chete)e no'st e 5')istice 7i ,ii)e de t'ncu i nu ,'i se 3e'u )' ni,ic2 Est'5)et su 9se 1n sine' s'! ',intindu-7i de 3o 5e)e Co,'ndo u)ui2 C' 1ntotde'un'! 5(t 9nu) 3(8use Bust2 ? St'te+i)o de )' A e,)in nu )e-' t e5uit ,u)t ti,. c' s( desco.e e c' e-i ce' ,'i 5un( 4o ,u)( .ent u uti)i8' e' noii 5o,5e222 T',' ' se 1nt e u.se! 7o3(ito' eF ? S-' .ute' c' eG.)ic'6ii)e ,e)e s( nu 4ie toc,'i c)' e2 Ntii! ,' e' nu-i chi' do,eniu) ,eu222 ? Kn schi,5! e ') ,eu! e.)ic( And Q2 Continu(2 E' 1ncu3iin6( din c'. 7i-7i u ,( e)'t' e'! .oticnindu-se uneo i 1n cu3inteF ? Cuno7ti! cu si+u 'n6( ,'i 5ine dec9t ,ine! c( e u.6ii)e 3u)c'ni)o su5,' ini . o3o'c( uneo i 3')u i +i+'ntice2 Ce)e ,'i 3io)ente se . oduc 'tunci c1nd '.' 7i sedi,ente)e de oc( '4)'te .e 4undu) ,( ii .o nesc s( )unece! 'ido,' unei '3')'n7e s'u e3( s( i de )'3(! s. e .)'tou) continent')2 Ntiu de )' t't' c( 4eno,enu) se nu,e7te cu ent de tu 5idit'te2 M( u ,( e7tiH ? Pe 4ect2
234

? Cu entu) 'cest' dete ,in( un 39 teB 7i o +i+'ntic( 3iitu (2 V')u) 'st4e) 4o ,'t se n(.uste7te s. e co'st(2 Kn +ene ')! nu de.(7e7te c96i3' ,et i! eGce.t9nd c'8u) c( es.ecti3u) cu ent i' n'7te e 1nt -o 8on( 1n c' e .'nt' .)'tou)ui continent') se idic( 1n )oc s( co5o' e222 ? M( tu isesc! 1n chestiune' 'st' nu ,( . e' . ice.2 ? Kn 'ce) c'8! deci! 1n()6i,e' 3')u)ui .o'te 4i 1n,u)6it( cu 8ece s'u chi' cu dou(8eci2 Feno,enu) e 4o' te ' ! d' s-'u +(sit u ,e)e )ui! 3echi de c9te3' seco)e! 1n EGt e,u)-No d ') C'n'dei2 U i'7e 5)ocu i de 5'8')t 'u 4ost ' unc'te c' ni7te 5iete .iet ice)e )' ,' i dist'n6e de 6( ,2 C')cu)e)e e4ectu'te 'u .e ,is s( se st'5i)e'sc( . ecis c(! 1n ,o,entu) 'tin+e ii usc'tu)ui! 3')u) ,(su ' '. oGi,'ti3 t ei sute de ,et i2 And Q se 1nc unt(@ 1nce.use s( 1nt e3'd( u ,' e'2 ? Acu,! . esu.une c( o se ie de e u.6ii su5,' ine sunt . o3oc'te de-' )un+u) )iniei de in3e s' e ' .'ntei2 V')u) c' e ' e8u)t' ' 'tin+e di,ensiuni 4'nt'stice .e un 4 ont de c9te3' sute de Di)o,et i2 Est'5)et .()i2 ? Bo,5e 'to,ice222 ? EG'ct@ 5o,5e 'to,ice cu 'te! ,ini'tu i8'te 7i 1n+ o.'te .e 4undu) Oce'nu)ui At)'ntic! 1n 4'6' co'ste)o estice ')e St'te)o Unite2 And Q 17i cioc(ni 4 unte' cu de+etu)@ deci 'st' e ' ciud'tu) 5'tisc'4! scu)e)e de 4o 'B222 ? Nici ,(c' nu e ' ne3oie s( 4ie 1n+ o.'te . e' 'd9nc2 C9t . i3e7te deton' e' )o de )' dist'n6(! 'st' e ' un Boc de co.i)2 Fiec' e din e)e .osed( o 'nten( )' 4i u) '.ei 7i e ' su4icient c' un e,i6(to 'custic s( )'nse8e un se,n') sono ! ,odu)'t .e o 'nu,it( 4 ec3en6(2 O .ute' 4'ce 7i C&o t7DiE! d' 7i o ic' e ')t( n'3( 1n8est 't( cu un son' 'cti32 Chi' 7i un si,.)u .esc'do 2 Un 'se,ene' se,n') .o'te 4i . o.'+'t 7i ece.6ion't )' ,' i dist'n6e2 ? D' ! 4i -' s( 4ieJ eGc)',( Est'5)et! 'ici e ce3' c' e nu ,e +eJ Inst')'6ii)e ',e ic'ne 3o detect' inst'nt'neu eG.)o8ii)e 3o'st e! i' i.ost' 3' 4i i,edi't( 7i 'uto,'t(2 Conduc(to ii 3o7t i nu .ot i+no ' c( '7' ce3' ' 1nse,n' ho)oc'ustu)! dist u+e e' eci. oc(2
235

? B' de)ocF cent e)e seis,o+ '4ice occident')e 3o 1n e+ist ' do' o se ie de 3io)ente 8+udui i ')e sco' 6ei2 Ni! ce-i cu 'st'H Cu, ' .ute' detect' . e8en6' unei ,9ini o,ene7ti! c9nd ,' e' 3' '5so 5i 1n tot')it'te 'dio'cti3it'te' 5i)e)o de 4ocH NeP Zo D! Boston! Phi)'de.hi'! >'shin+ton 3o 4i 'se de un co)os') t')'8! ,'i 1n')t dec9t tu nu) 3ost u Ei44e)! '39nd to'te '.' en6e)e unei c't'st o4e n'tu ')e2 ? I' Uniune' So3ietic( 3' . o4it' c' s( 't'ceH ? Nicidecu,! 5' chi' di,.ot i3(J A e,)inu) 17i 3' eG. i,' ostent'ti3 co,.'siune' 7i 3' d' 5u8n' s( 'Bute n'6iune' sinist 't(2 Cu ,'Gi,( . o,.titudine! ,'i ')es c( ,iB)o'ce)e 'u 7i 4ost . e3(8ute2 Cine n-' 4i e,o6ion't de un 'se,ene' +est de so)id' it'teH P o4it9nd de oc'8ie! o +'ni8'6ii)e .'ci4iste 3o 4'ce t( (5oiu) de i+o' e2 T 'u,'ti8't( de c't'c)is,! o.ini' .u5)ic( 3' 4i )esne de ,'ni.u)'t! i' Uniune' So3ietic( 3' '.' e .e c9t de +ene o's(! .e 't9t de e4ic'ce2 Acest' ' 4i ti,.u) unu2 Ti,.u) doiF o',eni de 7tiin6( 3o sus6ine cu, c( de8'st u) e ' . e3i8i5i) 7i 3o 'cu8' +u3e nu) ',e ic'n de ne+)iBen6(2 Oi' i7tii ? sunt ce)e ,'i 5une e)e,ente de ,'ne3 ( - 3o )(s' )i,.ede s( se 1n6e)e'+( c( di4e ite se,ne . ecu so' e 'u 4ost 1n ,od de)i5e 't i+no 'te din so dide '6iuni econo,ice2 Ti,.u) t eiF sc'nd')u) 'st4e) st9 nit 1i 3' o5)i+' .e P e7edinte 7i .e . inci.')ii )ide i s( de,isione8e2 O nou( echi.( - s. iBinito' e 1n t'in( ' Uniunii So3ietice - 3' . e)u' .ute e'2 Le+')! de,oc 'tic! 4( ( .ic de 3io)en6(2 L' 4e) se 3' 1nt9,.)' 7i 1n Eu o.'F cei ,'i c)' 3(8(to i dint e o',enii 3o7t i de St't 3o 4i 1n)ocui6i cu cei ,'i c edu)i2 ? Bine! d' 'ceste +u3e ne! 4ie e)e 7i si,.'ti8'nte! 3o 4i! totu7i! +u3e ne c'.it')iste2 Nu 3(d c' e-i c97ti+u) doct inei co,unisteH ? Pu6in 1i .'s( )ui E3+heni Pet o3 de doct in(J E) n(8uie )' he+e,oni' URSS-u)ui! cu sine 1n 4 unte2 K7i 3' 'tin+e sco.u)! 'ce)' de ' do,in' .o)itic )u,e' occident')(! d' ,i)io'ne de o',eni 3o .ie i2 T',' ' 17i ,u7c' .u,nu)! e.et9nd cu +)'s 1n(5u7itF ? E ,onst uosJ E di'5o)icJ Dest(inui i)e ei '3u ( 'su. ' )ui Est'5)et e4ectu) unei )o3itu i de c '3'7(2 S( i 1n .icio' e 7i se . o.ti 1n 4'6' eiF
236

? Bine! de 'co d! e '5Bect2 D' ! 1n ,od conc et! cu, s.e '6i 3oi! du,ne't' 7i t't'! s( cont 'c' '6i 'ce'st( ,onst uo8it'teH ? Hot( 9se (, s( '7te.t(, c' 5o,5e)e s( 4ie +'t'2 L' ,ono3 s(39 7ise 'de3( 'te ,i 'co)e 1n ,'te ie de ,ini'tu i8' e! 'But't! ce-i d e.t! de tot ce .utuse ( o56ine Se 3icii)e no'st e sec ete c' in4o ,'6ii . o3enite din Occident2 N-'i idee c9t d'to e'8( 1n8est ' e' no'st ( ,i)it' ( s.ion'Bu)ui indust i')2 ? B' 8ic c( ',! e.)ic(! i onic! And Q2 ? Pe ,(su ( ce )uc ( i)e '3'ns'u! ne si,6e', din ce 1n ce ,'i su. '3e+he'6i2 Atunci! i-', t 's .e s4o' (! 4o)osindu-ne de ,etode)e )o 7i de 3e7nic' )o o5sesieF s.ionit' 7i + o'8' de o e3entu')( scu +e e ' sec etu)ui2 T't' ' ce ut 7i ' o56inut ,(su i s.o ite de secu it'te2 Knt e echi.e)e de ce cet' e s-' instituit un i+u os siste, de et'n7ei8' e2 Coo don' e' o 4(ce' nu,'i t't'F 1n 4iec' e se' (! in+ine ii 1i 1n,9n'u note)e 7i c')cu)e)e! .e c' e e) )e .(st ' 1nt -un sei4! 1,. eun( cu to'te ce)e)')te .)'nu i@ tot nu,'i e) .ute' inte conect' di4e ite)e co,.ute e 7i '3e' cont o)u) eGc)usi3 'su. ' d'te)o int oduse 1n ,e,o i' c')cu)'to u)ui cent ')2 Eu! conside 't( d e.t o co,unist( eGe,.)' (! ', 4ost 1ns( cin't( cu esen6i')u)F 's',5)' e' .iese)o c' e constitui'u Cini,'E 5o,5ei2 Mi s-' i,.us 1ns( de Mosco3'! ,'i eG'ct de A&B! s( 1,.' t t'in' cu un co)e+ de )' de.' t',entu) A ,e s.eci')e! un o' ec' e A'7n'd8e! un + u8in ') c( ui t't( 4usese +' d' de co . ' )ui St')in 7i c' e ' . i,it cu entu8i's, . o.une e' ,e' de ' se 1,5' c'! 1,. eun( cu ,ine! .e C&o t7DiE2 C9nd! 1n u ,( cu o )un(! t't' i-' '.o t't di ect P i,u)ui sec et' c( 5o,5e)e neces' e eGecut( ii .)'nu)ui de3enise ( o.e '6ion')e! e ', 7i noi +'t'2 O s(.t(,9n( ,'i t9 8iu! echi.' s.eci')( se 1,5' c'! A'7n'd8e .e .ost de si,.)u tehnici'n! c' s( .o't( su. '3e+he' ,'i 5ine echi.'Bu)2 De')t4e)! e ' 1nc9nt't2 Acu,! int 'se (, cu to6ii 1n dis.o8iti3F t't' (,(sese )' cent u) de ce cet( i! eu .e su5,' in! .ut9ndu-) 6ine .e secu ist )' dist'n6(2 Wi-', s.us totu)2 Est'5)et (,'se c9te3' c)i.e .e +9ndu i! '.oi se '.)ec( s. e T',' 'F ? Deci! 5o,5e)e sunt )' 5o d! +'t' s( 4ie inst')'teH E' 1ncu3iin6(! 1nc)in9nd c'.u)2
237

? Ni . etin8i c-'i 4i 1n ,(su ( de un' sin+u (! s( 1,.iedici deton' e' )o H Nu-i c', . eten6iosH C' s( nu .un )' socote')( 4'.tu) c( )'5o 'to' e)e 3o'st e ' .ute' 4'5 ic' o ic9nd ')te)e noi2 I' s.une! c' e-i Bocu) .e c' e-) BociH T',' ' 1n()6( . i3i e' s. e t'3'n2 ? Ah! 3(d c( n-'i 1n6e)es ni,icJ Kn u ,' . ec'u6ii)o )u'te .ent u .(st ' e' sec etu)ui! eGist( do' t ei .e so'ne .e )u,e eGce.t9ndu-) .e t't' 7i .e ,ine - c'.'5i)e s( 4'5 ice 'ceste 5o,5eF L' ,ono3! T7enDo 7i A'7n'd8e 7i 'st' cu condi6i' s(-7i une'sc( e4o tu i)e 7i s( dis.un( de e)e,ente)e de6inute de t't'2 O ic( ei ')te .e so'ne i-' t e5ui 'ni de 8i)e c' s( 'Bun+( )' 'cest e8u)t't222 d'c( ' 'Bun+e2 Pe de ')t( .' te! nu,'i echi.' s.eci')(! 4o ,'t( de ,ine! e c'.'5i)( s( inst')e8e 5o,5e)e eGistente2 Du.( cu, 3e8i! so)u6i' ' 4ost +(sit(@ 'cu, (,9ne do' s( 4ie 'chit't . e6u)2 O ic9t de 5)ind't .e din(unt u ' 4i 4ost And Q! conc)u8i' T',' ei 1i t(ie (su4)' e'2 ? Inten6ion'6i cu 'de3( 't! du,ne't' 7i t't'222H E' idic( i,.e ce.ti5i) din u,e iF ? Ce i,.o t'n6( .ot '3e' dou( 3ie6i c9nd e 3o 5' de ,i)io'ne de Be t4e inocenteH Cu un +est scu t 1) 1,.iedic( s( 3o 5e'sc(F ? Nu s.une ni,ic2 E ne3oie s( 4ii us .ent u ' 1n6e)e+e2 Est'5)et detest' 'c6iuni)e dis.e 'te! e)e cont '3ene'u ,ent')it(6ii s')e de co,5't'nt c' e 3 e' s( c97ti+e )u.t'2 Con4 unt't cu o 'se,ene' .' tid(! nu ,'i .ute' 4i 3o 5' de un ,eci nu)@ e' t e5ui' c97ti+'t( net! . in D2o2 At'c(F ? Do e'i s( . e3ii un +enocid2 Ei 5ine! )-'i . e3enit2 T',' ' c)(tin( din c'.! ,u ,u 9ndF ? Aici! d'! 1ns( t't'222 A.oi! .e un ton ,'i 4e ,F ? Kn+ o.' e' 5o,5e)o .e 4undu) oce'nu)ui 4usese . o+ ','t( s( 1nce'.( ie i2 P e3(8use, totu)! chi' 7i o de4ec6iune + eu de desco.e it ' 'ntenei no'st e 4i)' e .ent u '-) 1,.iedic' .e AoBin s( . i,e'sc(! e3entu')! un cont 'o din de u)ti,( o (2 U ,' '.oi s( se 1,5' c(, .e CA otiDE - 'cest' e nu,e)e ,inisu5,' inu)ui destin't e4ectu( ii 4o 'Be)o - 7i222 s( nu ,'i e3eni,2 Acu, '7' ce3' e inuti)! d' t't'222
238

O + i,'s( du e o's( 1i st 9,5( o5 '8u)2 ? Ast(8i! t't' u ,' s( ' unce 1n 'e )'5o 'to u)! duc9nd cu sine 1n ,o ,9nt .e L' ,ono3 7i T7enDo 7i dist u+9nd .)'nu i)e 7i ,e,o i' c')cu)'to' e)o 2 Ntiu . ecis c( ' 4(cut-oJ S( i 1n .icio' e! 5 usc 3ehe,ent(F ? T't() ,eu s-' Be t4it de)i5e 't2 E ', 7i eu +'t' s-o 4'c! i' du,ne't' 3ii 7i-,i 3o 5e7ti de . e3eni e' 'uto it(6i)o so3ietice c' s( 3in( 7i s(-) ecu.e e8e .e C&o t7DiEJ Knt -o 4 'c6iune de secund(! Est'5)et 1nt e8( i 7'ns' c' e i se o4e e'2 ? St'i .u6in! du.( to'te c9te ,i-'i s.us! nici nu ,'i .o'te 4i 3o 5' de '7' ce3'2 ? D' 'ste'-6i e 'u o dine)eH Si,6ind-o 5(nuito' e! se eschi3(F ? O dine)e222 7tii! o dine)e ,'i .ot 4i inte . et'te 7i 1n 4unc6ie de 1,. eBu ( i2 T',' ' e'c6ion( de .' c( ' 4i 4ost ' s(F ? Ri+odieJ Acu, 3 e6i 3oi 5o,5e)eJ Ucide-,( ,'i 1nt9iJ ? D'V de unde! d'V de undeJ F 'n6' e o 6' ( .'7nic(2 Uite! 16i . o.un s( )e 4'ce, 39nt 1n ,' e! i' '.oi s(-) estitui, .e C&o t7DiE to3' (7i)o 2 De 'co dH ? Nu-i chi' 't9t de si,.)u2 K6i d'i se',' ce se 3' 1nt9,.)' c9nd 3o desco.e i dis.' i6i' )o H Si,6ind c( 'ici e chei' . o5)e,ei! Est'5)et se '56inu de )' o ice e.)ic(2 T',' ' (,'se c9t3' ti,. t(cut(! '.oi se (suci din nou cu 4'6' )' e)2 ? A 4i! .o'te! o so)u6ie222 ? D'H ? A'7n'd8e e! ,'i eG'ct e '! un ,'ni'c ') s.ion'tu)uiF . etutindeni nu 3ede' dec9t '+en6i 'i CIA2 De 'cee'! i s-' .( ut sus.ect .9n( 7i Fo,D'! o don'n6'! c' e . e' se tot 1n39 te' .e )9n+( CA otiDE2 Kn e')it'te! 5(i'tu) e ' do' ne)(,u it ce-i cu int u7ii (7ti' din echi.' s.eci')( c' e e4u8'u o ice cont'ct cu estu) echi.'Bu)ui2 C' 't' e! 1n 'Bunu) 8i)ei 1n c' e ' '3ut )oc ot (3i e'! A'7n'd8e ,-' u+'t s( .(st e8 1n c'5in' ,e' cutii)e cu ci cuite)e inte+ 'te ')e deton'to' e)o 2 E)e co,'nd( 1nt e+u) siste, de d' e ' 4ocu)ui2 D'c( )e dist u+e,! ni,eni nu-7i 3' d'
239

se',' de ni,ic .9n( c9nd 5o,5e)e nu 3o 4i de,ont'te 1n )'5o 'to' e s.eci')e2 Ini,' )ui And Q 17i 'cce)e ( 5 usc 5(t(i)e2 Knce c( s( 'do.te o 'titudine neut (! d' )ic( u) c' e i se '. inse 1n . i3i e 1) t (d(2 T',' ' e,' c( 'cest )uc u 7i-7i ,u7c( 5u8e)e2 Atunci! se + (5i s-o )ini7te'sc(F ? Le eBect(, . int -unu) din tu5u i)e )'nsto .i)e2 Un Bet de 'e co,. i,'t 7i totu) se duce )' 4und2 ? Pot '3e' 1nc ede e 1n tineH ? Ai s-o const'6i .e son')2 T',' ' se idic(! '.oi se '7e8( )' )oc2 ? Nu! i,.osi5i)2 A t e5ui222 Est'5)et o . inse de u,e i2 ? Ascu)t(F o i ,( c e8i! o i nu ,( c e8i2 D'c( nu ,( c e8i! .(st e'8(-6i cutii)e cu ci cuite2 Ce-o s( 4'ci 1ns( c1nd 3o 3eni to3' (7iiH E7ti c'.'5i)( s( ' unci su5,' inu) 1n 'e H ? Nu! 5ine1n6e)es2 Nu ,( +9ndise, dec9t )' CA otiDE222 ? Bun2 Ni-n c'8u) (st'H E' tot ,'i 7o3(i'2 ? Kn6e)e+e-,(! insist( e)2 O dinu) ,eu e s( cu)e+ in4o ,'6ii2 At9t 7i ni,ic ,'i ,u)t2 &u3e nu) ,eu e decis s(-) estituie .e C&o t7DiE2 Kn 'ce)'7i ti,.! sunt .e 4ect de 'co d cu du,ne't'F ' ,' nu t e5uie ecu.e 't(2 Ve8i 3 eo ')t( ,od')it'te .ent u ' o 4'ce s( dis.' (H T',' ' 17i 1nc)e7t( .'),e)e! 1nchise o c)i.( ochii! '.oi se decise 5 uscF ? Ai d e.t'te2 Vino 1n c'5in' ,e'2 T T T NiDit' AoBin deschise ochii! d' 1i 1nchise i,edi't! o 5it de )u,in(2 K7i t ecu ,9n' .este 4'6(! 1nce c9nd s( . ice'.( ce i se 1nt9,.)'se2 C'.u) 1i e ' + eu! )i,5' 1nc)ei't(2 T e.t't! ',inti i)e e3eni (! idei)e se 1n)(n6ui (2 A 4ost c' un t (snetF CSu5,' inu) ,euJ O',enii ,eiJEH Co,'nd'ntu) )ui CA,i ') &o t7DiE se uit( 1n Bu u) )uiF se '4)' 1n .ostu) cent ')! d' sin+u 2 Li.se' o4i6e u) de c' t! )i.se'u o.e 'to ii din'inte' conso)e)o ! )i.se'u ti,onie ii2 Nu e ' ni,eniJ A.' 'te)e! .( e'u s( 4unc6ione8e no ,')2 Ace)e osci)'u
240

.e c'd 'ne! )edsu i)e sc9ntei'u! ec 'ne)e 'dio)oc'to' e)o di4u8'u h')ou i)e )o 3e 8ui2 R(sucindu se .e o .' te! se s. iBini 1n cot! '.uc9ndu-se cu ,9n' )i5e ( 1nt9i de un t'5u et! '.oi de ,'s' de n'3i+'6ie2 O du e e 'scu6it( 1i s4 ede)e' t9,.)e)e2 Od't( 1n .icio' e! se scutu ( 7i-7i )i.i 4 unte' de o su. '4'6( ,et')ic(! ' c( ei (ce')( 1i 4(cu 5ine2 Acu, ',inti i)e 1) n(.(de'uF ,iste iosu) (u c' e se '5(tuse 'su. ' )o ! t u.u i)e ine te 8(c9nd c' e .e unde! )' +' e' +e','ndu ei! )(s'tu) .e 4undu) do s')ei! 5')i8' de '3' ie de .e coc(I B')i8'J B usc! AoBin 17i d(du se',' c( nu 'u8e' se,n')u) sono .e c' e ' 4i t e5uit s(-) e,it( 4( ( 1nt e u.e e2 Cu to'te 'ste'! ' 4i .utut Bu ' c( o .usese 1n 4unc6iune 1n'inte de '-7i .ie de cuno7tin6'2 Duse )' u eche ce'su) de ,9n(@ nu! nu su 8ise! deci 5')i8' e ' ce' c' e nu ,e +e'2 Ve i4ic( si+u 'n6' de )' t'5)ou) e)ect icF .e 4ect(2 S( se 4i e.ui8't 'cu,u)'to u)! . ost 1nc( c'tH O ne+)iBen6( ' )ui Sc i'5in! secundu)H EGc)us! I3'n Pet o3ici e ' .e soni4ic' e' con7tiincio8it(6ii 7i 3e i4ic' totu) cu o eGt e,( ,inu6ie2 F'.tu) (,9ne' 1ns( 4'.tF 5')i8' ',u6ise2 AoBin cunoscu un scu t ,o,ent de .'nic( - n-o s( .o't( 4i +(si6i - d' se )ini7ti i,edi't2 Nu! nu e ' . e' + '32 Kn ce) ,'i (u c'8! to3' (7i)o )e 3' t e5ui ce3' ,'i ,u)t ti,. .9n( s(-i e.e e8e2 Le-', co,unic't do' .o8i6i' no'st ( eG'ct(2 N-'u cu, s( ne 'te8e2 Ridic9nd ochii )' ci4 e)e )u,ino'se ')e .i)otu)ui 'uto,'t! AoBin const't( c( )'titudine' 7i )on+itudine' co es.unde'u ce)o ,en6ion'te 1n ,es'Bu) s(u2 C)(tin9ndu-se .e .icio' e c' un o, 5e't! se '. o.ie de t'5)ou) de co,'nd( ' n'3i+'6ieiF indic'to' e)e de 3ite8( 7i tu '6ie ' e)ice)o e 'u )' 8e o2 Ce)e ')e tu 5o')te n'to' e)o de .e ec 'nu) ')(tu 't 1i con4i ,' ( c( e'cto' e)e 4unc6ion'u )' e)'nti2 I,edi't! 1ns(! ini,' i se st 9nse de 1n+ iBo ' eF nu cu,3' . i8e)e de '.( .ent u (ci e e 'u .e c')e s( 4ie 1n4und'te cu ,9)H C&o t7DiE nu 4usese conce.ut s( (,9n( )i.it de 4und ti,. de222 De 4'.t! de c9t ti,. su5,' inu) st(te' '7'! i,o5i)i8'tH Ce'su)-c')end' e)ect onic 1) )(,u iF e ' du,inic(! o e)e dou(8eci 7i t ei 7i t ei8eci 7i 7'.te de ,inute! o ' Mosco3ei2 CDu,ne8eu)e! 'st' 1nse,n' t ei 8i)eJE 17i s.use2
241

T ei 8i)e de c9nd 3i'6' se o. ise )' 5o d2 Knchi89nd ochii! AoBin 1nce c( s(-7i )i,.e8e'sc( +9ndu i)e2 F'cu)t(6i)e s')e ,int')e e 'u .' c( ',o 6ite2 A3e' sen8'6i' c( iese dint -un ne'nt! din c' e 1ns( nu se .o'te des. inde .e de-'-nt e+u)2 CI't(-,( .e .unctu) de ' 1n3i'222 . ecu, Ch istosJE Co,.' '6i' 1) 4(cu s( 89,5e'sc(2 C9nd ,'i e ' co.i)! so ' s' 1nce c'se s(-i incu)ce c9te3' no6iuni de e)i+ie2 S( ,'n' Liu)iciD'! e' e ' o c edincio's(2 Ao,so,o)ist 4iind! sc(.'se '.id de to'te 'ceste su.e sti6ii2 Acu,! nu ,'i 7ti' ce s( c e'd(@ 4'.tu) c( se '4)' 1n 3i'6( 6ine' de ,i 'co)2 S( 4ie o' e sin+u u) su. '3ie6uito H O c)i.( 4u is.itit s( )'nse8e un '.e) +ene ') . in siste,u) inte n 'dio2 Renun6( 1ns(@ Cd'c( ' 4i eGist't 7i ')6ii! 17i s.use e)! s-' 4i ocu.'t de ,ine2 Un co,'nd'nt nu este )(s't de i85e)i7te2 Nu! e c)' 1ns(! (,(sese sin+u 2 D' o' e co,'nd'ntu) unei n'3e nu-i .e ,'nent sin+u de 3 e,e ce e 7i sin+u u) c' e .o'te decideHE Pe ,(su ( ce-i e3ene' )ucidit'te'! . i,' dint e . io it(6i se i,.use de )' sineF s( se 'si+u e c( n'3' e 1nc( 1n st' e s( n'3i+he8e2 Si+u ! 'Buto' e)e nu 3o 1nt9 8i'! .o'te chi' ,9ine 3o 4i )' 4'6' )ocu)ui2 D' d'c(! totu7i! ,'i du e'8(222H Ni! o icu, ' 4i! su5,' inu) t e5uie s( se .o't( ,i7c'2 AoBin 3e i4ic( . in siste,u) de te)eco,'nd( d'c( ' 5o ii .o te)ice e 'u decu.)'6i! '.oi 'cce)e ( ot'6i' tu 5o')te n'to' e)o 2 O ' unc(tu ( de ochi .e ec 'ne 1i con4i ,( c( .ute e' e'cto' e)o s.o e'! 1n )i,ite)e to)e '5i)e ')e 1nc()8i ii2 Deci! . i8e)e c' e 's.i 'u '.' nu se '4)'u 1n4und'te2 Nu ,'i '3e' de ce s(-7i .i' d( 3 e,e' 'ici@ t ecu )' co,.' ti,entu) ' ,',ent2 At9t .e t'5)ou) de co,'nd( ') 'chete)o ! c9t 7i .e ce) ') to .i)e)o ! )ed-u i)e '. inse e 'u 3e 8i! cee' ce 1nse,n' c( totu) e ' no ,')2 Dec)'n7( o ')' ,( 4icti3(F doci)e! 5ecu)e6e)e t ecu ( )' +')5en2 Lini7tit! 5(tu u7u e) cu .'),' .u.it u) de )'ns' e '7' cu, 'i ,9n+9i' s.in' e' unui c9ineF CB '3o! 5(t 9ne +')o7! e7ti 1nc( 1n st' e s( te '.e iE2 A.oi! 1) 4u)+e ( ')t +9ndF CR'diou)J Ce c etin! s( nu ,( 4i +9ndit din . i,u) ,o,entJE AoBin + (5i s. e co,.' ti,entu) t 'ns,isiuni)o ! const't9nd cu .)(ce e c( .'7ii 1i de3ene'u tot ,'i si+u i2 Kn . '+! se o. i .e .)eGF ce3' nu e ' 1n e+u)(2 Kn c)i.' i,edi't u ,(to' e! 17i
242

',intiF c9nd 3enise 'ici c' s( )' +he8e 5')i8'! co .u) es.ons'5i)u)ui 5)oc' u7'2 Acu,! ,'ist u) ,i)it' I+n'tie3 8(ce' .e .'tu) de c',.'nie2 AoBin 1i 'tinse o5 '8u)2 E ' ece2 CP o5'5i) - 17i s.use e) - ',( 9tu) s-' t9 9t .9n( 'ici du.( .)ec' e' ,e'E 7i! 4( ( s(-i ,'i 'co de 3 eo 'ten6ie! se 1nd e.t( s. e ,icu) sc i.ete ') 'ntenei 4i)' eF 'ce'st' .( e' co ect de u)'t(2 CNici o . o5)e,(2 L' 'd9nci,e' 'st' t e5uie s(-i ece.6ione8 *^*2E F ec3en6' co,'nd',entu)ui SAPR 4iind . e e+)'t(! nu t e5ui dec9t s( '.ese .e un 5uton c' s( t e'c( .e ece.6ie nonsto.@ estu) 1) 3' 4'ce co,.ute u)! inc)usi3 co,'nd' te)eGu)ui din .ostu) cent ')2 B usc! t es( iF 1n 7i u) de 5ecu)e6e de cont o)! unu) e ' .e o7u! se,n c( ci cuitu) 'ntenei se de4ect'se2 KnBu 9nd 7i 5)este,9nd! 1nce c( s( desco.e e .'n'! d' .9n( )' u ,( 4u ne3oit s( se .)ece 1n 4'6' e3iden6eiF nici un ,es'B nu .ute' .' 3eni2 C1nt9i +e','ndu '! 'cu, 'nten'! st(, 5ine! ,9 9i e)2 D'c( 7i 5')i8' de '3' ie s-' .' 'dit! sunte, 1n .o,JE Nu se si,6e' 1ns( 1n3insF CNu-6i 4'ce + iBi! ',ice2 L' ne3oie te 'duc 7i de unu) sin+u .9n( )' 5'8(2E Knto s 1n .ostu) cent ')! AoBin 17i 4(cu .)'nu)F "= s( se des. ind( de 4und c' s( 3enti)e8e . i8e)e de '.(@ /= s( (,9n( 1n 4)ot'6ie st'6ion' ( s'u s( se ote'sc( cu 3ite8( edus( 1n Bu u) .o8i6iei ini6i')e! d' ! 1n o ice c'8! s( nu se 1nde.( te8e! .ent u ' .ute' 4i e.e 't de echi.' de s')3' e2 D' d'c( e' nu 3' 3eniH222 Deci8i' .e c' e u ,' s-o i' e ' dint e ce)e ,'i + '3eF e3eni e' )' 5'8( din . o. ie ini6i'ti3( 1nse,n' cond',n' e' )' e7ec ' ,isiunii 1nc edin6'te@ o ,isiune .e c' e un echi.'B de schi,5! 1nso6it de s.eci')i7ti 1n 4o 'B! .ute' s-o duc( )' 5un s49 7it2 CDeci! t e5uie s( '7te.tE! conchise AoBin! ' unc9nd o . i3i e ,'7in')( 1n Bu u) s(u2 Deod't( t es( i! 't 's de o )u,ini6( .u .u ie ce 3ene'! cont 'st9nd cu .enu,5 '! dint -un' din ni7e)e co,.' ti,entu)ui2 Se '. o.ie 7i nu-i 3eni s(-7i c e'd( ochi)o F 5ecu i)e se,n')i8'to' e ')e deschide ii che.en+u i)o ! in4e io 7i su.e io ! ')e s'su)ui de e3'cu' e e 'u! ',5e)e! .e
243

o7u2 Pent u ce) de Bos! ,'i t e'c(-,e' +(F .o'te c( ,'te)otu) de c' t! do5o 9t de (u! nu ,'i '3usese .ute e' s(-) 1nchid(2 D' ce)()')t! ce) de sus! c' e co,unic' di ect cu ,' e'H222 D'c( e ' deschis! 4( ( c' '.' s( inunde su5,' inu)! nu .ute' 1nse,n' dec9t un sin+u )uc uF cine3' se cu.)'se .e coc' )ui C&o t7DiE2 Cine 'nu,eH CI,.osi5i) s( 4ie unu) de-'i no7t i2 N-' 4i '3ut ti,.u) ,'te i') s( 'Bun+(! do' d'c(222E AoBin consu)t( cu 4e5 i)it'te u)ti,u) 5u)etin ') situ'6iei t'ctice din At)'nticu) de No d@ 1) . i,ise Boi! d' e) 1i con4i ,( c( nici o n'3( so3ietic( echi.'t( cu ,'te i')u) 'dec3't nu se +(se' )' ,'i .u6in de .'t u 8i)e de ,' 7 de do s')(2 Cine3' din t'5( ' 'd3e s(H D' cu, ' 4i .utut222 cu, ' 4i 7tiutH CB't c9,.ii! 17i s.use! ' unc9nd .e ,'s( 4o'i' de h9 tie2 Cu si+u 'n6(! un cont'ct de4ect2 Totu7i! s( 3e i4ic(,222E AoBin co5o 1 )' ni3e) in4e io 2 Ne4u) echi.ei de c' t 8(ce' 1n continu' e )' .icio u) sc( ii! 'Buto u) s(u! ce3' ,'i 1nco)o! .e cu)o' 2 T ec9nd . in 4'6' c' eu)ui unde-) dusese .e secund! idic( d '.e i' 7i ' unc( o . i3i e 1n(unt uF Sc i'5in dis.( use2 De d't' 'st' nu ,'i e ' 1n+(duit nici un du5iuF '3' ii)e +e','ndu ii 7i ')e 'ntenei se d'to 'u uno 'cte de s'5ot'B! cine3' de.)'s'se t u.u) t 'ns,isionistu)ui! cine3' 1) ,ut'se .e V'ni'222 In',icu) .(t unsese )' 5o d2 Si,6i cu, 1) cu. inde tu 5' e'F d'c( 'cest in',ic i85utise s( )oc')i8e8e .o8i6i' su5,' inu)ui 7i s( .(t und( 1n e) 1nse,n' c( 4usese 'But't din(unt u2 Un t (d(to . int e o',enii s(iH De neconce.utJ Nu .ute' 4i dec9t unu) din ,e,5 ii 'ce)ei neno ocite echi.e s.eci')e2 Su5it! co,'nd'ntu) 17i ',inti de si)uet' '.)ec't( de'su. ' )ui 1n ,o,entu) 1n c' e 17i .ie de' cuno7tin6'222 E ' c)' ! o 5estie de s.ion eu7ise s(-i ot (3e'sc( echi.'Bu) 7i 'cu, tic()o7ii se . e+(te'u s(-i (.e'sc( su5,' inu)J Ei 5ine! o s( 3'd( eiJ AoBin se n(.usti s. e c'5in' )ui! situ't( 1n c'.(tu) ce)()')t ') cu)o' u)ui! c' s(-7i i' .isto)u)! o ' ,( edut'5i)(! cu nou( 4ocu i! 5un( s( uci8i cu e' e)e4'n6i2 Kn + '5(! + e7i u7' 7i se t 'se 1nd( (t! u)uitF Sc i'5in 8(ce' 1ntins .e .'tu) s(u! cu ,9ini)e 1,. eun'te .e .ie.t2 Cine3' 1i 1nchisese ochii2
244

B usc i se 4(cu 4 ic(2 Nu .ent u 3i'6' )ui! ci .ent u n'3(2 K) n(.(di sen8'6i' c( o ho' d( in3i8i5i)( '7te'.t( ,o,entu) . o.ice c' s( se n(.uste'sc(222 S. iBinindu-se de .e ete)e c'5inei! t 'se 'd9nc! de c9te3' o i! 'e 1n .ie.t2 F unte' e ' 1,5 o5onit( de sudo' e2 & e6u i)e e1nce.use (2 K7i 1n+hi6i s')i3'! st 9n+9nd din6ii2 C9nd 17i e3eni! . i3i e'-i e ' c' de +he'6(2 P)'nu) de 5(t'ie 4u st'5i)it )' iu6e')(F 1n'inte de '-i c(ut' .e 'd3e s' i! ') c( o nu,( nu-) 7ti'! 3' 1nce c' s( )e t'ie o ice .osi5i)it'te de et '+e e! s'5ot9nd C3entu8'E )i.it( de coc(2 Du.( 'cee'! o s( ,'i 3'd(2 Kn . i,u) 9nd! 1ns(! t e5ui' s(-7i '.e e . o. iu) s.'te2 Du.( ce-7i )u( .isto)u) 7i 39 1 1n 5u8un' dou( 1nc( c(to' e su.)i,ent' e! AoBin 1nchise cu chei' to'te c'5ine)e de .e cu)o' 7i t 'se 8(3o' e)e u7ii et'n7e c' e duce' )' co,.' ti,ente)e din s.'te2 Od't( te ,in't( 'ce'st( o.e '6iune! e3eni 1n .ostu) cent ') 7i cont o)( d'c( nu-i ni,eni 'scuns .e 'co)o2 L' 4e) . oced( 7i 1n co,.' ti,ente)e t 'ns,isiuni)o 7i inst')'6ii)o e)ect onice2 To'te .osed'u 5 o'7te de si+u 'n6(2 Do,in9ndu-7i (u) . int -un e4o t ') 3oin6ei! AoBin se 1nd e.t' s. e co ido u) unde se '4)'u ')3eo)e)e 'chete)o ! c9nd 'u8i 3oci o,ene7ti ce .( e'u s( 3in( din c'5in' ,edicu)ui! )i.it( de in4i ,e ie2 Se '. o.ie 1n 39 4u) .icio' e)o 2 Un +)'s de 5( 5't! un +)'s de 4e,eieF T',' 'J M9n' c' e 6ine' ' ,' idic't( '5i' d'c( ,'i t e,u '2

245

CAPITOLUL XVII
A7e8't( .e unicu) sc'un din c'5in(! T',' ' nu-7i .ute' de8)i.i . i3i e' de )' ce)e 7'se cutii ,et')ice ')ini'te .e .ode'2 Est'5)et )e conte,.)' 7i e)! de-' d e.tu) 4'scin't2 Sec etu) 5o,5ei cu 'te e ' 'ici! su5 ochii )ui! )' 1nde,9n' )ui2 Nu-i ,'i (,9ne' dec9t s( neut ')i8e8e 4't'F .(c't! 17i s.use e)! 'ce'st( uso'ic( e ' 1nt -'de3( un o, 7i Bu,(t'te2 D' d'c( eGist' 7i o ')t( so)u6ie c' e i-' scuti .e ce cet(to ii 4 'nce8i de co,.)ic'te 7i )un+i c(ut( iH Idee' e ' is.itito' e2 Knt e5(F ? C9nd co,.'t io6ii du,it')e 3o ecu.e ' su5,' inu)! .)eci cu eiH ? E3ident2 ? C e8i c-'i s( ,'i .o6i e')i8' .)'nu) du,it')e! 'ce)' de ' dis.' e cu ,inisu5,' inu)H M'i ,u)t c' si+u c(! du.( to'te ce)e 1nt9,.)'te! 7e4ii du,it')e 3o ',9n' o.e '6iune' 4o 'B! deo' ece! '7' cu, ,i-'i s.us! nu eGist( echi.( de e8e 3(2 Nu c e8i c( C&o t7DiE 3' 4i! ,'i 1nt9i! e'dus )' 5'8(H Ine3it'5i)! 3' u ,' o 'nchet(2 I' d'c( do,nii de )' A&B 'u ce' ,'i ,ic( 5(nui')(! . esu.un c( 7tii ce te '7te'.t(222 T',' ' idic( din u,e i2 ? Ce ')tce3' '7 .ute' 4'ceH Est'5)et nu-i (s.unse2 E ne3oie de s(.t(,9ni! uneo i chi' de )uni .ent u ' con3in+e un so3ietic s( de3in( t 'ns4u+2 CM'i ')es! nu 3( . i.i6iE! e.et' ,e eu E D,'nn2 D' cu, s-o con3in+( c9nd '3e' 't9t de .u6in ti,.H Ochii 3e 8i e 'u '6inti6i 'su. ' )ui2 B usc! eG. esi' . i3i ii sc ,odi4ic(! e4)ect9nd din nou ne1nc ede e'2 O i,ens( )eh',ite 1) cu. inse deod't( .e And Q! Se uit( 4iG )' ce'4' tine ei! 'co)o unde 3' i85i cu ,uchi' .'),ei2 K7i e6inu +estu) 1n u)ti,' secund(F ho)59ndu-se 1n+ o8it(! T',' ' se uit' 'cu, .este u,( u) )ui2 And Q se (suci2 Kn . '+! un co)os o7co3'n! cu t (s(tu i)e 4e6ei schi,onosite de u (! 1nd e.t' un .isto) 1n di ec6i' )ui2 De+etu) toc,'i se c is.' .e t (+'ci c9nd T',' ' se n(.usti u )9ndF ? NietJ
246

A,.)i4ic't( de s.'6iu) et 9ns! detun(tu ' 5u5ui 'su 8ito 2 Fe,ei' .( u c( se .oticne7te de un o5st'co) ne3(8ut! se c)(tin( 7i se . (5u7i2 O .'t( o7ie 1i '.( u .e .ie.t2 Bui,(cit! AoBin co5o 1 5 '6u) cu ' ,'2 Iute c' 4u)+e u)! Est'5)et .)onB( 'ido,' unui .o t' 1n 4'6' ,in+ii! 1i (suci .u,nu) d e.t cu ,9n' st9n+( 7i-) .ocni cu ce')')t( 1n .)eG2 AoBin sc(.( .isto)u) 7i c(8u .e s.'te! i85indu-se 3io)ent cu ce'4' de . '+u) 1n()6't ') u7ii2 Est'5)et 17i des(39 7i o.e ' cu o )o3itu ( se'c( .este 5e e+'t(! '.oi se e.e8i )' T',' '2 Kn6e)ese din . i,' ' unc(tu ( de ochi 7i (,'se un )un+ ,o,ent ne,i7c't! st 9n+9nd .u,nii2 Piuitu) 'dio ece.to u)ui 1) e'duse .e .(,9nt2 A.uc( '.' 'tu)F ? A)o! M' ce) ce se 1nt9,.)(H &)'su) ne)ini7tit ') )ui Bou)ie 3i5 ( 1n ece.to 2 ? Ast'-i 5un(J Pe tine ' t e5ui s( te 1nt e52 A, 'u8it o 1,.u7c(tu (2 ? D'! ', d't de-o 5e)e'! d' s-' e8o)3't2 Vin i,edi't2 Te ,in'tJ 8ise Est'5)et cu 3oce .e 4ect c'),(2 Kn+enunchind )9n+( T',' '! 1i 'tinse .)eo'.e)e! du.( c' e se (suci! hot( 9t! s. e cutii)e ,et')ice2 Nici un' nu ' (t' c-' 4i '3ut o 5 o'sc( s'u ')t siste, de 1nchide e2 ? Ce d 'cuV o ,'i 4i n(scocitH 5o,5(ni e)2 Cu)e+9nd de Bos .isto)u) )ui AoBin t 'se de c9te3' o i! 1nt -o cutie! d' ,et')u) e8ist( )' i,.'ctu) +)o'n6e)o 7i cuti' 17i .(st ( t'in'2 And Q se sc( .in( 1n c'.2 ? C'te+o ic nu .ot )(s' .o c( ii)e 'ste' 1n u ,' ,e'2 Re3enind )' u7(! se )(s( .e 3ine )9n+( AoBin2 Acest' nu-7i e3enise 1nc( 1n si,6i i2 Est'5)et 1i .i.(i ce'4'! ,9nBindu-se de s9n+e2 Li.i u eche' de .ie.tu) so3ieticu)ui 7i 'scu)t(F ini,' 5(te' e+u)'t2 CVoinicu) (st' se 3' ')e+e cu un cucui 8d '3(n 7i 3' h9 9i c9te3' 8i)e - 17i s.use e)2 Kn 4ond! e . e4e '5i) s( 4ie '7' 7i nu ')t4e)2E Rudec9nd du.( 1nse,ne)e + 'du)ui! o,u) e '! . o5'5i)! co,'nd'ntu) )ui C&o t7DiE2 De 4'.t! 17i 4(cuse d'to i'2 Est'5)et 1) (stu n( .e 5u t(2 S4'7iind un ce' ce'4 )u't de .e 5'nchet(! 1i )e+( ,9ini)e )' s.'te! '.oi +)e8ne)e2 Od't( te ,in't( 'ce'st( o.e '6iune! s()t( .e u,( . i,' din cutii)e ,et')ice 7i o
247

t 'ns.o t( .9n( )' co ido u) 'chete)o ! de.un9nd-o 1n 4'6' u7ii c' e co,unic' di ect cu .u6u) de e3'cu' e2 P oced( )' 4e) cu to'te ce)e)')te! 'si+u 9ndu-se de 4iec' e d't( c( so3ieticu) e ' 1n continu' e incon7tient2 L' te ,in' e! 1ncuie u7' c'5inei! '.oi t 'se 8(3o' e)e ce)ei c' e des.( 6e' co ido u) in4i ,e iei de ce) ') 'chete)o 2 Pent u ,'i ,u)t( si+u 'n6(! And Q )e+( 3o)'ntu)! cu ce-i ,'i (,(sese din ce' ce'4! de unu) din 8(3o' e2 Re3enit )' 5'8' .u6u)ui de e3'cu' e! )u( 'dio ece.to u)F ? M' ce)! ce-6i 4'c co'ste)eH ? Bine! d'c( nu ,( ,i7c . e' ,u)t2 ? Nec'8u) e c( 3' t e5ui s( te ,i7ti2 A, ni7te co)ete .ent u tine2 Ni nu chi' c'te+o i' .'n(2 F( ost de o 4 9n+hie! de un c'5)u! de ce3' so)id! 4iGe'8-o 1n sc i.ete)e c' e-i de'su. ' s'su)ui 7i t i,ite-,i ',5e)e c'.ete2 Sunt cutii ,et')ice! )e 3oi u c'! un' c9te un'! tu nu 3' t e5ui dec9t s( )e de8)e+i 7i s( )e de.o8ite8i )' .icio' e2 C e8i c-o s( i85ute7tiH ? N-', d't 1nc( 1n . i,i e! ,9 9i in+ine u)2 C', ce )un+i,e 16i t e5uieH ? P(i! 4iec' e )'tu ( ' 5uc)ei ' '3e' 3 eo 8ece ,et i! deci dou(8eci 1n tot')2 ? A7te'.t(222 Ah'! ', +(sit un co)'c de s'u)(2 ? Pe 4ectJ ? Aten6ie! o )'s s( c'd(2 F 9n+hi' 7uie ( . in 'e 2 And Q . inse unu) din c'.ete! 1) )e+( de ,9ne u) cutiei! '.oi t 'se de ce)()')t! 1ntin89ndu-) st un(2 ? Sus 'co)o e 1n e+u)(H st i+( e) c(t e Bou)ie ! ' c( ui si)uet( o 1nt e8( e' '.)ec't( .este 5u8' C3entu8eiE )ui CS'intBe n' dE2 ? D(-i d u,u)J P o.tindu-se 8d '3(n .e .icio' e)e des4(cute! .u cese )' idic' e' cutiei! 'cce)e 9nd t 'c6iune' de 1nd't( ce cuti' ,et')ic( t ecu de +9tui e' che.en+u)ui in4e io ') s'su)ui2 ? Sto.J st i+( Bou)ie 2 A 'Buns2 S)(5e7te s'u)' c' s( .ot des4'ce nodu)2 C9nd c'.(tu) )i5e ') s'u)ei e3eni! And Q t ecu )' u ,(to' e' cutie! '.oi )' o ')t'! + (5indu-se c9t .ute'! de te',( s( nu '.' ( 3 eun ')t 'd3e s' 2 T',' ' 1i s.use c( n-' ,'i (,9s nici unu) 1n 3i'6( 7i uite c( s-' i3it co,'nd'ntu)222 d'c( eGist'u 7i
248

')6iiH T',' 'J B usc! 17i d(du se',' c( i se 7te sese co,.)et din ,inte din c)i.' 1n c' e .( (sise c'5in'! 1nt -'t1t 1nt e'+' s' 4iin6( se concent 'se 'su. ' eu7itei ,isiunii2 Si,6i cu, 1i t ece . in su4)et o und( de ',( (ciune2 Kn s49 7it! se '.uc( s( u ce 7i u)ti,' cutie! icnind 7i 'sud9nd! o. indu-se des c' s(-7i t '+( su4)etu)2 Knc( 5ui,'c! AoBin ,i7c( din c'. 7i +e,u2 O du e e 't oce i 'di' de )' ce'4(! de )' 5'8' c 'niu)ui2 K7i d(du se',' c( ' 4ost )e+'t 7i 4u i' 1i sti,u)( 4o 6e)e2 O39 co)indu-se! 'Bunse s( se 1nto' c( .e s.'te! '.oi s( se idice .e 7e8ut2 Atunci o 8( i .e T',' '2 St(.9nindu-7i su4e in6'! s. iBinindu-se cu ce'4' de 5'nchet(! eu7i s( se s')te 1n +enunchi! '.oi 1n .icio' e2 Knne5unit de 4u ie! de e+ ete 7i dis.e ' e! AoBin 8,uce' din to'te .ute i)e de )e+(tu i)e c' e-) 6ine'u c'.ti3! c(ut9nd 1n Bu un ,iB)oc .ent u ' sc(.' de e)e2 Unu) din +)o'n6e)e t 'se de Est'5)et ico7'se! s,u)+9nd o 6'nd( ( din t(5)i' ,esei 7i )(s9nd 1n u ,'-i o ,uchie t(io's(2 Cu s( itu i ,( unte! AoBin se '. o.ie de ,'s(! se 1nto' se cu s.'te)e )' e'! +(si .e .i.(ite ,uchi' 7i se '.uc( s( 4 ece de e' .9n8' c' e-i 1nc(tu7' 1ncheietu ' ,9ini)o 2 Kn + '5' s' nu ,'i 6inu se',' c(-7i Bu.o'ie (u de tot .ie)e'! . inci.')u) e ' c(! du.( c9te3' ,inute! ,9ini)e 1i e 'u )i5e e2 Du.( ce sc(.( 7i de )e+(tu i)e de )' .icio' e! AoBin se )(s( 1n +enunchi )9n+( T',' '! o idic( .e 5 '6e! )e+(n9nd-o c' .e un . unc 7i o de.use! cu nes)' 7it( 5)9nde6e! .e 5'nchet(2 Acu,! ochii! '5u i6i cu o c)i.( 1n u ,(! 1i sc9ntei'u de u (2 U7'! con4ec6ion't( dint -un ,et') u7o ! nu-i e8ist( . e' ,u)t ti,.F )' ' t ei' i85itu ( cu u,( u)! s( i din 6969ni2 AoBin se n(.usti .e sc' ( 1n sus! s. e c'5in' secundu)ui! unde 7ti' c( 3' +(si o ' ,(2 Nu ,'i st(tu s( c'ute chei' .ot i3it( . int e ce)e .e c' e )e 39 9se 1n 5u8un' ! s.' se u7' )' 4e) c' 7i .e ce' din'inte! deschise se t' u) 5i ou)ui cu 'Buto u) unui 5 ice'+! 1n74(c( .isto)u) )ui Sc i'5in 7i .( (si c'5in'! ne1n3 ednicindu-) .e ,o t nici ,(c' cu o . i3i e2 ABuns 1n 4'6' u7ii et'n7e .e c' e o 5)oc'se Est'5)et! 17i d(du i,edi't se',' c( .e 'st' n-o ,'i .ute' s.' +e2 Se t 'se 1nd( (t! schi,onosindu-7i +u ' 1nt -un ictus s' donicF
249

? Ri+odi' 'i' 7i-' 1nchi.uit c-o s( ,( .un( cu 5otu) .e )'5e2 Ei 5ine! )'sV c(-i ' (t euJ Co5o 9nd 1n +o'n( sc' '! AoBin 'Bunse cu dou( ni3e)e ,'i Bos! 1n c')(! deschise . eci.it't che.en+u) de 'cces ') unei' din +')e ii)e c'5)u i)o 7i se 39 1!cu + eu 1n 1n+ustu) tune)2 Kn'int9nd .e co'te 7i +enunchi! 1n .)in( 5e8n(! ie7i )' ce)()')t c'.(t! )' 5'8' .u6u)ui de e3'cu' e! chi' 1n ,o,entu) 1n c' e Bou)ie se . e+(te' s( i' 1n . i,i e u)ti,' cutie! i' Est'5)et! s)eit de .ute i! se e8e,'se de .e ete)e de ,et')2 Kn se,i1ntune icu) c' e do,ne'! AoBin nu-) e.e ( din . i,' c)i.(@ 1n schi,5! si)uet' in+ine u)ui! decu.9ndu-se c' o u,5 ( chine8e'sc( .e 4ondu) )u,inos ') C3entu8eiE! 1i '.( u c' o 6int( ide')( 7i t 'se 4( ( s( e8ite2 B '6e)e in+ine u)ui 839cni ( 1n )(tu i! t u.u) )ui dis.( u din c9,.u) 3i8u') ') so3ieticu)ui2 Din 'ce) ,o,ent! totu) se de u)( cu o 3ite8( ne5un(2 Est'5)et e ' ne1n' ,'t! '7' cu, 1i o don'se ',i ')u) Ve neui)! i' .isto)u) )ui AoBin nu ,'i '3e' nici un +)on6 1n 1nc( c(to 2 Au8ind detun(tu ' 7i c e89nduse ce) 3i8't! se t 'se 4u)+e (to 1nd( (t! (cnindF ? M' ce)! 'd(.oste7te-teJ Kn 'ce)'7i ti,.! sc(.( din ,9n( s'u)' 7i cuti' ,et')ic( .o ni 3e ti+inos 1n Bos! (sucindu-se c' un titi e8! i85ind 1n c(de e ,' +ine' co ni7ei 7i ico79nd de .e e6ii de o6e)2 Au8indu-) .e And Q eG. i,9ndu-se 1n 4 'nce8(! AoBin! c' e 4usese .9n( 'tunci con3ins c( ' e de ' 4'ce cu ',e ic'ni! (,'se o c)i.( side 't! d' nu 1nt -'t9t 1nc9t s( nu '.uce s( 3'd( ,eteo itu) c' e se . (3()e' .este e)2 Cu o '.idit'te su . in8(to' e .ent u un 5( 5't cu +'5' itu) s(u! se e4u+ie 1n +')e ie eG'ct 1n c)i.' 1n c' e cuti' ,et')ic( .e cut' .ode'u' 1n )ocu) de unde toc,'i se e4u+i'se2 And Q isc( o . i3i e 7i-7i 1nce c( no ocu) u c9nd 1n +o'n( sc' '2 T 9nti cu c()c9iu) che.en+u) in4e io ') s'su)ui chi' 1n c)i.' 1n c' e AoBin '.(s' .e t (+'ci2 &)onte)e i85i o6e)u) c' e 3i5 ( su5 i,.'ct2 Est'5)et st 9nse 3o)'ntu)! se st ecu ( 1n inte io u) )ui CS'int-Be n' dE 7i st i+(F ? H'i! o oi, de-'iciJ D(-i '.id 5(t'ieJ &)'su) i se stinse 1n +9t)eBF Bou)ie ! cu chi.u) (3(7it! se s. iBine' cu o ,9n( de s.(t' u) sc'unu)ui din .ostu) de .i)ot'B!
250

1n ti,. ce cu ce')')t( 17i co,. i,' sto,'cu)2 P int e de+ete ,uste' s9n+e)e2 T T T L' 5o du) )ui CCo,,'nd'nt HouotE! inst')'t 1n continu' e .e t().ici)e )ui )' 1nce.utu) dec)i3it(6ii .)'tou)ui 3u)c'nic! tensiune' c e7te'2 Kn'int' e' )ui CS'int Be n' dE s. e su5,' inu) so3ietic 4usese u ,( it(! ,et u cu ,et u! din .ostu) cent ')! 1n)ocuind ochiu) 7i son' e)e indisc ete! 'scu)t' e' .'si3( econstituise cu 4ide)it'te eu7it' cu.)( ii! .une e' 1n 4unc6iune ' .o,.ei! '.oi o. i e' ei 7i ce' ' ,oto' e)o 2 De 'tunci! 1ns(! ni,ic2 Est'5)et 7i Bou)ie 17i continu'u! . o5'5i)! ce cet( i)e! '7' cu, o 'test'u uneo i 8+o,ote 3'+i! co es.un89nd ,'i ,u)t c' si+u ,'ne3 ( ii di3e se)o u7i 7i t',5uchiu i2 Kn su4)etu) )ui S' on-Le.e [ue! ne (5d' e'! '.oi ne)ini7te' succed'se ( eu4o iei . o3oc'te de 5unu) ,e s ') o.e '6iunii2 D' ! '4ect9nd c'),u) ce) ,'i '5so)ut - '7' cu, 1i 7'de 5ine unui co,'nd'nt - se et (sese 1n c'5in' s'! unde-7i ',(+e' 1n+ iBo ' e' cu ed'ct' e' cio nei unui '.o t 'su. ' eGecut( ii ,isiunii2 L' un ,o,ent d't! Fieschi! cu,.)it de su escit't cioc(ni )' u7' )uiF ? Do,nu)e co,'nd'nt! ', 'u8it ce3' c' e se',(n( cu un 4oc de ' ,(F ? E7ti si+u H Ce s.une M'u inH ? M'u in toc,'i ie7ise 7i ', . e)u't eu 'scu)t' e'2 Acu, s' 1nto s2 ? Ei 5ineH ? Oe oJ ? Mu)6u,esc2 Continu'6i 3e+he'2 ? A, 1n6e)es2 Din . '+u) u7ii! Fieschi se (suciF ? Do,nu)e co,'nd'nt222 S' on-Le.e [ue! c' e se e'.uc'se de )uc u! 1) '.ost o4( i it'tF ? Ce ,'i 3 eiH ? Nu c ede6i c(222 .o'te222 ' t e5ui s(-i che,(, . in tuum222 c' s( 7ti, d'c(222
251

S' on-Le.e [ue schi6( un ,ic 89,5et! .e Bu,(t'te i onic! .e Bu,(t'te s'tis4(cutF nu-i dis.)(ce' de)oc s( de' )ec6ii2 ? C' s( 7ti, ce! d '+u) ,euH Cuno7ti! nu-i '7'! conse,nu)F )e+(tu ( nu,'i 1n c'8 de u +en6(H L' 4e) 7i 1n cee' ce-i . i3e7teF d'c( 'u ce3' i,.o t'nt s( ne co,unice! o 3o 4'ce2 AtunciH ? D' d'c(222 ? H'i! Budec( un .ic2 Ai 'u8it - s'u 6i s-' .( ut c( 'u8i - o detun(tu (! un' sin+u (! '7'-iH ? D'2 ? Deci! eGce.t9nd ce3' cu totu) ie7it din co,un! unu) din 5(ie6i e te'4( 7i 1n ,(su ( s( ne ')e te8e2 D' chi' d'c( ' 4i ,'i 7tiu euH - . i8onie s'u 1n 3 eo situ'6ie 'se,(n(to' e! eG.)ic(-,i 7i ,ie ce-' e8o)3'! 1n ,o,entu) de 4'6(! un '.e) te)e4onicH M'i ,u)t st9nBenit dec9t con3ins! Fieschi )(s( c'.u) 1n Bos2 S' on-Le.e [ue 1i 'd es( o . i3i e t iu,4(to' e! d' 1nd't( ce o4i6e u) .( (si c'5in'! eG. esi' 4e6ii se schi,5( co,.)et2 CH'i s( 'd,ite, c( cei c' e 'u t 's 'u 4ost u7ii! de7i o4i6e '7u) .e c' e ,i )-' t i,is P' isu) c' s(-,i s.un( ce t e5uie s( 4'c o dec)' 't c( sunt cu to6ii sco7i din u82 Pun9nd (u) 1n'inte! )-'u ucis o i )-'u (nit .e unu) 7i )-'u +(5Bit .e ce)()')t2 Acest' din u ,( )e-' eG.)ic't! 4( ( do' 7i .o'te!! c( 'u 3enit st ict c' s(-i 'Bute2 Do3'd'F nu e 'u 1n' ,'6i2 Kn .' 'nte8( 4ie 8is! su. '3ie6uito ii sunt! . o5'5i)! 4o' te .u6in nu,e o7i d'c( 'u inte 3enit 't9t de t9 8iu2 Ce-o s( u ,e8eHE` Mono)o+9nd! co,'nd'ntu) ,(su ' c'5in' 1n )un+ 7i-n )'t2 CS'u u7ii sunt 1n ,(su ( s-o i' din )oc! i' eu nu ', 3oie s( ,( o.un! s'u sunt ne3oi6i s( 4'c( '.e) )' noi2 Nu-,i (,9ne dec9t s( '7te.t2 K,.u6it( ,isiuneJE &9ndito ! se )(s( 1nt -un 4oto)iu! e7'4od9nd de .e 'cu, .)'nu i .ent u ' Busti4ic'! 1n ochii su.e io i)o ! 'titudine' 'do.t't(2 Un cioc(nit )' u7(F e ' Po t'i)2 ? Un nou ,es'B de )' ALFOST! do,nu)e co,'nd'nt2 S' on-Le.e [ue citi! 4( ( + '5(! cu +)'s t' eF DAC FLOAREA NECUNOSCUT E KN &RDIN KNCERCAWI S ADUCEWI ENANTIOANE2 Ridic( din s. 9nceneF
252

? Aiu it teGtJ E c)' c( sunt noi inst uc6iuni .ent u eG.)o 'to ii no7t i2 Pe ce c')e ne-' .' 3enitH ? F)'sh2 Du5)u ci4 't! cheie s.eci')(! ,( o+! tot t'c9,u)2 ? Ce de . ec'u6iuniJ A, i,. esi' c( P' isu) nu . e' 7tie ce 3 e'2 M'i 'dine'o i! ne-' o don't c'te+o ic s( e)i5e (, 8on' 1n'inte de o ' "" &MT2 Desi+u ! din . icin' esc'd ei so3ietice se,n')'te 1n u)ti,u) SITREP222 o esc'd ( c' e! e3ident! cu totu) 1nt9,.)(to ! se 1nd e'.t( s. e noi2 I' 'cu,! .o4ti,! un su.)i,ent de s' cini! c9nd 5(ie6ii s-' .ute' '4)' (u de tot 1n 5ud(J T e5uie s(-i che,(, i,edi't! hot( 1 e)! idic9ndu-se2 Chi' 7i nu,'i .ent u ' 4i c9t de c9t )(,u i6i2 Vino cu ,ine2 P(t unse ( 1n .ostu) cent ')2 Re,' c9ndu-i! Fieschi )e ie7i 1n 1nt9,.in' eF ? Toc,'i ,( . e+(te', s( 3( 'nun6! do,nu)e co,'nd'nt2 De c9te3' ,o,ente! 'u8i, ni7te 8+o,ote ciud'te2 ? O s( 3ede, i,edi't des. e ce-i 3o 5'2 Kn'inte 1ns(222 S' on-Le.e [ue se 1nto' se c(t e Du4ou F ? Cont'ct'6i-) .e CS'int-Be n' dE . in tuum2 O4i6e u) cu n'3i+'6i' se 1nd e.t( s. e 4undu) co,.' ti,entu)ui@ 'co)o se +(se' '.' 'tu)! inst')'t 1nt -o insono i8't(2 K) 3(8u ( cu, ,i7c( din 5u8e! cu, 'scu)t(! cu, ei' '.e)u)! '.' ent 4( ( s( . i,e'sc( (s.uns 7i cu, e3ine s. e ei2 ? I,.osi5i) s(-i . ind! do,nu)e co,'nd'nt2 ? Insist(J Kn 'cee'7i c)i.(! M'u in sco'se o eGc)','6ieF ? Din nou un 4oc de ' ,(J Nici o 1ndoi')(J S' on-Le.e [ue se 1nc unt(F ? D 'ce! se-ncu c( t e'5'J Se scu se ( ,inute 1n 7i 2 Fiec' e 17i 6ine' (su4)' e'2 Kn s49 7it! M'u in idic( o ,9n(F ? Ki 'ud! d' 4o' te! 4o' te . ost2 ? Bun 7iH ? A7 8ice c( i-' '.uc't c9nt'tu)J T T T Li3id! cu t (s(tu i)e schi,onosite de du e e! Bou)ie +e,u! . (5u7it 1n sc'unF ? De 5(ut222
253

Est'5)et scutu ( din c'.F ? Cu 't9t' .)u,5 1n ,'6eH Nici 3o 5(J A.oi! 5(t9ndu-) u7o .e u,( F ? Un .ic de (5d' e! 5(t 9ne2 InBec6i' nu 3' 1nt9 8i' s(-7i 4'c( e4ectu)2 Ce)()')t se st 9,5( de du e eF ? P9n( 'tunci222 Do',ne! ce ,( ,'i s4 ede)e7te222 ? B' s( 8ici c( 'i o 5'4t( de 1nco no 'tF +)onte)e ' .e 4o 't e,i6(to u) t(u 'dio! c' e )-' 4 9n't2 Wi-', 1nc o.it 7i un .'ns',ent! nu-i chi' o o.e ( de ' t(! d' 3' 6ine2 R'n' nu ,'i s9n+e e'8(2 Do,V docto o s( eGt '+( +)on6u)! i' tu 'i s( te ')e+i cu Le+iune' de Ono' e2 Bou)ie 17i idic( . i,i e' s. e And QF ? Nu-,i ,'i 1nd u+'222 3e 8i 7i usc'te222! ' ticu)( e) cu + eut'te2 D(-,i222 d(-,i ,'i de+ '5( ce3'222 ce3' c' s( ,'i e8ist222 Ni! cu, Est'5)et t(ce'! .o ni s( u )eF ? P222 ,(siJ Nu 1n6e)e+i c( t e5uie s( 'duc 1n'.oi t o'c' 'st' 1n c' e sunte,H And Q )(s( c'.u) 1n Bos2 C',' 'du) s(u '3e' d e.t'teF e ' sin+u u) c'.'5i) s(-) .i)ote8e .e CS'int-Be n' dE2 K) . i3i .e 4u i7F .')o' e'! .u)su) c' e sc(de'! sete'! tot 't9te' si,.to,e ')e unei he,o '+ii inte ne2 ? A7te'.t(2 S( 3(d d'c( .ot s( te do.e8 cu ce3'2 Scotocind . in t us' de . i, 'Buto ! Est'5)et d(du .este o se in+( +'t' u,.)ut(! .u t9nd ,en6iune'F 'd en')in(2 Kn c'8u) de 4'6(! e,ediu) .ute' 4i 4't')! d' ')tce3' nu eGist'2 T e5ui' s( se + (5e'sc(F in+ine u) se '4)' 1n . '+u) )i.oti,iei2 And Q se uit( )' e) cut e,u 't2 Si+u ! iscu) e ' ,' e! d' 7i ,i8' conside '5i)(2 Nu ,'i e ' nici o secund( de .ie dutF in',icu) se '4)' .e u ,e)e )o 7i in',icu) e ' 1n' ,'t2 Kn ,o,entu) 1n c' e 1n4i+e' 'cu)! And Q 17i s.useF CE unic' so)u6ieE2 E4ectu) su5st'n6ei s-' ,'ni4est't '. o'.e inst'nt'neuF t ei ,inute ,'i t9 8iu! ')5 c' 3' u) )' 4'6(! d' 3i8i5i) e,ont't! Bou)ie se inst')' )' co,en8i! ne ecu +9nd )' 'Buto u) )ui Est'5)et dec9t .ent u ,'ne3 e)e c' e ce e'u un e4o t 4i8ic2 Acest' din u ,( )e eGecut'! t (nc(nind 1nt un'! 1n7i 9nd 3 ute 7i ne3 ute! ',estec9nd d'te)e tehnice cu 1,5( 5(t( i)eF
254

? Ros .()( i'! M' ce)! e7ti + o8'3J Deschis 3'n' de 'd,isie! sc9 5' ,e +e ') d 'cu)ui de + eu222J Ni 'tunci! i-', eG.edi't c'set' d e.t 1n ,ut (! 't9ndu-) )' ,ust'6(222 Pun 1n 4unc6iune .o,.'H222 Win-te! 5(t 9ne! )e 3eni, noi de h'cJ222 &'t' .ent u decu.)' e! 3entu8' ' 4ost des. ins(222 Totu) ,e +e ce'sJ Ve i4ic't . o.u)si'2 H'i! t e8e7te-teJ Cu c'.u) c(8ut .e .ie.t! in+ine u) '5i' es.i '2 Ne,'i7tiind ce ,iB)oc s( 4o)ose'sc( .ent u '-) sti,u)'! And Q se .o ni s( '+( c9t 1) 6ine'u 5oBociiF C>a di'ue au cul, en revenant de #antes*$$$C B(t9nd cu .u,nu) 1n e8e,(to' e' sc'unu)ui c' s( it,e8e c9ntece)u) +o)(nesc! eG'+e 9ndu-i o5scenit'te'! Est'5)et 4(ce' tot ce-i st(te' 1n .utin6( c' in+ine u) s( nu de' ochii .este c'.2 Po nind ,oto u)! in+ine u) 4 edon( 7i e) c9te3' note! '.oi ',u6i! isto3it2 ? Fo ,id'5i)JD(-i 5(t'ie! M' ce)J A, c97ti+'tJ CS'int-Be n' dE t es( i! se idic( )ent de'su. ' )ui C&o t7DiE! 3i ( 7i se 1nd e.t( s. e CCo,,'nd'nt HouotE2 Cu ochii )i.i6i de ec 'nu) sono u)ui 7i ,9ini)e c is.'te .e co,en8i! 5 o5onit de sudo' e 7i su4e ind 't oce! Bou)ie .i)ot' 4( ( s( se '5't( cu un ,i)i,et u de )' ut(2 ? Bun! 'cu, .ute, s(-i che,(,! 4(cu Est'5)et 1ntin89nd ,9n' du.( ece.to u) tuu,-u)ui2 Nu-7i duse 1ns( +estu) .9n( )' c'.(t 7i eGc)',(F ? Fi -' s( 4ieJ Fi u) di4u8o u)ui e s,u)s2 Pute, e,ite! d' nu-i .ute, ece.6ion'2 P o5'5i) c( S' on-Le.e [ue ' '.uc't s( ne che,e 7i 'cu, 1n()6i,e' s' e .)in( de d 'ciJ And Q 17i .( (si )ocu) c' s( e.' e st ic(ciune'! 1nt e59nduse cu, s-' .utut . oduceF CP o5'5i)! )-' s,u)s 5ietu) M' ce) c9nd ' d't s( se inst')e8e2 Cu co'ste)e )ui u.te! i-' 4ost .ese,ne + eu 7i )-' u.t din + e7e')(E2 Kn'.oindu-se! 1) 'nun6( .e in+ine F ? E-n e+u)(! ,e +e2 Bou)ie d(du din c'.2 O5 '8u) 1i e ' c' de ce' (! n( i)e i se su56i'se (! se scutu ' c' de 4 i+u i2 ? O scot eu )' c'.(t! ,u ,u ( e) . int e din6i2
1

Cu di+u`-n cu ! c9nd e3ene'u din N'ntes222 <n2t2=2

255

Di4u8o u) .9 9i! +)'su) 'scu6it ') )ui Du4ou u,.)u c'5in'F ? A)o! Sie ' B '3o2 R(s.unde6iJ Est'5)et '.uc( ece.to u)F ? Ch' )ie Hote)! 'ici Sie ' B '3o2 Ne 1nd e.t(, s. e 3oi2 Bou)ie e (nit2 P e3eni6i ,edicu)2 S' on-Le.e [ue se ,'ni4est( i,edi'tF ? Ce ' eH R(s.unde6i2 Medicu) e )9n+( ,ine2 ? Un +)onte 1n sto,'c2 I-', inBect't 'd en')in(2 ? Sunte6i ne5unJ Po'te ,u iJ De d't' 'st'! ce) c' e 3o 5ise 4usese t9n( u) docto 2 ? A)t,inte i! cu, '6i 4i 3 ut s( e8isteJ eGc)',( Est'5)et2 A7 4i 3 ut s( 3( 3(d222 In+ine u) 1i s,u)se ece.to u)F ? And Q '222' 4(cut 5ine! +949i e)2 Ah222 A.' 'tu) 1i sc(.( din ,9n(2 C(sc( +u '! ho c(i 7i se . (5u7i .este co,en8i2 I,edi't CS'int-Be n' dE 3eni cu . o3' 1n Bos! )u( 5'nd( )' 5'5o d! . o.u)so u) se ',5')( de )' sine2 Est'5)et s( i s(-7i 'Bute c',' 'du)! d' 1n'inte de ' 4i i85utit! n'3' 'tinse 4undu)! se i85i de o st9nc(! ico7( 7i se cu)c( .e o .' te2 Coc' se 4isu (! '.' 697ni cu .ute e .e su5 t'5)ou) de 5o d2 Ni3e)u) ei c e7te' '.id! . o3oc9nd Be 5e)e de sc9ntei ')e succesi3e)o scu tci cuite2 Lu,ini)e se stinse (! c' i,edi't s( se e'. ind(F int 'se ( 1n 4unc6iune 5'te ii)e de '3' ie2 Nu du ( 1ns( ,u)t! intensit'te' )u,inii sc(8u 7i ,i osu) 'cidu)ui su)4u ic se (s.9ndi 1n c'5in(2 B ut')' 1nc)in' e ' 5'tisc'4u)ui 1) . oiect'se .e And Q .este in+ine 2 Re+(sindu-7i .o8i6i'! 17i d(du se',' c( nu ,'i e ni,ic de 4(cut .ent u e) 7i 'tunci! esc')'d9nd! 1n .'t u )'5e! cutii)e ,et')ice c' e se osto+o)ise ( .e Bos! 'tinse 4undu) c'5inei2 Din 4e ici e! 4i7etu) 1n c' e se '4)' echi.',entu) de scu4und' e 'utono,( nu e ' 5)oc't2 T 'se 1n + '5( .e e) costu,u) din neo. en! '.oi ,(nu7i)e! 4e ,o' e)e et'n7e! '+(6( )' s.'te 5ute)ii)e cu 'e ! 4iG( )' 1ncheietu ' ,9inii 5uso)'@ de 4'.t! e ' un '.' 't ,'i co,.)eG! inc)u89nd! .e )9n+( 5uso)(! un ce's! un '.' 't .ent u ,(su ' e' 'd9nci,ii 7i un ,inic')cu)'to 2 Kn ,o,entu) 1n c' e is. (3e' 7i cu .usu) )'5e)o de c'uciuc! '.' 1i 'Bunsese .9n( )' centu (2 S. e no ocu) )ui! tuum-u) se +(se' )' t i5o d 7i nu 4usese 1nc( inund't2 S,u)se ece.to u) 7i st i+(F
256

? Ne duce, )' 4undJ A. inde6i . oiecto' e)e2 Voi222 Ni3e)u) '.ei c e7te' 3e ti+inos2 Co,unic'6i' se 1nt e u.se 7i! si,u)t'n! )u,in' e)ect ic(2 And Q '5i' ,'i '.uc( s(-7i .ot i3e'sc(! .e .i.(ite! c'sc'! 'se,(n(to' e ce)o 4o)osite de 'st on'u6i 7i s( deschid( 3')3' c' e '3e' s(-i 4u ni8e8e ',estecu) de oGi+en 7i he)iu neces' es.i '6iei! cu do8' e 'uto,'t( 1n 4unc6ie de . o4un8i,e! c( se 7i .o,eni 1n 1nt e+i,e su5 '.(2 A. in89nd )',.' 4 ont')(! se . o.u)s( 1ns. e t',5uchiu) s'su)ui 7i nu t e5ui s( '7te.te . e' ,u)t c' ,' e' s( .un( co,.)et st(.9ni e .e CS'int-Be n' dE2 Sen8'6i' unei '.(s( i 1) .' ')i8( .ent u c9te3' c)i.e! d' o su.o t( c'),@ 7ti' c( e de n'tu ( .u 4i8ic(! +ene 't( de . esiuni)e c' e se echi)i5 'u2 T',5uchiu) se deschise de )' sine@ Est'5)et 1) 5)oc( 7i! din dou( 5(t(i de .icio' e! 'Bunse )' )ocu) unde se '4)'u cutii)e2 A.uc( un' )' 1nt9,.)' e! o st 9nse 8d '3(n 7i )unec( 1n eGte io 2 Aici! 5e8n' e ' co,.)et(2 Nici un e.e s. e c' e s( te di iBe8i2 U)ti,u) c'. 'do.t't de Bou)ie 4usese 8e o-t ei-7'.te! dete ,in'6 de e)e3,entu) .e son' ') 3ocii )ui Du4ou ! d' 1n'inte de scu4und' e CS'int-Be n' dE se '5(tuse conside '5i) )' st9n+'2 C9t de ,u)t de3i'seH Ni! c' ince titudine' s( 4ie 7i ,'i ,' e! And Q h'5' n-'3e' de dist'n6' c' e-) se.' ' de CCo,,'nd'nt HouotE2 Se 5)este,( 1n +9nd .ent u c( nu u ,( ise cu destu)( 'ten6ie indic'6ii)e te)e,et u)ui-)'se ! d' 'cu, e ' inuti) s( se e1nto' c(! '.' 'tu) se de e+)'se2 CSunt co,.)et',ente 1n 5ud(! 17i s.use e)! de7i XHouotY t e5uie s( 4ie .e '. o'.e2 Totu) e s( 4i ece.6ion't u)ti,u) ,eu '.e)E2 A+(69ndu-se de 'ce'st( s.e 'n6(! se uit( 1n to'te di ec6ii)e2 Ni,ic2 Win9nd cuti' cu ,9n' st9n+(! And Q nu 1nd (8ne' s(-7i des. ind( d e'.t' de co .u) e.'3ei! ,'i ')es c( si,6e' cu, cu entu) 1nce' c( s(-) t '+( du.( sine2 Hot( 9 e' 1ns( nu ,'i .ute' 4i ',9n't(2 Fiec' e ,inut 1n .)us .et ecut )' 'ce'st( 'd9nci,e s.o e' ti,.u) de deco,. esie neces' e3eni ii )' . esiune' no ,')(2 Senti,entu) c' e-) do,in' nu e ' 'ce)' ') descu 'B( ii! ci ') 4u ieiF 3' s( 8ic(! tot ce se .et ecuse! ,o' te' )ui Bou)ie ! ' T',' ei! s'c i4iciu) 5(t 9nu)ui s'3'nt 'co)o! 1n Uniune' So3ietic(! totu) 4usese de .o,'n(! nu s)uBise )' ni,icH
257

L' 4e) o s( .i' ( 7i edut'5i)u) sec et .e c' e! .osi5i)! 1) 'duce' cu sineH Nu! . e' ' 4i 4ost ned e.tJ Sc 97nind din din6i! Est'5)et consu)t( 5uso)' )' )u,in' )(,.ii 4 ont')e! '. ecie! de 5ine de (u! de i3' 7i-7i 4iG( c'.u)2 CFie ce-o 4i! 1i d'u d u,u)2 Du,ne8eu cu ,i)'JE Win9nd cuti' 1n ,9n' st9n+( 7i .(st 9nd ,e eu 1n 4'6' ochi)o 1ncheietu ' ce)ei d e.te c' s( nu de3ie8e de )' '8i,utu) ')es! Est'5)et 1nce.u s( 1no'te! ,i7c9nd cu su.)e6e .icio' e)e! disci.)in9ndu-7i es.i '6i'! . eocu.'t s(-7i econo,ise'sc( e4o tu)! 1ntuneci,e' din Bu ! 'ido,' unei +i+'ntice c' 'c'ti6e! 1) 6ine' c'.ti3 1nt e tent'cu)e)e ei! inst')9ndu-i! 1ncetu) cu 1ncetu)! 1ndoi')' 1n su4)et2 Kn '.' +)'ci')(! ,u7chii de3ene'u du e o7i! 1) .9nde'u c9 ceii! cuti' de ,et') .( e' s( c9nt( e'sc( 'cu, o ton(2 Kn ,inte 1i (s( i o i,'+ineF 'cee' ' unui 'st on'ut ie7it din n'3( 1n s.'6iu! c( ui' i s-' u.t co donu) o,5i)ic') 7i c' e se tot 1nde.( te'8(! .ie 89ndu-se 1n in4initu) side ')2 K7i i,.use s( i8+one'sc( 'ce'st( i,'+ine! s( 4'c( 3id 1n c eie ! s( se 5i8uie nu,'i 7i nu,'i .e 5uso)(2 O'd' nic@ 1n ,inte 1i Buc' o s' '5'nd( de ',inti i2 Nu se s.une o' e c(! 1n'inte de ' suco,5'! 1nec'6ii 17i e3(d 1nt e'+' )o eGisten6(H B usc! idee' de ' ,u i e7u9nd! inuti)! 1i de3eni into)e '5i)(222 Atunci! se . oduse 7i ,i 'co)u)F 'co)o! 1n d e'.t'! 1n 5e8n' din Bu ! .9).9i' un 3'+ h')o! '5i' 3i8i5i) 7i totu7i .e 4ect distinct2 Nu! nu e ' o i)u8ie2 And Q co iB( di ec6i' de 1n'int' e 7i const't( c( este .u t't de cu ent toc,'i 1nt -'co)o2 Lu,in' se intensi4ic'! se . eci8'2 E ' chi' . oiecto u) )ui! CCo,,'nd'nt HouotE2 Rudec9nd du.( 5(t'i' s' ,'Gi,(! n-'3e' de .' cu s ,'i ,u)t de o sut( de ,et i2 Knt e3(89ndu-7i 't9t de '. o'.e s')3' e'! ne 3ii s(i! 1nco d'6i de . e' ,u)t ti,.! se e)'G' ( o 4 'c6iune de secund( 7i de+ete)e 1n6e.enite se desc)e7t' (! )(s9nd s( sc'.e cuti'! c' e se duse i,edi't )' 4und2 P' 'doG')! 'ce'st( sc(.' e i-' ed't 1nt e'+' )ucidit'teF ' c(ut' cuti' de unu) sin+u 6ine' de i,.osi5i)! d' ni,ic nu 4usese! totu7i! .ie dut2 CCo,,'nd'nt HouotE .osed' un echi.',ent 'n')o+ ce)ui c' e i-' .e ,is )ui CN'uti)eE s( ecu.e e8e co,o i)e de .e CTit'nicE2 Ro5otu) te)e+hid't! dot't cu c',e e de te)e3i8iune! 3' desco.e i 4( ( . o5)e,e o5iectu)
258

.ie dut2 Est'5)et se o. i din 1not! c')cu)(! 4o)osind 5uso)' 7i 'ce)e ce'su)ui! )ocu) c(de ii! '.oi 17i e)u( 1n'int' e'! st (duindu-se s( nu + (5e'sc( . e' t' e it,u)2 T T T V(89nd c( du7,'nu) i-' sc(.'t! AoBin )(s( 4 9u )i5e 4u iei! '6intind .isto)u) 'su. ' che.en+u)ui 1nchis! u )9nd! i85ind cu .u,nii o6e)u) t',5uchiu)ui! c' '.oi! 4i e s)'3( s( se c'),e8e tot 't9t de 5 usc!2 A7e89ndu-se .e .ode'u' de 4ie ! se '.uc( s( e4)ecte8e2 P e' ,u)te 1nt e5( i (,9ne'u 4( ( (s.unsF cu, eu7ise ( 4 'nce8ii s(-) e.e e8e .e C&o t7DiE 1nt -o 8on( 1n c' e nu . e' 4)utu ' .'3i)ionu) M' inei )o H De unde . o3ene' 5'tisc'4u) c' e! cu si+u 'n6(! toc,'i se decu.)'H Ni! ,'i ')es! cu, 1nd (8nise ( s( se int oduc( )' 5o d! '.' ent ne1n' ,'6iH De .' c( ' 4i 4ost si+u i c( nu 3o 1nt9,.in' nici o e8isten6(2 Tot 't9te' eni+,e! .e c' e AoBin se si,6e' inc'.'5i) s( )e de8)e+e! 1n schi,5! o ce titudineF c( 3' 4i ne3oit s(-) '.e e .e C&o t7DiE! 4ie de su5,' inu)-,',( c' e 'dusese int u7ii! 4ie de o icine ' 93ni )' e)2 De unu) sin+u 2 P9n( 'cu, nu 4(cuse dec9t s( e'c6ione8e! C)o3itu ( cu )o3itu (E! cu, s.un in4'nte i7tii! )' e3eni,ente c' e-) de.(7e'u2 Po'te sosise ,o,entu) cont ''t'cu)ui2 Kns(! e) t e5ui' o +'ni8't 6in9nd cont de 4'.tu) c( e ' unicu) su. '3ie6uito )' 5o d2 S. e no ocu) )ui! d't( 4iind 'uto,'ti8' e' n'3ei! 1) .ute' conduce din .ostu) cent ')2 Pent u 1nce.ut! 8(3o i te,einic t',5uchiu i)e c' e d(de'u s. e tune)u) c'5)u i)o . ecu, 7i to'te u7i)e et'n7e dins. e . o3'! '7' cu, 4(cuse 7i cu ce)e dins. e .u.'2 Re3enit 1n .ostu) cent ')! AoBin cu. inse cu o . i3i e ci cu)' ( co,.' ti,entu)2 I se .( u i,ens! 'cu, c9nd 1nt e+u) .e son') )i.se'2 Di4icu)t'te' de ' i859ndi 1nt -o 'c6iune nu 4'ce dec9t s( s.o e'sc( necesit'te' de ' 1nt e. inde es.ecti3' 'c6iune! e.et' 1nt un' 5unu) V'ni' 1n ti,.u) cu su i)o .o)itice 6inute echi.'Bu)ui2 CNi '3e' d e.t'te - 17i s.use e)2 De')t4e)! P' tidu) ' e 1ntotde'un' d e.t'te2E K,5( 5(t't de 'cest +9nd! 'c6ion( co,en8i)e .ent u des. inde e' de .e 4undu) ,( ii2 Kn'inte de o ice ')tce3' C&o t7DiE t e5ui' s(-7i edo59nde'sc( )i5e t'te' de ,i7c' eF un su5,' in i,o5i) e un su5,' in ,o t! nici o to .i)( nu-) 3' .ute' 't'2 AoBin ',.)i4ic( .ute e' e'cto' e)o !
259

u ,( ind 'tent te ,o,et u)2 D' 1n ,o,entu) 1n c' e cu.)( e)ice)e! su5,' inu) int ( 1n 3i5 '6ie2 O 3i5 '6ie ciud't(! 3enit( de unde3' din 'd9ncu i! c' e 8+9)69i n'3' 7i 1ncet(! tot 't9t de 5 usc . ecu, 1nce.use2 AoBin se 1nc unt(2 Nu ,'i . ice.e' ni,ic2 P 'ctic! 'cu) te ,o,et u)ui nu se c)intise2 P o+ ',( .o,.' e' )ent( ' '.ei din 5')'stu i 7i C&o t7DiE .o ni s( se idice u7u e)@ d' ! de 1nd't( ce . o+ ',( C1ncet 1n'inteE! te,.e 'tu ' u c( 4u)+e (to 2 AoBin '5i' '3u (+'8u) s( in3e se8e co,'nd' 5')'stu i)o c' s( e'7e8e su5,' inu) .e 4und 7i s( decu.)e8e ,oto' e)e! c( 'cu) te ,o,et u)ui osci)' deB' 1n secto u) ,' c't cu o7u2 Reduse )' iu6e')( .ute e' e'cto' e)o ! '7te.t( c9te3' c)i.e! '.oi 4(cu o nou( tent'ti3(! d' 4u i,edi't ne3oit s( 'cce.te su,5 ' e')it'teF 3')3e)e de 'd,isie ' '.ei .ent u (ci e e 'u o5st u'te! n'3' nu .ute' 4i ,'ne3 't(2 Co,'nd'ntu) ei 3' 4i o5)i+'t s( se 5't( .e )oc! e oic! cu s.'te)e )' 8id! 4( ( '-i .ute' che,' .e 'i s(i 1n 'Buto 22 Vechi su5,' inist! cunosc9nd to'te chichi6e)e ,ese iei! AoBin 3(8u 7i 'cu, o ie7i e din situ'6ieF o. ind to'te ,oto' e)e de3enite! 1n ocu en6(! inuti)e 7i .(st 9nd 1n 4unc6iune do' .e ce)e st ict indis.ens'5i)e C&o t7DiE 3' de3eni ne e.e '5i) .ent u un sono .'si32 Pent u ' 4i detect't! in',icu)! o ic' e ' 4i 4ost e)! 3' 4i si)it s( ecu +( )' un son' 'cti3! ' c( ui e,isiune e)! AoBin! o 3' .ute' )oc')i8' cu to't( . eci8i' ce ut( de '.)ic' e' 5ine,e it'tei i.oste2 Aici inte 3ene' ete n' di)e,( ' )u.tei su5 '.(F s( nu 4ii 'u8it! )i,it9ndu-te )' 'scu)t' e' .'si3(! ,u)t ,'i .u6in .e 4o ,'nt( c9nd 'i de-' 4'ce cu un 'd3e s' 7i e) eGt e, de si)en6ios! s'u s(-) e.e e8i .e 'cest' din u ,(! uti)i89nd un ,iB)oc . ecis d' indisc et 7i 'cce.t9nd 'st4e) 'utode,'sc' e'2 Si+u ! 7'ns' 'st' e ' destu) de s)(5u6(F cunosc9nd .o8i6i' )ui C&o t7DiE! 'd3e s' u) 1) 3' 't'c' eG.ediind o to .i)( 'utodi iB't(! 4( ( ' ,'i ecu +e )' son' u) 'cti3 .ent u o56ine e' uno e)e,ente u)t '. ecise ')e ochi ii2 Kn 't' e situ'6ie! AoBin n-'3e' de ')esF t e5ui' s( )oc')i8e8e in',icu) c9t ,'i e.ede 7i s( )o3e'sc( . i,u)! cont9nd .e 4'.tu) c( 4 'nce8ii 3o '7te.t' 1nt9i 1nto' ce e' ,inisu5,' inu)ui )o 7i '5i' du.( 'cee' 3o t ece )' 'c6iune2 AoBin de5 'n7( )' iu6e')( siste,u) de e+ene ' e ' 'e u)ui
260

? '7' cu, e '! 1i 'Bun+e' cu . isosin6( .ent u c9te3' o e .e 'ce)' de condi6ion' e 7i 3enti)'6ie! eGce.t9ndu-) .e ce) neces' 'ns',5)u i)o e)ect onice! o. i '.' 7i se concent ( 'su. ' son' u)ui .'si3 de ')' ,(2 Acest' din u ,(! destin't 1n . inci.') detect( ii to .i)e)o ! se '4)' inst')'t sus 1n chio7c 7i e ' dot't cu un ,ic o4on o,nidi ec6ion')2 A7te.t(! cu c(7ti)e )i.ite de u echiF ni,ic! nici ce) ,'i ,ic 4edin+2 Hot( 9t )uc u! .o cii (i' de 4 'n6uBi e 'u c',.ioni 1n ,'te ie de )u.t( 1,.ot i3' 8+o,ote)o 7i 7tiuse ( s(-7i '.e e sec ete)e2 Kn cu su) 'ni)o ! AoBin se .)9nsese nu o d't( de inc'.'cit'te' in+ine i)o so3ietici de ' 'Bun+e )' e8u)t'te si,i)' e2 Acu,! i,.oten6' )o .ute' s(-) coste n'3'2 CNu)it(6iJ S'5oto iJ I-'7 1,.u7c' .e to6iJE sc 97ni e)! .)in de 3enin2 Deod't(! 1ns(! chi.u) i se )u,in( )' 'u8u) unui 5989it ,odu)'t nici s'c'd't! nici ,u8ic')! ti.ic .ent u un te)e4on su5,' in2 Un tuumJ Nu 1nc(.e' 1ndoi')(! 5'tisc'4u) con3e s' cu n'3',',(2 Deci! 'ce'st' din u ,( t e5ui' s( se '4)e . in '. o.ie e! 1n o ice c'8! 1n 5(t'i' to .i)ei2 Se e.e8i )' conso)' son' u)ui . inci.')! c' e u ,' s(-i 4u ni8e8e coo don'te)e e,isiunii2 Knt e ti,.! e' se o. i! 4u e)u't(! '.oi se 1nt e u.se i' (7i2 AoBin u,5)( )' e+)'B! +(si intensit'te' ,'Gi,( 7i e.et( cu +)'s t' eF COe o-t ei-nou(2 De d't' 'st' 1i 6inJE 1n 'ce)'7i ,o,ent! 8+o,otu) unei i85itu i u,.)u c(7ti)e! (sun9ndu-i 3io)ent 1n u echi2 T es( iF CFi -' s( 4ieJ Ast' ce-o ,'i 4iHE Se scu se un ,inut! '.oi ')tu)2 E,isiune' e3eni .ent u t ei.'t u secunde! '.oi se 4(cu )ini7te2 AoBin insist(F 'cu, .e ce.e' un sunet nou! un soi de 5o)5o ose')( '5i' 'udi5i)(! d' su4icient(! totu7i! .ent u 4iG' e' '8i,utu)uiF 8e o-t ei-nou(2 T ecu )' .u.it u) de )' c' e se .ute' co,'nd' )'ns' e' to .i)e)o ! o.t9nd .ent u o )'ns' e si,.)( .e o di ec6ie d't(2 E ' un +en de 't'c c)'sic 7i AoBin 1) eGecut'se de 8eci de o i 1n c'd u) eGe ci6ii)o t'ctice de )u.t(@ de 'st( d't(! 1ns(! nu ,'i e ' 3o 5' de un su5,' in ',ic 7i 1nc( c(tu ' eG.)o8i3( nu 4usese 1n)ocuit( cu un c')cu)'to de t 'iecto ie c' e s( .e ,it( econstitui e' o.e '6iunii 7i 'n')i8' e' ei u)te io' ( 1n 4'6' St'tu)ui M'Bo 2
261

C' .e to'te su5,' ine)e 'to,ice so3ietice 7i .e C&o t7DiE o to .i)( 'custic( se +(se' 1n .e ,'nen6( +'t' de )'ns' e 1n tu5u) ei2 Lui AoBin nu-i (,'se dec9t s( dicte8e c eie u)ui ei e)ect onic '8i,utu) do it 7i s( '.ese .e 5utonu) FOC2 Un 5ec o7u se '. inse inst'nt'neu .e conso)( 7i ,'i cu 9nd +hici dec9t 'u8i 7uie u) 'e u)ui co,. i,'t c' e . oiect' '4' ( din tu5 )un+u) t '5uc de o6e)2 Puse 1n 4unc6iune c ono,et u)! 'st4e) 3' cuno'7te dist'n6' .' cu s( .9n( )' 'tin+e e' 6intei 7i ciu)i u eche' )' son' u) c' e-i estitui' cu 4ide)it'te 8+o,otu) e+u)'t ') e)icei@ t 'iecto i' to .i)ei nu de3i' cu un ,i)i,et u de )' c'.u) o don't2 Pent u 'ce'st( ,isiune - ') c( ei sco. 1) i+no 'u! de')t,inte i - 'uto it(6i)e de )' 5'8( nu conside 'se ( c( ' 4i 4ost c'8u) s(-) 1n8est e8e .e C&o t7DiE 7i cu to .i)e te)e+hid'te2 Nici nu e ' 't9t de i,.o t'ntF ce' )'ns't( 'cu, '3e' 1n conu) ei de c(ut' e dou( son' e2 L' 1nce.ut! 1) 3' 4o)osi .e ce) .'si32 Indetect'5i) de c(t e 'd3e s' ! insensi5i) )' 5 ui'B 7i c'.c'ne e)ect onice! +' 'nt9nd o ,'Gi,( disc e6ie2 C9nd in',icu) 3' c'.t'! 1n s49 7it! 8+o,otu) e)icei! 3' 4i . e' t9 8iu .ent u e) c' s( ,'i e3ite to .i)'2 S.intec9nd '.' cu ci c' ;0 de nodu i! e' duce' 1n co .u) ei un eG.)o8i3 su.e .ute nic! c'.'5i) s( s49 tece coc' ne5)ind't( ' )ui CCo,,'nd'nt HouotE2 U ,9ndu-7i . o+ ',u)! to .i)' se idic( ,'i 1nt9i cu c96i3' ,et i! s. e ' e)i,in' 8+o,ote)e .' '8it' e! 5i8uindu-se 1n 'ce'st( . i,( 4'8( .e 'u8u) ei e)ect onic2 F( ( succesF tuum-u) ',u6ise! i' su5,' inu) 4 'nce8 se 1n3()uise 1n t(ce e2 A4)9nd de n'u4 '+iu) )ui CS'intBe n' dE! S' on-Le.e [ue o don'se! .ent u o ice e3entu')it'te! ,(su i s.o ite de disc e6ie! 'n')o'+e ce)o )u'te de AoBin2 Ne1n e+ist 9nd nici un indiciu! c eie u) to .i)ei 'c6ion(! 'uto,'t! son' u) 'cti32 Acestui' nu-i t e5ui . e' ,u)t ti,. c' s( detecte8e ce '3e' de detect't2 Fusu) de o6e) se 1nc)in( u7o 7i se 1nd e.t( di ect s. e su5,' inu) 4 'nce8222

262

CAPITOLUL XVIII
U)ti,ii ,et i c' e-) se.' 'u de CCo,,'nd'nt HouotE! Est'5)et 1i .' cu se ,en6in9ndu-se 1n 4'scico)u) de )u,in( ') . oiecto u)ui2 No u) de ,ic oo +'nis,e c' e 1n3()ui' su5,' inu) 1i d(de' 'cestui' un 's.ect 4'nto,'tic! d' .unte'. o3( .e c' e o '5o d' 1n 'ce) ,o,ent e ' c9t se .o'te de e')(! )' 4e) c' 7i ce u) )u,inos ') s'su)ui )(s't deschis .ent u . i,i e' )ui2 ABuns de'su. ' t',5uchiu)ui! .)onB( 7i .(t unse 1n(unt u2 Kn 'ce)'7i ,o,ent! . oiecto u) se stinse2 CTotu-i 1n e+u)(! 17i s.use2 Knse',n( c( ,-'u 3(8utE2 Re.e ( i,edi't inte 4onu) 7i-) 5 'n7( )' . i8' 4iG't( .e c'sc(2 ? Deco,. i,'6i-,( 1n 3ite8(J T',5uchiu) de 'cces se 1nchise 7i '.' din s's 1nce.u s( sc'd(! 1n)ocuit( cu 'e su5 . esiune! o.e '6iune ') c( ei! sco. e ' 'ce)' de ' ,en6ine o +'nis,u) sc'4'nd u)ui )' C'd9nci,e'E )' c' e 17i e4ectu'se .' cu su)2 Kn'inte chi' c' s'su) s( 4ie co,.)et +o)it! +)'su) 'scu6it ') )ui Du4ou 4o ,u)( 1nt e5' e' itu')(F ? C9t ti,. '6i .et ecut )' 'd9n222 I,.e 'ti3! Est'5)et 1) 1nt e u.seF ? L's-o 5')t(! c')cu)u) e +'t' 4(cutF )' 5' e,u) de u +en6(! ' t e5ui s( st'u dou(8eci de ,inute2 V( d'u 8ece c' s( ,( sco'te6i de 'ici2 ? Risc'6i o e,5o)ie2 ? Risc(, cu to6ii 7i ,'i ,u)t! d'c( (,9n 1nchis . e' ,u)t( 3 e,e2 H'i! eGecut' e'J And Q 'u8i ecou i)e unui conci)i'5u)! '.oi t9n( u) ,edic . e)u( ,ic o4onu)2 ? Pute6i .( (si s'su) 1n222 1n dou(s. e8ece ,inute! d' 6in s( 3( 'nun6 c(-,i dec)in o ice (s.unde e2 Re+u)',entu) ce e222 ? Bine! 5ine! cunosc .ies'2 M'i de+ '5(! u+'6i-) .e co,'nd'nt s( . e+(te'sc( o5otu)2 T e5uie ne'.( 't s( ecu.e (, o cutie ,et')ic( .e c' e ', sc(.'t-o )' 3 eo sut( de ,et i de 'ici2
263

? D' 222 ? Destu) cu 3o 5( i'J D'6i-,i-) .e co,'nd'ntJ T(ce e2 L' ce)()')t c'.(t ') 4i u)ui! c' e3' sco'se o eGc)','6ie2 Est'5)et (cne' de .o,'n(F ? A)o! ')oJ R(s.unde6iJ R(s.unde6i od't(J C'8u) Bou)ie ! .)ec't 1n ,isiune cu t ei co'ste u.te! 4(cuse oco)u) n'3ei! 'duc9nd in+ine u)ui si,.'ti' +ene ')( ' echi.'Bu)ui2 De 'cee'! .ie de e' )ui CS'int-Be n' dE ' 4ost cu 't9t ,'i du e os esi,6it(2 At,os4e ' din .ostu) cent ') e ' dint e ce)e ,'i 1nc( c'te2 A7e8't 1n sc'unu) s(u! su5 5o)t' .e isco'.e)o ! S' on-Le.e [ue ' 5o ' chi.u) s(u de 8i)e ne+ e2 ? Ie-te-) .e 5(t 9n c( ' e i' o ,o'c( de .' '.onisit! 7o.ti M'n'ch )' u eche' )ui M'u in! 1nt9)nit .e co ido 2 Acest' se . e+(te' s( int e 1n c' t2 C9nd toc,'i t ece' . '+u) co,.' ti,entu)ui! o.e 'to u) son' u)ui cent ')! .e c' e u ,' s(-) schi,5e! 'nun6( cu o 3oce ')te 't( de e,o6ieF ? To .i)( )' doi-unu-7'seJ F '8' c(8u . ecu, secu e' c()(u)ui2 M'te)o6ii de c' t schi,5' ( 1nt e ei . i3i i ne)ini7tite2 M'u in se e.e8i s. e '.' 'tF ? D(-,i c(7ti)eJ H'i! c' (-te de 'iciJ o don( e) o.e 'to u)ui2 Se inst')( .e sc'un! d' S' on-Le.e [ue 4usese 7i ,'i . o,.tF ? Pu B'6i 5')'stu i)eJ o don( e)2 A.oi! '. o.iindu-se de su5,'ist u! 1nt e5(F E,iteH ? D'! do,nu)e co,'nd'nt 7i c'den6' c e7te2 S' on-Le.e [ue se 1nc unt( 7i-7i 1n4und( ,9ini)e 1n 5u8un' e2 Ace'st( 'cce)e ' e e ' un indiciu c( to .i)' 7i-' +(sit 6iiit'2 O+o,otu) 'e u)ui co,. i,'t eG.u)89nd '.' din 5')'stu i u,.)u .ostu) cent ')! d' ! 1n )oc s( se des. ind( de .e 4und! su5,' inu) )u( un un+hi ne+'ti3! 1nc)in9ndu-se )' t i5o d2 ? Un' din t().ici s-' 1n6e.enit 1n 5o)o3'ni! osti Po t'i)2 CSu)t'nu)E 1) '. o5(! 1nc)in9nd c'.u)! '.oi o don(! )' 4e) de c'),F ? &o)i6i '.id 5')'stu i)e . o3'2 Kn Bu u) )ui! s.in( i)e se cu 5' ( instincti3 1n '7te.t' e' ine3it'5i)u)ui2 CCo,,'nd'nt HouotE 3i5 ( din to'te
264

1ncheietu i)e 7i! 5 ut')! se s,u)se de .e 4und! ed es9ndu-se2 M'u in idic( ,9n'F ? Modi4ic' e de c'den6(2 Cu 5( 5i' 1,.ins( 1n'inte 7i ochii st ()ucito i! S' on-Le.e [ue co,'nd(F ? Continu'6i +o)i e'2 Deschide6i 3')3e)e2 L' ,oto' e! 1n'inte cu -"2 B'nd' d e'.t' )' L02 Esc',ot'6i t().ici)e2 Ti,.u) .( u s( se o. e'sc( 1n )oc! '.oi '.o' te)e de eGecut' e se succed' (! du.( ti.ic2 Postu) cent ') 17i edo59nde' senin(t'te'2 CCo,,'nd'nt HouotE e3o)u(! . inse 3ite8(2 ? T().ici)e 'u 4ost esc',ot'te! '.o t( Du4ou 2 O,ucitu ' n'3ei 1) 4(cu .e Est'5)et s(-7i .i' d( echi)i5 u) 1n te,ni6' s' cu 'e co,. i,'t2 Se idic(! 4u ios2 Si,6ind c( su5,' inu) se ,i7c(! u )( din (s.ute i 1n ,ic o4onF ? St'6i '7'J M' c'6i .o8i6i'J Cuti'222 Po t'i) 1n74(c( ece.to u)F ? S)(5e7te-neJ A3e, o to .i)( .e c'.J Est'5)et 1ns( o 6ine' .e ' )uiF ? H'5' n-'iJ Cuti' 'i'222 Secundu) 1) 1nt e u.seF ? Fii c'),J M's' de n'3i+'6ie e 1n 4unc6iune2 Po8i6ii)e sunt 1n e+ist 'te )' ,i)i,et u2 O s(-6i +(si, cuti'2 I it't! S' on-Le.e [ue se st o.7iF ? S.une-i s( t'c(J Ni! 'd es9ndu-i-se )ui FieschiF ? Ec 'nu)J s( int e 1n 4unc6iuneJ C' dint -un +i+'ntic si4on! ,i i'de de 5u)e de 'e 697ni ( din chio7cu) su5,' inu)ui 7i se (s.9ndi ( 1n '.(2 CCo,,'nd'nt HouotE 'ccentu( '5'te e' )' t i5o d 7i s.o i 3ite8'2 To .i)' se '4)' )' nu,'i ;00 de ,et i de e)! d' 17i ,odi4ic( u7o ut' 7i .( u c( e8it(F 5 usc! 6int' ei de3enise ne,(su 't de ,' e 7i! 1n 'ce)'7i ti,.! di4u8(2 Knt -un 'se,ene' c'8! e' e ' . o+ ','t( s( ')e'+( o5iecti3u) ce) ,'i 5ine de4init2 U)t 'sunete)e e,ise 5')ei' ( 8on' 7i c eie u) ei e)ect onic o.t( .ent u ,'s' ce' ,'i

Vite8' ,'Gi,(! .este no ,' 'd,is( <n2'2=2

265

'. o.i't( c' e )e e4)ect'se@ 'scu)t9nd o 5e7te de o dinu) )ui! to .i)' .e cut( 3io)ent un u i'7 5)oc de 5'8')t 7i eG.)od(2 U )9nd de du e e! cu ti,.'ne)e .' c( ' se de un 4ie o7u! M'u in 17i s,u)se c(7ti)e de .e u echi2 Un 4o ,id'5i) 5u5uit! ',.)i4ic't de ecou i! se osto+o)i . in 1nt e'+' n'3(2 Un t9n( ti,onie ! 1ns( cin't cu 1n e+ist ' e' e)e3,ente)o e)ect ice! i85ucni 1nt -un hohot de 9s ne 3osF ? A c(c't-o .uto' e'! ' c(c't-oJ D9ndu-7i se',' unde se '4)'! ',u6i! o7u de st9nBene')(2 Indu)+ent! S' on-Le.e [ue 1i 89,5iF ? Ai d e.t'te! ', '3ut 5'4t(2 Tine e)u) 1i 1n'.oie 89,5etu)! 59i+uindF ? Ie t'6i-,(! do,nu)e co,'nd'nt2 Acest' 17i .use .'),' .e u,( u) )uiF ? Nu-6i 4( . o5)e,e! 5(t 9ne2 Kn 4ond! .ent u tine ' 4ost 5ote8u) 4ocu)ui2 Ni! '.)ec9ndu-se! 1i su4)( )' u echeF ? Ntii 7i ,ie ,i-' 4ost 4 ic(2 C9t ti,. continui s(-6i 4'ci t e'5'! n-' e de ce s(-6i 4ie u7ine2 Knto s 1n + '5( )' .ostu) cent ') c' s( 3'd( d'c( totu) e-n e+u)(! M'n'ch conte,.)' scen'! ne3enindu-i s(-7i c e'd( ochi)o 2 P i3i e' s' se 1nc uci7( cu ce' ' co,'nd'ntu)uiF cee' ce 3(8u e ' chi.u) unui o, 4e icit2 Pe C&o t7DiE! AoBin s()t' de 5ucu ie2 O(3o it 1n s's! Est'5)et se descoto osise de costu,u) de sc'4'nd u 7i tu 5' de ne (5d' e! cu ochii )' ,'no,et uF . esiune' sc(de' . e' )ent .ent u +ustu) s(u2 Tunetu) eG.)o8iei 1nsutise + '5' )ui de ' se 3ede' )i5e 2 Knc( .'t u ,inute222 1nc( t ei222 1n s49 7it! u7' se deschise2 K,5 9ncindu-) .e Bune)e ,edic c' e-) .9nde' cu stetosco.u) de +9t! .o ni 1n +o'n( .e cu)o' 2 ? A7te.t'6iJ T e5uie s( 3( 'scu)t2 Ini,' du,ne'3o'st (222! +e,u docto u)2 ? Inuti)2 Sunt 1n .e 4ect( 4o ,(J A7' 7i e 'F +')3'ni8't de .e s.ecti3' 'c6iunii! And Q nu se si,6ise niciod't( 't9t de 5ine2 ABuns 1n . '+u) .ostu)ui cent ')! 1) c(ut( cu . i3i e' .e S' on-Le.e [ue2 Acest'! '5'ndon9ndu-7i )ocu) o5i7nuit! st(te' 1n s.'te)e )ui M'u in2 O.e 'to u) 6ine'
266

c(7ti)e )i.ite de u echi 7i chi.u) s(u! cu t (s(tu i co.i)( e7ti! e4)ect' un ,' e e4o t de concent ' e2 ? Ast'-i2 L-', . ins2 A d't d u,u) unui ,oto hid 'u)ic2 Aud 8+o,otu) '.ei2 ? Pese,ne! ',icu) e1nc' c( tu5u i)e! s.use Po t'i)2 O5se 39ndu-) .e Est'5)et 1nd e.t9ndu-se! cu .'7i hot( 96i! s. e co,'nd'nt! 1i ie7i 1n 1nt9,.in' e 7i-) t 'se du.( sine 1n ce)()')t c'.(t ') 1nc(.e ii2 ? Nu-i ,o,entu)2 N-', te ,in't cu Bu.9nu) din 4'6(2 ? Toc,'i de 'cee'2 Eu222 ? Sss2 Sss2 L's(-) .e co,'nd'nt s( +u3e ne8e2 P9n( 'cu,! ' 4(cut-o de ,inune! 'd(u+( e)! 89,5ind2 ? D' t e5uie ne'.( 't s(-i 3o 5esc2 E 3it')2 ? I'! ,'i 1nt9i! cuno7tin6( de ,es'Bu) (st' c' e te inteese'8(2 Bo,5(nind! And Q )u( 4o'i' de h9 tie 7i 1nce.u s( cite'sc(2 B usc! t (s(tu i)e 4e6ei i se 1,.iet i (F ce) c' e ed'ct'se ,es'Bu) uti)i8'se eG. esi' 4)o' e necunoscut(! cee' ce! 1n )i,5'B ci4 't! 1nse,n' o nou( ' ,(2 C(8u .e +9ndu i@ 1nc edin69ndu-i ,isiune'! ',i ')u) Ve neui) nu 4(cuse nici un 4e) de ')u8ie )' .osi5i)it'te' unei 'st4e) de desco.e i i2 Acu,! )' P' is! )uc u) .( e' cunoscut 7i do59ndise i,.o t'n6' cu3enit(2 Un ,oti3 1n .)us .ent u ' +(si cuti' 1n'inte de sosi e' so3ietici)o 2 Knt e ti,.! S' on-Le.e [ue o don'se educe e' 3ite8ei2 Re3enind )' ,'s' de n'3i+'6ie! 1) e,' c(! )' 9ndu-i! .e Est'5)et2 ? Ah! i't(-3(2 O secund( 7i sunt ') du,ne'3o'st (2 Ni! '.)ec9ndu-se .este ,'s' de n'3i+'6ie! deciseF ? Bun! ne 3o, 1nde.( t' de Cc)ientE! ,en6in9ndu-) .e di ec6i' o.ti,( ' son' u)ui2 Kn'inte cu ;2 C'.-co,.'s )' /$0! o don( e) ti,onie u)ui2 And Q se e.e8i! '+it9nd 4oi)e de h9 tieF ? Do,nu)e co,'nd'nt! nu '3e6i d e.tu)J222 St i+(tu) s(u 1i 4(cu .e to6i s( t es' (2 T9n( u) ti,onie (,'se cu +u ' c(sc't(F s( 1nd (8ne7ti s( te 'd ese8i Csu)t'nu)uiE .e un 'se,ene' ton222 Acest' 1) 4u)+e ( .e Est'5)et cu . i3i e'F ? Cu, 3( .e ,ite6iJ222
267

Con7tient c( eG'+e 'se! And Q 1nce c( s( '.)'ne8eF ? Do,nu)e co,'nd'nt! s( ,e +e, 1n c'5in' du,ne'3o'st (2 O s( 3( eG.)ic222 ? T(ce6iJ Un cu39nt 1n .)us 7i 3( ' este8J ? Moto' e)e sunt )' ;J co,unic( ce) de )' t 'ns,i6(to ! cu +)'su) cui3' c' e )'nse'8( o s4id' e2 ? Pe d u, )' /$0J co,.)et( ce) de )' ti,on(! cu o 3'+( not( de Bu5i)' e 1n +)'s2 ? Ni,ic )' son' J 'd(u+( - de')t4e) .e 4ect inuti) - o.e 'to u)! c' s( nu (,9n( ,'i . eBos2 Ini,' )ui S' on-Le.e [ue se u,.)u de ,9nd ieF 17i si,6e' echi.'Bu) ')(tu i cu, nu-) ,'i si,6ise niciod't(2 De3enit +ene os! i se 'd es(! 1,.(ciuito )ui And Q2 ? Ntiu ce-o s(-,i s.une6iF o dine)e P' isu)ui2 Ace)e o dine se e4e e'u 1ns( eGc)usi3 )' ,isiune' )ui CS'int-Be n' dE2 Din ne4e ici e! e' s-' te ,in't2 Kn consecin6(! nu ,'i sunt d'to s( 3(222 ? D' . inci.')' ,isiune nu s-' te ,in'tJ In4o ,'6ii)e .e c' e 'cest u)ti, ,es'B ne o don( s( )e cu)e+e, se '4)( toc,'i 1n cuti' de c' e 3( 3o 5esc2 T e5uie! ne'.( 't! s-o ecu.e (, 7i! 1n . e8ent! ti,.u) ne e ,(su 't2 Knde.( t9ndu-3( de .o8i6i' ini6i')(! 3e6i co,.)ic' te i5i) c(ut( i)e2 C' s( nu ,'i s.un c( 7i cu entu) ne-' de3i't2 ? Inst uc6iuni)e .e c' e ,i )e-'6i t 'ns,is s.eci4ic(! 1n ,od eG. es! s( nu insist(, 1n nici un 4e) d'c( 1nt9)ni, ce' ,'i ,ic( o.o8i6ie din .' te' so3ieticu)ui2 E cee' ce ', 7i 4(cut! nuH Rusu) ' 1nce c't s( ne to .i)e8e2 Ce 3( ,'i t e5uieH ? Toc,'i des. e 'st'-i 7i 3o 5'J Con6inutu) cutiei 3')o e'8( de o ,ie de o i ,'i ,u)t 7i dec9t su5,' inu) (st' 7i dec9t to'te 3ie6i)e no'st eJ ? Pe cinste' ,e'! '7 8ice c( '6i .us ,9n' .e ' ,' '5so)ut(J ? Nici nu 7ti6i c9t 'de3( + (i6iJ ? Atunci! n-'3e'6i dec9t s-o 'duce6i )' 5o dJ ? Vede'-3-'7 1n )ocu) ,euF o.e '6iune' nu se .et ece' 1nt un s')onJ Re.)ici)e se 1nc uci7'u . ecu, ni7te s(5ii2 V(89nd c( )uc u i)e se 1n3enine'8(! ,'te)o6ii de c' t 5(+'se ( c'.ete)e 1nt e u,e i 7i nu su4)'u o 3o 5(@ do' cei ,'i te,e ' i isc'u
268

c9te o . i3i e 4u i7(2 Nu,'i Fieschi! cu . i3i e' 1n +o) 7i .'),e)e '7e8'te .e conso)(! .( e' indi4e ent )' tot ce se 1nt9,.)(2 Adine'o i! c9nd to .i)' so3ietic( +one' s. e ei! ne. i,ind nici un ')t o din! '.)ic'se 'uto,'t conse,ne)e .e ,'nent 3')'5i)eF i.ost' e ' . e+(tit(! 5ecu)e6u) o7u se '. insese2 Od't( 1nde.)init( 'ce'st( s' cin(! .e s.ecti3' ,o 6ii 1) 1,.insese! 1n ,od 4i esc! s( se +9nde'sc(! din nou! )' so6ie2 Ni-o i,'+in'! 5 on89ndu-se )' so' e! i,.udic(! o4e indu-7i +o)iciune' .o4te)o din Bu 2 Tu 5't de +e)o8ie! 1nc)e7t( .u,nii2 Ah! t9 4'J S' on-Le.e [ue 17i .ie du (5d' e'F ? Fi -' s( 4ie! 1n de4initi3! ce-'6i 3 e' s( 4'cH ? S( ecu.e '6i cuti' '7' cu, 3( o don( ,es'Bu)2 ? IneG'ct2 Mes'Bu) s.uneF C1nce c'6iE2 H'ide! 4i6i )o+icF c ede6i c( so3ieticii o s( ne )'se 1n .'ce 1n ti,. ce noi 3o, .)i,5' o5otu) nost u te)e+hid't 1nco)o 7i 1nco'ce c' s-o +(si,H ? Kn . i,u) 9nd! .e su5,' in nu-i dec9t un sin+u so3ietic2 C ed c( este chi' co,'nd'ntu)2 Cei)')6i sunt ,o 6i2 E sin+u 2 ? Cee' ce nu )-' 1,.iedic't s( ne eG.edie8e o to .i)( 1n 4und! de7i! Du,ne8eu ,i-e ,' to 7i eu '7 4i . oced't )' 4e) 1n )ocu) )uiJ E c)' c( 3' eedit' 4i+u '2 ? Nu 7i d'c( e inc'.'5i) s-o 4'c(! osti! +)'ci')! Est'5)et2 S' on-Le.e [ue t es( i cu tot co .u)2 ? Ce 3 e6i s( s.une6iH ? S.un c( t e5uie s(-) neut ')i8(, .e so3ietic! s(-) educe, )' ne.utin6(222 . in o ice ,iB)ocJ Recu.e ' e' cutiei . i,e'8(! e ,'i . esus de o ice2 ? Un 'ct de (85oiH V-'6i .ie dut ,in6i)eJ &9ndi6i-3( )' consecin6eJ ? C ede6i-,(! nu 4'c dec9t 'st'2 EGced't! S' on-Le.e [ue 1i 1nto' se s.'te)e! idic9nd ochii s. e ce 2 Du4ou 7o.ti )' u eche' )ui Po t'i)F ? P ice.i ce3' din ,i7,'7u) (st'H ? C ed c( d'! 1ns(! o icu, ' 4i! t e'5' no'st ( e s( ne su.une,2 Cu co,.'su) 1n ,9n(! Est'5)et c')cu)' .e ,'s' de n'3i+'6ie dist'n6e)eF 1n ,o,entu) de 4'6( CCo,,'nd'tit HouotE se +(se' )' ,'i ,u)t de .'t u ,i)e ,' ine de C&o t7DiE2 Mo,entu) toc,e)i)o t ecuse2 Se .)'nt( 1n'inte' co,'nd'ntu)uiF
269

? Do,nu)eJ S' on-Le.e [ue st 9nse! eG's.e 't! .u,niiF ce ,'i 3 e' de )' e)H ? A,i ')u) Ve neui) 3-' sc is cu . o. i'-i ,9n(F t e5uie s( 3( con4o ,'6i di ecti3e)o ,e)e2 Ei 5ine! i't(-)eF ecu.e '6i cuti' cu o ice . e62 A, s.us c)' F cu o ice . e62 K,i 'su, 1nt e'+' (s.unde e2 Atins 1n .unctu) ce) ,'i sensi5i)! Csu)t'nu)E tun(F ? Sin+u u) c' e-7i .o'te )u' o (s.unde e sunt eu 7i nu,'i euJ D'! sunt sin+u u) c' e ' e d e.tu) s( o doneF FOCJ Co,.)et ie7it din s( ite! (cnise u)ti,e)e cu3inte2 Au8indu-)! Fieschi t es( i c' un 7co)' . ins c( nu-i 'tent2 Condi6ion'te de nenu,( 'te)e eGe ci6ii 7i 'nt en',ente! e4)eGe)e e'c6ion' (! .o'te chi' ,'i . o,.t din . icin' ene 3( ii! ne,'i)(s9nd (+'8u) neces' c' s( const'te c' 'cte u) inso)it ') unui 'se,ene' o din2 C' un 'uto,'t! '.(s( .e 5uton2 ? To .i)' )'ns't(J '.o t( e) 1n ,iB)ocu) stu.e4'c6iei +ene ')e2 AoBin t iu,4'F to .i)' )ui 17i 'tinsese 6int' 1n .o4id' uno condi6ii ne. ie)nice de )'ns' e@ Sc i'5in! secundu)! o don'se c' . oiecti)u) s( 4ie 1nc( c't 1n tu5u i)e de Bos! )(s9ndu-)e .e ce)e de sus )i5e e .ent u 7edin6e)e de 'nt en',ent cu ,'te i')u) de )u.t( su5,' in(! 7edin6e .e c' e )e 6ine' cu o',enii '.' 6in9nd ')to s.eci')it(6iF ,ec'nici! t 'ns,isioni7ti etc2 ? Un ,' in' so3ietic! un 5un co,unist! . oc)',' e)! t e5uie s(-7i cuno'sc( )' .e 4ec6ie n'3' c' s( .o't(! 1n c'8 de ne3oie! s(-) 1n)ocui'sc( )' .ostu) de )u.t( .e to3' (7u) (nit s'u 5o)n'32 Kn condi6ii no ,')e! 4'.tu) c( to .i)' se '4)' 1n tu5u) de Bos n' 4i '3ut nici un 4e) de i,.o t'n6(! d' 1n c'8u) de 4'6(! . oiecti)u) .)ec'se '8'nt cu su. '4'6' .)'tou)ui 3u)c'nic2 Din 4e ici e! . o+ ',u) de idic' e cu c96i3' ,et i du.( )'ns' e 4unc6ion'se i e. o7'5i) 7i AoBin se .o ni s(-i 5inecu39nte8e .e in+ine ii .e c' e-i 1nBu 'se 't9t de co.ios cu c9te3' ,inute 1n u ,(2 &)o ie )o J Sunt cei ,'i 5uni din )u,eJ Totu7i! de.' te de ' se cu)c' .e )'u ii 3icto iei! o.e ( 1nc( c' e' ' dou( tu5u i - ce)e de sus! de d't' 'st'2 Nu-i 5ine s( te Boci cu no ocu)J Di,.ot i3(! 1n6e)e.t e s( te '7te.6i )' o
270

.osi5i)( e'c6ie! s( nu te )'7i niciod't( desco.e it! chi' 7i du.( o )o3itu ( )' 6int(2 Fi' ' s-' .ute' s( nu 4ie dec9t (nit(2 AoBin .o ni ,ec'nis,u) de '. o3i8ion' e 'uto,'t( 7i u ,( i des4(7u ' e' o.e '6iuni)o .e t'5)ou) de cont o)2 C9nd 5ecu)e6e)e 3e 8i se '. inse (! indic9nd c( to .i)e)e se '4)'u )' )ocu i)e )o ! se '7e8(! sco69nd un o4t't de s'tis4'c6ie2 Chi' 1n 'ce' c)i.(! (sun( o sone ie 7i un )eds o7u .o ni s( c)i.e'sc(F son' u) o,nidi ec6ion') d(de' ')' ,'2 ? S3o)oci"J Chi' 7i )o3it de ,o' te! tot 17i ' 't( co)6iiJ eGc)',( e)! cu in3o)unt' ( 'd,i '6ie .ent u 'd3e s' u) s(u2 Se . eci.it( )' son' u) . inci.')F ni,ic2 Cu to'te 'ste'! Budec9nd du.( d'te)e c ono,et u)ui! to .i)' )-' i85it .e 4 'nce8 )' ,'i .u6in de dou( ,i)e dist'n6(2 Ni totu7i! nici un se,n')2 De nec e8utJ E ' di'5o)ic in',icu)J Ei 5ine! o s( 3'd( e) de ce-i 1n st' e M' in' us(2 D'! us(J Kn 'ce' c)i.(! AoBin nu se ,'i +9nde' )' P' tid! ci nu,'i )' P't ie2 E ' us .9n(-n ,(du3' o'se)o ! co,'nd'ntu) unui 3's usesc 1n4 unt9ndu-i .e 4 'nce8i! .e descenden6ii ce)o c' e! 1n "$"/! 1i cot o.ise ( 6' '2 Co.i) 4iind! AoBin 3i8it'se ,u8eu) CE ,it'BE din Lenin+ 'd2 O 1nt e'+( s')( e ' cons'c 't( c',.'niei )ui N'.o)eon/2 Aco)o t on'u .o t ete)e ,' i)o co,'nd'n6i de o7ti 'i 6' u)ui A)eG'nd u I-u)F Autu8o3! B'+ 'tion! B' c)'M de To))M2 N-'3e' i,.o t'n6( c( 4usese ( . in6i@ )' .)esnetu) Dnutu)ui )o ! un 1nt e+ .o.o .usese ,9n' .e ' ,e! )' 4e) cu, ' 4(cut 7i .este o sut( dou(8eci 7i nou( de 'ni! idic9ndu-se 1,.ot i3' )ui Hit)e 7i ' 5)este,'6i)o n'8i7ti2 De-' )un+u) 1nt e+ii isto ii! n-' eGist't n(3()ito c' e s( 4i c()c't .(,9ntu) s49nt ') P't iei! 4( ( s( 4ie! .9n( )' u ,(! 8d o5it2 Ni e) t e5ui' s( 1n3in+(F o d'to ' st (,o7i)o ! o d'to ' e oici)o co,5't'n6i din ti,.u) M' e)ui R(85oi .ent u A.( ' e' P't iei! o d'to ' o',eni)o s(i ot (3i6i 1n ,od )'72 Kn s49 7it! un 8+o,ot 1n son' u) . inci.')F 'ce)' ') unei e)ice2 To .i)' 4 'nce8u)ui se '. o.i' 7i i,o5i)it'te' )ui C&o t7DiE 1) cond',n' 4( ( sc(.' e222 EGist'! totu7i! o u)ti,( eschi3(F c' 7i
Tic()os! ne,e nic < us2= <n2t2=2 Nu,e o7i +hi8i 4'c 1n '7' 4e) 1nc9t 'ce'st( s')( s( 4ie Cuit't(E 1n ci cuitu) + u.u i)o de tu i7ti 4 'nce8i <n2'2=2
2 1

271

to'te ce)e)')te su5,' ine so3ietice! C&o t7DiE e ' dot't 7i e) cu o 4')s( to .i)(2 Fo ,' 7i siste,u) de . o.u)sie e 'u ')e unei' e')e! e' 4iind! de 4'.t! un si,u)'to .e 4ec6ion't! . oduc9nd o se ie de 8+o,ote ,u)t ,'i .ute nice dec9t ce)e . o. ii unui su5,' inF o c'.c'n( ide')( .ent u son' e)e in',ice2 O 'se,ene' to .i)( se '4)( 1n .e ,'nen6( 1n unu) din tu5u i! de 1nd't( ce su5,' inu) 'to,ic .( (se7te 5'8'2 CB(+'-,i-'7222 Cu si+u 'n6( c( Sc i'5in ' .)'s't-o 1nt -unu) din tu5u i)e de Bos! ')(tu i de ce')')t(J Fie ce-o 4iJE AoBin '.(s( .e 5utonu) de )'ns' e 7i 'scu)t(2 A .o nit )' 4iGJ F')s' to .i)( u ,' s( se 1nde.( te8e .e-o t 'iecto ie cu 5(! i,it9nd de.)'s' e' su5,' inu)ui c' e ,'ne3 ' c' s( e3ite i,.'ctu)2 B usc! co,'nd'ntu) .()i2 Di4u8o u) estitui ecou) unui 7oc! i' 3'c' ,u) . o3oc't de e)ice! 1n )oc s( di,inue8e 1n intensit'te! (,9ne' const'nt2 AoBin 3e i4ic( e+)'Bu) son' u)ui2 Con4i ,' e' sosi i,edi'tF 4')s' to .i)( 1n6e.enise .e )oc2 E)ice' continu' s( se 1n39 t( )' tu '6i' ,'Gi,(! hu ui' din (s.ute i! d' de ,i7c't nu se ,i7c' de)oc2 EG.)ic'6i' 1i 3eni .e ,o,entF siste,u) e)ect onic si,.)i4ic't ') .seudo. oiecti)u)ui nu . e3ede' nici o co ec6ie ' . o4un8i,ii2 P( (sind tu5u)! to .i)' se '4und'se un .ic su5 e4ectu) 4o 6ei + '3it'6ion')e 7i o+i3' ei se 1n4i.sese 1n n(,o)u) de .e 4und2 O' e )' ce dist'n6( de C&o t7DiEH Su4icient de de.' te c' s( detu ne8e )o3itu '! s'u! di,.ot i3(! 't (+9nd t (8netu) 'su. ' )uiH AoBin nu .ie du dec9t o 4 'c6iune de secund( .un9ndu-7i 'ce'st( 1nt e5' e2 Pie dut s'u s')3't! esen6i') e ' s( se 5't( .9n( )' c'.(t! s( i85e'sc(2 Knc()c9nd to'te e+u)i)e! 3' ecu +e )' son' u) s(u 'cti32 Acest' 1) 3' detect' .e 4 'nce8! d' e,isiune' s' 3' s.o i coside '5i) iscu i)e2 Ei 7iH In',icu) 1nc's'se deB' o to .i)(! nu (,9ne' dec9t s( 4ie de4initi3 dist us2 Chi' 1n ,o,entu) 1n c' e ec 'nu) se )u,in'! 4(c9d s( '.' ( ce cu i)e s')e concent ice di3e +ente! AoBin esi,6i o sen8'6ie 5i8' (F 'cee' ' unui soi de cut e,u 7i ' unei . (5u7i i! de .' c(! .ent u 4o' te scu t ti,.! .ode'u' i-' 4i 4u+it de su5 .icio' e2 A unc( o . i3i e 1n Bu F totu) .( e' no ,')2 CDo' n-oi 4i '39nd h')ucin'6iiH222E
272

Uit9ndu-se! 1ns(! )' ec 'nu) son' u)ui! nu-7i .utu st(.9ni o eGc)','6ieF 'cest' se stinsese2 S-' 4i .utut s( 4ie o si,.)( des. inde e de cont'ct! d'to 't( 8+uduitu ii! d' .ent u e.' ' e' de4ectu)ui e ' neces' ( de,ont' e' 1nt e+ii conso)e 7i 3e i4ic' e' tutu o ci cuite)o 2 N-' 4i '.uc't niciod't( s-o 4'c( 1n'inte c' to .i)' in',ic( s( )o3e'sc( n'3'! 1n c'8u) c( si,u)'to u) n-' i85uti s-o '5't( din d u,2 Atunci! s( )'nse8e o 5e7teH L' u ,' u ,ei! de ce nuH Son' u) .'si3 e.e cut' 'cu, 8+o,otu)! 1n c escendo! ') unei e)ice2 Nu ,'i (,(sese ( dec9t c9te3' secunde .ent u ' s)o5o8i u)ti,' s')3(2 AoBin '.(s( '.id .e t'ste! dict9nd c')cu)'to u)ui o dine)e s')e2 Kn'inte' )'ns( ii! ,o ,(i c9te3' cu3inte! 'duc9nd 3'+ ' u+(ciune 'd es't( unui du,ne8eu ') (85un( ii2 T T T Su5 e4ectu) desc( c(tu ii de 'e co,. i,'t c' e . oiect' to .i)' '4' ( din tu5 CCo,,'nd'nt HouotE s()t( c' un tun su5 e4ectu) ecu)u)ui2 O t(ce e ,o ,9nt')( se )(s( .este .ostu) cent ')2 M' in' ii .( e'u 1,.iet i6i2 S' on-Le.e [ue d(du s( se e.e'd( )' Fieschi! d' i85uti s( se st(.9ne'sc( 7i 1nt e5(! cu ochiu) c untF ? Ce-'i s.usH ? To .i)' )'ns't(! e.et(! doci)! c(.it'nu)-)ocotenent! 1nt e59ndu-se c', ce-' 4i .utut st9 ni ,9ni' 7e4u)ui s(u2 ? E7ti ne5unJ Cine 6i-' d't o dinH ? P(i222 du,ne'3o'st (! do,nu)e co,'nd'nt2 ? Niciod't( 1n 3i'6(J O. e7te-oJ De3i'8-oJ K,.iedic-o s( 4iGe8e 6int'J ? Nu .ot! do,nu)e co,'nd'nt! 59i+ui Fieschi! co,.)et n(ucit2 Nu este o 4i)o+hid't("2 Nti6i 7i du,ne'3o'st ( c(222 Nu-7i is. (3i 4 '8'! ce 7ind cu . i3i e' 'Buto u) )ui Po t'i)2 Acest' osti secF ? EG'ctJ S' on-Le.e [ue 17i ,u7c( 5u8e)e2 K7i ',inte' . e' 5ine de insisten6e)e )ui Fieschi! s. iBinit de secund! de ' 4i dot'6i cu
To .i)( )e+'t( . in c'5)u de n'3' )'ns'to' e c' e-i .o'te t 'ns,ite di3e se co,en8i <n2'2=2
1

273

to .i)e de u)ti,u) ,ode)! .e c' e 1ns( Bi ou) ,'te i')e' ,',ent conside 'se c( n-' 4i c'8u) s( )e '. o5e! d't 4iind c( e ' 3o 5' de un si,.)u tu neu de . o.'+'nd(! 'G't nu,'i .e o.e '6iuni)e de 'Buto ' e ' su5,' ine)o '4)'te 1n di4icu)t'te2 C9nd t ecuse u)ti,' o' ( .e )' A,i ')it'te! 1n'inte' .)ec( ii de )' Che 5ou +! i osise ce' ,'i ,' e .' te din ti,. .un9nd )' .unct cu c'5inetu) CEMM"-u)ui det')ii)e di3e se)o ce e,onii c' e u ,'u s( se des4(7o' e 1n M' e' B it'nie 7i C'n'd'! '56in9ndu-se de )' o .)edo' ie ce3' ,'i ene +ic( 1n 4'3o' e' ce)o )')te do)e'n6e! c' s( nu-i i ite .e 7t'5ii de 'co)o2 U ,' e' ' 4ost c( su5,' inu) CCo,,'nd'nt HouotE ' ie7it 1n )' + cu un )ot de si,.)e to .i)e 'custice! eGce)ente! de')t,inte i! d' 'utono,e du.( .( (si e' tu5u)ui2 Acu,! un' din e)e se 1nd e.t' s. e o5iecti3! 4'.t con4i ,'t din 8ece 1n 8ece secunde de o.e 'to u) son' u)ui . in '.(s' e' t'steiF COchi e co ect(E2 A8i,utu) . oiecti)u)ui e ' 1n 4e)u) 'cest' t 'ns,is c')cu)'to u)ui DLT/! c' e-) co,.' ' cu ce) ') 6intei2 Lini' c' e se 1nsc i' .e ,'s' de n'3i+'6ie se . e)un+e' d e.t s. e .o8i6i'! neschi,5't(! ' su5,' inu)ui so3ietic2 F( ( s( 3 e'! M'u in (suci 7i ,'i t' e cu6itu) 1n 'n(F ? C'den6( ,odi4ic't(2 Wint' ' 4ost 4iG't(2 Cu ini,' 1nc)e7t't(! S' on-Le.e [ue '6inti . i3i e' s. e ce'su) e)ect ic! ') c( ui tic-t'c i se .( u! deod't(! 'su 8ito 2 L9n+( ce's! .e un ')t c'd 'n! se de u)' nu,( (to' e' in3e s(F o.t222 7'.te222 7'se222 cinci222 O5 '8u) co,'nd'ntu)ui se c is.(2 Cincis. e8ece 'ni de st (d'niiJ P't u222 t ei222 R'dio)oc'to ii 17i sco'se (! + (5i6i! c(7ti)e de .e u echi2 Est'5)et se 1nco d( instincti32 Doi222 unu222 8e o2 Su5,' ine)e 'to,ice din c)'s' CTM.hoonE! cu co .u) de e8isten6( du5)u! . oteB't de o ' dou' coc( 7i e' tot dint -un ')i'B de tit'n 7i o6e) s.eci')! e 'u conside 'te c' 4iind in3u)Che4 d Et't-M'Bo de )' M' ine <n2'2=2 Di ection de )'nce,ent des to .i)es t '+e ii=<n2'2=2
2 1

<Di ec6i'

de

conduce e

'

274

ne '5i)e )' o ic' e din . oiecti)e)e c)'sice2 Ace'st( i,.un(to' e cui 's( . e8ent' 1ns( un sin+u .unct s)'5 7i 'nu,e )' . o3(! 'co)o unde se c(sc'u +u i)e tu5u i)o )'nsto .i)e2 E 'de3( 't c( iscu) c' un . oiecti) in',ic s( )o3e'sc( toc,'i 1n 'cest )oc e '! . 'ctic! nu)2 O ! toc,'i '7' ce3' s-' 1nt9,.)'tF to .i)' 'custic( )'ns't( de .e CCo,,'nd'nt HouotE ' 4ost i e8isti5i) 't 's( de 4')s' ei su 't(! ' c( ei co'd( ie7e' din ,9)u) de .e 4und )' nu,'i c9te3' 5 '6e de CA,i ') &o t7DiE2 Dis.o8iti3u) ei de d' e ' 4ocu)ui e ' 'st4e) . o+ ','t 1nc9t s( se . oduc( i,edi't ce 8+o,otu) 3' desc e7te! du.( ce 1n . e')'5i) 'tinsese intensit'te' ,'Gi,(2 E' se . e8ent( )' 3e tic')' 4')sei to .i)e! 17i u ,( d u,u) ti,. de o 4 'c6iune de secund( - 't9t c9t i-' t e5uit ,ec'nis,u)ui s( 4unc6ione8e - 7i eG.)od( '. o'.e t'n+ent cu eGt e,it'te' tu5u i)o de .e C&o t7DiE2 Aceste' e 'u deschise! AoBin . e+(tindu-se s( )'nse8e2 De4)'+ '6i' ' 4i 4ost de 'Buns c' s( '3' ie8e + '3 n'3'! dist u+9ndu-i . o3' c' 7i cu, 'ce'st' s-' 4i i85it! 1n .)in( 3ite8(! de o st9nc(@ cee' ce s-' 1nt9,.)'t! 1ns(! ' 4ost ,u)t ,'i (uF to .i)e)e '4)'te 1n tu5u i 7i ce)e de.o8it'te 1n si)o8 eG.)od' ( . in si,.'tie2 P' te' 'nte io' ( ' )ui C&o t7DiE se de8inte+ ( )ite '),ente! '.' n(3()i 1n u i'7u) co,.' ti,ent 1n c' e se +(se' CA otiDE 7i 1n tune)u) de e3'cu' e2 U ,(to u) .e ete des.( 6ito ! 'n4o s't! e8ist(! . e8e 39nd 'chete)e 7i .' te' cent ')(! d' t',5uchiu i)e .ent u 'ccesu) 1n tu5u)'tu ' c'5)u i)o 'u 4ost s,u)se s'u 'u ced't )' 4o ,id'5i)' . esiune 7i to entu) inund( s'ntin'@ du5)u) 4und ') co .u)ui de e8isten6( nu ced(! d' ! 1n+ eui't cu c9te3' ,ii de tone de )ichid! CA,i ') &o t7DiE (,'se co,.)et .' ')i8't2 I85itu ' 1) '839 )ise .e AoBin 1nt -un .u.it u2 Se idic( 'ne3oie! n(ucit! cu o 'n( u 9t( )' 4 unte2 B '6u) st 9n+ 1i 't9 n'! ine t2 Se scutu (! c'.u) 1) tt de'! du e e' i 'di' . in tot co .u) 7i! c)(tin9ndu-se! se '. o.ie de t'5)ou) de cont o) ') '3' ii)o 2 O sin+u ( . i3i e i-' 4ost de-'Buns c' s( const'te di,ensiuni)e de8'st u)ui2 Pu8de i' de )ed-u i o7ii se,n')i8'u co,.' ti,ente)e inund'te2 Re8ist'se ( nu,'i incinte)e dins. e .u.'2 B usc! o .9 9itu ( sinist (! . o3enind din ,( unt'ie)e n'3ei! u,.)u .ostu) cent ')2 Lu,in' e)ect ic( se stinse2
275

Auto,'t! int ' ( 1n 4unc6ie 'cu,u)'to' e)e de '3' ie! d' 7i cu entu) 4u ni8't de e)e s)(5i cu e.e8iciune! '.oi ,u i2 IneG.)ic'5i)! un sin+u ec 'n! 'ce)' ') 'dio)oc'to u)ui o,nidi ec6ion')! ,'i st ()uci . e6 de c9te3' ,inute! di4u89nd und' s' 3e 8uie! du.( c' e se stinse 7i e)! cu4und9nd .ostu) cent ') 1nt -o 5e8n( co,.)et(2 AoBin 17i duse ,9n' 3')id( )' 5e e+'t(2 Se su4oc'2 Scutu ( din c'. 'ido,' unui t'u 1n ' en(! o5)i+9ndu-se s( '6ione8e@ 'e u) nu e ' 1nc( i es.i '5i)! d' 3' de3eni! din .(c'te! 4o' te cu 9nd 7i 'tunci 3' 1nce.e )ent'-i '+onie2 Pe .i.(ite! 'Bunse )' .u.it u) DLT2 De-' .ute' ,(c' ! 1n'inte de ' suco,5'! s(-i '.)ice du7,'nu)ui o )o3itu ( de ,o' teJ T'ton(! 1n c(ut' e' 5utonu)ui de )'ns' e! d' )(s( ,9n' s(-i c'd(! ic'n9ndF ? M' e t9,.itJ Totu) e dist us222 Ni totu7i! 1nc( ,'i e4u8' s(-7i ecuno'sc( 1n4 9n+e e'@ se 1,.)etice' 1nt e di3e se)e '.' 'te 7i inst')'6ii! i85indu-se de o5st'co)e! sc 97nind de du e e! ,e eu 1n c(ut' e' unei i,.osi5i)e so)u6ii2 P9 9itu i)e 3enite de Bos se ',.)i4ic'u2 Ki 39B9i'u o' e u echi)e! s'u 'u8e'! 1nt -'de3( ! ni7te tunete 1nde.( t'teH Dins. e ni3e)e)e in4e io' e se in4i)t ' ,i osu) .(t un8(to ') 'cidu)ui su)4u ic scu s din 'cu,u)'to' e2 Atunci! AoBin se decise s( ni,ice'sc( n'3'2 Pent u 'st'! e ' su4icient s( )'nse8e e'cto' e)e )' c'.'cit'te' ,'Gi,(2 P i3'te de '.( de ,u)t ti,.! e)e se 3o ',5')' 7i 'st' 3' 1nse,n' s49 7itu)2 O 5ec(i! din nou! . in .ostu) cent ')2 B '6u) st9n+ se i85i! chi' 1n d e.tu) 4 'ctu ii! de ,uchi' ,esei de n'3i+'6ie2 Su4e in6' 1i s,u)se un ,u+et de 4i' ( (nit(2 Du.( c9te3' tent'ti3e in4 uctuo'se! si,6i! 1n s49 7it! su5 de+ete o ,'net( .e c' e o ecunoscu 7i o 1,.inse .9n( )' e4u82 Ki (s.unse o sone ie s)'5(F e'cto' e)e se o. ise (2 Kn 4'6' 'cestui u)ti, e4u8 ') Destinu)ui! ene +i' 1) .( (si2 Rese,n't! c(8u 1n +enunchi! ,u ,u 9ndF CBoBe ,oi"! Mi)ociD'222E C9nd3'! 4usese 7i e) co.i)222 Kn ,o,entu) i,.'ctu)ui! CCo,,'nd'nt HouotE se +(se' 1nde'Buns de de.' te de C&o t7DiE .ent u c' eG.)o8i' to .i)ei s(
1

Du,ne8eu) ,eu < us2= <n2' =2

276

nu se t 'duc( ')t4e) dec9t . int -o se ie de 5o)5o ose)i 1nt -un di4u8o ! c( ui' o ,9n( . ec'ut( 1i edusese! cu c9te3' c)i.e ,'i 1n'inte! 3o)u,u)2 U ,( und' de 7oc! '5i' .e ce.ti5i)( )' dist'n6' 'st'2 Co.)e7it de e,o6ie! o.e 'to u) 59i+ui e+)e,ent' ' 4o ,u)(F C6int' )o3it(E! idic9nd ene +ic de+etu) + os! c' s( 4ie 1n6e)es 7i ,'i 5ine2 To6i cei '4)'6i 1n .ostu) cent ') schi,5' ( 1nt e ei . i3i i! de.' t'B'6i 1nt e s'tis4'c6i' . o4esion')( 7i 1n+ iBo ' e2 M'u in! c' e e ' 1n '4' ' su5ti)e)o st( i su4)ete7ti! 17i .use c'sc' 7i 'nun6(! h)i8indu-seF ? I' '.( cu ne,i)uit'2 And Q 1nchise ochiiF T',' ' se 1nto ce' 1n ne'nt2 De 'ici 1nco)o! e' nu 3' 4i dec9t un c'8! c' 't9te' ')te)e! .e c' e s(-) c)'se8e 1n ,e,o i' )ui de '+ent sec et2 D' 1n 'cee' de 5( 5'tH222 I it't de ,o,ent'n' s)(5iciune! scutu ( din c'. 7i se '. o.ie de co,'nd'nt2 Re8e,'t de ,'s' de n'3i+'6ie! cu 4 unte' 1n .ie.t! S' on-Le.e [ue .( e' c( se . e4(cuse 1nt -o st'tuie de s' e2 Si,6indu-)! se 1n3io ( 7i! idic9ndu-se! '6inti! .e 9nd! 'su. ' tutu o ce)o . e8en6i! o . i3i e .(t un8(to' e! du.( c' e o ,ut( 'su. ' )ui Est'5)etF ? Ei! 5ine222 O ,ic( .'u8(! '.oiF ? Co,'nd' )' ,ineJ Kn sine' s'! Est'5)et s')ut( 4o)osi e' 4o ,u)ei t 'di6ion')e ce e1nt on' o 'uto it'te '5so)ut(2 CSu)t'nu)E 1) t 'se du.( sine s. e ie7i e! continu9ndF ? Fin'),ente! e to .i)' ,e' ce' c' e ne-' 'dus 1n 'ce'st( situ'6ie2 Ni! 'd es9ndu-i-se )ui Fieschi! . (5u7it 1n co)6u) )ui! eGc)',(F ? O e,' c'5i)( )'ns' e! 5(t 9ne2 B '3oJ L' 4e)! 1nt e+ii echi.e2 C(.it'nu)-)ocotenent o7i .9n( )' u echi2 Kn Bu u) )ui! chi.u i)e se destinse (2 M'u in st(te' ,'i-,'i s( .)esne'sc(2 ABun7i .e co ido ! S' on-Le.e [ue! 1) 1,.unse .e Est'5)et cu ' (t(to u)F ? Kn'inte de o ice! 5(+'6i-3( 5ine 1n 6e'st(F 1,i 'su, totu)J E o i)e! + e7e)i)e! t9,.enii)e! ')e ,e)e! ')e du,ne'3o'st (! ')e tutu o 2 Kn est! '3e6i d e.t'teF .o ni, 1n c(ut' e' c'setei 4( ( s( ,'i .ie de, un ,inut2
277

Din . '+u) .ostu)ui cent ')! o don(F ? Du4ou ! 1nto' ce e )' .o8i6i' ini6i')(2 Po t'i)! 'si+u i '7e8' e' .e 4und2 P e+(ti6i sco'te e' o5otu)ui2 M( '4)u 1n c'5in' ,e'2 Nu e8it'6i s( ,( ')e t'6i2 Mu)6u,esc2 And ( 1) o5se 3'@ ne'7te.t't' ,et',o 4o8( ' Csu)t'nu)uiE 1) )(s'se .e .)eG2 Acest' se (suci s. e e)F ? A, ne3oie s( e4)ecte82 F'ce6i )' 4e)2 O s( 3( che, 1n cu 9nd2 Pent u c(! nu-i '7'! cu s'u 4( ( cuti' 'i'! 'cu, nu ,'i .ute, s.()' .utin' c' 7i cu, ni,ic nu s-' 4i 1nt9,.)'t2 O )u,ini6( ,')i6io's( 1i Buc' 1n . i3i e2 Sen8'6i' )ui Est'5)et e ' c(-i citise +9ndu i)e2

278

CAPITOLUL XIX
D'c( 1n 4u,o' u) unui .o t'3ion! 1n c' eu) unui su5,' in! s'u 1nt -un CO44ice s-c)u5E de .e usc't cine3' .o,ene' de cont '',i ')u) D'nie) B enn'n! 8is 7i R'+in+ Bu))" .ute' 4i si+u c( 3' dec)'n7' de 1nd't( o '. i+( discu6ie! 1nt -'t9t de cont 'dicto ii e 'u .( e i)eF ? Un ti. 4o ,id'5i)! o 4o 6(J ? D'! un 69cnitJ ? Ce) ,'i 5un s.eci')ist ') Ae on'3')eiJ Ce .i)ot! ce 'sJ ? Aiu e'F .o,ene7te-,i ,(c' un sin+u conse,n de 85o .e c' e s( nu-) 4i 1nc()c't de ce) .u6in dou(8eci de o iJ ? Cu e)! o i te 6ii t' e! o i c (.iJ ? D'V de undeJ Po'te c(-i o 5 ut(! d' cu su4)et ,' e2 B(ie6ii )ui s-' )(s' c(s(.i6i .ent u e)J ? Kn o ice c'8! e un ,' in' d't 1n ,(-s'J ? V ei s( 8ici! do' d't 1n ,(-s'J Ce) 1n c'u8(! un co)os - "!#/ ,2 ,(su 't C)' c'.'cE 7i $/ de Di)o+ ',e )' c9nt' u) din o5o - se co,.)(ce'! de')t4e)! s(-7i Busti4ice e.ut'6i'2 L' ne3oie! ,'i 7i su. ')icit'2 Un eGe,.)u! 1nt e ')te o ,ieF titu)' 'i uno . esti+io'se deco '6ii do59ndite 1n ti,.u) (85oiu)ui din Vietn', - .e c' e nu )e ' 5o ' niciod't(! 1n ciud' e+u)',entu)ui - dec)' ' o iunde 7i o icuiF ? M9nd i' ,e' ce' ,'i ,' e din to't( .e io'd' c',.'niei e 'cee' de ' 4i 4ost c(.it'nu) echi.ei )ui N'3M! c' e t ei 'ni )' 9nd i-' .us cu 5otu) .e )'5e .e c(c(n' ii de )' A ,M2 &ustu) s(u .ent u .' 'doGu i! c')',5u u i)e! inso)en6' 1n 4'6' su.e io i)o de3enise ( )e+end' e2 S'n4o d e ' sin+u u) c' e-7i +(se' .(sui e 1n ochii )uiF ? E) e eGce.6i' c' e con4i ,( e+u)'2 Acest' e ' o,u) .e c' e CNO 1) dese,n'se s( su.e 3i8e8e 'ns',5)u) 4o 6e)o 1ns( cin'te - 1n ,od o4ici') - s(-i su. '3e+he8e .e so3ieticii .o ni6i 1n c(ut' e' su5,' inu)ui )o '3' i't2 S'n4o d 6inuse s(-) 1nt9)ne'sc( .e B enn'n 1n'inte c'
1

T'u 4u ios <en+)2= <n2'2=2

279

'cest' s(-7i i' 85o u) .ent u ' )u' 1n . i,i e .ostu) 1nc edin6't )' 5o du) )ui CSiDo sDiE2 Knt e3ede e'! 1nconBu 't( de ce) ,'i st ict sec et! ' '3ut )oc 1n 5i ou) co,'nd'ntu)ui 5'8ei '3i'tice! de unde '3e' s( 'i5( )oc deco)' e'2 Cei doi se cuno7te'u 1nc( de )' Ann'.o)is"2 Con4o , o5iceiu)ui! B enn'n 't'c( 5e 5ece7teF ? H(-h(! Bo5! de unde-,i 3ine .)e'7c' 'cestui ,i i4ic co,'nd',ent 1n )' +! 't9t de co,od 1n '.' en6(H D'c( ', citit cu, t e5uie inst uc6iuni)e t')e! n-'3e, ')t( t e'5( dec9t s(-i su. '3e+he, .e I3'ni! 4( ( s(-i st9nBeni, c9tu7i de .u6in2 P(i! '7' ce3' e .)(cint( cu 't(J D'c( 1n39 ti6ii t(i de )' Pent'+on n'u scheun't du.( o 'se,ene'! ,isiune! se,n e c( 'h'tuV-i c9t c' u)J S'n4o d 89,5i 1n sine' )ui2 Su5 '.' en6e)e unui 5(d( 'n! c',' 'du) s(u de . o,o6ie 'scunde' un s.i it eGt e, de 4in2 Kn .)us! nici nu inten6ion' s(-) duc( de n'sF ? Knt -'de3( ! D'n! eGist( 1n .)(cint' 'st' 7i un oscio 2 ? Ast'-,i 8ice', 7i euJ eGc)',( ce) inte .e)'t! )(s9ndu-se s( c'd( 1nt -un 4oto)iu! c' e +e,u su5 + eut'te' )ui2 S'n4o d se inst')( 3i8'3iF ? Conside c( t e5uie s( 4ii co,.)et in4o ,'t! 'st4e) 1nc9t! d'c( 1,. eBu ( i)e o 3o ce e! s( .o6i )u' ini6i'ti3e 1n de.)in( cuno7tin6( de c'u8(2 S( 8ice,! 1n 1,. eBu ( i de)ic'te2 ? Ini6i'ti3e 4'6( de so3ieticiH .u4ni co)osu)2 Eu! un .9 )it de cont '',i ')! cond',n't s( se .ensione8e c9t de cu 9nd! 'tunci c9nd 't9te' c eie e st ()ucite 7i ,u)t su.e io' e 1n + 'd222 ? Kncete'8( s-o ,'i 4'ci .e ,'t o8u) n(.(stuit2 D'c( e7ti cee' ce e7ti! ' cui e 3in'H B enn'n schi6( o st 9,5(tu (F ? A .(c(to'sei ,e)e de +u i! e3identJ F( ( tine! n-'7 4i o56inut niciod't( ste)u6e)e de cont '',i ')! 'st' o 7tiu . e' 5ine2 ? Kncete'8( 7i cu t(,9ie e'2 Te-', '3'ns't .ent u c( ,e it'i s( 4ii '3'ns't! i' 'cu, te-', ')es .ent u ,isiune' 'st' S'n4o d 17i ,iBi ochii - 1n . i,u) 9nd .ent u c( e7ti 7,eche c' o ,'i,u6(! 'tunci c9nd nu c')ci 1n st (chini! i' 1n ') doi)e'!
1

Sediu) Ac'de,iei n'3')e ',e ic'ne <n2'2=2

280

.ent u c(! . o5'5i)! e7ti sin+u u) c' e nu ,i-'i 4'ce o .o c( ie .e )' s.'te c' s(-6i s')3e8i c' ie '2 Ce)()')t se 5osu,4)(F ? S.e c( nu te-'i 1ndoit 3 eod't(H ? Toc,'i de 'cee' te t i,it 1n )ini' 1nt9i! eu ne.ut9nd s-o 4'c2 ? Ascu)t(! Bo5! eGc)',( B enn'n! cu . i3i e' dint -o d't( 1n4)(c( 't(! 7tii c( 1nce.i s( ,( inte ese8iJ ? Atunci! 'scu)t(-,( cu 'ten6ie2 Cee' ce-6i 3oi dest(inui 'cu, e ,'i ,u)t dec9t to.-sec et2 Kn '4' ' P e7edinte)ui 7i ' di ecto u)ui CLA ni,eni nu ,'i e )' cu ent222 EG.un9nd situ'6i' ce)ui c' e u ,' s-o 1n4 unte )' 4'6' )ocu)ui! CNO nu ne+)iB( nici unu) din 's.ecte)e ei2 T ecu su5 t(ce e do' dou( din e)e! i,.o t'nte 1n sine! d' ' c( o cuno'7te e nu e ' indis.ens'5i)( .ent u c' B enn'n s( e'c6ione8e .e )ini' 5unu)ui-si,6 1n c'8u) 1n c' e s-' i3i ce3' ne. e3(8ut2 M'i 1nt9i! din )e')it'te 4'6( de P e7edinte! o,ise s( . eci8e8e c( Re e,M F)ush 1n .e so'n( in4o ,'se A e,)inu)2 A.oi! c' s( nu-7i co,. o,it( . ietenu)! t(inui 4'.tu) c( e)! S'n4o d! cu 'Buto u) )ui B oPn 7i ') Co,'ndo u)ui! 4(cuse 1n '7' 4e) 1nc9t 4 'nce8ii s( d e'+( +'4' 'ctu')u)ui o's.ete ') C'sei A)5e2 ? P' isu) 7i-' . e3enit o',enii de sosi e' unei esc'd e so3ietice2 Kn . inci.iu! 3o dis.( e' 1n ti,. uti)! d' d'c( 'u di4icu)t(6i! nu uit' c( sunt! totu7i! ')i'6ii no7t i2 ? E o + o'8( de ti,. de c9nd s-'u et 's din NATO2 ? D'! d' 'u (,'s 1n )'+( u) nost u 7i 'st'-i esen6i')! 'st' conte'8(2 De')t,inte i ',222 h9,222 ', 1nchei't cu ei o 1n6e)e+e eF ne 3o co,unic' to'te in4o ,'6ii)e o56inute des. e Cc)ientE2 ? O2A2 Nici o . o5)e,(2 D'c(-i c'8u)! 1i co co)esc ,'i ce3' c' o ,(,ic(2 N-'3e, noi 5'4t( s( 3i8it(, 1n o ice 8i un CTM.hoonEJ ? M'i ')es c(! 1n . inci.iu! ce) des. e c' e-i 3o 5' n-'3e' ce c(ut' )' sud de Is)'nd'2 A, to'te ,oti3e)e s( c ed c( se . e+(te' s( ne 4'c( o 4i+u ( din ce)e ,'i .' 7i3e2 ? D'c( 1n6e)e+ 5ine! 1n c'8u) 1n c' e I3'n nu 3' i85uti s(-7i ecu.e e8e su5,' inu)! n-'i s( 3e 7i 7i o'ie de )'c i,i2
281

? EG'ct2 D' ! 'ten6ie! D'n! u,5)i c' .e ou(2 S'n4o d se idic(F 1n . e8ent! 7tii tot ce t e5ui' s( 7tii 7i chi' cee' ce n-'7 4i '3ut d e.tu) s(-6i de83()ui2 ? Fii 4( ( + iB(! Bo5! 16i sunt . ieten2 ? I' eu! 6ie2 Acu,! 7te +e-o2 E7ti deB' 1n 1nt1 8ie e2 Kn . '+! B enn'n se o. iF ? Mi-'i s.us c( o7iii 7tiu c( )e-', )oc')i8't su5,' inu)! d' c( nu 3o, 1nt e. inde ni,ic2 ? Kntoc,'i2 ? Cine ' .utut s( )e222 Nu-7i te ,in( 4 '8' 7i continu( . eci.it'tF 7i chi' d'c( sunt )' cu ent cu . e8en6' 4 'nce8i)o 1n 8on(! i+no ( tot') inten6i' )o de ' in3esti+' CTM.hoonE-u)2 Co ectH ? Co ect2 ? D' ne1nc e8(to i 3o 4i totu7i! nuH ? Ei sunt 1ntotde'un' ne1nc e8(to i2 ? A7' 1nc9t! d'c( desco.e ( c(222 cu, 'i 8is c(-) che',(H 'h! d'! CCo,,'nd'nt HouotE! c( (st' )e scotoce7te su5,' inu)! ' .ute' de3eni deod't( 'i d 'cu)ui2 S'n4o d 1nc)in( c'.u)! 4( ( s( (s.und(2 B enn'n insist(F ? st'-i oscio u)H ? st'-i2 M( 5i8ui .e tine s(-i 'Bu6i c9t .o6i2 Ve8i! d'c( 5(nuie)i)e ,e)e se 'de3e esc! in4o ,'6ii)e .e c' e . ietenii no7t i )e-' .ute' eco)t' sunt de o i,.o t'n6( 3it')(2 ? Chi' '7'H eGc)',( u i'7u)! duc9nd! 1n chi. de s')ut! dou( de+ete )' 4 unte2 Const't c( nu-i 3o 5' de un oscio ! ci de un 1nt e+ sche)etJ CSt '7nic ti. R'+in+ Bu)) (st'JE 17i s.use S'n4o d! uit9ndu-se .e 4e e'st ( cu, se + (5e' c(t e '3ionu) ')e c( ui e'cto' e se 1nc()8e'u2 CA . ice.ut .e 4ect tot ce nu i-', .utut s.uneE2 T TT L' 5o du) )ui CUSS Ro))Md' DE! c' e se 1nd e.t' 1n i,e siune . o4und( s( ocu.e .o8i6i' indic't( )' est de do s')' de )' ReMDB'nes! + 'd'tu) de c' t )' son' e ' un o5ust o7co3'n! ceh c' o i+ine! .e nu,e Rose.h S3o5od'2 Fecio de 6( 'ni din Minnesot'! 3is' s( 4ie 'd,is )' Nco')' ,i)it' ( de M' in( din Ann'.o)is2 Ni cu, succesu) c'ndid'tu ii s')e de.inde' esen6i')
282

de '. ecie e' .e c' e i-o 4'ce )' dos' co,'nd'ntu) du.( 1nto' ce e' din .'t u)' e! Bune)e su5,'ist u se u+' din tot su4)etu) s( se i3e'sc( . i)eBu) de ' se distin+e! )uc u nu toc,'i )esnicios c9nd 4'ci .' te dint -un echi.'B deose5it de din',ic 7i e,' c'5i) 'nt en't2 S3o5od' c e8u c(! .o'te! i-' 89,5it no ocu) 'u8indu-) .e c(.it'nu) V's[ue8 - c' e t ece' .e 'co)o cu un ,es'B 1n ,9n( - 7o.tindu-i! 1n'inte de ' dis.' e .e co ido u) c' e duce' )' c'5in' Csu)t'nu)uiEF ? Fii ,'i 'tent c' o ic9nd! 5(iete2 Su escit't )' cu),e! S3o5od' 17i )i.e' din (s.ute i c(7ti)e de u echi! st (duindu-se s( c'.te8e ce) ,'i ne1nse,n't 8+o,ot2 Cu t ei o e 1n u ,(! eG'ct 1n'inte' int ( ii 1n schi,5! ,'ist u). inci.') Red+ '3e! i3')u) s(u 1n ,'te ie de 'cuit'te 'uditi3(! detect'se ,'i ,u)te e,isiuni unde3' 1n u ,' )o ! 'dio)oc'to' e 'cti3e c' e se de,'sc'u .ent u c9te3' 8eci de secunde nu,'i 7i .e c' e 'n')i8o u) )e identi4ic'se i,edi't c' 4iind so3ietice2 ? Pe .u6in .'t u n'3e de esco t(! .)us + osu) c' e 3ine din u ,(2 O 'de3( 't( ' ,'d(2 U ,e'8( '. oGi,'ti3 'ce)'7i c'.co,.'s c' 7i noi2 CRo))Md' DE s49 7ise . in ' se dist'n6'! 4u tun' o5)i+9nd n'3e)e de su. '4'6( s(-7i educ( 3ite8'2 Acu,! c' tu) e ' .e s49 7ite! d' 'ten6i' )ui S3o5od' (,9ne' )' 4e) de t e'8(2 B usc! t9n( u) su5,'ist u se 1nc unt(F '5i' 'udi5i)(! )' )i,it' 5(t(ii 'dio)oc'to u)ui! disce nuse ce3' c' e se,(n'222 d'J se,(n' ' eG.)o8ie2 EG'ct 'ce)'7i sunet .e c' e-) 'u8ise cu dou(8eci-t ei8eci de ,inute 1n u ,(! d' 't9t de s)'5! 1nc9t 1) .usese .e se',' ,' ii s')e do in6i de ' 'u8i ce3'2 De 'st( d't(! e ' ,'i net! ,'i . e)un+itF de 4'.t! o se ie de eG.)o8ii! '. o'.e si,u)t'ne! 1ns( totu7i distincte2 Se 1nto' se c(t e Ccons(te'nu)TT s(u! ti,onie u)-7e4 Fis8e '! 1ns( cin't cu e3iden6' situ'6ii)o din 8on(F ? Hei! MiDeJ A3e, . o+ ','te '8i eGe ci6ii de ti 1n sudu) Is)'ndei! o i )'ns( i cu to .i)e e')eH ? Ne+'ti3! Ro! e du,inic(! s'u! ,( o+! '. o'.e )uni2 S3o5od' nu ,'i e8it( 7i-) che,( .e o4i6e u) de c' t c' e t ece' 1n Bu n')u) de n'3i+'6ie u)ti,' .o8i6ie ' n'3ei2

283

? Do,nu)e )ocotenent! ', . ins ce3' ciud't de tot2 C' un .'tte n" de + en'de 'ntisu5,' ine2 Locotenentu) Mi))'nd idic( 4 unte'2 Cuno7te' eGce.6ion')u) 'u8 ') su5o4i6e u)ui! du.( cu, 7ti' c( Csu)t'nu)E nu se su.( ' niciod't( c9nd e ' de 'nB't! 4ie 7i .ent u un 4)e'c2 Ki 5(tu! deci! )' u7(2 Locotenent-co,'ndo u) C)i44o d s( i din .'t 7i! cu .iB','u' .e e)! n(3()i 4( ( ce' ,'i ,ic( st9nBene')(! 1n .ostu) cent ')2 ? Ce se 1nt9,.)(H S3o5od' 1i desc ise 8+o,ote)eF ? A, '.uc't s( note8 '8i,utu)2 L' doi-7'se-doi! di ect Vest2 Co,'nd'ntu) se '. o.ie de ,'s' de n'3i+'6ie! .use ,9n' .e i+)' C 's! t 'se o )inie-7i .o ni s( 4)uie e ,e)odi' OntM ZouF )ini' 'st4e) t 's't( t ece' eG'ct .este .o8i6i' su5,' inu)ui so3ietic din c)'s' CTM.hoonE desco.e it de e) cu t ei 8i)e 1n u ,( 1n st'6ion' e .e 4undu) ,( ii2 ? D'6i-,i un 5)ocnotes! eGc)',( e)2 Me it( o t 'ns,isie2 T T T C' 7i cu, ' 4i 3 ut s(-7i 5't( Boc de . e3i8iuni)e ,eteo c' e 'nun6'u o 'c'),ie! 4u tun' se 1nte6i 7i ,'i t' e2 Kn ti,. ce dist u+(to' e)e .u t(to' e de 'chete din c'd u) esco tei e 'u c9nd cu . o3'! c9nd cu .u.' su5 3')! cu)c9ndu-se 5' .e un 5o d! 5' .e )' ')tu) 7i c(8nindu-se s( (85't( . in no'.te' de c't 'n! .o t'3ionu) CVo)+o+ 'dE 17i c oi'! ,'Bestuos! d u,u)F et '3' s' des.ic' t')'8u i)e '. o'.e 4( ( t'n+'B! siste,u) s(u de st'5i)i8'to' e 'tenu9nd cu succes ,i7c( i)e su. 'st uctu i)o 2 Un con4o t .e c' e! du.( isto3ito' e' 8i de eGe ci6ii )' c' e 4usese ( su.u7i! ,' in' ii 1) '. eci'u 1n ce) ,'i 1n')t + 'd! do3'd( 7i s4o (itu i)e sono e c' e u,.)e'u c'8( ,i)e echi.'Bu)ui2 Nu,'i 3ice',i ')u) A'Do7niDo3 nu i85ute' s(-7i +(se'sc( so,nu)2 P1n( )' u ,(! enun6(@ s( ind din .'t! t 'se +hete)e 1n .icio' e - se cu)c'se 1,5 (c't - .use ,'nt'u' .e u,e i 7i int ( 1n s')' de co,'nd(! '4)'t( 1n i,edi't' 3ecin(t'te ' c'5inei s')e de 3e+he2
1

Ans',5)u de + en'de e+)'te s( eG.)ode8e t' 'd9nci,i di4e ite <n2'2=2

284

H')ou i)e 3e 8ui ')e ec 'ne)o c e'u o 't,os4e ( de 'c3' iu,! e)ie49nd t (s(tu i)e o.e 'to i)o 2 A'Do7niDo3 nu .ute' su4e i 'ce'st( ',5i'n6(! . e4e 9ndu-i de de.' te 'e u) t' e 7i st o.ii de '.( de .e .un6i)e de co,'nd( din 3 e,u i)e 5une de ')t(d't(2 D' ! n-'i ce-i 4'ce! t e5uie s( t (ie7ti 1n .'s cu e.oc'2 O( indu-)! c(.it'nu) de 'n+u) I A u.sDi ie7i din co)6u) s(u de u,5 ( 7i-i 1ntinse o 4o'ie s,u)s( din te)eG2 ? Toc,'i ' sosit! to3' (7e ',i ')2 Co,'nd'ntu) esco tei '.o te'8( c( CI3'n Sus'ninE ' c'.t't cu 'dio)oc'to u) )ui de dist'n6( ,' e un se,n') ce .o'te 4i 't i5uit unui su5,' in2 Cont'ctu) s-' ,en6inut ti,. de 3 eo 8ece ,inute! '.oi ' 4ost .ie dut! n'3' inte ce.t't( de.)'s9ndu-se 4o' te e.ede2 E un su5,' in de (85oi ',e ic'n2 ? De M'nDei ,( do' e-n cot! ,o ,(i co,'nd'ntu) + u.( ii t'ctice n 2 **2 M( inte ese'8(! 1n schi,5! su5,' inu) ()' 4 'nce8 echi.'t .ent u inte 3en6ii 1n c'8 de '3' ie2 Ni,ic nou 1n di ec6i' 'st'H ? Nu! to3' (7e ',i ')2 Cee' ce-i cu ios e c( ',e ic'nu) se 1nd e'.t( eG'ct s. e .o8i6i' . e8u,ti3( ' )ui C&o t7DiE2 A'Do7niDo3 t es( iF ? E7ti si+u ! Feodo A)eGee3iciH Nu ,i-'i '4i ,'t chi' du,ne't' c( occident')ii o s( ne )'se 1n .'ceH ? Knt -'de3( ! ',i ')u) Vo no3 ' . i,it 'ce'st( 'si+u ' e din .' te' Bi ou)ui Po)itic! d' 4'.te)e (,9n 4'.te2 A u.sDi ' (t( s. e ,'s' de n'3i+'6ieF ? A, i85utit s( 4'ce, c9te3' e)e3,ente succesi3eF nu 1nc'.e 1ndoi')(! se 1nd e'.t( di ect s. e e)2 I it't de inso,nie! A'Do7niDo3 ,(tu ( 'e u) cu un +est 4u ios ') ,9iniiF ? Kn c'8u) (st'! d( o din esco tei s( ,( e'sc( 3ite8' c' s(-) e+(se'sc(2 ? M' e' e 4o' te e'! to3' (7e ',i ')2 F'c 7i '7' 4'6( cu + eu2 D'c( ,'i 7i s.o esc ')u '! 3e+he' 'dio de3ine ino.e 'nt( din . icin' 4eno,enu)ui de '5so 56ie2 De')t4e)! ',e ic'nu) e 1nc( 4o' te de.' te de C&o t7DiE2 EGce.t9nd st'+ii)e o5)i+'to ii )' Nco')' su.e io' ( de (85oi ' M' inei 7i! ,'i t9 8iu! )' Institutu) su.e io de studii n'3')e! A'Do7niDo3 se 4()e' cu 4'.tu) c( 1n t ei8eci 7i cinci de 'ni de
285

c' ie ( nu 4usese niciod't( det'7't 1n 3 eun se 3iciu .e usc't2 N-'3e' nici ce' ,'i ,ic( si,.'tie .ent u o4i6e ii de )' ,' i)e St'te-M'Bo e2 Kn ochii )ui! A u.sDi e ' 1ns(7i 1nc' n' e' ' cee' ce denu,e' e)! cu e3ident dis. e6! Ch9 cio+ii PC-u i)o su5te 'neE2 Kn c'8u) de 4'6(! e ' 4u ios toc,'i .ent u c( inte )ocuto u) s(u '3e' d e.t'teF s( desco.e i .e o 3 e,e c' 'st' un su5,' in de (85oi e.e 't 4u+iti3 )' 8eci de ,i)e dist'n6( e ' c' 7i cu, 'i c(ut' 'cu) 1n c' u) cu 49n2 ? Bun! de 'co d! )'s(-i s(-7i 3'd( de-')e )o ! ,9 9i e)! 1nto c9nd s.'te)e t i,isu)ui )ui Vo no32 Se . e+(ti s( .( (se'sc( s')' de co,'nd(! d' se (8+9ndi 7i e3eni s. e st't-,'Bo istF ? D'c( inten6ione'8( s-o i' s. e C&o t7DiE! 1) inte ce.t(, 4( ( . o5)e,e2 E)ico.te e)e .ot deco)' ,9ine 1n 8o i2 P9n( 'tunci! nu c e8i! Feodo A)eGee3ici! c( ' sosit ,o,entu) s( di4u8(, inst uc6iuni)e 3e 5')e - '.(s( .e cu39nt - .e c' e ,i )e'i t 'ns,isH E,'n( de )' Po)it5i ou! nu-i '7'H ? EG'ct2 ? Bine2 I' un 5)ocnotes2 Dicte8F CO ice su5,' in detect't .e o '8( de dou(8eci de ,i)e 1n Bu u) .unctu)ui U OERO t e5uie )oc')i8't! i' cont'ctu) 'custic cu e) ,en6inut! indi4e ent de di4icu)t(6i)e 1nt9,.in'te2 Sto.2 Uti)i8' e' son' e)o 'cti3e este 'uto i8't( 4( ( est ic6ii2E ? F( ( est ic6ii! e.et( A u.sDi! '7te.t1nd ce)e ce 3o u ,'! cu c eionu) idic't2 CD'c( su5,' inu) se '. o.ie )' ,'i .u6in de 8ece ,i)eE222 Un )ic( 3ic)e'n se '. inse 1n ochii 5(t 9nu)ui )u. de ,' eF C222 s( i se se,n')i8e8e s( 4'c( c')e 1nto' s( )'ns9ndu-se + en'de de ,'ne3 ( con4o , inst uc6iuni)o NATO e. oduse 1n 5u)etinu) in4o ,'ti3 L/:^EMM /E2 A'Do7niDo3 ' unc( )ui A u.sDi o . i3i e i onic(F ? Ei! to3' (7e! ce 8iciH Ki +oni, .e M'nDei de )' C&o t7DiE uti)i89nd . o. ii)e )o . ocedee2 Inte .e)'tu) d(du din c'.F ? A .ute' 6ine222 d' d'c( nu 6ineH ? Kn 'cest c'8! sc ieF CD'c(! totu7i su5,' inu) continu( s( ,'ne3 e8e '. o.iindu-se de .unctu) U OERO! s( se '.)ice . ocedu ' de 't'c cu + en'de 'ntisu5,' ine e')e2 Sto.2
286

Le+(tu ( .e ,'nent( .e )un+i,e' de und( t'ctic( n 2 "2 Te ,in'tE2 D(-) )' ci4 't 7i t 'ns,ite-) tutu o n'3e)o de esco t(2 A,i ')u) se idic( de .e sc'un cu o eG. esie 8e4)e,ito' e .e 4'6(2 ? Wi se .' e con4o , cu inst uc6iuni)eH ? Knt u-totu)! to3' (7e ',i ')! (s.unse A u.sDi! 1nce c9nd un i,ens senti,ent de u7u ' e2 A'Do7niDo3 se uit( 1nde)un+ )' e)! idic( din u,e i 7i ie7i 4( ( s( ,'i s.un( o 3o 5(2 ABuns 1n c'5in(! 'do ,i 5u7te'n2 De )' 1nto' ce e' s' 1n >'shin+ton! S'n4o d e ' . 'd' unei 3io)ente )u.te )(unt ice2 Kn ,od no ,')! ' 4i t e5uit s(-i co,unice ne1nt9 8i't )ui Re e,M F)ush 5(nuie)i)e .e c' e i )e t e8ise ( dest(inui i)e B'.one8u)ui 7i s(-i e)'te8e des. e . oiectu) Rose,' M2 Pute' 1ns( ')e t' un o, 't9t de i,.u)si3 nu,'i 1n te,eiu) unei si,.)e i.ote8eH K7i .et ecu 1nt e'+' du.(-',i'8( cu 'ceste 1nt e5( i! con7tient c(-7i de.(7ise conside '5i) d e.tu i)e! chi' d'c( o 4(cuse 1n st ictu) inte es ') 6( ii s')e2 C(t e o e)e dou(8eci 7i unu! sun( )' C's' A)5(! ce 9nd o 'udien6( 1n . i,( u +en6(2 Voce' 'scu6it( ' unei sec et' e .(t unse de . o. i'-i i,.o t'n6( 1i (s.unse c( P e7edinte)e nu s-' 1nto s 1nc( de )' C',. D'3id2 V(89nd 1n 'st' un se,n ') destinu)ui! hot( 1 s( '7te.te noi 3e7ti de )' CCo,,'nd'nt HouotE2 B oPn .( e' c( 4(cuse . i8( cu succeso u) )ui E D,'nn! c' 't' e! 'cest' 1) 3' . e3eni d'c( se 1nt9,.)( ce3'2 Pent u ' 4'ce 4'6( o ic( ei e3entu')it(6i! S'n4o d se inst')( 1n '.' t',entu) c' e 1i e ' e8e 3't 1n co,.)eGu) Cent ') O.e 'tion din c)(di e' Pent'+onu)ui! )ocuin6' s' 1n c'8 de c i8(2 Aici )-' t e8it! 1n .)in( no'.te! '+hiot'ntu)! 'duc9ndu-i '.o tu) t 'ns,is de CRo))Md' DE 7i 'nun69ndu-) c( ',i ')u) B enn'n do e7te s(-i 3o 5e'sc( 1n 4onie2 T ec9nd . int -un nou siste, 'ntiinte ce.6ie! c' e! ce) .u6in 1n . inci.iu! eGc)ude' o ice indisc e6ie! )e+(tu ' e ' eGce)ent(2 ? C' e-s nout(6i)e! D'nH
287

? Pent u 1nce.ut! 1n'inte chi' de ' .o.osi )' nou'-,i c's(! ', d't o din s( 4ie st o.it( + (din'2 Ntii 7i tu c( 4)o i)e ,(tu7ii ,e)e 'u ne3oie de 1n+ iBi i2 Ment')! S'n4o d s')ut( . uden6' inte )ocuto u)ui s(u! c' e nu 'co d' o 1nc ede e tot')( nici ,(c' unui siste, e.ut't c' 4iind C.u i4ic'tE "00b2 Pent u e)! ,es'Bu) e ' c)' F in3enti3u) R'+in+ Bu)) ,o)'se .u 7i si,.)u 1n Bu u) .o8i6iei )ui C&o t7DiTT o se ie de +e','ndu i 'custice! u)ti,u) ,ode)! c' e .e ,ite'u o 'scu)t' e de c')it'te! ece.6ion't( )' 5o du) unui '3ion e3o)u9nd )' ,'i 5ine de t ei8eci de ,i)e de.( t' e2 Kn .)us! 'ceste +e','ndu i . e8ent'u 7i '3'nt'Bu) de ' se 'utodist u+e d'c( se 1nce c' .escui e' )o 4( ( 'nu,ite o.e '6iuni . e')'5i)e2 Pute'u so3ieticii s( ste' 7i-n c'. 7i-n co'd(! c( de ecu.e 't )ot n-' 4i i85utit s( )e ecu.e e8e2 ? Bine1n6e)es! continu( B enn'n! + (din' u) )uc e'8( .e 5)'t! '7' c( n-' e cu, s( t'ie chit'n6(2 E un . ieten de-') ,eu2 S'n4o d t 'duseF CA, dese,n't .ent u 'ce'st( ,isiune un echi.'B si+u 7i disc et! nu 3' eGist' ni,ic sc isE2 A. o5(F ? EGce)ent( idee! D'n2 Ce ')tce3'H ? Du)(ii 3ecinu)ui n-'u )(t 't22 De 4'.t! sunt 1nc( )' d 'cuV cu c( 6i2 Kn schi,5! '+it'6ie ,' e 1n .i3ni6(2 ? Ce-'i s.usH ? T( (5oi! t( (5oi ,' e 7i e.et't 1n )ocu) unde-s 'scun7i 5i7t' ii2 Ce 4'cH ? A7te.6i 7i 'c6ione8i '7' cu, ne-', 1n6e)es2 Eu nu ies din 59 )o+2 ? O2A2! Bo5! so )on+J S'n4o d '7e8( ece.to u) 1n 4u c( 7i c(8u .e +9ndu i2 EG.)o8ii! ,'i ,u)te eG.)o8ii su5,' ine eG'ct 1n .o8i6i' co,unic't( de P e7edinte )ui Ud' nie32 F'.tu) e ' con4i ,'t 7i de ,es'Bu) )ui CRo))Md' DE2 Ce d ',( se Buc' 'co)o! )' ""0 ,et i 'd9nci,eH Din 4e ici e! esc'd ' so3ietic(! .e c' e un s'te)it o su. '3e+he' ne1ncet't! se '4)' 1nc( de.' te! . o5'5i) . e' de.' te c' s( .o't( s( 4i 'u8it ce3'2 Sco'se un o4t't 'd9nc! '.oi 4(cu se,n o4i6e u)ui de se 3iciuF ? Co,unici )ui CSiDo sDME222 5' nu! )i5e )' c9 ,(! nu )e co,unic' ni,ic2
288

Kn 4ond! .9n( 1n . e8ent! B enn'n se descu c'se de ,inune! e ' . e4e '5i) s( 4ie )(s't 1n .'ce2 O icu,! i,.osi5i) s( ,'i de' 1nd( (t2 T e5ui'u! 1ns(! +9ndite to'te consecin6e)e .osi5i)e! 1nce c9nd s( n-o i' )' t '.! se 1nd e.t( s. e 5i ou) s(u c' s(-) sune .e B oPn de )' te)e4onu) s.eci')2 ? A)o! D'3eH ? Ah! du,ne'3o'st ( sunte6i! do,nu)e ',i ')2 Toc,'i 3oi',222 ? St'i! 'scu)t(-,( ,'i 1nt9i2 E t( (5oi 1n secto u) Cc)ientu)uiE nost u2 ? Ce 4e) de t( (5oiH ? Nu 7tiu 4o' te eG'ct! d' 5(ie6ii 'u c'.t't ecou) uno eG.)o8ii2 EG'ct unde se '4)( CTM.hoonE-u)2 A3e ti8e'8(-) .e nou) du,it')e co es.ondent2 Ni! .ent u nu,e)e )ui Du,ne8eu! CDe &'u))eE s( nu co,.)ice )uc u i)e cot o5(ind . in 8on(2 S')utJ ? St'6i '7'! nu 1nt e u.e6iJ ? Ah! '7'-i! 3oi'i s(-,i s.ui ce3'2 D(-i d u,u)2 ? E3+heni Pet o3 e ,o t! so6i' - )' 4e)2 ? Nu se .o'teJ ? O4ici')2 Mosco3' ' 'nun6't 7ti e'2 Bo is Ud' nie3 ' 4ost con4i ,'t 1n 4unc6ie2 A 3o 5it 7i )' te)e3i8iune2 N-', 'u8it niciod't( .e ni,eni . oc)',9ndu-7i do in6' de .'ce 1n te ,eni 't9t de 5e)ico7i2 ? O4! 4i -' s( 4ieJ S'n4o d e3eni 1n + '5( )' Cent ') O.e 'tions2 ? Fo 6e)e no'st e n'3')e s( int e 1n ALERTA &ALBENJ O4i6e u) de se 3iciu d(du s( sco't( o eGc)','6ie de su . inde e! 17i e3eni i,edi't 7i se n(.usti )' Postu) de co,'nd( ') T 'ns,isiuni)o .ent u di4u8' e' o dinu)ui2 Dou( si,.)e cu3inte c' e '3e'u s( .un( .e .icio de (85oi sute de n'3e 7i ,ii de '.' 'te de 85o 222 C9nd d 'cu) 17i 39 ( co'd'222 1nt -un' din su5u 5ii)e P' isu)ui! te o i7tii 'u ' unc't 1n 'e o cent ')( te)e4onic( 7i )ui D'3id B oPn i-' t e5uit ,'i 5ine de un ce's c' s( o56in( )e+(tu ' cu 3echiu) 4o t2 C9nd is. (3i ce '3e' de s.us! co)one)u) Meunie con4i ,(! cu +)'s su d! ece.6ie! du.( c' e sc 97ni . int e din6i! det'79nd 5ine 4iec' e si)'5(F ? C(-c'-tu) c(-c'-6i-)o 7i 1n-c( o-d'-t( c(-c'tJ
289

CAPITOLUL XX
Ro5otu) te)e+hid't ') )ui CCo,,'nd'nt HouotE Cdo,ici)i'E 1n 4'6' chio7cu)ui! 1nt -o ni7( . 'ctic't( 1n coc(! . oteB't( de un .'nou +)is'nt2 Kn st' e de e.'os se,(n' cu o +i+'ntic( 5 o'sc( 6esto's(! c9 ,e)e )ui 3e tic')e 7i o i8ont')e e3oc9nd )'5e)e 'ni,')u)ui2 C9nd o.e ' 7i-7i des4(ce' 'ntene)e 7i )un+i)e 5 '6e ' ticu)'te! 's.ectu) )ui de3ene' 'ce)' ') unui ,onst uos c' ust'ceu! dot't cu un ochi cic)o.ic! eGo 5it'tF . oiecto u) co,5in't cu c',e ' de te)e3i8iune2 Fusese conce.ut .ent u eG.)o ' e' inte io' e)o n'3e)o scu4und'te! .ent u eco)t' e' 7i de.o8it' e' di3e se)o ,'te i')e 7i oci 7i .ent u C5u5ui e'E ,ine)o o i ' e.'3e)o .e icu)o'se .ent u n'3i+'6ie2 Acest ,ode) eG.e i,ent') nu '3e' un ')t nu,e dec9t o si+)( co,.)ic't(2 S.ont'n! echi.'Bu) 1) 5ote8'se Cscu ,(-n 'h'tE2 Ro5otu) nu 'scu)t' dec9t de doi st(.9niF Du4ou 7i M'n'ch2 Du.( cu su) de ini6ie e )' si,u)'to u) A sen')u)ui de )' Che 5ou +! ei 1) .usese ( )' t e'5( 1n )' +u) 5'8ei de )' Lo ient! '.oi .)ec'se ( s( 1,.( t(7e'sc( ti,. de t ei s(.t(,9ni! eGisten6' in+ine i)o de .e CN'uti)eE 1n ,isiune de eG.)o ' e ' 8one)o '5is')e ')e P'ci4icu)ui2 Se 1nto' se ( entu8i's,'6i du.( st'+iu) 4(cut 7i 'cu, ' de'u de ne (5d' e s( .un( 1n . 'ctic( cuno7tin6e)e . o's.(t do59ndite2 Condus de .i)otu) 'uto,'t 1n .unctu) s(u de .)ec' e CCo,,'nd'nt HouotE sto.( 7i se )(s(! 1nceti7o ! .e 4und2 Po t'i) se 1nto' se s. e Est'5)et2 ? Sunte, )' .unct2 C' e c ede6i c-' 4i 8on' de eG.)o 'tH And Q '7e8( i+)' de c')cu) .e ,'s' de n'3i+'6ie! ') c( ei ce)u)oid 1) 39 st'se cu tot soiu) de )inii con3e +ente2 ? Cuti' t e5uie s( se +(se'sc( 1nt e cinci8eci 7i o sut( cinci8eci de ,et i de 'ici! 1nt -un secto cu o deschide e de dou(8eci de + 'de2 Me +eH ? Ne descu c(,2 ? Pe 4ect2 A8i,utu) '. oGi,'ti3 ' 4i doi-cinci-cinci2

290

Secundu) 1i 'd es( un se,n )ui Du4ou 2 Acest'! +'t' 1ntotde'un' s( 4'c( .)(ce e ')tcui3'! 1) .)esni ',ic') .e M'n'ch .este s.'te2 ? D(-i 5(t'ie! .'t o'ne2 Ai ,'n7' 1n ,9n(J Ce)()')t . otest( de 4o ,(F ? B' nu! do,V c(.it'n! cinste' 'st' 3( e3ine2 ? H'ide h'i! te 3(d c( ,o i de .o4t(2 D(-i d u,u)J ? P(i222 do' c9t s(-) 1nce c222 CScu ,(-n 'h'tE! s( te 4e e'sc( s49ntu) d'c( o 4e7te)e7tiJ eGc)',( ,'ist u)! 'd es9nduse o5otu)ui c' unui 'ni,') do,estic 7i se inst')( 1n 4'6' .u.it u)ui de te)e+hid' e2 ? Deschide6i .'nou)! o don( Po t'i)2 M( duc s(-) . e3in .e co,'nd'nt2 M'n'ch se eGecut(! '7te.t( c9te3' secunde! '.oi '.(s( .e un 5uton2 Pe ec 'nu) de te)e3i8iune de de'su. ' .u.it u)ui '.( u un soi de ne5u)o's(F e ' ,9)u) de .e 4und c' e nu '.uc'se 1nc( s( se )'se2 F'scico)u) . oiecto u)ui nu 5(te' )' ,'i ,u)t de t ei8eci de ,et i2 M'ist u) 1) .)i,5( 1nt9i )' d e'.t'! '.oi )' st9n+'! c' s( se 'si+u e c( s.'6iu) din Bu e )i5e ! du.( c' e 1,.inse . o+ esi3 un )e3ie 2 Ro5otu) )unec( '4' ( din ')3eo)' )ui 7i .)uti2 M'n'ch o.e ( o scu t( 3e i4ic' e! '.oi '.o t(F ? &'t' de ,'ne3 (2 ? C'. /**! co,'nd( Du4ou 2 Su.us! o5otu) 17i )u( di ec6i' 7i se 1nde.( t(! . eced't de un con de )u,in(2 Co donu) o,5i)ic') c' e-) )e+' de CCo,,'nd'nt HouotE se de u)' )in2 ? P' cu 7i -0 de ,et i! 'nun6( ,'ist u)-. inci.')2 Est'5)et se '.uc( s( eG',ine8e ,'i 'tent .eis'Bu) c' e de4i)' .e ec 'n! c eind i)u8i' c( su5,' inu) e ce) c' e se de.)'se'8(2 Po t'i) 17i 4(cu '.' i6i' 7i-) t 'se du.( sineF ? ESu)t'nu)E ,-' u+'t s(-) . e3in c9nd 3o, ecu.e ' cuti'! du.( c' e ,i-' 4(cut 39nt2 Fo' te ','5i)! de')t4e)2 Pese,ne! 17i sto' ce din (s.ute i c eie ii2 ? Md'222 C' e-i i,. esi' du,ne'3o'st (H ? & eu de s.us2 A8i! o,u) 'cest' ,-' ui,it2 E c)' c( . e6uie7te ,'i ,u)t dec9t e.ut'6i' .e c' e o ' e2 ? Knce. 7i eu s( c ed 'ce)'7i )uc u2
291

Ro5otu) 'do.t'se 'cu, un .' cu s sinuos c' s( .o't( 5')ei' tot')it'te' secto u)ui de,' c't de Est'5)et2 Acest' din u ,( de3ene' tot ,'i 1n+ iBo 'tF ? A 4i t e5uit s( 3ede, cuti'2 Sunt si+u c(222 Se 1nt e u.se 5 usc! sco69nd o eGc)','6ie2 Pe ec 'n! deco u)! .9n( 'tunci ,onoton! se schi,5'se .e ne'7te.t'te cu des(39 7i e! 1n . i,-.)'n se c(sc' o +'u ( u i'7(2 Kn s.'te)e ei! o +i+'ntic( st9nc(! ce .( e' s( 4i 4ost des.ic't( 1n dou( de un .')o7 3 (Bit! st i3e' su5 ,'s' ei un indisc i.ti5i) ,o ,'n de 4i' e (sucite 7i s497i'te2 De Bu 1,. eBu ! 1,. (7ti'te 'ido,' uno st o.i! 4 '+,ente ,et')ice2 Du4ou t es( iF ? Du,ne8eu)eJ E CS'int-Be n' dEJ Ac6ion( t 'ns4oc'to u)F c',e ' de )u't 3ede i .( u c( se n(.uste7te 1n'inte! de83()uind ',.)o' e' de8'st u)ui2 O5 '8u) )ui Est'5)et se c is.(2 ? Ast'-i! cu si+u 'n6(! to .i)' usu)ui! osti! 4't')ist! Po t'i)2 And Q nu se d(du 5(tutF ? Pune6i o5otu) s( scotoce'sc(2 Cu un .ic de no oc! i85uti, s( ecu.e (, ,(c' un' din ce)e cinci cutii c' e e 'u )' 5o d2 ? E c' 7i cu, )e-', '3e'J . oc)',( Du4ou ! inst')9ndu-se )9n+( M'n'ch 7i int oduc9ndu-7i ,9ini)e 1n dou( ,'n7o'ne 4iG'te de .u.it u2 ? De 4'.t! 1i eG.)ic( e) )ui Est'5)et! sunt ni7te ,(nu7i + o'se din .ie)e 1nto' s(! 1,.(n'te de cont'cte ,'+netice! c' e! . in e)ee! 4'c c' 5 '6e)e cu c)e7ti ')e o5otu)ui s( e. oduc( ,i7c( i)e de+ete)o ,e)e2 A. oGi,'ti3! c', ce 4'c .(.u7' ii! d' ,u)t ,'i . ecis2 O ' c' e u ,( .use ne 3ii )ui And Q )' + e' 1nce c' e2 M'ni.u)'te de Du4ou ! 5 '6e)e o5otu)ui s-'u tot 1ntins 7i et 'ct't! c)e7tii )o 'u '.uc't 5uc(6i de ,et')! dis)oc9ndu-)e! 'u s,u)s 4'scico)e de 4i e! 'u sec6ion't ,(nunchiu i de c'5)u i! 'u decu.'t t'5)( i' c' s( 'Bun+( .9n(-n ini,' 1nc9)ce)ii de 4i' e! d' cutii)e 'u (,'s de ne+(sit2 M'n'ch 1i )u( )ocu) 7i .o ni de )' 8e o2 Condus de e)! o5otu) oco)i e.'3' sco69nd )' i3e')( o 4'nt'stic( deni3e)' e@ cee' ce 4usese c9nd3' . o3' su5,e si5i)u)ui se '4)'! o' ecu, 1n echi)i5 u! de'su. ' unui '5is ') c( ui 4und nu se 1nt e8( e'2 Est'5)et nu-7i c ede' ochi)o F
292

? C9nd ', ie7it din e)! 4')e8' 'st' 3e tic')( nu eGist'2 Pun ,9n' 1n 4ocJ ? O ')unec' e de te en .o'te! . esu.use o4i6e u) cu n'3i+'6i'2 Po t'i) se sc( .in( 1n ce'4(F ? M( 1nt e5 d'c( nu-i cu,3' 3o 5' de un cut e,u 2 Oon' e 3u)c'nic(2 ? Bine! d' noi n-', si,6it ni,ic! o5iect( Du4ou 2 ? S-' .ute' s( se 4i . odus 1n ti,. ce ,'ne3 ', c' s( e3it(, to .i)'2 Un ,iniseis,! su4icient c' s(222 M'n'ch! c' e se 1nc(.(69n' s( continuie ,'ne3 e)e! eGc)',( deod't(F ? C ed c( ', 1nh(6't-oJ B '6u) o5otu)ui '.( u 6in9nd 1n c)e7te o 4o ,( 3'+ d e.tun+hiu)' (! '.)'ti8't( .' c(2 Descu 'B't! And Q )(s( c'.u) 1n Bos2 ? D'c(-i cuti'! .' c( ' t ecut . int -un )',ino ! e,' c( Du4ou 2 Po t'i) 7uie ( u7u e) . int e din6iF ? Oho2 D'V 7tiu c( ' e ce3' 4o 6( 1n e) nou) eG.)o8i3 ') usn'ci)o J A, citit des. e 'st' 1nt -un 5u)etin ') Bi ou)ui /2 ? S( ,'i c9ut(,! insist( Est'5)et2 ? Nu! e . e' t9 8iu2 Cu to6ii se 1nto' se (F 1n . '+u) u7ii se '4)' S' on-Le.e [ue2 ? Kn ce3' ,'i ,u)t de o o ( t e5uie s( .( (si, 8on'2 Aceste'-s o dine)e2 I' .9n( 'tunci! ,'i '3e, 7i ')te t e5u i2 Re'duce6i o5otu) )' 5o d2 ? D' 222 ? EGecut' e'J d M'n'ch 1nce.u ,'ne3 '2 Kn ti,. ce o5otu) se et (+e'! . oiecto u) )ui .( e' s( estituie 5e8nei do,eniu) ce-i '.' 6ine'2 Deod't(! co,'nd'ntu) idic( ,9n'F ? Sto.2 M( i6i i,'+ine'2 M'n'ch . oced( 1n consecin6( 7i! 1nt -un co)6 ') ec 'nu)ui! '.( u! i6indu-se din ,9)u) de .e 4und! un soi de ,ic( .i ',id(2 Pe un' din su. '4e6e)e ei se 3ede' un ,9ne 2 ? E cuti' ,e'J i85ucni Est'5)et2 Cu, de n-', e,' c't-o ,'i 'dine'u iH
293

T 'ns4oc'to u)! o.e 9nd )' .ute e' )ui ,'Gi,(! 4(cu s( '.' ( c9te3' )ite e Di i)ice! 5' 'te de o dun+( de cu)o' e 1nchis(2 ? Uit'6i-3( )' sc iBe)itu ' 'i'J E cuti' 1n c' e ', t 's 1nce c9nd s-o deschid2 ? Kn e+u)(! s.use S' on-Le.e [ue2 Recu.e '6i-o 1n 3ite8(! Re'),ente n-'3e, ti,. de .ie dui2 ? Ast'-i cee' ce nu,esc eu un +o) ,' c't 1n u)ti,' secund(! 4(cu! 89,5ind! Po t'i)2 ? Knc')te! Bou)ie n-' ,u it de .o,'n(! osti And Q! scutu 9ndu-7i c'.u)2 Co,'nd'ntu) conte,.)( 1nde)un+ cuti' ,et')ic( .e c' e doi ,'te)o6i o 'dusese ( 1n c'5in' )ui! '.oi d(du din u,e i2 ? Uite .ent u ce ,-', 5(+'t 1n 'h'tu) 1n c' e ,-', 5(+'tJ ? Ast' 3( e ' ,isiune'! do,nu)e co,'nd'nt! . otest( Est'5)et2 Nu 3( .ute6i 1n3inui de ni,ic din222 S' on-Le.e [ue 1) 1nt e u.se cu un +est c' e 3oi' s( s.un( c(! de 4'.t cee' ce e 4(cut! e 5un 4(cut2 ? Pute6i t 'duceH 1nt e5( e) ' (t9nd )ite e)e de .e c'.'c2 ? E)e nu 1nse',n( ni,ic2 P o5'5i)! o '5 e3i'6iune2 ? Mi-'6i s.us c( nu .o'te 4i deschis(H ? S.eci')i7tii no7t i o s(-i 3in( de h'c 7i 3( Bu c( ,e it( ostene')'2 ? P9n( 'tunci! ,'i e222 De')t4e)222 D' de ce nu )u'6i )ocH And Q se inst')( .e un sc'un 7i '7te.t( u ,' e'2 T(ce e' se . e)un+e'2 S' on-Le.e [ue o cu ,( 1nt -un t9 8iu! ,u ,u 9nd c' .ent u sineF ? So3ieticii 3o sosi 1n c9te3' o e2 Cu .u5)icit'te' .e c' e te)e3i8iune' 4 'nce8(! en+)e8( 7i c'n'di'n( 'u 4(cut-o tu neu)ui nost u! ei nu ne .ot i+no ' . e8en6' 1n 8on(2 Din .(c'te! o 5un( .' te din 3in( 1,i '.' 6ine2 Cu, '7 4i .utu 5(nui222! 'd(u+( e) cu o ,ic( st 9,5(tu ( ',' (2 O nou( t(ce e2 A.oi! S' on-Le.e [ue '6inti . i3i e' s. e Est'5)et2 ? Aceste222 3 e'u s( s.un( con6inutu) 'cesto cutii e! 1nt 'de3( ! 4o' te i,.o t'nt .ent u eiH ? Pent u ei! .ent u noi! .ent u to't( )u,e'J M'i ,u)t dec9t 3-'6i .ute' i,'+in'2 De.(7e7te o ice 1nchi.ui e2 ? N-'6i .ute' 4i ,'i eG.)icitH Po8i6i' ,e' e di4ici)( 7i222
294

Chi.u) )ui And Q de3eni c' de .i't (2 S' on-Le.e [ue c)(tin( din c'.2 ? Nu-i cee' ce c ede6i@ nu ,( +9nde', )' ,ine! d' ', de e8o)3't o . o5)e,( 7i-,i )i.sesc 'nu,ite e)e,ente2 Est'5)et nu 4usese niciod't( .' ti8'nu) t'ton( i)o indi ecte2 De 'cee'! (s.unse +)'ci')F ? A, i,. esi' c( so)u6i' o cuno'7te6i )' 4e) de 5ine c' 7i ,ine2 ? Nu-s chi' 't9t de si+u ! 4(cu! + '3! co,'nd'ntu)2 Ce-i d e.t! 1nt e3(d c9te3' 7i ce) .u6in un' din e)e ,-' .ute' si)i s( i'u o deci8ie222 ne.)(cut(2 Fi e7te! o ic' e ' 4i . e6u)! nu 3oi c(ut' s( ,( eschi3e8 7i-,i 3oi 'su,' 1nt e'+' (s.unde e2 Nu c ede6i 1ns( c(! 1n'inte de ' o.t'! ' t e5ui s( 4iu ,'i 5ine in4o ,'tH Se e8e,( de s.(t' u) sc'unu)ui! cu .ie.tu) d e.t 7i u,5 ' unui su 9s 1n co)6u) +u ii2 And Q 1) ce cet( cu . i3i e'F hot( 9t )uc u! S' on-Le.e [ue se schi,5'se! se )e.(d'se de e8it( i! .( e' un o, decis! '3e' ce3' no5i) 1n 4e)u) )ui de ' 4i2 L' n'i5' cu e+u)i)e! 'tunci c9nd 1,. eBu ( i)e ies din co,un! 17i s.use And d Acest o, e +'t' s(-7i 'cce.te so' t'@ 1n'inte de 'st'! ' e d e.tu) s( 7tie2 Est'5)et t 'se 'd9nc 'e 1n .ie.t 7i )'ns(F ? De 'co d2 Kn sine' s' 17i . o.use 1ns( s( s.un( 'de3( u)! d' )i,it9ndu-se nu,'i )' ce e ' indis.ens'5i)2 Sc u.u)e)e 'ste' 1i s,u)se ( un 89,5et )(unt icF c96i dint e .o)iticienii .e c' e-i 7ti' s-' 4i 1ncu c't-1n 'se,ene' . o5)e,e de con7tiin6(H At'c(! '7'd' ! su5iectu) de-' d e.tu)F ? Kn u ,( cu c9t3' ti,.! un s'3'nt so3ietic ' .us )' .unct o 5o,5( 'to,ic( 4( ( de+'B( i 'dio'cti3e2 Co,'nd'ntu) c(sc( ochii ,' iF ? V e6i s( s.une6i c( ' desco.e it 4'i,o's' 5o,5( U! ce' du.( c' e ')e' +( to6i ce cet(to ii din )u,eH ? EG'ct2 Kn inten6i' )ui! 'ce'st( in3en6ie t e5ui' s( s)uBe'sc( eGc)usi3 sco.u i)o .'7nice2 ? Ah! d'! ', citit .e unde3' des. e '7' ce3'F e ' 3o 5' de ,odi4ic' e' cu su i)o uno 4)u3ii2 Ie t'6i-,(! 3-', 1nt e u.t2 ? A e,)inu) 1ns( ' decis ')t4e)2 P i,e)e 5o,5e dis.oni5i)e! ,ini'tu i8'te . in nu 7tiu ce . ocedee! 'u 4ost 1,5' c'te .e
295

CA,i ') &o t7DiE - (st'-i nu,e)e Cc)ientu)uiE nost u - u ,9nd ' 4i de.use .e 4undu) Oce'nu)ui! 1n 4'6' co'stei de est ' St'te)o Unite2 EG.)o8i' )o ' 4i . o3oc't un +i+'ntic 3') de 7oc! un tsun',i! de3'st9nd ,' i)e o '7e i3e 'ne! NeP-Zo Du) 7i >'shin+tonu)! 4( ( c' cine3' s( .o't( 5(nui c( .ustiito u) c't'c)is, ' '3e' ')te c'u8e dec9t ce)e n'tu ')e2 Re8u)t'tu)F ,i)io'ne de ,o 6i2 ? D' e ne5unie cu 't(J ? Din .(c'te! nu2 Pe s.ecti3' unui +enocid )-' e3o)t't .e s'3'ntu) de c' e 3o 5e', 7i! )' o ' 'ctu')(! e ,'i ,u)t c' si+u c( s-' sinucis! t (+9nd du.( sine .e to6i co)'5o 'to ii )ui '.6i s( 4'5 ice 'se,ene' ' ,e2 P)'nu i! )'5o 'to' e! inst')'6ii! totu) ' 4ost! 1n . inci.iu! dist us2 So3ietici)o )e 3o t e5ui 'ni de 8i)e c' s( edesco.e e . ocedee)e de 4'5 ic'6ie222 d'c( 3o ,'i i85uti 3 eod't(2 Asistentu) 'cestui s'3'nt! 1,5' c't .e C&o t7DiE! e ' 7i e) +'t' s( s'5ote8e o.e '6iune' 4(c9nd! cu . e6u) 3ie6ii! s( dis.' ( 5o,5e)e2 ? & o8'3! 4)(c(u) (st' ') du,ne'3o'st (J F)(c(u) du,ne'3o'st (222 And Q )(s( c'.u) 1n Bos! si,6ind cu, i se .une un nod ',' 1n +9t2 S' on-Le.e [ue se '+it(F ? Nu 3( si,6i6i 5ineH Deco,. esi' ' 4ost . e' '.id(2 Vede6i! docto u) 3-' . e3enit222 ? Nu! nu! ,e +e2 Mi-' 49)49it ni6e) 'o t'! d' ' 7i t ecut2 Bun! continui2 Acu,! o.e '6iune' e '3o t't(! deo' ece sunt cu to6ii ,o 6i2 ? EGce.t9ndu-) .e ce)e c' e ' 1nce c't s( ne to .i)e8e2 P o5'5i)! 'cu, s-' dus 7i e)! d' nu .ute, 4i '5so)ut si+u i2 ? Kn o ice c'8! su. '3ie6uito u) - ,'i ,u)t c' si+u ! co,'nd'ntu) n'3ei - i+no ' n'tu ' ' ,ei 7i e4ecte)e .e c' e )e' 4i . odus2 ? Cu ne.utin6(J ? B' '7' e! 3( +' 'nte82 Cuti' ecu.e 't( con6ine esen6i')u)F sec etu) in3en6iei se '4)( 1n(unt u2 I't(! 'cu, 7ti6i totu)2 ? V( ,u)6u,esc .ent u 1nc ede e2 Bun2 S( 4'ce, 5i)'n6u)2 D' ! ,'i 1nt9i! 3( .ot .une o ')t( 1nt e5' eH Cine de )' noi e )' cu ent cu e')i8' e' 'cestei 5o,5e cu 'teH ? Ni,eni2
296

? Cu, 'dic(! ni,eniH Atunci! de ce ' 4ost t i,is 1n ,isiune CCo,,'nd'nt HouotEH ? Sin+u u) )uc u .e c' e-) 7ti', e ' situ'6i'! cu totu) s.eci')(! 1n c' e se '4)' su5,' inu)2 Nici cu +9ndu) nu +9nde', c( ', s( +(sesc )' 5o du) )ui 'ce'st( 4'nt'stic( ' ,(2 ? D' C4)o' e' necunoscut(E din ,es'BH ? A, 4ost )' 4e) de su . ins c' 7i du,ne'3o'st (2 Kn o ice c'8! d'c( P' isu) ' '4)'t ce3'! ' 4ost du.( .)ec' e' ,e'2 S' on-Le.e [ue se 1nc unt(F ? E 'ici ce3' c' e nu ,i-e c)' F du,ne'3o'st ( ,-'6i 'si+u 't c( so3ieticii nu 7tiu ni,ic des. e de8'st u) de )' 5o du) su5,' inu)ui! o ! o 1nt e'+( ' ,'d( se 1nd e'.t( s. e )ocu) 'ccidentu)ui! 'dic( s. e noi! i' P' isu) ne o don( s-o 7te +e, 1n 3ite8(2 S-' .( e' c( cine3' ' . e3enit Mosco3'2 ? EGc)us 1n cee' ce ne . i3e7te2 Kn '4' ' P i,u)ui ,inist u 7i ') ,inist u)ui A.( ( ii! do' ',i ')u) Ve neui) 7i ',i ')u) Rou5'ud ,'i sunt )' cu ent2 ? S( 'd,ite,2 D' so3ieticii222 Du.( .( e e' du,ne'3o'st (! cu, 3o e'c6ion' desco.e ind c( su5,' inu) )e-' 4ost to .i)'tH ? M'i ,u)t s'u ,'i .u6in 3io)entF de.inde c' e e tendin6' do,in'nt( )' A e,)in2 ? I' st'6iF ', ce3' c' e o s( 3( inte ese8e2 S' on-Le.e [ue deschise unu) din se t' e! sco'se de 'co)o o 4o'ie de h9 tie d'cti)o+ '4i't( 7i o 1,.inse s. e Est'5)et2 ? Kn ti,. ce e '6i ocu.'t cu ecu.e ' e' cutiei! 7e4u) t 'ns,isioni7ti)o ,i-' 'dus 5u)etinu) in4o ,'ti3 .e c' e-) citesc 1ntotde'un' 1n'inte de ' 4i '4i7't2 Uit'6i-3( )' .'s'Bu) 5i4't2 And d citi cu Bu,(t'te de 3oceF 222EV&HENI PETROV! PRIMUL SECRETAR AL PCUS ESTE! SE PARE! &RAV BOLNAV NI PROVIOORIU KNLOCUIT DE ACTUALUL DIRECTOR AL A&B BORIS UDARNIEV2 T (s(tu i)e 4e6ii i se 1n(s. i (2 ? Ce3' ,'i (u nici c( ni se .ute' 1nt9,.)'2 E ce) ,'i 5e)icos din to't( +'7c' de 'co)oJ S' on-Le.e [ue 1) '. o5( cu un se,n ') c'.u)ui2 Cine3' cioc(ni )' u7(F e ' Po t'i)2 ? Un ,es'B 1n 4)'sh! do,nu)e co,'nd'nt2
297

Acest' ' unc( o . i3i e .este ce)e sc ise! '.oi 1n'.oie h9 ti' secundu)ui2 ? OCTOMBRIE BIS2 Kn c'8u) nost u! nu ,odi4ic( ,' e )uc u2 Mu)6u,esc2 Od't( Po t'i) .)ec't! eG.)ic(F ? OCTOMBRIE e cu39ntu) con3enit .ent u ' .une 1nt e'+' M' in( 1n ')e t( s.o it(2 BIS 1nse',n( 8on' ce' ,'i sensi5i)(! 1n ocu en6( At)'nticu) de No d2 S-' .( e' c( )uc u i)e se . eci.it(! ce 8ice6iH ? De )' Ud' nie3 te .o6i '7te.t' )' o ice2 D'c( '4)( c( )-', to .i)'t .e C&o t7DiE! .o'te o ic9nd decide s( '.)ice F 'n6ei o .ede'.s( eGe,.)' (! s.un9nd )' to't( )u,e' 7i de ce ' 4(cut-o2 ? N-'7 c ede2 A3e, 4o 6' no'st ( de descu 'B' e2 ? R(,9ne de 3(8utF d'c( so3ieticii 't'c( unu) din .o t'3io'ne)e no'st e uti)i89nd ' ,e con3en6ion')e! noi o s( ecu +e, o' e )' ce)e 'to,iceH ? Bine! d' 222 A3e, ')i'6i2 St'te)e Unite222 ? P e7edinte)e F)ush e de.' te de ' 4i un 3u)tu 2 At9t' ti,. c9t 6' ' )ui nu-i di ect '+ es't(222 And Q '3u un +est e)ec3ent 7i continu(F ? 222c' s( nu ,'i s.un c( 3in'-i ' no'st (2 K,. eBu ( i)e 7i det')ii)e nu ,'i 'u i,.o t'n6(F ', in3'd't o n'3' so3ietic(! echi.'Bu) ei s-' '.( 't 7i noi ', '3' i't-o + '3! d'c( nu cu,3' 7i ,'i (u2 Kn .)in( .'ceJ Kn 'se,ene' condi6ii 7i cu un Ud' nie3 )' .ute e! cine ,'i .o'te . e3ede' u ,( i)eH Unde se 3' o. i esc')'d'H Din 'cest ,o,ent! totu) de3ine .osi5i)J S' on-Le.e [ue se idic(F ? A3e6i .e 4ect( d e.t'te2 Cu ochii '6inti6i 1n t'3'nu) c'5inei! u ,(F M-', 4(cut '3oc'tu) di'3o)u)ui! d' 'dine'u i '6i s.us 'de3( u)F cunosc so)u6i'2 Si+u ! ,-', c(8nit s( n(scocesc 7i ')te)e! de .i)d(! )e+iti,' '.( ' e! d' 1n sine' ,e' 7ti', c(! de 4'.t! nu eGist( dec9t un' sin+u (2 Mi s-' i,.us! c ed! chi' 1n c)i.' 1n c' e to .i)' ,e' )-' )o3it .e C&o t7DiE2 Est'5)et se scu)( )' 9ndu-i2 Co,'nd'ntu) se (suci s. e e)2 Chi.u) )ui e ' 'ce)' ') unui o, c' e! 5 usc! ' sc(.'t de o + e' .o3' (2 A unc(! de8in3o)tF ? C',' '8ii ,( conside ( d e.t unu) c' e-i ,o t du.( '3'ns( i2 Pe 5un( d e.t'te de')t4e)J A, int 't 1n Nco')' n'3')(
298

cu inten6i' c)' ( c'! 1nt -o 8i! s( de3in ,' e)e .'t on ') M' inei2 Ei 5ine! n-o s( 4iu niciod't( 7i! cu),e'! nu e+ et de)ocJ Sco'se un soi de chicotitF ? D'! e destu) de ciud't 7i . i,u) u)uit sunt eu 1nsu,i! 1nce c chi' o sen8'6ie de .)enitudine2 Binecu39nte8 c)i.'! cu, s.une F'ust ') )ui &oethe2 P i3i e' i se '. inse2 ? Ni 7ti6i de ceH Pent u c( 3oi hot( 1 de unu) sin+u 2 Kn 8i)e)e no'st e e un ' isi, . i3i)e+iu2 Uit'6i-3( )' ',i ')ii no7t iF 1n ce) ,'i 4e icit c'8! .ot )u' 'nu,ite ini6i'ti3e t'ctice! d' 1ntotde'un' 1n c'd u) uno inst uc6iuni . ecise2 Chi' 7i 7e4u) St')u)ui-M'Bo ') M' inei@ nu e) e ce) c' e decide nici 'su. ' const ui ii ,' i)o n'3e! nici ' e4ecti3e)o 7i! ,'i cu se',(! nici 'su. ' inte 3en6ii)o 2 Ce-i d e.t! e e+ et'5i)! d' nu ,'i '3e, ,inist u )' A,i ')it'te 7i toiu) se cent ')i8e'8( )' ni3e) +u3e n',ent')2 Pe c9nd un co,'nd'nt '4)'t 1n )' +222 1n 'cest ,o,ent! st( 1n .ute e' ,e' s( dec)'n7e8 s'u s( 1,.iedic un (85oi ,ondi') 7i nu eGist( ni,eni c' e s(-,i de' o dine2 P9n( 'cu, c9te3' ce'su i nu e ', dec9t un c'd u su.e io ! di ecto u) unei u8ine .e c' e o conduce', '39nd c' . inci.')( idee s( u c t e.te)e ie ' hiei2 I't( 1ns( c( ', ede3enit SULTANUL! c' .e 3 e,u i)e co (5ii)o cu .9n8e .o nite s( desco.e e noi 6( ,u i2 Du.(-Du,ne8eu-sin+u u)-st(.9n-)'5o d! co)one)-t't(-')- e+i,entu)ui 7i ')te 3echi )o8inciJ I-'6i 3(8ut .e o',enii ,eiH Nu s-'u 1n7e)'t 7i c ed c( 'u 1n e+ist 't 'ce'st( schi,5' e ' ,e'! 1n'inte chi' s(-,i 4i d't eu se','2 &)'su) i se 4 9nse2 ? Ni nici ,(c' nu-i .ot s')3'2 Nu ', 'cest d e.t2 EGc)us c' su. '3ie6uito ii s( nu 3o 5e'sc(2 Ne3este)o ! ude)o ! iu5itei! uno . ieteni2 E .e 4ect o,enesc2 O ! d'to i' ,e' e s( 4iu inu,'n2 And ( se uit' )' e)! . o4und e,o6ion't2 D' S' on-Le.e [ue 17i e3enise2 Se '7e8( c'), 7i continu( .e un Cton .oto)it! c' 7i cu, ' 4i eG.us te,' unui eGe ci6iu o' ec' eF ? Pent u 1nce.ut! 3o, .)'s' su5 e.'3' )ui CS'int-Be n' dE c9te3' 1nc( c(tu i eG.)o8i3e .e c' e )e-', )u't cu noi 1n 3ede e' uno de,onst '6ii cu o5otu)2 Ast' .ent u e3entu')it'te' c( un' din cutii ' (,'s int'ct(2 Kn nici un c'8! nu-i '7'! c' nu t e5uie
299

s( 'Bun+( 1n ,9n' so3ietici)o H Du.( 'cee'222 T' e n-'7 3 e' s( ,( +9ndesc! d' n-', 1ncot o2 Est'5)et '3u o ,i7c' e 't9t de 5 usc(! 1nc9t 17i (stu n( sc'unu)2 ? Do,nu)e co,'nd'nt! '7222 ? A3e6i o idee ,'i 5un(H ? Nu! do,nu)e co,'nd'nt! eu222 '7 4i 3 ut! 'h! 4i -' s( 4ieJ uit'6i! 3-', Budec't + e7it 7i-,i .' e (u2 D'c(-,i .e ,ite6i! 3oi conside ' c' o ,' e cinste s( (,9n 'ici! cu du,ne'3o'st (! su5 o dine)e du,ne'3o'st ( .9n( )' c'.(t2 S' on-Le.e [ue '+it( ' (t(to u) 1n se,n de e4u82 ? Nu! d '+u) ,eu2 Du,ne'3o'st ( 3( e3ine s' cin' s( duce6i cuti' 7i s( '.o t'6i des. e ce)e 1nt9,.)'te2 Sus de tot t e5uie cunoscut 'de3( u)2 Eu222 L(s( 4 '8' nete ,in't(! c' s( oste'sc( .e tonu) ce) ,'i secF ? S( nu ,'i .ie de, ti,.2 Nu eGist( ')t( ie7i e! o 7ti6i )' 4e) de 5ine c' 7i ,ine2 Ni! '.)ec9ndu-se .este inte 4onF ? A)o! .ostu) cent ')H D'6i-,i-) .e secund2 Ah! du,ne't' e7tiH Fii 5un 7i 3ino .9n( 'ici2 Po t'i) 'scu)t( 4( ( s( c)i.e'sc( o dine)e co,'nd'ntu)ui 7i do' o u7o' ( c is.' e ' 4()ci)o 1) t (d(! c(t e s49 7it2 S' onLe.e [ue 1nt e5(F ? Te '7te.t'i! nu-i '7'! )' ce3' de +enu) (st'H Secundu) se ,u)6u,i s( 1nc)ine c'.u) d e.t (s.uns! '.oi se 1nto' se s. e Est'5)et2 ? V( echi.'6i de .e 'cu, 7i ,e +e6i 1n s's2 V( )' +(, i,edi't du.( deton' e' 1nc( c(tu i)o 2 Kn+hi6ind 1n sec! And Q se idic( 7i-7i '6inti . i3i e' 'su. ' ce)o doi o4i6e i2 A,5ii 1i 89,5e'u2 Ace)'7i 89,5et senin 7i totod't( c()du os2 A 4i do it! + e7ind! 4i e7te! s( desco.e e 1n e) 7i un .ic de condescenden6(! d' nu2 Se si,6e' do' eGc)us! eGc)us . in n'tu ' ,isiunii s')e! d' 'st' nu 4(ce' sen8'6i' ,'i .u6in ne.)(cut(2 Nu e ' nici 1n 4i e' s'! nici 1n o5iceiu i s( .( (se'sc( )ini' 1nt9i! )(s9ndu-i 'co)o .e ')6ii2 Deschise +u ' s( s.un( ce3'! nu +(si ni,ic .ot i3it 7i 'tunci )u( .o8i6i' de d e.6i 1nt -un soi de s')ut ,ut! '.oi .( (si '.id 1nc(.e e'2 S' onLe.e [ue 1) u ,( i cu . i3i e'F
300

? Nu-) in3idie8! s.use e)2

301

CAPITOLUL XXI
Cu, t e5ui'u '7e8'te 1nc( c(tu i)e eG.)o8i3e su5 c' c's' )ui CS'int-Be n' dE .ent u ' 4i 'si+u 't( dist u+e e' )ui tot')(H Du4ou 7i M'n'ch se s4(tuise ( cu Fieschi! eG.e t 1n eG.)o8i3e2 Fin'),ente! ce' 'do.t't( ' 4ost so)u6i' . o.us( de ,'ist u) . inci.')2 ? D'c( eu7i, s( 4'ce, e.'3' s( se . (5u7e'sc( 1n . (.'sti' c e't( e cu 't9t ,'i 5ine2 Kn ti,. ce o5otu)! .i)ot't de Du4ou ! dis.une'! .e 9nd! t ei 1nc( c(tu i 1nt e .' te' cent ')( ' ,icu)ui su5,e si5i) 7i st9nc' c (.'t(! 'ce'st' u ,9nd s( ',.)i4ice und' de 7oc 1n ,o,entu) eG.)o8iei 7i o ' .'t ' su5 cee' ce 4usese c9nd3' .u.'! Est'5)et! 1n echi.',entu) de sc'4'nd u cu c' e 3enise .e CCo,,'nd'nt HouotE! d' 6in9ndu-7i c'sc' su5 5 '6! .(t unde' 1n co,.' ti,entu) de e3'cu' e2 Po t'i) 1) '7te.t' )9n+( u7(2 ? Cuti' e 1n(unt u2 I-', 4(cut 7i un soi de h', c' s-o .ute6i . inde )' centu (2 And Q! cu +9t)eBu) 1nc)e7t't! d(du din c'.2 ? S.e c( + eut'te' ei n-o s( 3( st9nBene'sc( .ent u ie7i e' )' su. '4'6(2 ? O s( u,4)u 5( cu6' .neu,'tic( i,edi't ce .( (sesc s'su)2 Voi c(.(t' un .)us de 4)ot'5i)it'te .o8iti3(2 D'c( nici 'st' nu 'Bun+e! ,'i ', 7i '7' ce3'! s.use e)! ' (t9nd s. e un s'c de ,' in' )u't de )' ,'+'8ie2 Win9ndu-) deschis cu +u ' 1n Bos 7i .o,.9nd 1n e) ',estecu) din 5ute)ii)e de es.i 't! 3' 4unc6ion' c' o .' '7ut( 'scension')(2 E un 3echi t uc uti)i8't .ent u sco'te e' de .e 4und ' ',4o e)o ce se ,'i +(sesc 1n Medite 'n(2 L-', 1n3(6't .e 3 e,e' c9nd e ', )' As. etto"2 ? In+eniosJ N-' e cu, s( nu ,e' +(2
Fost cent u ') sc'4'nd i)o ,i)it' i - 7co')( ' di ec6iei22Ac6iuniE - di8o)3't! '.oi t 'ns4e 't 1n B et'+ne! du.( c'8u) R'in5oP >' io <n2'2=2 Nu,e)e unui 3's '.' 6in9nd o +'ni8'6iei C& een Pe'ceE2 din',it't de un co,'ndo 4 'nce8 1nt -un .o t neo-8ee)'nde82 <n2t2=2
1

302

Cei doi se . i3i ( 1n t(ce e2 Po t'i) o cu ,( . i,u)! cu o' ec' e ti,idit'te 1n +)'sF ? N-', . e' '3ut ti,. s( 4'ce, cuno7tin6(222 ? K,i .' e 7i ,ie (u2 ? P o5'5i)! sunte, c', de o 39 st(2 Mi-' 4'ce .)(ce e222 ,i' 4'ce .)(ce e s( 3( s.un tu! 'd(u+( secundu)2 ? D'c( do e7tiJ e.)ic(! s.ont'n! Est'5)et2 ? Sunte6i222 'dic(! e7ti! cu si+u 'n6(! ,'i 3echi 1n + 'd c' ,ine2 ? P o,o6i' Tho)ent2 D' du,222 d' tuH ? N-', t ecut .e )' N'3')(2 P o3in din e8e 3(2 ? Nici o i,.o t'n6(2 O t(ce e2 And Q t 'se 'd9nc 'e 1n .ie.tF ? Pot 4'ce ce3' .ent u tine c9nd222 1n s49 7it! c9nd 3oi e3eni 1n F 'n6'H Secundu) scutu ( din c'.F ? Sunt ce)i5't' 7i 4iu unic2 P( in6ii nu ,'i t (iesc! '7' c(222 O icu,! 16i ,u)6u,esc2 ? Ei 5ine! 'tunci222 4(cu Est'5)et 1ntin89ndu-i ,9n'2 Po t'i) i-o st 9nse 1nde)un+! '.oi 1) 5(tu .e u,( 2 ? & (5e7te-te! e7ti cu ti,.u) )' )i,it(2 And Q 17i 1nc)e7t( din6ii 7i .(7i .este . '+u) 1n')t ') s'su)ui 4( ( s( se ,'i uite 1nd( (t2 Pe c9nd + e'u' u7( se 1nchide' 1n u ,' )ui! c e8u c(-) 'ude .e Po t'i) ,u ,u 9ndF Du,ne8eu s( te 'i5( 1n .'8(2 Kn(unt u! un 5ec se '. inse '3e ti89ndu-) c( se inund( co,.' ti,entu)2 K7i .use c'sc'! o c)i.( 4u is.itit s( se 5 'n7e8e .e inte 4on! '.oi enun6(F totu) 4usese deB' s.us2 CN-', 3oie s( e7ue8E! +9ndi e)2 Od't( ',.)'s'te 1nc( c(tu i)e eG.)o8i3e! Du4ou t ecu )' .' te' ce' ,'i de)ic't( ' o.e '6iuniiF 'co d' e' deton'to' e)o )' un ,ic 'dio- ece.to ! 5ine . o.tit de st9nc(2 Un '.' 't udi,ent' ! destin't s( . i,e'sc( do' un sin+u i,.u)s2 Kn'inte de ' i85uti! ' 4ost ne3oie s( e4'c( de c9te3' o i ,'ne3 '! ene 39ndu-se 7i n(du7ind din 5e)7u+! 1n ti,. ce Fieschi 7i M'n'ch! cu . i3i i)e )i.ite de ec 'n! 1) co.)e7e'u cu s4'tu i 7i 1ncu 'B( i2
303

V(89ndu-i 't9t de . in7i cu t e5u i)e )o ! S' on-Le.e [ue se o. i 1n . '+u) .ostu)ui cent ')! 4( ( s(-7i se,n')e8e . e8en6'2 M'n'ch 1) desco.e i 1n c)i.' c9nd se 1nto' se s( 5 'n7e8e ci cuitu) te)eco,'ndei2 Pe un ton .e c' e-) do e' 3ese)! Csu)t'nu)E )'ns(F ? O 4 ec(,! o 4 ec(,H Du4ou idic( o ,9n(F ? &'t'! do,nu)e co,'nd'nt! d' ne-' d't de 4u c(2 ? Kn e+u)(2 Re'duce6i o5otu) )' 5o d 7i ocu.'6i .o8i6i' . e3(8ut(2 S( 4iu . e3enit c9ndI Nu-7i te ,in( 4 '8'! se (suci .e c()c9ie 7i se 1n'.oie 1n c'5in(2 I,edi't! 1ns(! 1i .( u (u@ ,'i 'dine'o i! si,6ise ne3oi' s( 4ie sin+u ! d' 17i do e'! di,.ot i3(! s( 4ie 1n ,iB)ocu) o',eni)o )ui .9n( 1n u)ti,u) ,o,ent2 C' 't' e! '7te.t(! de 4o ,(! c9te3' ,inute! du.( c' e se 1n'.oie 1n .ostu) cent ')2 Ro5otu) e3enise 1n ni7' )ui! d' .'nou) +)is'nt (,(sese deschis 1nt -un sco. du5)uF s( .e ,it( uti)i8' e' c',e ei de te)e3i8iune 7i! . in ,iB)oci e' 'ntenei! s( t 'ns,it( i,.u)su) c' e '3e' s( dec)'n7e8e eG.)o8ii)e2 ? Ne '4)(, )' t ei sute de ,et i de o5iecti3! 'nun6( Du4ou 2 ? Ac6ion'6i! (s.unse S' on-Le.e [ue2 M'n'ch (suci co,ut'to u) te)eco,en8ii2 Pe ec 'n '.( u o st (4u)+e ' e! u ,'t( de 8+o,otu) unei unice eG.)o8ii2 ? Si,u)t'n to'teJ eGc)',( Fieschi2 Ast' 8ic 7i eu ,'te i') de c')it'teJ De c9nd 4usese 4e)icit't de co,'nd'nt! 5un' )ui dis.o8i6ie .( e' s( 4i e3enit2 S' on-Le.e [ue '. o5( cu un se,n ') c'.u)uiF ? S( 3ede, e8u)t'te)e2 Loc')i8' e' 3echii .o8i6ii n-' 4ost toc,'i u7o' (F st9nc' se 3o)'ti)i8'se! c' c's' )ui CS'int-Be n' dE dis.( use co,.)et2 ? St'5i)i8'6i n'3' de'su. ' 4')e8ei 7i )'ns'6i o5otu)! o don( co,'nd'ntu)2 M'7in( i' 5'scu)( 7i 1nce.u s( co5o' e de-' )un+u) .e ete)ui 3e tic')! o 'de3( 't( des.ic(tu ( 1n su. '4'6' .)'tou)ui2 Du.( ce .' cu se 3 eo dou(8eci de ,et i! M'n'ch 17i 1n+(dui s( o5se 3eF
304

? A t e5ui s(-) e'duce,! do,nu)e co,'nd'nt2 Risc(, s( se '+'6e 7i s( 4ie .ie dut2 ? Ast'! 1n nici un c'8J Sco'te6i-)J ? E un + o.'n c9t to'te 8i)e)eJ D'c( 5ietu) nost u CS'intBe n' dE ' 'Buns .e 4undu) )ui! n-o s(-) ,'i +(se'sc( ni,eniJ ? S-' 4(cut 7i s-' 4(cut cu, t e5uieJ . oc)',( Po t'i)! .(t un89nd 1n .ostu) cent ')2 S' on-Le.e [ue 1i ' unc( o . i3i e inte o+'ti3(! secundu) se '. o.ie de e)F ? S'su) )-', deschis . in co,'nd( )oc')(! 7o.ti e) )' u eche' co,'nd'ntu)ui2 Ni,eni n-'3e' cu, s( e,' ce ce3'! cu to6ii e 'u ,u)t . e' inte es'6i de o5ot2 ? Fo' te 5ine2 Aduni echi.'Bu) '7' cu, ne-', 1n6e)es2 S( 8ice,! 1n dou(8eci de ,inute2 C'ut( s( )e c'.te8i 'ten6i'! 3' 4i ne3oie de ce) .u6in un s4e t de o (2 I,edi't du.( eG.)o8ie! Est'5)et 17i o +'ni8( ie7i e'2 FiG9nd cuti' 1nt e co'.se 7i '+(69nd c'.(tu) s'u)ei 5( cu6ii .neu,'tice de 5 ete'u' costu,u)ui! .ot i3i s'cu) de ,' in' cu +u ' 1n Bos 7i int oduse 1n e) c'.(tu) de es.i 't! c9t ,'i 'd9nc2 Ae u) din 5ute)ii .u B( )' iu6e')( o .' te din '.( 7i s'cu)! 'st4e) u,4)'t! u c( )i.indu-se de t',5uchiu) de e3'cu' e2 And Q . inse o c' '5in( de ine)u) s'cu)ui 7i 4iG( 7i etu) )ui de 5 ete'u' ce')')t( ' costu,u)ui de sc'4'nd u2 Kn 'cest 4e)! 4)o4'5i)it(6i)e .o8iti3e ')e s'cu)ui 7i 5( cu6ei .neu,'tice '3e'u s( se eGe cite 1n condi6ii o.ti,e2 Reint oduse ,u7tucu) 1n +u (! se 4o 6( s( es.i e no ,') 7i '7te.t(2 C9nd t',5uchiu) de e3'cu' e se deschise! )(s( s'cu) s( .o ne'sc( 1n sus! 1,.inse 5( cu6' '4' ( din s's! ins.i ( . o4und 7i t 'se si+u 'n6' 5ute)ii)o cu 5ioGid de c' 5onF ,ic' ',5' c'6iune de c'uciuc se u,4)( inst'nt'neu 7i Est'5)et se si,6i 's.i 't s. e su. '4'6(2 Des4(cu .icio' e)e! )(s9nd cuti' s( 't9 ne - chin+' cu c' e 4usese )e+'t( ,(su ' 3 eo doi ,et i 7i n-'3e' cu, s(-i st9nBene'sc( 'scensiune'2 C' s-o 4'c( ,'i '.id(! 39 1 i' (7i ,u7tucu) 1n +u ' s'cu)ui! ,( ind c'ntit'te' de 'e ! e) 1nsu7i u c9nd cu '.nee! +o)indu-7i! . o+ esi3! .)(,9nii2 L' Bu,(t'te' .' cu su)ui! ins.i ( o nou( do8( de ',estec 7i se 4o 6( '.oi s( eG.i e c9t ,'i )ent cu .utin6(2 S'cu) 1) t (+e' i e8isti5i) du.( sine2 And ( consu)t( c ono,et u)F dou( ,inute 7i 8ece secunde de c9nd .( (sise s'su)2
305

Din 4e ici e! 5( cu6' ie7i )' su. '4'6( 1nt -o sco5itu ( ' 3')u)ui 7i se '7e8( cu 4undu) 1n Bos2 And Q . o4it( de ,i7c' e' ei! 5(tu ene +ic din )'5e 7i se c(6( ( 1n(unt u2 De8)e+( de )' 5 ete'u' costu,u)ui 7i etu) s'cu)ui 7i 1) )e+( de s'u)' 4iG't( de' )un+u) 5o d'Bu)ui@ 'cu,! s'cu) '3e' s(-) s)uBe'sc( d e.t 'nco ( .)utito' e! 1,.iedic9nd 5( cu6' s( se '7e8e 1n t '3e su) hu)ei2 Du.( ce-7i t 'se su4)etu)! 1nce.u o.inte')' .ent u sco'te e' cutiei )' su. '4'6(2 Tic()o's' e ' + e'! chin+' 1i 8d e)e' de+ete)e2 Nu is. (3ise cu chinu)! c9nd ',5' c'6iune' 'Bunse .e c e'st' 3'su)ui! idic9ndu-se '. o'.e )' 3e tic')(2 CD'c( se d( .este c'.! ,-' )u't d 'cuVE! 17i s.use e)2 D' ! 5ine o ient't( de s'c! 5( cu6' 1nc()ec( co',' 7i )unec( .e .' te' ce')')t(2 Acu,! cuti' e ' chi' )9n+( 5o d@ 'dun9ndu7i u)ti,e)e .ute i! And ( se (suci .e o .' te! t (+9nd dis.e 't de chin+(2 Cuti' 5'scu)( .este 5o d 7i c(8u .este e)2 Du e e' 1) 4u)+e ( . in to't( co'.s'2 S)eit! se t 9nti .e s.'te! cu 4'6' )' ce 2 A5i' 1n 'ce) ,o,ent e')i8( .e de.)in c' 'cte u) de4initi3 ') des.( 6i ii s')e de su5,' in2 Knchise ochiiF o)u i)e 4usese ( i e3e si5i) 1,.( 6ite! t e5ui' s(-) Bo'ce .e ce) c' e-i e3enise 7i nu ,'i .ute' 4'ce ni,ic .ent u cei)')6i2 ? Ne,e nic( ,ese ieJ sc 97ni e) 7i 1ntinse 5 '6e)e s( des. ind( 4'7i' de )euco.)'st c' e . oteB' 5uto'ne)e 'dioe,i6(to u)ui 1nco .o 't 1n 5( cu6(2 Des4(cu 'nten' te)esco.ic( 7i .use '.' 'tu) 1n 4unc6iune2 Din nou! Co,'ndo u) se '4)' )' 3echiu) 4o t c' s( 'scu)te e)'t' e' )ui Const'nt Meunie 1n )e+(tu ( cu u)ti,' con3e s'6ie '3ut( cu D'3id B oPn2 Au8ind de eG.)o8ie! s( i 1n susF ? V' s( 8ic(! in4o ,'6i' )o e ' 4')s(J N-'7 4i c e8ut niciod't( '7' ce3' din .' te' )ui S'n4o dJ ? V e6i s( s.une6i c( so3ieticii n-' 4i cu to6ii ,o 6i s'u 4( ( cuno7tin6(H D' . ietenu) nost u .( e' con3ins de cont ' iu2 De')t4e)! 4'.tu) e con4i ,'t 7i de t 'ns4u+! o e) e 1n .e 4ect( ,(su ( s( 7tie de 3 e,e ce222 ? Atunci! cine ' deschis 4ocu)H tun( Co,'ndo u)2 Sunt si+u c( nu 'i no7t iJ ? Po'te! un 'ccidentH ? A 4i . e' 4 u,os2 D'c( 1ns( ' '3ut )oc o ciocni e222
306

Chi.u) )ui E D,'nn de3eni de o 4iGit'te 1n4 ico7eto' e! ochii 1i sc(.( 'uF ? 222 A .ute' 1nse,n' un (85oi 7i (s.unde e' 1,i e3ineJ Meunie se 1,5(6o7(F ? Pe ,ite6i-,i! do,nu)e co,'nd'nt! eu ', 4ost ce) c' e )', s4(tuit .e P i,u) ,inist u222 ? S( 4i, se io7iJ C9nd ', st'5i)it )e+(tu ' cu B oPn! 7ti', 4o' te 5ine des. e ce-i 3o 5' 7i ,( ',5')'se, c' un .u7t'n2 Ce s.)endid( )o3itu (! nu-i '7'H De')t4e)! nu ,'i conte'8(2 Tu 5e8 1ns( )' +9ndu) c( sunte, 1n i,.osi5i)it'te de ' ,'i 1nt e. inde ce3'J Knt -'de3( ! co,ent( sec co)one)u)2 Ni 'st' nu-i 1nc( totu)F B oPn ,-' u+'t 1n ,od eG. es s( ne 6ine, .o t'3ionu) deo.' te2 A t e5ui s-'4)(, ce .)'nu i 'u cei de )' L'n+)eMH ? E! cu si+u 'n6(! idee' ',i ')u)ui S'n4o d2 P esu.un c( se te,e c' '.' 'te)e de .e CCh' )es de &'u))eE s( nu se '. o.ie . e' t' e de u7i2 I,'+ine'8(-6i nu,'i c( unu) din e)e se . (5u7e7te! c( .i)otu) e s')3't 7i )u't )' 1nt e5( i2 Cu d o+u i)e .e c' e )e 'u! s.une totu)2 ? D' nici nu .ute, s( ne )(s(, o',enii de i85e)i7te! toc,'i 1n ,o,entu) 1n c' e .o t'3ionu) i-' .ute' 'But'2 ? Bine1n6e)es c( nu2 ? H'ide6i s( ec'.itu)(,F ',i ')u) Ve neui) ' dis.us c' CCo,,'nd'nt HouotE s( .( (se'sc( de u +en6( 8on'222 ? 222Cu ce) .u6in .'t u-cinci o e 1n'inte de sosi e' esc'd ei so3ietice2 ? I' CCh' )es de &'u))eE u ,e'8( s( (,9n( . in 3ecin(t'teH ? Nu cunosc te ,enii eG'c6i 'i ,es'Bu)ui . i,it de e)! d' 5(nuiesc c( ',i ')u) Ve neui)! 4( ( ' decons.i ' 1n ce const( ,isiune' )ui CHouotE! i-' indic't .o8i6i' su5,' inu)ui so3ietic c' 4iind cent u) unei 8one sensi5i)e2 ? Ni ce c ede6i c( 3' 4'ce .o t'3ionu) nost uH ? V' n'3i+' )' )i,it' '8ei de 'c6iune ' e)ico.te e)o s')e! t i,i69nd .'t u)e 'e iene 1n di ec6i' es.ecti3(2 ? Kn 'cest c'8! ',i ')u) S'n4o d ' e d e.t'teJ ? Nu! 4iindc( 7i ',i ')u) Mou e'u e un 3u).oi 3ic)e'n! c' e ' 1n6e)es necesit'te' de ' se ' (t' c9t ,'i disc et2
307

? Atunci! do,nu)e co,'nd'nt! )uc u i)e se si,.)i4ic(F nu ,i7c un de+et2 De')t,inte i! nici n-'7 .ute' s( i'u - 1n 3iito u) i,edi't - )e+(tu ' cu P i,u) ,inist uF 1) . i,e7te! )' RoissM! .e . e7edinte)e B' s'c2 L' u ,' u ,ei! chi' .ic( 5ineF de c9nd ', 4(cut ')u8ie )' . oiectu) Rose,' M! M' 5i4e nu-7i ,'i +(se7te 'st9,.( 2 K,.ot i3' o.iniei ,e)e c'te+o ice! ' 7i eG.edi't un ,es'B .ent u CCo,,'nd'nt HouotE2 Po4ti,! ', . i,ii o co.ie2 E D,'nn )u( 4o'i' de h9 tie 1ntins( de co)one)! o .' cu se cu . i3i e' 7i o '7e8( .e 5i ouF ? Knt -'de3( ! '5oso)ut de . isosF 5(i'tu) 7tie ce ' e de 4(cut2 ? EG'ct2 S( e3eni, )' eG.)o8ii2 O i Est'5)et e ',estec't! o i o',enii no7t i )e-'u 'u8it . i,ii! eGce.t9nd c'8u) c( CCo,,'nd'nt HouotE ' 7i .)ec't! conside 9nd ,isiune' 1nchei't(2 S'u - 7i e o e3entu')it'te de )u't 1n conside '6ie - nu 3' e3eni niciod't(2 Si+u ! e )esne de 4(cut su.o8i6ii inst')'t con4o t'5i) 1nt -un 4oto)iu! d' c ed c( deci8i' ce' ,'i 1n6e)e'.t( e s( 'co d(, to't( 1nc ede e' ce)o de )' 4'6' )ocu)ui2 Co,'ndo u) se idic(! '6intindu-7i de+etu) ' (t(to s. e Meunie F ? V(d! .' '7utistu)e! c( 1nce.i s( . ice.i ce-i 'i' ,' in'2 Ntii c' e-i u+(ciune' n'3i+'to i)o ,' si)ie8iH CM'ic( P ecist(! oc ote7te-i .e ,' in' i c9nd sunt .e usc't! c( .e ,' e ies 7i sin+u i din 'h'tJE Ni! 1ncheindu-7i n'stu ii de )' t enci! conchiseF ? O s( 4ie 4u tun(2 Reu,'tis,e)e nu ,-'u 1n7e)'t niciod't(2 T T T L' 5o du) unui 3's de (85oi! o4i6e u) cu .o)i6i' nu e nu,'i + 'd'tu) 1ns( cin't cu su. '3e+he e' 3ie6ii de 8i cu 8i ' echi.'Bu)ui 7i cu ,en6ine e' disci.)inei )' 5o d2 P inci.')u) s(u o) este - .o'te - 'ce)' de ' )u' .u)su) o',eni)o 1,5' c'6i! de ' )e 'dio+ '4i' st( i)e de s.i it 7i de '-) in4o ,' 1n .e ,'nen6( .e co,'nd'nt2 Pe CCh' )es de &'u))eE! ,'io u) M'hut se 'chit' 'd,i '5i) de 'c'st( s' cin(2 Se3e d' d e.t! ne1nt e5uin69nd niciod't( cu3inte o din' e 'tunci c9nd 1i 4 ec' idiche' 3 eunui ,'te)ot <eGce.t9nd 1nBu (tu i)e 1n di')ect 5 eton c' e! 4(c9nd .' te din
308

t 'di6ie! nu .ute'u 4i socotite insu)t(to' e=! o4i6e u) se 5ucu ' de sti,' tutu o 2 Nu ecu +e' )' tu n(to i ci o.e ' nu,'i cu dest(inui i s.ont'ne! in4init ,'i uti)e .ent u cuno'7te e' 4)uctu'6ii)o ,o ')u)ui t u.ei2 T ecuse ( '. o'.e .'t u8eci 7i o.t de o e de c9nd un e)ico.te deco)'se 1nt -o di ec6ie necunoscut( cu doi .'s'+e i ,iste io7i )' 5o d2 Accidentu) ,o t') c' e 1ndo)i'se 'ce'st( deco)' e 4usese du e os esi,6it de to't( )u,e'2 Pe son')u) .un6ii de 85o dec)' ' sus 7i t' e c( nu ,'i 3(8use ( 'su,9ndu-se 'se,ene' iscu i! 4ie c( se e4e e'u )' '.unt' e' ce)o dou( ACM-u i! 4ie )' ,isiune' )ui NH #0 1nto s cu BoB' de c' 5u 'nt )' 8e o2 Ni cu,! Tho)ent 7i Ros! 1n c' eu) o4i6e i)o ! i' C' don! 1n ce) ') ,'i7t i)o t(ce'u chitic 1n )e+(tu ( cu 'cest 85o .e icu)os! ei c' e! 1n ,od no ,')! )-' 4i desc is cu un .uhoi de ',(nunte! co,ent' ii)e 7i su.o8i6ii)e cu +e'u cu ne,i)uit'2 C' 1n 4iec' e di,ine'6(! M'hut 3eni )' '.o t )' c(.it'nco,'ndo u) L' N'5ou F ? B(ie6ii sunt nedu,e i6i! do,nu)e co,'nd'nt2 Ni 'tunci! 1n ,od 4i esc! 17i .un 1nt e5( i2 Si+u ! o dine)e sunt eGecut'te! 'ici nu-i nici o . o5)e,(! d' n-o 4'c din ini,(! d'c( 1n6e)e+e6i ce 3 e'u s( s.un2 ? Kn6e)e+ 4o' te 5ine2 ? D'c( s-' .ute'! nu 7tiu nici eu ce s( 8ic! s( )i se eG.)ice un .ic222 Ie i! du.( s)uB5(! c9nd s-' 'd es't echi.'Bu)ui! do,nu) ',i ') n-' su4)'t o 3o 5( des. e ,isiune' e)ico.te u)ui2 D'c( ' 4i 4(cut ,(c' ')u8ie )' i,.o t'n6' ,isiunii! 5(ie6ii ' 4i )u't-o ,u)t ,'i 5ine2 ? I' s.une-,i! sunt chi' idio6i 5(ie6ii (7ti' 'i du,it')e 1nchi.uindu-7i c( .ent u o ice 4)e'c222 ? Neno oci e' e c( se +(sesc dint -(i' c' e )'nse'8( tot soiu) de 83onu i2 Knt uc9t unu) din cei doi ci3i)i '3e' cu e) un dit','i s'c! se 3o 5e7te de o o.e '6iune cu .' ')e ,u)te@ ,' i 4ondu i eG.o t'te .e 7est 1n St'te)e Unite222 ? Ce t9,.enieJ Ki 7tii .e 'uto ii 'cesto ,9 7(3iiH

309

? Oh! ', 5(nuie)iF ,e eu 'cei'7i! cei t ei din Bi))'ncou t"2 M' i .e8e3en+hiF )'nse'8( c9te o 7o.9 )( 7i! du.( un ti,.! 17i ',intesc de e'2 A 4i o t e'5( s(-i .ute, de5' c'2 ? C' s(-i t i,ite, undeH Pe ')te n'3e c' s-o i' de )' c'.(tH Nu ,'i '3e, de ,u)t unit(6i disci.)in' e 7i c ed c(-i ,'i 5ine '7'2 M'hut c)(tin( din c'.! nu toc,'i con3ins2 ? Ni '.oi! ne-' t e5ui do3e8i 7i n-'7 3 e' c' un c',' 'd s( de.un( ,( tu ie 1,.ot i3' ')tui c',' 'd2 Nu-i chi' 't9t de + '3! 'd(u+( e) cu un +est )ini7tito ') ,9inii2 Nec'8u) e c( ie i echi.'Bu) ' (,'s in'cti3 din . icin' 4u tunii c' e ne-' o5)i+'t s( sus.end(, o ice 'cti3it'te 'e i'n(2 O5o u i)e se 3o e)u' 1ns( chi' i,edi't2 O4i6e u) cu .o)i6i' '. o5( ene +icF ? A7' e! )e )i.se7te ,unc'J EGce.t9nd c9te3' c'. e 9io'se! 1n est sunt cu to6ii 5(ie6i 5uni2 Mu)6i dint e ei 'u 4ost cu ,ine .e CC)e,E/ 1n Oce'nu) Indi'n2 C (.'i de c()du (! se 3iciu) e ' + eu! d' ni,eni nu se .)9n+e'2 Ce-i d e.t! .e 3 e,e' 'i'! 7ti'u cu to6i de ce se '4)( 'co)o unde se '4)(J Knd't( du.( ce Le N'5ou 1i co,unic( .( e i)e )ui M'hut! co,'ndo u) B' d se )(s( s( )unece de .e sc'unu) s(u de co,'nd(F ? Bun2 S-' 8ice c( )uc u i)e 1nce. s( se '7e8eJ eGc)',( e)! 3e7nicu) o.ti,is,! ' unc9nd o . i3i e s. e .unte' de 85o ! 1n continu' e ,(tu 't( de st o.ii de '.(2 Co5o 2 Kn)ocui6i-,( un ,o,ent2 Ni! 't (+9ndu-) du.( sine! 'd(u+( cu +)'s sc(8utF ? O s( 3o 5esc i,edi't cu ',i ')u)2 Vede6i! 1i 1n6e)e+ .e 5(ie6i! d' nici eu nu 7tiu ,'i ,u)te2 A,i ')u) n-' 3 ut s(-,i s.un( ni,ic 7i ,( tu isesc! ', un dinte 1,.ot i3' )ui2 Bietu) Rou8icF nu 1,.)inise nici ,(c' dou(8eci de 'niJ C9nd se '4)' )' 5o d! ',i ')u) )u' ,'s' 1n su4 '+e i' s' .e son')( 1,. eun( cu 7e4u) de St't-M'Bo 7i c(.it'nu) de

1 2

Su5u 5ie ' P' isu)ui! e.ut't( .ent u cot' idic't( ' de)inc3en6ei <n2t2=2 Po t'3ionu) CC)e,ence'uE <n2'2=2

310

.'3i)ion"@ B' d! c' e! . 'ctic! nu .( (sise .unte' de co,'nd( de t ei 8i)e! 1i +(si .e Mou e'u inst')'t 1n 4'6' unui 5 e'D4'st du.( ti.icu) en+)e8esc! 1n co,.'ni' co,'ndo u)ui P 'de)! in',o3i5i)u) s(u st'42 Chi.u i)e ce)o doi o4i6e i! .e c' e-i )e+' o 1nde)un+'t( '4ec6iune! se )u,in' ( )' 3ede e' Csu)t'nu)uiE2 ? Po.ot' ! c'4e' .ent u co,'nd'nt2 Ni ou( cu 7unc(J eGc)',( Mou e'u2 B' 'D'! de 3 e,e ce-'i '.( ut! 1nse',n( c( 4u tun' e .e s49 7ite2 I' )oc! t e5uie s( 4ii ,o t de 4o',eJ ? M'i .ot s( '7te.t! e.)ic( ce) inte .e)'t! 4(c9nd se,n .o.ot' u)ui s( i's(2 A.oi! )e e.et(! cu39nt cu cu39nt! ce)e '4)'te de )' Le N'5ou 2 ? A7 su+e '! do,nu)e ',i ')! s( 4'ce6i echi.'Bu)ui o scu t( in4o ,' e2 Mou e'u se '.uc( s( su4)e 1n .u,nu) st 9ns! se,n )' e) de 'd9nc( e4)eGie2 ? P' te' . o'st( e c( nu . e' 7tiu ce )e-'7 .ute' .o3esti2 De . isos s( 'd'u+ c( '7 4i . e4e 't de de.' te c' 85o u) e)ico.te u)ui s( t e'c( neo5se 3't2 ? Aici ', c', d't-o-n 5' (! ,o ,(i co,'nd'ntu)2 ? O 7tiu . e' 5ine! din .(c'te2 O dinu) P' isu)ui e ' 1ns( c'te+o icF cu o ice . e6! t 'ns5o d' e' t e5ui' 'si+u 't(2 I' 'cu,! .'t u)e)e no'st e 'e iene 'u ,isiune' s( su. '3e+he8e o 8on( cent ')( 1n Bu u) unui .unct )' sud sud-3est de Is)'nd'! o.e 9nd cu ,'Gi,u, de disc e6ie2 H'5' n-', ce se 1nt1,.)(! d' const't c( '3e, .' te de )u,e 5un(@ u)ti,u) SITREP ne 'nun6( o esc'd ( ',e ic'n( )' 3est de 8on' es.ecti3(! un' so3ietic( )' est 7i 1nc( un'! tot use'sc(! )' sud-3est! d' ,u)t ,'i de.' te2 P' c( ' 4i 5(t()i' de )' MidP'M! nu ')t'J P 'de) inte 3eniF ? Sunte, .e ,'nent .e )un+i,e' de und( ' su5,' inu)ui nost u! c' e .(st e'8(! 4i e7te! t(ce e' 'dio2 P' isu) ne-' eco,'nd't s( 'si+u (, 3e+he' 7i .e FIF! . o5'5i) o 4 ec3en6( uti)i8't( 1n c'8 de .e ico)2 Ascu)t' e' o eGecut( 7i '3io'ne)e2
Co,'nd'ntu) n'3ei .e c' e se '4)( 1,5' c't ',i ')u) co,'nd'nt ') esc'd ei <n2'2=2
1

311

B' d 1ns( nu .( e' s'tis4(cutF ? I' o',enii ,ei 17i .un tot soiu) de 1nt e5( i 7i . int e ei 'u 1nce.ut s( 4unc6ione8e 'dio-7'n6u)2 Nu-,i .)'ce2 ? Ei h'i! 5(t 9ne! do' n-o s(-,i s.ui c( echi.'Bu)222 CSu)t'nu)E se 1n4oie c' un coco7 4u iosF ? Echi.'Bu) ,eu e ce) ,'i 5un 7i 3' 'scu)t' de ,ine 1n o ice 1,. eBu ' e! d' . e4e s-o 4'c( din entu8i's, 7i nu ')t4e)2 ? Ei 5ine! conse 3(-i entu8i's,u)! e.)ic(! '+'s't! ',i ')u)2 P9n( un'-')t'! ,( duc s( 'sist )' c't'.u)t( i2 Pe cu 9nd2 I it't! B' d e4u8( ce'7c' de c'4e' 'dus( de .o.ot' 7i .( (si su4 '+e i'2 P 'de) d(du din c'.F ? Kn )ocu) )ui '7 4i )' 4e)2 ? C e8i c( eu nuH D' ce 3 ei! 1not(, 1n sec ete de St'tJ Wi', ,'i s.us-o2 S( s.e (, c( '4)(, ce3' ,'i ,u)te de )' .'t u)e2 Nu 1ntotde'un' '3io'ne)e ce)e ,'i ,ode ne sunt 7i ce)e ,'i .ot i3ite .ent u 'nu,ite ,isiuni2 & u.u) 'e i'n de .e CCh' )es de &'u))eE ,'i .(st ' 1n dot' e c9te3' CB e+uet-A)i8eE! ,ode) ,'i 3echi d' o5ust 7i e8istent! ' c( ui 3ite8( edus( e. e8ent' un 4'cto de succes 1n +o'n' 'ntisu5,' in(2 Dou( dint e 'ceste '3io'ne se '4)'u 1n 'e cu conse,ne de 85o 4o' te . eciseF 1n ti,.u) . i,ei o e se .(st e'8( o ')titudine de 7'se sute .icio' e! 1n u ,(to' e'! nu,'i de t ei sute .icio' e! .ent u ' sc(.' de 'd' u i)e esc'd ei so3ietice! ' c( ei . o+ esiune e ' u ,( it( . in s'te)it2 C(.it'nu)-)ocotenent He 3e! s.eci')ist 1n o5se 3' e 7i unu) din 3ete 'nii Ae on'3')ei! e ' toc,'i .e .unctu) de ' 4'ce c')ento' s(! c9nd S')iou! n'3i+'to u) )ui! 1i co,unic(F ? A, . ins ce3' .e 4 ec3en6' 'i' necunoscut( .e c' e ni s-' o don't s-o u ,( i,! d' e 4o' te s)'52 N-'6i .ute' u c' ni6e)! do,nu)e c(.it'nH ? Ne+'ti32 I3'n ne-' e.e '2 Knce' c( s( iei un e)e3,ent2 ? T ei-t ei-doi! do,nu)e c(.it'n2 ? M( 1nd e.t 1nt -'co)o2 Du.( c9te3' ,inute! +)'su) n'3i+'to u)ui se 'u8i din nou 1n c(7tiF ? S-' 4(cut2 Rece.6ione8 ,'i 5ineF e o 5')i8(2 ? B 'n7e'8(-,( .e 4 ec3en6(2
312

? EGecut't2 ? B')i8( de '3' ie! 5')i8( de '3' ie! .s'),odie He 3e2 Aici B '3o Victo 2 R(s.unde6i2 T T T Postu) cent ') 17i e)u'se 'cti3it'te' de utin(! c9nd Po t'i) 1) t '3e s( dint -un c'.(t 1nt -')tu) 7i 5 'n7( inte 4onu) .e C'.e) +ene ')E ? Knt e+u) echi.'B! 'dun' e' 1n s')' de ,ese2 Re.etF 1nt e+u) echi.'B! 'dun' e' 1n s')' de ,ese2 Te ,in't2 Cei din c' t nu c)inti (2 Secundu) )(s( ,ic o4onu) 7i se 1nto' se s. e eiF ? Voi! n-'6i 'u8itH A, s.usF 1nt e+u) echi.'B2 EGecut' e'J & 'd'6ii se idic' ( . i,ii! schi,59nd 1nt e ei . i3i i nedu,e ite2 Su5,'ist u) de )' ti,on( 1nt e5(F ? D' 222 cine-,i i' )ocu)H ? T eci .e .i)ot 'uto,'t 7i 1ntinde-oJ Int i+'6i! ,' in' ii .( (si ( co,.' ti,entu)2 Fieschi se '. o.ie de secundF ? Ce se 1nt9,.)(H ? Ai s( '4)i 1n s')' de ,ese2 ? Cu,H Ni o4i6e iiH ? D'! d (+u6u)e2 Ve6i '3e' ' ' oc'8ie s( ,( 'u8i6i 6in9nd un discu s! d' n-', de +9nd s(-,i 5't +u ' de ,'i ,u)te o i2 I't( de ce e7ti .o4tit s( 3ii 1n s')' de ,ese2 Cei)')6i c',' '8i 'i du,it')e se 7i '4)( 'co)o2 Kn t ece e! 'si+u (-te c( Bune)e nost u do4to n-' 4ost uit't2 Pe cu 9nd2 Du.( ce o4i6e u)-to .i)o .( (si .ostu)! Po t'i) )u( te)e4onu)F ? A)o! s')' de ,eseH D'6i-,i-) .e c(.it'nu) Du4ou 2 A)o222 S-' st 9ns to't( )u,e'H222 Cu,H222 A, 8isF 4( ( eGce.6ii2 Mec'nicu)7e4 s(-i t i,it( i,edi'tJ A.(s( .e c9te3' t'ste ')e .i)otu)ui 'uto,'t! se '7e8( 7i-7i t ecu .'),' .este 4 unte2 Chi.u) 1i de3enise + '32 Kn . '+ '.( u co,'nd'ntu)2 ? Totu) e +'t'H Po t'i) s( i 1n .icio' e2 ? D'! do,nu)e co,'nd'nt2 Toc,'i 3oi', s( 3( 'nun62 S' on-Le.e [ue se s. iBini de ,'s' de n'3i+'6ie2
313

? Unde ne '4)(, 4'6( de Cc)ientEH ? Kn ,o,entu) 'ctu')! desc ie, ce cu i 1n Bu u) )ui2 ? Pe 4ect2 Knc( c(tu i)eH ? Ce)e c' e ne-'u ,'i (,'s )e-', .)'s't 1nt e tu5u i)e )'nsto .i)e 7i .e ete)e s()ii de ,ese2 A, ,e7te it 7i un dis.o8iti3 .ent u c' )' 7oc s( eG.)ode8e si,u)t'n! 'd(u+( e) cu 3oce Bo's(2 S' on-Le.e [ue 1) . i3i )un+2 Cu, .ot eGist' 'se,ene' o',eniH se +9ndi e)2 ? Ei 5ine! c ed c( ', 4(cut tot ce ne-' st't 1n .utin6(222 ? Nu 3o su4e i! do,nu)e co,'nd'nt2 V' 4i inst'nt'neu2 ? Mu)6u,esc2 Acu,! du-te )' ei2 Knce' c( s( 4ii c9t ,'i . o)iG2 Po t'i) 1ncu3iin6( din c'.2 ABuns 1n . '+! se (suciF ? N-' t e5ui! totu7i! 1n u)ti,u) ,o,ent! s( )e s.un 'de3( u)H ? Kn nici un c'8! (s.unse co,'nd'ntu)! 1nc unt9ndu-se2 A . o3oc' .'nic(! o',enii s-' n(.usti s. e .u.' 7i222 1i ' unc( o . i3i e )un+(! eG',in'to' eF Ce 6i-' 3enit '7'! dint -o d't(H ? Sunt c e7tin! do,nu)e co,'nd'nt2 P esu.un c( 7i du,ne'3o'st (2 Nu-i o' e de d'to i' no'st ( s( )e 1n+(dui,222 s( se . e+(te'sc(H ? Oh! eu unu) nu ,-', o,o 9t cu 5ise ic'! n-', 4(cut nici ,(c' . i,' co,uniune! d' nu-6i 4( . o5)e,eF 1n c'8u) de 4'6( Du,ne8eu 3' 7ti s(-i ecuno'sc( .e cei d e.6i2 Po t'i) 7o3(i o c)i.(! '.oi ,u ,u (F ? A3e6i d e.t'te2 Pocni din c()c9ie 7i ie7i2 S' on-Le.e [ue (,'se un ,o,ent .e +9ndu i! '.oi se 1nd e.t( cu .'7i hot( 96i s. e .i)otu) 'uto,'t 7i . o+ ',( nou) )o c'.-co,.'s2 Situ't( eG'ct 1n s.'te)e co,.' ti,entu)ui tu5u i)o )'nsto .i)e! s')' de ,ese 4usese conce.ut( 7i .ent u ' c'8'! )' ne3oie! echi.'Bu) unui su,5' in '3' i't! cee' ce eG.)ic' 7i di,ensiuni)e ei! neo5i7nuite .ent u o 'st4e) de n'3(! unde 4iec' e )oc7o e i+u os d (,uit2 Pent u o4i6e i! M'n'ch se 1n+ iBise de c9te3' sc'une! ,' in' ii se int')'se ( .e 5(nci! i' unii chi' .e` ,' +ini)e ,ese)o 2 Kn ochi )i se cite' o cu io8it'te nedisi,u)'t(! 1n 3 e,e ce co .u) ,'i7t i)o '4i7' o 'nu,it( e8e 3(! i' o4i6e ii!
314

'.' ent de8in3o)6i! se 1nt e5'u 1n sine' )o ce nou( idee i-' d't . in c'. Csu)t'nu)uiE2 Po t'i) 1nto' se sc'unu) ce-i 4usese 'dus 7i! s. iBinindu-se cu ',5e)e ,9ini de s.ete'8(! ce cet(! .e 9nd! cu . i3i e' chi.u i)e c' e-) 1nconBu 'u de .' c( ' 4i c(ut't .e cine3' 'nu,e! 1nt -o )u,e 1n c' e ,u)te no6iuni ,o ')e 7i etice 17i .ie duse ( sensu)! 'ce7ti o',eni! cu to'te di4e en6e)e dint e ei! cu c')it(6i)e 7i de4ecte)e )o ! e. e8ent'u! indiscut'5i)! unu) din .u6ine)e c eu8ete ')e 'de3( 'te)o 3')o i2 Ni toc,'i .e ei t e5ui' s(-i ,int(J Tu7i! d e+9ndu-7i +)'su) 7i se si)i s( 89,5e'sc(F ? Cuno'7te6i c9ntece)u) c' e 8ice c( C)' ' ,'t(! nu 1nce c' s( 1n6e)e+iE2 Ei 5ine! c1ntecu) ()' e co,.)et t9,.itJ C' e3' din 4undu) s()ii i85ucni 1n 9s2 ? 222Si+u ! disci.)in' ce e s( te su.ui chi' 7i 'tunci c9nd nu . ice.i te,einici' unui o din! d' 3oi t e5uie s( eGecut'6i o dine)e nu .ent u c( )e-'6i . ice.e s'u nu! ci .ent u c( '3e6i 1nc ede e 1n 7e4ii 3o7t i2 Ntiu c( '3e6i 1nc ede e 1n co,'nd'nt2 <Nu! nu! sunt . e' do+,'tic! nu ,e +eJ= Fi e7te! ide')u) ' 4i s( 3i se eG.)ice2 D' ! de ce)e ,'i ,u)te o i! '7' ce3' nu-i cu .utin6(2 Ridic( .u6in tonu)F ? Ei 5ine! '8i e .osi5i)2 De 'cee'! co,'nd'ntu) ,-' u+'t s( 3( .un )' cu ent cu situ'6i'2 Ce 8ice6iH Du.( )ic( e)e de inte es '.( ute 1n . i3i i! 1n6e)ese c( ni,e ise tonu) c' e con3ene'2 S' on-Le.e [ue cu. inse cu . i3i e' .ostu) cent ') +o)it de .e son') 7i-) +(si deod't( su. 'di,ension't! ne5(nuind! 4i e7te! c(! 1n'inte cu c9te3' o e! co,'nd'ntu) )ui C&o t7DiE 1nce c'se 'cee'7i sen8'6ie! 1n ci cu,st'n6e si,i)' eF )' 4e) c' 7i AoBin! e ' sin+u 2 O . i3i e ' unc't( son' u)ui! o ')t' te)e,et u)ui )'se F dist'n6' c' e-) se.' ' de su5,' inu) so3ietic desc e7te' '.id2 Puse co,'nd' )' ,'7ini .e CBu,(t'te 1n'.oiE! c' s( 'nu)e8e ine 6i' n'3ei! '.oi .e Csto.E! c9nd )och-u) '4i7( o 3ite8( in4e io' ( unui nod 7i e3eni . eci.it't )' ec 'nu) te)e3i8o u)uiF . oiecto u) o5otu)ui sco ,one'! d' 1n 3'n! 5e8n' 'd9ncu)ui2 S' on-Le.e [ue e ' si)it s( se '+ite ne1ncet't de co)o .9n( co)o!
315

const ucto ii ne. e3(89nd conduce e' n'3ei de c(t e un sin+u o,2 $0 de ,et i222 -0 de ,et i222 CCo,,'nd'nt HouotE se i,o5i)i8( 7i tot 'tunci! u,.)9nd ec 'nu)! '.( u ,'s' )ui C&o t7DiE2 F'scico)u) . oiecto u)ui c(ut( 8'd' nic i,.'ctu) to .i)ei! .' te' cent ')( nu . e8ent' nici o u ,(! i' eGt e,it(6i)e se .ie de'u 1n 1ntune ic2 ? Ce ,'stodontJ Indiscut'5i)! c)'s' CTM.hoonE2 S' on-Le.e [ue .o ni su5,' inu)! ,'ne3 9nd )' t i5o d c' s( .o't( eG',in' .u.'2 Desco.e ind e)ice)e! se +9ndi i,edi't )' Bou)ie c' e! 4( ( 1ndoi')(! )e 4oto+ '4i'se din to'te un+hiu i)e! 1nc( o in4o ,'6ie c' e nu 3' 'Bun+e niciod't( .e ,'s' unui' din se 3icii)e inte es'te2 O nou( ,'ne3 ( schi,5( c9,.u) 3i8u') ') c',e ei de te)e3i8iune2 F'scico)u) . oiecto u)ui 17i continu( in3esti+'6ii)e! 4iG9ndu-se! 1n s49 7it! .e . o3' )ui C&o t7DiE s'u! ,'i eG'ct! .e sinist u) ciot c' e ,'i (,(sese2 O.e 9nd cu t 'ns4oc'to u)! co,'nd'ntu) eG',in( 'tent .o 6iuni)e de3'st'te2 Dinco)o de co,.' ti,entu) to .i)e)o ! co,.)et de8inte+ 't! ce) .e c' e Est'5)et 1) desc isese c' 4iind h'n+' u) su5,' inu)ui de 5u8un' ! nu ,'i e ' dec9t o 1nc9)ce')( de 4i' e s,u)se 7i (sucite2 De'su. '! . in s.( tu i)e 4undu)ui du5)u 7i ')e t'ncu i)o de 5')'st! cei doi ci)ind i 'i co .u)ui de e8isten6( '.( e'u 1n sec6iune! c' .e un eco 7eu 1n ,( i,e n'tu ')(2 So)u6i' se i,.une' de )' sineF C&o t7DiE t e5ui' '5o d't . in 4'6(! .e 'G' s' )on+itudin')( CHouotE 1,.)9nt9ndu-se di ect 1n ,( unt'ie)e de8+o)ite ')e ,onst u)ui2 Co)i8iune' ce' ,'i inc edi5i)(! d' 7i 'ccidente)e ce)e ,'i + '3e sunt 'dese' i,.ut'5i)e uno 1,. eBu ( i! )' 9ndu) )o ! inc edi5i)e2 O'd' nic ' c(ut' eG.e 6ii 3ino3'tu)2 E ' 7i ce) ,'i 5un ,iB)oc de ' 1nde.( t' o ice u ,( ' to .i)( ii2 Kn 't' i condi6ii! cine ' .ute' sus6ine! c9t de c9t se ios! i.ote8' unei '+ esiuni 7i! ,'i cu se',(! cu, ' .ute' s-o . o5e8eH Discu6ii)e 7i .e t 'ct( i)e ' du ' )uni 7i )uni de 8i)e! c i8' s-' de8',o s' de )' sine2 D'! e ' sin+u u) ,iB)oc2 D' cu ce . e6J F( ( ' ,'i .une )' socote')( c( se 3' +(si cu si+u 'n6( un s.eci')ist c' e s( de,onst e8e c(! 'tunci c9nd dou( su5,' ine
316

3in . o3( 1n . o3(! 4eno,ene de su dit'te eci. oc( .ot '4ect' 'scu)t' e'! 4'.t deB' const't't2 S' on-Le.e [ue schi6( un 3'+ 89,5etF P9n( )' u ,(! . o. i' ,e' to .i)( ,i-' indic't d u,u) ce-) 3oi u ,'2 ? 222Du.( cu, unii dint e 3oi 7tiu! continu( Po t'i)! ', . i,it o din s( 3eni, 1n 'Buto u) unui su5,' in so3ietic '4)'t 1n di4icu)t'te2 D' ! 'ten6ie! nu din . icin' unei '3' iiJ Nu! 'ici! echi.'Bu) 1nt e+ ' d't 1n . i,i e! 3icti,( ' unei ot (3i i +ene ')e2 P o5'5i)! conse 3e ')te 'te2 A6i 'u8it! desi+u ! des. e toGiin4ec6ii)e ')i,ent' e . o3oc'te de 5'ci)u) 5otu)inic222 Fe)ce u)! +'t' 1ntotde'un' s(-7i et')e8e cuno7tin6e)e se 7i .o nise s( 7u7ote'sc( eG.)ic'6ii )' u eche' unui' dint e 3ecini2 CEGce)ent! eGce)entE +9ndi Po t'i) 7i u ,(F ? Inc edi5i) d' 'de3( 't! cu, 8ic cei de )' TV2 Cu to6ii! D2o2" Cu to6ii222 eGce.t9nd unu) sin+u J Audito iu) e ' c'.ti3't2 Secundu) ,' c( o .'u8(! . i3i e' s' o 1nt9)ni .e ce' ' t9n( u)ui ti,onie c' e 't (sese 'ten6i' Csu)t'nu)uiE 1n ,o,entu) 1n c' e to .i)' so3ieticu)ui 1) 't'se .e CHouotE2 B(i'tu) 1i so 5e' cu3inte)e! ochii 1i )uce'u! e ' )' cine,' 7i 3ede' un 4i), de '3entu i2 ? Acest unic su. '3ie6uito - de 4'.t! co,'nd'ntu) su5,' inu)ui - s-' 1n7e)'t co,.)et 'su. ' inten6ii)o .'7nice! . ietene7ti 7i u,'nit' e <C6ine-o tot '7'! )un+e7te sosu)E= ' ,es'+e i)o no7t i! 5ine1n6e)es! ne1n' ,'6i2 C e89ndu-se 't'c't! ' t 's 1n ei! (nind + '3 unu) din cei doi o4i6e i .e c' e CS'intBe n' dE i-' 'dus )' 5o d2 Du.( 'i'! ne-' eG.edi't 7i o to .i)(2 A6i 3(8ut 7i 3oi cu, ', i85utit s-o e3it(,@ 7i e' C' c(c't-oE! nu-i '7'H eGc)',( e)! 'd es9ndu-se di ect ti,onie u)ui! 1n ,iB)ocu) unui hohot +ene ') de 9s2 F)(c(u) o7i! '.oi se ')(tu ( 3ese)iei ce)o )')6i2 ? A, i.ost't 1n st' e de )e+iti,( '.( ' e 7i to .i)' no'st ( 7i-' 'tins 6int'! echi.' c(.it'nu)ui-)ocotenent Fieschi ne'39nd n( '3u) s( 4u7e e'sc( t e'5'J P'),e ',ic')e se '5(tu ( .este u,e ii 7i s.in( i)e to .i)o i)o 2 Kn ') nou)e' ce ! Fieschi uit'se co,.)et de 85u d()nicii)e so6iei2 CUite ,(c' unu) c' e se 3' duce 4e icitE! se +9ndi Po t'i)2
317

S( '7e8i n'3' 4'6(-n 4'6( cu so3ieticu)! ,en6in9nd 'n c'. i+u os in3e s! cu 1nc)in' e 8e o .ent u 1nc)in' e 8e o!- '.oi s( te )'nse8i s. e e)! cu to't( 3ite8'! nede3iind cu nici o + 'd'6ie! e o ,'ne3 ( eGt e, de de)ic't( chi' cu e4ecti3u) co,.)et@ .ent u un sin+u o,! '7' ce3' 6ine' de ,i 'co)! cu 't9t ,'i 39 tos cu c9t! CHouotE! .ent u ' do59ndi 3ite8' neces' (! u ,' s( se 1nde.( te8e )' c9te3' sute de ,et i c' '.oi s( se e.e'd( '5so)ut o 5e7te2 Kn .)us! co,'nd'ntu) e ' ne3oit s( se 1nc e'd( nu,'i 7i nu,'i 1n inst u,ente! c' e nici ,(c' nu se '4)'u cu to'te)e )' 1nde,9n( 7i su5 ochi2 O o.e '6iune i,.osi5i)(! o . o3oc' e 4(cut( di'3o)u)uiJ D' toc,'i di4icu)t'te' ei '. o'.e insu ,ont'5i)(! .o)' i89ndu-i 1nt e'+' ene +ie! 1i 1n+(dui )ui S' on-Le.e [ue s( se concent e8e inte+ ') 'su. ' . ocesu)ui2 C9nd socoti c( se '4)( .e 4ect .e t 'iecto ie - te)e,et u)- )'se '4i7' 1n .e ,'nen6( dist'n6e)e - 1,.inse .9n( )' 4und )e3ie u) de co,'nd( ' ,'7ini)o 5)oc9ndu-) )' .o8i6i' C1n'inte- N'seE2 CCo,,'nd'nt HouotE se s,uci 1n'inte! 3i5 9nd din to'te 1ncheietu i)e su5 i,.e iu) c e7te ii 5 ut')e ' . o.u)siei! .i)otu) 'uto,'t co ect9nd inst'nt'neu '5'te i)e de )' di ec6i' de ,e s . o+ ','t(2 Du.( ce 3e i4ic( d'c( tu5u i)e )'nsto .i)e sunt deschise! co,'nd'ntu) 17i sud( . i3i e' de ec 'nu) te)e3i8o u)ui! .9ndind '.' i6i' o5iecti3u)ui! . e+(tit s( ecti4ice! chi' 7i 1n u)ti,u) ,o,ent! cu s' n'3ei! cu to't( 4iin6' )ui '6intit( s. e un ,ic 6e)! cu to'te si,6u i)e 1nco d'te )' ,'Gi,u,2 Po t'i) si,6i .ode'u' t e.id9nd su5 .icio' e2 Echi.'Bu) 17i d(du 7i e) se',' de 5 usc' 'cce)e ' e ' su5,' inu)ui2 R(s.un89nd . i3i i)o 1nt e5(to' e! se + (5i s( continuieF ? D'! ', 4ost ne3oi6i s( dist u+e, e.'3' 5unu)ui nost u CS'int-Be n' dE2 E ' '5so)ut neces' 222 <C3o 5e7te! 3o 5e7te! nu te o. i! nu-i )(s' s( .un( 1nt e5( iJE= ,'i ')es c( o i,.o t'nt( 4o 6( n'3')( so3ietic( se 1nd e'.t( 1nco'ce! 1n 'Buto u) )ui CA,i ') &o t7DiE! d' '7' se nu,e7te! i' c',.ionu) nost u 1n ,'te ie de 'scu)t' e! M'u in! ' '3ut d e.t'teF 4'ce .' te din c)'s' CTM.hoonE! () ,'i 5' os'nF /* 000 tone! /0 s'u chi' /; de 'chete! dou( e'cto' e2 Ne 1nde.( t(, c' s( e3it(, o ice incident! d' 1nchi.ui6i-3( c( du,ne')o ' desco.e i e.'3' )ui CS'int-Be n' dE <Cn-' ,'i (,'s dec9t un ,inut! continu(!
318

continu(JE=! ce in4o ,'6ii inte es'nte ' .ute' cu)e+eJ A7' ce3'! nu-i cu .utin6(J Po t'i) su . inse . i3i e' )ui Du4ou ! c' e-) 4iG' su . ins de 'cest .'tos 't9t de neo5i7nuit )' secund2 Cu t9,.)e)e 839cnind! st 1n+9nd din (s.ute i s.ete'8' sc'unu)ui 7i '. o'.e 6i.9nd! continu( s( .e o e8eF ? Nti6i . e' 5ine c9t . o4it( so3ieticii de .e u ,' s.ion'Bu)uiJ Ne-'u 7te .e)it destu)e sec ete! sec ete ,i)it' e <C1n+ o'7(! insist(JE=222 i't(! c' s( nu d'u dec9t un sin+u eGe,.)u! . e' 5ine cunoscut de')t,inte iF 4'i,osu) )o '3ion CTu.o)e3E este sosi' )ui CConco deE ') nost u2 A7' c(! 1n6e)e+e6i! nuH222 C(sc't( hidos! s49 tec't(! d'ntesc(! . o3' ,uti)'t( ' )ui CA,i ') &o t7DiE '.( u 5 usc 1n )u,in' . oiecto u)ui2 S' onLe.e [ue . i3e' 4'scin't 'cest ,onst u! .' c( 8(,is)it de un 3is de + o'8(! ce .( e' c( se n(.uste7te 'su. ' )ui2 B usc! o du e e 4u)+u 'nt( 1n tot t u.u) 7i! od't( cu e'! 1nt e'+' s' 4iin6( se (83 (tiF +estu) s(u 1i '.( u 1n to'te hido7eni' )ui! 7te +9nd i,.e 'ti3u) necesit(6ii2 Un uci+'7J Uci+'7u) . o. ii)o s(i o',eniJ Ni,ic nu .ute' Busti4ic' 'se,ene' c i,(2 Nici ,(c' .'ce' ,ondi')(J Ni '.oi! cine e ' du,ne')ui c' s( se 1,.(une8e cu o 'st4e) de ce titudineH Kn e)! o 3oce (cne'F 1n'.oiJ 1n'.oi cu to't( 3ite8'J 1nc( ,'i e ti,.J M9n'! 'ni,'t( de o 4o 6( )(unt ic(! se c is.( .e )e3ie u) de co,'nd( ' ,'7ini)o ! c' e 1ns( nu se c)inti2 CDu,ne8eu)eJ eGc)',( S' on-Le.e [ue! tot eu )-', 5)oc'tJE Knce' c( s( des4'c( .iedic'2 P e' t9 8iuF 5otu) Le3i'th'nu)ui se c(sc'se2 Loch-u) indic' .este t ei8eci de nodu i 1n ,o,entu) 1n c' e CCo,,'nd'nt HouotE se 1,.)9nt(! 'ido,' unui .u,n') 1nt -o 'n(! 1n +i+'ntic' 5 e7(2 P(t unse 1n e'! st i3ind 7i s497iind ,et')u) deB' ,uti)'t! s,u)+9nd 1n t ece e 5uc(6i de t(5)( ie 7i dis)oc9ndu-se! )' 9ndu-i! 1n ,o,entu) 1n c' e se i85i de .e ete)e 5)ind't ') u ,(to u)ui co,.' ti,ent et'n72 Pe cut9nd un' din + in8i! to .i)e)e din tu5u i)e t i5o d eG.)od' (! u ,'te! . in si,.'tie! de ce)e din tu5u i)e 5'5o d2 Des.( 6itu ' et'n7( ced(! .)esnind c' un .e.ene (sco.t2 Kn'inte' '.ei! 4ocu) .ustii totu)! deton9nd 'chete)e! des4iin69nd .ostu) cent ')2 AoBin .ie i! c' 5oni8't 1nt -o 4 'c6iune de secund(2
319

Knt -o sc(.( ' e o 5ito' e! 1nc( c(tu i)e eG.)o8i3e .)'s'te de Po t'i) .u)3e i8' ( s')' de ,ese 7i .e cei c' e se '4)'u 'co)o! c u69ndu-i! '7' cu, do ise 't9t de ,u)t co,'nd'ntu)! de o ice su4e in6(2 A4)9ndu-se ,'i )' dist'n6( de )ocu) i,.'ctu)ui! S' onLe.e [ue 'cce.t'se e3entu')it'te' unei o i5i)e '+onii2 Kndu (to 2 - destinu) i-' 'co d't d e.tu) )' o ,o' te de c(.it'nF 1n'inte chi' de eG.)o8i' to .i)e)o ! chio7cu) )ui CCo,,'nd'nt HouotE ' 4ost .u 7i si,.)u s,u)s 7i Oce'nu) )-' 1n+hi6it .e Csu)t'nE2 A7' cu, se cu3ine! )' .ostu) )ui de co,'nd(2

320

CAPITOLUL XXII
F ontu) 't,os4e ic c' e se de.)'s' c(t e no du) Sco6iei co,.)ic' su5st'n6i') s' cin' s'te)i6i)o de o5se 3'6ie2 Pe 3 e,e 4 u,o's(! CochiiE )o .ute'u e.e ' chi' 7i ce' ,'i ,ic( ',5' c'6iune! d' 'ce'st( 4'nt'stic( 'cuit'te 3i8u')( sc(de' net d'c( st 'tu) de no i de3ene' . e' dens 7i . e' + os2 Pe ,o,ent! ',e ic'nii 7i 4 'nce8ii i85ute'u s( u ,( e'sc( ,e su) esc'd ei ',i ')u)ui A'Do7niDo3! 'cest' din u ,( 7tiind ,u)t ,'i .u6ine din cee' ce 4(ce'u ei2 ? L' 3eni e' se ii! )uc u i)e 3o st' in3e s! s.use co,'ndo u) Re44e son eG',in9nd h' t' ,eteo . e8ent't( de s.eci')ist2 C(.it'nu) )ui CSiDo sDiE 1nde.)ine' 7i 4unc6i' de 7e4 de St'tM'Bo .e )9n+( B enn'n! c' e e4u8'se c'te+o ic s( i' cu sine un Cneno ocit de ,' in' de '.( du)ce 1nc ust't c' o ,o)ie de 8id 1n .e e6ii Pent'+onu)uiE! . e4e 9ndu-) .e 3echiu) s(u to3' (7 de ' ,e din Vietn',2 De c9nd idic'se ( 'nco '! Re44e son 4(ce' 1nt un' n'3et' 1nt e .unte' de co,'nd( 7i PC o.s! din 4e ici e inst')'t ')(tu i2 & u.u) de n'3e continu' s( e3o)ue8e )' 3est de .o8i6i' )ui C&o t7DiE2 Dec')'t ,'i )' sud! .o t'3ionu) CS. u'nceE 4u ni8' 'co.e i e' 'e i'n( - US N'3M se '4)' 1n A)e t( &')5en( - 7i un '3ion de o5se 3'6ie CH'PDeMeE 5')ei' cu 'd' u) s(u 8on'2 Re44e son toc,'i '. o5'se o ,odi4ic' e ' . o+ ',u)ui 85o u i)o ! c9nd o4i6e u) cu t 'ns,isiuni)e 1i 1ntinse un ,es'B2 ? &e','ndu i)e no'st e 'diohid o'custice ne d'u 3e7ti! do,nu)e co,'nd'nt2 Re44e son citi )' e.e8e')( teGtu) 7i se ind e.t( s. e .)'t4o ,' .un6ii de co,'nd(! de unde B enn'n u ,( e' e3o)u6ii)e '.' 'te)o .e .unte' de 85o 2 Cei t ei8eci de 'ni de se 3iciu 1n Ae on'3')(! ti,. 1n c' e .i)ot'se to'te '3io'ne)e! hid o'3io'ne)e 7i e)ico.te e)e .osi5i)e! nu i85utise ( s(-) 5)'8e8e c9tu7i de .u6in2 Pent u e)! 85o u) continu' s( 4ie un s.ect'co)2 Re44e son tu7i c' s(-i 't '+( 'ten6i'F

321

? Knc( o eG.)o8ie 1n 'ce)'7i )oc2 Un' sin+u (! d' ,u)t ,'i .ute nic( dec9t ce)e . ecedente2 Ni,eni nu ,'i . ice.e ni,ic2 Cu 't9t ,'i ,u)t cu c9t son' e)e 7i 5')i8e)e c'.te'8(! d' nu,'i .e du 't' ' c9to 3' secunde! un 8+o,ot ce se',(n( cu 'ce)' ') unui t en 1nt -un tune)2 A,i ')u) ,o ,(i! dist 'tF Cd'! d'E 7i continu( s( u ,( e'sc( e3o)u6i' unui CH' ie E! . e+(tindu-se s( '.unte8e2 U7o c'5 't! VTOL"-u) se .)'s'se )' 3 eo cinci8eci de ,et i 1n t '3e su) 5'5o d ') )ui CSiDo sDME! )' ,' +ine' dins. e .u.' ' .un6ii de 85o 2 O ient9nd eBecto' e)e cu +'8 '. o'.e )' 3e tic')( 7i chi' ni6e) 1n 4'6(! .i)otu) 4 9n'se cu s' '.' 'tu)ui! '7' 1nc9t 'cest' .( e' i,o5i)! de7i! 1n e')it'te! se '. o.i' sensi5i)2 ABuns de'su. ' .un6ii! e) co5o 1 1nceti7o ! 'u eo)'t de +'8e)e 4ie 5in6i 7i se )(s( .e .)'n7eu cu + '6i' unei 5')e ine2 B enn'n '.)'ud(F ? Su.e 5J C9nd se 1nto' se s. e co,'nd'nt! un 89,5et )' + )u,in' 4'6' )ui t(5(cit( de 39ntF ? Ce s.une'iH Ah! d'! o eG.)o8ie 7i 8+o,ote c' de t en2 Se .et ec )uc u i ') d 'cu)ui de ciud'te . in .( 6i)e 'ste'J ? C' 7i cu, e'cto u) so3ieticu)ui s-' 4i d't .este c'.2 ? V'GJ 'ste' se 1nt9,.)( nu,'i 1n o,'ne! d' ,i-'i d't o idee2 Ni! .ocnind din de+ete! ' (t( s. e CH' ie E-u) c' e u)' s. e 'scenso F ? Con3o'c(-) .e co,'nd'ntu) esc'd i)ei de Le'the necDs/2 Un s4e t de o ( ,'i t9 8iu! )ocotenent-co)one) >i))ou+h5M din USMCL 85u ' '8'nt cu 3')u i)e! 1nd e.t9ndu-se c(t e esc'd ' so3ietic(! 1nc( )' o de.( t' e de .este o sut( .'t u8eci ,i)e ,' ine2 &)'su) cont o)o u)ui de 85o de .e CH'PDeMeE (sun( 1n c(7ti eG'ct 1n ,o,entu) 1n c' e se '7te.t'F ? %ue5ec A)4'J U c( )' nou( ,ii de .icio' e2
Ve tic') t'De o44 'nd )'ndin+F '3ion c'.'5i) s( deco)e8e 7i s( 'te i8e8e t' 3e tic')(2 Ti.u)! CH' ie E de const uc6ie 5 it'nic( <7i-' de,onst 't ,e ite)e 1n (85oiu) din M')3ine=! este uti)i8't 1n SUA de c(t e M' ine Co .s <n2'2=2 2 Lite ')F +9t de to3')! .o ec)( d't( .u7c'7i)o ,' ini <n2'2=2 3 United St'tes M' ines Co .s <n2'2=2
1

322

T 'se de ,'n7( 7i! +hid't 1n continu' e de CH'PDeMeE! se 1n4und( 1n c'ie u) cenu7iu 7i u,ed ') no i)o 2 C9nd ie7i din ei! se .o,eni '. o'.e n's 1n n's cu un eno , CB'd+e E"! .e .unctu) de '-i t(i' d u,u)2 Knc( ce3' )' c' e se '7te.t'se2 Reduc9nd 3ite8'! 1) inte .e)( .e so3ietic 1n en+)e8(! .e )un+i,e' de und( inte n'6ion')(! 7tiind . e' 5ine c( ce)()')t e! o5)i+'to iu! .e ece.6ieF ? A.' 't so3ietic! o+ ,odi4ic'6i di ec6i'! 1,i st9nBeni6i ,'ne3 '2 Te ,in't! ece.6ie2 Fi e7te! nu e ' c'8u)! d' testu) se do3edi conc)udentF usu) (,'se ,ut! 1ns( 3i (2 ? Ro7iii (7ti' nu (s.und niciod't(! ,o ,(i >i))ou+h5M! d' ti.u) ,-' ece.6ion't2 Si+u c( e 'scu)t't! 1nce.u s( cite'sc( teGtu) d't de B enn'n! st (duindu-se s( . onun6e ' 7i )i,.edeF CDin .' te' ',i ')u)ui ',e ic'n co,'nd'nt su.e io ') 8onei c(t e ',i ')u) co,'nd'nt ') 4o 6e)o n'3')e so3ietice 1n d u, s. e su5,' inu) '4)'t 1n di4icu)t'te .e coo don'te)e -"!;" + 'de )'titudine no dic( 7i /-!"0 + 'de )on+itudine 3estic(2 Sto.222E >i))ou+h5M ,' c( o .'u8(2 I se .( e' c( 'ude chi' (su4)' e' s'c'd't( ' co es.ondentu)ui s(u2 Continu(F CV( 'd ese8 s')ut( i)e ,e)e 7i 3( con4i , c( sunte, +'t' s( 3( o4e i, concu su) )' s')3' e' su5,' inu)ui - sto. indic9ndu-3( totod't( c( ', const't't o 'dio'cti3it'te 'no ,')( ' '.ei 1n .' te' de est ' secto u)ui unde ' t e5ui s( se '4)e2 Te ,in'tE2 De d't' 'st' usu) nu-7i .utu e6ine o eGc)','6ie2 >i))ou+h5M 89,5i 7i ',o s( un 3i 'B de "$0\2 CH'PDeMeE 1) . e)u( i,edi'tF ? Vino )' doi-7'se-doi2 C9te3' ,inute ,'i t9 8iu! CH' ie E-u) e)u' )e+(tu ' cu Cent ')' de o.e '6iuni de .e CSiDo sDiE2 Co)one)u) se + (5i s( '.o te8eF

1n te ,ino)o+i' NATOF 5o,5' die <n2'2=2

so3ietic cu

'8( ,' e de 'c6iune

323

? Co,unic'6i do,nu)ui ',i ') c( totu) s-' des4(7u 't con4o , . e3ede i)o 2 Re44e son t 'ns,ise 3este )ui B enn'n! c' e .u4ni 1n 9sF ? E o t9,.enieJ Ce )e-', s.us noi n-' e nici o noi,(! d' 4i+u ' 3' 6ineF 17i 3o 5'te c'.u) cu e'! 3o .ie de ti,.222 K7i '. inse t '5ucu) 7i conchiseF ? 222 Cee' ce este eG'ct sco.u) ,'ne3 eiJ P i,ind '.o tu) 5o,5' die u)ui! A'Do7niDo3 i85ucni! 4u iosF ? Ast'-i o c'ci'),'J Mint de 1n+he'6( '.e)eJ Po4ti,F C1n .' te' de est ' secto u)uiE! 'dic( 1nt e C&o t7DiE 7i noi2 C' din 1nt9,.)' eJ Deci! c' s( 'Bun+e, )' e)! u ,e'8( s( st (5'te, o 8on( '7'-8is cont',in't(2 E c)' ! 3o s( ne 1nt9 8ieJ Mototo)i h9 ti' 7i o ' unc( )' co72 E de-' d e.tu) stu.id( cu s' 'st' ' )o ! .ent u c( C&o t7DiE nu se .o'te ,i7c'2 I,.e i')i7tii (7ti' ne i'u d e.t i,5eci)iJ A u.sDi 1ns( (,9ne' sce.tic2 ? D' d'c( C&o t7DiE ' 1nce c't! totu7i! s( e3in( )' 5'8( 7i ' '3ut nec'8u i cu e'cto u) din . icin' )i.sei de su. '3e+he eH E .e 4ect .osi5i)! d't( 4iind st' e' echi.'Bu)ui2 O scu +e e )' ci cuitu) . i,' ! )i.s' '.ei de (ci e222 A'Do7niDo3 1) 4u)+e ( cu . i3i e'F ? Aiu e)iJ Te +9nde7ti )' Ce no59)2 In+ine ii no7t i 'u t 's 1n3(6(,inte)e de i+o' e 7i 'u . e3enit .osi5i)e)e de4ec6iuni2 ? Kn o ice c'8! e.)ic( + '3 t i,isu) )ui Vo no3! un )uc u e si+u F nici o n'3( ',e ic'n( nu s-' '. o.i't )' ,'i .u6in de t ei8eci de ,i)e de .o8i6i' )ui C&o t7DiE! 4'.t con4i ,'t de ecuno'7te i)e no'st e 'e iene2 De')t,inte i! '3ionu) toc,'i s-' 1n'.oi't2 ? Bine! 5ineJ EG.edi'8( un e)ico.te s( i' o . o5( de '.(! de7i sunt si+u de e8u)t't2 ? A, 1n6e)es! to3' (7e ',i ')! d' s( 7ti6i c( o.e '6iune' 3' du ' ce3' ti,.2 P9n( 'tunci! ce 4'ce,H ? Continu(, ,' 7u)2 Sunte, 1nc( de.' te2 De7i222 <A'Do7niDo3 se sc( .in( 1n ce'4(2=2 L's(-,( sin+u ! Feodo A)eGee3ici2 A, ne3oie s( e4)ecte82 A,i ')u) se coco6( .e sc'unu) )ui 7i ,o ,(i! . i3ind 3')u i)e 1ns.u,'teF
324

? C9nd e ', 1n A ctic'! d(de', 1n 5 9nci! d' ,(c' t (i', 4( ( to'te 5'8'conii)e 'ste'J T T T &i+'ntic(! Be 5' ie '.( se idic( dint e 3')u i 7i ec(8u! 8id 7i oind! 's.i 't( de 4u tun(2 Kn sco5itu ' dint e dou( t')'8u i! c', )' o ,i)( 7i ce3' de e'! And Q n-o 3(8u! d' si,6i .e 4ect und' de 7oc2 L'c i,i)e 1i '5u i ( ochii2 ? S-' te ,in't! 17i s.use2 Kn 'ce)'7i ti,.! 1) cu. inse o ene +ie de nest(3i)itF t e5uie s( sc'.! t e5uie s( 4iu +(sit2 D'c( o 6' ( 1nt e'+( 3' i+no ' s'c i4iciu) )o ! ,(c' )' ce) ,'i 1n')t ni3e) s( se 7tie c( e) ' eGist't2 Kn c)i.' 'cee'! Est'5)et nu se ,'i +9nde' )' in4o ,'6ii)e .e c' e )e de6ine'! ci nu,'i )' S' on-Le.e [ue 7i echi.'B2 Kntinse ,9n' s( 3e i4ice 'dioe,i6(to u)@ 4unc6ion'! t i,i69nd 1n ete se,n')u) s(u! d' di4u8o u) (,9ne' ,ut2 Knce.use ( o' e s(-) c'uteH P' isu) o don'se )ui CCo,,'nd'nt HouotE s( e)i5e e8e 8on' 7i! ne. i,ind nici o 3este de )' e)! 3' e'c6ion' cu si+u 'n6(2 C9nd 1ns(H A,i ')u) Mou e'u nu cuno7te' dec9t )ocu) unde se o.e 'se t 'ns5o d' e'! )oc situ't )' 8eci de ,i)e de .o8i6i' )ui C&o t7DiE2 Des. e ,isiune nu 7ti' ni,ic2 Atunci! de ce 7i-' o ient' .'t u)e)e 1n 'cest secto 7i nu 1n o ic' e ')tu)H B')i8' nu 5(te' . e' de.' te2 E c)' ! (,9ne'u nu,'i h'8' du) 7i 1nt9,.)' e'222 V9ntu) 17i schi,5'se di ec6i'! 3')u i)e se ciocne'u 1nt e e)e! ' unc9nd 5( cu6' de co)o .9n( co)o2 O ic9t se c(8ne' And Q s(7i ,i7te ,e,5 e)e 1n6e.enite! nu i85ute' s( )e de8,o 6e'sc(2 Pe ,(su ( ce o e)e se scu +e'u e ' tot ,'i tent't s( t e'c( .e o )un+i,e de und( inte n'6ion')(! s.o ind 'st4e) 7'nse)e de ' 4i s')3't2 Nici 3o 5( 1ns( de '7' ce3'J Est'5)et st 9nse )9n+( e) . e6io's' cutie .e c' e '3usese + iB( s-o )e+e 5ineF 3' e8ist' c9t 3' 4i ne3oieJ Deod't(! (s.)(tind .' c( ten'cit'te' )ui! o 3oce (sun(! su . in8(to de c)' (! 1n di4u8o 2 ? Sunt B '3o Victo 2 Est'5)et s,u)se ,ic o4onu) de .e su.o tF ? B '3o Victo ! B '3o Victo J Te ece.6ione8 cinci .e cinciJ

325

Co,'ndo u) P 'de) 6inuse s(-) inst ui'sc( .e son') .e 7e4u) .'t u)ei 'e iene! .e c' e! 1n decu su) c' ie ei! 1) '3usese de ,'i ,u)te o i 1n su5o dine2 ? L' ')titudine' )' c' e o s( 85u '6i! 'd' u i)e so3ietice nu . e' 'u cu, s( 3( detecte8e@ ce) .u6in 1n . inci.iu! .ent u c( o . o.'+' e 'no ,')( e o ic9nd .osi5i)(2 C' 't' e! 4i6i 4o' te ci cu,s.ec6i 4'6( de '.e)u i)e 'dio .e c' e )e-'6i .ute' . i,i 7i 3e i4ic'6i cu ,' e 'ten6ie . o3enien6' )o 2 Au8indu-) .e Est'5)et! He 3Q se su.use conse,nu)ui 7i ' ticu)( '.(s'tF ? B')i8(! identi4ic(-teJ Lu't din scu t! And Q 7o3(i2 Pi)otu) e1nnoi ce e e'F ? Identi4ic' e'2 Re.etF identi4ic' e'J CDu,ne8eu)eJ 17i s.use Est'5)et! (st'-i co,.)et 69cnitJ De .' c( '7 '3e' un indic'ti3J C 1n eG's.e ' e' s' 4u c9t .e 'ici s( s,u)+( 4i u) ,ic o4onu)ui2 ? Fi -' ,',' ei ' d 'cu)ui! e7ti s'u nu de .e CCh' )es de &'u))eEH Kn c' )in+' s'! He 3Q Bu5i)'F ? E ', si+u c(-i un usn'cJ Vo s( ne t '+( de )i,5(2 Nu 7tie +'+iu) cu cine ' e de-'4'ceJ 1i )'ns( e) )ui S')iou2 I-den- ti-4ic'- e'J .s'),odie e)2 I-den-ti-4i-c'- e'2 D'c( nu! .' 7i .usiJ Lui And Q nu-i 3ene' s(-7i c e'd( u echi)o 2 EG.)od(F ? Adun(tu ( de 5ese-n ci8,(J S.une6i-i )ui &Q ' d Tho)ent s( 3in( du.( S4' ,(-Pi't (J Su . ins! He 3Q 17i ,u7c( 5u8e)eF ? M(i s( 4ie! .' e de-') nost u2 D'c( (s.unde 7i )' 1ncuieto' e' 'st'! ' )u't eG',enu)J Ni! t ec9nd .e 4 ec3en6' 5')i8ei! ce uF ? S. e 3e i4ic' e! d(-,i nu,e)e co.i)otu)ui o5i7nuit ') )ui &Q ' d2 Scos co,.)et din 6969ni! Est'5)et se 5(tu cu .u,nii 1n c'.F .o4ti,! 'cu, 3 e' nu,e)e co.i)otu)uiJ Cu, d 'cuV 1) che',(H B usc! ,e,o i' 1i e3eni2 ? RosJ (cni 1n ,ic o4on2 RosJ R-O-SJ Ni + (5i6i-3( od't(! 3'sc isu) ei de t e'5(J He 3Q nu ,'i st(tu .e +9ndu iF ? Rece.6ion't2 Sosi,J
326

R'.id! st'5i)i coo don'te)e 5')i8ei e,i6(to' e! '.oi int ( 1n )e+(tu ( cu .o t'3ionu) 7i '.o t(! . eci89ndF ? E un . ieten ') co,'nd'ntu)ui Tho)ent2 &9ndu) c( so3ieticii )-' .ute' 'u8i 1i 85u 'se co,.)et din ,inte! Ne'39nd 85o u i 1n 'ce' 8i! Tho)ent e8e,' .e e6ii )' Cent ')' de o.e '6iuni! c9nd +)'su) )ui He 3Q se 'u8i 1n di4u8o F ? 222 Ni ' 8is s( 4ie c(ut't222 n-', e6inut 5ine! e ' ce3' cu .i't (2 Tho)ent sco'se un st i+(tF ? S4' ,(-Pi't (J E) eJ E ce) c' e222 P i3i e' i se 1nc uci7( cu ce' ' )ui P 'de)! 3enit du.( in4o ,'6ii@ 7e4u) St'tu)ui-M'Bo c)i.i ,( unt! o don9ndu-i s( t'c( 7i-i 4(cu se,n s( 3in( du.( e)2 ABun7i .e co ido ! 1) 1nt e5(F ? C e8i c( e unu) din cei doi o4i6e i .e c' e i-'i t 'ns5o d't ')')t(ie iH ? A5so)ut si+u 2 S4' ,(-Pi't ( este Est'5)et2 A7' )-', .o ec)it )' B'i))e2 ? Bun 7i ce n'i5' c'ut( e) 1nt -o 5( cu6( .neu,'tic(H Chi.u) )ui P 'de) se 1ntunec(2 Nu-,i .)'ce de)oc t e'5' 'st'2 M( duc s(-) . e3in .e ',i ')2 P e+(te7te-te s( deco)e8i2 Cu Ros 7i C' don de 5un( se',(2 Ni! ,'i ,u)t c' o ic9nd! )'c(t )' +u (2 Se '. o.ie de inte 4onF ? A)o! co,'nd'H Cu co,'nd'ntu)222 A)o! B' dH Aici P 'de)2 C'.-co,.'s )' L*0 7i ,( e7te .9n( )' t ei8eci de nodu i2 B'+( tu 5ine)e-n d 'ciJ O don( s( 4ie . e+(tit un NH #02 A3e, de scos .e cine3' din 5')t(2 C9t ti,. ' du 't '.o tu) 7e4u)ui de St't-M'Bo ! Mou e'u n-' 1ncet't s(-7i su4)e 1n .u,n2 ? Deci! e sin+u ! 1nt -o 5( cu6( .neu,'tic(H ? EG'ct2 CA)i8QE ' e4ectu't c9te3' t ece i .e de'su. ' )ui! d' ' 4ost ne3oit s( se 1nto' c(2 Ho,in+"-u) s-' o.e 't! '7' 1nc9t
Ho,e <en+)2= S c's(! c(,in2 Mod')it'te de ' )oc')i8' +onio,et ic o e,isiune 'dio! . in '.o t' e' ei )' 5'8( <ho,e= <n2'2=2
1

327

Tho)ent 1) 3' +(si cu u7u in6(2 M'i . ost 3o st' )uc u i)e cu .escuitu)F ,' e' e 1nc( 4o' te '+it't(F ? V'GJ N-o s( 4ie ,'i (u c' )' duce e2 Tho)ent ' 3(8ut ')te)e 7i ,'i 7i2 W9 9i 5u8( u) inte 4onu)uiF ? Do,nu) ',i ')H Aici PC T 'ns,isiuni2 A3e6i P' isu) .e c'n')u) Si 'cus'"2 A,i ')u) Ve neui) do e7te s( 3( 3o 5e'sc( .e son')2 Pent u 5 ui'B! 5utonu) N 2 L2 ? Pic( )' 6'ncJ eGc)',( Mou e'u2 Chi' '7 '3e' ne3oie s( 7tiu ce3' ,'i ,u)te des. e to't( '4'ce e' 'st'2 Ridic( ece.to u)F ? A)o! Phi)i..eH S')ut! 'ici Be t 'nd2 ? Nu! nici un se,n de 3i'6(2 Kn 4ond e no ,')! d'c(-i 5(+'t )' +'u (/! nuH ? Ah! c ed c( toc,'i ', e.e 't unu) din ce)e dou( d' u i .e c' e ni )e-'i t i,is2 Ne . e+(ti, s(-) cu)e+e,2 ? Nu! unu) sin+u 2 P 'de)! c' e! disc et! ie7ise .e co ido ! cioc(ni i,edi't ce 5ecu) o7u '4)'t de'su. ' u7ii ',i ')u)ui <Int ' e' inte 8is(= se stinse2 Ki (s.unse un ,o ,(it 7i! c9nd int (! '5i' 17i st(.9ni o eGc)','6ie de ui,i eF coc9 B't 1n 4oto)iu! cu u,e ii c(8u6i! Mou e'u .( e' c( 1,5(t 9nise cu 8ece 'ni2 Cu un +est 3'+! 1i 4(cu se,n s( i' )oc2 ? Sunte, 1n 'h't .9n(-n +9t222 P 'de) 1nce c( s( +)u,e'sc(F ? Cu, 8ice' . ietenu) nost uF totu) e s( nu 4'ce, 3')u iJ ? Oh! te o+! 8(u nu-i ,o,entu)J Ntii! su5,' inu) .e c' e i', de.us .e cei doi n'7.' )ii! ei 5ine! su5,' inu) 'ce)' e CCo,,'nd'nt HouotE2 ? I' te uit(J Nou) nost u su5,' in de s')3' eJ Ce) c' e 4'ce tu u) ')i'6i)o ! do' -do' ne-o co,'nd' ce3' 'se,(n(to c' s() .ute, ',o ti8' .e (st'H Vedet' te)e3i8iuni)o J
1

Cont'ct . in s'te)it! .e ,i69nd st'5i)i e' unei )e+(tu i te)e4onice cu n'3e)e ,i)it' e 1n o ice .unct 'J +)o5u)ui s-' '4)' e)e <n2'2=2 2 1n i,e siune . o4und( <n2'2=2

328

? Uite c(! 1n )ocu) tu neu)ui . o.'+'ndistic! CCo,,'nd'nt HouotE ' . i,it o ,isiune s.eci')(2 Ve neui) n-' 3 ut s(-,i s.un( ni,ic ,'i ,u)t! d' ,isiune' s-' 1nchei't 7i ' 4i t e5uit s( de' se,ne de 3i'6( de 'cu, dou(-t ei o e .e .u6in2 L' Co,'nd',entu) 4o 6e)o st 'te+ice sunt cu to6ii 4o' te 1n+ iBo '6i! 1n 4 unte cu Ve neui)2 P 'de) .()iF ? Du,ne8eu)eJ Kn c'8u) (st' ti.u) din 5( cu6(222 ? S-' .ute' s( 4ie unicu) su. '3ie6uito 2 A7' e2 ? S( 4i .ie it CHouotEH Pune, i,edi't 1n ,i7c' e un .)'n de c(ut' e222 ? Nici 3o 5(2 O dine)e sunt c'te+o iceF inte 8is( o ice 'c6iune! inte 8is( '. o.ie e' de 8on( 1n'inte de ecu.e ' e' n'u4 '+i'tu)ui2 U ,' e' 3' de.inde de ce ne s.une e)! s'u! ,'i eG'ct! de ce 3' s.une )' P' is2 Ve neui) '7te'.t( de u +en6( '.o tu) )ui2 ? Nu-i nici o . o5)e,(2 Tho)ent u ,e'8( s( deco)e8e222 Ne4u) St'tu)ui-M'Bo 17i consu)t( ce'su)F ? 222 EG'ct 1n dou(s. e8ece ,inute2 O s(-i222 ? A7te'.t(! ,'i e ce3'2 Adine'o i ,i-'i s.us c(! su 3o)9nd 5( cu6'! He 3Q ' o5se 3't c( o,u) din e' st 9n+e' )' .ie.t un soi de .'chet! o )(di6(222 ? EG'ct2 ? Ei 5ine! nu 7tiu ce con6ine! d' '7 Bu ' c(! 1n ,o,entu) 1n c' e i-', se,n')'t 'cest det')iu! 'co)o! 1n Rue RoM')e! Ve neui) ' s( it .9n( 1n t'3'n2 Ki co,unici )ui Tho)ent c' i,edi't ce i' )e+(tu ( cu ',icu) s(u s(-) 1nt e5e d'c( 'duce o 4)o' e nou(2 ? Ce ,'i e 7i co,edi' 'st'H ? S( ,( 5't( Du,ne8eu d'c( 7tiu! 1ns( 1n c'8u) unui (s.uns '4i ,'ti3! ti.u) din 5' c( 7i .'chetu) )ui de3in ,'i . e6io7i dec9t tot 'u u) B(ncii F 'n6ei2 ? I' te uit(J S( 4i '3ut d e.t'te cei t ei +(in' i 'i no7t i c' e '696( echi.'Bu)H ? Nu-i 3o 5' de 5'niJ Ve neui) ,i-' 3o 5it de so' t' )u,ii2 Bun! nu ,'i .ie de ti,.u) 7i! 1nd't( ce ti.u) 'Bun+e )' 5o d! inst')e'8(-) 1n c'5in' .ent u o's.e6i de se',( c' e-i ')(tu i de c'5in' ,e'@ cu c9t o s( 4ie ,'i .u6in 3(8ut! cu 't9t 3' 4i ,'i 5ine2
329

? I' s.une-,i! ',i ')e! n-o 4i cu,3' 4'i,o's' M'sc( de Fie H ? B' chi' ,'i ce3'! d'c( ', 1n6e)es 5ine din .u6inu) .e c' e Phi)i..e Ve neui) ,i )-' s.us2 Kn ti,. ce P 'de) se 1nd e.t' s. e u7(! Mou e'u 1) o. i@ ? Cou)'n+es s( 4ie +'t' s(-) t 'ns.o te )' L'ndi3isi'u cu un ACM2 H'i! eGecut' e'2 T T T Lu9nd cuno7tin6( de '.o tu) e)ico.te u)ui! A'Do7niDo3 t 9nti un 4o ,id'5i) .u,n 1n ,'s(F ? P o5e)e sunt ne+'ti3e! '7'-iH E tot 't9t' 'dio'cti3it'te 1n '.( c9t 1n .i7'tu) ,euJ Din 3in' du,it')e ', .ie dut o o (J Cu co'd' 1nt e .icio' e! A u.sDi se + (5i s( schi,5e su5iectu)F ? U)ti,e)e i,'+ini . i,ite de )' s'te)it sunt ,'i c)' e! to3' (7e ',i ')2 I't(-)e! 1,. eun( cu '.o tu) 'd' 2 Puse c)i7ee)e .e 5i ou2 ? Aici sunt ',e ic'nii c' e se ,en6in 1n '4' ' secto u)ui2 A3ionu) c' e ' t 'ns,is ,es'Bu) ' e3enit )' 5'8(! 1n 'e nu ,'i 'u dec9t un '.' 't de o5se 3'6ie 7i dou( de 39n(to' e .ent u . otec6ie2 Kn schi,5! )' sud! )uc u i)e st'u ')t4e)222 C(.it'nu) de 'n+u) I indic( .' te' de Bos ' unei' din 4oto+ '4iiF ? A7ti'-s 4 'nce8ii2 P9n( ,'i 'dine'o i 'u st't cu,in6i 1n 5'nc' )o ! d' deod't( .o t'3ionu) )o ' .o nit cu to't( 3ite8' s. e no d! di ect c(t e C&o t7DiEJ A'Do7niDo3 se st 9,5(F ? A3e' d e.t'te ',i ')u) Vo no3 s( 4ie 5(nuito ! d' ni,ic din to'te 'ste' nu ne s.une unde-i su5,' inu) )o 2 Ace)' des. e c' e ,i-'i 3o 5it2 ? Ne 3' 4i 4o' te + eu! to3' (7e ',i ')! s(-) e.e (, de )' ,' e dist'n6(F este eGt e, de si)en6ios2 Kn schi,5222 Un )ic( de ,')i6ie 1i '.( u 1n ochiF ? 222 CDe &'u))eE ' t i,is un e)ico.te eG'ct 1n 'cee'7i di ec6ie2 A7' cu, 3( s.unF chi' 1ns. e C&o t7DiE! de-6i 3ine s( c e8i c( 4 'nce8ii cunosc cu . eci8ie )ocu) 1n c' e se '4)(2 E)ico.te u) e un ,ode) nou! se de.)'se'8( cu o sut( 7'i8eci de
330

nodu i 7i 85o' ( )' ')titudine Bo's(2 A sc(.'t de 'd' u i)e no'st e! d' nu 7i de s'te)it2 Sunt si+u c( ' e 1nt9)ni e cu CCo,,'nd'nt HouotE2 A'Do7niDo3 s( i c' ' sF ? Pe to6i d 'ciiJ D'c( i.ote8' du,it')e se 'de3e e7te222 ? Ne 3o, +(si eG'ct 1n c'8u) . e3(8ut 1n inst uc6iuni)e ',i ')u)ui Vo no32 ? V e'u dou( e)ico.te e! dou( e)ico.te e ,' i de )u.t(J S( .o ne'sc( i,edi't .e u ,e)e )uiJ ? Au 7i deco)'t! to3' (7e ',i ')2 ? Fo' te 5ine2 K) .ot inte ce.t'H ? T'n+ent! d' 3o i85uti2 A'Do7niDo3 se '.uc( s(-7i o'd( un+hi' de )' de+etu) ,' eF ? C' s( int e 1n cont'ct cu su5,' inu)! 4 'nce8u) 3' 4i o5)i+'t s( 4und' ise'sc( son' u) 7i s( e,it(2 Au8indu-)! CHouotE 3' ie7i )' su. '4'6(2 Nu 1ns( 7i d'c( se si,te su. '3e+he't2 EGce.t9nd o situ'6ie de eGt e,( u +en6(222 Ah! d'c( i-', .ute' su . inde222 H'i s( co5o 9, 1n s')' de o.e '6iuni! s.use e)! idic9ndu-se2 V e'u s( u ,( esc 1nde'. o'.e des4(7u ' e' 'c6iunii2 T T T Recunosc9nd 3oce' )ui Est'5)et! Tho)ent sco'se un st i+(t de 5ucu ieF ? And Q! 'ici &e ' dJ Win-te 5ine! 5(t 9ne! sosescJ Te sco'te, din '.( 1n doi ti,.i 7i t ei ,i7c( iJ D(du s( t e'c( .e ci cuitu) inte n! c9nd 17i ',inti de u)ti,' eco,'nd' e ' )ui P 'de)F ? And Q! 7t'5ii 3o s( 7tie d'c( 'duci o 4)o' e nou(2 Rece.6ie2 ? O222 ceH Ah! d'! 1n6e)e+2 B' 5ine c( nuF ,ode) unic! u)ti,u) (cnetJ T 'ns,is i,edi't .o t'3ionu)ui! (s.unsu) )ui Est'5)et dec)'n7( o eGt 'o din' ( cu s( 'dio4onic(! din e)eu 1n e)eu! cu o 3ite8( eco d 7i o 'cu 'te6( )' 1n()6i,e' e3eni,entu)ui2 L' ,'i .u6in de cinci ,inute de )' ,es'Bu) co,unic't de Tho)ent )ui Mo e'u! ',i ')u) Ve neui) e ' deB' in4o ,'t2 Ne4u) de St'tM'Bo ') M' inei .o ni i,edi't 1n c(ut' e' P i,u)ui ,inist u2 S. e no ocu) s(u! 1) cont'ct( 1n ,'7in' c' e-) 'duce' de )'
331

'e o.o tu) din RoissM )' P' is2 Kn'inte chi' de ' 'Bun+e )' M'ti+non! M' 5ie sun' )' 3echiu) 4o t2 Co)one)u) Meunie .use ,9n' .e te)e4on 7i-) ')e t( .e D'3id B oPn! .e c' e-) +(si )' 5i ou2 Acest' int ( 4( ( 1nt9 8ie e 1n )e+(tu ( cu Pent'+onu) 7i-) 1n7tiin6( .e S'n4o d2 CNO e ' 1n )e+(tu ( .e ,'nent( cu CSiDo sDMEF ? D'6i-,i-) .e ',i ')u) B enn'n2 ? E 1n 85o 2 A deco)'t .e un CH' ie E! (s.unse Re44e son2 ? Ce-eJ ? D'2 A 6inut s(-) .i)ote8e .e son')2 ? Bine! d' ce se .et ece 'co)oH ? EH'PDeMeE ' e.e 't un e)ico.te 3enind din sud - ,'i ,u)t c' si+u ! unu) 4 'nce8 - 7i ')te dou( 3enind din estF so3ietice2 Au d u, de inte ce.t' e2 A,i ')u) ' s.us c( 3 e' s( 3'd( des. e ce-i 3o 5' )' 4'6' )ocu)ui2 ? K,i .ute6i . eci8' d'c( di ec6i' .e c' e ' )u't-o 1) 3' 4'ce s( de.(7e'sc( )i,it' c' e 3-' 4ost 4iG't(H ? Cinstit 3o 5ind! se 1nd e'.t( chi' s. e cent u) .e i,et u)ui inte 8is! c' e este 7i .unctu) de con3e +en6( ') e)ico.te e)o 2 S'n4o d e4)ect' cu to't( 3ite8'F 5( cu6' .neu,'tic( nu .ute' . o3eni dec9t de .e CCo,,'nd'nt HouotE2 E ' c)' c( e)ico.te u) .)ec'se s(-) cu)e'+( .e unu) din cei doi o4i6e i t i,i7i .e C&o t7DiE 7i c( 'cest' 'duce' cu sine in4o ,'6ii inesti,'5i)e c' 3')o' e2 Cu, '4)'se ( 1ns( so3ieticii 7i c' e )e e 'u inten6ii)eH ? Bine! 6ine6i-,( )' cu ent2 Knchi89nd te)e4onu)! S'n4o d nu-7i .utu e. i,' un 89,5etF ? M' e d e.t'te ', '3ut dese,n9ndu-) .e R'+in+ Bu)) .ent u ,isiune' 'st'2 Acu, 1ns( 7i-' .us )' 5(t'ie i8,ene)e222 .e ')e )ui! d' 7i .e ')e no'st eJ Knt -un cont'ct 'dio4onic! 4)ec( e')' e ' c'te+o ic . ohi5it(@ cu to'te 'ste'! din ,o,entu) st'5i)i ii )e+(tu ii! con3e s'6i' 1nt e Est'5)et 7i Tho)ent continu' '. o'.e 4( ( 1nt e u.e e2 Du.( o e de 1nco d' e 7i 'n+o's(! And Q si,6e' ne3oi' s( se de4u)e8e! i' &Q ' d 1i 6ine'! 3oios! isonu)F ? Hei! S4' ,(-Pi't (! e7ti +'t' s( 4ii )u't 1n c9 )i+H ? &'t'! nu,'i c( nu-,i .ot ,i7c' de+ete)e2
332

? De8,o 6e7te-)e! 5(t 9ne! de8,o 6e7te-)e c( n-', un ,'+net s( te sui .9n( )' ,ine2 ? E 5'+'Bu) (st' c' e-i + eu2 ? Ah d'! 4'i,o'se)e t')e 4)o ii2 ? Kn ,'te ie de 4)o i! o4e (-,i un'F 3ino d 'cu)ui ,'i e.edeJ R9de'u! s.une'u tot soiu) de . ostii! unu) s'3u 9nd 1nto' ce e' s' )' 3i'6(! ce)()')t 5ucu i' de '-7i +(si . ietenu) '.' ent 3iu 7i ne3(t(,'t2 De5itu) 3e 5') ') )ui And Q de3ene' tot ,'i . eci.it't! Tho)ent 1) intui' )' c'.(tu) .ute i)o ! 4i8ic 7i .sihic2 A5'ndon9nd tonu) +)u,e6! 'nun6( cu +)'s ,onoco dF ? Cont'ct 3i8u')2 Kn t ei ,inute 1nce.e, c'5)' e'2 L' co,en8i)e CH' ie E-u)ui! B enn'n nu ,'i .ute' de .)(ce eF '3e' s( de' n's 1n n's cu so3ieticii 7i 1nc( .e un '3ion '.' 6in9nd )ui M' ine Co .s! cee' ce nu )i se 1nt9,.)' . e' des o4i6e i)o su.e io i din US N'3M2 Nu 1nt9,.in'se nici o + eut'te s(-) con3in+( .e )ocotenent-co)one)u) >i))ou+h5M s( i-) C1,. u,uteE2 ? Nti6i s( .i)ot'6i un 'se,ene' '.' 'tH Atunci! nici o . o5)e,(! do,nu)e ',i ')2 A6i s')3't ,u)t . e' ,u)6i din 5(ie6ii no7t i 1n Vietn', c' M' ines s( 3( .o')( e4u8' ce3'2 Lu'6i-) chi' .e ') ,eu2 Toc,'i i s-' 4(cut .)inu)2 V9ntu) se ,'i do,o)ise! d' ,' e' (,9ne' '+it't(2 No ii se 5u)uce'u! 'co.e ind 7i u)ti,e)e .etice de ce ')5'st u2 V(8duhu) e ' 1nc( c't de e)ect icit'te! se . e+(te' o nou( 4u tun(2 L' 7'i8eci de .icio' e de'su. ' 3')u i)o ! 1nd e.t9nduse cu 3ite8( de inte ce.t' e s. e e)ico.te u) 4 'nce8! B enn'n 1) 'scu)t' .e cont o)o u) de 85o de .e CH'PDeMeE in4o ,9ndu-) 1n )e+(tu ( cu e3o)u6i' situ'6ieiF ? Ce)e dou( C3enti)'to' eE ')e o7ii)o sunt )' cincis. e8ece ,i)e de 4 'nce82 V( '4)'6i 1n .o8i6ie 5un( de cont'ct2 Ah! unu) din o7ii 4'ce .unct 4iG222 E 'u e)ico.te e ,' i! c9nt( ind 4iec' e cincis. e8ece tone cu 1nc( c(tu ' co,.)et(! dot'te cu un tun! )'ns'to' e de 'chete! o to .i)( cu con de c(ut' e 7i un so4istic't echi.',ent de 'scu)t' e2 Kn e.e to iu) NATO 4i+u 'u su5 denu,i e' codi4ic't( de CHe)iGE2 Cu, e)ico.te u) 4 'nce8 .e c' e-) u ,( e'u int 'se 1n c9,.u) )o 3i8u')! unu) dint e e)e se i,o5i)i8( 1n 'e cu s.e 'n6' c(!
333

.o'te! 3' detect' Cco,.)ice)eE! 'dic( su5,' inu) '4)'t! .osi5i)! . in '. o.ie e2 Son' u) co5o 1 . in t '.' deschis( 7i se cu4und( 1n 3')u i2 Du.( c9te3' c)i.e! o.e 'to u) '.o t( co,'nd'ntu)ui de 5o dF ? Nici ce) ,'i ,ic se,n')! to3' (7e )ocotenent! d' 'ud ce3' c' o 5(t'ie de to5( c' e c e7te 1n intensit'te2 E c' un tunet su5 '.( 7i 'nihi)e'8( to'te ce)e)')te sunete2 ? Kn c'8u) (st'! & i7'! )'s-o 5')t( 7i sco'te6i d (cii)e din '.(2 D'c( e . in 8on(! 4 'n6u8u) o s( ne duc( d e.t )' e)2 Destin't 't'cu)ui )' so) ') t u.e)o ! CH' ie E-u) nu '3e' 'd' 2 &hid't 1n continu' e de CH'PDeMeE! B enn'n 8( i! 1n s49 7it! NH #0-u) c' e u ,' o di ec6ie '. o'.e .e .endicu)' ( .e ' s' 7i se '. o.ie de e) 5(t9nd din ' i.i! se,n . ietenesc .e c' e Tho)ent 1) inte . et( c' 't' e! 1nt e59ndu-se totod't( ce ,'i 3 e' 7i 'cest nou 3enit2 A5i' 1n 'ce) ,o,ent! B enn'n e.e ( ce)e dou( e)ico.te e so3ietice! 1n st9n+' )ui2 Desc iind o )' +( cu 5(! t ecu . in 4'6' )o c' o s(+e't( 7i se .)'s( 1n s.'te)e 4 'nce8u)ui! u7o )'te ')2 Mes'Bu) 'd es't so3ietici)o e ' )i,.edeF Aten6ie! to3' i7ci! e su5 . otec6i' ,e'J Locotenentu) B'no3! co,'nd'ntu) .'t u)ei! nu se '7te.t'se c9tu7i de .u6in s( 3'd( '.( 9nd un '3ion ',e ic'n2 Chi' 7i 4( ( e)! ,isiune' e ' destu) de co,.)ic't(F inte ce.t' e' e)ico.te u)ui 4 'nce8 7i c(ut' e' unui su5,' in c' e! d'c( se '. o.i' de un 'nu,it .unct ')e c( ui coo don'te )e . i,ise! t e5ui' so,'t s( se 1nde.( te8e! 4o)osindu-se + en'de de ,'ne3 ( 7i 't'c't 1n c'8u) 1n c' e nu s-' su.une2 Nici o c)i.( 1ns( nu 4usese 3o 5' de '3io'ne ',e ic'ne2 Du.( s.use)e c(.it'nu)ui de 'n+u) I c' e-) inst uise <7i .e c' e nu-) cuno7te' nici du.( t't-su! nici du.( ,(-s'=! 'ceste'! )' 4e) c' 7i n'3e)e de su. '4'6(! se ,en6ine'u 1n ,od de)i5e 't 1n '4' ' 8onei es.ecti3e2 B'no3 e ' un t9n( .i)ot! .'sion't de ,ese ie! 5ine not't de 7e4i! i e. o7'5i) din .unct de 3ede e .o)itic2 Se . e+(te' s( int e 1n .' tid! de7i! du.( st'+iu) din A4+'nist'n 1nce.use s(-7i .un( 'nu,ite 1nt e5( i2 Se ,u)6u,e' s( eGecute o dine)e 7i '3e' destu)( ,inte c' s( nu se dest(inuie ni,(nui2 C'8u) de 4'6(! 1ns(! nu 4usese . e3(8ut 1n nici un 4e)2 Reduse tu '6i' oto u)ui! 1ncetinind 7i che,( CVo)+o+ 'du)E .ent u un su.)i,ent de
334

inst uc6iuni2 Le+(tu ' e ' 1ns( . o'st(! cu .' '8i6i 7i 4edin+u i! nu i85ute' s( 1n6e)e'+( ni,ic2 B usc 7i NH #0 eduse 3ite8'@ B enn'n nu-) ,'i .ute' u ,( i dec9t cu . e6u) unui consu, 4o' te ,' e de c' 5u 'nt 7i 'tunci 1nce.u s( se ote'sc( de'su. ' )ui! 1nce c9nd s( desco.e e ,oti3u) 'cestei ,'ne3 e2 Deod't(! .e c e'st' unui 3')! 8( i 5( cu6' .neu,'tic(2 O .ie du din 3ede e '. o'.e i,edi't! c' so e+(se'sc( .este c9te3' c)i.e2 Deci! 'st' e '2 Acu,! NH #0 se +(se' )' 3e tic')' ,icu6ei ',5' c'6iuni2 B enn'n 3(8u cu, se deschide u7' )ui )'te ')( 7i se . e+(te7te c'5)' e'2 L' co,en8i! Tho)ent )u.t' din (s.ute i s( ,en6in( '.' 'tu) )' o ')titudine const'nt(! o.e '6iune di4ici)( din . icin' tu 5u)en6e)o 2 De t ei o i )' 9nd! C' don se c(8ni s( .)'se8e 1n 5' c( h' n'7',entu) 4iG't )' c'.(tu) c'5)u)ui 7i de 4iec' e d't( 3')u i)e 1i 8(d( nici ( st (d'nii)e2 E ' c' o Bo'c(! o Bo'c( sinist (! '39nd d e.t ,i8( 3i'6' unui o,2 L' ' .'t ' 1nce c' e! Est'5)et eu7i s( '.uce h' n'7',entu)! d' de+ete)e s')e ',o 6ite nu i85uti ( s(-) e6in( 'tunci c9nd un nou 3') 1,.inse 5( cu6'2 Kn ciud' .' '8i6i)o . o3oc'6i de 4u tun' +est'nt(! A u.sDi eu7i s( des)u7e'sc( 1nt e5' e' .e c' e i-o .une B'no3 7i u )( 1n ,ic o4onF ? Inte .une6i-3( 7i 1,.iedic'6i s')3' e' indi3idu)ui2 Du.( 'i'! s( 4ie ecu.e 't de 5(ie6ii no7t i2 Cu o ice . e6J M-'i 'u8it! cu o ice . e6J B'no3 ' unc( o . i3i e .este u,( F cei .'t u sc'4'nd i de )u.t( '7te.t'u o dinu)! '7e8'6i .e 5'nchet(2 Pe 4e6e)e )o nu se .ute' citi ni,ic2 Od't( u c't )' 5o d ce) din 5( cu6(! ,isiune' )o se 1nchei'2 B'no3 int (! 1n )e+(tu ( cu ce)()')t e)ico.te F ? L-'i 'u8it .e c(. 'n+"H Ac6ion(,J Eu 3in .e )' d e'.t'! tu! .e )' st9n+'2 Du.( o nou( 7i in4 uctuo's( tent'ti3(! Tho)ent 17i .ie du (5d' e'F ? A7'! n-o sco'te, )' c'.(t2 A,( 9tu) e co,.)et s)eit2 Ros! i' co,en8i)e2 Co5o du.( e)2
1

Kn B' +on! c(.it'n 'n+u)222 <n2'2=2

335

P( (sindu-7i )ocu)! t ecu 1n co,.' ti,entu) din s.'te2 ? T '+e c'5)u) sus! o don( e)2 Schi,5(, ,etod'2 C' don se eGecut(! d' ! 3(89ndu-7i 7e4u) c(-7i .une h' n'7',entu)! . otest(F ? Cu st'tu ' 7i + eut'te' du,ne'3o'st (! c(.it'ne! d'c( nu ni,e i6i chi' 1n 5( cu6(! o d'6i cu 4undu-n susJ ? Toc,'i de 'i' 'i s( ,( )'7i 1n ,' e! eG'ct )9n+( e'2 V(d eu cu, ,( descu cJ Se '7e8( .e ,' +ine' de Bos ' u7ii! cu .icio' e)e s.9n8u 9nd 7i ,9ini)e 1nc)e7t'te .e c'5)u2 Kn'inte de '-7i d' d u,u)! ' unc( o . i3i e ci cu)' (F 'ido,' uno .(s( i de . 'd(! ce)e dou( CHe)iGE-u i con3e +e'u s. e e)2 Co)i8iune' .( e' ine3it'5i)( 7i Ros ,'ne3 (! inde.( t9ndu-se2 ? Ce ,'i e 7i t9,.eni' 'st'J Vi 9nd .e o ' i.( c' s( se '. o.ie de NH #0! B enn'n 1i 3(8u .e so3ietici2 Kn c'd u) u7ii! doi sc'4'nd i 1n costu,e ne+ e se . e+(te'u s( .)onBe8e2 Dint -o c)i.i e! 17i d(du se',' des. e cei 3o 5'F ? Ah! neno oci6ii! se . e+(tesc s(-) (.e'sc( .e frenc(ieJ A.uc( ,'net' de o ient' e ' eBecto' e)o de +'8e ce se +(se' 1n st9n+' )ui 7i o t 'se! . o+ esi3 s. e e)! '.oi e'Bust( e+i,u) ,oto u)ui! ,'ne3 9nd totod't( ,'n7' 7i .')onie u)2 P int -o ,'+ist ')( +)is'd(! CH' ie E-u) de.(7i e)ico.te u) 4 'nce8 7i se i,o5)i)i8( 1n 4'6' )ui! . oteB9ndu-) c' un ,ete e8 7i 1n4 unt9ndui .e so3ietici! c' e se 3(8u ( ne3oi6i s( 3i e8e 5 ut') c' s( e3ite co)i8iune'2 I85ucnind 1nt -un s()5'tec hohot de 9s! B enn'n '+it( 5 '6u) 1n di ec6i' )ui Ros! c' e idic( de+etu) + os 1n se,n c( ' 1n6e)es 7i e'duse )' iu6e')( e)ico.te u) de'su. ' 5( cu6ei2 Tho)ent s( i 7i 1n74'c( 'nco ' .)utito' e2 ? P e' ,u)t ti,. nu .ot (,9ne 1n st'6ion' e! 17i s.use B enn'n2 Mi se duce tot c' 5u 'ntu)2 E)ico.te e)e so3ietice e3ene'u 7i cont '',i ')u) o5se 3( c( ce) de ') doi)e' - 4( ( sc'4'nd i - 1nd e.t'se tunu) s. e e)2 ? Sunt ne5uniJ D'c( t '+e! i.oste8 - 7i +'t' un nou (85oi ,ondi')J M9n' i se c is.( .e ,'n7(2 CH' ie E-u) nu se c)inte' din )oc! d' consu,' dou( sute de )i3 e de De osen .e ,inut2
336

Kn ,o,entu) 1n c' e se . e+(te' s( o done deschide e' 4ocu)ui! 1ndoi')' .use st(.9ni e .e B'no32 C(. 'n+u) de .e CVo)+o+ 'dE s.usese! ce-i d e.t! Ccu o ice . e6E! d' ni,ic ,'i ,u)t2 Ce te 4'ci 1ns( c9nd e7ti 1nt -o 'se,en' 1ncu c(tu (222 Nu7i .ute' des. inde . i3i e' de )' ste'u'! ,' e 7i ')5(! 3o.sit( .e 4use)'Bu) '3ionu)ui s. e c' e e ' '6intit tunu) s(i2 E,5)e,' St'te)o Unite! si,5o) ') 4o ,id'5i)ei )o 4o 6e2 D' d'c( '.' 'tu) 'cest'! c' e .( e' s(-) . o3o'ce! e ' do' o c'.c'n(H Indecis! '.(s( .e t'st' co es.un8(to' e 4 ec3en6ei .o t'3ionu)ui222 ? Voi! c' e '3e6i .osi5i)it'te'! ,u+i B enn'n! 'd es9ndu-se ce)o de .e CH'PDeMeE! cont'ct'6i-) .e )un+i,e' de und( inte n'6ion')( .e 7e4u) c'.so,'ni)o (sto ' 7i eG.)ic'6i-i c( 1,.u6ite)e )ui de C3enti)'to' eE ne 1,.iedic( s( s')3(, un '3i'to ',e ic'n2 Re6ine6iF ',e ic'nJ O t o,5one')( 1n .)us! ce ,'i conte'8(J Tho)ent! c' e eu7ise s( se u ce 1n 5( cu6(! 1) 'But' .e Est'5)et s( se h' n'7e8e2 ? Knt9i! te idic(, .e tine2 ? Ni tuH ? Nu-6i 4( + iBi! ,( descu c2 ? Le'+( 5ine c'set'F e ,'i . e6io's( dec9t ,ine2 Tho)ent idic( . i3i e'F 1n 3(8duh! CH' ie E-u) 7i CHe)iGE-u i)e .( e'u c( se uit( . ecu, c9ine)e 7i .isic'! 1n tunetu) 'su 8ito ') ,oto' e)o 2 Li3id )' 4'6(! A u.sDi se 1nto' se s. e A'Do7niDo3F ? Indi3idu) din 5( cu6' .neu,'tic( e222 ? A,e ic'n! co,.)et(! +)'ci')! ',i ')u)2 I't( 7i eG.)ic'6i' . e8en6ei CH' ie E-u)ui 1n 8on(2 K6i d'i se',' ce s-' 4i 1nt9,.)'t d'c( te )(s', de c'.u) du,it')eH ? Bine! d' e)ico.te u) e 4 'nce8! 1nce c( A u.sDi s(-7iF .)ede8e c'u8'2 ? Ni ce d'c(H Sunt ')i'6i! e no ,') s( se 'Bute2 ? D' d'c( ne-'u ,in6itH ? Uite ce-i! d'c( ,(tu7' '3e' un c222 e ' ,inist u de (85oiJ 85ie ( A'Do7niDo3! o7u de 4u ie2 S( ecu +e, )' 4o 6( 1,.ot i3' uno ' c' e ' 4i 3 ut s( .(t und( .e C&o t7DiE! cu 'st' sunt de 'co dJ D' nu 7i 1,.ot i3' unui e)ico.te ! .e 5'8' unei si,.)e
337

su.o8i6ii2 Nu 6ineJ M'i ')es 4( ( un ,es'B . e')'5i) s'u ' unui o din sc is2 F( 5ine 7i .oto)e7te-6i i,edi't o',eniiJ Ki 1nto' se s.'te)e 7i se )(s( '5so 5it de ,'s' de n'3i+'6ie2 Kn s.'te)e CH' ie E-u)ui! c' e-i 5' ' 1n continu' e t ece e'! B'no3 1) .ute' 3ede' .e Est'5)et cu, 1nce.e s( se 1n')6e! '+(6't de c'5)u2 Pic(tu i ,' i de sudo' e 5 o5one'u 4 unte' so3ieticu)ui2 S( t '+(H S( nu t '+(H L' dist'n6' 'st' .ute' .u)3e i8' '3ionu) dint -o sin+u ( 'chet(! i' cu ' dou' - d'c( tot int 'se 1n ho ( - 7i e)ico.te u)2 L' . i,' s' ce e e de o dine su.)i,ent' e! +)'su) unui 'dist de .e CVo)+o+ 'dE con4i ,'se ece.6i'! d' 't9t' tot2 Acu,! . i,ind cont 'o dinu)! sco'se un o4t't de u7u ' e - 3ene' de de.' teJ - 7i se + (5i s(-i co,unice coechi.ie u)uiF ? Re)u(, c(ut' e' 5)este,'tu)ui ()ui' de su5,' in-4'nto,(2 O5u (, .' ')e)! 8ece ,ii ,et i dist'n6(2 Mo)e8 son' u)2 U7u ' e'-i e ' 't9t de ,' e! 1nc9t do' su5con7tientu) conse 3( i,'+ine' n'u4 '+i'tu)ui u c9nd 7i 6in9nd st 9ns )' .ie.t o cutie ,et')ic(F ciud't .ent u un .i)ot! c' e ' 4(cut o ',e i8' e 4o 6't(! c( nu s-' de5' 's't de ce3' 't9t de 3o)u,inos2 Kn c(7ti! un +)'s nedu,e itF ? Ce d 'cuV se .et ece su5 '.(H M'i 'dine'o i 'u8e', un t en-eG. es! 'cu, .' c(-i o '3')'n7(J

338

CAPITOLUL XXIII
Tho)ent 4usese idic't! )' 9ndu) )ui 7i! 4( ( s( ,'i 8(5o3e'sc(! e)ico.te u) 17i )u( 85o u)2 Kn u7' (,'s( deschis(! B enn'n 8( i o si)uet( c' e '+it' 5 '6u) 1n se,n de ,u)6u,i e2 Totu) e '! deci! 1n o dine2 Aduse eBecto' e)e )' .o8i6i' )o de c o'8ie ( 7i se 1nde.( t(! Bu5i)9ndF ? & o8'3 i-', t 's 1n .ie.t .e usn'ciJ Knt e5't! CH'PDeMeE 1i indic' di ec6i' de u ,'t c' s( 'Bun+( )' CSiDo sDiE! '4)'t )' nu,'i 7'i8eci 7i 7'.te de ,i)e2 O ' unc(tu ( de 5(6J Kn schi,5! c9nd se uit( )' BoB(! 1n+he6(F ? A, 4e7te)it-o cu De osenu)J Acu, o i niciod't( e de '.)ic't de3i8' )ui She))F 4iec' e .ic(tu ( conte'8(J K,.inse ,'net' de +'8e .9n( )' 4und 7i ',o s( u cu7u) .e di ec6i' .o t'3ionu)ui2 ABuns )' t ei8eci 7i dou( de ,ii de .icio' e! '39nd de'su. ' un ce st ()ucito ! ed es( '.' 'tu)! eduse tu '6i' ,oto u)ui )' ')enti 7i 1nce.u s( co5o' e 'do.t9nd 3ite8' de C4ine6e ,'Gi,(E! ce' c' e-i .e ,ite' CH' ie E-u)ui s( o.un( o ,ini,( e8isten6( 'e u)uiF dou( sute o.t8eci de nodu i2 A3ionu) .( e' s( .)'ne8e 7i t '3e s' e' st 'tu)ui de no i s.o e' 'ce'st( i)u8ie2 C9nd ie7i din 1,.9c)e')( CSiDo sDiE se 8( e' )' o i8ont! .unct ne+ u ce se ,( e' cu e.e8iciune2 Du.( ce ,u)6u,i cont o)o u)ui de 85o de .e CH'PDeMeE! B enn'n t ecu .e 4 ec3en6' .o t'3ionu)ui2 RoBe)e e 'u! . 'ctic! )' 8e o2 ? E,e +encM .et o)"J Nu ,'i ', nici o e8e 3(2 Li5e '6i .unte' 7i '5'te6i su5 39nt2 ? Rece.6ion't! ,( con4o ,e82 &)'su) )ui Re44e son e ' c'),! d' 1n+ iBo ' e' c(.it'nu)ui s(u de .'3i)ion (85(te' 3i8i5i)2 E) 1nsu7i t (+e' cu u eche' )' sunetu) e'cto u)ui! '7' cu, un 1nd (+ostit .9nde7te d'-u) 7o.tit ') 4e,eii do ite! te,9ndu-se 1n 4iece c)i.( s(-) 'ud( o. indu-se2 Acu, .ute' distin+e ,' in' ii! 1n s')o.ete de cu)o i
1

C' 5u 'ntu) )' 8e o <en+)2= <n2'2=2

339

di4e ite! c' e de+'B'u .unte'! 1,.in+9nd ')te dou( CH' ie E s. e 'scenso ! 1n ti,. ce n'3' 3ene' )' d u,! i' e)ico.te u) CPed oE! destin't inte 3en6ii)o de s')3' e! se 1n()6'2 CHot( 9t )uc u! 5(t 9nu) Re44 se +9nde7te )' to'teE! 17i s.use B enn'n st 9n+9nd ,'n7'! cu ochii 6int( )' o+)ind' de '.unt' e@ )' BoBe e ' inuti) s( se ,'i uite! ',5e)e indic'u 8e o2 CSunt chi' .e 'G(222E U)ti,e)e secunde222 7i o u)ti,( o ient' e ' eBecto' e)o e+)'te )' 3e tic')( .ent u ce)e din u ,( Betu i de +'8e ')e ,oto u)ui! un ,oto c' e s-' o. it eG'ct c9nd '.' 'tu) se '4)' )' nu,'i un ,et u de .unte2 Nu de+e'5'! i se s.une' 1n Vietn',F CR'+in+ Bu))-4( -de-,o' teE2 Ro6i)e 'tinse ( .)'n7eu)2 A3ionu) s( i 1n sus! ec(8u 7i .o ni s( u)e8e2 P e' e.ede! ,u)t . e' e.ede! i' CSiDo sDiE nu e ' dot't cu c'5)u i de sto.' e! du.( cu, nici CH' ie E nu .osed' .inten .ent u 'c o7' e2 B enn'n 5)oc( 4 9ne)e2 W97ni ( sc9ntei! ,i osu) c'uciucu)ui ' s u,.)u c' )in+'2 ? F( ( c' 5u 'nt! 9nBi e)! ,(c' nu isc s( de3in 4 i.tu (J CH' ie E-u) .' cu se Bu,(t'te din .unte 1n )inie d e'.t(! '.oi de3ie 5 usc 7i! 1n ciud' e4o tu i)o de.use de .i)ot .ent u '-) ,en6ine .e di ec6ie! se n(.usti s. e c'ste)u) cent ')2 C9nd! 1n s49 7it! se o. i! 5otu) '3ionu)ui se '4)' )' un )'t de .'),( de .e ete)e 5)ind't2 Din ni7e)e 1n c' e se e4u+i'se ( cei de .e .unte i85ucni ( 'c)','6ii2 Echi.e)e de inte 3en6ie 1nconBu ' ( inst'nt'neu '.' 'tu) cu ,'nici)e +'t' . e+(tite! ')6i ,'te)o6i 1ndes'u c')e)e su5 o6i2 B enn'n des4(cu centu ' de si+u 'n6( 7i deschise cu.o)' c' )in+ii2 >i))ou+h5M! . e8ent 7i e) .e .unte! se uit' )' e) c' )' un eGt 'te est u2 Knc9nt't! cont '',i ')u) o 4(cu .e sno5u)F ? A 4ost un 85o de-)i-ci-osJ A .iece o4 c'De"J

Lite ')F o 4e)io' ( de chec2 Cu sens 4i+u 't deF o .)(ce e! un ',u8',ent <en+)2= <n2t2=2

340

Ridic9nd . i3i e'! 1) 3(8u sus .e .unte' de co,'nd(! .e Re44e son! c' e conte,.)' scen'! d9nd din c'. 1nt -o ,'nie ( ,'i ,u)t dec9t e)oc3ent(2 ? Acu,! se +9ndi B enn'n2 S(-i '.o te8 '.id )ui S'n4o d ce)e 1nt9,.)'te@ o s(-i .)'c( 4i+u 'J T T T L(s9ndu-) .e Ros ,'i de.' te )' co,en8i! Tho)ent 7i oind de '.( d' ',u8't )' cu),e! se inst')( ')(tu i de Est'5)et2 F i+u) .( e' s( n-'i5( nici un e4ect 'su. ' )ui2 ? A, c97ti+'t! 5(t 9ne! hohoti e)! cu. in89ndu-7i . ietenu) .e du.( u,e i2 A, c97ti+'t 7i 'cu, ne 1nto' ce, 'c(sic(J Kn4o4o)it 1n .(tu ' .e c' e i-o d(duse C' don du.( ce-) 'But'se s(-7i sco't( costu,u) de sc'4'nd u! And Q 1i 89,5i )' 9ndu) s(u 7i se des. inse u7u e) din 1,5 (6i7' e2 ? A7te'.t( un .icF 3 e'u s( 3(d cu ce se ocu.( do,nii din 4'6(2 Se '. o.ie de u7' .e c' e ,ec'nicu) toc,'i se . e+(te' s-o 1nchid(! ' unc( o . i3i e 7i ,u ,u (F ? Este eG'ct de ce-,i e ' 4 ic(2 Ce)e dou( e)ico.te e so3ietice! 1n .unct 4iG! 1nce.use ( s( sonde8e ,' e'! c(ut9ndu-) .e C&o t7DiE222 .e CHouotE222 s'u ',5e)e su5,' ine2 M'i de3 e,e o i ,'i t9 8iu! 3o )oc')i8' e.'3e)e 7i 'tunci s( te 6ii nec'8u iJ Pe son')! nu ,'i .ute' 4'ce ni,ic! 1n '4' ( de ' '.o t'2 ? De 'co d! ne 1nto' ce,! ' unc( e) .este u,( 2 Kn 'cee'7i c)i.(! sco'se un st i+(tF su5 ochii )ui! ,' e' 1nce.use s( se 85uciu,e! d' nu 'ni,'t( de hu)' 4o' te )un+( ci! inc edi5i)! 1n inte io u) unui ce c cu un di',et u de c9te3' sute de ,et i! c' e-7i )( +e' '.id ci cu,4e in6'2 Ace'st( +i+'ntic( )enti)(! cu 5i8' e e4)eGe ' (,ii! '5so 5i 3')u i)e! )e '.)'ti8(! '.oi se t 'ns4o ,( 1nt -un soi de .9)nie! eGt e, de e3'8't(! 1n cent u) c( ei' '.' .( e' c( e su.t( 1n 'd9ncu i2 C e7te'! ,i7c' e' 3')u i)o se 'cce)e '! de3ene' tu 5ion' (! e ' o 1n4 ico7eto' e 5u)5o'n( de . o.o 6ii '.oc')i.tice2 Tho)ent 3eni )9n+( Est'5)et@ 1n s.'te)e )o ! C' don 17i 4(ce' se,nu) c uciiF ? Isuse! M'ic( P ecist(! S4inte222
341

Unu) din e)ico.te e)e so3ietice! . ins chi' 1n e.icent u) 4eno,enu)ui! 4u+e' t (+9nd du.( sine c'5)u) son' u)ui s,u)s de stihie@ ce)()')t! ,'i 1nde.( t't! o 1ntinde' 7i e) c9t .ute' ,'i e.ede! 4( ( s(-7i ,'i '7te.te coechi.ie u)2 Ce u) de3enise .)u,5u iu2 B usc i85ucni 4u tun'F t (snete! tunete! .oto.2 Concent 't 'su. ' co,en8i)o ! t e5uind s( 4'c( 4'6( tu 5u)en6e)o ! Ros nu 3(8use ni,ic2 Tho)ent 1) che,( .e ci cuitu) inte nF ? A5'te-te cu dou(8eci de + 'de )' d e'.t'2 S-o 7te +e, de 'ici c9t ,'i e.edeJ Knto c9nd s.'te)e c't'c)is,u)ui! NH #0 d(du 4 9u )i5e 1nt e+ii .ute i ' oto' e)o )ui2 C' don 1nchise u7'2 Kn'inte de ' se '7e8'! And Q ' unc( o . i3i e +9ndito' e ,( ii222 S( 4i 4ost 'ici ,9n' destinu)uiH Du.( co)i8iune' 3o)unt' . o3oc't( de S' on-Le.e [ue! e.'3e)e st 9ns 1,5uc'te ')e )ui! CA,i ') &o t7DiE 7i CCo,,'nd'nt HouotE .( e' so tite unei odihne 3e7nice .e .)'tou) isc't 1n u ,( cu c96i3' 'ni 1n ,iB)ocu) do s')ei de )' ReMDB'nes2 N'tu '! 1ns(! '3e' 7i e' un cu39nt de s.us2 O ,'s( de )'3(! do nic( de cuce i i! . o3oc'se! 1,.in+9nd 1n sco' 6' su5,' in(! 'ce'st( +i+'ntic( eGc escen6(@ d' ! ne.ut9nd s(-7i des(39 7e'sc( o.e ' 7i s( 697ne'sc(! inc'ndescent(! din c 'te u) .e c' e-) 4o 'se! ,'+n' s-' cu,in6it! s-' '.)'ti8't 7i! (cindu-se! s-' cont 'ct't2 A 4ost! c' s( 8ice, '7'! o e u.6ie 't't(2 I't( 1ns( c(! 1nt -o 5un( 8i! dis)oc't( de un' din 'ce)e C e'Bust( iE ')e sco' 6ei te est e! 7tiute do' de 3u)c'no)o+i! )'3' so)idi4ic't( ' . ins s( )unece de-' )un+u) uno st 'tu i ,'i st'5i)e! '7' cu, uneo i se )'s( 4undu) unei 49nt9ni2 A. o'.e i,.e ce.ti5i)( 1n . i,' s' 4'8(! ,i7c' e' 'ce'st' ' . o3oc't! )' 1nce.ut! do' c (.(tu i2 O succesiune de noi 8+udui i ' 'cce)e 't . ocesu) 7i . ec' u) echi)i5 u eGistent de c96i3' 'ni ' 4ost! 5 ut')! u.t2 Knt9,.)' e' ' 3 ut c' 'ce'st( u.e e s( se . oduc( eG'ct du.( ce Est'5)et 7i Tho)ent 'u 4ost sui6i )' 5o du) e)ico.te u)ui2 Ne'7te.t't' . (5u7i e ' '4ect't! 1n . i,u) 9nd! cent u) .)'tou)ui! c' e s-' scu s c' o c)e.sid (! 'nt en9nd du.( sine! 1nt -o 3e ti+ino's( c(de e! estu i)e ce)o dou( su5,' ine 7i 'co.e indu-)e cu ,i)io'ne de ,et i cu5i de oc( s4( 9,'t(2 M' e' s-' n(.ustit 1n h(u) 'st4e) c e't! d9nd n'7te e 5u)5o'nei2
342

Seis,u) . o. iu-8is ' du 't eGt e, de .u6in2 Oce'nu) .use o dine 1n h'osu) c e't 7i! )' su. '4'6(! hu)' 17i eint ( 1n d e.tu i2 Fi e7te! se,ne)e . ecu so' e ')e 4eno,enu)ui n-'u t ecut neo5se 3'te .ent u s'3'n6iF de ',5e)e .( 6i ')e At)'nticu)ui! seis,o+ '4e)e 1n e+ist 'se ( unde)e seis,ice +ene 'te de cut e,u e)e . ecu so' e2 D' ! 1nt uc9t e.icent u) )o . esu.us se situ' de.' te de 6( ,u i)e .o.u)'te! cu, nici un c'5)u su5,' in nu st (5(te' 8on' 7i cu,! de 4'.t! t e'5' 'st' nu-i . i3e' dec9t .e o',enii de 7tiin6(! 'ce7ti' schi,5' ( in4o ,'6ii)e int e ei! du.( o5icei! d' nici unu) nu socoti c( ' 4i c'8u) s( ')e te8e 'uto it(6i)e co,.etente ')e 6( ii s')e2 E 'de3( 't c( nici un 3') seis,ic nu 'Bunse s( de3'ste8e 6( ,u) sudic ') Is)'ndei2 Nu,'i und' de 7oc se . o.'+( cu '. o'.e cinci ,ii de Di)o,et i .e o ("! '.)ic9nd 3e it'5i)e )o3itu i de 5' os n'3e)o ',5e)o 4)ote2 Vio)en6' ' 4ost di4e it( 1n 4unc6ie de dist'n6( 7i un+hiu) de i85i e - d' e'c6i' s-' do3edit identic(F o4i6e ii de c' t! co,'nd'n6ii de 5'sti,ente! ',i ')ii - so3ietici s'u ',e ic'ni - 'u dec et't 1n un'ni,it'teF ? Ne-', )o3it de o e.'3(! 1n de i3( 1nt e dou( '.e2 To't( )u,e' )' .ostu i2 Ce cet'6i 4undu)2 Const't9nd 1ns( c( nu eGist( nici o s.( tu ( 1n co .u) n'3ei 7i unii 7i ')6ii s-'u e1nto s )' ocu.'6ii)e )o ini6i')e2 N'3e)e de esco t(! indi4e ent de n'6ion')it'te! 'u se,n')'t c(! de )' un 'nu,it ,o,ent! 'dio)oc'to' e)e )o e 'u s'tu 'te2 Ni de d't' 'st'! di'+nosticu) ' 4ost un'ni,F . o5'5i)! o e u.6ie su5,' in(2 Acu,! nu se ,'i 1n7e)'u2 CHe)iGE-u i)e '.unt'se ( .e CVo)+o+ 'dE2 Du.( ce 'scu)t'se '.o tu) )ui B'no3! 7oc't 7i de ce)e 3(8ute! A'Do7niDo3 eG.edie i,edi't t ei dist u+(to' e c' s( ce cete8e 8on' 7i s( 1nce ce! din nou! )oc')i8' e' )ui C&o t7DiE2 A u.sDi . o.use 4o)osi e' sc'4'nd i)o 1n c'8u) c( su5,' inu) ' 4i desco.e ii2 A,i ')u) e4u8( c'te+o icF
Cu 3ite8' sunetu)ui 1n '.(! 'dic( "!L D,^secund( s'u ;:00 D,^h2 <n2'2=2
1

343

? Nici 3o 5(J P e' .e icu)os .ent u ,o,ent2 S( ,'i '7te.t(,! ? D' d'c( ',e ic'nii 3in s( de' t9 co')e222 ? Atunci 3o, '.)ic' inst uc6iuni)e ',i ')u)ui Vo no3! 't9t 7i ni,ic ,'i ,u)tJ P i,e)e '.o' te ')e dist u+(to' e)o .use ( c'.(t o ic( o discu6iiF CFundu) nu ,'i co es.unde h( 6i)o 2 Kn nici un .unct sond'! nu indic( ,'i .u6in de .'t u sute de ,et i 'd9nci,e222E A'Do7niDo3 )(s( c'.u) 1n Bos! (,'se t(cut! '.oi d(du din u,e iF ? S( continuie! totu7i! c(ut( i)e! s.use e)! 4( ( . e' ,u)t( con3in+e e2 L' 5o du) )ui CSiDo sDME! B enn'n toc,'i 17i schi,5' 6inut'! c9nd esi,6i 7ocu)2 I,edi't! 697ni )' te)e4onF ? Ce s-' 1nt9,.)'tH P i,ind eG.)ic'6ii)e )ui Re44e son! 1nt e5(F ? A3e,! 1n continu' e! )e+(tu ' 1n 4onie cu Pent'+onu)H ? Cinci .e cinci2 ? S( 4ie in4o ,'t CNO c( ', o co,unic' e u +ent(2 Kn ,'i .u6in chi' de t ei8eci de secunde! e ' 1n cont'ct cu 7e4u) )ui2 C9nd ,en6ion( c( n'u4 '+i'tu) 6ine' 1n 5 '6e ce3' c' o )(di6(! S'n4o d sco'se o eGc)','6ie de 5ucu ieF ? D'c( ' eu7it! 1nse',n( c( ti.u) e un 'sJ O icu,! D'n! te'i descu c't ') d 'cu)ui de 5ineJ CCh' )es de &'u))eE se '4)' ,u)t . e' de.' te c' s( .e ce'.( 4eno,enu)2 Aten6i' tutu o e ' concent 't( 'su. ' e)ico.te u)ui2 Du.( un 85o di4ici) din . icin' 4u tunii! 'cest' co5o 9se .e o .unte co,.)et +o')(! eGce.t9nd echi.' de . i,i e@ N'5ou 1i . esc isese )ui M'hutF ? A)e+i nu,'i 5(ie6i c' e 7tiu s(-7i 6in( +u '! 1n6e)esH E)ico.te u) ' 4ost t 'ct't .9n( )' 'scenso u) )'te ') de )' t i5o d 7i co5o 9t 1n h'n+' u) N 2 /! +o)it 7i e)2 Sin+u u) c' e-) '7te.t' e ' Le N'5ou 2 ? P's'+e u)! .e 'ici2 Duc9ndu-7i cuti' 'scuns( su5 .(tu (! Est'5)et ' 4ost condus )' c'5in' e8e 3't( o's.e6i)o de 3'8(! ')(tu i de ce' ' ',i ')u)ui! 1n3io 't de un du7 4ie 5inte! de3o ( +ust' e' 'dus(
344

de .o.ot' 7i toc,'i is. (3e' s( se 1,5 'ce c9nd 17i 4(cu '.' i6i' Mou e'u2 ? Since 5ucu os s( 3( e3(d s(n(tos 7i te'4( 2 D' Bou)ie H Ni! cu, And Q t(ce'! ',i ')u) continu( u7o i it'tF ? Bine! 5ine! 7tiuF nu-,i .ute6i s.une ni,ic2 Pe 4ect2 Tho)ent o s( 3in( s( 3( i'2 Ve6i '3e' 'ce)'7i .i)ot c' )' 3eni eF Cou)'n+es2 A3e6i ce3' s(-,i ce e6iH Un ,es'B de t 'ns,isH ? Nu! do,nu)e ',i ')2 Mu)6u,esc2 Totu) e s( 4iu )' P' is c9t ,'i e.ede2 Mou e'u '. o5( din c'. 7i-i 1ntinse ,9n'F ? Atunci! )' e3ede e 7i222 d u, 5un2 Cu o ,i7c' e ' 5( 5iei ' (t( s. e c'set(F ? S.e c( d (ci' 'st' ,e it(222 ? A3e6i cu39ntu) ,eu de ono' e! do,nu)e ',i ')2 Du.( o i,.ec'5i)( 'te i8' e )' L'ndi3isi'u! ACM se . e+(te' s( se 'n+'Be8e .e t'Gi-P'M" c9nd tu nu) de cont o) 1i o don( )ui Cou)'n+es s( (,9n( .e )oc2 Un Ree. se 7i 1nd e.t' s. e '.' 't2 And Q ' 4ost de5' c't )' c'.(tu) .istei! unde un ,ic 5i e'cto se . e+(te' s( deco)e8e2 Kn(unt u! d(du .este Meunie ! c' e-) s')ut( cu un )'conicF ? R'.o te'8(J C9t ' du 't 85o u)! Est'5)et ' '3ut ti,. din 5e)7u+ s(-i e)'te8e 7e4u)ui s(u ce)e 1nt9,.)'te@ 'cest' )-' 'scu)t't 4( ( s(-) 1nt e u.( 7i 4( ( s(-7i ,'ni4este senti,ente)e2 Chi' 7i 'tunci c9nd ' 4ost 3o 5' de hot( 9 e' )ui S' on-Le.e [ue! chi.u) co)one)u)ui ' (,'s i,.enet '5i)2 Du.( ce Est'5)et t(cu! e) s.useF ? Me +e, di ect )' M'ti+non2 Ai s( e.e6i P i,u)ui ,inist u tot ce ,i-'i s.us! neo,i69nd nici un det')iu2 A3ionu) 'te i8( .e un te en disc et din '. o.ie e' c'.it')ei@ e ' '. o'.e .'t u di,ine'6' c9nd cei doi o4i6e i 'u 4ost int odu7i 1n 5i5)iotec' '.' t',entu)ui .e son') ') )ui M' 5 ie 2 Pe to't( du 't' eG.une ii )ui Est'5)et! P e,ie u) i3')i8( 1n i,.'si5i)it'te cu co)one)u)2 L' s49 7it! se idic(F

C')e de 'cces c' e )e'+( .iste)e de 'te i8' e cu 8one)e de st'6ion' e <n2'2=2

345

? S( e8o)3(,! ,'i 1nt9i! esen6i')u)2 Nu! nu! (,9ne6i .e sc'une2 T '3e s( 1nc(.e e' .9n( )' o ,ic( u7( 7i e3eni cu un 5( 5't 1n')t! i,.un(to ! cu o co',( ' +intie de'su. ' unei 4e6e de t i5un o,'n2 ? P esu.un c( nu-i ne3oie s( 3i-) . e8int222 Meunie 7i Est'5)et se idic'se (! ecunosc9ndu-) .e . o4eso u) &')5o de! s'3'nt ce)e5 u 1n 1nt e'+' )u,e! )'u e't ') . e,iu)ui No5e) .ent u 4i8ic(2 ? Knt9,.)' e' 4'ce s( 4i, cu,n'6i! continu( M' 5 ie 2 L-', u+'t .e Victo s( ')c(tui'sc( o echi.(! o4e ind to'te +' 'n6ii)e! c' s( eG',ine8e ce '6i 'dus2 Ki .ute6i 1nc edin6' C.ies'E! 'd(u+( e)! 'd es9ndu-se 1n s.eci') )ui And Q2 Acest'! . o4und e,o6ion't! se '.)ec( .ent u ' idic' de Bos cuti'! .e c' e o .(8ise cu 't9t' + iB( 7i o 1ntinse s'3'ntu)ui2 Acest' o . e)u(! '.' ent 4( ( e4o t2 ? Nu-,i .)'c 4 '8e)e s4o (ito' e! dec)' ( e)! cu 'ccentu) )ui c9nt(to ! 1n3()uindu-) totod't( .e Est'5)et cu o . i3i e .(t un8(to' e! d' ! c ede6i-,(! 3oi .une tot su4)etu)2 Du.( ce-) conduse .e . o4eso ! M' 5 ie e3eni )' o's.e6ii s(i2 ? K) 3oi 3ede' .e P e7edinte chi' 1n di,ine'6' 'st'2 Du,ne'3o'st (! do,nu)e co)one)! 5(nuiesc c(-i 3e6i cont'ct' .e . ietenii ',e ic'ni2 Kn cee' ce 3( . i3e7te! do,nu)e co,'nd'nt! F 'n6' 3( d'to e'8( ,u)t! d' cuno'7te6i e+u)'2 Nici eco,.ense! nici deco '6ii! ci do' uit' e'2 Kn .)us! .9n( )' noi o dine! sunte6i .us )' sec et2 And Q si,6i un +ust ',' 1n +u (F )' 4e) c' 7i Meunie ! P i,u) ,inist u nu '3usese nici un cu39nt de co,.'siune .ent u Bou)ie ! .ent u S' on-Le.e [ue 7i echi.'Bu) )ui2 Nu se .utu 1,.iedic' s( de' din u,e i 7i )(s( s(-i sc'.e! )' )i,it' inso)en6eiF ? Ast'-i ,ese i'2 Kns(! 1n ,'7in' c' e-i duce' )' 3echiu) 4o t! Est'5)et i85ucniF ? Po)itici'nu) (st' sc9 5os ' e un 5o)o3'n 1n )oc de ini,(J ? & e7e7ti! 5(t 9ne! e.)ic( do,o) co)one)u)! cu ochii ,e eu )' 7ose'2 Di,.ot i3(! M' 5 ie este un o, eGt e, de sensi5i)! d' c' e-7i inte 8ice o ice eGte io i8' e! toc,'i .ent u c( ' e o idee 4o' te 1n')t( des. e o)u) .e c' e-) Bo'c(2 A7' cu, 1)
346

cunosc! ' 7i c')cu)'t c9nd 3' .ute' 'nun6' .ie de e' )ui CCo,,'nd'nt HouotE! 6in9nd se',' de 3e siune' ce 3' t e5ui 'c edit't(! 't9t .ent u so3ietici! c9t 7i .ent u o.ini' no'st ( .u5)ic( 7i e . eocu.'t de .e 'cu, de ,(su i)e c' e u ,e'8( ' 4i )u'te 1n 3ede e' 'tenu( ii du e ii 4',i)ii)o 1ndo)i'te 7i 'Buto ( ii ce)o c' e s-' '4)' 1n ne3oie2 O',enii! 'd(u+( e) du.( o .'u8( . e)un+it(! nu t e5uie Budec'6i nu,'i 1n 4unc6ie de '.' en6e2 &)'su) 1i e ' eGt e, de 5)9nd2 And ( )(s( n'su) 1n Bos2 ? C ed c( ', s.us o ,' e t9,.enie2 ABuns )' 5i ou! Meunie 1) )(s( .e Est'5)et s( 4'c( ono u i)e unui ,ic deBun co.ios! i' e) 4o ,( nu,( u) .e c' e D'3id B oPn i-) d(duse .ent u e3entu')e '.e)u i noctu neF )' >'shin+ton e ' 'cu, unu di,ine'6'2 A,e ic'nu) idic( ece.to u) de )' . i,' sone ieF ? B oPn )' '.' 't2 Ascu)t2 ? Meunie 2 Nu do ,i6i niciod't(H ? Nu,'i 'tunci c9nd ,i-o .ot .e ,ite! cee' ce nu-i de)oc c'8u) 1n 'ceste 8i)e2 Ce se 1nt9,.)(H Od't( e)'t' e' te ,in't(! cei doi t ecu ( )' conc)u8ii)e ce se des. inde'u 7i )' 'c6iuni)e c' e t e5ui'u 1nt e. inse2 ? A 4i de do it s( ne 1nt9)ni, c9t ,'i cu 9nd cu .utin6(! . o.use B oPn2 V-'7 su+e ' s( 4'ce6i un s')t .9n( 'ici! eu ne.ut9ndu-,( de.)'s' 4( ( ' 4u ni8' un ,oti3 .)'u8i5i) di ecto u)ui ,eu2 Kn6e)e+e6i cu, st'u )uc u i)eH Kn '4' ( de 'st'! . esu.un c( '5sen6' du,ne'3o'st ( s-' e,' c' ,'i .u6in dec9t ' ,e'2 ? Din neno oci e! 1,i e 7i ,ie i,.osi5i) s( ,( ,i7cF Li5i' ' )'ns't o co)o'n( 5)ind't( 1n di ec6i' Ci'du)ui! ', 1n c9 c( o nou( '4'ce e cu )u' e de ost'teci 1n Li5'n! c' s( nu ,'i .un )' socote')( o tent'ti3( de s'5ot'B )' 5'8' no'st ( de )' Aou ou! c' e ,9ine 3' )'ns' 'chet' A i'ne *2 ? C', tot 't9te' ', 7i eu .e c'. cu A,e ic' Cent ')( 7i cu Chin'2 Kn .)us! 1nc( un c'8 .e .)'n inte n2 ? Knt -'de3( ! ne.)(cut2 D' st'6i .u6in! c ed c( ', +(sit so)u6i'F cu si+u 'n6(! Co,'ndo u) ' 4i 1nc9nt't222 ? D-'.oi euJ Sunt 'ni de 8i)e de c9nd 3ise8 s(-) cunoscJ
347

A39ndu-) .e C' son )' C's' A)5(! schi,5u i)e ' tistice dint e SUA 7i URSS sc(8use ( 1nt -'t9t! 1nc9t t 'ns4o ,'se ( 1n sinecu ( .ostu) de consi)ie cu)tu ') II ') A,5's'dei so3ietice )' >'shin+ton! teo etic 1ns( cin't cu s.o i e' )o 2 Cu to'te 'ceste'! 'ctu')u) s(u titu)' nu se te,e' s( 4ie t 's de u echi .ent u )i.s( de 'nd',entF 'de3( 't' s' 1nde)etnici e e ' ,u)t ,'i i,.o t'nt(2 P i,ind 1n cu su) du.(-',ie8ii de du,inic( o dinu) de '-) )ichid' .e LotciuD 1n ce) ,'i scu t ti,.! I3'n Pet o3ici A')iuBn9i! '5'ndon'se cu ,' e .)(ce e . oiectu) tu neu)ui t u.ei de 5')et de )' CBo)7oiE 1n St'te)e Unite! . oiect )' c' e t ude' cu o tot')( )i.s( de entu8i's,2 I't(! 1n s49 7it! o o.e '6iune de,n( de un co)one) ') A&B-u)ui! cu .e s.ecti3' unei '3'ns( i 1n c'8 de eu7it(2 T e'5' se . e8ent' su5 ce)e ,'i 4'3o '5i)e 'us.icii2 Con3oc't( i,edi't! con4o , . ocedu ii de u +en6(! . int -un ,es'B de.us )' o Ccutie .o7t')( ,o' t(E! Cc9 ti6'E in4i)t 't( )' CIA se . e8ent'se! cu .unctu')it'te! )' 1nt9)ni e' 4iG't( .e ' dou' 8i! 'dic( )uni2 Locu) 4usese 5ine ')esF un 7'ntie n'3') '.' 6in9nd unei 1nt e. inde i 1n st' e de 4')i,ent@ cu to'te 'cti3it(6i)e o. ite 7i '39nd un sin+u .'8nic ce-7i dos.e' t (sc(u) +ene os 4u ni8't de A')iuBn9i2 E ' .ent u . i,' o' ( c9nd 'cest' din u ,( se 1nt9)ne' cu s.ionu)2 Nu-) 7ti' dec9t du.( 4i7(2 I'n OVM'))eM 4usese ec ut't de . edeceso u) s(u du.( 3echi)e 7i 5une)e ,etode! 't9t de e4ic'ce 1n M' e' B it'nieF 'ce)e' de ' 'co)' dint e studen6ii uni3e sit(6i)o de . esti+iu .e 'cei' c' e! sedu7i de idei)e co,uniste! e 'u su4icient de 1n6e)e.6i c' s( nu-7i 4'c( .u5)ice con3in+e i)e2 Se)ec6ion't du.( 'cest . inci.iu! )' 1nce.ut 4( ( 7ti e' )ui! OVM'))eM 4usese 1,.ins u7u e)-u7u e) s(7i dec)' e s.ont'n do in6' de ' s)uBi c'u8'2 Du.( o .e io'd( de . o5(! o4i6e u) c' e se ocu.' de e) )-' 1nde,n't s(-7i de.un( c'ndid'tu ' )' CIA2 De )' 'd,ite e' s' 1n c'd u) A+en6iei! t9n( u) se st (duise s( de' do3'd( de 8e)! .ent u ' .ute' u c' t e.te)e ie ' hieiF eG'ct ce do e' 7i A&B-u)2 Anten' de )' >'shin+ton nu '.e)'se niciod't( )' e)@ de')t,inte i! .ent u ' decons.i ' o Cc9 ti6(E 't9t de . e6io's( e ' ne3oie de '. o5' e'
348

Cent ')ei2 Ace'st( '. o5' e 3enise! cu eco,'nd' e' eG. es( de ' se 'c6ion' '.id2 CT' e 1) 4 i+e ini,' .e Ud' nie3 s(-) 3'd( .ede.sit .e t 'ns4u+ d'c( e 1n st' e s( enun6e )' un 'se,ene' 'tu! de )' c' e .ute', s.e ' ,u)t ,'i ,u)teE! 17i s.use A')iuBn9i 3(89nd 3enind s. e e) un 5( 5't de 3 eo t ei8eci de 'ni! 1n')t! 5 unet! cu u,e i )' +i 7i 7o)du i 1n+uste! .u t9nd oche)' i cu ',( de 5'+'! costu, de cu)o' e 1nchis( 7i c '3't(2 Ti.u) c)'sic ') unui .uppie*2 Ki eG.use! succint! . o5)e,'F ? A, '5so)ut( ne3oie de 'd es' unde e dosit tic()osu)2 C9t ,'i '.id2 O.e '6iune' t e5uie s( 'i5( )oc 1n no'.te' de ,ie cu i s. e Boi2 Pu6in 1n'inte' 8o i)o ! .e )' ce'su i)e .'t u! c9nd o5ose')' 1nce.e s( se 4'c( si,6it( 7i 3i+i)en6' sc'de2 A,e ic'nu) 17i sco'se oche)' ii 7i se '.uc( s(-i )ust ui'sc(! 4o)osind 5'tist' de )' .ie.t2 ? Se .o'te! dec)' ( e) 1nt -un t9 8iu 7i 'd(u+( cu 'e u) ce) ,'i 4i esc din )u,eF un 'se,ene' t (d(to ,e it( ,o' te'2 Cu to't( eG.e ien6' s' 1n ,'te ie de ,9 7(3ii! A')iuBn9i (,'se cu +u ' c(sc't( 7i cu un senti,ent de de8+ust .ent u 'cest . i3i)e+i't ') societ(6ii c'.it')iste2 Kn 4ond! 17i s.use e)! nici o .'+u5( d'c(-) decons.i (,2 Ce3' nu-i 1n e+u)( cu 5(i'tu) (st'2 Se des.( 6i ( 4( ( s(-7i st 9n+( ,9n'F ',e ic'nu) nici nu schi6( +estu) de ' o 1ntinde 7i o,u) A&B-u)ui '3u chi' i,. esi' c( e t 't't c' un su5')te n2 Cu),e' cu),i)o J M' 6i se' '! A')iuBn9i eGu)t'F OVM'))eM 1i t 'ns,isese nu nu,'i 'd es' unde LotciuD e ' 6inut )' sec et - un ,ic o (7e) din Connecticut - d' 7i un .)'n det')i't ') )ocu)ui 7i 1,. eBu i,i)o ! . ecu, 7i indic'6ii e4e ito' e )' dis.o8iti3u) de . otec6ie2 A. o'.e . e' 4 u,os c' s( 4ie 'de3( 'tJ Dos' u) con6ine' 7i o 4o'ie ')5( de h9 tie cu 'ceste si,.)e cu3inte 5(tute )' ,'7in(F CN-o s( '3e6i 1ntotde'un' 1n ,9n( un c' eu de '7iE2 E ' un ,od de ' su5)ini' ,e itu) eGce.6ion') ') in4o ,'6iei2 Nu-i 3o 5(! t e'5' 4usese 4(cut( cu ,9n( de ,'est uJ Ni totu7i!
1

1n B' +on ',e ic'n! c'd u t9n( 7i ',5i6ios <n2'2=2

349

A')iuBn9i se si,6e' st(.9nit de un senti,ent 5i8' c' e-) 7i 4(cu s( decid( c'! de 'ici 1n'inte! OVM'))eM s( (,9n( 1n '4' ' o.e '6iuniiF CRo)u) 7i )-' Buc't! nu ,'i e ne3oie s( 7tie ni,ic 1n .)us@ 7i '7' i-', s.us . e' ,u)te2E O Bu,(t'te de o ( ,'i t9 8iu! doi 4unc6ion' i 'i A,5's'dei so3ietice! 1nso6i6i de ne3este! .o ni ( s. e un su.e ,' Det )' 5o du) unui CChe3 o)etE nou-nou62 L(s' ( ,'7in' 1n .' c'Bu) ,'+'8inu)ui 7i int ' ( du.( cu,.( (tu i2 Kn ti,.u) 'cest'! un t9n( ne+ u! tuns scu t! se '. o.ie de ,'7in(! 1nce c( ,'i ,u)te chei .9n( o +(si .e ce' .ot i3it(! deschise .o tie '! se inst')( )' 3o)'n! .o ni ,oto u) 7i de,' (2 ABuns )' c'.(tu) ')eei de 'cces! 1,5' c( dou( ,u)'t ese 7i o )u( s. e o '72 Doi '+en6i 'i CIA su. '3e+he'u! de de.' te! ,'7in'2 E ' un conse,n +ene ')! 3')'5i) .ent u to'te 'uto3ehicu)e)e c' e 1n 'ce' se' ( .( (se'u A,5's'd'2 Po ni ( i,edi't 1n u ,( i e2 ? F'c .' iu c( 'st'-i ,'7in' cu c9ntec! 1i s.use ce) de )' 3o)'n co)e+u)ui2 M'i ,u)t c' si+u c( +'+iu) e 1n .o t5'+'B2 Kn e')it'te! 1nc( din ,o,entu) .)ec( ii! A')iuBn9i se )un+ise .e 5'nchet' din s.'te ' ,'7inii 7i ie7ise din e' 1n .'t u )'5e 'tunci c9nd u c'se ( 4ete)e2 L' 4e) se st ecu ( 7i 1n h9 5uitu) C0)ds,o5i)eE .e c' e e)e 1) '5'ndon'se (2 Risc9nd o . i3i e . in .' 5 i8! 3(8u 4i)'Bu) cu, se 1nde.( te'8(2 L' ie7i e' din o '7! schi,5( din nou ,'7in'! de 'st( d't( 1nt -un d i3e-inn"2 Asi+u 9ndu-se c( ni,eni nu-) u ,( e7te! se 'n+'B( .e 'utost 'd' No d2 Du.( dou( sute de ,i)e se o. i )' o st'6ie de 5en8in(! ')(tu i de c' e e ' 7i un 5' 2 Kn ti,. ce i se 4(ce' .)inu)! d(du o 'it( .e )' P2c2! c' '.oi s( .o ne'sc( din nou )' d u,2 I,edi't! unu) din consu,'to ii de )' 5' ! 3i8i5i) chit o4onit! 17i .( (si t'5u etu) 7i se 1nd e.t( s. e 'ce)'7i )oc! . es't! .ese,ne! de 'cee'7i ne3oie2 B' ,'ni6' )u( de .e teB+he' .'h' u) +o)it 7i osti! 'd es9ndu-se unui' din c)ien6iF ? A7' e c9nd 5ei . e' ,u)t( 5e eJ E ' .'t ' o' ( c9nd se duce )' to')et(2

Cine,'to+ '4 1n 'e ,'7in( <n2'2=2

)i5e ! unde s.ect'to ii u ,( esc 4i),u) st9nd 1n

350

Be6i3'nu) 17i 4(cu '.' i6i' 7i se 1,.)etici .9n( )' c'5in' te)e4onic(2 Aco)o! 5 usc de+ i8't! co,.use un nu,( c' e-i so)icit( ,u)te ,one8iF ? E3'cu'6i i,edi't 5'8' '3'ns't(2 Ne 1nt9)ni, )' H' t4o d2 C)(di e' cunoscuse 7i 8i)e ,'i 5une! d' 1nc( ,'i e ' . e8ent'5i)(2 F(ce' .' te din 'ce)e i,o5i)e .e c' e Ccons.i '6iiE A&B-u)ui )e 1nchi i'u cu 'nu) su5 di3e se nu,e 4')se2 Co,'ndou) se eunise 1nt -un s')on cu ,o5i)' 'co.e it( de huse2 Knc(.e e' e ' cu4und't( 1n .enu,5 (! cu eGce.6i' unui ce c )u,inos c' e c(de' .e ,'s' de 5i)i' d2 A')iuBn9i de.use .e e' dos' u) 4u ni8't de OVM'))eM2 ? Vi)' e .(8it( de 7'se 5odM+u' ds! dint e c' e doi .'t u)e'8( .e ,'nent 1n Bu u) ei2 A)6i doi! se +(sesc 1nt -o ,'7in( .' c't( 1n 3ecin(t'te2 Teo etic! .' tid' e e+')( c' 4o 6e! d' 3oi sunte6i ,'i 5uni2 Cei o.t 5( 5'6i se '.)ec' ( .este dos' ! ,estec9nd cheP- in++u,2 Di,ine'6' t ecuse ( 4 ontie ' . in .uncte di4e ite 7i 1n)ocuise ( 5 e'Du i)e )o 1n,'t icu)'te 1n C'n'd' cu ,'7ini .u t9nd nu,e e)e St'te)o de .e co'st' de Est2 P i,ise ( 7i ' ,',entu)2 A')iuBn9i 1i )(s( s( studie8e docu,ente)e 'duse! '.oi )i se 'd es( din nouF ? To3' (7i! e .ent u no'.te' u ,(to' e2 Lun' '.une )' o ' dou( 7i 8ece ,inute2 O ' H ' 4ost de3'ns't(F /!;0`2 Ve6i . oced' cu ,'Gi,u, de disc e6ie 7i cu c9t ,'i .u6ine 3io)en6e222 C9nd te ,in(! u ,' ( c9te3' 1nt e5( i2 Pe tinente2 Ace7ti u7i o i+in' i din H' Do3! Aie3 s'u Lenin+ 'd se eG. i,'u 1nt -o ',e ic'n( 1,.(n't( cu eG. esii ' +otice de c' e nu s-' 4i u7in't un +' 'Bist din NeP H',.shi e o i un ne+usto ',5u)'nt din Ve ,ont2 Ce)e ,'i 5ine e)'5o 'te . oiecte sunt! uneo i! de e+)'te de ne. e3(8utF 1n d u, s. e 'e o.o t! ,'7in' )ui E D,'nn ' 4ost i85it( 1n .)in de un 'uto,o5i)ist 5e8,etic2 No4e u) ' 4ost (nit se ios! Co,'ndo u) s-' ')es do' cu c9te3' 8+9 ietu i! d' ,edicu) c)inicii de u +en6( unde 4usese dus de S')3' e 5(t 9nu) 17i .ie duse cuno7tin6' - ' insist't s(-) 6in( su5 o5se 3'6ie .9n( ' dou' 8i2 O ic9t ' . otest't 7i ' tun't c9nd 7i-'
351

3enit 1n 4i e! e8u)t'tu) ' (,'s 'ce)'7i 7i '5i' ,ie cu i ' .utut .)ec' )' NeP Zo D2 O5o u) cu CConco deE i-' ed't 5un' dis.o8i6ie2 L' 'e o.o t! e8identu) inst')'t de Meunie cu c9te3' )uni 1n u ,(! 1) '7te.t' c' s(-) duc( )' >'shin+ton2 Knt9)ni e' 4usese 4iG't( )' est'u 'ntu) 1n c' e D'3id B oPn )u' 'dese' ,'s' cu S'n4o d2 S. e ,' e' su . i8( ' )ui E D,'nn! ce) c' e )-' 1nt9,.in't ' 4ost chi' ',i ')u) 7i nu di ecto u) 'dBunct ') CIA2 ? P ietenu) nost u ,-' u+'t s(-) scu8! i' eu ', . o4it't 5ucu os de oc'8ie c' s( 3( e3(d! scu,.e co,'nd'nt2 A.oi! 1i 1ntinse ,eniu)! 'd(u+9ndF ? V( eco,'nd )'n+uste)e2 C9t 6inu ,'s'! nu '5o d' ( dec9t su5iecte 5'n')e! e6inu6i de un soi de .udo' e! d'to 't(! .o'te! neo5i7nuin6ei de ' se +(si 4'6(-n 4'6(! de ' discut' ')t4e) dec9t )' te)e4on2 Ani de-' 9ndu) 4usese ( co,.)ici! ' eo i 'd3e s' i! d' de 1nt9)nit se 1nt9)nise ( do' de dou( s'u t ei o i 7i 'st' de,u)t de )ot2 L' c'4e'! E D,'nn! se decise@ du.( ce co,.)et( in4o ,'6ii)e 4u ni8'te de Const'nt Meunie )ui D'3id B oPn! conchiseF ? Kn s49 7it! totu) e8id( 1n con6inutu) 'ce)ei 4'i,o'se c'sete@ d'c( +(si, cee' ce s.e (,! . e6u) .)(tit nu 3' 4i . e' ,' e2 Tot ce 6ine de . oiectu) Rose,' M 3' 4i co,unic't! . io it' ! + u.u)ui de )uc u 1ns( cin't cu 'cest . oiect2 Kn est! ne 3o, es.ect' 'n+'B',ente)e2 ? Nu ,-', 1ndoit nici o c)i.(2 S'n4o d '. inse o 6i+' e! t 'se un 4u, 'd9nc 7i o st i3i 1n sc u,ie (2 ? Voi so)icit' )ui Re e,M F)ush s( ,( . i,e'sc( chi' dise' (2 Nu ,'i .ot te +i3e s' ,o,entu) de.)inei in4o ,( i2 Co,'ndo u) d(du de c9te3' o i din c'.2 ? Se 1n6e)e+e! se 1n6e)e+e2 D' ce se ,'i 1nt9,.)( 1n 8on' de .escuitH ? Ai no7t i st'u deo.' te! nu 4'c ni,ic! c' s( nu t e8e'sc( 5(nuie)i2 So3ieticii continu( s( ce cete8e 8on'2 Le-' 3enit 7i su5,' inu) .ent u s')3( i2 ? N-o s( +(se'sc( ni,ic 7i 7ti, 7i de ce2 Cu, 3o e'c6ion' 1ns( 1n continu' eH M( te, te i5i) de Ud' nie32
352

? Kn cee' ce-) . i3e7te - un )ic( sc9nteie 1n ochii )ui S'n4o d - ',icu) )ui D'3id i-' . e+(tit o su . i8(2 O s( 3( s.un( des. e ce-i 3o 5'2 D'c( eu7e7te222 D' h'i s( 3o 5i, ,'i 5ine de s'3'n6ii du,ne'3o'st (J C9nd c ed c( 3o .ute' 'nun6' . i,e)e e8u)t'teH ? Oh! )u,in(6ii)e )o nu t e5uie . es'te2 Tot ce 7tiu e c( . o4eso u) &')5o de ' eu7it s( deschid( cuti' 7i c(! d9ndu-i 'ce'st( 3este . e,ie u)ui M' 5 ie ! cu,n'tu) s(u! 4 e,(t' de entu8i's,2 ? EGce)ent2 Acu, h'ide, s( t ece, )' 4)ecu7te6e! cu, )e s.une6i du,ne'3o'st (2 B oPn ,-' u+'t222 S'n4o d sco'se un c' ne6e) din 5u8un' F ? Ne 1ntine e7te! nu-i '7'H Eu4o ic! Co,'ndo u) se '.uc( s(-7i 1ndese .i.'2 T T T Dinco)o de )u,ini)e 5u)e3' du)ui st(.9ne' 1ntune icu)2 Nici o '8( nu 4i)t ' . in B')u8e)e)e 3i)e)o 1,. eB,uite de .e)u8e 'd,i '5i) 1nt e6inute 7i . es( 'te cu tu4e de t 'nd'4i i2 Kn 'cest c' tie e8e 3't o',eni)o cu st' e! ni,ic nu tu)5u ' )ini7te' dens( ' no.6ii2 S'int-Mu doch e ' enu,it .ent u c'),u) c' e do,ne' 'ici222 i' i,.o8ite)e e 'u ,'i ,ici 1n Connecticut dec9t 1n st'tu) NeP Zo D2 Un' din 3i)e! o' ecu, i8o)'t( de ce)e)')te .e idic(tu ' de .(,9nt .e c' e 4usese 1n()6't(! se distin+e' . in 3i6' de 3ie s()5'tic( ce-i n(.(dise 8idu i)e 7i . in tot')' '5sen6( ' 4)o i)o de .e .e)u8(! )oc neted c' 1n .'),(2 P't u steB' i 5(t 9ni! 'co.e i6i de ,u7chi! o 1nconBu 'u )' o dist'n6( es.ect'5i)(! con4e indu-i 7i denu,i e' de Fou O'Ds2 Vi 9nd 5 ut') 1n inte sec6ie! o CL'nci'E dec'.ot'5i)( se o. i chi' 1n ,iB)ocu) ei! sc 97nind din 4 9ne@ +)'su) 4u ios ') conduc(to u)ui s.' se t(ce e'F ? C' (-te d 'cu)ui! .' '7ut( 1,.u6it(J A839 )it( din ,'7in(! o o7co3'n( 1n')t(! 1nt -o 5)u8( .est i6(! se .oticni .e 's4')t 7i se e.e8i u )9nd s. e )i,u8in' ne'+ ( c' e st'6ion'! cu )u,ini)e de .o8i6ie stinse! )' doi .'7i ,'i 1nco)oF ? AButo J V e' s( ,( 3io)e8eJ
353

>i))i', >')sh e ' un '+ent cu eG.e ien6(! d' '3e' 7i dou( 4iice! c' e-i c e'u . o5)e,e2 Re4)eGu) .'te n 17i s.use cu39ntu)! 1n'inte c' ce) de ')(tu i s(-i 't '+( 'ten6i'! deschise .o tie '2 Aici )e-' 4ost .ie i e'F t 'se cu un .isto) ,inuscu) cu 'e co,. i,'t! 'ce)e 1nc( c'te cu )ichid .' ')i8'nt )i se 1n4i.se ( 1n o5 '8@ 3este)e )o 'nti+)on6 nu )e-'u s)uBit )' ni,ic2 Se . (3()i (! 4( ( un st i+(t2 No4e u) CL'ndeiE se '. o.ie de o7co3'n(! c' e-7i scote' .e uc'F ? O4J Ce c')d 6ine 4)oc( 'i' 'st'J Cei)')6iH ? V'n 7i To, i-'u e.e 't '.id2 C ed c( 'u t 's 1n ,o,entu) 1n c' e 85ie ',2 ? S(-i '7te.t(, un .ic2 Ah! uite-i c( 3in2 Din 5e8n(! se des. inse ( dou( u,5 e 6in9nd 1n ,9n( c9te o c' '5in( dot't( cu 3i8o cu in4 ' o7ii 7i su din(2 Doi co)o7i2 P i,u) idic( de+etu) + os 1n susF ? O2A2 S-' 4(cut2 ? Vi8o' e)e 'ste' B'.one8e sunt 4o ,id'5i)eJ co,ent( ce)()')t2 Kn schi,5! echi.' ' dou' n-' i85utit s( de' de int ' e' c'5)u)ui te)e4onic2 Chi' 7i 1n .'t u2 P9n( )' u ,(! 'u deconect't-o de )' co4 etu) de .e 5u)e3' d2 Kn 4e)u) (st'! sunte, 1n si+u 'n6(F tot c' tie u) ' (,'s decu.)'t2 Ce) 1n t '3esti - .( e' ' 4i 7e4u) - sco'se 5)u8' .est i6( 7i (,'se 1nt -o s')o.et( ne'+ (! )' 4e) c' 7i ' ce)o )')6i2 Kn ti,. ce7i 7te +e' ,'chi'Bu)! )e 4(cu se,n s( se 'scund( 1n dosu) ,'7inii2 ? Ro! 'du d (co3eni'2 No4e u) CL'ncieiE 'duse din .o t5'+'B un '.' 't 'se,(n(to unui 's.i 'to ,' e2 Cu)c9ndu-se .e 5u t(! .o ni t9 97 s. e 3i)(! t (+9nd du.( sine '.' 'tu)2 ABuns )9n+( 8idu) ei! scotoci . in 3i6' de 3ie 7i .9n( )' u ,( ' desco.e it . i8' de 'e ' inst')'6iei de c)i,'ti8' e2 Mu ,u (! cu +u ' schi,onosit( de un 9nBet (ut(ciosF ? O s( c'.e6i i,edi't un 'e . o's.(t de-'i s( ,( .o,ene7tiJ Cu 'Buto u) unei 7u u5e)ni6e des4(cu + (t' u) de . otec6ie 7i-) '7e8(! + iBu)iu! 1n i' 5(! '.oi int oduse 1n o i4iciu eGt e,it'te' unui 4u tun de c'uciuc2 Pun9ndu-7i ,'sc' de +'8e .e c' e o '3e' )' centu (! )e 4(cu se,n coechi.ie i)o s(-) i,ite2 A.oi!
354

des4(cu o5inetu) '.' 'tu)uiF cu un 7uie 't '. o'.e in'udi5i) +'8u) 697ni! (s.9ndindu-se 1n inte io u) 3i)ei2 ? A, 1n6e)es2 Te ,in't2 D'3id B oPn .use ece.to u) 1n 4u c( 7i eGc)',(F ? B' (J O',enii no7t i 'u .(t uns 1n cote6! d' n-'u ,'i +(sit .e ni,eni2 A.oi )'ns( .este u,( 5( 5'tu)ui c' e se '4)' 1n s.'te)e s(uF ? M-'i 'si+u 't c( echi.' 3' (,9ne + u.'t( .9n(-n u)ti,u) ,o,ent2 Ce) inte .e)'t 1ncu3iin6( d9nd din c'.2 B oPn ' unc( o . i3i e ce'su)ui de .e ete din 5i ou) t 'ns,isioni7ti)o 1n c' e se inst')'se2 ? O ' dou( 7i .'t u8eci 7i un' de ,inute2 M'i '3e, o o ( 1n'inte c' u7ii s( t e'c( )' 'c6iune2 Do' d'c(222 P)esni din de+ete2 ? Si+u c( d'! e3identJ D'c( 'u .( (sit ,'i de3 e,e 5'8'! 1nse',n( c( 'u schi,5't 7i o '2 R'.id! )e+(tu ' cu S'int-Mu dochJ ? U)ti,' ', '3ut-o 'cu, 8ece ,inute 7i totu) e ' 1n o dine! do,nu)e2 ? Che,'6i 1nc( o d't(2 ? Fou O'Ds nu (s.unde! 'nun6( 'distu) du.( c9te3' ,o,ente2 ? Knce c'6i te)e4onic2 Unu) din ins.ecto i 4o ,( nu,( u)F ? Sun(222 7i nu (s.unde2 B oPn )u( ,ic o4onu)F ? A)o! ,'7in' #-222 P'tH222 dis.o8iti3u) nu,( u) doi2 To't( )u,e' )' 3i)(J Cei)')6i s-' .ute' s( 4i sosit deB'J L(s( ,ic o4onu) 7i c)(tin( din c'.F ? Do ind s(-i cu)e+ 1n'inte! ,-', do3edit! .ese,ne! . e' )'co,2 De n-' sosi Donne)M . e' t9 8iuJ A)ee Sh' .)es se t e8i din so,n