P. 1
De rol van het Belgisch koningshuis in de Rwandese genocide

De rol van het Belgisch koningshuis in de Rwandese genocide

|Views: 71|Likes:
Published by Thierry Debels
De Rwandese genocide was een volkerenmoord die in 1994 plaatsvond. Gedurende deze genocide werden naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's in een periode van 100 dagen, van 6 april tot half juli, vermoord. De meeste moorden werden gepleegd door twee extremistische Hutu-milities.

Wat was de rol van het Belgisch koningshuis?
De Rwandese genocide was een volkerenmoord die in 1994 plaatsvond. Gedurende deze genocide werden naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's in een periode van 100 dagen, van 6 april tot half juli, vermoord. De meeste moorden werden gepleegd door twee extremistische Hutu-milities.

Wat was de rol van het Belgisch koningshuis?

More info:

Published by: Thierry Debels on Apr 06, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

De rol van het Belgisch koningshuis in de Rwandese genocide Niet alleen Boudewijn maar ook Filip en Laurent speelden

rol in dossier Thierry Debels @thierryd 6/4/14

De Rwandese genocide was een volkerenmoord die in 1994 plaatsvond. ed!rende de"e genocide werden naar schatting #$$.$$$ tot 1 mil%oen T!tsi&s en gematigde '!t!&s in een periode van 1$$ dagen( van 6 april tot hal) %!li( vermoord. De meeste moorden werden gepleegd door twee e*tremistische '!t!+milities. ,at was de rol van het -elgisch koningsh!is.
1

/p 0 oktober 199$ werd de Rwandese president 'abyarimana door koning -o!dewi%n en de eerste minister ontvangen. 1resident 'abyarimana vroeg militaire ste!n en troepen om h!lp te bieden aan "i%n regering. 2 /p # oktober werd beslist om #$$ para&s naar 3igali te st!ren. 4i% hadden als doel de 16$$ -elgen te beschermen en event!eel te evac!eren. De bedoeling was dat de para&s "o!den postvatten op het vliegveld van 3igali. /ok werd er beslist de reeds voordien bi% 56 bestelde m!nitie aan Rwanda te leveren. ,i% stelden een vliegt!ig ter beschikking om de"e m!nitie te leveren. 7 8en daarmee samenhangende kwestie lokte in het parlement een groot debat !it9 een %o!rnalist maakte een brief van de koning aan de eerste minister bekend waarin hij hem vroeg uitdrukkelijke steun te verlenen aan de regering-Habyarimana. evraagd naar de"e kwestie antwoordde ,il)ried :artens 9 2 ;k wens niets te "eggen over de manier waarop de koning is t!ssengekomen. De 3oning hee)t het recht om te waarsch!wen maar geniet voor het overige een absol!te onschendbaarheid. /p het kernkabinet heb ik een brie) van de 3oning voorgele"en met diens !itdr!kkeli%k akkoord. 7 De regering besliste hierop9 1< de levering van de voorheen aan 56 bestelde m!nitie te versnellen en een transportvliegt!ig = 10$ ter beschikking te stellen voor het vervoer>

?

?< een h!manitaire missie op het geto!w te "etten om on"e landgenoten te beschermen. De eerste minister onderstreepte het h!manitaire karakter van de regeringsbeslissing. De"e actie kreeg vorm in het "enden van troepen naar 3igali. #$$ manschappen van het paracommandoregiment werden naar 3igali gest!!rd> 0< alles in het werk te stellen opdat de landgenoten die het wensen( en bi% voorrang vro!wen en kinderen( ti%deli%k Rwanda k!nnen verlaten. 8ind %!li 1990 overli%dt koning -o!dewi%n. /p 6 a!g!st!s 1990( dit is twee dagen na de ondertekening van de akkoorden van @r!sha( wordt president 'abyarimana als staatshoo)d ontvangen bi% de begra)enisplechtigheid van 3oning -o!dewi%n. @dvocaat Aohan Bcheers( die "ich voorstelde als %!ridisch advise!r van president 'abyarimana werd op ?4 %!ni 199C door de commissie ondervraagd over "i%n e*acte rol( die verder schi%nt te gaan dan %!ridisch advise!r voor de president. Dit de get!igenis van de heer Aohan Bcheers en !it de doc!menten die de get!ige aan de commissie overhandigde bli%kt dat advocaat Bcheers onder meer bi% christen+democratische parti%en( bi% senator 3!ypers( bi% de diverse ministeriEle kabinetten en departementen( alsook bi% de ambassade in 3igali en de legertop in -r!ssel de positie en de politiek van Habyarimana bepleitte. -ovendien beweert de heer Bcheers dat n!
0

koning -o!dewi%n was opgevolgd door "i%n broer @lbert hij voor president Habyarimana de kanalen naar het Belgisch Hof opnieuw diende te openen. ;n december 1990 had president 'abyarimana aan de heer Bcheers verklaard na het overli%den van koning -o!dewi%n niet langer de ste!n te ervaren van het -elgische 'o) 9 2 :aintenant F!e le roi -a!do!in est dGcGdG( mHme lI( %e n&ai pl!s a!c!n so!tien 7. Dat Bcheers& opdracht erin bestaat de comm!nicatie met het 'o) opnie!w te optimaliseren via contacten met personen !it de ento!rage van het 'o) bli%kt !it de volgende aanwi%"ingen. J1K Aohan Bcheers "ocht contact met de heer De Lentdecker( toenmalig kabinetsche) van A!stitie. 'et dagboek van meester Bcheers vermeldt op 4 december 1990 9 2 /nderho!d met De Lentdecker in verband met missie in Rwanda. Bte!nt dit volledig en laat weten dat koninkli%k kabinet dit ste!nt. 7 Dit het"el)de dagboek op ?$ december 1990 9 2 /nderho!d met De Lentdecker. Molledig over"icht van de onderho!den met de president. :aakt dit alles over aan koninkli%k kabinet. 7 ?K 8en tweede kanaal naar het 'o) meende de heer Bcheers te vinden bi% de heer D!rand( eerste voor"itter van het :ilitaire erechtsho). 'et dagboek van de heer Bcheers vermeldt op 1 )ebr!ari 1994 9 2 /nderho!d met D!rand. :aakt boodschap over aan B/ en aan van
4

Npersele. 7 J0K 8en derde kanaal dat de heer Bcheers "o! gebr!ikt hebben om in)ormatie te laten doorsi%pelen naar het 'o) vindt hi% bi% pater -oets. /p 1 )ebr!ari 1994 noteert de heer Aohan Bcheers in "i%n dagboek 9 2 /nderho!d met -oets. 6a raadpleging van het 1aleis s!ggereert hi% dat Prins Filip 'abyarimana "o! ontmoeten in ;voork!st op C )ebr!ari 1994 Jbegra)enis president ;voork!stK. 4el)de avond gebeld met president J'abyarimanaK. ee)t antwoord tegen vri%dag 4 )ebr!ari. 7 Ti%dens "i%n get!igenis voor de commissie verklaarde advokaat Bcheers dat het initiatief voor de e ontmoeting door het paleis werd genomen. /ok La!rent hee)t( net "oals alle =ob!rgers( een band met @)rika. Toch is het opmerkeli%k dat ook "i%n naam ter!g te vinden is in het Rwanda+dossier. 3oen Midal van De :orgen volgde de "ittingen van de Rwanda+ commissie in de Benaat en schree) er nadien een boek over. Midal spit in Bt!kken van de waarheid de volgens hem d!bie!"e rol van Rika de -acker Jcvp( n! cdOvK !it. PTot op de dag van vandaag beweert "i% dat de volkenmoord in Rwanda niet gepland is.Q 4i% hielp naar eigen "eggen 8!geRne 6ahimana( de woordvoerder van president 'abyarimanaQs parti% mrnd in -elgiE( bi% "i%n asielproced!re in -elgiE. ;n 199C kreeg 8!geRne 6ahimana politiek asiel. PDit "i%n gerechteli%k dossier bli%kt dat 6ahimana voor 1994 niet enkel na!we banden hee)t met de planners van de volkenmoord( maar ook met
#

de 4a;rese president :ob!t!( de 5ranse presidents+ vro!w Danielle :itterrand e!n de Belgische prins "aurent(Q schri%)t Midal. /pmerkeli%k is dat La!rent met mevro!w :itterrand op een congres "at in ?$$? in Toscane. @an onder"oeksrechter Damien Mandermeersch verklaarde #ahimana dat hij het telefoonnummer van prins "aurent had genoteerd $als ruggensteuntje voor het geval de prins %ean-Pierre Habyarimana wilde bereiken& 'n dat geval ou de prins eerst met mij contact opnemenQ. Aean+1ierre 'abyarimana is de o!dste "oon van de president A!veSnal en volgens Midal betrokken in de dr!gs+ en later ook de wapenhandel in en !it Rwanda. Tegenover de Rwandacommissie T die de 3roon niet mocht ontbloten T wilde 6ahimana niets kwi%t over "i%n relatie met prins La!rent. Maessen bevestigt dat La!rent de )amilie 'abyarimana kent. P5ilip( @strid en La!rent hebben de vro!w van 'abyarimana goed gekend tijdens hun vakantie in (igali. Moor La!rent was "i% deS grote oproerkraaier in Rwanda. 4e was gekend op het paleis als het hoo)d van '!t! 1ower.Q Molgens Midal "i%n er d!ideli%k aanwi%"ingen dat de christendemocratie( de 3erk en het paleis( voor wie Rwanda lange ti%d het @)rikaans paradepaard%e was( in de gerechteli%ke proced!res een on)risse rol hebben
6

gespeeld. ;n de biogra)ie van -o!dewi%n heb ik de innige relatie t!ssen Pgeloo)sgenotenQ 'abyarimana en de toenmalige -elgische koning -o!dewi%n aangetoond. Dat ook La!rent een rol "o! hebben gespeeld in dit e*plosieve dossier is ongetwi%)eld een onderbelicht aspect van de "aak.

-ronnen9 1arlementaire commissie van onder"oek betre))ende de gebe!rtenissen in Rwanda( 1rins La!rent. Rebel met een reden J'o!tekietK

C

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->