P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 06, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ב ד"ס ג הכונח תורנ רד ) האור ,חרוא ,השא ( תבש רוסת אל תוצמו כ ג

www.swdaf.com 1
נ תור הכונח – תבוח תיבה תבוח וא ארבגה

השא הכונח תורנ תקלדהב

הערת ןמיס הכונח תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ג ףיעס
[ג] ד (ט) * הכונח רנ תקלדמ השא <ד> (י) , הב תבייח איה ףאש ,םולכ (אי) השע אל ,ןטקו הטוש שרח הקילדה םא לבא ;
קילדמ תיבה ינבמ דחא לכד ןדידלו (די) * :הגה .רתומ ,ךוניחל עיגהש ןטקב רמואש ימ שיו (גי) ;לודג החינהש יפ לע ףאו (בי)
.כ"ג קילדהל ךירצ ךוניחל עיגהש ןטק ,ע"פב

הערת ןמיס הרורב הנשמ
תקלדמ השא (ט) - דעב [י] 'יפ העשב ןידמוע םא [בי] ואיצוהל חילש התוא תושעל לוכי [אי] שיא וליפאו .התיב ינב לכ
הכרבה ןיעמושו תקלדמש םא התבוח ידי תאצויו השאל ךרבמ שיא ןכו [גי] ואצי כ"ג הכרבה לע ןמא ונע אל םא דבעידבו
א"עב אל הכרבה תעמושו םש תדמוע לאומש תלוע תבושתב ןייעו ה"ק ןמיס לדמש ןדידלד הניא השא מ"מ ע"פב א"כ ןיקי
ךרבל תולוכיד אמרג ןמזהש ע"מ ראשכ יוהד תוכרבמ קילדהל םיצור םאו םישנאל תוליפט קר ןייוהד קילדהל הכירצ
ןטק קילדי אלו הכרבבו אבויח תב יוהד השאה קילדת תיבב שיאה ןיאשכו הימקלדכו ...

הערת ןמיס ןויצה רעש
אוה ןכ ,ז"טה בתכש ומכ ,םירחא איצוהל ,ונייה םולכ השע אלד ןטקו הטוש שרח ןינעל ומכד ,רמול הצורו .םהרבא ןגמ (י)
.הזב ןידה עמשמ אק ,קילדהל הכירצ ימנ השא קילדמ לעבהש םוקמב וליפאד שרפנ אלד יקופאל ותנווכד רמול שי דוע
הכירצ אלד ןל ,לאומש תלוע םשב הימקל ונבתכש ומכו , אלא ,הכירצ הניאו ימד ופוגכ ותשאד ,הבר הילאו ל"שר ובתכ ןכו
ותיב ינב לכ דעב קילדהל הלוכיד :

הערת ןמיס הכלה רואיב
'וכו תקלדמ השא * - השאו ויבאל ךרבמ ןב 'כ ףד תוכרבב ל"זראש המ עודי לבא הלעב וליפא איצוהל הלוכיד ב"מ ןייע
אל הראמ אבת םימכח ורמא לבא הלעבל תכרבמ .ול ןיכרבמ וינבו ותשאש םד ינפמ יאתיב וגב ילע יקילדמ אקד רמאש המו
תיבה לע חנומ בויחה רקיעו ותיבב זא היה אלש :

ב) אנינת המלש תחנמ ת"וש - חנ ןמיס (ג
לאומש תלוע 'ושת םשב 'כ ט"קס ה"ערת 'יס ב"נשמבו ומצע ינפב דחא לכ ןיקילדמש ןדידלד , קילדהל הכירצ הניא השא
.אמרג ןמזהש ע"מ ראש לע תכרבמש ומכ ךרבל הלוכי קילדהל הצור םאו ,םישנאל הלפט איהש יפל םא אלהד ,יאלפ אוהו
,המצע דצמ תביוחמ איה ירהו תיבה לעב תקלדהב תאצל תנווכתמ הניא ירה קילדהל הצור שודיק תעמושה השאכ ל"והו
,תאצל הצור הניאו המודכו ש אמרג ןמזהש ע"מל ללכ ימד אלו רנב התע תבייח איהש ינפמ ךרבל תביוחמ איה ירה
.הכונח תאצל אלש ןווכתו המצע ינפב חינהל הצרת םאד ןילישבת בוריעב ומכד ,וירבד ריבסהל שיד הארנ ונבתכש מ"פלו
,הלטבל הכרב הז ירה ב"העב לש בוריעב דחא לכ לוכיו בוריעמ אוה קולח ןירדהמה ןיד םושמש הכונח רנ ינאשד אלא
קילדהל ומכו ,הלוכיד ל"מק המצע ינפב ךרבלו הקלדה בויחב המצע סינכהל הל רוסאש ד"ס ופוגכ ותשאד ןויכו ,ומצעל
ומכ המצע ינפב ךרבל הלוכי הכונח רנב ה"ה ,הרוטפש פ"עא תכרבמו אמרג ןמזהש ע"מ ראשב המצע תסנכמש
.םישנא

הכונח תורנ תקלדהב חרוא

זערת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
(א) לש ןמשב א ומע * ףתתשהל (ד) * תיבה לעבל הטורפ תתל (ג) * ךירצ <א> ,ותיבב וילע ןיקילדמ ןיאש (ב) יאנסכא
וחתפב קילדהל ד ךירצ (ח) ,ומצעל ג (ז) * חותפ * חתפ ב (ו) * ול שי םאו (ה) ;הכונח רנ וניא תיב ותואש יפ לע ףא (ט) ,
ןחלש לע לכוא אוהו הנישל אלא דחוימ .ויבא לצא לכואה (י) ןבל ה ןידה אוהו ,תיבה לעב םיקילדמש הזה ןמזבד א"יו <ב> ו (אי) :הגה
.(/א"מקת/ ב"מקת 'יס א"בשר תבושת) וגהנ ןכו ,לכואש םוקמב ז (בי) * קילדי ,שממ םינפב
ג ףיעס
תוכרבב קילדמ לארשי וב ןיאש םוקמב אוה םא ,ותיב ךותב וילע ןיקילדמש פ"עאש םירמוא שי . הגה תורנה תוארל בייח יכ (די) :
;ןיגהונ ןכו ,(יכדרמ) יגהונ ןכו (זט) ,םהילע ךרבמו [א] קילדמ ,ומצע ינפב קילדהלו * ומצע לע רימחהל הצור םא ט (וט) ,תורנה האורו םידוהי לצא אוה םא 'יפאו ן
.(ה"מק 'יס ל"ירהמ תבושתב ל"ירהמו ה"ת)

זערת ןמיס םייח חרוא ז"ט
.'וכ ה"עבל 'טורפ תתל ךירצ (א) - 'א לודג 'כ ותיבל ץוח 'כרבב קילדהל הצורש יושנ אוהש יאנסכא בתכ א"ק 'יס ה"תב
ןכ תושעל יאשרד יוה אל קילדהל יצמ יעב יא לבא ביוחמ אלד ונייה צ"ל יאדו אתשה אנימא 'נביסנד ןויכ 'מגב 'ירמאד ג"עאד
הלטבל הכרב 'א לודגו .ןירדהמה ללכב הוהד הכרב יוהד ש"כו השעי םא טוידה ארקנ רוטפ ךירצ אלו ליאוהש בתכ
הלטבל דומלתב הז ןירדהמ ןחכשא אלד ןויכ 'א לכל רנב רודיה שיש יכיה יכד ןירדהמה ללכב ארקנ ריפשד ה"תב קיסמו
תומוקמ ינשב ותשאל רנו שיאל רנב רודיה שי נ"ה 'א תיבב כש אלד ןירדהמ ךה ינתימל היל אקיספ אל אנתהו יאה ילוכ אחי
ב ד"ס ג הכונח תורנ רד ) האור ,חרוא ,השא ( תבש רוסת אל תוצמו כ ג
www.swdaf.com 2
ל"כע ערוג אוהש דומלתה לע ףיסומכ הז ןיא ןירדהמה ןמ ןירדהמו ןירדהמ דומלתב ןחכשאד ןויכו ןיאד נ"לו ז"ע י"ב 'כו
יושנה יאנסכאו 'א רנ םהל קיפסמ יאדוב ותשאו שיאו ל"זו ויקספ רוציקב 'כ ל"שרו ל"כע צ"אש הכרב ךרבל ז"ע ךומסל
כי וילע תקלדמ ותשאש עדוי וניא םא םא קילדהל ול ןיא וילע תקלדמ איהש רוריבב עדוי אוה םא לבא ךרבלו קילדהל לו
ךירצ הליל ותואב אבו וילע הקילדה איהש עדי אלש אכיהו ךרבי אל לבא קילדי האורה םושמ ידיחי תיבב אוהש אל
לדמש ותשא תקלדהב תאצל הצור וניאש אכיה לבא םימכח תבוח וילע לחש יפל ךרבלו קילדהלו רוזחל תיבב וילע תק
ל"כע ךרבל לוכי וניאו 'ינימכ לכ ואלד הארנ יכ םנמא וירבד אצומ תעדל םיכוראה ל"שר ירבד תוארל ןיידע וניכז אל הנהו .
םינוכנ ה"ת ירבד םיארנ ןנא יזחנ ... ודיב רוסיא ןיאד ךכב הצר וניאו וריבח 'כרבב תאצל 'א לכויש הז רבדבש ןיאור ונא הנה
של ותנווכש ןויכ רשפאש ןויכ תוכרבב תוברהל אלש ש"של ותנווכ כ"ג מ"רה השעש ומכ ע"פב ךרבל הצור וניאש ותואו ש"
הז רבדב נ"ה וריבח תכרבב אצוי תויהל תכרבב אצוי יניא 'ול לכויש הכרבה עמוש וניאו ותשא לצא וניאש ןויכ אוה ש"כו
'יעב עימשמו עמוש תעד אהד ינפב אלש יתשא או ותיבב אוה םא 'יפאו רבדב רוסיא עדוי יניא ותשא תכרבב תאצל הצור וני
םיגהונ וניאר רבכו ויבא תכרבב אצוי אוהש אטישפ אהו הכרבב ומצעל קילדמש ךוניחל עיגהש ןטקמ ש"מ ומצעל ךרבי םא
ותיבב ןיקילדמש פ"עא תכלל חורה המש היהי רשא םוקמב קילדהל ומע הכונח תורנ חקיל ותיבל ץוח הכונחב ךלוהש ימ לכב
איה מ"מ םמצע תא אלא ה"עבה תא איצוהל םינווכמ םניא תיב ינבהש הזמ היאר ןיאש פ"ע ףאו ותשא לצא םהש ותיב ינב
ל"נכ ומצעב הכרבה תושעל יפט אחינד אלא כ"ג וילע וקילדיו ונווכי ותשא םע תיב ינבה ומע תורנה חקיל ל"ל אישק אפוג
:ךומסב ןכ קספ א"מר םג הז רבדב

ןמיס הרורב הנשמ זערת
ותיבב וילע ןיקילדמ ןיאש (ב) - םוקמב אוהש ףא התקלדהב ח"י אצוי אוה ותיבב הכונח רנ תקלדמ ותשאשכ אנידמ יכ
יטירפב וליפא ףתתשהל בוש צ"או ותיבמ קוחר ז"טב ןייעו וילע תקלדמ ותשאש רוריבב עדוי אוהשכ [ד] אקודד ל"שר םשב
.ךרבל םגו קילדהל ול שי עדוי וניא םא לבא ו אצמו ותיבל הליל ותואב אבו וילע וקילדהש עדי אלש ימ [ה] הז םעטמ
ותשא לשב תאצל אלו ומצעב קילדהל ותעד היה אמתסמ הלחתמ עדי אלש ןויכד [ו] קילדהל ךירצ וילע וקילדהש
הכרב אלב קילדיד הזב ותעדש א"מב ןייעו םימכח תנקת וילע לח אליממו :

זערת ןמיס ןויצה רעש
הכירצ השאהש הז ןיד תעדויש ותשאב עדוי אוהש קר ,רורבב הז עדוי וניא וליפאד עמשמ א"ק ןמיס ןשדה תמורתבו (ד)
התיב וגב קילדהל מ הוצמהש יפל ו תיבה ךותב אוהש ימ לע תלט יפא וא , ' תיב ינב לבא תעדוי הניא םא ' ע ,הז ןיד םיעדוי " ש :

זערת ןמיס הרורב הנשמ
הטורפ תתל (ג) - שיו] ןמשב קלח ול הנקמ ז"יעד [ז] יגס הטורפב קר תורנה תואצוה יצח לכ ןתיל יאנסכאה צ"אש ונייה
[ומצע ליבשב העש יצח ךרוצל ןתיל ךירצש רועישה ץוח וליבשב ןמש טעמ ףיסוהל ב"העבה ךירצד [ח] ובתכש םינורחאמ
טורפב ףתתשמכ יוהד ירש הנתמב ןמשב קלח ול הנקמ [ט] ב"העב םא ה"הו רתוי ןוכנ [י] רנ יאנסכאל שי םא מ"מו ה
ומצעב קילדהל :
ומע ףתתשהל (ד) - ןויכ םלוכל דחא רנב יד אנידמו ימד ותיב ינבכד ןנירמא אל ב"העב ןחלוש לע לכוא םא וליפא [אי] ונייה
.ומע ףתתשהל ךירצ תועיבקב ונחלוש לע ךומס וניאו אוה חרואד ב"העבמ תוכרבה עומשל יאנסכאה ךירצו :[םינורחא]
ומצעל (ז) - . . . ידי הזב אצויש ףא ותיב ישנא לע ךמוס אוהשכד ןירבוסש םיקסופ המכ ונאבהש ו"ערת ןמיסב ליעל ןייעו
רנ וליפא ומצעב קילדהל רתוי ןוכנ כ"עו םיסנ השעש ךרבל ךירצש םירמוא שי הכונח רנ כ"חא האורשכ מ"מ הכונח רנ
וז אלוק לע ךומסל אלו דחא ל ןייעו :הזב בותכנש המ ג"סב הימק
לכואש םוקמב (בי) - [כ] ויבא ןחלוש לע ךומסה ןב ןינעל וא ולצא ותיב ןיאש ל"נה יאנסכא ןינעל אקודו .רקיע ותליכא םוקמד
הצור וניא םאו הכונח רנ םש קילדהל ותיבל ךליל ךירצ ריעה ותואב תיב םש ול שיו יארקאב וריבח לצא דעוסש ימ לבא
סש םוקממ זוזל וחולשבמ רתוי וב הוצמ מ"מו ותיבב וילע קילדתש ותשאל הוצי דעו :ל"הבב ןייעו
תוארל בייח יכ (די) - ןמ אוה ןאכד ןידו היארה לע ךרבל צ"א ותיבב ןיקילדמשכד םש רבוסד ג"ס ו"ערת ןמיסל [אכ] רתוס הז
ןכלו [בכ] וילע ןיקלוחש םיקסופ יראשכ רבחמה םתס םשו יכדרמה גוהנל ןיא אנידל וניאש רמאיש כ"אא הכרבב קילדהל ןכ
ותשא תקלדהב תאצל הצור :הימקל ןייעו ז"חא א"מר ש"מכו
'וכו רימחהל הצור םא (וט) - ומצע לע רימחהל הצור םא מ"מ ותיבב וילע ןיקילדמ םא קילדהל רוטפ אנידמד ףא ל"ר
וניאש [גכ] הקלדהה תעש םדוק ותבשחמב ןיוכיש דבלבו יאשר ומצעב קילדהלו תיל אליממו ותשא לשב תאצל הצור
הילע הקלדה בויח לח התקלדהב תאצל הצור וניאש ןויכד הלטבל הכרב םושמ ןאכ :
ןיגהונ ןכו (זט) - ותשא תקלדה י"ע והורטפ ל"זחד ירחא ןירבוסש [הכ] םיקסופה ןמ שיו .םינורחא הברה [דכ] ומתס ןכו
קילדיו יתשא לשב תאצל הצור יניא רמול הינימכ לכ אל ךרבל ןיגהונה דיב תוחמל ןיא יאדוד ףא הנהו .הכרב אלב [וכ]
[ןהב תאצל ןיוכיו] ןמא הנעיו רחא יפמ תוכרבה עומשל רדהל [זכ] רתוי בוט מ"מ ךרבל ומיכסה םינורחא הברהד ירחא
ותיבב ותשא תקלדמש םדוק המ ןמז ןהילע ךרבלו ויתורנ קילדהל רעשל הארי וא ויתורנ קילדיו דמ איהש ונייהד תקל
רעמ רחא י רעמ םדוק קילדי אוהו םלועה גהנמכ ב י :ב

זערת ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו ע"פב קילדהלו - םיעסונהש עודיו לגר הלכתש דע קר אוה התקלדה ןמז רקיעד ליעל ראובמש המ יפל א"חה בתכ
תאצב ףכית קילדהל הזב הריהז היהתש ותעיסנ םדוק ותשאל ריהזהל ש"רי לכל יואר ןכלו הלילב תועש המכ םיעסונ םידיריל
של רדהיו הכרב אלב קילדי אזיפשואל אבישכ מ"מו םהילע ךומסי אוהו םיבכוכה ןמא הנעיו קילדהל בייחש יממ תוכרבה עומ
:ל"כע .(ח"רפהו ל"שרהמ תעדכ ותעד)
ב ד"ס ג הכונח תורנ רד ) האור ,חרוא ,השא ( תבש רוסת אל תוצמו כ ג
www.swdaf.com 3
ל אנקסמ – שודיח תיתחפשמ הבוח אוהש שירח םחנמ 'רה יסיג

ב דומע י ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת
השדקו רזחו ,ותמביל ץלוחה :רמתיא - הרצה לע ,תרכ הצולחה לע ןיבייח ןיחאהו ,תרכ הצולחה לע בייח ןיא אוה :ל"ר רמא -
אה ןיבו אוה ןיב הרצה לע אלו תרכ הצולחה לע אל ןיבייח ןניא ,ןיחאה ןיבו אוה ןיב :רמא ןנחוי יברו ;תרכ הרצה לע ןיבייח םיח
תרכ ... ,ץילח יאהל יעב יאו ץילח יאהל יעב יאו ,ץילח יאה יעב יאו ץילח יאה יעב יא ארקיעמד ,ידימ אכיא ימ ?ןנחוי יברו
אלא ?תרכב הלע יאק אתשהו אד אתוחילש והיא הדבעק הרצד אתוחילש יהיא ,דיבעק םיח .


ת ןמיס םייח חרוא ףסוי ןעיו ת"וש ) דלוונירג היקזחי בקעי ר"ב ףסוי 'ר , 1984 - 1903 (
בתכש המ יפל ,הכונח ינינעב ריעהש המ יתיאר עשוהי ינפה ותיבו שיא רנב יגס יכהלד (ןנבר ונת ה"ד ב"ע א"כ תבש)
ףוגה תבוחכ אלו תיבה תבוחכ הואשעד ךיא כ"א ,דחאו דחא לכ לע בויחה ןיאד וחולשבמ רתוי וב הוצמ היב אמילד
הוצמ רודיה אלא וניא ןיקילדמש המו תיבה לעב תקלדהב ורטפנ רבכ ןידה רקיעמד ןויכ ךרבל ןירדהמה ולכוי ...

רודיה לע ןיכרבמ םא הז ןידב אילת אל ןירדהממ תויהל הצורש ימ ןינעלד הארנ ד"נעלו ירה ומצעב קילדהל הצורש ןויכד ,
אלש ליעומ הנווכ ךופיה יא אתגולפ אכיא תווצמ ראשבד ףאו ,תיבה לעב תקלדהב תאצל הצור וניאש שוריפב הנתה וליאכ
תעד אוהד בתכ םש םירפא דיבו ,ב"י ק"ס םש א"גמב הלע ןייצש (םשב ש"מו ה"ד ד"ס א"נרת 'יס) ח"בה תעדד ,תאצל
"יפעאד ,ה"ארהו א"בשרה ,אצוי כ םידיב הוצמ השועב ונייה ,אצוי וחרכ לעב ,וב תאצל הצור וניאש רמואו בלול לטונש ןוגכ
לש ותיב ינבמ בשחהל הצור וניאש רמוא אוה םא ,וז הוצמב וילא םילפט םדא לש ותיב ינבד םימכח ונקיתד אכה לבא
ל אלש ומצע איצוהל לכויש הז לע תושר ול ונתנ םימכח ,הז ןינעל תיבה לעב כ"שמ יאדווד ,ותיב ינבמ הז ןינעל בשחה
אלא ,וב קילדהל ביוחמ כ"ג וב רד וניאו תיב ול שיש ימ וטאד ,לאשומ ןושל קר אוה תיבה תבוחכ הואשעד עשוהי ינפה
,ורטפנ אליממ ונחלוש לע םיכומסו וילא םילפטה ותיב ינב ראשו תיבה לכב דחא לע אלא בויח וליטה אלד הנווכה יאדו
י רדהמה כ"א .הזב תיבה לעבל לפט תויהל הצור וניאש רמול לוכ

ומצע לע רימחהל יאשר םא ותיב ךותב וילע םיקילדמש ותיבל ץוח אוהש יאנסכאב ('ג ףיעס ז"ערת 'יס) םיקסופה וגלפיאד אהל אימד אלו
כד ,ונומממ ותיבב תקלדמד םושמ ,קילדה אוה וליאכ הז ירה ותיבב וילע תקלדמ ותשאש המ םתהד ,ךרבלו תבש) ורמאד הממ עמשמ ן
רקיעמ ותיב ינב לכ תא איצומו קילדמ תיבה לעבהש המ כ"אשמ ,ופוגכ ותשאד םושמ דועו ,ונוממ לע בויחהד הטורפב ףתתשמ (א"ע ג"כ
תויהל הצור וניאש ימש םימכח ונקיתו ,ונחלוש לע םיכומסד םושמ וילא םילפט םהד םעטמ אלא ונוממב קלח םהל שיש םושמ וניא ןידה
פט ,וילא לפט תויהלמ ומצע איצוהל לוכיד תיבה לעבהל ל אל הוצמ רודיה לע ךרבל ןילוכי םא ולפלפש ל"נה םינורחאה םיקסופה ןכ לעו
בוש תיבה לעבהל לפט תויהל אלו ומצעב קילדהל ותעדב רמגש רחאמד אכה ינאשד ,דחאו דחא לכ ןיכרבמ ןירדהמד אהמ היאר ואיבה
הוצמ רקיע הקלדהה ולצא אליממ .הוצמ רודיה קר אלו

ב) אנינת המלש תחנמ ת"וש - חנ ןמיס (ג
(ג הזוזמל המוד וניאו ,ארבג תבוח םג הב שי מ"מ תיבה תבוחכ הואשע הכונח רנ תוצמש ליעל ראבתנש ףא הנהו
אלשו תיבה ינבמ וניאש םדא העבק םא ףאו ,תיבה ירייד לכ ירמגל םירטפנ אליממ הזוזמה תא תיבב ועבקש רחאלש
ינבמ אלש דחא וקילדהש הכונח רנב וליאו ,הזוזמה תבוחמ רטפנ תיבהו ןתבוח ידי תיבה ינב ואצי ב"העב תוחילשב
לע ארבג תבוחכ םג הוצמה וליטה םימכחד םושמ והזו ,ואצי אלו םולכ השע אלד אטישפ ב"העב תוחילשב אלש תיבה
ארבגד אתפקרקא לטומ הזש םדאה ...

ווצמה לכבד טושפ הארנו הווצמ וניאש פ"עאו וחלשמ ליבשב הוצמה השוע אוהש ינפמ ךרבמ חילשה חילש י"ע תושענה ת הזוזמב ןוגכו ,
אבישח ב"העב וחלש אל םא 'יפאו ,תיבה תא קדוב אוהש ןויכ ץמח תקידבב ןכו ,הוצמה השוע אוה ירה הזוזמה וישכע עבוק אוהש ןויכ
ו ךרבל לוכי וניא זאש אלא הוצמ השעמ םושמ ותיישע םילעב ואשעו שירפהל חכה ול שיש רחאל המורתב ןכו ,ליעל ונראיבש ומכ
,ךרבמ ריפשו לכה השוע אוה ירה ותוחילשב חינמש ימל המוד ז"ה ולש תיבהש ימ לע אקוד אוה בויחהש ןויכ הכונח רנ תוצמב םלוא
ול חינמה אלו ךרבמ ודי לע ןיליפתהש ותוא קרש וריבחל ןיליפת וש השוע וניא אלה אוהש קרו ,וריבח די לע ןיליפתה חינמשכ הוצמ ם
,ואיצוהל ידכ ךרבמ עמוש ורבחשכ הניא רחא לש תיבב הקלדהו אקוד חלשמה תיבב וקילדהל ךירצש הכונח רנ תקלדהב ןידה אוהו
ואיצומו הכרבה תא עמוש הלהש אלא ךרבמ וניא ב"העב לש ותיבב קילדמו חילש והשעשכ ףא ןכלו ,םולכ ...

נב מ"מו ינבמ דחא לע קר לח בויחה ארקיעמש ינפמ קר תוחילש ינפמ אלו ב"העב תקלדהב ןיאצויו םירטפנ ריפש םדא לש ותיב י
,הכונח ןיידע סנכנ אלש ןמזב תרחא הנידמב םיהוש שיאה וא השאה םא וליפאש ינבשוח ןכלו ,אליממ םירטפנ ראשהו תיבה
דע ולצאש ןמזב איה הקלדההש ג"עא םימיה ראשב כ"ומכו לש הקלדהב םתבוח ידי םיאצויו הוצמה תא םימייקמ כ"ג רקוב אוה ןיי
.תיבה


ב ד"ס ג הכונח תורנ רד ) האור ,חרוא ,השא ( תבש רוסת אל תוצמו כ ג
www.swdaf.com 4
תכרב ה האור


ד הכלה כ קרפ םירפוס תכסמ תונטק תותכסמ
.םיתש האורהו ,שלש ךרבמ קילדמה ןושארה םויב ,ןיכרבמ דציכ רמוא קילדמה רשא םלועה ךלמ וניהלא י"י התא ךורב ,
ויתוצמב ונשדק קילדהל ונויצו ןיקילדמ ונא וליאה תורינה ,רמואו הנתמו ,הכונח לש רנ לעו םיסינה לעו תועושיה לע
שמתשהל תושר ונל ןיאו ,שדוק וליאה תורינה הכונח ימי תנומש לכו ,םישודקה ךינהכ ידי לע וניתובאל תישע רשא ,תואלפנה
;ךיתעושי לעו ךיסינ לעו ךיתואלפנ לע ךמש תודוהל ידכ ,דבלב ןתוארל אלא ןהב ךורב ,רמואו ;ונייחהש התא ךורב ,רמואו
םיסנ השעש התא לבא ,קילדמל וליא . קילדמה ,ךליאו ןאכימ .השעשו ונייחהש ,םיתש אלא ןושאר םויב רמוא וניא ,האורל
.םיסנ השעש ,רמוא האורהו ;הנתמו ,קילדהל ךרבמ

וכ אתליאש חלשיו תשרפ יאחא ברד תותליאש
לארשי תיבד ןיבייחימד אתליאש אסינ והל שיחרתמד 'נדיעב אימש ימק יחובשלו ייודואל . . . והל שיחרתיאד אמוי יטמ דכו
אגרש לע הכונחב הזה ןמזב וניתובאל םיסינ השע רשא ךורב יכורבל בייחימ םירופו הכונח ןוגכ לארשיל אסינ לע םירופב
הכונחד ימוי אינמת אילילה רמגימל בייחמו 'יי ךורב ורתי רמאיו 'אנש הלגמ ארקמ ...

א דומע ומ ףד הכוס תכסמ תופסות
ךרבל ךירצ הכונח לש רנ האורה - םושמ הכונח רנ יבג אלא האורל ךרבל וניקת אל הכוסו בלולא ןוגכ תוצמ ראשב
נב המכ שיש םושמ םגו סנה תוביבח אחינ ןושאר םעטו הוצמה םייקל םדיב ןיאו םיתב םהל ןיאש םדא י היל ישקית אלד
.ךרבמ השועה ןיאש הכרב האורל ןקתל ךייש ןיאד שרפל שי דועו הזוזמ

א דומע גכ ףד תבש תכסמ א"בשרה ישודיח
האורה .םיתש ךרבמ לילה קילדהל דיתע וניאו ותיב ךותב וילע וקילדה אלו קילדה אלשב ארבתסמ ןיא יכה ואל אה ,ה
ךותב וילע ןיקילדמש פ"עאד ושריפד ל"ז אתווברמ שיו ,היארה לע ךרבמו רזוחו הוצמה ןמ אצוי וניצמ אלד ךרבל ךירצ
וכומסיש המ לע םהל ןיאו ,היארה לע ךרבל ךירצ ותיב .

א דומע גכ ףד תבש תכסמ יריאמל הריחבה תיב
קילדמה הכונח רנ . . . וניאש קפס ןיא ותיבב רבכ ךריב םא ךרבל םיבייחמ ונאש הז האור םיסנ השעש ל"ר תחא ךרבמ האורהו
לבא ךרבל בייח םאו ךרבמ וזיפשוא תיבב חרוא וא ויבא תיבב ןב ןוגכ ךרבל דיתע וניא םא ותיבב ןיידע ךריב אל םא
או ךריב אלש ימ מ"מו וישכע ותייארב ךרבל ךירצ וניא ןיידע ךרבל דיתע ותיב ךותב וילע ןיקילדמש אלא ךרבל דיתע וני
ןכ יל הארי אלו ךרבלמ ותוא ןירטופ שי :
ימ הלילב ונייחהשו םיסנ השעש ומצעל ךרבמש םירמוא שי תוארל ול רשפא אהיש םוקמב וניאו קילדהל ול ןיאש
ןיארנ םירבדהו תולילה לכב םיסנ השעשו הנושאר ןיידע קילדה אלש ימש בתכש ימ יתיאר ןכו הכונח ימי ךותב ול אבו
:ןמז ךרבמ קילדמ אוהש הנושאר הלילש
ימ וניאש רחא הקלדהמ רטפנ אלש קילדהל ותוא םיבייחמ שי םיוג לש רפכ ןוגכ האור וניאו קילדמ וניאש רפכב היהש
םיארנ םירבדה ןיאו וזב םמצע לע ורימחה ונינפלש תורודה ילודג ףאו הקלדה םוש ומוקמב האור :
שי בל ןיקדקדמ יניאו קילדהל בייח אוהש המ לכ האור אוהש העשב הנורחאב םיסנ השעשו הנושארב קילדהל תכרב ךר
ןתיישעל רבוע םעטמ ותלחתב ךרבל יואר אהימ קילדהל מ"מו ךכב חרכה האור :

וערת ןמיס הכונח תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
נ קילדהל [א] (א) :תוכרב שלש ךרבמ ןושאר לילב קילדמה לילב ךרבמ ,ןושאר לילב ןמז ךריב אל םאו ;ונייחהשו ,םיסנ השעשו ,הכונח ר
.רוכזישכ וא (ב) ינש
ב ףיעס
.םיסנ השעשו ,קילדהל :םיתש (ג) ךרבמ ךליאו ןושאר לילמ <א> .(ל"ירהמ) קילדהל ליחתיש םדוק <ב> (ד) תוכרבה לכ ךרביו * :הגה
ג ףיעס
דיתע וניאו <ג> (ה) קילדה אלש ימ רנ האורשכ ,ותיב ךותב וילע ןיקילדמ ןיא א םגו <ד> (ו) ,הלילה ותואב קילדהל
ונייחהש :םג ךרבמ ןושאר לילבו ,םיסנ השעש :ךרבמ הכונח :ךרבמו רזוח וניא ב (ז) קילדהל אב 'ג וא 'ב לילב כ"חא םאו ,
.ונייחהש

וערת ןמיס הרורב הנשמ
(ב) רוכזישכ וא - ר תולילה ראשב רוכזישכ ל" הקלדהה תעשב [שובל] הקלדהה רחא רכזנ םאו [ג] וז הלילב ךרבמ וניא וע ד :
(ה) הלילה ותואב קילדהל דיתע וניאו - :הקלדהה לע כ"חא ךרבל לכויד ןויכ היארא ךרבי אל כ"חא קילדי םא לבא
(ו) 'וכו ןיקילדמ ןיא םגו - ןויכ ותיבב וילע ןיקילדמש עדוי וליפאד ירבסד [ט] םיקסופ שיו םגו [י] קילדמ וניא ומצעב אוהד
יאדכ וניא מ"מו [אי] ונייחהש זא ךרבל םגו סנה לע תודוהל היארה לע ךרבל ךירצ יטירפב םירחא םע ףתתשמ וניא
לקהל תוכרב קפסד השעמל ןכ תושעל :

ב ד"ס ג הכונח תורנ רד ) האור ,חרוא ,השא ( תבש רוסת אל תוצמו כ ג
www.swdaf.com 5


(ז) 'וכו רזוח וניא - שא לע ךמסד םושמ ללכ ךריב אל לומתאב םאו .תורנה הארשכ לומתאמ ךריב אלהד םושמ תקלדמש ות
ינש לילב אב םא כ"ע ומצעב קילדהש ומכ בושח ותיב ךותב וילע תקלדמ ותשא םאד רבחמה ירבדמ חכומד המ יפכו ותיבב
:ונייחהש תכרב ךרבל ךירצ וניא [בי] קילדמו ותיבל

וערת ןמיס ןויצה רעש
הה תעב רחא םויב ןמז ךרבל האריש ,רמול הצורו ,בקעי תועושי םשב םלוע יחתפ (ג) ינימש לילב הז ערא םא םנמא ,הקלד
,ןויע ךירצ ,ונייחהש תכרב ירמגל לטבתי אליממו לע יאק אוהד ,קושב וליפא ורמוא ןמזד ןל אמייק אמלעב ומכד רשפאד
הז וכמס הלחתכלד אלא ,תואלפנו םיסנ וב ושענש הכונחד ןמזה םצע לע יאקד הזב ןידה אוהד רשפא ,בוט םויה םצע
,הקלדהד ןמז לע יריאמב אצמנ יתרבס ןיעכו םירמוא שי ,תוארל ול רשפאש םוקמב וניאו קילדהל ול ןיאש ימ ,ונושל הזו
,ונושל ןאכ דע ,םיארנ םירבדהו ,תולילה לכב םיסנ השעשו 'א הלילב ונייחהשו םיסנ השעש ומצעל ךרבמש ןויע ךירצו :
ןכו ,י"שרמ ןכ םג חכומ ןכד בתכש א"רגה רואיבב ןייעו ,יכדרמ (ט) ,יכה ירבסד םינושאר המכ דוע איבהש הבר הילאב ןייעו .יריאמב בתכ
:הכלהל ןכ הבר הילאו שדח ירפו ח"בה וקספ ןכ לעו ,האדיחי אוה יכדרמ תעדד בתכש ז"טה תעדכ אלשו

רטכש יבצ ברה י"ע ומשרנ ,תבש תכסמ לע ד"ירגה ירועיש
אוה םא ,ונייחהשו םיסנ השעש ךרבמה קילדמב ע"ליד הארנו וא ,היבגל ןייווה הוצמה תוכרבכו ,קילדמ תרותב ךרבמ
יתש ךרבל ות לכויש ידכב קילדהל תכרב רחאל ףכית ,הליחת קילדהל ךירצ םא ,הזב מ"קפנו .רחא האורכ ךרבמ אוהש
ינשה דצהכ אידהל 'כש (ב"ס ו"ערת 'יסב) א"מרעו .ןתיישעל רבוע לכה ךרבמש וא ,תופסונה תוכרבה ... ןייעמה ןכא
מב ירפוס תכס (ו"ה כ"פ) ם 'אה דצהכ ל"סד הארי . . . תרותב ךרבמש הארנכו האור ... ס"מה דיפקה עודמ ,ע"לי ללכב ךא
םיסנ השעש תכרבד ,אבוכיעל איוה תאז הרימאד רמול רשפאו .תורחאה תוכרבה 'ב םרטב אקודב וללה תורנה רמול
ןכלו .הפב רמאנה יטרפ סנ הזיאל ףרטצהל דימת הכירצ תאירק אכיאד ,וז הכרב ךרבל שי ריפש הליגמה תאירקב
לע תכרב םוקמב איה ונלאג רשא תכרבש חספ לילב ןכו .הדומ אוה וילעש סנה השעמ רופיס תללוכה הליגמה
הכונחב ךא .םידומ ונא םהילעש םיסנה לש טוריפ הב שיו,םיסנה . . . הזה סנה ריכזהל ידכב ,וללה תורנה רמאיש ןניעב ,
תויה םצעד .סנה ד"ע םירבדב רפסמ וניא תוקלוד תורנה תאצמנש ,וללה תורנה רמא אל םאבו ,אבוכיעל והזש תויהל לוכיו
אושלו הלטבל םיסנ השעש תכרב ... םיסנ השעשו ונייחהש תכרבד ,ס"מה 'ישכ ל"סד האורה תכרבב י"שר 'ישב פ"לנו
ע ןיתמי עודמ כ"או ,האורה תכרב תרותב םלועל םה תורמאנ ח"נב ,ףכית התע ךרבי אל המלו ,ומצעב אוה וקילדה ד
תוכרב תויהל תולוכי ןה ולא תוכרבד ,א"מרה 'ישל לבא .דיספי המו הוצמה אוה קילדיש דע םרמאלמ ןיתמי םא
ומצעב . . . ותייאר תעב התע םרמאל ול ןיא .האורב ע"ושה קספד ט"הו .וניתמהב חיורהל לכוי יכ ,

ד ,ע"נ ,מ"רגה ויבאמ לביק 'רו ןכ תושעל בטומ תועידה לכ ידי תאצל רשפאד אכיה .מ"כב א"מרב 'להש פ"עא , שי אכהו
תונורחאה תוכרבה 'ב וכרב םרט ,קילדה אלש 'א רנ פ"כע ריאשהלו קילדהל תכרב רחאל 'א רנ פ"כע קילדהל רהזיל .
לב ךא .ןושארה הארש רחאלו ,ראשהד ןתיישעל רבוע ךריב ירהש ,תועידה 'ב ידי אצוי ג"הכבד ,תרחא הצע תויהל א"אד 'א לי
.א"מרה קספכ גוהנל םיכירצ כ"עבב ד"ס ג הכונח תורנ רד ) האור ,חרוא ,השא ( תבש רוסת אל תוצמו כ ג
www.swdaf.com 6
רוסת אל

זי קרפ םירבד
ִ גַּ י ר ֶ שֲׁ א רָ בָ דּ ַ ה ן ִ מ רוּס ָ ת אֹל ה ֶ שֲׂ ע ַ תּ ָ ך ְ ל וּר ְ מאֹי ר ֶ שֲׁ א טָ פּ ְ שׁ ִ מּ ַ ה לַ עְ ו ָ ךוּרוֹי ר ֶ שֲׁ א הָ רוֹתַּ ה י ִ פּ לַ ע (אי) :לאֹמ ְ שׂוּ ןי ִ מָ י ָ ך ְ ל וּדי

א שרוש ם"במרל תווצמה רפס
ןנברדמ ןהש תוצמה הזה ללכב תונמל יואר ןיאש ןושארה שרשה רחא יכ ורואבל וילע ררועל יואר היה אל ןינעה הז יכ עד .
.ןינמה ללכמ אוהש ןנברדמ אוהש רבדב רמאנ ךיא יניסב השמל ול ורמאנ תוצמ הרשע שלשו תואמ שש דומלתה ןושל היהש
לבא פמ וילע ונוריעה השע תוצמ ללכב הלגמ ארקמו הכונח רנ ונמו םיבר וב ועטש ינ םוחנו םוי לכב תוכרב האמ ןכו
ללהה תא ןהב רומגל םוי רשע הנומשו תופוקת בושחו םימורע תשבלהו םיתמ תרובקו םילוח רוקבו םילבא ... השמ תויה םנמא
ויה םע ונל הרקיו ונתכלממ תירחאב היהישכ יכ ונוציש יניסב ול רמאנ האור יניא הנה ,הכונח רנ קילדנש ונל בייחתי ךכו ךכ םינ
.ותבשחמב והלעיש וא הז המדי דחאש ונשדק רשא םירבדה ולא לע ןיכרבמ ונתויה הז לא םאיבהש יל הארייש המו
.רוסת אלמ ורמאו ונוצ ןכיה (א גכ תבש) דומלתה תלאשו ללהה תא רומגלו רנ קילדהלו הלגמ ארקמ לע ונוצו ויתוצמב
םאו וריהזהש המ לכו ותושעל םימכח ורמאש המ לכ יכ ןנברדמ אוהש רבד לכ ונמיש יואר הנה םתוא ונמ הז םעטמ
רשא טפשמה לעו ךורוי רשא הרותה יפ לע ('יטפוש פ"ר) ורמא אוהו ומייקל ונוציש יניסב וניבר השמ הווצ רבכ ונממ
מאו ורזג וא ונקתש המ לכמ רבדב רובעמ ונריהזהו השעת ךל ורמאי ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל (םש) ר
לאמשו ... לכ יכ ללכהו .ראובמ רבד הזו .םיבר םיפלאל הלוע הז היהי ןנברד השעת אל לכו ןנברד השע לכ הנמנ םא ללכבו
נמאו .ראבנש ומכ ןנברד רבד וב ןיא הרותב בותכ ולוכ אוה הזה ללכה יכ .תווצמ ג"ירת ללכב הנמי אל ןנברד אוהש המ ם
ימ ורמא ,םינפ םושב ולבקל רשפא יא ןינע אוה םהמ הריחבב םתצק םיבזועו ןנברד םהש םירבדה תצק םינומ םתויה
ורמאש ...

א קרפ םירממ תוכלה ם"במר
א הכלה
ןהילעו ,לארשי לכל אצוי טפשמו קח םהמו הארוהה ידומע םהו ,הפ לעבש הרות רקיע םה םילשוריבש לודגה ןיד תיב
תדה השעמ ךומסל בייח ותרותבו וניבר השמב ןימאמה לכו ,השע תוצמ וז ךורוי רשא הרותה יפ לע רמאנש הרות החיטבה
.ןהילע ןעשילו ןהילע
ב הכלה
ןתארוהכ השוע וניאש ימ לכ ,לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה לכמ רוסת אל רמאנש השעת אלב רבוע ואל לע ןיקול ןיאו
,'וגו ןודזב השעי רשא שיאהו רמאנש קנחב ותתימ םהירבד לע הרומש םכח לכש ,ןיד תיב תתימ תרהזאל ןתינש ינפמ הז
יפמ םודמלש םירבד דחאו ,הפ לעבש הרות םהו העומשה יפמ ןתוא ודמלש םירבד דחא תודמה ןמ תחאב םתעד
ןהו הכירצ העשהש המ יפלו הרותל גייס םואשעש םירבד דחאו ,אוה ךכ הז רבדש םהיניעב הארנו ןהב תשרדנ הרותהש
רבוע ןהמ דחא לכ לע רבועהו ,ןהל עומשל השע תוצמ םירבד השלשה ולאמ דחאו דחא לכ ,תוגהנמהו תונקתהו תורזגה
,השעת אלב שא הרותה יפ לע רמוא אוה ירה תדה קזחל ידכ םיברל םהב ורויש תוגהנמהו תוריזגהו תונקתה ולא ךורוי ר
רבדה לכמ ,ןהב תשרדנ הרותהש תודמה ןמ תחאב ןידה ןמ ןתוא ודמליש םירבד ולא ורמאי רשא טפשמה לעו ,םלועה ןקתלו
.שיא יפמ שיא ולבקש הלבקה וז ךל ודיגי רשא

א שרוש תווצמה רפסל ן"במרה תוגשה
ןאכב הנהו .ונתוא הימתמ ברהש המב רבדל ןיינעה ךשמ ונתוא איבה המ לכ רוסת אלד ואל ללכב שיש רובס ל"צז אוה
םימכח ירבדמ אוהש תוינשו בלחב ףוע רשב ןוגכ םיגייסהו תונקתה ןמ ןהש וא הכונח רנו הליגמ ארקמ ןוגכ תוצמ ןהש ןיב
תוירעל . ..
ש םירפוס ירבדב דאמ רימחהל וזה תעדה יפל יוארו ןמ רתוי רומח רבד הרותב ןיאו שרפה םוש םהיניב ןיא םה הרות םלוכ
.םה השעו ואל םהירבד לכש ןיואל יבייחב אל תותימ וא תותרכ יבייוחמב אלא םהירבדלש תובשה דומלתה לכב וניתוברו
לקהל םירפוס ירבד לכ ןינד םה ירהש הזמ ךפה םירמוא יפס (נ"שו ,ב ג הציב) ורמאש ומכ ןירוסיאב םהמ . אתיירואד אק
.אלוקל ןנברד אקיפסו ארמוחל רמוא ינאש רמול םהירבדד ןירוסיא ששחב ולקהו רמיא (ב ט) םיחספלש ןושאר קרפב
.רמוא ינאש ןנירמא ימ אתיירואדב ןנברדב רמוא ינאש ןנירמאד ד) םש ורמאש ומכ דיעהל םייואר םניאש םינטקה ונימאהו
ןנברדב ןנבר והנינמהו ןנברד ץמח תקידב (ב ... רונתב תפ קיבדה (א ד תבש) ורמאש ומכ רידת םהירבד ןירקוע דועו
םייח ילעב רעצו ןנברד ונכיהמ ילכ לוטיב (ב חכק םש) ורמאו .הליקס רוסיא ידיל אביש םדוק התודרל ול וריתה
.ןנברד יחדו אתיירואד יתאו אתיירואד יה המהב אלא ותוא םרג אלו הז םדא ואשע אל הזה רעצהש פ"עאו הילאמ הלפנש א
.םידיב ותוא וחדו הרותה ןמ וניאש ינפמ דאמ םהיניעב לק ונכיהמ ילכ לוטיב היה םימה תמאל רמול דומלתב דאמ בר הזו
.ןנברד השע לטבמו יחדו אתיירואד השע יתא דחא (א ז) ז"ע רמגב ורמאש ומכ הז וגיהנה םימכחה ןיבש תקולחמב ןכו
כחב לודג דחא היה םא ריתמ דחאו רסוא ואל םאו וירחא ךלה ןיינמבו המ רחא ןנברדבו רימחמה רחא ךלה אתיירואדב
לקימה ... יודנ אלא םהל ןיא םימכחלש םהירבדלש םישנועב ףאו ... תוצמ לע רבועש ימל אוהו תודרמ תכמ םהל שי תומוקמבו
ומכ ושפנ אצתש דע וא וילע התוא לבקיש דע ותוא ןיכמש םהירבדמ םהב ורזגש תורזגה לכ םהו הרות ןיעכ םהש םהירבדלש
.ושפנ אצתש דע םהירבדלש תוריבע לכב בתוכש ברה רימחמש ומכ אל .ןירדהנס אתפסותב שרופמש ירבדש רבדלש וללכו
ס םייקמ וניאש וא םהירבד לע רבועה היה םאו .ולאב רימחהלו ולאב לקהל הרות ירבדמ םהיניד לכב םה םיקולח םירפו
.וללה תולוקל םייואר ויה אלו םהב לודג רמוח היה ת"ל לעו השע לע רבוע םהלש תוצמ
ב ד"ס ג הכונח תורנ רד ) האור ,חרוא ,השא ( תבש רוסת אל תוצמו כ ג
www.swdaf.com 7
םהש םירבדב וכלהו הפ לע וליפא ה"בקה ןמ הוצמ אוהש רבד לכב ןירימחמ םהש וניצמ ןכו ןהב רימחהל יניסמ השמל הכלה
הרות לשכ ... יאנתבו הליחמב אוה םירפוס ירבדב לקהל םוקמ לכב ורמאש המ יכ ברה תעדל רמאתו שקעתת ילואו
המ ןיב שירפהלו קלחל ידכ אלוקל םהב ךלהנש םהלש תוצמב ןכו הרותל ושעש םיגייסבו תוריזגב ונתה םהש םתאמ
רבדמ אוהש המ ןיבו הרות רבד אוהש תויואר םהירבדבש תוקיפס ויה אלו הרותה ןמ םיווצמ ונא לכבש פ"עא םהי
רקיעלש אלו םינוגה םירבד ולא ןיאו .ןתלחתמ םהב ושעש הזה יאנתה ינפמ אלא ןתוא ריתהל ...
הרותה ישוריפב ורמאש המב אלא רוסת אל הזה ואלה ןיאש עידונש אוה שובש לכמ הקונמה רורבה רבדה לבא ןוגכ
םירבדה בותכה ןושל תועמשמב וא ןהב תשרדנ הרותהש תודמ הרשע שלש ראשו בא ןינבב וא הוש הרזגב הרותב םישרדנה
ומצע יפל הרותה ןמ רתומ וא רוסא רבדה הזש םה וארי םאש הפ לעבש הרות יניסמ השמל הכלה ולבקש המב ןכו
פה אוה האריו וניבר השממ העומשה יפמ הכלה וא ושוריפ יפל וא בותכה שרדמ המב ןימאהלו ותעד לטבל בייח ך
םה ורמאש .

א דומע זפ ףד ןירדהנס ן"רה ישודיח
ןנברד תוצמב וליפאד רבוסש ל"ז ם"במרה ירבדכ אלש יאמ ז"פל כ"אד ארממ ןקז השענ הלגמו הכונחב ושדחש המו
השעו ואל אכיא 'וכו ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אלו ךורוי רשא לככ תושעל תרמשו ארממ ןקזד ארקב ביתכד לכב כ"או
אכיאד ג"עאו ,איה המילש הרות ירהו אלוקל וקיפסש םהירבד לש רבדב ולקה המלו השעו ואל אכיא ןנברד רוסיא
יכה עמשמ אל מ"מ אלוקל ךלנש תנמ לע םונקת םהיתונקת םימכח ונקת יכ ארקיעמד אהב רמימל הריכ 'פב 'ירמאדמ
הרותבש השעת אל לעו השע לע רבוע אוה םא 'וכו אנת יאה יכ ןאמכ אניירבע היירקמל ירש ןנברדא רבעד ןאמ יאה ('א 'מ)
,הזמ לודג ןאיירבע ךל ןיא ןנירמאד יאמב ךל ישקית אלו ,אוה אתיירואדמד הרואכל עמשמד רוסת אלמ ונוצ ןכיה אמלעב
אוה אמלעב אתכמסא איההד אמלא והניכמסא רוסת אלד ואלא ןנברד ילימ לכ ידכמ ('ב ט"י) ותמש [ימ] 'פב אתיא יכהד
םינקתמ םהש המב םהל עומשל שי ןכ ומכ אשוריפבו הרותה תלבקב םימכחל ןרסמ בותכהש רחאש רמולכ והנינ אתכמסאד
,הרותל גייס תושעל ךיבא לאשמ רמא דחו רוסת אלמ רמא דח ונוצ ןכיה ןנירמאד יאמ לע 'מגב יגילפאדמ דוע היארו
םהיתונקתב גהנתהל בייח םדאהש אלא שממ הרות ןניאד אמלא ךדגיו תוירעל תוינש יבג ('א א"כ) תומביב ןנירמאדכו
,הרות רבדה אהיש אל יתרמשמל תרמשמ ושע יתרמשמ תא םתרמשו ל"ז ן"במרה תטיש איה וז רפסב םה וירבד רתיו
:ל"ז ם"במרה תורבס דגנ תובר תוישוק השקה םשו תוצמה

זי קרפ םירבד המכח ךשמ
אי) .'וכו ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל ( וישרשב ם"במרה תעד הזב ררבל יתיאר רבוע אוה םימכח ירבדמ רבד לכ לעד ,
."רוסת אל"ב פ םצועב ךיראה ן"במרהו הז תוחדל ולופל יואר היה ןכ םאד ,ותגשה יללכו .רופסמ ומצע ,תובר תויארמ
שדיחו ולא םינינעב דואמל ךיראהו .תבורעתב אתיירואד לטבמו ןנברד יתאו ,אתיירואד ינפמ ןנברד לוטיבו ,ןקיפסב רימחהל
.תרחא הטיש םהב ם"במרה ירבדכ תמאה יתעד לוקישל יכ רמוא ,וילגר תחת רפאו רפע יכנאו . יכ :הז אוה רקיעהו
,םיינמז ויהי רשא ,תורמוחו ,תורהזאו ,םיגייס ,םינינע שדחתי ,דעל םימייקהו םייחצנה םינינע דבלמ רשא התצר הרותה
םהל רסמנה םירדג יפ לע ףיסוהל םימכחה דיב היהיש ונייה רחא ןיד תיב דומעי םאו .[תושר םהל ןתינ ולא םינפואבש]
כ םכסהבו ןינמבו המכחב לודג .לטבל םדיב תושרה ,הזב שיש םירדגה יפכ לארשי לל ינא רמאל דחא שיא אצמי אלש ןעמלו
ושעיו ,דחא לכ דיב הרוסמ הרותה היהי ןכ אל םאש ,"'וכו רוסת אל" רדג הרות הנתנ ,לארשי ימכחל ףופכ ינניאו האורה
ומשל דחא םע היהיש ,םשה ןוצרל דגנתמש המ ,יללכה רשקה דרפתיו ,תודוגא תודוגא ועמשי אל םאו .םימכחל ע
ומצעב ןינעה לבא .ורמאיש המ עומשל אקוד הוצמה ןכ םאו ."לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל"ב םירבוע
ןיאש רבד אוהש וא ,םתועט וררביו לודגה רחא ןיד תיב דומעי םאו ,ארובה ןוצר לא לבקתמ וניאד רשפא ,ושדיחו ורמאש
יה ושעיו ,דומעל לוכי רובצה רתומ ,הזמ ךפ 'ר רמאמ ןכו .הינילטבא לאומש רמאד לובזורפו ,אחשמ ירשד הדוהי 'ר :ומכו .
הלעתי םשה הצר אל תאז לכב ,תמאב ארובה ןוצר אוהש המ יפכ ,תמאה ונווכי םא ףאו .םירעטצמ ונא תונשיה לע :לאילמג
ולא רקחב םיסומכה םימעטמ ייחצנ קח ותושעל - רבו םימכחה תצעמ היהיש קר ,ה אל לבא ,םלוקב עמשנש אקוד הצרו ,םנוצ
עומשל הרימחהש הממ רתוי ךלמ לוקב עומשל הרות הרימחהש המ ,הזל המוד ןינע הרותב ותמגוד ונאצמו .םירבדה יטרפב
"תמוי תומ ךיפ תא הרמי רשא לכ" (חי ,א עשוהי) ושדק ירבדב התימ ןבייחו ,םימכח לוקב ... הככ ינבל קוחל הרותה המש
ל לארשי ל"זח לוקב עומש ךלמה לוקכ - .ןנבר ,יכלמ ןאמ יטרפ יוויצב ונוצר ןיא ןינעה יטרפב לבא ...
תאז לכב ,קפס לע ארובה הוצ אל םא ףא ןכ םא ,ריזח אוה אמש ,הרות ירבדב ןל אקפסמ יכ :ויתוגשה לכ ראבנ התעמו
,בוריע קפסב לבא .תמאב בעותמה רבד ריזח ונלכא ןכ םא ,ריזח אוה אמש ןוצר טרפב וניא הזה ןינעהש ןויכ ןכ םא
עודמו ,םלוקב עמוש וניא ,ןכ השוע וניאש ימ ארקנ אל ןכ םא ,ורבד אל הז לעש ןויכו ,םהילא עומשל הוצש קר ,ארובה
!?רתומ היהי אל "רוסת אל" לע ורבע אל ות ןכ םא ,םלוקב םיעמוש ןיאש ינפמ הז םישוע םניאש ןויכ ,ןמאנ ןטק ןכו ... ןכו
םתעד םיכסיו המכחב לודג ןיד תיב ודמעי םא קר ,יחצנ הוה הזש ורמא אל לבא ,ורמא םה םא יכ ,אתיירואד ינפמ החדנ
!?אתיירואד רבד הז ינפמ לטבית ךיא ןכ םא ,םדיב תושרה ,וכופיה רמול ןמזה יפל רתוי תואנה ...
,שוריפ רוסא ומצעב רוסיאה ,הרות ירבדד ח אוהש ומכ רבועה יוהו , םהב שיו םילק םהב שי ןכל .שפנה אמטמ איהו ,הלו
.ותוא םיתיממש שיו הלוחה םיקיזמש שיש תולכאמב ומכ ,םירומח קר ,םתומצע דצמ םינודינ םניא םה ,םירפוס ירבד לבא
דרמכ הוהו ,"'וכו רוסת אלו" ,דורמל רוסאש הוצמה דצמ !דרומ אוה רבד לכבש ,םירומח םלוכ ןכ םא . . . . בתכ הזכו
תנב גגוש לבא .הנהנ ןכש תוירעו םיבלחב קר ,בייח וניא םוקמ לכבד ,קסעתמב קר אקוד ונייהו .ד"לר ןמיס (טפשמ ןשוח) תובי
רורבו ,דיזמ וטא גגוש וסנק ןנברדבד ב ,גנ ןיטיגב רמא ןכל ,תעדלו קיידל היל הוהד דרמל בורק ...ב ד"ס ג הכונח תורנ רד ) האור ,חרוא ,השא ( תבש רוסת אל תוצמו כ ג
www.swdaf.com 8

א ןמיס םירפוס ירבד סרטנוק םירועש ץבוק
ונא ט"המו (חי ןהילע אב אלש ןויכ מ"מו ותעדל ןתעד המיכסהש ת"ישה ןוצר הזב ןימייקמ ונא ירהש ןהירבדכ תושעל ןיבייח
ןישרופמה הרות ירבדמ ןילק ןה הרותב שרופמ יווצ …

ריפש יתא ל"נה יפל םנמא (בכ 'ה ןוצר םג אוה ןכש ןיעדוי ונא םימכח ווצש המ לכד יאב לכ ש"תי ונוצר תושעל הז רבדו
ז"ע ןתיירב 'לחתמ ןידמועו ןיווצמ םלוע לכמ רוטפ ןטקד אהו והנעמל 'ד לעפ לכו םנוק ןוצר תושעל וארבנ םיאצמנה לכד
ה"ב םוקמה תעדל ןתעד המיכסהש ןיעדוי ונאו וילע םימכח ורזגש ןויכמ לבא ורטופל 'ה ןוצר אוה ןכש םושמ אוה תוצמה
בייח אליממ .ךרבתי ונוצר אוה ןכש ןהירבדכ תושעל

ט"י הימריב בותכה תנוכ שרפל רשפא הזבו (גכ . . . יכ שרופמ (ג .רובד ארקנה (ב .יווצ ארקנה (א הרות יקלח השלש שי
ןנברד תוצמה לכ םהו דבלב 'ד ןוצר אלא רובד אלו יווצ אל וילע ןיאש ל"נכ . ..

מ"מ לבא (אל ן"במרה ירבדמ שרופמ ונדמל לודגה ד"ב תוצמ םהילע ולבקיש יניסב לארשי ווטצנש רבוס אוה םגש ןיא
,ללכב הזו טרפב [אתיירואד ל"ר] הזש אלא יניס תרימאב אתיירואדל םהיניב שרפה לע תושקהל הברהש תוישוקה לכ כ"או
ילע ולבקיש יניסב השמל הוטצנד ןויכד ותטישל םג ישקית הרות לשמ ןילק םהירבד המלד ם"במרה תטיש לארשי ןה
ארמוחל וקיפסב ךליל יואר כ"א לודגה ד"ב תוצמ םש ןייע הלרע קפס יבג ןישודיקד ק"פסמ ומצעב ן"במרה םש ש"מכ
אתיירואד ימנ אוהד ס"מל הכלהמ וא רוסת אלד ארקמ אוה םימכח ירבדל עומשל יווצה םא הזב שי מ"נ הזיאו .

(בל עד שרפל קסירבמ ל"צז יולה םייח ר"גה ר"וממ יתעמשו ירבדל עומשל יניסב וניווטצנש ימנ יהנד ל"נה ן"במרה ת
ןהב ןיא ןהירבדד תובש אמגודלו ןמצע דצמ רוסיא ןהב ןיא לבא הזה יוויצה לע רבוע ןהירבד לע רבועהו םימכח
רובעל אלש אתיירואדמ יללכ יוויצ שיש אלא האיב רוסיא ןניא אתיירואדמ תוירעל תוינש ןכו ללכ תבש רוסיא אתיירואדמ
ע ןהירבד ל [ויפ תא תורמהל רוסאש ךלמב אמגודלו] דחוימה ורוסיא םהירבד לש רבד לכ לע שיד ל"ס ם"במרהו ןוגכ
םירבד 'גבש ןנברד ירוסיא ןכו [ותשא תא ןיקדוב םימה ןיא ט"המו] האיב ירוסיאמ אתיירואדמ אוה וימח תיבב ותסורא רוסיא
ינעל ןתתגולפ םעט והזו והיירזיבאמ ןייווה ןירומחה ץמח רוסיא אוה ם"במרהלד ןנברד ץמח רוסיאב ארממ ןקז השענ םא ן
ץמח רוסיאב שיש תרכהל ךייש וניאו ללכ ץמח רוסיא הז ןיא ן"במרהלו .אתיירואד ץמח אוה םא תרכ וב שיש רבד יוה ץמחו
.ד"כע

(גל הרותה ןמ וניווטצנש ןויכ ןקיפסב רימחהל יואר ן"במרה תטישל םג מ"מד ןויע ךירצ יתכאו ןהל עומשל ךלמב אמגודלו
ןהיתוקיפסב ךלנש םימכח ונתה ךכש רמאנ םאו .אתיירואד אקיפס לככ רוסא וקיפס םגד הארנ יאדו .ויפ תא תורמהל רוסאש
אישק אל ם"במרה תטישל םג כ"א לקהל . ..

(אמ ו םימכח ירבד לע רובעל אלש יניסב וניווטצנש ימנ יהנד ן"במרה ירבד ובשייתי הז ןפואבו ןיד אוהו ןהיתורהזא
וקיפסב ךליל יוארו ליק אוה ומצע דצמ ןנברד רוסיאהש ןויכו ןנברד רוסיאה ףוגמ הדלות אוה הזה ןידה לבא אתיירואד
.ללכ אתיירואד רוסיא ןאכ ןיא אליממ .לקהל קפס ןאכ ןיאד וניא הזד אתיירואד אקיפס ריתנ ךיאה תושקהל ךייש ןיאו
ירואד ארוסיאהד .ללכ אתיירואד ךרוצ ןיא רתומ ומצע דצמ ןנברדהש אנווגב לבא ןנברד ארוסיא אכיאד אכיה אלא וניא אתי
ם"במרה תעדל השקהש תוישוקה לכ ן"במרהל 'יל אישק אל ה"ושמו אתיירואדה תא ריתהל ללכ . ..

(גמ ונתה ךכש ונייה ן"במרה יניעב הרשי אל רשא ל"נה ארבסכ ל"סד םינורחאה ובתכ ם"במרה תעד בשילו םימכח
יאדו תרותב רתומ ןנברד אקיפסד הארנ ז"יפלו .ןהיתוקיפס תא אלו ןהירבדד יאדו אלא ורסא אל םלועלש בתכש ןיעכו .
אדירג קפס תרותב אלו םש ןייע הלרע קפס ןינעל ןישודיקד ק"פס ן"רה ...

ןוגכ קפס תרותב וא יאדו תרותב אלוקל ןנברד אקיפסד אמינ יא אבוט מ"נ אכיאו (דמ . . . ל"סד ןאמל תושמשה ןיב רפס םא ןכו
אמשד תושמשה ןיב תריפסב אצי קפס תרותב קר אוה ןנברד אקיפסד ארוטפד אמינ יא אתיירואד ואל ז"המזב רמועה תריפס
רופסל ךירצו תושמשה ןיב תריפסב ללכ אצי אלו יאדו רוטפ היה ש"הב כ"א יאדו תרותב רוטפ קפס םא לבא זא בייח היה
כרבב הלילב .ה

מ"חלב אבוה] רפס תירקב ט"יבמה לבא רתומ ןקיפס רוסא ןאדו םימכח ונתה ךכש ל"נה ארבסכ רמאנ םא אוה ז"כ םנמא (המ
רוסיא השוע אוהש תעדל ןהירבד לע רבועב אלו הארמהב אלא אכיל רוסת אלד ואלד ם"במרה תעד בשייל בתכ [םירממ 'לה
יירואד רוסיא ןהירבדב ןיאש הדומ ם"במרה םג זאד ןנברד קפסד ם"במרה תעדל שדחל חרכה ןיא ז"יפלו ן"במרה תטישכ את
ךרדב םימכח ירבד לע רבועב אלא יגילפ אל ן"במרהו ם"במרהד ן"במרה תטישל ןכ רמול חרכה ןיאש ומכ יאדו תרותב רתומ
.אתיירואד רוסיא הזב ןיאד ןיוש ןהינש הארמה ךרדב אלש לבא הארמה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->