மாைர பா

ேம ஒ

க ஊ லி
ெப
, ெபய

அவன
ர யா.

அ மா வ தி

தா .

மா

ர யாவ
ைகவ
ண தி
அ மா
இர

தயாரான .
சா ப
ேபா , மா
அ மா, 'இ த ர யா இ வள
அழகாக

கிறாேள, மா
இவ
இைடேய
ேம தா

உற

ேமா?' எ

ண னா . இ த ச ேதக
அவ
ெகா ச காலமாகேவ இ
வ த . இ ேபா , மா -ர யா இைடேய
ஆன ெந

அவ கள
நடவ
ைகக
, அ மாவ
ச ேதக ைத அதிக ப
தின!
அ மாவ
நிைன ப
எ றா !


ண ஓ ட ைத
ேபால இ ைல, நா

ெகா
ர யா


மா , "அ மா, ந
ெவ
ேம


தா

"

அ மா ஊ
ெச

வார
கழி
, ர யா
மா ட , "உ க
அ மா

தள த நாள லி
,வ

த என
ெவ ள
த ைட காணவ ைல. உ க மா எ
ெகா
ேபாய
பா க

ந க
நிைன கவ ைல தாேன?!?" எ
ேக டா .
மா ,"இ
கா , எத
அ மா

க த
எ தி
வ சா
கிேற !" எ றா .
மா சாம தியமாக எ
வதாக நிைன
ெகா
இ ப
எ தினா :
அ பான அ மா,
நல
நலமறிய ஆவ . ந க
இ த வ
லி

ெவ ள த ைட

ெச ற க

ெசா ல வரவ ைல. அ
ேபால, ந க
அைத எ
ெச லவ ைல எ
எ னா

யவ ைல.
வ ஷய
எ னெவ றா , ந க


சா ப
ெச றதிலி
அ த த ைட காணவ ைல!
--- மா


நா க
கழி தப , அ மாவ டமி
பதி
க த
வ த :


மா ,
நல
நலமறிய ஆவ . ந
ர யா
ஒேர ப
ைகய
உற
வதாக
நா
ெசா ல வரவ ைல, அேத ேநர , ந
அவ
ஒேர

ைகய
உற
வதி ைல எ
எ னா

யவ ைல!
வ ஷய
எ னெவ

தா , இ ேநர
அவள

ைகய
இ ப

றா , ர யா அவள

ைகய
அ த ெவ ள
த ைட க

தைலயைண
அ ய
!?!?

ள அ மா

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

உற
தி

பவளாக
பா ,

கைதய
நதி:
அ மாவ ட
ெபா
டா
:-)

ைம

டா

,அ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

இ திய அ

மாவ ட

டேவ