Έλξη του Αναφορικού

Η πτώση της αναφορικής αντωνυμίας εξαρτάται από τη σύνταξη της
πρότασης στην οποία ανήκει.

Ἔστι δίκης ὁφθαλμός, ὅς τὰ πάνθ' ὁρᾷ. > ονοματική ως
υποκείμενο του ὁρᾷ

Εἰς καλὸν ὑμῖν Ἄνυτος ὅδε παρεκαθέζετο, ᾧ μεταδῶμεν τῆς
συζητήσεως. > δοτική ως αντικείμενο του μεταδῶμεν

Ἐποιοῦντο διαβάσεις ἐκ τῶν φοινίκων, οὕς ηὕρισκον
ἐκπεπτωκότας. > αιτιατική ως αντικείμενο στο ηὕρισκον

1) έλξη του αναφορικού
Πολύ συχνά η αναφορική αντωνυμία δε βρίσκεται σε πτώση
αιτιατική, όπως απαιτεί η σύνταξη του ρήματος της αναφορικής
πρότασης, αλλά σε γενική ή δοτική, επειδή έλκεται από τη γενική ή
δοτική της λέξης την οποία προσδιορίζει. Το φαινόμενο αυτό
ονομάζεται έλξη του αναφορικού

Κανονική σύνταξη:
Ὁ ἐμὸς πάππος κάλλιστος ἦν Μήδων ὅσους ἑόρακα. > ὁρῶ +
αιτιατική

Έλξη του αναφορικού:
Ὁ ἐμὸς πάππος κάλλιστος ἦν Μήδων ὅσων ἑόρακα. > αιτιατική
σε γενική

Κανονική σύνταξη:
Σὺν τοῖς θησαυροῖς οὕς ὁ πατὴρ κατέλιπεν... > καταλείπω +
αιτιατική

Έλξη του αναφορικού:
Σὺν τοῖς θησαυροῖς οἷς ὁ πατὴρ κατέλιπεν... > αιτιατική >
δοτική

εἰς ἥν ἀφίκοντο κώμην. 2) Αντίστροφη έλξη ή ανθέλξη του αναφορικού έχουμε όταν έλκεται ο προσδιοριζόμενος όρος από την πτώση της αναφορικής αντωνυμίας. εἰς ἥν ἀφίκοντο  Αντίστροφη έλξη ή ανθέλξη του αναφορικού: Μεγάλη τε ἦν. .  Κανονική σύνταξη: Ἡ οὐσία ἥν κατέλιπε τῷ υἱεῖ οὐ πλείονος ἀξία ἐστὶν ἤ τεττάρων καὶ δέκα ταλάντων  Αντίστροφη έλξη ή ανθέλξη του αναφορικού: Τὴν οὐσίαν ἥν κατέλιπε τῷ υἱεῖ οὐ πλείονος ἀξία ἐστὶν ἤ τεττάρων καὶ δέκα ταλάντων Συχνά στην αντίστροφη έλξη ή ανθέλξη. τότε το ουσιαστικό μπαίνει στο τέλος της αναφορικής πρότασης χωρίς άρθρο.  Έλξη του αναφορικού παράλειψη της δεικτικής αντωνυμίας: Τῆς φυγῆς ἧς αὐτοὶ ἔφυγον.  Αντίστροφη έλξη ή ανθέλξη του αναφορικού: Τούτους καὶ ἄρχοντας ἐποίει ἧς κατεστρέφετο χώρας.Αν η αναφορική αντωνυμία αναφέρεται σε κάποια δεικτική αντωνυμία. ἥν αὐτοὶ ἔφυγον.  Κανονική σύνταξη: Τούτους καὶ ἄρχοντας ἐποίει τῆς χώρας ἥν κατεστρέφετο.  Κανονική σύνταξη: Μεγάλη τε ἦν ἡ κώμη. όταν η αναφορική αντωνυμία αναφέρεται σ' ένα ουσιαστικό. τότε η δεικτική αντωνυμία κανονικά παραλείπεται.  Κανονική σύνταξη: Τῆς φυγῆς ταύτης.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful