TEKS PENGACARA MESYUARAT AGUNG PIBG 2008 Tarikh Masa Tempat Tetam$ Utama At$r (ara Ma)*is : : : : : : U+apan A*$,a*$an

%enga+ara Ma)*is Ba+aan D-a %ersembahan %e*a)ar U+apan .D% %IB' U+apan / %erasmian -*eh T$an %enget$a %en0erahan Ma)*is kepa a .D% %IB' : : : : 26 FEBRUARI 2012 :2.00 ptg

Dewan Aba i !M" !E#AMA %E&'ETUA !M" !E#AMA

PENGUMUMAN KETIBAAN YANG BERBAHAGIA Meng$m$mkan ketibaan .ang Ber$saha1 %n 2)h &-rhashimah Bt (he Meh !M" !e*ama ALUAN PENGACARA MAJLIS Bismi**ah... Assa*amm$a*aik$m / !a*am !at$ Ma*a0sia A*ham $**i**ah Bers0$k$r kita ke ha rat A**ah !3T kerana *impah an Ina0ahn0a apat kita berk$mp$* i ewan 0ang serba in ah ini bagi meraikan Mes0$arat Ag$ng %IB' 20121 bertempat Dewan Aba i !ek-*ah Menengah "ebangsaan !e*ama1 04510 !er ang1 "e ah Dar$* Aman. .ang Ber$saha %n 2)h &-rhashimah Binti (he Meh %enget$a !M" !e*ama .ang Berbahagia En 2i6b$**ah bin 2) A6i6.....D% %IB' !mk !e*ama. 1 Ah*i 7awatank$asa %IB' !M" !e*ama 2012 %ara waris1 g$r$,g$r$1 ib$ bapa

Dan seter$sn0a 2a irin ha irat 0ang ih-rmati seke*ian. Ma)*is )$ga menga*$.a*$kan keha iran . BACAAN DOA Bagi memberkati *agi ma)*is kita pa a petang ini1 ma)*is engan sega*a h-rmatn0a mempersi*akan A* Fa hi* Usta6 M-h 2a9i6 bin Mat Deris $nt$k menget$ai ba+aan -a. !e*amat Datang ke Mes0$arat Ag$ng %IB' !M" !e*ama 2012.p$an serta sa$ ara. T$an. Mencari timba si anak dara.ang Berbahagia .D% %IB'1 A7" %IB'1 t$an an p$an ke ma)*is ini menter)emahkan s-k-ngan serta -k-ngan mentra isikan a+ara pen$h gemi*ang 0ang ia akan i !ek-*ah Menengah "ebangsaan !e*ama ini pa a ka*i ini. Tempat bersarang burung tempua Salam sembah pembuka bicara Selamat datang untuk semua Sirih berkapur di dalam puan Suam di puan tampak berseri Rampai ditabur alu-aluan Menyambut tuan puan datang ke mari.!em-ga keha iran t$an8p$an ma)*is ini akan apat ber)a*an engan *an+ar.ang Ber$saha %n 2)h &--rhashimah Bt (he Meh %enget$a !M" !e*ama $nt$k men0emp$rnakan $pa+ara perasmian Mes0$arat Ag$ng %IB' 2012 sebentar *agi. !es$ngg$hn0a keha iran .sa$ ari seter$sn0a si ang ha irin 0ang ih-rmati seke*ian. ipersi*akan. 2 .t$an an p$an.

.......asin an ter)emahann0a..... ALUAN PENUTUP Ke Kuala Kedah membeli kari > . SELEPAS PERSEMBAHAN Ma)*is merakamkan )$taan terima kasih... Dengan ini i)emp$t : -rang pe*a)ar ari !$rah iait$ .. bagi menga*$nkan a0at....Ma)*is mempersi*akan....... PERSEMBAHAN PELAJAR (RUJUK USTZ SUHAILA) T$an8%$an 2a irin seka*ian Ma)*is iter$skan engan persembahan waki* pe*a)ar...ang Berbahagia En 2i6b$**ah B 2) A6i6 i atas $+apan it$ ta i.a0at s$+i A*. SELEPAS UCAPAN YANG DIPERTUA PIBG Ma)*is merakamkan $+apan )$taan terima kasih ... ..........tinggi terima kasih kepa a A* Fa hi* Usta6 i atas ba+aan -a it$ ta i..SELEPAS UCAPAN PENGETUA Ma)*is merakamkan $+apan )$taan terima kasih kepa a T$an %enget$a i atas $+apan an perasmian Mes0$arat Ag$ng %IB' ka*i ke 26 !M" !e*ama........$ran .........ang Dipert$a %ersat$an Ib$ Bapa an '$r$ <%IB'= $nt$k memberikan $+apan ...SELEPAS DOA Ma)*is merakamkan $+apan setinggi..... UCAPAN YANG DIPERTUA PIBG Ma)*is seter$sn0a mempersi*akan En 2i6b$**ah B 2) A6i61 ...ang Ber$saha %n 2)h &-rhashimah Binti (he Meh1 %enget$a !ek-*ah Menengah "ebangsaan !e*ama1 "e ah Dar$* Aman $nt$k memberikan $+apan an seter$sn0a merasmikan Mes0$arat Ag$ng %IB' ka*i ke 26.... UCAPAN DAN PERASMIAN PENGETUA SMK SELAMA Ma)*is seter$sn0a mempersi*akan .....

A IAITU mes0$arat Ag$ng 2012. Dipersi*akan.Sayang terlupa beli kemiri Berakhir sudah tugas diberi Izinkan saya mengundur diri Akar keladi melilit selasih Selasih tumbuh dihu ung taman Kelangan budi un ungan kasih Salah dan silap harap maa!kan Dengan ini ma)*is iserahkan kepa a .D% %IB' bagi mener$skan A'E&DA !ETERU!&. ? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful