06

PENGENALAN

Modul ini merangkumi lima daripada tujuh tajuk yang terdapat dalam proforma Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Kod : PKB 3104 ! "opik#topik dalam modul ini dipilih berasaskan kemudahan mengakses bahan#bahan yang berkaitan dalam menjalankan pembelajaran kendiri! "ajuk pertama dalam modul ini menghuraikan pengenalan kepada bahasa (definisi dan konsep bahasa$ komponen bahasa dan penguasaan tatabahasa $ jenis bahasa (penerimaan%reseptif dan penglahiran%ekspresif $ serta masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan murid#murid bermasalah pembelajaran (masalah bahasa dan linguistik$ masalah artikulasi dan masalah kefasihan dan rentak ! "ajuk kedua memberi fokus terhadap tahap perkembangan bahasa kanak# kanak (mengikut umur dan kemahiran berbahasa $ teori#teori pemerolehan bahasa ("eori Kognitif$ "eori Beha&ioris$ "eori Mentalis dan "eori 'nteraksionis $ jenis#jenis pendekatan ('nduktif$ (eduktif$ )erakinan$ *klektik % +abungan dan prinsip#prinsip inter&ensi bahasa (sedikit kepada banyak$ mudah kepada sukar$ konkrit kepada abstrak$ pelbagai situasi dan pelbagai media ! "ajuk ketiga akan memberi pengetahuan kepada anda mengenai pengenalan kepada kemahiran lisan dan masalah kemahiran lisan murid#murid bermasalah pembelajaran! "ajuk ini juga akan menjelaskan kaedah#kaedah pengajaran kemahiran lisan dan turut membin,angkan aspek penilaian bahasa lisan! "ajuk keempat akan memberi pengetahuan kepada anda mengenai pengenalan kepada memba,a$ kesediaan dalam memba,a$ masalah dalam memba,a$ kaedah pengajaran kemahiran memba,a$ kemahiran mengeja$ kemahiran kefahaman$ kaedah pengajaran kefahaman dan penilaian kemahiran memba,a murid#murid bermasalah pembelajaran! "ajuk kelima menghuraikan tentang pengenalan kepada menulis$ masalah pratulis$ masalah penulisan mekanis$ masalah penulisan mentalis$ strategi mengajar kemahiran tulisan dan menulis$ serta penilaian kemahiran menulis! -nda diberi pengetahuan mengenai strategi mengajar kemahiran menulis dan penilaian terhadap kemahiran menulis! (efinisi tentang menulis juga diperjelaskan!

vi

adangkan$ atau mana#mana bahan sumber yang difikirkan sesuai bagi menyelesaikan akti&iti tersebut! vii .angan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa! (Kedua#dua tajuk ini tidak dimodulkan ! -nda akan mendalami tajuk#tajuk ini menerusi sesi interaksi bersemuka anda dengan pensyarah tutor anda nanti! .ukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa! .eterusnya tajuk ketujuh akan menumpukan pada Peran."ajuk keenam akan menerangkan pula tentang Kajian .ukatan Pelajaran dalam aspek .ukatan dan /uraian .elepas memba.a setiap tajuk dalam modul ini$ anda akan diberikan beberapa akti&iti%tugasan untuk tujuan mengukuhkan kefahaman anda! 0aksanakan setiap tugasan yang diberi dengan baik dan sempurna! -nda boleh menggunakan buku#buku rujukan dan laman 1eb yang di.