KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 19 TAHUN 2013

SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI DAN PEMBANTU AWAM

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA.BPO(S)324/1/7-15 Jld. 19 (51)

No. Siri:

KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 19 TAHUN 2013

SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI DAN PEMBANTU AWAM

TUJUAN

1.

Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan untuk memaklum dan melaksanakan

keputusan kerajaan mengenai penggabungan skim perkhidmatan berikut: (a) Pembantu Am Pejabat, Pembantu Kamera/Pemandu

dan Penyelia Jeti kepada skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Operasi; dan

(b)

Penyelamat, Pekerja Awam dan Pekerja Awam Khas kepada skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Awam.

LATAR BELAKANG

2.

Dalam usaha untuk menggembleng modal insan berpengetahuan dan

berkemahiran selaras dengan hala tuju ke arah negara berpendapatan tinggi, kerajaan telah bersetuju supaya kelayakan masuk minimum ke Perkhidmatan Awam ditetapkan pada kelayakan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Di samping itu, mengambil kira 1

keperluan untuk mengurangkan peringkat hierarki yang kurang perlu bagi mengatasi masalah organisasi seperti pertindihan tugas dan kesukaran dalam menentukan gred jawatan, fungsi skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat, Pembantu

Kamera/Pemandu, Penyelia Jeti, Penyelamat, Pekerja Awam dan Pekerja Awam Khas dimantapkan melalui penggabungan skim perkhidmatan tersebut di bawah skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Operasi dan Pembantu Awam.

SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI 3. Skim perkhidmatan Pembantu Operasi diperuntukkan perbekalan seperti

berikut:

(a)

diletakkan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan (N);

(b)

diperuntukkan gred jawatan/gaji N11, N14;

(c)

diperuntukkan syarat lantikan:

(i)

PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

(ii)

PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; dan

(iii)

kepujian Bahasa Melayu pada peringkat PMR atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

2

(d)

diperuntukkan

Peningkatan

Secara

Lantikan

(PSL)

ke

skim

perkhidmatan Pembantu Kemahiran Gred H17, Operator Wayarles Gred N17, Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 atau Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 yang kosong tertakluk memenuhi syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.

SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AWAM 4. Skim perkhidmatan Pembantu Awam diperuntukkan perbekalan seperti berikut:

(a)

diletakkan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran (H);

(b)

diperuntukkan gred jawatan/gaji H11, H14;

(c)

diperuntukkan syarat lantikan:

(i)

PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan (Syarat tambahan: Bagi tugas menyelamat, calon perlu memiliki Sijil Pertolongan Cemas serta berkebolehan berenang dan bagi tugas memandu enjin sangkut/motobot, calon perlu memiliki perakuan kekompetenan berkaitan daripada Jabatan Laut Malaysia);

(ii)

kepujian Bahasa Melayu pada peringkat PMR atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(d)

diperuntukkan PSL ke skim perkhidmatan Pemandu Lokomotif Gred A13, Pembantu Kemahiran Gred H17 atau Penjaga Jentera Elektrik Gred J17 yang kosong tertakluk memenuhi syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.

3

5.

Berikutan penggabungan skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat, Pembantu

Kamera/Pemandu dan Penyelia Jeti, perbekalan PSL dalam skim perkhidmatan Operator Wayarles Gred N17 dan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 turut dipinda.

6.

Skim perkhidmatan Pembantu Operasi, Pembantu Awam, Operator Wayarles

dan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) yang baharu adalah seperti di Lampiran A, A1, A2 dan A3, format iklan jawatan adalah seperti di Lampiran B, Jadual Gaji Minimum – Maksimum (JGMM) adalah seperti di Lampiran C dan C1 dan penghuraian kerja umum adalah seperti di di Lampiran D dan D1.

KETUA PERKHIDMATAN

7.

Ketua Perkhidmatan bagi skim perkhidmatan Pembantu Operasi dan Pembantu

Awam ialah Ketua Jabatan masing-masing.

PELAKSANAAN

Prinsip Umum Pertukaran Pelantikan 8. Pegawai hendaklah ditukar lantik ke jawatan baharu di skim perkhidmatan yang

sama atau berlainan pada gred yang setara dengan jawatan asal. Pegawai yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan dalam kelompok kelayakan lebih tinggi pula, gred jawatan yang akan ditawarkan adalah pada gred lantikan. Sekiranya tiada gred setara, maka jawatan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) boleh diwujudkan.

Skim Perkhidmatan Pembantu Am Pejabat

9.

Pegawai dalam skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat sedia ada yang

dilantik secara tetap adalah layak ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi yang baharu seperti berikut:

4

(a)

Pembantu Am Pejabat Gred N1 dan N4 yang memiliki PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11; atau

(b)

Pembantu Am Pejabat Gred N1 dan N4 yang tidak memiliki PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan tetapi mempunyai genap sembilan (9) tahun perkhidmatan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11.

Skim Perkhidmatan Pembantu Kamera/Pemandu

10.

Pegawai dalam skim perkhidmatan Pembantu Kamera/Pemandu sedia ada yang

dilantik secara tetap adalah layak ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi yang baharu seperti berikut:

(a)

Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3 yang memiliki kelayakan tamat Tingkatan 3/PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11; atau

(b)

Pembantu Kamera/Pemandu Gred N12 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 dengan gaji secara KUP atas Gred N12.

Skim Perkhidmatan Penyelia Jeti

11.

Pegawai dalam skim perkhidmatan Penyelia Jeti sedia ada yang dilantik secara

tetap adalah layak ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi yang baharu seperti berikut:

(a)

Penyelia Jeti Gred N3 yang tamat memiliki kelayakan tamat Tingkatan 3/PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11; atau 5

6 . Skim Perkhidmatan Penyelamat 12. Skim Perkhidmatan Pekerja Awam dan Pekerja Awam Khas 13. Pegawai dalam skim perkhidmatan Penyelamat sedia ada yang dilantik secara tetap adalah layak ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam yang baharu seperti berikut: (a) Penyelamat Gred N1 yang memiliki kelayakan tamat Tingkatan 3/PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11. atau (b) Penyelamat Gred N12 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 dengan gaji secara KUP atas Gred H12. atau (b) Pekerja Awam Gred R1 dan R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3 dan R6 yang tidak memiliki PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan tetapi mempunyai genap sembilan (9) tahun perkhidmatan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11.(b) Penyelia Jeti Gred N12 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 dengan gaji secara KUP atas Gred N12. Pegawai dalam skim perkhidmatan Pekerja Awam dan Pekerja Awam Khas sedia ada yang dilantik secara tetap adalah layak ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam yang baharu seperti berikut: (a) Pekerja Awam Gred R1 dan R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3 dan R6 yang memiliki PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11.

Penyelia Jeti. PEMBERIAN OPSYEN 18. Pekerja Awam Gred R1 dan R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3 dan R6 yang belum memenuhi syarat pertukaran pelantikan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal secara KUP. Penyelamat. 17. Pegawai yang bersetuju menerima opsyen akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang baharu. Gaji pegawai hanya akan diselaraskan ke gaji baharu dalam skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 atau Pembantu Awam Gred H11 sehari selepas memenuhi syarat seperti ditetapkan. 16. Pekerja Awam dan Pekerja Awam Khas bagi membolehkan pegawai membuat pilihan. Mulai tarikh kuat kuasa skim perkhidmatan ini. Pembantu Kamera/Pemandu. Pembantu berkhidmat Kamera/Pemandu. Pekerja Awam dan Pekerja Awam Khas dalam Senarai Perjawatan sedia ada. 7 . semua lantikan hendaklah menggunakan skim perkhidmatan yang baharu dan syarat lantikan yang ditetapkan hendaklah dipatuhi. Pembantu Am Pejabat Gred N1 dan N4. 15. tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji atau mana-mana tempoh yang tidak diambil kira berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa. Penyelia Jeti.14. Ketua Jabatan bertanggungjawab untuk memastikan urusan pelarasan ini direkodkan dalam Kenyataan Perkhidmatan pegawai. Tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira bagi tujuan pertukaran pelantikan ini adalah tempoh perkhidmatan tetap dalam skim perkhidmatan asal. Jabatan ini [Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO)] akan melaksanakan perubahan jawatan Pembantu Am Pejabat. Ketua Jabatan hendaklah menawarkan opsyen kepada pegawai yang sedang dalam skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat. Penyelamat. 19.

Dengan ini: (a) pegawai akan kekal dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal secara KUP. sedang bercuti. Tawaran opsyen ini hanya diberi kepada pegawai yang bertaraf tetap dan masih dalam perkhidmatan pada 1 November 2013. 21.20. sedang dalam proses tindakan tatatertib. Pilihan yang dibuat adalah muktamad. dan (c) pegawai juga tidak layak menikmati keistimewaan dan penambahbaikan yang diperuntukkan dalam skim perkhidmatan Pembantu Operasi dan Pembantu Awam yang baharu dan sebarang pindaan kepadanya. Pegawai yang menolak opsyen atau tidak membuat sebarang opsyen atau gagal mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebab yang munasabah atau membuat opsyen dengan bersyarat dianggap sebagai tidak bersetuju untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan baharu ini. Semua pegawai yang terlibat akan diberi tempoh 30 hari mulai tarikh surat opsyen dikeluarkan untuk membuat pilihan sama ada menerima atau menolak tawaran opsyen ini. termasuk mereka yang masih dalam tempoh percubaan serta berada dalam Sistem Saraan Malaysia. 23. dan 8 . Tawaran opsyen ini juga hendaklah diberi kepada mereka yang berada dalam keadaan berikut: (a) (b) (c) (d) dipinjamkan atau ditukar sementara. tidak hadir bertugas semasa opsyen dikeluarkan dan berkuat kuasa. (b) pegawai akan berada dalam skim perkhidmatan asal yang telah dijumudkan dan tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan asal. 22.

E1 dan E2. 26. dokumen yang berkaitan adalah seperti berikut: (a) Pegawai Yang Memiliki Kelayakan (i) Contoh Surat Tawaran Opsyen Pertukaran Pelantikan. Syaratsyarat Pertukaran Pelantikan dan Borang Opsyen Pertukaran Pelantikan bagi Pembantu Am Pejabat Gred N1. Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3 dan Penyelia Jeti Gred N3 seperti di Lampiran E. 25. 9 . dan (ii) Contoh Surat Tawaran Opsyen Pertukaran Pelantikan. termasuk kepada pegawai yang berada dalam keadaan seperti di perenggan 23. Pembantu Kamera/Pemandu Gred N12 dan Penyelia Jeti Gred N12 seperti di Lampiran F. maka tawaran opsyen tersebut dengan sendirinya terbatal. walaupun tempoh opsyen asal telah tamat. Pihak Berkuasa Melantik boleh menawarkan surat tawaran opsyen dengan memberi tempoh yang sama (30 hari) untuk membolehkan mereka membuat pilihan. Sekiranya surat tawaran opsyen tidak dapat disampaikan. Syaratsyarat Pertukaran Pelantikan dan Borang Opsyen Pertukaran Pelantikan bagi Pembantu Am Pejabat Gred N4. jika sabit kesalahannya dan dijatuhi hukuman buang kerja dalam tempoh opsyen. F1 dan F2. Bagi urusan pemberian opsyen pertukaran pelantikan bagi pegawai dalam skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat. Pegawai yang sedang dalam proses tindakan tatatertib.(e) 24. sedang menjalani hukuman tatatertib. Pembantu Kamera/Pemandu dan Penyelia Jeti sedia ada.

G1 dan G2. dan (iii) Contoh Surat Tawaran Opsyen Pertukaran Pelantikan. Bagi urusan pemberian opsyen pertukaran pelantikan bagi pegawai dalam skim perkhidmatan Penyelamat. Pekerja Awam Gred R1 dan Pekerja Awam Khas Gred R3 seperti di Lampiran J. 10 . L1 dan L2. Syaratsyarat Pertukaran Pelantikan dan Borang Opsyen Pertukaran Pelantikan bagi Pekerja Awam Gred R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R6 seperti di Lampiran K. dokumen yang berkaitan adalah seperti berikut: (a) Pegawai Yang Memiliki Kelayakan (i) Contoh Surat Tawaran Opsyen Pertukaran Pelantikan. dan (ii) Contoh Surat Tawaran Opsyen Pertukaran Pelantikan. Syaratsyarat Pertukaran Pelantikan dan Borang Opsyen Pertukaran Pelantikan bagi Penyelamat Gred N12 seperti di Lampiran L. J1 dan J2. Syaratsyarat Pertukaran Pelantikan dan Borang Opsyen Pertukaran Pelantikan bagi Pembantu Am Pejabat Gred N1 seperti di Lampiran G. 27. K1 dan K2. H1 dan H2. Syaratsyarat Pertukaran Pelantikan dan Borang Opsyen Pertukaran Pelantikan bagi Penyelamat Gred N1.(b) Pegawai Yang Tidak Memiliki Kelayakan (i) Contoh Surat Tawaran Opsyen Pertukaran Pelantikan. Pekerja Awam dan Pekerja Awam Khas sedia ada. (ii) Contoh Surat Tawaran Opsyen Pertukaran Pelantikan. Syaratsyarat Pertukaran Pelantikan dan Borang Opsyen Pertukaran Pelantikan bagi Pembantu Am Pejabat Gred N4 seperti di Lampiran H.

Pembantu Am Pejabat Gred N1. 28. atau (b) ditukar lantik setelah pegawai dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal. Syaratsyarat Pertukaran Pelantikan dan Borang Opsyen Pertukaran Pelantikan bagi Pekerja Awam Gred R1 dan Pekerja Awam Khas Gred R3 seperti di Lampiran M. dan (ii) Contoh Surat Tawaran Opsyen Pertukaran Pelantikan. Syaratsyarat Pertukaran Pelantikan dan Borang Opsyen Pertukaran Pelantikan bagi Pekerja Awam Gred R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R6 seperti di Lampiran N. 11 . Penyelia Jeti Gred N3 dan Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3 serta Penyelamat Gred N1. M1 dan M2. Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Dalam Skim Perkhidmatan Asal Bagi Pegawai Yang Ditukar Lantik ke Gred Jawatan Lebih Tinggi 29. tertakluk memenuhi syarat skim perkhidmatan yang baharu.(b) Pegawai Yang Tidak Memiliki Kelayakan (i) Contoh Surat Tawaran Opsyen Pertukaran Pelantikan. Urusan pelantikan semula pegawai berkenaan akan diuruskan oleh Ketua Jabatan. Tawaran opsyen ini tidak melibatkan pegawai lantikan sementara atau kontrak dan perkhidmatan pegawai tersebut perlu ditamatkan. Pekerja Awam Gred R1 dan Pekerja Awam Khas Gred R3 yang memenuhi syarat untuk ditawarkan opsyen pertukaran pelantikan sebagai Pembantu Operasi Gred N11 dan Pembantu Awam Gred H11 layak untuk membuat pilihan sama ada: (a) terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan. N1 dan N2.

30. Pegawai akan dipertimbangkan kenaikan pangkat apabila menggenapkan tempoh 13 tahun di skim perkhidmatan asal termasuk tempoh sembilan (9) tahun perkhidmatan yang perlu dipenuhi bagi tujuan tukar lantik. pegawai boleh memohon untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan. Seterusnya. 33. 31. akan berada dalam skim perkhidmatan asal secara KUP. 32. Pegawai yang memilih untuk terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 atau Pembantu Awam Gred H11 tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkat secara time-based di skim perkhidmatan asal kerana telah ditukar lantik ke gred jawatan yang lebih tinggi. Pekerja Rendah Awam Gred R1 dan Pekerja Rendah Awam Khas Gred R3 yang belum memenuhi syarat tempoh genap sembilan (9) tahun perkhidmatan untuk ditukar lantik serta memilih untuk kekal dalam skim perkhidmatan asal sehingga dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan akan berada dalam skim perkhidmatan asal secara KUP. pegawai akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan berkuat kuasa sehari selepas pegawai dinaikkan pangkat secara time-based tersebut. Tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan adalah pada tarikh semasa yang diluluskan oleh Ketua Jabatan. Pegawai yang memilih untuk kekal dalam skim perkhidmatan asal sehingga dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan. Pegawai akan dipertimbangkan kenaikan pangkat apabila menggenapkan tempoh 13 tahun di skim perkhidmatan asal. Sekiranya pegawai di perenggan 31 dan 32 tidak berjaya dinaikkan pangkat dalam tempoh time-based yang ditetapkan. 12 . Pembantu Am Pejabat Gred N1.

pegawai hendaklah merujuk kepada Ketua Jabatan untuk mendapatkan penjelasan selanjutnya. Bagi melaksanakan opsyen ini. Jika terdapat sebarang keraguan. dan (iv) melaksanakan pekeliling perkhidmatan dan melaporkan kepada jabatan ini (BPO) mengenai status pelaksanaan pekeliling perkhidmatan ini sebelum 1 Mei 2014 mengikut format seperti di Lampiran P. (iii) mengemas kini Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti pegawai yang terlibat selaras dengan perubahan-perubahan berkaitan. (ii) memberi penjelasan terperinci mengenai opsyen kepada pegawai yang terlibat dan implikasi keputusan yang dibuat. (b) Ketua Jabatan (i) menawarkan opsyen kepada pegawai terlibat. Ketua Jabatan dan pegawai yang terlibat hendaklah mematuhi kaedah yang ditetapkan seperti berikut: (a) Pihak Berkuasa Melantik Pihak Berkuasa Melantik akan mewakilkan kuasa kepada Ketua Jabatan untuk menawarkan opsyen pertukaran pelantikan kepada pegawai yang terlibat.KAEDAH PELAKSANAAN OPSYEN 34. Pihak Berkuasa Melantik. Pemilihan opsyen adalah muktamad. 13 . (c) Pegawai Yang Ditawarkan Opsyen (i) membaca dengan teliti dan faham mengenai opsyen sebelum membuat keputusan.

Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) bagi pegawai yang terlibat dalam urusan ini dikekalkan mengikut TPG jawatan asal. dan (iii) mengembalikan borang opsyen dalam tempoh 30 hari mulai tarikh surat tawaran dikeluarkan. Pegawai akan ditawarkan gaji permulaan di jawatan baharu seperti berikut: (a) pada gaji minimum di gred jawatan baharu sekiranya gaji akhir di gred jawatan asal adalah sama atau lebih rendah daripada gaji minimum di gred jawatan baharu.(ii) melengkapkan dua (2) salinan borang opsyen iaitu satu (1) salinan untuk disimpan oleh Ketua Jabatan manakala satu (1) salinan lagi untuk pegawai berkenaan. 37. 14 . TARIKH PERGERAKAN GAJI 38. atau (b) pada amaun gaji yang sama dengan amaun gaji akhir di gred jawatan asal jika gaji akhir di gred jawatan asal lebih tinggi daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. Contoh kaedah penetapan gaji permulaan bagi pertukaran pelantikan ini adalah seperti di Lampiran Q. maka jadual gaji KUP hendaklah dipohon daripada jabatan ini (Bahagian Saraan) dengan mengemukakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai terlibat yang telah dikemas kini dan disahkan. KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN 35. 36. Pegawai yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh amaun gaji dalam JGMM mengikut kaedah di atas.

PEMBATALAN 41. Dengan berkuat kuasanya pekeliling perkhidmatan ini. Penyelamat dan Penyelia Jeti di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2009. (b) skim perkhidmatan Pekerja Awam dan Pekerja Awam Khas di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2007. maka skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat. TARIKH KUAT KUASA 40.ELAUN DAN KEMUDAHAN 39. Pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 November 2013. Penyelamat. Pembantu Kamera/Pemandu. Urusan pertukaran pelantikan ini tidak melibatkan sebarang perubahan elaun dan kemudahan yang sedang diterima oleh pegawai mengikut pekeliling perkhidmatan/ surat pekeliling perkhidmatan/surat edaran yang berkuat kuasa. Pekerja Awam dan Pekerja Awam Khas dalam semua pekeliling perkhidmatan/surat pekeliling perkhidmatan/surat edaran berkaitan adalah dibatalkan. penetapan kadar elaun dan kemudahan tersebut adalah tertakluk kepada penetapan gred jawatan pegawai ditukar lantik. Penyelia Jeti. (d) skim perkhidmatan Operator Wayarles di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2006 dan Pekeliling Perkhidmatan 15 . Senarai skim perkhidmatan yang dibatalkan adalah seperti berikut: (a) skim perkhidmatan Pembantu Kamera/Pemandu di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002. kecuali untuk menampung pegawai yang belum layak dan pegawai yang menolak opsyen. Walau bagaimanapun. (c) skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat.

pekeliling perkhidmatan ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. PEMAKAIAN 42. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI MOHAMAD ZABIDI ZAINAL) Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA Oktober 2013 Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 16 . dan (e) skim perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2009 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2009.Bilangan 15 Tahun 2009. Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) (c) warganegara Malaysia. (i) Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.99). (Gaji permulaan RM894. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. layak disahkan dalam PENETAPAN GAJI PERMULAAN 3. N14 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN 1. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 8. 7. (Gaji permulaan RM847. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred N11 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja atau kemahiran berkaitan. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda. Pegawai yang dilantik adalah perkhidmatan apabila telah: (a) (b) (c) memenuhi tempoh percubaan. TEMPOH PERCUBAAN LATIHAN PROGRAM TRANSFORMASI MINDA PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 4. atau (d) (ii) ialah pada Gred N11: PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]. 6. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda. 5.14).LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN GRED JAWATAN/GAJI TARIKH KUAT KUASA : : : : PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN PELAKSANA N11. 1 . ialah pada Gred N11: SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan.

Nota: Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pembantu Kamera/Pemandu yang berkuat kuasa pada 1. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N17ATAU PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U17 11. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI KENAIKAN PANGKAT KE GRED N14 9. Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat dan Penyelia Jeti yang berkuat kuasa pada 2. Pembantu Operasi yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Pembantu Kemahiran Gred H17. OPERATOR WAYARLES GRED N17.2002 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002). memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. 10.11. Pembantu Operasi Gred N11 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Operasi Gred N14 yang kosong apabila telah: (a) (b) (c) (d) disahkan dalam perkhidmatan. Operator Wayarles Gred N17. PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H17. 2 .2009 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2009). dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 atau Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.7.

layak disahkan dalam PENETAPAN GAJI PERMULAAN 3. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 7. calon perlu memiliki Sijil Pertolongan Cemas serta berkebolehan berenang dan bagi tugas memandu enjin sangkut/motobot. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) (c) warganegara Malaysia. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 8. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda. dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred H11 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja atau kemahiran berkaitan. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda. (Syarat Tambahan: Bagi tugas menyelamat. TEMPOH PERCUBAAN LATIHAN PROGRAM TRANSFORMASI MINDA PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 4. dan (i) Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred H11: RM850.LAMPIRAN A1 SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AWAM KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN GRED JAWATAN/GAJI TARIKH KUAT KUASA : : : : PERKHIDMATAN KEMAHIRAN PELAKSANA H11. 1 . 5. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. Pegawai yang dilantik adalah perkhidmatan apabila telah: (a) (b) (c) memenuhi tempoh percubaan.00). H14 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN 1. 6. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. calon perlu memiliki perakuan kekompetenan berkaitan daripada Jabatan Laut Malaysia).

2009 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2009).7. PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN PEMANDU LOKOMOTIF GRED A13. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Pembantu Kemahiran Gred H17 atau Penjaga Jentera Elektrik Gred J17 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. 10.KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI KENAIKAN PANGKAT KE GRED H14 9. PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H17 ATAU PENJAGA JENTERA ELEKTRIK GRED J17 11.2008 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2007). Pembantu Awam yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Pemandu Lokomotif Gred A13. dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.1. Pembantu Awam Gred H11 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Awam Gred H14 yang kosong apabila telah: (a) (b) (c) (d) disahkan dalam perkhidmatan. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. 2 . Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Penyelamat yang berkuat kuasa pada 2. Nota: Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pekerja Awam dan Pekerja Awam Khas yang berkuat kuasa pada 1. memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.

tertakluk kepada kekosongan jawatan. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Operator Wayarles Gred N17. 6. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) (c) warganegara Malaysia. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred N17 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. atau berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun.LAMPIRAN A2 SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR WAYARLES KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN GRED JAWATAN/GAJI TARIKH KUAT KUASA : : : : PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN PELAKSANA N17. N22. 5. atau lulus Peperiksaan Khas. atau (ii) (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. PENETAPAN GAJI PERMULAAN TEMPOH PERCUBAAN LATIHAN 4. apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) (i) (ii) (b) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas. 1 . Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan. dan Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus dalam subjek Bahasa Inggeris pada peringkat peperiksaan tersebut. had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun. ialah pada Gred N17: SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 2. N26 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan RM928.00). Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. dan 3.

Operator Wayarles Gred N17 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Operator Wayarles Gred N22 yang kosong apabila telah: (a) (b) (c) (d) disahkan dalam perkhidmatan. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan yang berkenaan. memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan.2007 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2006) dan 2.2009 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2009). Pegawai yang dilantik adalah perkhidmatan apabila telah: (a) (b) (c) memenuhi tempoh percubaan.1. Nota: Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Operator Wayarles yang berkuat kuasa pada 1.PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/PEPERIKSAAN 7.7. KENAIKAN PANGKAT KE GRED N26 12. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI KENAIKAN PANGKAT KE GRED N22 10. 2 . PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN PENGHULU GRED NP27 13. Operator Wayarles Gred N22 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Operator Wayarles Gred N26 yang kosong apabila telah: (a) (b) (c) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. layak disahkan dalam PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8. dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9. 11. Operator Wayarles yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Penghulu NP27 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.

N26 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN 1. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.LAMPIRAN A3 SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN GRED JAWATAN/GAJI TARIKH KUAT KUASA : : : : PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN PELAKSANA N17. (Gaji permulaan RM928. ialah pada Gred N17: SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN 2. atau (ii) (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. 6. 1 . dan 3.00). atau berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun. PENETAPAN GAJI PERMULAAN TEMPOH PERCUBAAN LATIHAN 4. had umur pelantikan: (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun. Penghantar Notis dan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. 5. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) (c) warganegara Malaysia. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen. apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (a) (i) (ii) (b) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas. Pemandu Kenderaan. Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. dan Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred N17 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. tertakluk kepada kekosongan jawatan. N22. atau lulus Peperiksaan Khas.

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 yang kosong apabila telah: (a) (b) (c) (d) disahkan dalam perkhidmatan. memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan. dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 atau Penghulu Gred NP27 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. 11. Nota: Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) yang berkuat kuasa pada 2. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. KEPERLUAN KOMPETENSI DAN POTENSI KENAIKAN PANGKAT KE GRED N22 10. dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.7. layak disahkan dalam PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 8. hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. Pegawai yang dilantik adalah perkhidmatan apabila telah: (a) (b) (c) memenuhi tempoh percubaan. Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan yang berkenaan. 2 . KENAIKAN PANGKAT KE GRED N26 12.PROGRAM TRANSFORMASI MINDA/PEPERIKSAAN 7. PENINGKATAN SECARA LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N27 ATAU PENGHULU GRED NP27 13. mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N26 yang kosong apabila telah: (a) (b) (c) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.2009 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2009 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2009). PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 9.

Fungsi Bidang Tugas 7. : Seperti syarat lantikan dalam skim perkhidmatan yang berkenaan. Jadual Gaji Syarat Lantikan 4.LAMPIRAN B FORMAT IKLAN JAWATAN Rujukan Fail: 1. : Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan (nyatakan seperti di 1(a) di atas) adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. : Untuk diisi oleh pengiklanan dibuat. sementara atau kontrak. Tarikh Tutup Permohonan : Nyatakan tarikh tutup permohonan. Taraf Jawatan Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan 6. (* Potong mana yang tidak berkenaan) . : Rujuk pekeliling perkhidmatan yang berkuat kuasa. 3. (b) Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/Kuasa Tempatan* (c) Kumpulan Perkhidmatan : Nyatakan sama ada Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Kumpulan Pelaksana. (a) Jawatan : Nyatakan nama jawatan seperti dalam skim perkhidmatan berkenaan. : Nyatakan sama ada bertaraf tetap. : Nama Agensi. Ketua Perkhidmatan setiap kali (d) Klasifikasi Perkhidmatan 2. : Nyatakan Klasifikasi Perkhidmatan yang mengandungi skim perkhidmatan tersebut wujud. 5.

00 953.00 GAJI MAKSIMUM 4.00 80.00 95.184.236.00 115.LAMPIRAN C JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEMAHIRAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER GRED SSM GAJI SSM305HA26000 SSM305HA22000 SSM305HA17000 SSM305HA16000 SSM305HA14000 SSM305HA11000 H26 H22 H17 H16 H14 H11 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 125.00 2.576.00 95.00 837.00 3.598.041.490.619.00 3.788.00 .00 2.00 4.00 GAJI MINIMUM 2.00 90.265.505.00 1.00 3.00 1.

00 3.00 4.580.572.00 5.00 1.00 145.00 802.00 3.00 100.362.00 1.634.392.00 80.00 1.131.165.00 2.00 90.483.663.00 1.00 155.00 145.580.00 2.00 115.00 4.362.00 5.00 3.727.00 2.00 .749.090.00 3.00 95.131.00 1.00 GAJI MAKSIMUM 6.375.090.00 928.LAMPIRAN C1 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER GRED SSM GAJI SSM305NA36000 SSM305NA32000 SSM305NA28000 SSM305NA27000 SSM305NA26000 SSM305NA22000 SSM305NA20000 SSM305NA19000 SSM305NA17000 SSM305NA14000 SSM305NA11000 N36 N32 N28 N27 N26 N22 N20 N19 N17 N14 N11 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.00 GAJI MINIMUM 3.00 5.00 2.037.00 100.233.786.00 125.

1 Aspek tugas-tugas operasi am. SKIM PERKHIDMATAN Pembantu Operasi Gred N11. Mengemas dan menyusun atur bilik mesyuarat sebelum dan selepas mesyuarat serta memastikan peralatan di bilik mesyuarat disenggarakan dengan baik. Membantu membawa peralatan penggambaran dan memastikan keselamatan peralatan berkenaan. RINGKASAN TUGAS (a) Melaksanakan tugas-tugas dalam membantu melicinkan perjalanan urusan pejabat seharian melibatkan pergerakan fail. penghantaran dan pendaftaran surat/dokumen/saman/notis serta pemanduan kenderaan Memandu dan menyenggara kenderaan yang diliputi oleh lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E. SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS 4. penyampaian surat/dokumen/saman/notis dan pemanduan kenderaan (a) (b) (c) (d) Melaksanakan tugas penyampaian atau kutipan surat/dokumen/ saman/notis dengan sempurna. (b) (c) 4. Membantu membuat salinan pendua dan penjilidan dokumen.LAMPIRAN D PENGHURAIAN KERJA UMUM PEMBANTU OPERASI 1. N14. 3. Membantu melaksanakan tugas-tugas di makmal sekolah. (e) (f) (g) (h) 1 . menyusun dan mengemas barang-barang atau peralatan bekalan daripada stor pejabat. Memastikan kebersihan dan kekemasan pejabat sepanjang masa. Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas operasi am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam pejabat/jeti [Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)]. PERINGKAT ORGANISASI Pelbagai kementerian/jabatan/agensi kerajaan. 2. cekap dan berkesan. Mengangkat. Melaksanakan tugas pemanduan kenderaan pada bila-bila masa apabila diarahkan oleh ketua jabatan.

Memastikan peti-peti ikan disenggara dengan baik. PERSEKITARAN KERJA Dalam dan luar pejabat. Berkebolehan membuat catatan dan merekod dengan berkesan. Pegawai atasan. cekap dan amanah. meletak pukat dan peralatan serta mengawal penggunaan air.4. 9. 8. Fizikal yang sihat dan cergas. elektrik dan tempat jahit pukat di jeti. ANCAMAN/BAHAYA Terdedah kepada kemalangan kecil semasa menjalankan tugas. HUBUNGAN KERJA (a) (b) Rakan sekerja di bahagian/unit/cawangan yang sama. 7. (b) (c) (d) (e) 5. Jujur dan dedikasi dalam menjalankan tugas. 2 . KEBOLEHAN YANG DIUTAMAKAN (PENGETAHUAN/KEMAHIRAN) (a) (b) (c) Berkebolehan berkomunikasi dengan berkesan. Kompeten dan teliti. Mengawal bot-bot yang mendarat/menghimpit/beredar di jeti serta mengutip caj tambatan yang dikenakan. merekod serta menyimpan maklumat berkaitan pendaratan bot dan ikan. kemasukan ikan dari luar kompleks serta aktiviti-aktiviti lain yang berlaku di jeti. 6. Berkebolehan mengurus masa. Bertanggungjawab. SIFAT-SIFAT YANG BERSESUAIAN DENGAN JAWATAN (a) (b) (c) (d) (e) Bersih.2 Aspek tugas-tugas operasi am di jeti [hanya di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)] (a) Menguruskan hal ehwal di jeti pendaratan LKIM termasuk aktiviti menjahit pukat. Memastikan kebersihan dan kekemasan persekitaran jeti. disusun dan disimpan dengan kemas di tempat yang sepatutnya. Mengumpul.

H14. PERINGKAT ORGANISASI Pelbagai kementerian/jabatan/agensi kerajaan.LAMPIRAN D1 PENGHURAIAN KERJA UMUM PEMBANTU AWAM 1. Membersihkan tapak kerja serta mengangkut sampah sarap dari tapak kerja selepas selesai tugas. Menyedia dan mengangkut peralatan/barang-barang ke tapak kerja. (b) (c) (d) 4. (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 1 . teratur. Melaksanakan lain-lain tugasan rencam seperti pembersihan longkang. Menjalankan tugas penyelamat (lifeguard) di kawasan kolam renang. Menjalankan pemeriksaan harian/berkala ke atas peralatan/ruang kerja yang berada di bawah pengawasan. SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS 4. Membersih dewan/bangunan/bilik-bilik mesyuarat berkaitan. RINGKASAN TUGAS (a) Menjalankan tugas-tugas am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam dan luar bangunan pejabat dan tugas-tugas berkaitan sokongan teknikal ke atas peralatan dan ruang kerja. selamat serta dapat beroperasi dengan baik untuk digunakan pada bila-bila masa. 3. Menerima dan merekod aduan kerosakan dari pelanggan. Memastikan peralatan/ruang kerja yang berada di bawah pengawasan sentiasa berada dalam keadaan bersih. 2. pemotongan rumput dan dahan pokok serta tugas-tugas landskap serta keceriaan kawasan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua jabatan. SKIM PERKHIDMATAN Pembantu Awam Gred H11.1 Aspek tugasan am bersifat hands-on serta sokongan teknikal dan pembaikan kerosakan kecil (a) Bertanggungjawab dalam tugas-tugas persiapan dan logistik sebelum dan selepas majlis rasmi atau mesyuarat seperti alat siaraya dan kerusi/meja. Menjalankan tugas pemanduan enjin sangkut/motobot.

akuakultur dan lainlain yang berkaitan. (d) 5. HUBUNGAN KERJA (a) (b) (c) Rakan sekerja di bahagian/unit cawangan yang sama Pegawai atasan Orang awam 6. Memastikan motobot/enjin sangkut disenggara mengikut jadual. (k) 4. penyemaian benih. Memasukkan bahan kimia ke dalam kolam bagi memelihara dan memastikan mutu air kolam berada dalam keadaan selamat untuk digunakan. Membantu kerja-kerja sokongan teknikal berkaitan elektrik dan elektronik. keselamatan pelayaran serta mencegah pencemaran laut/perairan semasa pengendalian motobot/enjin sangkut. aset kerajaan. 2 . (d) (e) 4.(i) (j) Membantu menjalankan kerja-kerja penyenggaraan dan membaik pulih kerosakan kecil. Memastikan keselamatan penumpang. Bertanggungjawab ke atas keselamatan semua pengguna kolam renang awam.3 Aspek pemanduan motobot/enjin sangkut (a) (b) (c) Melibatkan tugas pemanduan dan pengendalian motobot/enjin sangkut di kawasan perairan tempatan termasuk sungai dan tasik. penanaman pokok. Memastikan bot dan peralatannya berada dalam keadaan bersih dan selamat digunakan.2 Aspek tugasan menyelamat di kolam renang awam (a) (b) (c) Menjalankan tugas penyelamat (lifeguard) di kawasan kolam renang awam. Tugasan hands-on lain terutamanya yang dijalankan di luar kawasan pejabat. Memastikan kebersihan kawasan kolam renang dan kadar pH air kolam renang selamat digunakan. PERSEKITARAN KERJA Kawasan dalam serta luar pejabat. Memastikan semua peralatan kolam seperti peralatan menyelamat dan motor pam berada di dalam keadaan selamat untuk digunakan.

7. 3 . Bekerjasama. 8. Kompeten dan teliti. Bertanggungjawab. Berkebolehan mengendalikan peralatan bagi tujuan penyenggaraan dan pembaikan kecil. cekap dan amanah. Fizikal yang sihat dan cergas. Berkebolehan mengurus masa. Berkebolehan berkomunikasi dengan berkesan. KEBOLEHAN YANG DIUTAMAKAN (PENGETAHUAN/ KEMAHIRAN) (a) (b) (c) (d) (e) (f) Berkebolehan menggunakan sumber dengan baik. SIFAT-SIFAT YANG BERSESUAIAN DENGAN JAWATAN (a) (b) (c) (d) (e) Bersih. Kemahiran berenang. ANCAMAN/BAHAYA Terdedah kepada kemalangan kecil semasa menjalankan tugas. Kemahiran pertolongan cemas. 9.

.... 2..... (30 hari mulai tarikh surat tawaran dikeluarkan)...... PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N3 DAN PENYELIA JETI GRED N3) (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) ... N4........ Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syaratsyarat seperti dinyatakan di Lampiran E1.............. N12 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Operasi Gred N11... N12 DAN PENYELIA JETI GRED N3........... 1 ............................ N12 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11.... tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 di (Nama Jabatan) di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan............... PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N3..................................... N4.............. .. Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3..................... Tuan/Puan dikehendaki memberi jawapan sama ada menerima atau menolak tawaran pertukaran pelantikan ini dengan mengisi Borang Opsyen di Lampiran E2..... TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1........................ N14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan penggabungan skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat Gred N1..... N14 berkuat kuasa pada 1 November 2013................ Tuan..................... Fail Ruj.....LAMPIRAN E SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1.... Jawapan tuan/puan hendaklah sampai ke pejabat ini sebelum atau pada ..... Sehubungan itu. N12 dan Penyelia Jeti Gred N3...... .: Tarikh: Nama : (Nama pegawai) Alamat : ......

..... tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) dalam Borang Opsyen di Lampiran E2.. tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (a) dalam Borang Opsyen di Lampiran E2.... atau 2........ Tuan/Puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP....... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.... Tuan/Puan juga hendaklah memilih sama ada: (a) terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan dengan gaji RM …....... atau ditukar lantik setelah dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal......... ......... Tuan/Puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) di gred asal di dalam skim perkhidmatan asal yang dijumudkan sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan. (Tandatangan Ketua Jabatan) 2 .. terima kasih..2. (b) Sekian..2 Sekiranya tuan/puan menolak tawaran....1 Sekiranya tuan/puan menerima tawaran.......... atas Gred N11 mulai pada tarikh yang sama.

3. N12 dan Penyelia Jeti Gred N3. N14 ataupun menolak tawaran pertukaran pelantikan. tuan/puan adalah dianggap menolak tawaran pertukaran pelantikan dan akan dikekalkan dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP. tuan/puan diberi opsyen sama ada menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11. Tempoh opsyen yang diberi kepada tuan/puan untuk membuat pilihan ialah 30 hari mulai dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. N12 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Operasi Gred N11. PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N3 DAN PENYELIA JETI GRED N3 1. Opsyen ini adalah muktamad. 3 . Jika tuan/puan menolak tawaran pertukaran pelantikan ini. Kerajaan telah memutuskan supaya penggabungan skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat Gred N1. Bagi tuan/puan yang menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11.LAMPIRAN E1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN BAGI PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1. TEMPOH MEMBUAT OPSYEN OPSYEN 2. Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3. Dengan keputusan itu. tuan/puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP). N14 dilaksanakan berkuat kuasa pada 1 November 2013. tuan/puan boleh memilih sama ada: (a) (b) terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan. Tuan/Puan yang memilih untuk ditukar lantik sehari selepas dinaikkan pangkat secara time-based akan kekal di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP sehingga sehari selepas kenaikan pangkat secara time-based tersebut. Jika tuan/puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal mengembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. N4. atau ditukar lantik sehari selepas dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal.

JPA. 9. ke skim perkhidmatan JAWATAN YANG DITAWARKAN 5. maka jadual gaji KUP hendaklah dipohon daripada Bahagian Saraan. atau gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal jika gaji akhir tuan/puan di gred jawatan asal lebih tinggi daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN 4 . Tuan/Puan akan tertakluk kepada syarat dan peraturan yang PEMAKAIAN SYARAT diperuntukkan dalam skim perkhidmatan yang tuan/puan DAN PERATURAN ditukar lantik. Tuan/Puan akan ditawarkan Pembantu Operasi Gred N11. GAJI PERMULAAN 6. Walau bagaimanapun untuk tujuan pencen. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat tempoh percubaan jika tuan/puan telah disahkan dalam perkhidmatan asal. gaji tuan/puan akan diselaraskan di Gred N11 sehari selepas dinaikkan pangkat mengikut prinsip di perenggan 6 (i) di atas. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tuan/puan adalah dikekalkan mengikut TPG jawatan asal. PERKHIDMATAN BAHARU (i) Tuan/Puan yang memilih untuk terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 akan ditawarkan: (a) gaji minimum di gred jawatan baharu sekiranya gaji akhir di gred jawatan asal adalah sama atau lebih rendah daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. 7. dikehendaki menghabiskan baki tempoh percubaan dan boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa sekiranya telah mencukupi tempoh sekurang-kurangnya satu (1) tahun termasuk mengambil kira tempoh percubaan jawatan asal tertakluk dengan syarat tuan/puan telah TARIKH PERGERAKAN GAJI TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN 8. Tuan/Puan yang belum disahkan dalam perkhidmatan asal. Pegawai yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh amaun gaji mengikut kaedah di atas. tuan/puan hendaklah disahkan dalam perkhidmatan baharu oleh Pihak Berkuasa Melantik pada bila-bila masa dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. (b) (ii) Tuan/Puan yang memilih ditukar lantik atas Gred N11 setelah dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan.4.

. 17.. PENEMPATAN 15... tuan/ puan layak diberi opsyen skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebelum diperakukan pengesahan dalam perkhidmatan di jawatan baharu.. Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang telah dipenuhi dengan jayanya semasa di jawatan asal adalah dikecualikan.... Tuan/Puan dibenarkan membawa baki cuti rehat tahunan dan cuti rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan award wang tunai sebagai gantian cuti rehat.. Ketua Perkhidmatan tuan/puan ialah ... Taraf berpencen yang diberi kepada tuan/puan sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan dikekalkan. TARIKH KUAT KUASA 5 ... Kekananan tuan/puan di jawatan baharu akan dikira mulai tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. mengikut syarat dan peraturan yang berkuat kuasa.. Tuan/Puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan arahan yang berkuat kuasa dalam perkhidmatan awam... akuan berkanun.. 10...... OPSYEN SKIM KWSP 12... Jika tuan/puan belum disahkan dalam perkhidmatan..memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang ditetapkan...... aku janji dan tapisan keselamatan sekiranya tuan/puan telah memenuhi syarat tersebut semasa di jawatan asal.. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan perubatan... 14... Tuan/Puan boleh ditempatkan berkhidmat di mana-mana jua sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan. KEKANANAN 11. Pertukaran pelantikan tuan/puan melalui pemberian opsyen ini adalah berkuat kuasa mulai 1 November 2013. KETUA PERKHIDMATAN KEPERLUAN MEMATUHI PERATURAN SYARAT PELANTIKAN YANG DIKECUALIKAN 16.. TARAF BERPENCEN DIKEKALKAN CUTI REHAT 13. 18. Bagi pegawai yang memilih untuk dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal. tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan yang ditawarkan adalah sehari selepas pegawai dinaikkan pangkat secara time-based tersebut.

Hubungan tuan/puan dengan perkhidmatan asal adalah terputus kecuali bagi tujuan faedah persaraan dan kemudahan-kemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan seperti cuti rehat.19. HUBUNGAN DENGAN PERKHIDMATAN ASAL 6 . cuti haji dan pinjaman.

................................... saya bersetuju kekal dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP).... N12 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Berhubung dengan surat tuan bil.......... maka saya dengan ini membuat pilihan seperti berikut: * (a) Menerima tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 di (nama Jabatan) dan: * (i) bersetuju untuk terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan dengan gaji RM . PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N3.... atau (ii) bersetuju untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan dengan syarat yang dinyatakan di Lampiran E1 surat tawaran tuan setelah dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal........................... PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N3 DAN PENYELIA JETI GRED N3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan : Tarikh : (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) ....LAMPIRAN E2 BORANG OPSYEN (PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1............... TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1.... mengenai perkara di atas.. bertarikh ............. atas Gred N11 dengan syarat yang dinyatakan di Lampiran E1 surat tawaran tuan. Tuan............. ............ N4.. N12 DAN PENYELIA JETI GRED N3.......................: ............... 7 .......................…................... Dengan ini.................

.....Kad Pengenalan: Jawatan: Tarikh: Di hadapan: ...... 8 ................... Nama Penuh: No.................. Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Kad Pengenalan: Jawatan: Alamat: Tarikh: Nota: * ** Tandakan () dalam salah satu petak yang berkenaan...............ATAU (b) Menolak tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 dan dengan ini bersetuju kekal dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP.................................. Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran ini dan implikasi ke atas pilihan yang saya buat....... Tandatangan: ...... SAKSI** Nama Penuh: No............. 2.............

....... 2..................... Tuan..: Tarikh: Nama : (Nama pegawai) Alamat : ............................ Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3..... TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1. Fail Ruj............ ............. PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N12 DAN PENYELIA JETI GRED N12) (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) ........................ PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N3.........LAMPIRAN F SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (PEMBANTU AM PEJABAT GRED N4..... N12 DAN PENYELIA JETI GRED N3... N12 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan penggabungan skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat Gred N1. Tuan/Puan dikehendaki memberi jawapan sama ada menerima atau menolak tawaran pertukaran pelantikan ini dengan mengisi Borang Opsyen di Lampiran F2............ N14 berkuat kuasa pada 1 November 2013........ N4............... Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syaratsyarat seperti dinyatakan di Lampiran F1...... N4............................................ N12 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Operasi Gred N11... ....... (30 hari mulai tarikh surat tawaran dikeluarkan)...... N12 dan Penyelia Jeti Gred N3................ tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 di (Nama Jabatan) di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan............ 1 ..... Sehubungan itu.. Jawapan tuan/puan hendaklah sampai ke pejabat ini sebelum atau pada.......

........... Tuan/Puan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 dengan gaji RM ....... .......... tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) dalam Borang Opsyen di Lampiran F2........... (Tandatangan Ketua Jabatan) 2 .2.... tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (a) dalam Borang Opsyen di Lampiran F2.. Sekian.... *bagi Pembantu Kamera/Pemandu Gred N12 dan Penyelia Jeti Gred N12 sahaja atau 2......... terima kasih.. Tuan/Puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP..........2 Sekiranya tuan/puan menolak tawaran.... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah..... secara Khas Untuk Penyandang (KUP) atas Gred N12 mulai tarikh yang sama........ atau *RM .1 Sekiranya tuan/puan menerima tawaran.................

Tempoh opsyen yang diberi kepada tuan/puan untuk membuat pilihan ialah 30 hari mulai dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. TEMPOH MEMBUAT OPSYEN 3. N14 ataupun menolak tawaran pertukaran pelantikan. Dengan keputusan itu. Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3. N12 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Operasi Gred N11. N4. PERKHIDMATAN BAHARU Tuan/Puan akan ditawarkan: (a) gaji minimum di gred jawatan baharu sekiranya gaji akhir di gred jawatan asal adalah sama atau lebih rendah daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. Kerajaan telah memutuskan supaya penggabungan skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat Gred N1. Jika tuan/puan menolak tawaran pertukaran pelantikan ini.LAMPIRAN F1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN BAGI PEMBANTU AM PEJABAT GRED N4. atau 3 GAJI PERMULAAN 5. tuan/puan diberi opsyen sama ada menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11. N12 dan Penyelia Jeti Gred N3. JAWATAN YANG DITAWARKAN 4. . PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N12 DAN PENYELIA JETI GRED N12 1. * bagi Pembantu Kamera/Pemandu Gred N12 dan Penyelia Jeti Gred N12 sahaja. Tuan/Puan akan tertakluk kepada syarat dan peraturan yang PEMAKAIAN SYARAT diperuntukkan dalam skim perkhidmatan yang tuan/puan DAN PERATURAN ditukar lantik. Jika tuan/puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal mengembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. N14 dilaksanakan berkuat kuasa pada 1 November 2013. Opsyen ini adalah muktamad. OPSYEN 2. tuan/puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP). Tuan/Puan akan ditawarkan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 *dengan gaji secara KUP atas Gred N12. tuan/puan adalah dianggap menolak tawaran pertukaran pelantikan dan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP.

JPA. Tuan/Puan boleh ditempatkan berkhidmat di mana-mana jua sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan. tuan/puan hendaklah disahkan dalam perkhidmatan baharu oleh Pihak Berkuasa Melantik pada bila-bila masa dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. TARAF BERPENCEN DIKEKALKAN CUTI REHAT 12. Taraf berpencen yang diberi kepada tuan/puan sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan dikekalkan. Tuan/Puan yang belum disahkan dalam perkhidmatan asal. 13. mengikut syarat dan peraturan yang berkuat kuasa. Jika tuan/puan belum disahkan dalam perkhidmatan. 8. dikehendaki menghabiskan baki tempoh percubaan dan boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa sekiranya telah mencukupi tempoh sekurang-kurangnya satu (1) tahun termasuk mengambil kira tempoh percubaan jawatan asal tertakluk dengan syarat tuan/puan telah memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang ditetapkan. maka jadual gaji KUP hendaklah dipohon daripada Bahagian Saraan. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tuan/puan adalah dikekalkan mengikut TPG jawatan asal. tuan/ puan layak diberi opsyen skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebelum diperakukan pengesahan dalam perkhidmatan di jawatan baharu. Pegawai yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh amaun gaji mengikut kaedah di atas. OPSYEN SKIM KWSP 11. 6. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat tempoh percubaan jika tuan/puan telah disahkan dalam perkhidmatan asal. KEKANANAN 10.(b) gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal jika gaji akhir tuan/puan di gred jawatan asal lebih tinggi daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. TARIKH PERGERAKAN GAJI TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN 7. Tuan/Puan dibenarkan membawa baki cuti rehat tahunan dan cuti rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan award wang tunai sebagai gantian cuti rehat. Walau bagaimanapun untuk tujuan pencen. PENEMPATAN 4 . Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang telah dipenuhi dengan jayanya semasa di jawatan asal adalah dikecualikan. TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN 9. Kekananan tuan/puan di jawatan baharu akan dikira mulai tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan.

. 5 .. akuan berkanun.. Pertukaran pelantikan tuan/puan melalui pemberian opsyen ini adalah berkuat kuasa mulai 1 November 2013....... 17. Ketua Perkhidmatan tuan/puan ialah ..... KETUA PERKHIDMATAN KEPERLUAN MEMATUHI PERATURAN SYARAT PELANTIKAN YANG DIKECUALIKAN 15.. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan perubatan...... 16.... aku janji dan tapisan keselamatan sekiranya tuan/puan telah memenuhi syarat tersebut semasa di jawatan asal.... Tuan/Puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan arahan yang berkuat kuasa dalam perkhidmatan awam.. Hubungan tuan/puan dengan perkhidmatan asal adalah terputus kecuali bagi tujuan faedah persaraan dan kemudahan-kemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan seperti cuti rehat.... cuti haji dan pinjaman.. TARIKH KUAT KUASA HUBUNGAN DENGAN PERKHIDMATAN ASAL 18...14.....

.. Tuan.. N4....................................... N12 DAN PENYELIA JETI GRED N3...................... secara Khas Untuk Penyandang (KUP) atas Gred N12 dengan syarat yang dinyatakan di Lampiran F1 surat tawaran tuan. *bagi Pembantu Kamera/Pemandu Gred N12 dan Penyelia Jeti Gred N12 sahaja (b) ATAU Menolak tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 dan dengan ini bersetuju kekal di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP.. PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N12 DAN PENYELIA JETI GRED N12) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan : Tarikh : (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) ..... bertarikh ......... atau *RM ........................................ PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N3......LAMPIRAN F2 BORANG OPSYEN (PEMBANTU AM PEJABAT GRED N4...........: ........................... ...... mengenai perkara di atas................................................................... TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1........ maka saya dengan ini membuat pilihan seperti berikut: * (a) Menerima tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 di (Nama Jabatan) di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan dengan gaji RM................ N12 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Berhubung dengan surat tuan bil..... 6 .

............. Di hadapan: .......Kad Pengenalan: Jawatan: Tarikh: .......... Tandatangan: Nama Penuh: No............... 7 ........2.................................. Kad Pengenalan: Jawatan: Alamat: Tarikh: Nota: * ** Tandakan () dalam salah satu petak yang berkenaan...... Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran ini dan implikasi ke atas pilihan yang saya buat....... Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional....................... SAKSI** Nama Penuh: No.............

.............. ...: Tarikh: Nama : (Nama pegawai) Alamat : ...... N12 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11......... Tuan/Puan dikehendaki memberi jawapan sama ada menerima atau menolak tawaran pertukaran pelantikan ini dengan mengisi Borang Opsyen di Lampiran G2.. Tuan............... N4............................................ N12 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Operasi Gred N11....... N4...LAMPIRAN G SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1 YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PMR ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA) (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) ..... (30 hari mulai tarikh surat tawaran dikeluarkan)... 1 ............................................ N12 dan Penyelia Jeti Gred N3........... Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3......... tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 di (Nama Jabatan) di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan.. N12 DAN PENYELIA JETI GRED N3............. Gaji tuan/puan akan diselaraskan di gred jawatan baharu sehari selepas tuan/puan memenuhi syarat yang ditetapkan..... N14 berkuat kuasa pada 1 November 2013........... Jawapan tuan/puan hendaklah sampai ke pejabat ini sebelum atau pada ............... Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syaratsyarat seperti dinyatakan di Lampiran G1.. Fail Ruj.. 2.............. PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N3..... Sehubungan itu........................ N14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan penggabungan skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat Gred N1.. TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1... ..

. atau (b) ditukar lantik setelah dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal. Tuan/Puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP...... tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (a) dalam Borang Opsyen di Lampiran G2. .2 Sekiranya tuan/puan menolak tawaran... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.2.....1 Sekiranya tuan/puan menerima tawaran...... Tuan/Puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) di dalam gred jawatan dan skim perkhidmatan asal yang dijumudkan sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan. terima kasih....... atau 2....... Sekian. tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) dalam Borang Opsyen di Lampiran G2..... Tuan/Puan juga hendaklah memilih sama ada: (a) ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan berkuat kuasa sehari selepas memenuhi syarat pertukaran pelantikan yang ditetapkan............ (Tandatangan Ketua Jabatan) 2 ............

Dengan keputusan itu. Jika tuan/puan menolak tawaran pertukaran pelantikan ini. Kerajaan telah memutuskan supaya penggabungan skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat Gred N1. N14 dilaksanakan berkuat kuasa pada 1 November 2013. 3. tuan/puan adalah dianggap menolak tawaran pertukaran pelantikan dan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP. N14 ataupun menolak tawaran pertukaran pelantikan. (b) Tuan/Puan akan dikekalkan secara KUP di dalam gred jawatan dan skim perkhidmatan asal yang dijumudkan sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan. Tempoh opsyen yang diberi kepada tuan/puan untuk membuat pilihan ialah 30 hari mulai dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. Bagi tuan/puan yang menerima tawaran untuk ditukar lantik. tuan/puan diberi opsyen sama ada menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11. tuan/puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP). OPSYEN 2. N12 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Operasi Gred N11. atau ditukar lantik setelah dinaikkan pangkat secara timebased berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal. N12 dan Penyelia Jeti Gred N3. Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3. Opsyen ini adalah muktamad.LAMPIRAN G1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN BAGI PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1 YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PMR ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA 1. Jika tuan/puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal mengembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. N4. tuan/puan boleh memilih sama ada: (a) terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan berkuat kuasa sehari selepas memenuhi syarat pertukaran pelantikan yang ditetapkan. TEMPOH MEMBUAT OPSYEN 3 .

Tuan/Puan akan tertakluk kepada syarat dan peraturan yang PEMAKAIAN SYARAT diperuntukkan dalam skim perkhidmatan yang tuan/puan DAN PERATURAN ditukar lantik. Syarat-syarat pengesahan dalam 4 TARIKH PERGERAKAN GAJI TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN 8. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat tempoh percubaan jika tuan/puan telah disahkan dalam perkhidmatan asal. PERKHIDMATAN BAHARU (i) Tuan/Puan akan dipindahkan ke gaji baharu di Gred N11 sehari selepas memenuhi syarat yang ditetapkan berdasarkan kaedah berikut: (a) gaji minimum di gred jawatan baharu sekiranya gaji akhir di gred jawatan asal adalah sama atau lebih rendah daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. ke skim perkhidmatan JAWATAN YANG DITAWARKAN 5. Walau bagaimanapun untuk tujuan pencen. (b) (ii) Tuan/Puan yang memilih ditukar lantik atas Gred N11 setelah dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal. tuan/puan hendaklah disahkan dalam perkhidmatan baharu oleh Pihak Berkuasa Melantik pada bila-bila masa dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. dikehendaki menghabiskan baki tempoh percubaan dan boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa sekiranya telah mencukupi tempoh sekurang-kurangnya satu (1) tahun termasuk mengambil kira tempoh percubaan jawatan asal tertakluk dengan syarat tuan/puan telah memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang ditetapkan. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tuan/puan adalah dikekalkan mengikut TPG jawatan asal. Tuan/Puan akan ditawarkan Pembantu Operasi Gred N11.4. Pegawai yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh amaun gaji mengikut kaedah di atas. 7. TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN . JPA. GAJI PERMULAAN 6. Tuan/Puan yang belum disahkan dalam perkhidmatan asal. maka jadual gaji KUP hendaklah dipohon daripada Bahagian Saraan. atau gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal jika gaji akhir tuan/puan di gred jawatan asal lebih tinggi daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. gaji tuan/puan akan diselaraskan di Gred N11 sehari selepas dinaikkan pangkat mengikut prinsip di perenggan 6 (i) di atas. 9.

.. PENEMPATAN 15..... KEKANANAN 11.. TARAF BERPENCEN DIKEKALKAN CUTI REHAT 13.. Kekananan tuan/puan di jawatan baharu akan dikira mulai tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. OPSYEN SKIM KWSP 12. TARIKH KUAT KUASA 19. KETUA PERKHIDMATAN KEPERLUAN MEMATUHI PERATURAN SYARAT PELANTIKAN YANG DIKECUALIKAN 16... 14. Tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan yang ditawarkan adalah sehari selepas tuan/puan memenuhi syarat pertukaran pelantikan. Tuan/Puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan arahan yang berkuat kuasa dalam perkhidmatan awam.... Jika tuan/puan belum disahkan dalam perkhidmatan. Ketua Perkhidmatan tuan/puan ialah ... 17.... cuti haji dan pinjaman.. tuan/ puan layak diberi opsyen skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebelum diperakukan pengesahan dalam perkhidmatan di jawatan baharu. akuan berkanun.... 18.. tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan yang ditawarkan adalah sehari selepas dinaikkan pangkat secara time-based tersebut... Bagi tuan/puan yang memilih untuk dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal... Tuan/Puan dibenarkan membawa baki cuti rehat tahunan dan cuti rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan award wang tunai sebagai gantian cuti rehat.. Taraf berpencen yang diberi kepada tuan/puan sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan dikekalkan.... mengikut syarat dan peraturan yang berkuat kuasa. aku janji dan tapisan keselamatan sekiranya tuan/puan telah memenuhi syarat tersebut semasa di jawatan asal... 10.. Hubungan tuan/puan dengan perkhidmatan asal adalah terputus kecuali bagi tujuan faedah persaraan dan kemudahan-kemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan seperti cuti rehat.perkhidmatan yang telah dipenuhi dengan jayanya semasa di jawatan asal adalah dikecualikan. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan perubatan.. HUBUNGAN DENGAN PERKHIDMATAN ASAL 5 .. Tuan/Puan boleh ditempatkan berkhidmat di mana-mana jua sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan.

..................... PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N3........LAMPIRAN G2 BORANG OPSYEN (PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1 YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PMR ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan : Tarikh : (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) ............. Dengan itu.. TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1....................... bertarikh ........ atau 6 ................ N14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Berhubung dengan surat tuan bil................. N12 DAN PENYELIA JETI GRED N3......... N4.......................... Tuan..... N12 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11.......... maka saya dengan ini membuat pilihan seperti berikut: * (a) Menerima tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 di (Nama Jabatan) dan: * (i) bersetuju untuk terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan sehari selepas memenuhi syarat tempoh genap sembilan (9) tahun perkhidmatan untuk ditukar lantik..... ... mengenai perkara di atas...............: ............. saya dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan sehingga memenuhi syarat tersebut......................................

. Dengan itu......................... Kad Pengenalan: Jawatan: Alamat: Tarikh: Nota: * ** Tandakan () dalam salah satu petak yang berkenaan... .................................Kad Pengenalan: Jawatan: Tarikh: Di hadapan: ............. 7 .. Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional.............. Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran ini dan implikasi ke atas pilihan yang saya buat. SAKSI** Nama Penuh: No........................ ATAU (b) Menolak tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 dan dengan ini bersetuju kekal di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP....... saya dikekalkan secara KUP di atas gred jawatan asal yang dijumudkan sehingga memenuhi syarat kenaikan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan di dalam skim perkhidmatan asal.(ii) bersetuju untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan dengan syarat yang dinyatakan di Lampiran G1 surat tawaran tuan setelah dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal..... Tandatangan: Nama Penuh: No..... 2......

...................... Tuan/Puan dikehendaki memberi jawapan sama ada menerima atau menolak tawaran pertukaran pelantikan ini dengan mengisi Borang Opsyen di Lampiran H2......................... ............ N14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan penggabungan skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat Gred N1... N12 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11........ N12 dan Penyelia Jeti Gred N3.......... Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syaratsyarat seperti dinyatakan di Lampiran H1................................ Jawapan tuan/puan hendaklah sampai ke pejabat ini sebelum atau pada ...................... TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1...... Gaji tuan/puan akan diselaraskan di gred jawatan baharu sehari selepas tuan/puan memenuhi syarat yang ditetapkan............ N12 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Operasi Gred N11... 2... PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N3... .......LAMPIRAN H SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (PEMBANTU AM PEJABAT GRED N4 YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PMR ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA) (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) .......... N4.............. Tuan........... (30 hari mulai tarikh surat tawaran dikeluarkan)........ N14 berkuat kuasa pada 1 November 2013....... Fail Ruj. 1 .... Sehubungan itu............. N12 DAN PENYELIA JETI GRED N3... tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 di (Nama Jabatan) di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan... Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3........ N4..........: Tarikh: Nama : (Nama pegawai) Alamat : ................

... Sekian.2.. ..1 Sekiranya tuan/puan menerima tawaran................ “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. Tuan/Puan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan berkuat kuasa sehari selepas memenuhi syarat pertukaran pelantikan yang ditetapkan.... (Tandatangan Ketua Jabatan) 2 . atau 2........ Tuan/Puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan. tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) dalam Borang Opsyen di Lampiran H2... Tuan/Puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP..2 Sekiranya tuan/puan menolak tawaran............... tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (a) dalam Borang Opsyen di Lampiran H2..... terima kasih....

tuan/puan diberi opsyen sama ada menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11. Jika tuan/puan menolak tawaran pertukaran pelantikan ini. Tempoh opsyen yang diberi kepada tuan/puan untuk membuat pilihan ialah 30 hari mulai dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. Tuan/Puan akan tertakluk kepada syarat dan peraturan yang PEMAKAIAN SYARAT diperuntukkan dalam skim perkhidmatan yang tuan/puan DAN PERATURAN ditukar lantik. Tuan/Puan akan dikekalkan secara KUP di gred jawatan asal dalam skim perkhidmatan asal yang dijumudkan sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan. tuan/puan adalah dianggap menolak tawaran pertukaran pelantikan dan akan dikekalkan dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP. Jika tuan/puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal mengembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. N12 dan Penyelia Jeti Gred N3.LAMPIRAN H1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN BAGI PEMBANTU AM PEJABAT GRED N4 YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PMR ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA 1. Tuan/Puan akan ditawarkan Pembantu Operasi Gred N11. N12 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Operasi Gred N11. Bagi tuan/puan yang menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11. 4. tuan/puan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan berkuat kuasa sehari selepas memenuhi syarat pertukaran pelantikan yang ditetapkan. N14 ataupun menolak tawaran pertukaran pelantikan. Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3. tuan/puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP). Dengan keputusan itu. Opsyen ini adalah muktamad. N4. ke skim perkhidmatan TEMPOH MEMBUAT OPSYEN OPSYEN 2. Kerajaan telah memutuskan supaya penggabungan skim perkhidmatan Pembantu Am Pejabat Gred N1. N14 dilaksanakan berkuat kuasa pada 1 November 2013. 3. JAWATAN YANG DITAWARKAN 5. PERKHIDMATAN BAHARU 3 .

maka jadual gaji KUP hendaklah dipohon daripada Bahagian Saraan. GAJI PERMULAAN (b) Pegawai yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh amaun gaji mengikut kaedah di atas. 9. Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang telah dipenuhi dengan jayanya semasa di jawatan asal adalah dikecualikan. Jika tuan/puan belum disahkan dalam perkhidmatan.6. TARIKH PERGERAKAN GAJI TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN 8. atau gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal jika gaji akhir tuan/puan di gred jawatan asal lebih tinggi daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. Kekananan tuan/puan di jawatan baharu akan dikira mulai tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. Walau bagaimanapun untuk tujuan pencen. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat tempoh percubaan jika tuan/puan telah disahkan dalam perkhidmatan asal. 7. JPA. dikehendaki menghabiskan baki tempoh percubaan dan boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa sekiranya telah mencukupi tempoh sekurang-kurangnya satu (1) tahun termasuk mengambil kira tempoh percubaan jawatan asal tertakluk dengan syarat tuan/puan telah memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang ditetapkan. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tuan/puan adalah dikekalkan mengikut TPG jawatan asal. KEKANANAN 11. tuan/puan hendaklah disahkan dalam perkhidmatan baharu oleh Pihak Berkuasa Melantik pada bila-bila masa dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN 10. TARAF BERPENCEN DIKEKALKAN 4 . Tuan/Puan yang belum disahkan dalam perkhidmatan asal. Taraf berpencen yang diberi kepada tuan/puan sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan dikekalkan. tuan/ puan layak diberi opsyen skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebelum diperakukan pengesahan dalam perkhidmatan di jawatan baharu. Tuan/Puan akan dipindahkan ke gaji baharu di Gred N11 sehari selepas memenuhi syarat yang ditetapkan berdasarkan kaedah berikut: (a) gaji minimum di gred jawatan baharu sekiranya gaji akhir di gred jawatan asal adalah sama atau lebih rendah daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. OPSYEN SKIM KWSP 12.

........ Tuan/Puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan arahan yang berkuat kuasa dalam perkhidmatan awam...13. 17.... akuan berkanun.... Tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan yang ditawarkan adalah sehari selepas tuan/puan memenuhi syarat pertukaran pelantikan... HUBUNGAN DENGAN PERKHIDMATAN ASAL 5 ..... Tuan/Puan boleh ditempatkan berkhidmat di mana-mana jua sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan... Tuan/Puan dibenarkan membawa baki cuti rehat tahunan dan cuti rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan award wang tunai sebagai gantian cuti rehat. Hubungan tuan/puan dengan perkhidmatan asal adalah terputus kecuali bagi tujuan faedah persaraan dan kemudahan-kemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan seperti cuti rehat. 18...... KETUA PERKHIDMATAN KEPERLUAN MEMATUHI PERATURAN SYARAT PELANTIKAN YANG DIKECUALIKAN 16... cuti haji dan pinjaman. mengikut syarat dan peraturan yang berkuat kuasa... Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan perubatan. CUTI REHAT 14... Ketua Perkhidmatan tuan/puan ialah . PENEMPATAN 15. TARIKH KUAT KUASA 19.. aku janji dan tapisan keselamatan sekiranya tuan/puan telah memenuhi syarat tersebut semasa di jawatan asal.

.. ATAU 6 .......................... N14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Berhubung dengan surat tuan bil...................... Tuan............................. maka saya dengan ini membuat pilihan seperti berikut: * (a) Menerima tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 di (Nama Jabatan) sehari selepas memenuhi syarat tempoh genap sembilan (9) tahun perkhidmatan untuk ditukar lantik............ saya dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan sehingga memenuhi syarat tersebut.......... PEMBANTU KAMERA/PEMANDU GRED N3............. TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1.................. ................................... Dengan itu......... N4................... bertarikh .. N12 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11................ mengenai perkara di atas..LAMPIRAN H2 BORANG OPSYEN (PEMBANTU AM PEJABAT GRED N4 YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PMR ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan : Tarikh : (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) .........: . N12 DAN PENYELIA JETI GRED N3.......

.................... SAKSI** Nama Penuh: No....... Tandatangan: Nama Penuh: No.......................Kad Pengenalan: Jawatan: Tarikh: Di hadapan: . Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran ini dan implikasi ke atas pilihan yang saya buat. Kad Pengenalan: Jawatan: Alamat: Tarikh: Nota: * ** Tandakan () dalam salah satu petak yang berkenaan................(b) Menolak tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11 dan dengan ini bersetuju kekal di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP......................................... Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional..... 2........ . 7 ..............

... N12..........LAMPIRAN J SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (PENYELAMAT GRED N1. Sehubungan itu................. Jawapan tuan/puan hendaklah sampai ke pejabat ini sebelum atau pada ............... PEKERJA AWAM GRED R1 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3) (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) ... TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PENYELAMAT GRED N1..... Tuan........... N12. ................. H14 berkuat kuasa pada 1 November 2013....... R6 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Awam Gred H11...............: Tarikh: Nama : (Nama pegawai) Alamat : .................... (30 hari mulai tarikh surat tawaran dikeluarkan).................. R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3............... Tuan/Puan dikehendaki memberi jawapan sama ada menerima atau menolak tawaran pertukaran pelantikan ini dengan mengisi Borang Opsyen di Lampiran J2............ R6 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AWAM GRED H11.................. Fail Ruj. ... PEKERJA AWAM GRED R1................................. R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3.... Pekerja Awam Gred R1........ tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 di (Nama Jabatan) di bawah klasifikasi perkhidmatan Kemahiran................. Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syaratsyarat seperti dinyatakan di Lampiran J1....... 2. 1 ... H14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan penggabungan skim perkhidmatan Penyelamat Gred N1..........

.. atau (b) ditukar lantik setelah dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal.......... terima kasih......... mulai pada tarikh yang sama.. atau 2.... (Tandatangan Ketua Jabatan) 2 ..... Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Tuan/Puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) di gred asal dalam skim perkhidmatan asal yang dijumudkan sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan.................. Tuan/Puan juga hendaklah memilih sama ada: (a) terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan dengan gaji RM ... tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) dalam Borang Opsyen di Lampiran J2....1 Sekiranya tuan/puan menerima tawaran..2...2 Sekiranya tuan/puan menolak tawaran.... atas Gred .. tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (a) dalam Borang Opsyen di Lampiran J2........ Tuan/Puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP)........... ...................

Pekerja Awam Gred R1. tuan/puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP). Tuan/Puan akan ditawarkan Pembantu Awam Gred H11. tuan/puan boleh memilih sama ada: (a) terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan. N12. 3. Dengan keputusan itu. Kerajaan telah memutuskan supaya penggabungan skim perkhidmatan Penyelamat Gred N1. tuan/puan diberi opsyen sama ada menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11. 4. R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3. PEKERJA AWAM GRED R1 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3 1. Bagi tuan/puan yang menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11. ke skim perkhidmatan TEMPOH MEMBUAT OPSYEN OPSYEN 2. H14 ataupun menolak tawaran pertukaran pelantikan. R6 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Awam Gred H11.LAMPIRAN J1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN BAGI PENYELAMAT GRED N1. Jika tuan/puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal mengembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. Tempoh opsyen yang diberi kepada tuan/puan untuk membuat pilihan ialah 30 hari mulai dari tarikh surat tawaran dikeluarkan.atau (b) ditukar lantik setelah dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal. Tuan/Puan yang memilih untuk ditukar lantik setelah dinaikkan pangkat secara time-based akan kekal di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP sehingga sehari selepas kenaikan pangkat secara timebased tersebut. tuan/puan adalah dianggap menolak tawaran pertukaran pelantikan dan akan dikekalkan dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal secara KUP. H14 dilaksanakan berkuat kuasa pada 1 November 2013. Opsyen ini adalah muktamad. JAWATAN YANG DITAWARKAN 3 . Jika tuan/puan menolak tawaran pertukaran pelantikan ini.

dikehendaki menghabiskan baki tempoh percubaan dan boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa sekiranya telah mencukupi tempoh sekurang-kurangnya satu (1) tahun termasuk mengambil kira tempoh percubaan jawatan asal tertakluk dengan syarat tuan/puan telah memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang ditetapkan. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat tempoh percubaan jika tuan/puan telah disahkan dalam perkhidmatan asal. Tuan/Puan akan tertakluk kepada syarat dan peraturan yang PEMAKAIAN SYARAT diperuntukkan dalam skim perkhidmatan yang tuan/puan DAN PERATURAN ditukar lantik. atau gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal jika gaji akhir tuan/puan di gred jawatan asal lebih tinggi daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tuan/puan adalah dikekalkan mengikut TPG jawatan asal. GAJI PERMULAAN 6. JPA. 7. (b) (ii) Tuan/Puan yang memilih ditukar lantik atas Gred H11 setelah dinaikkan pangkat secara timebased berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal. PERKHIDMATAN BAHARU (i) Tuan/Puan yang memilih untuk terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 akan ditawarkan: (a) gaji minimum di gred jawatan baharu sekiranya gaji akhir di gred jawatan asal adalah sama atau lebih rendah daripada gaji minimum di gred jawatan baharu.5. tuan/puan hendaklah disahkan dalam perkhidmatan baharu oleh Pihak Berkuasa Melantik pada bila-bila masa dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang telah dipenuhi dengan jayanya semasa di jawatan asal adalah dikecualikan. TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN 4 . gaji tuan/puan akan diselaraskan di Gred H11 sehari selepas dinaikkan pangkat mengikut prinsip di perenggan 6 (i) di atas. Walau bagaimanapun untuk tujuan pencen. Pegawai yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh amaun gaji mengikut kaedah di atas. TARIKH PERGERAKAN GAJI TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN 8. Tuan/Puan yang belum disahkan dalam perkhidmatan asal. maka jadual gaji KUP hendaklah dipohon daripada Bahagian Saraan. 9.

aku janji dan tapisan keselamatan sekiranya tuan/puan telah memenuhi syarat tersebut semasa di jawatan asal.... PENEMPATAN 15.. 18.... Pertukaran pelantikan tuan/puan melalui pemberian opsyen ini adalah berkuat kuasa mulai 1 November 2013.. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan perubatan. akuan berkanun. mengikut syarat dan peraturan yang berkuat kuasa.... Jika tuan/puan belum disahkan dalam perkhidmatan... Tuan/Puan boleh ditempatkan berkhidmat di mana-mana jua sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan. tuan/ puan layak diberi opsyen skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebelum diperakukan pengesahan dalam perkhidmatan di jawatan baharu.10.. Tuan/puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan arahan yang berkuat kuasa dalam perkhidmatan awam... 17.... Ketua Perkhidmatan tuan/puan ialah ..... 14... TARAF BERPENCEN DIKEKALKAN CUTI REHAT 13. Hubungan tuan/puan dengan perkhidmatan asal adalah terputus kecuali bagi tujuan faedah persaraan dan kemudahan-kemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan seperti cuti rehat.. Kekananan tuan/puan di jawatan baharu akan dikira mulai tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan... Taraf berpencen yang diberi kepada tuan/puan sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan dikekalkan. KETUA PERKHIDMATAN KEPERLUAN MEMATUHI PERATURAN SYARAT PELANTIKAN YANG DIKECUALIKAN 16.. tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan yang ditawarkan adalah sehari selepas pegawai dinaikkan pangkat secara time-based tersebut.. cuti haji dan pinjaman... Bagi pegawai yang memilih untuk dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal. HUBUNGAN DENGAN PERKHIDMATAN ASAL 5 .... KEKANANAN 11. TARIKH KUAT KUASA 19. OPSYEN SKIM KWSP 12. Tuan/Puan dibenarkan membawa baki cuti rehat tahunan dan cuti rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan award wang tunai sebagai gantian cuti rehat..

... Dengan ini............. Tuan................ mengenai perkara di atas......... R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3....................... R6 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AWAM GRED H11.......... saya bersetuju kekal dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP).. maka saya dengan ini membuat pilihan seperti berikut: * (a) Menerima tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 di (nama Jabatan) dan: * (i) bersetuju untuk terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran dengan gaji RM................. atas Gred H11 dengan syarat yang dinyatakan di Lampiran J1 surat tawaran tuan.................................. 6 .......: ............. PEKERJA AWAM GRED R1 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan : Tarikh : (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) . N12..... bertarikh ........ TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PENYELAMAT GRED N1...... PEKERJA AWAM GRED R1.............. ............ atau (ii) bersetuju untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan dengan syarat yang dinyatakan di Lampiran J1 surat tawaran tuan setelah dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal.... H14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Berhubung dengan surat tuan bil.........................................LAMPIRAN J2 BORANG OPSYEN (PENYELAMAT GRED N1.............

......................................... SAKSI** Nama Penuh: No.................................. Tandatangan: Nama Penuh: No....... 2..ATAU (b) Menolak tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 dan dengan ini bersetuju kekal dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP................. Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional........ Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran ini dan implikasi ke atas pilihan yang saya buat....... Di hadapan: .... Kad Pengenalan: Jawatan: Alamat: Tarikh: Nota: * ** Tandakan () dalam salah satu petak yang berkenaan... 7 ..........Kad Pengenalan: Jawatan: Tarikh: ....

...... Sehubungan itu.......... N12....................: Tarikh: Nama : (Nama pegawai) Alamat : ......... H14 berkuat kuasa pada 1 November 2013... PEKERJA AWAM GRED R1....... Tuan/Puan dikehendaki memberi jawapan sama ada menerima atau menolak tawaran pertukaran pelantikan ini dengan mengisi Borang Opsyen di Lampiran K2.... R6 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Awam Gred H11....... 2...... Tuan........... Jawapan tuan/puan hendaklah sampai ke pejabat ini sebelum atau pada .................. (30 hari mulai tarikh surat tawaran dikeluarkan)........ 1 .............................................. H14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan penggabungan skim perkhidmatan Penyelamat Gred N1......... R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3............................... .. Pekerja Awam Gred R1................. Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syaratsyarat seperti dinyatakan di Lampiran K1.. N12.... Fail Ruj..... R6 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AWAM GRED H11.................... TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PENYELAMAT GRED N1........ R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3. tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 di (Nama Jabatan) di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran.....LAMPIRAN K SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (PEKERJA AWAM GRED R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R6) (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) .......... .....

.. Tuan/Puan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan dengan gaji RM …... atau 2.1 Sekiranya tuan/puan menerima tawaran.....2 Sekiranya tuan/puan menolak tawaran......... Tuan/Puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang........ “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah...2..... Sekian... (Tandatangan Ketua Jabatan) 2 ........... tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (a) dalam Borang Opsyen di Lampiran K2.... ....... atas Gred . terima kasih.................... mulai pada tarikh yang sama... tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) dalam Borang Opsyen di Lampiran K2..

LAMPIRAN K1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN BAGI PEKERJA AWAM GRED R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R6 1. TEMPOH MEMBUAT OPSYEN 3. tuan/puan adalah dianggap menolak tawaran pertukaran pelantikan dan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP. tuan/puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP). 3 GAJI PERMULAAN 5. PERKHIDMATAN BAHARU Tuan/Puan akan ditawarkan: (a) gaji minimum di gred jawatan baharu sekiranya gaji akhir di gred jawatan asal adalah sama atau lebih rendah daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3. Dengan keputusan itu. Tuan/Puan akan ditawarkan Pembantu Awam Gred H11. H14 dilaksanakan berkuat kuasa pada 1 November 2013. ke skim perkhidmatan OPSYEN 2. Tempoh opsyen yang diberi kepada tuan/puan untuk membuat pilihan ialah 30 hari mulai dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. Kerajaan telah memutuskan supaya penggabungan skim perkhidmatan Penyelamat Gred N1. tuan/puan diberi opsyen sama ada menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11. Jika tuan/puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal mengembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. atau gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal jika gaji akhir tuan/puan di gred jawatan asal lebih tinggi daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. Jika tuan/puan menolak tawaran pertukaran pelantikan ini. R6 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Awam Gred H11. H14 ataupun menolak tawaran pertukaran pelantikan. Pekerja Awam Gred R1. N12. JAWATAN YANG DITAWARKAN 4. (b) . Tuan/Puan akan tertakluk kepada syarat dan peraturan yang PEMAKAIAN SYARAT diperuntukkan dalam skim perkhidmatan yang tuan/ puan DAN PERATURAN ditukar lantik. Opsyen ini adalah muktamad.

.... OPSYEN SKIM KWSP 11.. JPA. maka jadual gaji KUP hendaklah dipohon daripada Bahagian Saraan... PENEMPATAN 14..... dikehendaki menghabiskan baki tempoh percubaan dan boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa sekiranya telah mencukupi tempoh sekurang-kurangnya satu (1) tahun termasuk mengambil kira tempoh percubaan jawatan asal tertakluk dengan syarat tuan/puan telah memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang ditetapkan... TARIKH PERGERAKAN GAJI TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN 7.. KETUA PERKHIDMATAN 4 . 13. Tuan/Puan yang belum disahkan dalam perkhidmatan asal.... Tuan/Puan boleh ditempatkan berkhidmat di mana-mana jua sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan.Pegawai yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh amaun gaji mengikut kaedah di atas. tuan/ puan layak diberi opsyen skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebelum diperakukan pengesahan dalam perkhidmatan di jawatan baharu. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tuan/puan adalah dikekalkan mengikut TPG jawatan asal. Taraf berpencen yang diberi kepada tuan/puan sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan dikekalkan..... Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang telah dipenuhi dengan jayanya semasa di jawatan asal adalah dikecualikan.. tuan/puan hendaklah disahkan dalam perkhidmatan baharu oleh Pihak Berkuasa Melantik pada bila-bila masa dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. 8. Tuan/Puan dibenarkan membawa baki cuti rehat tahunan dan cuti rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan award wang tunai sebagai gantian cuti rehat. Ketua Perkhidmatan tuan/puan ialah . Kekananan tuan/puan di jawatan baharu akan dikira mulai tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan... mengikut syarat dan peraturan yang berkuat kuasa... KEKANANAN 10. Jika tuan/puan belum disahkan dalam perkhidmatan.... Walau bagaimanapun untuk tujuan pencen. TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN 9.. 6. TARAF BERPENCEN DIKEKALKAN CUTI REHAT 12.. Tuan/puan dikecualikan daripada syarat tempoh percubaan jika tuan/puan telah disahkan dalam perkhidmatan asal....

15. 17. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan perubatan. akuan berkanun. aku janji dan tapisan keselamatan sekiranya tuan/puan telah memenuhi syarat tersebut semasa di jawatan asal. cuti haji dan pinjaman. Hubungan tuan/puan dengan perkhidmatan asal adalah terputus kecuali bagi tujuan faedah persaraan dan kemudahan-kemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan seperti cuti rehat. KEPERLUAN MEMATUHI PERATURAN SYARAT PELANTIKAN YANG DIKECUALIKAN 16. TARIKH KUAT KUASA HUBUNGAN DENGAN PERKHIDMATAN ASAL 18. 5 . Tuan/Puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan arahan yang berkuat kuasa dalam perkhidmatan awam. Pertukaran pelantikan tuan/puan melalui pemberian opsyen ini adalah berkuat kuasa mulai 1 November 2013.

........ Tuan..... R6 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AWAM GRED H11...... TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PENYELAMAT GRED N1.............. bertarikh .......... 6 ...................................LAMPIRAN K2 BORANG OPSYEN (PEKERJA AWAM GRED R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R6) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan : Tarikh : (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) ... mengenai perkara di atas.................. R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3... PEKERJA AWAM GRED R1... H14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Berhubung dengan surat tuan bil..............................: ......... N12.............................. maka saya dengan ini membuat pilihan seperti berikut: * (a) Menerima tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 di (Nama Jabatan) di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran dengan gaji RM... ATAU (b) Menolak tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 dan dengan ini bersetuju kekal dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP................. atas Gred H11 dengan syarat yang dinyatakan di Lampiran K1 surat tawaran tuan..............…................. ...........

...... Di hadapan: ...... Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional................. SAKSI** Nama Penuh: No.......... Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran ini dan implikasi ke atas pilihan yang saya buat..........Kad Pengenalan: Jawatan: Tarikh: .................................................. Kad Pengenalan: Jawatan: Alamat: Tarikh: Nota: * ** Tandakan () dalam salah satu petak yang berkenaan........ 7 ...................2...... Tandatangan: Nama Penuh: No....

.. ..... H14 berkuat kuasa pada 1 November 2013.. Tuan......................... R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3... R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3... Tuan/Puan dikehendaki memberi jawapan sama ada menerima atau menolak tawaran pertukaran pelantikan ini dengan mengisi Borang Opsyen di Lampiran L2. Fail Ruj.. R6 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Awam Gred H11....... R6 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AWAM GRED H11.... Pekerja Awam Gred R1...... 2....................... PEKERJA AWAM GRED R1...... TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PENYELAMAT GRED N1..................... Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syaratsyarat seperti dinyatakan di Lampiran L1. Sehubungan itu.............. H14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan penggabungan skim perkhidmatan Penyelamat Gred N1..: Tarikh: Nama : (Nama pegawai) Alamat : ........ N12. Jawapan tuan/puan hendaklah sampai ke pejabat ini sebelum atau pada .... ....... N12................................................................... (30 hari mulai tarikh surat tawaran dikeluarkan)..............LAMPIRAN L SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (PENYELAMAT GRED N12) (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) .......... 1 .............. tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 di (Nama Jabatan) di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran..........

1 Sekiranya tuan/puan menerima tawaran......... tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) dalam Borang Opsyen di Lampiran L2..........2. Tuan/Puan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 dengan gaji RM ….. . secara Khas Untuk Penyandang (KUP) atas Gred H12 mulai tarikh yang sama... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.2 Sekiranya tuan/puan menolak tawaran. atau 2............ tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (a) dalam Borang Opsyen di Lampiran L2... terima kasih.. Sekian................ Tuan/Puan akan dikekalkan dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP..... (Tandatangan Ketua Jabatan) 2 ..........

Opsyen ini adalah muktamad. Pekerja Awam Gred R1. tuan/puan adalah dianggap menolak tawaran pertukaran pelantikan dan akan dikekalkan dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP. TEMPOH MEMBUAT OPSYEN 3. H14 ataupun menolak tawaran pertukaran pelantikan. R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3. Tuan/Puan akan tertakluk kepada syarat dan peraturan yang PEMAKAIAN SYARAT diperuntukkan dalam skim perkhidmatan yang tuan/ puan DAN PERATURAN ditukar lantik. OPSYEN 2. tuan/puan akan dikekalkan dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP). (b) . Tuan/Puan akan ditawarkan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 dengan gaji secara KUP atas Gred H12. N12.LAMPIRAN L1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN BAGI PENYELAMAT GRED N12 1. tuan/puan diberi opsyen sama ada menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11. Kerajaan telah memutuskan supaya penggabungan skim perkhidmatan Penyelamat Gred N1. Dengan keputusan itu. PERKHIDMATAN BAHARU Tuan/Puan akan ditawarkan: (a) gaji minimum di gred jawatan baharu sekiranya gaji akhir di gred jawatan asal adalah sama atau lebih rendah daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. Tempoh opsyen yang diberi kepada tuan/puan untuk membuat pilihan ialah 30 hari mulai dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. R6 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Awam Gred H11. atau gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal jika gaji akhir tuan/puan di gred jawatan asal lebih tinggi daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. Jika tuan/puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal mengembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. JAWATAN YANG DITAWARKAN 4. 3 GAJI PERMULAAN 5. Jika tuan/puan menolak tawaran pertukaran pelantikan ini. H14 dilaksanakan berkuat kuasa pada 1 November 2013.

Walau bagaimanapun untuk tujuan pencen... TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN 9... 13.. Ketua Perkhidmatan tuan/puan ialah ... 8.. dikehendaki menghabiskan baki tempoh percubaan dan boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa sekiranya telah mencukupi tempoh sekurang-kurangnya satu (1) tahun termasuk mengambil kira tempoh percubaan jawatan asal tertakluk dengan syarat tuan/puan telah memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang ditetapkan. TARAF BERPENCEN DIKEKALKAN CUTI REHAT 12. tuan/ puan layak diberi opsyen skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebelum diperakukan pengesahan dalam perkhidmatan di jawatan baru. KETUA PERKHIDMATAN 4 ... Taraf berpencen yang diberi kepada tuan/puan sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan dikekalkan... TARIKH PERGERAKAN GAJI TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN 7.. 6. PENEMPATAN 14.. KEKANANAN 10... Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang telah dipenuhi dengan jayanya semasa di jawatan asal adalah dikecualikan.. JPA.. Tuan/Puan dibenarkan membawa baki cuti rehat tahunan dan cuti rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan award wang tunai sebagai gantian cuti rehat......Pegawai yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh amaun gaji mengikut kaedah di atas. Kekananan tuan/puan di jawatan baharu akan dikira mulai tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. maka jadual gaji KUP hendaklah dipohon daripada Bahagian Saraan... Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tuan/puan adalah dikekalkan mengikut TPG jawatan asal..... Tuan/puan dikecualikan daripada syarat tempoh percubaan jika tuan/puan telah disahkan dalam perkhidmatan asal. Tuan/Puan boleh ditempatkan berkhidmat di mana-mana jua sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan. Tuan/puan yang belum disahkan dalam perkhidmatan asal.. tuan/puan hendaklah disahkan dalam perkhidmatan baru oleh Pihak Berkuasa Melantik pada bila-bila masa dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. mengikut syarat dan peraturan yang berkuat kuasa.. Jika tuan/puan belum disahkan dalam perkhidmatan... OPSYEN SKIM KWSP 11....

Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan perubatan. Tuan/puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan arahan yang berkuat kuasa dalam perkhidmatan awam. 17. Pertukaran pelantikan tuan/puan melalui pemberian opsyen ini adalah berkuat kuasa mulai 1 November 2013. cuti haji dan pinjaman.15. aku janji dan tapisan keselamatan sekiranya tuan/puan telah memenuhi syarat tersebut semasa di jawatan asal. 5 . KEPERLUAN MEMATUHI PERATURAN SYARAT PELANTIKAN YANG DIKECUALIKAN 16. akuan berkanun. TARIKH KUAT KUASA HUBUNGAN DENGAN PERKHIDMATAN ASAL 18. Hubungan tuan/puan dengan perkhidmatan asal adalah terputus kecuali bagi tujuan faedah persaraan dan kemudahan-kemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan seperti cuti rehat.

LAMPIRAN L2 BORANG OPSYEN (PENYELAMAT GRED N12) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan : Tarikh :

(Nama dan Alamat Ketua Jabatan) ........................................................................ ........................................................................

Tuan, TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PENYELAMAT GRED N1, N12, PEKERJA AWAM GRED R1, R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3, R6 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AWAM GRED H11, H14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN

Berhubung dengan surat tuan bil.: ........................................... bertarikh ................................. mengenai perkara di atas, maka saya dengan ini membuat pilihan seperti berikut: * (a) Menerima tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 di (nama Jabatan) di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran dengan gaji RM............. secara Khas Untuk Penyandang (KUP) atas Gred H12 dengan syarat yang dinyatakan di Lampiran L1 surat tawaran tuan; ATAU Menolak tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 dan dengan ini bersetuju kekal dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP.

(b)

6

2. Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran ini dan implikasi ke atas pilihan yang saya buat.

Tandatangan: Nama Penuh: No.Kad Pengenalan: Jawatan: Tarikh:

....................................................

Di hadapan:

............................................................................. SAKSI** Nama Penuh: No. Kad Pengenalan: Jawatan: Alamat:

Tarikh:
Nota: * ** Tandakan () dalam salah satu petak yang berkenaan. Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

7

LAMPIRAN M

SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (PEKERJA AWAM GRED R1 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3 YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PMR ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA)

(Nama dan Alamat Ketua Jabatan) .......................................................................... ..........................................................................

Fail Ruj.: Tarikh:

Nama : (Nama pegawai) Alamat : ........................................... .............................................

Tuan, TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PENYELAMAT GRED N1, N12, PEKERJA AWAM GRED R1, R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3, R6 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AWAM GRED H11, H14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan penggabungan skim perkhidmatan Penyelamat Gred N1, N12, Pekerja Awam Gred R1, R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3, R6 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Awam Gred H11, H14 berkuat kuasa pada 1 November 2013. Sehubungan itu, tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 di (Nama Jabatan) di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran. Gaji tuan/ puan akan diselaraskan di gred jawatan baharu sehari selepas tuan/puan memenuhi syarat yang ditetapkan. 2. Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syaratsyarat seperti dinyatakan di Lampiran M1. Tuan/Puan dikehendaki memberi jawapan sama ada menerima atau menolak tawaran pertukaran pelantikan ini dengan mengisi Borang Opsyen di Lampiran M2. Jawapan tuan/puan hendaklah sampai ke pejabat ini sebelum atau pada .................... (30 hari mulai tarikh surat tawaran dikeluarkan).

1

... Tuan/Puan akan dikekalkan dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP..1 Sekiranya tuan/puan menerima tawaran. Sekian... tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) dalam Borang Opsyen di Lampiran M2....................2 Sekiranya tuan/puan menolak tawaran.. (Tandatangan Ketua Jabatan) 2 ..2. . terima kasih........ Tuan/Puan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan berkuat kuasa sehari selepas memenuhi syarat pertukaran pelantikan yang ditetapkan atau memilih untuk ditukar lantik sehari selepas dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal.... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.... tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (a) dalam Borang Opsyen di Lampiran M2............... Tuan/Puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal secara Khas Untuk Penyandang (KUP) sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan. atau 2..

OPSYEN 2. atau ditukar lantik sehari selepas dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal. Jika tuan/puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal mengembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. H14 dilaksanakan berkuat kuasa pada 1 November 2013. tuan/puan adalah dianggap menolak tawaran pertukaran pelantikan dan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP. JAWATAN YANG DITAWARKAN 3 . Bagi tuan/puan yang menerima tawaran untuk ditukar lantik. Opsyen ini adalah muktamad. Tempoh opsyen yang diberi kepada tuan/puan untuk membuat pilihan ialah 30 hari mulai dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. Kerajaan telah memutuskan supaya penggabungan skim perkhidmatan Penyelamat Gred N1. Jika tuan/puan menolak tawaran pertukaran pelantikan ini. tuan/puan boleh memilih sama ada: (a) terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan berkuat kuasa sehari selepas memenuhi syarat pertukaran pelantikan yang ditetapkan. Tuan/Puan akan ditawarkan Pembantu Awam Gred H11. Dengan keputusan itu. H14 ataupun menolak tawaran pertukaran pelantikan. N12. R6 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Awam Gred H11. tuan/puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP).LAMPIRAN M1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN BAGI PEKERJA AWAM GRED R1 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3 YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PMR ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA 1. Pekerja Awam Gred R1. (b) Tuan/Puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan. tuan/puan diberi opsyen sama ada menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11. 3. ke skim perkhidmatan TEMPOH MEMBUAT OPSYEN 4. R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3.

TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN 4 . atau gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal jika gaji akhir tuan/puan di gred jawatan asal lebih tinggi daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. GAJI PERMULAAN 6. 9. PERKHIDMATAN BAHARU (i) Tuan/Puan yang memilih untuk terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 akan ditawarkan: (a) gaji minimum di gred jawatan baharu sekiranya gaji akhir di gred jawatan asal adalah sama atau lebih rendah daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. 7. dikehendaki menghabiskan baki tempoh percubaan dan boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa sekiranya telah mencukupi tempoh sekurang-kurangnya satu (1) tahun termasuk mengambil kira tempoh percubaan jawatan asal tertakluk dengan syarat tuan/puan telah memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang ditetapkan. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tuan/puan adalah dikekalkan mengikut TPG jawatan asal. Walau bagaimanapun untuk tujuan pencen. Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang telah dipenuhi dengan jayanya semasa di jawatan asal adalah dikecualikan. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat tempoh percubaan jika tuan/puan telah disahkan dalam perkhidmatan asal.5. tuan/puan hendaklah disahkan dalam perkhidmatan baharu oleh Pihak Berkuasa Melantik pada bila-bila masa dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. TARIKH PERGERAKAN GAJI TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN 8. maka jadual gaji KUP hendaklah dipohon daripada jabatan ini (Bahagian Saraan). (b) (ii) Tuan/Puan yang memilih untuk ditukar lantik sehari selepas dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal. Tuan/Puan akan tertakluk kepada syarat dan peraturan yang PEMAKAIAN SYARAT diperuntukkan dalam skim perkhidmatan yang tuan/ puan DAN PERATURAN ditukar lantik. Pegawai yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh amaun gaji mengikut kaedah di atas. gaji tuan/puan akan diselaraskan di gred jawatan baharu sehari selepas dinaikkan pangkat mengikut prinsip di perenggan 6 (i) di atas. Tuan/Puan yang belum disahkan dalam perkhidmatan asal.

.. tuan/puan ialah . Bagi tuan/puan yang memilih untuk dinaikkan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal.. Kekananan tuan/puan di jawatan baharu akan dikira mulai tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. Taraf berpencen yang diberi kepada tuan/puan sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan dikekalkan.10. Hubungan tuan/puan dengan perkhidmatan asal adalah terputus kecuali bagi tujuan faedah persaraan dan kemudahan-kemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan seperti cuti rehat... tuan/ puan layak diberi opsyen skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebelum diperakukan pengesahan dalam perkhidmatan di jawatan baharu.. Tuan/Puan dibenarkan membawa baki cuti rehat tahunan dan cuti rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan award wang tunai sebagai gantian cuti rehat..... akuan berkanun. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan perubatan.. 18... aku janji dan tapisan keselamatan sekiranya tuan/puan telah memenuhi syarat tersebut semasa di jawatan asal.. 14..... Tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan yang ditawarkan adalah sehari selepas tuan/puan memenuhi syarat pertukaran pelantikan... Tuan/Puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan arahan yang berkuat kuasa dalam perkhidmatan awam.. OPSYEN SKIM KWSP 12. KETUA PERKHIDMATAN KEPERLUAN MEMATUHI PERATURAN SYARAT PELANTIKAN YANG DIKECUALIKAN 16. TARIKH KUAT KUASA 19.. HUBUNGAN DENGAN PERKHIDMATAN ASAL 5 .. mengikut syarat dan peraturan yang berkuat kuasa.... Ketua Perkhidmatan ...... Jika tuan/puan belum disahkan dalam perkhidmatan. ... Tuan/Puan boleh ditempatkan berkhidmat di mana-mana jua sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan. tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan yang ditawarkan adalah sehari selepas dinaikkan pangkat secara time-based tersebut. TARAF BERPENCEN DIKEKALKAN CUTI REHAT 13... cuti haji dan pinjaman. PENEMPATAN 15. KEKANANAN 11. 17...

..............: ...................... R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3..... Tuan............. N12....... bertarikh ................................................................ PEKERJA AWAM GRED R1............ saya dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) sehingga memenuhi syarat tersebut. .......LAMPIRAN M2 BORANG OPSYEN (PEKERJA AWAM GRED R1 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3 YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PMR ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan : Tarikh : (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) ................ H14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Berhubung dengan surat tuan bil... Dengan itu..................... atau 6 ................ TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PENYELAMAT GRED N1........... R6 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AWAM GRED H11....... mengenai perkara di atas.......... maka saya dengan ini membuat pilihan seperti berikut:* (a) Menerima tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 di (Nama Jabatan) dan: * (i) bersetuju untuk terus ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan sehari selepas memenuhi syarat tempoh genap sembilan (9) tahun perkhidmatan untuk ditukar lantik...

........ 2.......... ATAU (b) Menolak tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 dan dengan ini bersetuju kekal di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP.... Kad Pengenalan : Jawatan : Alamat : Tarikh : Nota: * ** Tandakan () dalam salah satu petak yang berkenaan Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional 7 ........ Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran ini dan implikasi ke atas pilihan yang saya buat..................... Tandatangan : Nama Penuh : No. ................ Dengan itu............ saya dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP sehingga memenuhi syarat kenaikan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan dalam skim perkhidmatan asal................. SAKSI** Nama Penuh : No.Kad Pengenalan : Jawatan : Tarikh : Di hadapan : ....................... sehari selepas dinaikkan pangkat secara time-based dalam skim perkhidmatan asal................(ii) bersetuju ditukar lantik dengan syarat yang dinyatakan di Lampiran M1 surat tawaran ini..

........... H14 berkuat kuasa pada 1 November 2013............ R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3......... 2............. Gaji tuan/ puan akan diselaraskan di gred jawatan baharu sehari selepas tuan/ puan memenuhi syarat yang ditetapkan............. 1 ...................... Jawapan tuan/puan hendaklah sampai ke pejabat ini sebelum atau pada ............ Fail Ruj.. TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PENYELAMAT GRED N1.............. Tuan/Puan dikehendaki memberi jawapan sama ada menerima atau menolak tawaran pertukaran pelantikan ini dengan mengisi Borang Opsyen di Lampiran N2.... tuan/puan dengan ini ditawarkan pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 di (Nama Jabatan) di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran... N12....................... ............... Sehubungan itu.... H14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan penggabungan skim perkhidmatan Penyelamat Gred N1....... (30 hari mulai tarikh surat tawaran dikeluarkan). Tuan. N12......LAMPIRAN N SURAT TAWARAN OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN (PEKERJA AWAM GRED R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R6 YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PMR ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA) (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) ...... R6 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Awam Gred H11......: Tarikh: Nama : (Nama pegawai) Alamat : ......................... Tawaran pertukaran pelantikan melalui opsyen ini tertakluk kepada syaratsyarat seperti dinyatakan di Lampiran N1.. R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3. PEKERJA AWAM GRED R1........... R6 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AWAM GRED H11.................. ................ Pekerja Awam Gred R1....................

atau 2......... tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (a) dalam Borang Opsyen di Lampiran N2..2... Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. tuan/puan hendaklah: Menandakan () dalam kotak yang disediakan di perenggan (b) dalam Borang Opsyen di Lampiran N2... Tuan/Puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan. Tuan/Puan akan dikekalkan dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP......... ...... terima kasih......2 Sekiranya tuan/puan menolak tawaran.1 Sekiranya tuan/puan menerima tawaran................. (Tandatangan Ketua Jabatan) 2 ..... Tuan/Puan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan berkuat kuasa sehari selepas memenuhi syarat pertukaran pelantikan yang ditetapkan....

R6 di bawah satu skim perkhidmatan baharu iaitu Pembantu Awam Gred H11. Tuan/Puan akan dikekalkan secara KUP di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan. tuan/puan akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan yang ditawarkan berkuat kuasa sehari selepas memenuhi syarat pertukaran pelantikan yang ditetapkan. N12. Jika tuan/puan tidak membuat pilihan atau tidak melaporkan diri bertugas pada tarikh yang ditetapkan atau membuat pilihan dengan bersyarat atau gagal mengembalikan borang opsyen tanpa sebarang sebab yang munasabah. tuan/puan diberi opsyen sama ada menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11. Tuan/Puan akan tertakluk kepada syarat dan peraturan yang PEMAKAIAN SYARAT diperuntukkan dalam skim perkhidmatan yang tuan/puan DAN PERATURAN ditukar lantik. tuan/puan akan dikekalkan di dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP). 4. Tempoh opsyen yang diberi kepada tuan/puan untuk membuat pilihan ialah 30 hari mulai dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. Bagi tuan/puan yang menerima tawaran untuk ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11. H14 ataupun menolak tawaran pertukaran pelantikan. PERKHIDMATAN BAHARU 3 . R4 dan Pekerja Awam Khas Gred R3. tuan/puan adalah dianggap menolak tawaran pertukaran pelantikan dan akan dikekalkan dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP. Dengan keputusan itu. Jika tuan/puan menolak tawaran pertukaran pelantikan ini. Tuan/Puan akan ditawarkan Pembantu Awam Gred H11. ke skim perkhidmatan TEMPOH MEMBUAT OPSYEN OPSYEN 2. 3. Pekerja Awam Gred R1. JAWATAN YANG DITAWARKAN 5. H14 dilaksanakan berkuat kuasa pada 1 November 2013. Opsyen ini adalah muktamad. Kerajaan telah memutuskan supaya penggabungan skim perkhidmatan Penyelamat Gred N1.LAMPIRAN N1 SYARAT-SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN MELALUI OPSYEN BAGI PEKERJA AWAM GRED R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R6 YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PMR ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA 1.

TARAF BERPENCEN DIKEKALKAN 4 . TARIKH PERGERAKAN GAJI TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN 8. dikehendaki menghabiskan baki tempoh percubaan dan boleh disahkan dalam perkhidmatan pada bila-bila masa sekiranya telah mencukupi tempoh sekurang-kurangnya satu (1) tahun termasuk mengambil kira tempoh percubaan jawatan asal tertakluk dengan syarat tuan/puan telah memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang ditetapkan. Tuan/Puan yang belum disahkan dalam perkhidmatan asal. maka jadual gaji KUP hendaklah dipohon daripada Bahagian Saraan. 9. tuan/ puan layak diberi opsyen skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebelum diperakukan pengesahan dalam perkhidmatan di jawatan baharu. atau gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal jika gaji akhir tuan/puan di gred jawatan asal lebih tinggi daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan yang telah dipenuhi dengan jayanya semasa di jawatan asal adalah dikecualikan. OPSYEN SKIM KWSP 12.6. 7. tuan/puan hendaklah disahkan dalam perkhidmatan baharu oleh Pihak Berkuasa Melantik pada bila-bila masa dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. KEKANANAN 11. Taraf berpencen yang diberi kepada tuan/puan sebelum pertukaran pelantikan ini dikuatkuasakan akan dikekalkan. Tuan/Puan akan dipindahkan ke gaji baharu di Gred H11 sehari selepas memenuhi syarat pertukaran pelantikan yang ditetapkan berdasarkan kaedah berikut: (a) gaji minimum di gred jawatan baharu sekiranya gaji akhir di gred jawatan asal adalah sama atau lebih rendah daripada gaji minimum di gred jawatan baharu. GAJI PERMULAAN (b) Pegawai yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh amaun gaji mengikut kaedah di atas. Kekananan tuan/puan di jawatan baharu akan dikira mulai tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. JPA. Jika tuan/puan belum disahkan dalam perkhidmatan. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat tempoh percubaan jika tuan/puan telah disahkan dalam perkhidmatan asal. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tuan/puan adalah dikekalkan mengikut TPG jawatan asal. Walau bagaimanapun untuk tujuan pencen. TEMPOH PERCUBAAN BAGI PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN 10.

aku janji dan tapisan keselamatan sekiranya tuan/puan telah memenuhi syarat tersebut semasa di jawatan asal... TARIKH KUAT KUASA 19. akuan berkanun.. Tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan yang ditawarkan adalah sehari selepas tuan/puan memenuhi syarat pertukaran pelantikan......... 17... KETUA PERKHIDMATAN KEPERLUAN MEMATUHI PERATURAN SYARAT PELANTIKAN YANG DIKECUALIKAN 16.. Tuan/Puan dibenarkan membawa baki cuti rehat tahunan dan cuti rehat yang telah dikumpulkan untuk tujuan award wang tunai sebagai gantian cuti rehat.. Tuan/Puan dikecualikan daripada syarat pemeriksaan perubatan....... PENEMPATAN 15... Hubungan tuan/puan dengan perkhidmatan asal adalah terputus kecuali bagi tujuan faedah persaraan dan kemudahan-kemudahan lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan seperti cuti rehat.. Tuan/Puan boleh ditempatkan berkhidmat di mana-mana jua sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan...... Ketua Perkhidmatan tuan/puan ialah . 18. Tuan/puan akan sentiasa tertakluk kepada peraturan dan arahan yang berkuat kuasa dalam perkhidmatan awam. mengikut syarat dan peraturan yang berkuat kuasa..13. cuti haji dan pinjaman..... HUBUNGAN DENGAN PERKHIDMATAN ASAL 5 . CUTI REHAT 14...

...... R6 KE SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU AWAM GRED H11..............LAMPIRAN N2 BORANG OPSYEN (PEKERJA AWAM GRED R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R6 YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PMR ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARAF DENGANNYA) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fail Rujukan : Tarikh : (Nama dan Alamat Ketua Jabatan) ............................................ Dengan itu..... ATAU (b) Menolak tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 dan dengan ini bersetuju kekal dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal yang dijumudkan secara KUP.............: ............ maka saya dengan ini membuat pilihan seperti berikut: * (a) Menerima tawaran pertukaran pelantikan ke skim perkhidmatan Pembantu Awam Gred H11 di (Nama Jabatan) sehari selepas memenuhi syarat tempoh genap sembilan (9) tahun perkhidmatan untuk ditukar lantik................. R4 DAN PEKERJA AWAM KHAS GRED R3.. saya dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) di atas gred jawatan asal sehingga memenuhi syarat tersebut.. H14 MELALUI PEMBERIAN OPSYEN Berhubung dengan surat tuan bil.... mengenai perkara di atas........................... TAWARAN PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PENYELAMAT GRED N1................ ....... Tuan. PEKERJA AWAM GRED R1............................ N12........ bertarikh ..... 6 ......................

.........................2...... ......................... 7 ............... Ketua Jabatan atau Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional........ Saya sesungguhnya faham kandungan surat tawaran ini dan implikasi ke atas pilihan yang saya buat............ SAKSI** Nama Penuh: No..................... Kad Pengenalan: Jawatan: Alamat: Tarikh: Nota: * ** Tandakan () dalam salah satu petak yang berkenaan.. Tandatangan: Nama Penuh: No...........Kad Pengenalan: Jawatan: Tarikh: Di hadapan: ...........

LAMPIRAN P STATUS PELAKSANAAN OPSYEN TUKAR LANTIK PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN _____ TAHUN ______ _______________________________________________________ (*Nyatakan tajuk pekeliling perkhidmatan) Status Penerimaan Opsyen Bil Skim Perkhidmatan Gred Perjawatan Pengisian Bilangan Pegawai Ditawarkan Opsyen Bilangan Opsyen Tidak Dapat Diserahkan Bilangan Pegawai Bilangan Menerima Pegawai Menolak Opsyen Opsyen .

Diberi pergerakan gaji mengikut keputusan PPSM.69 : 1 November 2013 : 1 April : RM802. Tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. Penetapan gaji permulaan pertukaran pelantikan pada amaun gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal.019.019.00 : RM80 Tarikh Gaji Baharu Gred N11 (RM) - Catatan Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan.2013 1.LAMPIRAN Q CONTOH 1: KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1 KE PEMBANTU OPERASI GRED N11 Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Gaji Minimum .663.RM2. biasa 31.2013 1.11. TPG Gred N11.2014 - 1.4.69 [diberi 1 KGT di Gred N11 iaitu RM80] Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji KGT : Kenaikan Gaji Tahunan 1 . TPG dikekalkan pada 1 April.00 .10.69 1.Maksimum N11 Kenaikan Gaji Tahunan N11 Gaji Sekarang Gred N1 (RM) 1.69 1.019.099.

608.55 [diberi 1 KGT di Gred N12 (KUP) iaitu RM80] Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji KGT : Kenaikan Gaji Tahunan KUP : Khas Untuk Penyandang 2 .663. TPG dikekalkan pada 1 Oktober.55 Gaji Baharu Gred N12 (KUP) (RM) : 1 November 2013 : 1 Oktober : RM802. TPG Gred N11.CONTOH 2: KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PENYELIA JETI GRED N12 KE PEMBANTU OPERASI GRED N11 DENGAN GAJI SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG ATAS GRED N12 Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Gaji Minimum .10. Diberi Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.608.RM2. Penetapan gaji permulaan pertukaran pelantikan Penyelia Jeti Gred N12 ke Pembantu Operasi Gred N11 atas gaji Gred N12 (KUP) pada amaun gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal.55 1.00 : RM80 Tarikh Catatan 31. 1.00 .11.2013 1.2013 Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan.10.55 1.688. Tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan.2014 - 1.608.Maksimum Gred N12 (KUP) Kenaikan Gaji Tahunan Gred N12 (KUP) Gaji Sekarang Gred N12 (RM) 1.

80 1.80 : 1 November 2013 : 1 April : RM837.401.00 : RM80 Tarikh Gaji Baharu Gred H11 (RM) - Catatan Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan.80 1.481.401. Tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan.CONTOH 3: KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN PELANTIKAN PEKERJA AWAM GRED R4 KEPADA PEMBANTU AWAM GRED H11 Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Gaji Minimum . TPG dikekalkan pada 1 April.RM2.2013 1.2013 1.80 [diberi 1 KGT di Gred H11 iaitu RM80] Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji KGT : Kenaikan Gaji Tahunan 3 .4.619. 31.00 . Penetapan gaji permulaan pertukaran pelantikan pada amaun gaji yang sama dengan gaji akhir di gred jawatan asal. Diberi pergerakan gaji biasa mengikut keputusan PPSM.401. TPG Gred H11.10.11.2014 - 1.Maksimum H11 Kenaikan Gaji Tahunan H11 Gaji Sekarang Gred R4 (RM) 1.

RM2.2013 1. (Genap 9 tahun perkhidmatan) TPG Gred R4.50 [diberi 1 KGT di Gred H11 iaitu RM80] Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji KGT : Kenaikan Gaji Tahunan KUP : Khas Untuk Penyandang 4 . Tarikh kuat kuasa skim perkhidmatan Pembantu Awam yang baharu.10. Diberi Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.7.2014 - 1.6.00 Kenaikan Gaji Tahunan Gred R4 : RM80 Gaji Minimum . TPG Gred H11.11.50 1.Maksimum Gred R4 : RM793.RM2.389.2015 - 1. Diberi Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.389.00 .2013 1.309.Maksimum Gred H11 : RM837. pegawai dikekalkan di skim perkhidmatan asal secara KUP kerana belum memenuhi syarat pertukaran pelantikan.309.50 1.00 Kenaikan Gaji Tahunan Gred H11 : RM80 Tarikh Memenuhi Syarat : 30 Jun 2014 Gaji Sekarang Gred R4 (RM) 1.309.50 [diberi 1 KGT di Gred R4 iaitu RM80] - 1. Pegawai memenuhi syarat pertukaran pelantikan.CONTOH 4: KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI PEKERJA AWAM GRED R4 YANG MEMENUHI SYARAT PERTUKARAN PELANTIKAN KEPADA PEMBANTU AWAM GRED H11 SELEPAS TARIKH KUAT KUASA Tarikh Kuat Kuasa : 1 November 2013 Tarikh Pergerakan Gaji : 1 Julai Gaji Minimum .619. Walau bagaimanapun. TPG dikekalkan pada 1 Julai. 31.00 .7.50 - 30.7.50 1. Penetapan gaji permulaan pertukaran pelantikan pada amaun gaji yang sama di gred jawatan asal. Pegawai ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pembantu Awam yang baharu.2014 1.50 Gaji Baharu Gred H11 (RM) - Tarikh Catatan Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa skim perkhidmatan Pembantu Awam yang baharu.168.389.469.2014 1.