ROMAIIIA

@

CONSILIUL TEHNIC CONSTRUCTII PERMANENT PENTRU

AVTZTEHNIC
inbaza procesului verbal nr. 1-103 din datade 10.06.2008al Comisiei de avizare nr. I a agrementelor tehnice in construcfii: CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZEAZA TIVORABTL:
agrementultehnic nr. 016-01/135-2008, elaborat deICECON BUCURESTI, pentru OTEL BETON LAMINAT LA CALD TIP Bst 500 S O10...O28, al csrui producitor este

PROMET STEEL JSC BULGARIA. Prezentul AVIZ TEHNIC estevalabilpdn6la datade 10.06.2010 9i se poate prelungi in situaliain caretitularulface dovada de utilizarea obiectului men{inerii aptitudinii prevederilor tehnic, agrementului conform din agrementul tehnic. menfionate la cap.,,condj!ii: p6n[la data producdtor Agrementul tehnic este valabil de15.05.20f1, pentrutitular, gidistribuitorii ginufinelocdecertificat din anexa la agrementul decalitate. tehnic

PRE$ED
Msrin CRIST,
PRELUNGIT pflni la data de...........
PRF'.I .IINGIT nini lr dqtq dc

PRE$EDINTE PRE$EDINTE

SECRETARIAT pentru Construc{ii ConsiliulTehnicPermanent .

14.O28 ACIER NETON LAMINf A CHATJDTYPE BSt5OO S O 10. 1000 + 359(2)986.34.70 Tel:+ 359 Fax: TITULAR AGREMENTTEHNIC:PROMET STEEL JSC .MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE $I LOCUINTELOR CONSILIIL TEHNIC PERMANENT'PENTRUCONSTRUCTII Agrement TehniA 016-01/135-2009 OTEL BETON LAMINAT LA CALD TIP Bst 500S O 10. Sofia nr. Debelt .29.2011numai insofit de AVIILUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentm Construcfii ql nu line Ioc de certificat de calitate .sector2..Sofia nr..7 PRODUCATOR: PROMET STEEL JSC. Str. 1000 + 359 (2)981.Burgas.O2S Cod2...10.10. Fax: ELABORATOR AGREMENTTEHNIC:ICECONSABucuregti Institutul de Cercetiri pentru Echipamente qi Tehnologii in Construcfii 266.20 $os.18.O28 HOT ROLLED STEEL REINFORCING TYPE Bst 500 S O 10.Pantelimon Grupa specinlizatdnr..CodPoqtal 021652 Tel:255.07.29.O28 HEISSEGEROLLTE STAHLERNE VERSTARKT. 1: "Elementestructurule Sifundalii" Prezentul agrement tehnic este valabil plni la data de 15. (2)986.70 Tel:+ 359(2)981.Bulgaria..Fax:255.Str..Bulgaria Oraq Burgas..ING TYP BSt5OO S O 10.18.05.

.. ('d"" . (mn) (ks/m) l0 0 785 t2 l4 I . ' nominald a nervunnr indtfimea"h. 22. este "iii.3.16 4. . Qg. 1ERTRTM "OTilL BSt 500S orezentatd 'data BE.54 0.0'22 .83 Pas.050 %.5 7.5E (mm) 6.u pioPt Periodic sunt:6.' de maxim longitutdinale "6.este de mtx' 0'l d' $i minim 0.6 inregistratd -'Bu.617 0. Iaminat Ia cald' ir"nt coiformitate cu DIN 488:1984 "Reinforcing steel"' 'ComPizitria chimicda barelor din este: oPl beton.5 /.Q2g dereferinla' domeniurui iiianrsti aferente i"iriurrutitrnniru cu confbrmitate al 0.ii.diametrul nominal barei). I.0 /. obiectul prezentului agrement 'r"lrrir. Grupa .IMINAT LA CALDTIP la referitoare tn de 27. din IcEcoN s.0 16.nd . de tiP BSt 500S' are pe diam-etru St nervtri longitudinale de este Prevdzut cu doud rdnduri alta a nervttri de o Parte 9f de un rdnd avdndnerwri oblice acestora.2 8. fabrigal^ d.nmt'igrr*ent elaborrord mm.2008.03. -este i)' longitudinale Ldfimea nt'*'ii "br". CDNSILIULTEHNICPERMANENTPENTRaC0NSTRaCTII "Element"'t*^')tuiale Si fundafii" din cadrul 0I nr. ..35-2008' kinic prrrf.raPortatdla masd' ok Carbon(C) ..:. "Ogelul beton de sec[iune doud..ovnr fabricat de cdtresocietatea periodic. 016-01/.Sutf(S).4 T6 20 22 25 28 2.c. 14. I0.. nr. .2 d.6 12.0'050%o.2 din 14 .8 2.5. l nr.s-03'029'0i.Azot(N) 4'012 % O7elul beton BSt 500 S Pentru care or*orio elementelordin beton' ia".0.80 4. . Diametrelenominaleale barelor l).Bucuresti cu nr:.l4 9. prezentate iilin"t".(i5 j6i zb..91 6.888 I. dintre nervtri sunt in tabelulnr.nr. 1 Descriereasuccintd un Otrelulbeton BSt 500 S este cu olel tioU aliat.A. I Tabelul Diamfru nominal ndro srnnt Jsc -Debett- Bulgaria' Burgas..zs si 28 mm'Lungimea de livrare a barelor drepteeste uzuald 'ie 12 m (a cerere se Pot livra si Iungimimai mari) sec [iunile nominale' Dimensiuniie Si valorile maselenominale nominale." sunt in tabelulnr' I ' Prezentate "e" intre caPetele Distantra -opuse este de aproximativ nerwrilor / l 3 5-2008 Asrementtehnic'nr'T 16'0 t Arie nominald asecliwii oA.N"I.85 3.(con/ormfis' it *inim0.98 3.rurusti si de s.05d.47 2.puiotUotd lehnic' de agrement soriciiare ie documentatria anariz.2I l.' -Gnt) Masd' nominal dliniard nG. Abatereamaximda dimensiunilor de efectivefaldde celenominaleeste 2%. rdnd de nervtri paralele 'oidnd Pi un alt unghturi alternantede inclinare (/iS' I)' "8" de fald de axul baret Valorile uigl'tufuf cu aca' inclinare a nervurilor in raport -i""Situatnald suntdateinfigura 2' Valorile sPaliului dintre newuri "c.Fosfor (P) .13 1..01 j. circutird. Distanlatntre nqvurile bngindinale oc".

b) numdrul standardului DIN 488: I984. 2 ldentfficareaproduselor Produsele se idenfficd prin ur mdto areIe i4formalii : a) numele produsulu: olel betonbaresaucolaci. Bulgaria. nr.obi.numdrullotului. . apoi o nervurd tngrogatd urmatd de 4 n.snuite. . respectiv raportul Asrementtehnic nr. la constructii de toate categoriile (civile. este atasatd o etichetd din producdtorului.2).standardul de produs . 3 di n. .0 I 6-0 I / I 3 5-2008 . Pe fiecare legdtura de bare drepte. avdnd factorul de profil (f) cel pu{in egal cu valorile din tabelul4.ry Abaterea ariei transversale efective. barele se marcheazdpe partea cu nerwri paralele. stdlp.denumireaprodusului. prin doud nerwtri ingroSate aldturote. o nervurd tngroSatd gi in continuare nervuri obisnuite. indiferent de tipul lor (placd. repartilie gi constructivd la elemente din beton armat. pentru identificarea producdtorului. Pas.4%. d) diametrul nominal al produsului.fi utilizate la armarea elementelor structurale din beton armat.fotra I. dearia nominald estede max. care con{ine urmdtourele date: . . Otrelul beton BSt500 S produsde PROMET STEEL JSC -DebeltBurgas Bulgaria.denumireaproducdtorului. 2.forma suprafetrei. avdnd greutatea de aproximativ 2t/legdturd Si lungime macimd de I2 m.Burgas.adre. / R) olelul se incadreazd in categoria de ductilitate C (tabelul4) in funclie de . in de valoarea funclie caracteristicd a limitei de curgere a otelului (R) olelul beton BSt 500 S se tncadreazd in categoria de reztsten{d5 (tabelul 3). .si tipul olelului. perete. . grindd. Exemplude identificare. determinatd prin cdntdrire.).anul defabricalie. care face obiectul prezentului agrement tehnic. Armdturile/carcasele de armdturd executatedin olel beton BSt 500 S pot . (/iS. urmate de 9 nervuri obisnuite. se utilizeazd ca armdturd de rezislenld. Produsele se liweazd in legdturi de bare. bine legatd. c) abrevierea produsului BSt 5OO S. .numdrulSarjei.S se incadreazd in categoria de aderen{d: produs de tnaltd aderen(d.funclie de alungirea la forla maximd Ar. .ervuri. in .sa telefonul Si s-20.1 Domeniile acceptate de utilizare tn construclii Ogelul betoncu profil periodic tip BSt 500 S. erc.carocteristici dimensionale diametru Si lungime.pentru o bard din otel be.ton cu diametrul nominalde 20 mm OTel betonbard DIN 488-Bst500 metal sau material plastic.fabricat de PROMET tehnic dintre rezistenla la rupere/limita de curgere (R.. . etc. barele din olel beton BSt 500 . 2. 14 STEEL JSC -Debelt .

de indreptat Si.l5 max. olelul betonBSt 500S se incadreazdtn categoria de ductilitate B. in funcpie de alungirea la .l./izsonat 2. Categoria de rezisten{d 5 a otelului BSt 500 ^t rezultd din prevederiledin tabelulnr.08 B C min..5.5 min. cu modificdrile rsf din Legea nr. anticorozivd. etc. 2 Categoria de rezistenld Limita de curgere (N/mm2) R^(R^^. in conformitate 009 .foc.).l 6 D suprafe[ei.nr. 123/2007.) I 2 3 4 J 240 340 400 450 500 6 7 8 9 1000 I 300 I 500 t700 defirma PROMET S. 2. clddirile avdnd elementele de construcfie din beton armate cu armdturi din olel beton cu profil periodic BSt 500 S. resPectivraportul dintre rezisten[a la rupere pi limita de cu ST curgere (RJR). termicd. tehnice reglementdrilor conform specificate tn cadrul prezentului agrement tehnic.l.08 min./R"(RN) (%) A min.2005.2 Apreeierea asupra produsului 2. barele din otel beton BSt 500 S se in categoriade aderenld: tncadreazd produs de inaltd aderenld.2. 'hidrotehnice.0 min. 0 l 6'0'l / l 35-2 008 in functrie de alungirea la forld maximdAr.5 min.4 din 14 . 7.l. Olelul beton utilizat la fabricarea armdturilor pentru beton permite realizarea tmbinarilor armdturilor Si prin sudare. respectivraportul dintre rezistenla la rupere/limita de curgere A srerhent tehnic nr. cdi de comunicafie. 3 Tabelulnr. s€ stabileSte conform prevederilor din tabelulnr. acusticd. STEEL JSC de Bulgaria.5 min. satisfac cele esenfiale din Legea 6 cerinle "Lege privind calitatea in nr. Categoria de ductilitate.I.30 min. Fasonarea armdturii din olel beton se va -facemanual sau la masina armdturi. I0/1995 construc[ii". depindetn mod esentrial calitatea barelor de armdturd sub aspectul calitdgii olelului (rezistenld mecanicdSi ductilitate)precum Si de procentul de armare longitudinaldSi transversald a secliunilor din beton armat.produs BSt500 Debelt-Burgas.1 Aptitudinea de exploatare Prin conformarea construcfiei Si prin mdsurile de proteclie seismicd. Tqbelulnr.v. la . de produclie. i Categoria de daailitate Alungire Ia forldmaximd oAntt Raportul R. o Rezistentd mecanicd fi stabilitate mecanicd Rezistenla .tf avdnd construcliilor stabilitatea structura de rezistenld realizatd din elemente din beton armat la care se foloseSte olel beton cu profil periodic (R* / R) olelul se incadreazd tn categoriade ductilitateC (tabelul2) in funcyie de Jbrma suprafeYei.. 2.forla maximd Ar. n functriede forma forma supraft o{elul beton BSt 500 S se incadreazdtn Pas.avdnd factorul deprofil (/) celpulin egalcu valorile din tabelul4. i.l.

2).caracteristici dimen. Otrelulbeton BSt 500 S produs de PROMET STEEL JSC -DebeltBurgas Bulgaria. indiferent de tipul lor (placd.Burgas. pentru identificareaproducdtorului.fi utilizate la armqrea elementelor structurale din beton armat.func{ie de alungirea la forla maximd Ar.).(/iS. . barele din o{el beton BSt 500 ^l se incadreazd in categoria de aderenld: prodas de tnaltd uderen(d. . in. este atasatd o etichetd din 2. stdlp.numdrul lotului.barele se marcheazd pe partea cu nerwrt paralele.ffi Abaterea ariei lrunsversale efective. Pe fiecare legdturd de bare drepte. 3 di n.0l6-01 /l 35-2008 dintre rezistenla la rupere/limita de curgere (R* / R) olelul se incadreazd in categoria de ductilitate C (tabelul4) in funcyie de forma suprafe.numdrul Sarjei. Produsele se liweazd tn legdturi de bare avdnd greutatea de aproximativ 2t/legdturd Si lungime mecimdde I2 m..4%. respectiv raportul Asrementtehnie. Armdturile/carcasele de armdturd executatedin olel beton BSt 500 S pot . determinatd prin cdntdrire. apoi o nervurd ingroSatd urmatd de 4 nervuri obisnuite.t producdtorului. s-20.1 Domeniile acceptate de atilizsre tn construclii Olelul betoncu profil periodic tip BSt 500 S.standardul de produs Si tipul olelului.ficare. . b) numdrul standardului DIN 488:1984. pentru o bard din o{el beton cu diametrul nominalde 2Amm Otrel betonbard DIN 488-Bst500 melal sau material plastic. d) diametrul nominal al produsului. se utilizeazd ca armdturd de rezistenld.denumireaproducdtorului. etc. de aria nominaldestede max. . .anul defabricalie.nr. Exemplude identi. . lo constructii de toate categoriile (civile. Pag. 14 .sionqle diametru Si lungime. o nervurd tngroSatd gi in continuare nervuri obignuite. care conline urmdtoarele date: . repartilie Si constructivd la elemente din beton armat.fabricat de PROMET STEEL JSC -Debelt . in de valoarea func{ie caracteristicd a limitei de curgere a otelului (R) olelul beton BSt 500 S se incadreazd in categoria de rezistenld 5 (tabelut 3). bine legatd. . avdnd factorul de profil (f) cel pulin egal cu valorile din tabelul4. Bulgaria. perete. prin doud nervuri ingroSate aldturate. nr. . c) abrevierea produsului BSI 5OO S.ei. urmate de 9 nervuri obisnuite.adresa telefonul .2 Idenfficarea prodaselor Produsele se idenfficd prin urmdtoareIe irlfor malii : a) numele produsulu: olel betonbaresaucolaci. arc. care face obiectul prezentului agrement tehnic. Agrementul tehnic 2.denumireaprodusului.fatra 1. grindd. .

2.- .Tl6-01/l 35-2008 Durabilitatea armdturilor este realizatd prin: . producdtorul de bare de otel pentru armdturi va urmdri: a) intern unitdtrii Realizarea produc[iei in conformitate cu prevederile standarduluiISO 90A I : 2000. nr.. o Sigurantrd tn exploatare Armdturile din otrel beton sunt inglobate in elementele din beton arma| astfel tncdt nu creeazd riscuri de accidentare prin agdgare.. dar nu va "fi mai micd de 2 ani. rdnire sau lovire a utilizatoriloro Economiede energie$i izolare termicd Produsul nu influenleazdaceastd cerinld. sdndtate si mediu inconjurdtor Otrelul beton nu emite substanle poluante Si nu constituie un risc pentru sdndtatea oamenilor . in de nu .045 0.fil periodic marca BSt 500 S se face pe linia defabricalie a firmei PROMET STEEL JSC DebettBurgas. uzine metalurgice din Bulgaria sau din alte ydri. avdnd fcctorul de pro. respectdnd condifiile de transport.5 >10. 4 >8.5. . 2.052 0. compozilie chimicd) prevdzute in DIN 488I 986.3 Fabricalia Si controlul Realizarea otreluluibeton rotund cu pro.ri mediu.MECHEL rAncort$rg s. Diametru I noninal (mm) Factorul deproJil oFoo >6. 5 di n 14 .fil "fp" cel putrtn egal cu valorile din tabelul nr. categoria de aderentrd: produs de inaltd aderenld. Utilizarea lui creazd pericole de incendiu explozie.fabricare presupune laminarea la cald a laglelor din olelprodusede diverSi.056 t Securitatela incendiu Otrelul beton se incadreazd clasa de reaclie la .5 Tabelulnr.Bulgaria.realizarea mdsurilor de proteclie (t anticorozivd elementelor din beton armaL in concordantrd cu clasa de agyes ivitate a mediului..2. nr.c.foc AI (clasa combustibilitate CQ..ia ce laglele sd fie relizate din olel care sd corespundd condiyiilor tehnice de calitate (rezisten{emecanice. <40 0.ri o lgiend.s.A. Garanfia acordatd de producdtor pentru produsele livrate.realizarea grosimii de acoperire cu beton corespunzdloare mediului tn care este omplasat elementul de beton armat.5.-< 8.furnizori: Romdnia.. de la caz la caz.2 Durabilitatea ffiabilitateu) pr tntrelinerea Durata de viald a armdturilor din olel beton este egald cu durato de via[d a elementelor din beton armat tn care acesteasunt inglobateAsrementteiknic. Tehnologia de . Pas. in vederea asigurdrii constanlei calitdyii. manipulare. 2. se va stabiti prin contract. o Protectie impoiriva zgomotului Produsul nu influenleazd aceastd cerinld. depozitare. cu condi... 4.fasonare Si montare. s 10. Materialul estereciclabil IA0%.

care presupune A q'ement tehnic nr-0 I 6-0 | / I 3 5'2008 .fasonate. Punerea tn oPerd a armdtttrilor din olel beton cu profil periodic BSt 500S.debitarea barelor din olel beton la dimenisunea din proiect. . Producdtorul de olel beton asigurdprin control intern.3 Caietul deprescriplii tehnice 2. nr.verfficarea conformitatii montate cu armdturilor lanurile de armare' proiectul/P O atenlie deosebitd trebuie acordatd zonelor de Petrecere a armdturilor (care sd sefacd in afaro zonelor de solicitdri maxime). b) extern unitd. conformitate Diametrele (minime Si maxime) ale armdturilor din olel betonprecum pf dinstan[ele (minime gf maxime) 'dintre de armdturi. Bulgaria al cerfficat Sistemulde Management cu standardul Calitdfii in conformitate nr 90al:2001(certificat $O emis de BG06/lg7QAdin 11. cu respectareareglementdrilor tehnicein acestuittp de lucrdri. astfel incdt sd .02. .2.ttPul proiectant tn funclie de Pas.ri coresPund condifiilor cerute de Procesul tehnologic. se stabilesc . .fixarea armdturilor duPd caz.2006 Bulgaria Ltd).forma sau electrochimice punti de coroziune q armdturilor din olel beton). se face conformPlanurilor de armare aferente Proiectului de execu{ie. . vigoarespecifice J. 2.fie resqectatd condilia referitoareIa procentul maximde arie de bare carepot rt di armdturd/numdr tn cadrul aceleiasisecliuni' tntrerupte 2.montarea armdturilor.fasonarea barelor coqform de p r oi ectului/PIanuri Ior armare. 34/07). cd acesteasunt tnso[ite de declaralii de conformitate Si cerfficate de calitate . fasonate prin legare cu sdrmd sausudurd: o montarea distanlierilor (puricilor) Pentru realizarea acoPririi cu beton (nu se vor utiliza (Purici) distan[ieri metalici sau din alte materiale care Pot Pile ..-gr' . elaborate Pentru fiecare element de beton armat.3. eliberatde de otel-beton Organul de Certificare SIMTESTPolonia. intr-o lucrare dePrecizienormaldPunereain oPerda olelului beton etaPe urmdtoarele presupune princtpale: . proiectului de armareSi reglementdrilor tehnice fn vigoare.1Condffi de concePlie betonesteconcePut Pentnt Otrelul armdluri Pentru realizarea de tn armat beton elementele din cu DIN 488-1986. la recepfia materialelor. fn conformitate cu Planul de : armare. 6 di n 14 .petrecerea (suprapunerea) barelor conform . Katovice.4PunereatnoPerd.tii Firma PROMET STEEL JSC are Debelt-Burgns.drd dfficultdtri particulare. SGS Firma detine de asemeni pentru bare Cerfficat de conformitate (Nr.

" proiectarePentruclddiri .s.in principal' la: rezisten[elor . "Normativ de .Partea l-5: Reguligenerale' Structuri precomprimate cu cabluri neaderente Pi pretensionate exterioare". siguran{dlafoc a construcfiilor" "OYelbeton 438/1/89STAS Iaminat Ia cald. 2. precomprimqt armatSibeton .coroziunii a construc{iilor nr' 0 16-0 1/ 13 5'2008 Asrementtehn. beton qi metal . ClasiJicareu mediiloragresive".Proiectare Partea2: Poduri de beton " tive . tehnice "Calculul .P I0A-l/2004 Pentru a antiseismicd proiectarea construcliilor de locuin[e. industriale". Pentru fabricarea barelor se utilizeazd lasle de o{el fobricate de i fur nizori agrea{i' diverS fintrufabricarea barelorde olel' linie o deline producdtorul automatizatd' tehnologicd. "Normativ . "Protec(ia STAS I0l 28-86contra.betonarmat Si beton Precomqrimat".PI00-I/2006 "CoddeProiectare Prevederide seismicda clddirilor . i prevederi construc S ..cgnform prin -Sistemului al Calitdlii de Management in vigoare' Ei ' a reglementdrilor Conffolul armdturilor din o[el de cdtreproducdtorSi la betonse.3.SREN 1992-3:2006-Eurocod "Proiectareastructurilor de beton 2: .Partea I-2: Reguli generale .w elementului de beton armat gi de tehnologia de realizare a elementelor' cinformitate cu reglementdrile tn tehnice in vigoare.I{E 013. beton armat qf beton precomqrimat".face aprovizionare de cdtre beneficiar' tontrolul se referd.cerinle Si criterii utilizate. La elaborarea Proiectelor de execu[ie a elementelor din beton armaL se va line seamade legisla[ia Si reglementdrile tehnice in vigoare tn RomdniaSi anume: .99beton' din lucrdrilor pentru ^betonexecutarea ".nr.ic supraterane din olel.SREN 1992-2:2006-Eurocod "Proiectareastructurilor de beton' 2: .03 "Cod de Practicd elementelor execulia pentru prefabricatedin beton. Mdrci . 7 di' n 14 . . -NP 104-05. deperformanld".determinarea mecanice. catitdfii esteasiguratd Constanla control intern Si extern.Partea3: SilozuriSi rezervonre". . de la firma in anul 1989 achizilionatd KRUPP-Germania. stabilitedeProducdtor. "SPecifica{ie . precom7rimat "Cod de Practicd NE 012 .STASI0l7/0-90Ei structuraledin alcdtuirea elementelor beton. "Proiectareastntcturilor Eurocod 2: de beton.' Pa.Sf 009-2005 tehnicd Privind Produse din olel ca armdturi. SR ENI/ 1992-l-5:2002 "Proiectareastructutrlor Eurocod 2: de beton. social .CalcululcomPortdriilafoc".tf agrozootehnice culturale.si condiPii de calitate". conform DIN seface conformtehnologiei 488-1986.2 Condigiidefabricare Fabricareabarelor de olel beton de calitate BSt 5005 .Partea l-1: Reguligenerale Si reguliPentruclddiri".Sn EN 1992-I-I:2004 structurilor 2: "Proiectarea Eurocod de beton."Proiectarea Podu' rilor din beton "armat.P I 18-99 -.

"Regulament Privind Protectia publicat tn BC muicii in constructrti" nr. .fie insotrite .determinare(t formei geometrice. imbiante cuprinseintre 50C lipsa vdntului Puternic Pf a precipita[iilor.7. . La Punerea tn oPerd se va fine seamaSi de urmdtoarelereglementdri tehnice: . corectidentificate 2.iktr de armare aferente A srementtehnic nr-| I 6-0 I /l 3 5-2008 Pa.2:2005 datd pentru declaraliade conformitate defurnizori".documente tehnicecare cuPrind de idenfficareSi un minim de conditrii instrucliuni de Punere fn oPerd. . inclusiv cele alaiului).993. .C28-1983 "Instrucfiuni tehntce pentru sudareaarmdturilor de otrelbeton".E .8/i. Pentru dePozitarea de scurtd duratd Si tungd duratd. Se recomandd ca Punerea in operd sd se faca la ^ temPeraturi in si 350C. Depozitarea va fi fdcutd tn condilii: urmdtoarele -rezemarea sd nu Producd deformafiiremanente. clasd de piriculozitate. -produsele sd Poatd fi uSor Si tn dePozit. -NE 013-2002 "Cod de Practicd elementelor execufia pentru -prefabricate din beton.NE 012-1999 "Cod de Practicd pentru executarea lucrdrilor din beton. .r betonestelivrat subformd Otrelul de legdturi din bare drePte.determinarea alungirii.3 Condi1iide livrare La livrare.declarasie de conformitate clt prezentul agrement tehnic. etc. beton armat Pf beton precomPrimat". 508 din 1.3. -produselesd nu fie in conlact direct cu pdmdntul sau alte materiale care le pot murddri sau degradaprin coroziune.2002Si de MinisterulSdndtdlii 20.C 300-94 "Normativ de PrevenireSi stingere a incendiilor Pe durata Si executdriilucrdrilor de construclii " instalalii aferenteacestora . I di n 14 proiectului de execuliea elementului' din betonarmat.3.betonarmatSi precomPrimat". in limba romdnd.. 933din 25-lI '2002' .nr. beton . ..1 cu Ordinulnr.indoirePe dorn2.6. potrivit -prevederilor SR EN standardului "C'riterii generale 17050-1. ente amb afe.producdtorul va preciza datele privin'd condiliile depozitdrii (temperaturd.spatriulSi modul de dePozitare trebutesd asigureventilareapentru a se tmpiedica stagnarea umezirii produselor. Produseletrebuie sd de: ."Norme generale de Proteclia muncii" aProbate de Ministerul Muncii cu Ordinul nr.s. 5.4 Condilii dePuneretn oPerd Punerea in oPerda armdturilor din olel beton se face conform planur.

care este confinutd sau se referd la acest agrementtehnic. prezentului prevederile agrement telmic. .0 I &0.ti elor.A.t- Pas. Verificarea menlinerii aptitudinii de utilizare q produselor vq .i' . o tndoirepe dorn. . . Acliunile cuprinse in program $i modul lor de realizare vor respecta actele normative Si reglementdrile tehnicein vigoare. reprezintd cerinle la punerealor in minime necesare operd. rezistente mecanice. agrement. vo solicita CTPC acliunii de suspendare declanSarea tehnic.1.sau utilizatori de respbnsabilitdytle. Orice recomandore relativd la folosirea in condilii de siguranld a acestor produse.ce le revin in reglementdrilor conform vigoare' ' "i i t - .A. iar dacd acesteanu dovedescmenlinereaaptitudinii de utilizare.A. . alungire.Bucure$tiva informa pentru Consiliul TehnicPermanent Construcfii despre rezultatul verificdrilor. t - - 1. a agrementului se declanseazd Suspendarea Si in prin controale.. produsele. retragerea agrementului Condilii .verificdri la 18 luni . dacd se respectd. \ ./ Aerement ' . . tehnice nil ii absolvd Agrementele pe furnizori $i/. dupacumurmeazd: Bucuregti.. . BuciireSti rdspunde de exactitatea datblor inscrise in Agrementul Tehnic' 5i. ICECON S.I din14 . ICECON S.1:L 2008 tehnicnr. Calitatea produselor si metodade fabricare eu fost examinate Pi gdsite satisJiicdtoare pi trebuie menlinute la acest standard pe toatd durata de valabilitate a acestuiagrement. acest Acorddnd pentru Consiliul TehnicPermanent Construclii nu se implicd in gi/sauabsen{a drepturilor prezentra Iegalealefirmei de a comercializa.nr. montasau tntrefine . utilizare aleprodus in cazul in care titularul de se nu tehnic agrement conformeazdacestorprevederi se va declansa procedura de tehnic. in domeniile de utilizare aorecintd este acceptate favorabil. a nerespectdrii menlinerii constante a conditriilor de fobricatrie ./i realizatd conform programului stabilit de cdtre ICECON S. de cazulconstatdrii cdtre organisme abilitate. de testele care au stat la baza acestordate. . ln conditriile specifice din Romdnia.ry Concluzii Aprecierea globald o Utilizarea olelului beton BSt 5005.

4 Lianffinolache Dr.1>.\ Director General PreSedinte Prof. a4fementul tehnic se anuleazd de la sine.se inperioada de valabilitate a agrementuluitehnic' ormat mai importante. concluziondrii asupra la etaboratorul agrelnentului tehnic.titularul a armdturilor din olel beton trebuiesd asigureurmdrires .E*t nr' 0I sPecializutd Pentru gruPct Vulabilitatea I 5. procesuldefabricist. integrat automaizatd' fiind dotatd cu o linie tehnologicE o tntr-o hald avdn"d esteamprasatd ra -/irm KRUpp. pct. attlaEurdndu'se produsuluifinit.p'*o geomelicd a acestora) priveSterezisten[ele olel betonin ceeeace la olel U'1"ry!!'!!!S pentru urmares reJ:eritoare a analizat rezultatele'tnceicdrilor STEEL JSC' Burgas' elementelordin beton armat realizat de firma PROMET Bulgaria. 'LL .nr. I0 din14 -2008 A s'ement tehnic nr. concluziondnd urmdtoarele: tehnic).Bulgaria afost importatdde p"rfor*antd. materii prime. Presedinte . Firmn 4ROMETSTEELJSC-Burgas. 0 | 6-0 | / I'l 5 olelulbetonBsts\Tsfabricatdeaceastdfirmd. BucureSti a auditat firma in Gntpa specializatd nr.Dr.05-2 0I I sau valabilitd1ii Prelungirea revizuirea Prezentului agrement tehnic trebuie solicitatd cu cel putrin trei.prezintd elementelor . 950m.Linia-tertnotogicd plecdndde succesiv' lungimede cco.ei. pusd infuncliunein anul 1989. luni inainte de data expirdrii' fit cazul neprelungirti vslabilitdtrii. Ing. Uni:. in scopul prezentate 'comportdrii acestorain condilii reale de exploatareoltful\i bt?" pentnt armarea Orice -odt?"ore a procid*lui de realizare a.oipiinarii in'exproatare datele oblinute urmdnd sd fie care fac obiectul prezentului igreement te-inic.Germania. de introducerea noi tin{a elaboratorului de agrementtehnic' cunoS vor urmdri lucrdrile de beton Pentnt verificarea comportdrii tn exploatare.. 0l din ICECON S'A' al calitd'tii' a urmdrit conformitate cu prarcderile sistemului de Management tehnicd a documentatria intregul 1ILD(tihnologtc de fabricalie. se vor aducela elementelordin beton armat.Linia este la cuptoni ae tncatzire'ar lagreror sr pana ra rearizarea principale ale prevdzutd cu aparafird de mdsurd pi control pe toate fazele fabrica{i. Remarci com.ing.destinatarmdrii de domeniului corespunzdtoare caracteristici din betonarmat.--t ! .o portiipot ra efectuareaunor incercdri peftnanentda calitdtii barelor de Laborator propriu de incercdri ientu urmdrirea Si mecanicL.2-l din agrementul utilizare (conform inperioadadevalabilitateaprezentuluiagrementtehnic.elaboratde un organismnattru fala un document Agrementultehnic este deproducdtorPas.Dr. h'c' TU Tehnicedin 3. a examinat de laborator (firma are producdtorurui. v .\.executate nantru.

Bare din o{e betonrotundcu Profil Periodjc .0 a22 RezistenldIa ruPere o8 2 QI6 N/mml 550 o22 (Agt AI ungire Iafor! d maximd ) 595.5 I:2002 Procedurd ICECON TEST ICECONTEST Prc_OsC SREN IOO2I:2002 Procedurd ICECONTESI ICECON TEST 3 o8 ot6 422 % min. -bardOSmnr 4 . .fisuri Asrementtehnicnr.579 DIN 50049/3: LGA Bautechnik 57A. -bardASmm . nr..14.95 I r.surd A .9 n. TCTAATE n . I I din 14 .08 min.bard A 14 mm ..14..0I 6-01/ I 35-2408 Pas.4 I .l7 clasaC Fdrd fisari KGmbH BAUTECTh ICECONTESI 5 sT 009-2005 ICECON DE LGI rr. crt.l5 Indoire pe dorn la 18f/ Ftud.95 Lipsd fisurdri Nu s-au observat jisari Prc-OsC SREN IOO2l:2002 Procedurd ICECON TEST ICECONTEST PIC -OsD Indoire pe dom at6 4 CD22 mm snlso 7438:2002 Raportul R*/Ro'z..... .l5 Fdrd lisuri 1. I .08 min. 5 suntprezentatevalorile determinateexperimentalpe probe din olel Tabelul 5 hetonBSt 500 S Nr. I (lnitate Nivel de Metodd de Valoare Executant petformanla de Caracteristicd detemtinatd determinare admisibil md. .17 clasa B t.17 clasa B Fdrd.590 I 992 55E.l. t .tttcnncAat N/mmz I Rezistenldla curgere O6(12 rezultate) Ol4(12 rezultate) O16(12 rezuftate) la ruPere Rezisten(d A8(12 rezultate) Al4(12 rezukate) O16(12 rezuftate) Alungire la forld maximd(ASt) O8(12 rezuhate) Al4(2 rezultate) A1602 rezultate) 500 552. 7 DIN50049/3: LGA Bautechnik 1 0 .ffi Sintez.. Procedurd la curgere Rezistenld ICECON TEST ICECONTESI 549.08clasaB I.A8 min.3 654.bard O22 mm indoire ne dom la I8t min..2 658.4 500 N/mm2 at6 SREN IOO2556.l.I.t.1.. 1 4 ..3 I clasaB 1.l0 clasaB I.l. . 3 .1.t6./Rpo.08 min.l. .l. C 598.araooartelor de tncercare rim entale Rezultate exPe in tabelul nr.4. I O .bard O 16 nm .573 619 647 662 676 652 665 2 N/mm2 550 LGA DIN50049/3: Bautechnik r992 3 % min. 1 5 . .bsrd Ql6 mm J min.4 AE P r c -O .. fisuri RaportulR.I0 14.l0 8 . 8 1992 t0.

.02 0.33 ropoafiele de incercdri emisede Laboratoarele LGA ICECON SA tgi tnsugeEte Baatechnik GmbH Si POMET STEEL JSC.3 4 5 6 Raportul R.22 7..011 o-04 0.INCERCAR) EFECTUA TE DE LABORA N/mnl I Rezistenldla curgere 010(3l reailtate) QI4(l reultat) la rupere Rezistenyd 08 (31 reailtate) Ol4 (l reathat) Alungire lafo4d maxind(Agt) Q8 (31 reultae) Ol4 (I readtat) 500 510.. 'continuare Nr. max 96 Cu .22 Mn Compozitia chimicd.01 0..045 0.66 0. .21 0. 12 din 14 . Caracteristicd tabel 5 Executant Unitate Nivel de Metodd de Valoare perfonnanld de determinare daerminatd mdsurd admisibil TOR PROMET STEEL TSC C .045 N 0.25 0.14 clasaB Indoire ne dorn la I&t Clasa de reacgielafoe (CIasa de combastibilitate ) F. Read -tate C 0.8 10.74 0.05 0 0.050 0.59 0.012 0.. Tabelul6 Prescrip(ie Nr.iirii fisuri clasd Fdrd frsari A1 (c) Compozi{iachimicd a o(elului BSt 500S fabricat de PROMET STEEL JSC Burgas.16 0.1 0.553 525 563..1.609 598 2 N/mm2 550 DIN 50049/3: Laborator PROMET 1992 STEEL JSC 3 % min-10 10J.F.13.. 0.O Pas.01 2 Cuu DIN 488I STA s 0.nr..bardO I mm (l readtat) min.46 0.50 438/ I 49 garje 4.st P 0.08 1.s ./Rrp. se prezintd tn tabelul 6. crt.55 0.21 0.04 0. I 5-0I / I 35-2008 Asrementtehnicnr.

7 8 5 I.l.54 2.85 4.nr.14 4.01 3. Aria nominald u A.888 I-ZI 5-0 5-7 6_5 712 814 t0 IZ 4 .(cmz) Sec(iunii Moto nominald G (kghn) Tabelul 7 Distanlaintre nemun Longindinale c.ICuracteristici geometice ule o(elului Diametrul nominal d.q 15.0 l6r8 Falu I Fala 2 Nervurd longindinald Nervutd transversald € bt With tongitudinalribs Fig.I3 I4 t6 2A r.16 1.Aspecthuredeo(elbetonBsts00scunervurilongindinale Pas.83 I2.ry beton BSt 500S 4. 13 din 14 tehnicnr'TI 6-0I / I 35-2008 Acrement .395 0.617 o.58 7/7 916 25 28 3.(nun) 6 I 1r^zx-t tr-\It5 0.91 6.222 0.

Marin Burlea Raportorde specialitate: Membrii: Dr. ing..016 de agrementare cererea analizfrnd -Debelt. I4" din l4 ... 2 Sistemul de deliberarea Grupei Specializate ) Extrasdin procesul verbal al Sedin[ei verbalnr I 18 din 30'07'2008 Procesul nr.GntpaSpecializatd dis/ozitrie tehnic nr. nr. ing.o2S'.otrelbetonlaminallacaldnpnst500sos. 0l propune: deproducdtor. Ioan PePenar loryglc!: Ing.03.aprobareade cdtre CTPC a agrementului . ing. 8. 016-01/135-2008 . Bulgaria' Burgas' prezentatd de PROMET STEEL JSC documenta[ia s pentru armarea referitoari taiotret betonrotundcu profil periodic marcaBSt 500 -Debeltdin beton armat. o Membrii grupei specializatenn0l: Dr.O Asrement Pas.-rl 9 nervuri 4 nervuri de identificareal producdtoruluiconformDIN 488-l:1084 Fig.eolitoiu ie firma PROMET STEEL JSC elementelor pus la tehnice Bulgaria. . Gabyiel I 6-0I / I 3 5-2008 tehnicnr. Adrian fabrea Ing. impranndcu tnteg dosarulde dateSi documentalii Burgas.cutermende II I 0-05./l//////////n \\\\\\\\\ \..029. Ioan PePenar din datade 27'03'2008 si nr.20 valabilitate confinfrnd "' de ) Dosarul tehnic al agrementultehnic nn 01G01/135-2008 p agini face p arte integrantd din pre zentul agrement tehnic. Gabriel lonescu Dr. 0l alcdtuitddtn: Grupaspecializatd Dr-ing-Liana Manolache PreSedinte: ing.