1

AVENTURILE SUBMARINULUI „DOX”.

De H. WARREN.

Nr. 181.

TAINE STRĂVECHI.
Traducerea de LIA H RSU.

2

Un submarin perfecţionat după toate invenţiunile moderne, e urmărit încă din timpul războiului mondial de toate naţiunile europene. Căpitanul Farrow, comandantul acestui submarin, om de o bunătate rară, reuşeşte să descopere pământuri şi ape care nu-s trecute pe nici o artă de pe !lob şi-şi creează un loc de refu!iu pe o insulă pe care o numeşte "#nsula $di nei% & un adevărat rai pământesc. 'ar nu poate fi mulţumit, atâta timp cât fiul său (eor!e, un tânăr de optsprezece ani, se află sub tutela unui individ periculos.

Cu a)utorul credinciosului sau servitor, Farrow reuşeşte să aducă pe (eor!e pe "#nsula $di nei%. Un testament misterios indică pe acesta ca moştenitor al unei comori ascunse, pe care însă nu o poate avea decât trecând prin prime)dii neînc ipuite. *oate peripeţiile e+traordinare pe care le întâmpina (eor!e în tovărăşia unui tânăr prinţ ne!ru, fac din ",venturile submarinului 'o+% una din cele mai interesante lecturi.

3

luarăm loc în veranda spaţioasă şi aerisită.veţi perfectă dreptate şi doar faptul că i-am su!erat că a)utorul dumneavoastră e de o importanţă vitală pentru noi. 2ai încolo ne aşteaptă automobilul cu care vă ro!. / -ermiteţi-mi să mă recomand. musafirii mei. !OVESTIREA COLONELULUI DONALD. *răiesc de)a de opt ani aici şi m-am îndeletnicit puţin 4 . $ )umătate de oră mai târziu ne şi !ăseam în faţa reşedinţei amabilului colonel. domnule colonei. 7n cele din urmă am reuşit să-l convin! pe 3ir 0altran să vă invite. măcar câteva zile. $ să-l cunoaşteţi în curând. a fost de părere 2arian.mfitrionul nostru se în!ri)i de îndată de băuturi şi răcoritoare. domnule Farrow. este un domn încântător. să-mi permiteţi să vă conduc la bun!alowul meu. respectat de toţi. ţi-e dat să întâlneşti taine. domnilor. care privesc istoria oraşului nostru 'el i. îmi voi permite câteva consideraţii !enerale. care ne salută călduros. / 8orbeaţi despre un mister. pentru invitaţie şi 2arian se interesă acum politicos şi despre esenţa şi !ravitatea problemei. . mai ales 3ir 0altran. "DE#ABIA A$UNSERĂM %N DELHI& capitala provinciei an!lo-indiene -und)ab şi ne dădurăm )os din tren. mai e le!at şi de străvec ile secrete ale indienilor care ţin de obârşia şi cultura acestora.I. care după oboseala călătoriei aveau un !ust e+celent. care par să nu aibe dezle!are. 7mi înc ipui că-i revine dânsului întrea!a responsabilitate în ce privesc sarcinile poliţiei.m cumva onoarea de a sta de vorbă cu domnii Farrow şi 0ertram1 se prezentă acesta. 3e aşteaptă. . domnule colonel. să vă invite în oraşul nostru. / 2ă bucur să vă cunosc. ca noi poliţiştii să rezolvăm problemele ce ne privesc. fireşte. 5a început aceştia s-au lăsat !reu. care a obiectat că se aşteaptă mai ales ca subordonaţii săi să clarifice misterele şi nu6 străinii. domnii mei şi miam permis să propun superiorilor mei. că ne şi întâmpină un domn în impunătoarea uniformă a poliţiei statului. ci poate despre dezle!area unui caz concret. la a cărei rezolvare urma să contribuim într-un mod atât de decisiv. situată undeva în afara oraşului. 7nainte de a vă pune în temă pe deplin cu cazul concret ce ne frământă. 3per să nu aveţi nimic împotrivă să fiţi. în #ndia. / . -ersonal. / . continuă ofiţerul. colonelul 'onald. 'ar presupun mai de!rabă că nu despre aceasta e vorba aici. 'upă ce ne depozitarăm ba!a)ele în camerele de oaspeţi aran)ate pentru primirea noastră.m auzit şi eu de numeroasele dumneavoastră aventuri. dar acesta. 4u pierdurăm prile)ul să-i mulţumim încă odată. aflată în imediata vecinătate a camerelor noastre. / . 9tiu prea bine că tocmai aici. îi datorez plăcerea de a vă avea ca oaspeţi.veţi şi de data asta dreptate. 4-aveam nimic împotrivă. 2arian încuviinţă şi ne prezentă la rândul lui. 0ineînţeles că e vorba de un caz concret.tunci n-aş vrea să-l supăr. sau a unei întâmplări neelucidate pe deplin. aşa că mulţumirăm politicos. / .

-alatele oraşului au fost împodobite cu pietre preţioase de mare valoare şi cele mai frumoase diamante. 7n cele din urmă. cu o nouă provizie de băuturi răcoritoare. 0reşele şi !ăurile e+istente peste tot şi practicate în zidurile porţilor ne mai vorbesc pe limba lor mută despre luptele dintre en!lezi şi indieni. (azda făcu un semn indianului.stăzi oraşul este pe deplin modernizat. până ce prinţii af!ani. 0en :a! a. sau îi uciseră. supuseră oraşul. care a fost făcut prizonier de către en!lezi în propriul lui palat şi ţinut în lanţuri şi în cele din urmă osândit cu e+pulzarea în 0urma.cesta dispăru şi se întoarse. au dat ultima lor bătălie pentru neatârnare în anul >ACD.ici. 'omnia acestora a apus în cele din urmă. printre care aş aminti prinţii domnitori.şi cu istorio!rafia oraşului meu de reşedinţă. neapărat pe :uma an. care stătea în imediata noastră apropiere. aceştia din urmă. pe care 'el i îi reprezintă poate cel mai bine. precum şi din acelea care au 5 . până la marea năvălire barbară a lui *imur 5an! <cel şc iop= care a avut loc în >?@A. 4u-i de mirare că 'el i a devenit cel mai strălucitor şi bo!at oraş al #ndiei. al cărui nume străvec i era #ndrapras ta. îi alun!ă pe -at ani şi deveni primul mare 2o!ul al dinastiei sale.Ebar. doar zidurile sale e+terioare. . . după ce îi alun!ară pe domnitorii le!ali. primul din cei şaptesprezece mari 2o!uli. / 9tiţi desi!ur că 'el i. a durat douăzeci şi cinci de secole. af!anii fură alun!aţi. Colonelul îşi reaprinse ţi!ara. *rei dinastii af!ane s-au succedat la tron în următorii trei sute de ani.!ra printre cele mai vec i oraşe ale #ndiei. servitorul meu. ma omedani şi mon!oli. Care au stârnit invidia şi lăcomia altor domnitori de sân!e princiar. pe care le-am mai !ăsit aici. 'in aceşti patru sute de ani !lorioşi. o să încep istorisirea. . #ată că istoria a trei milenii şi )umătate atestă obârşia de oraş împărătesc. . într-o încercare disperată de a evita )u!ul străin. o să ne aducă din noi. că în perioada -andu. istorie aflată parţial din vec ile cărţi induse. . erau pavate cu aur. domnilor. se aşeză comod în fotoliu şi începu. 3-au dat lupte sân!eroase pentru oraş. câteva minute mai târziu. 'ic e an.cesta se institui ca domnitor peste între! ţinutul. răcoritoare şi apoi. 0adur un urmaş a lui *imur. . #arăşi urmară mon!olii. 3emeţia oraşului 'el i. s-au adunat şi păstrat comori neasemuite. pe vremea domniei fiilor 3oarelui. cu turnurile de pază şi observaţie mai amintesc de strălucirea unor timpuri peste care istoria a lăsat amprenta sa de neşters. în era noastră care cuceri şi )efui oraşul. care din >B@B până în >ACD au domnit în #ndia şi care au făcut măreţia şi strălucirea epocii lor. în care. o scurtă trecere în revistă a istoriei oraşului 'el i. 3tăpânirea lui *imur. sub conducerea lui 0u adur 9a . sau praf aurifer. apoi veniră din nou af!anii cei din dinastia -at a şi stăpâniră oraşul cincizeci de ani. dintre toate semenele sale de pe suprafaţa !lobului. domnii mei. pentru a se înscăuna ei înşişi la domnie. la rândul lor de către induşi. îmi vin acum în minte doar câteva nume. cele mai mari rubine şi smaralde din lume au împodobit întotdeauna tronurile domnitorilor locali. #storia oraşului se întinde înapoi pe o perioadă de timp de trei milenii şi )umătate. 2unandzeb şi acel nefericit 0u adur 9a . stinsă între timp. 3e spune. #ată. socotit alături de . dură doar până la moartea acestuia. în oraş. c iar străzile.

-rofesorul :a!erstonF.bsolut e+clus. domnule Farrow. 'oar cărţile par să valoreze câteva sute de mii de lire. care i-a adus cina. nu ne-a putut de nici o informaţie cu privire la persoana profesorului. întrucât prima bănuială cădea asupra sa. înlesnirea studierii volumelor într-un mod mai comod şi în linişte. 2esele şi scaunele e+istente folosesc doar unui sin!ur scop. e+istă numai o sin!ură uşă. fireşte nici o bănuială. fost încuiat deci în camera de lucru şi prin urmare nu putea părăsi încăperea. domnule Farrow şi vă pot răspunde pe loc şi afirmativ. întrucât. parţial domnilor. la acel secret de care aminteam la început şi care stăruie atât de mult în memoria mea pe care n-am fost în stare să-l elucidăm. domnule colonel1 / 2-am aşteptat la întrebarea asta. nu uitaţi că e vorba de documente de o valoare neasemuite. / Ce puteţi spune despre sistemul de iluminat1 / #luminatul este electric. cărţi pe care le-a !ăsit în pivniţa palatului domnesc din 'el i. care locuieşte actualmente în palatul princiar. / Cine avea în păstrare c eia la uşa respectivă1 / #ntendentul palatului. i ultimelor trei cărţi induse. -e pereţi de )ur împre)ur stau rafturi umplute cu cărţi. . care zac de-a valma în pivniţa de la subsolul palatului. mi-a fost cu neputinţă să rezolv misterul acestei dispariţii. 9i iată că am a)uns. fost văzut ultima dată de către intendentul palatului. -rofesorul acceptase de la început toate condiţiile impuse de ra)a şi de aceea a fost de acord ca în timpul muncii sale de cercetare să fie zăvorât. întrucât !eamuri nu e+istă. cărţi şi atestate. / 4u e+istă totuşi niscaiva uşi secrete1 / . ce spuneţi cu privire la toate astea1 / 4u pot să afirm deocamdată nimic precis. fiind într-o )un!lă la vânătoare de ti!ri. / . C iar în mi)locul camerei se !ăsesc cărţi. Uşor nu îi este.şi fost traduse în en!leză. dar până în prezent. Ga)a ul. / 'eci palatul însuşi a suferit modificări în scopul modernizării1 / 'a. . / 'a. în limba en!leză.m intero!at pe toţi servitorii ra)a ului şi pe membrii !ărzii sale. după care acesta. în sfârşit. / Cum adică încuiat1 se miră prietenul meu. cu trei lacăte. da. -rofesorul îşi e+primase dorinţa de a continua lucrul şi pe timpul nopţii. c iar în acea perioadă lipsea din palat. Ulterior s-a demonstrat însă că nu putea fi responsabil de dispariţia profesorului. care cunoaşte clădirea cel mai bine întrucât din copilărie are rezidenţa acolo şi împotriva acestuia nu se poate ridica. 9tiu să caut şi am căutat temeinic. 7ncăperea e lun!ă de vreo douăzeci de metri şi lată de zece. 3unt absolut si!ur că din încăpere nu se putea scăpa decât pe uşă. masivă din ste)ar. . 0ineînţeles că-i mai sunt ataşate şi sisteme de alarma -rofesorul nu putea ieşi de unul sin!ur. / 3-au cercetat totuşi pivniţa şi împre)urimile cu ma+imă atenţie. $ săptămână s-a scurs de când profesorul îşi începuse munca. a început de curând traducere. trebuie să văd eu însumi 6 . a dispărut pur şi simplu. .i.+istă numai o sin!ură intrare şi ieşire din această pivniţă domnule colonel1 / 'a. evident.

. încât să beneficieze de ma+imum de lumina solară. poate avea o revelaţie6 2arian îmi aruncă o privire pe furiş interceptată totuşi de colonel.ran)amentul floral m-a îndemnat. -e de altă parte.şa e. 'octorul -erEin a fost a)utorul profesorului dispărut şi s-a în!ri)it cum a putut mai bine de bietul :a!erstonF. 2arian nu mai insistă asupra dispariţiei profesorului şi cu bună ştiinţă deviase discuţia spre alt tărâm.ceasta mă domoleşte şi-mi calmează nervii. ne simţim e+celent aici în veranda dumneavoastră. 0en :a! a. este interesant tot ce ne-aţi relatat domnule colonel. după stresul orelor de serviciu. domnule colonel1 / 2ărturisesc că da. / Ga)a ul şi-a dat consimţământul ca multe din aceste cărţi să fie traduse în en!leză şi c iar această sarcină a fost atribuită profesorului :a!erstonF de către însuşi prinţul. se înţele!e.veţi dreptate cu presupunerile dumneavoastră 2ărturisesc că-mi place munca în !rădina mea.stăzi încă mai suntem marcaţi de oboseala călătoriei şi ziua oricum e pe sfârşite. domnule colonel. v-au făcut o vizită. -e moment nu vă putem spune nimic otărât. . / . .şa-i. înainte de masă. acolo erau adăpostite taine indiene străvec i. 'in păcate cărţile nu le vom putea citi. Unui om indiferent nu i-ar fi păsat prea mult să aran)eze florile atât de bine. / . 7 . prin lectură mai întâi. care urmă. domnule Farrow1 / 'a. 3ă-i împărtăşesc şi acestuia că faceţi parte din noua ec ipă de cercetare1 2arian respinse oferta pe loc. mă !ândeam la acele taine străvec i. dar cum v-a venit să mă întrebaţi domnule Farrow1 / . foarte rela+antă. / 3untem înţeleşi. în trecere prin 'el i. dacă va fi cazul. înmormântate în acest palat şi care mă interesează în mod deosebit şi pe mine. / 7n orice caz. 9i cine este în stare să pătrundă taina cărţilor sfinte. Gămâne oricum timp să-l informăm şi mai târziu. . 7l lăsă pe colonel să zu!răvească viaţa unui poliţist în #ndia şi păru să-l intereseze enorm tot ce auzea. -rezentaţi-ne ca vec i cunoştinţe care. -roprietatea însăşi e minunată. care ţineri morţiş să-i vorbească. 7l crezurăm pe cuvânt. dacă vi se pare potrivit. 8ă place !rădinăritul şi vă pricepeţi la flori. mi-ar place să-l cunosc pe om mai întâi. Cu cât ştiu mai puţini oameni problema noastră cu atât e mai bine. omul mi-a ieşit cu totul din minte domnilor. Care o consider. / 0ine. sosirea unui domn -erEin.cesta încuviinţă şi solicitatorul urma să fie îndată introdus.şadar. -uţin înainte de cină. / 8ă !ândiţi la ceva anume. domnilor. Când doriţi să ne însoţiţi să vizităm palatul1 / 2âine. 3lu)ba mea nu-i dintre cele mai uşoare. / 7ncă nu.încăperea. nu-i aşa domnule colonel1 / . aşa vom face deci. se anunţă. prin intermediul servitorului său indian.

4u m-a luat însă cu sine la palat. 2ă !ândeam că în notiţele profesorului :a!erstonF voi !ăsi vreo însemnare care să ne ofere ceva indicii despre ce s-a petrecut. nu-i aşa1 dori să constate colonelul. dar după paloarea c ipului său îţi făcea impresia unui om care a stat sau a lucrat multă vreme în spaţii înc ise.n!lia pentru a-i putea fi folositor în cercetările pe care le fac. *oate aparenţele îl trădau a fi en!lez. Cu atât mai mult mă apasă acum dispariţia profesorului. obiectă la rându-i colonelul. după câte am auzit. dar să nu vă faceţi prea mari speranţe. aşa sper. totul se !ăseşte încă acolo. / 8edeţi dumneavoastră. sunteţi în măsură să descifraţi sanscrita1 interveni 2arian la rândul său. stimate domnule doctor.Colonelul făcu un semn servitorului său indian. că-l cunosc pe profesor de foarte mult timp. aş !ăsi cu si!uranţă o urmă. Colonelul făcu prezentările. 4u după mult timp îşi făcu apariţia. / 'a. eu însumi pivniţa unde-s depozitate documentele1 / 'in păcate este deocamdată e+clus. spuneţi domnule doctor.l a fost în patrie profesorul şi mentorul meu. 'oar dânsul m-a c emat anume din . / .u le-am citit. domnule doctor şi n-am !ăsit absolut nimic. / -arţial de asta. adică vreau să spun. / 'acă mi s-ar permite să e+aminez aceste notiţe. cărţile acelea le-aţi putea traduce şi dumneavoastră. / 9tiţi prea bine. domnule colonel. altfel faţa iai fi fost cât de cât bronzată de razele soarelui. pentru că. ceea ce la timpul său am re!retat foarte mult. că îndeosebi indienii sunt deosebit de suspicioşi cu intruşii care scormonesc prea adânc în tainele strămoşilor lor. 9tiţi poate ca şi mine. domnule colonei. Ga)a ul acordă numai foarte rar o astfel de permisiune. / . / 8oi vorbi şi eu cu ra)a ul. eu am a)uns la concluzia că profesorul a descoperit niscaiva secrete în cărţile vec i. dar mai am un !ând pe care vreau să mi-l e+prim. care să ne ofere o cât de mică şansă de a descoperi ceva care să ne conducă la o urmă oarecare. $ricum va trebui să-mi pledez sarcina pe lân!ă ra)a . / -oate că le-aţi privit dintr-un punct de vedere care nu vă putea oferi asemenea indicii. *rebuie să ştiţi domnilor şi se întoarse acuma spre noi. / 'ar. / 9i-acum aţi venit la mine ca să vă interesaţi de mersul cercetărilor.şa e. 'upă ce doctorul -erEin luă loc. Un tânăr de apro+imativ treizeci şi cinci de ani. 7nsemnările profesorului cred că se mai !ăsesc în pivniţă. dra!ă doctore. din dispoziţia e+presă a ra)a ului. dorinţa acestuia este ca problema dispariţiei profesorului să fie limpezită cât mai curând posibil. în veranda bun!alowului. . 'e asta a trebuit să dispară. acesta îşi e+primă intenţiile. domnule colonel. 9i aşa m-am mirat că şi-a dat consimţământul atât de uşor cu privire la munca de traducere a profesorului. pe care nu le mai putea păstra doar pentru sine. că-mi fac mari !ri)i din pricina profesorului :a!erstonF. 8 .ş putea să mai e+aminez. / 4-a obţinut permisiunea de a o face. .

nu-i aşa. în fine. Care întrebă în şoaptă. 'upă ce -erEin dispăru. sau în orice altă limbă. 'ar în le!ătură cu 0en :a! a puteţi fi fără !ri)ă. deşi eu ştiam că. *rebuie să mă !răbesc. atunci vă doresc să aveţi noroc. 9tiam precis că intenţiona ceva şi că are de)a. pentru el !arantez eu pe deplin şi dacă nu aveţi nimic împotrivă. de când îl aveţi în serviciul dumneavoastră pe admirabilul 0en :a! a1 / 4ici de un an. ba c iar ne convenea mişcarea. 7n nici un caz nu va aviza favorabil o astfel de intervenţie. 'eodată puse pe neaşteptate întrebarea. 7mi place să fiu informat întotdeauna ce fel de oameni se !ăsesc în imediata mea apropiere. un vec i obicei al meu de a mă interesa de toate aspectele. 'e ce mă întrebaţi1 / . 9 . / :am Costa1 Cu el aveţi întâlnire1 se interesă mirat colonelul. -rivii din nou pe furiş. . abia acum e+aminează mai cu atenţie problema şi-o întoarce pe toate feţele. / #a spuneţi-mi. 7n momentul următor îşi făcu apariţia. deci această ocazie e pierdută. 8oia să lase impresia că nu şiar mai bate capul deocamdată cu misterul dispariţiei profesorului. domnilor cum s-ar spune.l a fost totdeauna omul care a susţinut păstrarea şi conservarea tuturor documentelor care privesc secretele indienilor. / 7nţele!. domnule doctor1 / 4u. un as în mânecă.en :a! a. zise colonelul./ 0ineînţeles că pot. Colonelul se întoarse brusc spre -erEin. interveni iarăşi 2arian1 / :am Costa este un mare adversar al tuturor străinilor. 'ar de ce doctorul vine la dumneavoastră. 7ndărătul casei se întindea !rădina-)un!lă a coloneluluiI aşa o numea el în !lumă.i bine. / 'a şi nutresc mari speranţa în le!ătură cu această întâlnireH. mâna lui dreaptă sau sfetnicul său cel mai de taină. c iar dacă uneori nu au le!ătură cu problema. colonele. iată cui trebuia în primul rând adresată ru!ămintea de adineauri. / 4-avurăm evident nimic de obiectat. / -recaut ca întotdeauna.i în acest caz. dar pot mărturisi că sunt foarte mulţumit de prestaţiile sale. dar astă-seară nu mai am timp Un demnitar indian vrea neapărat să-mi vorbească. domnule colonel. 2arian încuviinţă numai dând !ânditor din cap. 2ulţumesc din inimă. servitorul indi!en . vă propun o plimbare în !rădina mea. din nou. / . dacă e cazul să servească cina. altfel de ce m-ar fi c emat profesorul să-l a)ut în munca lui1 Cum vă spuneam. / Gămâneţi astă-seară la cină. cu interdicţia totală de a le traduce în en!leză. / Geprezentantul cel mai de seamă al ra)a ului. din plin. cum s-ar zice. 5ui i se supun pe linie ierar ică toţi funcţionarii palatului princiar. spre prietenul meu. 2arian îl întrebă în şoaptă cine era acel :am Costa. / . 2arian. #nvitaţia rămâne deci pe altă dată. nu pot să-l las pe :am Costa să mă aştepte. doar am fost elevul acestuia. la cel mai scăzut nivel de publicitate posibil. dra!ă doctore.

. ca să se lupte cu asemenea arme. 7l vom observa pe ascuns. 'upă aceste cuvinte. îl contrazise -on!o. aproape de noi. nu mer!e înainte. fie el şi !rădinarul.i venit din casă. 5umina lunii crea contururi şi umbre care aici formau forme fantastice. 4u trebuie să uitaţi spiritul de solidaritate care-i animă pe toţi aceşti indieni. n-am ce zice. alţi indieni fost. -on!o nu ştie unde rămas ei acum. o să-l întreb de îndată pe 0en :a! a. de la început şi nu cred că ar trebui să redesc idem problema. 'acă mai apare vreun indian caută săl reţii. / 'oi indieni1 se miră colonelul. 2asser colonel. -unând astfel problema. 9i iată că. . dacă a primit vizită în după-amiaza asta fără ca eu să ştiu. tu trebuie să mai rămâi un timp aici în !rădină. ne şopti el. -on!o face. Colonelul lăsase cu bună ştiinţă partea asta de !rădină. pentru că permanent se afla în apropierea verandei. / 4-ar fi e+clus. 0en :a! a va ne!a cu si!uranţă. . dacă asta i se ordonă.ici în !rădina mea1 'ar nu poate fi decât 0en :a! a. în tufişuri am înţeles că se întâmplă ceva.)unserăm astfel la capătul !rădinii când deodată. specifică )un!lei. cu un motiv sau altul. în această parte nu se vedea deloc urma mâinilor muncitoare ale unui om. tocmai când vorbeam de dispariţia profesorului.sta v-o pot spune franc. 4e dădurăm fără voie înapoi şi duserăm instinctiv mâna la pistoale. n-ar fi e+clus să aveţi dreptateH 'ar ce să fac acum cu acest om1 4u pot săi demonstrez în nici un fel vinovăţia şi n-am cum altfel să-l concediez. -ăşirăm a!ale pe cărările în!uste. 0en :a! a era tocmai preocupat cu transportul pa arelor din care băuserăm. -on!o. 5ipseau de aici numai fiarele sălbatice.dar cel puţin unor zone al acesteia li se potrivea numele. .l poate fi c iar util şi credincios. să fie invadată de o ve!etaţie abundentă. / 2assers. / 4-aş face-o în locul dumneavoastră. / -e le!ea mea. altfel te-ai fi crezut întro )un!lă adevărată. / 4u-i spuneţi pur şi simplu nimic. crescu ca din pământ statura impozantă a credinciosului nostru -on!o. ceea ce o făcea să merite din plin denumirea de !rădină-)un!lă. 8ă pot spune doar că servitorul acesta mi-a bătut îndeosebi la oc i. . / Ciudat. 5a 10 . / :m. interveni 2arian. dispăru din nou în desişurile !rădinii în timp ce noi ne întorceam în!ânduraţi spre casă. doar nu credeţi că 0en :a! a ar fi un spion infiltrat în casa mea1 2arian ridică numai din umeri. -on!o văzut şi furişat după ei.ici. / 4u. 'e multe ori mi s-a părut că la sfârşitul cărării mă aştepta o făptură nemaiîntâlnită şi de tot atâtea ori constatam că mă înşelasem. / 2asser fie liniştit. pe ascuns împotriva străinilor. domnule colonel. C iar şi colonelul procedă la fel. . -on!o ar fi recunoscut 0en :a! a. -on!o observat doi indieni care intrat în spatele !rădinii. în faţa noastră.

. ceva inedit în acest peisa) monoton. 0en :a! a dispăruse între timp. -lecăm acum să vizităm oraşul. 'ar dacă tot vă aflaţi aici. precum şi sosirea noastră la palat. iar acuma se întoarse cu mâncarea. domnule colonel. Când în zori ne reîntâlnirăm din nou pe verandă pentru micul de)un. colonelul ne salută foarte prost dispus. v-aş ru!a să mai fiţi câteva zile musafirii mei. vorba doar de nişte străvec i taine indiene. când întâlneşti zilnic aceleaşi c ipuri. dar un ! iont din partea prietenului meu îl făcu să renunţe. prietenul meu spusa cu voce tare. 8izitaţi pendelete oraşul şi mai târziu treceţi şi pe la biroul meu. 3ervitorul dispăruse din nou. 7l observam cu acest prile) pe furiş pe 0en :a! a şi-l văzui cum se aţinea într-o cameră alăturată. puse felurile de mâncare pe masă. de vreme ce merse în întâmpinarea vorbelor prietenului meu zicându-i. fără autoritatea necesară. asta ne-ar fi în!reunat considerabil cercetările noastre viitoare. 2i-a venit să râd de fi!ura în!rozită a colonelului.bucătărie. $ oră mai târziu ne retraserăm în camerele noastre şi ne-am întins puţin. m-am tot !ândit. spuse mai departe colonelul. / 8ă iau cu mine în oraş. 'in fericire 2arian a reuşit să-i facă pe furiş un semn cu oc iul. 8izita dumneavoastră m-a bucurat foarte mult. 2arian se aplecă în aceeaşi clipă şi-i şopti repede funcţionarului. / 2-am !ândit şi eu că veţi refuza. 'e aceea ar fi poate mai bine să refuzăm oferta dumneavoastră de a participa la căutare. domnule Farrow. ca şi cum s-ar fi îndoit că ar fi în toate minţile. dar în realitate să vedem palatul ra)a ului. 11 . mi-e teamă că şi în acest caz vom avea de a face cu potrivnici care nu se vor da înlături de la nimic. domnilor. / 9tiţi ceva. II. 2ă uit şi înspre colonel şi sesizai de îndată că acesta l-ar fi luat mai de!rabă la întrebări. ci doar urmărim problema dispariţiei profesorului. 0en :a! a ne aduse micul de)un. 'acă aşa stăteau lucrurile. deveniseră între timp cunoscute oamenilor care erau responsabili cu dispariţia profesorului. 7ntrucât nu avem intenţia de a pătrunde aceste secrete. -oate ar fi mai bine ca noi să nu ne amestecăm. pe care colonelul îl înţelese pe deplin. -e când părăsea veranda. care-l privea complet descumpănit pe prietenul meu. . %N TIM!UL NO!'II nu s-a întâmplat nimic. 4u sunteţi doar ofiţer de poliţie şi aţi putea a)un!e în nişte situaţii cam neplăcute. pe care aceştia se vor feri straşnic să ni le dezvăluie. nu-şi !ăsise liniştea şi de aceea nu putuse să doarmă. / -rimim cu plăcere domnule colonel. !RIMA URMĂ. / 7n re!ulă. domnule 2arian. 5iniştit ca întotdeauna. răspunse acesta. #ncidentul din !rădină îl afectase oarecum. 7ntre timp o să-mi înştiinţez superiorii de otărârea dumneavoastră. a cărei uşă era desc isă. 4aveam a ne teme de nimic dar 2arian era de părere că invitaţia adresată nouă.

Un înalt funcţionar al palatului. 9tiam bine la ce se referă şi-mi aminti discuţia din ziua anterioară cu colonelul. 4e lămuri colonelul. / 5ocuieşte în alt palat. -on!o nu vrut oprească.cesta ne-ar putea fi util la tălmăcirea diferitelor documente. 'acă vă interesează putem să-l vizităm ceva mai târziu. / 8edeţi deci. -on!o. în partea de sud a oraşului şi în zece minute vom a)un!e acolo. 7n faţa noastră apăru fortăreaţa ale cărei ziduri. 0en :a! a dispărut repede în !rădină şi acolo întâlnit alt indian. / 2assers. *raversarăm mereu animata stradă de ar!int "silver street%. când apăru 0en :a! a îşi face de lucru pe verandă. cu trafic amestecat. 2ă !ândeam c-o să-l cunoaştem personal pe ra)a . întrucât observă că avea ceva să ne spună. . 7i vom lua pe nepre!ătite. 9i-a dat ra)a ul consimţământul în privinţa noastră. -entru început vom arunca doar o privire !enerală. către fluviu. *ocmai asta am intenţionat. care stătea lân!ă mine. #eşi un alt demnitar. / 3ă vină automobilul meuH ordonă colonelul.ici a trebuit să aşteptăm. Cinci minute mai târziu stăteam confortabil în maşina colonelului. / Foarte bine ai procedat. . 12 . Cu multă dibăcie ofiţerul ne conduse pe străzile întortoc eate. deo parte şi de alta. . / . de unde arcaşi sau puşcaşi din zilele noastre. *rebuiau evitate felurite ve icule în mers. Cu atât mai surprinşi vor fi adversarii noştri când vom apărea totuşi. purtau amprenta istorică a acestui oraş.vurăm !ri)ă de data asta să nu mai fim spionaţi. 'ar deocamdată mai avem timp. / -alatul de odinioară a 2arelui 2o!ul. Conduce c iar colonel. .'upă apro+imativ zece minute apăru şi -on!o pe verandă 2arian îi făcu semn să se apropie. 2arian. domnule colonel1 se interesă 2arian. până la automobile ele!ante şi tramvaie. 7ndreptându-ne spre est. care ne salută şi se recomandă :am Costa. 9i acest palat are o vec ime de câteva secole.stăzi această puternică fortăreaţă serveşte drept cazarmă soldaţilor noştri. Cred că această construcţie merită s-o vedeţi în orice caz. -orţile uriaşe erau stră)uite de turnuleţe. 8orbeam de)a despre alte lucruri. / Credeţi cu adevărat că v-ar putea fi de folos1 / Cred că da. modernă după criteriul indian. pentru a putea vizita depozitul din pivniţă1 / Ga)a ul a fost de acord cu condiţia să fiţi încuiaţi la rândul dumneavoastră. / 9i care este reşedinţa de zi a ra)a ului. cel puţin vom ştii dacă se întreprinde ceva împotriva noastră. 0a!ă bine de seamă şi în continuare. care era pornit împotriva servitorului său şi-l ameninţa de departe cu pedepse !rele. 8estea că noi nu vom interveni a fost de)a preluată. 7n curând traserăm în vasta curte a unui palat străvec i. dar ne-am lovit de o dezamă!ire. Cele trase de boi.şa o să şi facem. domnule colonel. 'ar ce-ar fi dacă l-am lua şi pe doctorul -erEin. mă atinse uşor cu cotul. reprezentantul ra)a ului ne primi şi ne conduse într-o încăpere splendid mobilată. scoro)ite şi scri)elite pe alocuri. puteau dezlănţui un foc uci!ător asupra atacatorilor.

. #ntendentul scoase de undeva de sub veştmântu-i bo!at un mănunc i de c ei. deoarece ştia că numai noi vom rămâne aici mai mult. care foloseau acelaşi mod de construcţie. zise indianul. sa ib. 4u ne este permis să împiedecăm în vreun fel investi!aţiile poliţiei în le!ătură cu căzui profesorului dispărut. . spre subsolul palatului. fără îndoială. care ne aştepta şi ne conduse acum printr-un coridor lun! şi întunecos. #ar colonelul se va înapoia. 7l e+aminai cu atenţie pentru că acesta era persona)ul care avea în păstrare c eia pivniţei. puteţi intra acum. 4umărai vreo patruzeci de trepte şi iată-ne a)unşi în faţa unei uşi !rele. -ăşirăm în pivniţa boltită. / . cât vor crede de cuviinţă. apăru ca din pământ un alt indian în faţa noastră. :am Costa îi dădu ordinul să ne conducă )os. / . Una după alta. / 8ă ro!. 2arian îi mulţumi politicos. uşi moderne cu cel mai încercat sistem de si!uranţă.cesta îi e+plică reprezentantului ra)a ului. mai adău!ă :am Costa. cu oarecare strân!ere de inimă #ndianul rămase la uşă şi ne urmărea. despre ce este vorba. 7n adânc. 7l urmarăm apoi pe intendent. iam convins că e nevoie ca în acest răstimp să fie încuiaţi pe dinafară. interveni imediat 2arian. / 7ncă o întrebare :am Costa. -uteţi bineînţeles să vizitaţi încă o dată. / 4-am nimic împotrivă.ceşti domni vor fi nevoiţi să petreacă mai multă vreme în acest depozit. nu este prezent. care atârnau de un port c ei din oţel. care mai conţine şi alte c ei importante de rezervă şi cea de a treia se află în posesia înălţimii 3ale Ga)a ul.m cercetat cu prile)ul dispariţiei profesorului. în timp ce persona)ul asculta calm. . dacă cea de a doua c eie mai este în seiful pentru c ei1 continuă să-l întrebe 2arian. depozitul nostru subteran. domnii pot rămâne acolo. declară el cu o voce binevoitoare şi solemnă dar sunt pus în cunoştinţă de cauză. 2ai aştepta.ram uimit de pietrele mari de formă pătrată care fuseseră folosite la construirea şi nu putui să nu fac o analo!ie cu vec ile construcţii incaşe. după ce intendentul a părăsit încăperea. Una o are intendentul. îl lămuri iarăşi colonelul. cât şi din părţile laterale şi luminozitatea putea fi re!lată după dorinţă. 'e )ur împre)urul nostru stăteau rafturi 13 . 3trăbăturăm la pas întrea!a încăpere. / 7nălţimea sa. lumina era cât se poate de bună. care ne fu recomandat ca intendentul palatului. la subsol. $ scară lar!ă se desc ise în semiobscuritatea care ne încon)ura în acest adevărat tunel. *rei uşi. care arăta ca un cavou. Fireşte că-mi asum responsabilitatea si!uranţei lor personale. 'upă cum vă puteţi da seama. dând numai din cap. placată cu bronz. :am Costa se înclină uşor. 7n încăperea care ne stătea în faţă.ţi cercetat. / . 5a un semn.a venea atât din tavan. trebuiră să fie desc ise. între timp. ţinând uşa desc isă. Câte c ei de la pivniţă sunt în total şi cine le are în custodie1 / *rei în total. C eia se afla la locul potrivit. a doua se !ăseşte în si!uranţă într-un seif. 3cara conducea.

din care nu mai era nici o ieşire. ca să putem lua un ta+i. foarte clar. 7n )urul căreia erau plasate mai multe fotolii.vui deodată impresia că mă aflu într-un cavou. 3puneţi.pline cu cărţi până la tavan. / . 'upă ce colonelul ieşi uşa se înc ise îndărătul nostru.şa că nu vă mai în!ri)iţi de noi. aici beneficiem de tot ce avem nevoie. / *rebuie să fim foarte precauţi Gobert. rupse tăcerea acum colonelul. . Cineva trebuie s-o fi luat. aşa că ne-a fost uşor să le parcur!em. că am plecat de)a. Cam pe când credeţi c-ar trebui să vin să vă iau1 / 4u e necesar. *oate aceste compartimente le e+aminarăm cu atenţie. c iar dacă ar trebui să petrecem noaptea înc işi aici. 4e aşezarăm şi începurăm să le frunzărim. 4u uita că nu cunoaştem limba. a fost el de părere. cu descrierea bătăliilor.r fi cam !reu.i. până la amănunte. 2arian arătă înspre nişte refu!ii pentru odi nă. domnule colonel. 'ădui numai din cap. $ricum.ra vorba de istoria #ndiei şi a oraşului 'el i. / -oate c-a fost pusă într-unul din rafturi şi nu ne rămâne decât s-o !ăsim. care-n timpul cel mai scurt ne poate duce la bun!alowul dumneavoastră. / . . ne!ocierile de pace şi altele. 7nainte de a putea zice ceva. apoi îmi şopti în !ermană. dacă putem sta aici un timp mai îndelun!at. 7n afară de cărţi. -e masă se mai aflau încă însemnările profesorului. / 7ntr-adevăr. astfel că tot spaţiul părea împărţit în mai multe compartimente. 7n felul acesta cea mai mare parte din încăpere rămânea în întuneric. 3curta introducere pe care ne-o ţinuse colonelul pe această temă. luându-şi rămas bun. însemnările astea conţin multe elemente valoroase cu privire la istoria #ndiei. 'in fericire profesorul avea un scris lizibil. acesta îmi făcu un semn discret să tac. atunci vă doresc numai noroc domnilor. . aici. dar lipseşte cartea din care au fost traduse. 'in fericire le avem cu noi şi putem lucra mai eficient în acest caz decât cu iluminatul central. C iar şi în mi)locul încăperii erau câteva.m mereu sentimentul să suntem observaţi şi spionaţi. . 2ă scuturai repede de !ândurile mele ne!re şi mă îndreptai spre prietenul meu. 'ar totuşi o 14 . era aici completă. Cel mai bine a fi dacă am opri lumina bo!ată din tavan şi am lucra la lumina în!ustă a lanternelor noastre de buzunar. . 3e pare că pivniţa noastră e înzestrată cu tot ce-i trebuie unui om pentru o zăbavă mai îndelun!ată. dacă doriţi.şa că nu mai e cazul să vorbim. în 'el i sunt destule automobile. 2arian dădu numai din cap. / 8edeţi. nimeni nu se aţinea pe aici şi totuşi nu ne părăsea nici o clipă sentimentul apăsător că suntem în permanenţă suprave! eaţi. dra!ă Gobert.tât de mult vreţi să studiaţi. .ici îşi puse 2arian lumina şi-o stinse pe cea din tavan. care erau prezente în câteva nişe izolate. 5ateral se !ăsea o masă rotundă. domnilor1 ne întrebă mirat acuma colonelul. obiectai eu. celorlalţi care mai întreabă de noi. pentru că nu ştim cât vor dura cercetările noastre. / .

praful se aşternea din belşu!. asemănătoare unei 0iblii !i!antice. o mică pun!ă din piele în care stătea un document. Gobert.ceastă bănuială am avut-o şi eu şi-o să ne dăm toată străduinţa să căutăm şi acolo. Care nu părea aşezat c iar la distanţa potrivită.zi vom cerceta numai noi şi dacă6 2arian se întrerupse. nu puturăm să e+amina pereţii la o înălţime mai mare decât un stat de om. 7ndreptă lumina astfel încât să cadă de sus şi constată că şi de pe aceasta lipsea stratul obişnuit de praf. / 7n cărţile astea vec i. 2arian începu să frunzărească cu repeziciune volumul şi era pe cale să-l înc idă din nou. o dovadă în plus că biblioteca era rar de tot cercetată. unul câte unul. când 2arian lăsă să-i scape un uşor fluierat. / . 4u puteam descifra nici un cuvânt şi de aceea nu puturăm stabili dacă era cu adevărat cartea în cauză. vorbele ne-ar fi putut trăda. 'e!etul lui arătă înspre un volum !ros. întrucât nu puteam a)un!e acolo şi nici să pătrundem în dosul rafturilor cu cărţi. 9i puteam paria că era cronica construcţiei unui palat şi acest palat era c iar acela în care ne aflam. 5o!ic ar fi ca pe aici să e+iste o ieşire. la care el râse. Cărţile erau înşiruite după o anumită ordine şi se pare cu o mare !ri)ă şi meticulozitate. 7şi plimbă lumina lanternei într-acolo. Cercetarăm cu atenţie şi duşumeaua. nici o urmă din care să reiasă e+istenţa vreunei uşi secrete. .cest volum l-a ţinut cu si!uranţă profesorul în mâini constată el scoţând cartea din raft. 7ntrucât răsplata merită efortul. 3-ar fi putut ca ceea ce căutam să se afle tocmai acolo. întrucât dacă descoperirea era valoroasă. care umplea e+act un colţ al pivniţei. 9i aici ieşea în evidenţă. 2arianI dacă l-am fi luat şi pe doctorul -erEin. . 3e aşeză cu ea la masă şi începu s-o frunzărească. 7mi dădui seama într-o clipită ce-i atrăsese atenţia şi de ce îşi curmase fraza la mi)locul ei. acesta precis ne-ar fi putut da un indiciu în această privinţă. 4u !ăsirăm nimic. 7l făcui atent pe 2arian asupra acestei presupuneri. 9i peste tot. e cu si!uranţă descris secretul construcţiei acestui palat. 4e uitarăm uimiţi unul la altul. 4e ridicarăm şi luminarăm rafturile. Căutasem de)a în patru rafturi. 3tătea de)a în faţa unui stela) mai mic de cărţi.ra o descriere şi un desen reprezentând sc ema unei construcţii. 7nsemnările au fost parcurse rapid şi apoi ne-am ridicat din nou. 4ici una nu era mai azardat plasată decât cealaltă. am fost eu de părere. / . 7l scoase repede şi-l desfăcu.m mai discutat în această privinţă. începurăm să studiem documentul cu mai multă 15 . 'in păcate. 5uă zâmbind volumul !ros şi-l duse până la măsuţă. o carte !roasă.să încercăm. Cercetarăm fiecare colţişor şi fiecare copertă de carte nu rămase fără a plimba lumina lămpilor noastre de buzunar pe deasupra cotoarelor lor !roase. 2ă oprii de la orice comentariu. -entru a e+amina încăperea. în locurile inaccesibile nouă. care părea altcum aşezată. când observă pe coperta interioară din spate a risovului. în raport cu celelalte şi era mai puţin acoperită cu praf. / . sau a unei trape mascate.

cum re!ret şie eu că nu l-am luat pe -erEinI el ne-ar fi putut descifra înscrisul şi poate ne-ar fi dezvăluit şi ce înseamnă linia aceasta care duce mai departe. 4e apropiam tot mai mult de raftul de cărţi şi apoi6 ne ridicarăm dezamă!iţi. .rătând înspre un loc însemnat cu o mică cruciuliţă. Un z!omot ciudat a)unse la urec ile noastre. -e aici am urcat puţin până am a)uns în depozit. 2arian. încât de-abia era vizibila. . . decât să luăm carte cu carte. Câteva minute ramaserăm în picioare !ânditori. Gobert. 4e strecurarăm acum ca nişte oţi care se tem să nu fie surprinşi prin încăpere. . / 7n spatele acestui raft trebuie să se !ăsească uşa secretă. trebuie să fie scara aceea lar!ă. se pronunţă 2arian. Ca să fie atât de în!ustă. stăteam aparent la masă. . 7n tăcere. aducându-ne un coş cu de-ale mâncării şi o sticlă cu un vin slab. până dezvelim între! raftul.ler!arăm din răsputeri îndărăt şi când uşa se desc ise în fine. :aide să cercetăm oricum locul marcat şi să vedem ce-o să iasă.atenţie6 / Uite aici. nemţeşte. aşeză totul pe masă şi dispăru fără să mai adau!e nici un cuvânt. mă lămuri el. / 3tH 4u aşa de tare GobertH mă avertiză camaradul meu. #ntendentul îşi făcu apariţie în pra!ul uşii. 'ar căutarăm zadarnic. deci. care duce la subsol. dar cu o tonalitate nu suficient de scăzută.m stabilit doar că profesorul a ţinut neapărat în mâini cartea asta. am întrebat eu. an!a)aţi într-o discuţie serioasă. 3cuturând din cap prietenul meu se dădu câţiva paşi îndărăt. . murmură el de-abia perceptibil.ici în colţul stân!. *otuşi. e+aminarea duşumelei nu dezvălui nimic. 8orbisem ce-i drept. 2arian potrivi dâra de lumină a lămpii sale. / 8ăd că nu ne rămâne altceva de făcut. Gobert. ne trezirăm iarăşi în faţa micului raft de unde luase 2arian cartea. 'ar de ce profesorul n-a făcut aşa ceva. :aide. . *repte mascate dacă erau. 7nfricoşat privii în )ur. 'ar când încercarăm să ne punem dorinţa în practică. a descoperit documentul şi prin urmare şi trapa. trebuie să lămurim c estiunea cât mai curând cu putinţă. se dovedi că stelatul făcea corp comun cu peretele şi-n consecinţă nu-l puteam mişca. -ână ce 2arian arătă înspre raftul de cărţi.ste posibil să ai dreptate. după cum se vede după straturile de praf care acoperă celelalte cărţi. 3e pare că de aici începe o altă treaptă să ducă undeva. înainte de a 16 .tunci trebuia să se !ăsească adânc în duşumea. / 9i ce reprezintă asta. / Cam pe aici trebuie să fie. -e aici e coridorul pe care am venit. care indica colţul din stân!a al pivniţei-depozit. numai dacă6 2arian se întrerupse din nou la mi)locul frazei. / . repetă 2arian. nădă)duiam să-l putem clinti de la pământ. / . 7n!enunc earăm şi începurăm să scormonim cu cuţitele noastre. Cineva încerca să desc idă uşa pivniţei în care ne aflam. Gobert. 9i acest desen reprezintă tocmai încăperea în care ne aflăm. 7ntrucât raftul nu era prea înalt. 4umai aşa îmi pot e+plica dispariţie sa.ici ne-a întâmpinat :am Costa. . / -oate să însemne că acolo se !ăseşte o trapă secretă.l a citit-o. Câne a)unserăm la colţul încăperii reprezentata în desen.l a citit risovul.

se mai întoarse încă o dată în desc izătura uşii şi ni se adresă. oricum vei veni mai târziu cu cina.ram din nou în faţa unui !an! lun!. care ar fi putut să ne aducă servicii preţioase.)unsei la numărul treizeci şi-mi trecu prin minte că trebuie să ne aflăm destul de adânc în pământ. spre mirarea noastră nu era zăvorâtă. . 'in fericire nu provocă nici unuia dintre noi accese de tuse. dând la iveală o desc izătură cam de un metru înălţime. nu-i aşa1 -ână atunci dorim să nu fim deran)aţi. 'ar tot la fel de distincte erau şi urmele lăsate de un picior indian. 4e oprirăm acum cu prudenţă. ci numai înc isă. ci a doiI urmele cizmelor profesorului erau clare. milimetru cu milimetru. care. Gobert1 . e+otic. de putred sau fetid. 2arian păşi fără şovăire înainte. 3e desc ise însă atât de uşor. împodobită cu lambriuri sofisticate din acelaşi alia). re!retam numai că nu-l aveam alături şi pe -on!o. care ne apăsa !reu plămânii. ci c iar uşor întredesc isă. ci mai de!rabă al unui parfum necunoscut. %NCET& !AS CU !AS& coboram în adânc. dra!ă Gobert. 7n adânc coborau nişte scări de piatră. şopti satisfăcut 2arian. #mediat după aceea se desprinse între! raftul de cărţi de perete. dar aveam serioase îndoieli c-o va !ăsi. #ntendentul dispăru. III. deşi de!etele lui pipăiau neîncetat lemnul 8oiam să-l sfătuiesc să renunţe. că cineva folosise trapa de curând. pe care fascicul de lumină îl străbătu în între!ime 'upă aprecierile mele să tot fi avut vreo douăzeci de metri. $ să-ţi dăm de ştire. *recu o )umătate de oră şi 2arian nu reuşi să descopere nimic. e+aminând din pra! perspectiva care ni se oferea 17 . observând după urmele lăsate în praf. O EX!ERIEN'Ă CIUDATĂ. 4u a unui sin!ur om. 5a capătul !an!ului ne trezirăm în faţa unei a doua uşi din bronz. 4umărai mecanic treptele care duceau în spirală tot mai )os. când. ia să încercăm întâi altfel şi începu să testeze cu de!etele sc eletul de lemn al stela)ului Căuta evident uşa secretă. / Un moment. / 0ine că s-a rezolvat şi asta. de forma unei uşi. percepurăm o trosnitură ascuţită.pleca cu totul. de parcă ar fi fost recent unsă pentru a nu scârţâi. / 3a ibii vor să rămână noaptea asta mai mult aici1 / 'a. -revăzător. 9i această uşă nu era zăvorâtă. 4u era un miros de pivniţă sau de celula subterană. că va da de mecanismele ce declanşau desc iderea uşiţei. 4u ne rămâne decât să stin!em ultima lampă în pivniţă şi să coborâm aceste trepte. Cu lămpile noastre le luminarăm. Făcurăm onorurile mesei care era într-adevăr e+celentă şi dădurăm năvală înapoi la raftul de cărţi. . camaradul meu o desc ise. 3per că mai ai revolverul la tine. 2ă pre!ăteam să dau )os cărţile de pe raft dar 2arian mă opri. 2arian se opri în sfârşit şi ne-am pomenit în faţa unei uşi de bronz.vident că-l mai aveam. 5a lumina lanternelor puturăm să ne orientăm mai departe. Un miros neobişnuit pătrunse până la noi.

3ării repede înapoi şi încercai s-o redesc id. Undeva lateral. se opri şi se întoarse spre mine. 3ă fi fost mort oare1 2-aş fi repezit de îndată să-l e+aminez. Jeul era din aur pur şi avea doi metri înălţime. 2arian făcu câţiva paşi înainte. 'ădui numai din cap. minute în şir mişcările !raţioase ale zeităţii dansatoare. . 0uzele acestuia se le!ănau şi ele în ritmul dansului. încăperea nu mai adăpostea nimic. se afla plasată statuia unui zeu. îmi aprinsei la rându-mi lanterna şi lăsai dâra de lumină să se plimbe încolo şi încoace prin încăpere. Gobert şi noi suntem prinşi aici. 7ntorcându-mă. -e când c ipul său luă o mină serioase în timp ce privea cercetător în toate părţile. Cu un picior aşezat pe un soclu. sau ipnotic. 18 . iar îmbrăcămintea lui consta dintr-o piele de ti!ru. care se dovedi şi de data asta de forma unui vast cavou. 2arian nu-şi putu înăbuşi un blestem. din care se răsuceau rotocoale subţiri de fum. pe celălalt îl ridica de parcă ar fi e+ecutat un pas de dans. nu-mi pot da seama. pentru a preîntâmpina orice surpriză. 4emişcaţi. ce întruc ipa un demon. -ercepui deodată în spatele meu un z!omot înăbuşit şi imediat după aceea o trosnitură ascuţită. în încăpere pe un postament. 3tâlpii masivi care împărţeau camera în două suportau o !rea povară. / 2ai trăieşte. $ coroană aurită de flăcări încon)ura silueta zeului. .oc ilor. 2arian se şi afla lân!ă mine şi cu puteri sporite încercarăm s-o desc idem. -rivii involuntar spre zeul dansator şt observai că din soclul pe care se spri)inea statuia se ridicau limbi de foc. de nu m-ar fi tras 2arian repede înapoi. asemănător cu pivniţa din care venisem. 5umina lămpii noastre strălucea din plin acum pe această neasemuită operă de artă. îmi şopti ei. / Uită-te bine în )ur. dar nu se clinti nici un milimetru. în timp ce-l voi e+amina pe profesor. 3imţii neobişnuitul miros ce-l sesizasem mai demult. trebuia să ne asi!urăm ieşirea din încăperea asta şi din cea de sus. 7n sfârşit. . de parcă am fi fost fermecaţi.cum6 'in nou îşi întrerupse prietenul meu vorba. 4ici o altă uşă nu mai era de văzut.l lăsă să alunece fâşia de lumină prin spaţiul din )ur. 'upă părul despletit al statuii. 2arian şi cu mine eram ca fermecaţi de priveliştea care ni se oferea acum şi e de înţeles că nu mai aveam "oc i% pentru orice altceva ce era în )urul nostru. 3ă sperăm că-l mai !ăsim încă în viaţă. / 'ar6 dar ce s-a întâmplat cu profesorul1 întrebai la rândul meu în şoaptă. devreme ce deasupra noastră se înălţa între!ul palat al ra)a ului. 2arian în!enunc e în vremea asta lân!ă profesor şi încerca să-i ia pulsul. lumina lămpilor noastre lunecă mai departe şi se opri asupra unei siluete ! emuite la pământ. 7n cele din urmă. când arătă din nou spre profesor. prinsei de veste că uşa prin care tocmai intrasem. 0ănui numaidecât că înaintea oc ilor noştri îl aveam pe profesorul :a!erstonF. 7n mâini purta o tobă şi flăcări. în )urul !âtului i se încolăcea un şarpe. Gobert. se înc ise cu z!omot în urma noastră. care avea o mişcare de parcă ar fi dansat. / 3-a înc is. cu faţa în )os. priviră. am dedus că întruc ipa fi!ura unei zeiţe. 4-am fost suficient de precauţi. 5a rândul meu. dar n-am reuşit. dar pare cufundat într-un leşin paralizant.ltfel.

2ă cuprinse o uşoară ameţeală. 3e opriră în faţa mea şi mă priviră drept în oc i. -rocedai cum mi se spuse. dar ciudat. -rivirea lui era aţintită înspre pereţi. atât de detaşat de toate. Când mă deşteptai din nou. 4e lun!irăm pe podea cu faţa în )os. nu mai zăceam lun!it la pământ. Gămăsei un timp aşa. 3imţeam cum mă cuprinde. dra!ă Gobert şi va continua s-o facă. ba din contra. C iar în faţa mea. nelalocul ei. încât nu-mi puteam apleca privirea şi am fost silit să-i privesc în oc i la rândul meu. ci eram le!at de unul din stâlpii de susţinere. le!at de stâlpul următor. ba dimpotrivă. nici o posibilitate de ieşire şi6 ne prăbuşirăm la pământ. 5uminau două făclii care dădeau între!ii încăperi un aspect sinistru fantomatic. 4u !ăsirăm nici o uşă. în vestmânt alb. 'ar nu încercai nici o teamă. dar tot e mai bine decât nimic. 3coate-ţi repede batista şi ţineţi-o pe nasH 4u prea cred că o să aibă cine ştie ce efect. bine înfipte în zid. 2ă cuprinse o frică !rozavă. Fumul ridicat de flăcări dispăruse. Flăcările pâlpâind creau aparenţa că zeul dansează într-adevăr. / Gepede să cercetăm încăperea. 2arian se apropie de statuia dansatoare a zeului misterios şi încercă să stin!ă focul într-un fel. dar acesta continua să se uite cu oc ii aţintiţi la cei doi preoţi. 7mi venea să mă trântesc acolo pe )os şi să adorm. dar de)a inspirasem destul fum de-acuma. n-am putut stabili mai târziu niciodată. 4u mă !ândeam la nici un pericol. 7n sfârşit indienii se ridicară încet şi porniră către noi. poate vom da totuşi de o ieşire îmi stri!ă el în !rabă.ş fi vrut să-i adresez vreo vorbă. 'upă câteva încercări repetate. treptat. 2inute c inuitoare se scurseră. când privii tabloul ce mi se înfăţişa în faţa oc ilor. Flăcările se retraseră puţin când acesta cu batista încercă să le înăbuşe. Cât de mult am zăcut acolo. nici o trapă secretă. 'oi preoţi bătrâni./ Fumul ăsta l-a ameţit. stătea 2arian. soldate fără succes. 'e-a dreapta şi de-a stân!a. treptat. dar reizbucniră din nou cu furie. 2ă inundase. o oboseală şi o sfârşire !enerală. care părea să se fi deşteptat din leşin odată cu mine. -rivirea lor era atât de intensă. $ transformare ciudată se petrecu în faţa oc ilor mei. apoi îmi pierdui cunoştinţa. 2ă întorsei cu !reutate şi un nou acces de ameţeală aproape mă prăbuşi. 8oii să fac un pas înainte şi observai abia acum că eram strâns le!at de stâlp. ciudat. 3ă-mi fi pierdut darul vorbirii1 7ncercai de câteva ori să vorbesc şi de fiecare dată nu putui scoate nici un sunet. parcă o bucurie ascunsă. de parcă aş fi plutit deasupra pământului Continuai să-mi presez mecanic faţa cu batista şi respiram aerul numai cât puteam de rar. nu puteam scoate nici un sunet. 'in nou mă uitai disperat ia 2arian. mă simţeam atât de uşor. Credeam că mai visez. 3e făcu că ima!inile din 19 . . dar în ciuda acestor simţăminte contrarii urmai totuşi sfatul lui 2arian. erau în!enunc iaţi în faţa statuii dansatoare a zeului şi murmurau cuvinte neînţelese. 2arian renunţă la intenţia sa.

mă plânsei lui. Găsunară stri!ăte de război în urec ile mele. Când reuşii să desc id din nou oc ii şi privii. 7mi dădui seama instinctiv. nu-i aşa1 . că fusesem obiectul unui proces de ipnoză.ra mare măreţie şi bo!ăţie. -rinţi. 3tăteam călare pe un zid înalt şi ţineam în mână o armă stranie. . fără voie. . 'ar puterea privirii sale scădea treptat din intensitate şi în cele din urmă. ale căror veşminte de mătase erau ornate cu perle de mare valoare erau purtate în litiere. 2ă în!rozii de moarte. 'e data asta nu mai erau oşteni străini.şa mi s-a întâmplat şi mie dra!ă Gobert. care cu tunurile. prin care mă supusese voinţei sale şi în care îmi arătase crâmpeie din trecutul acestei ţări. 2ariane. Cred că unul dintre preoţi m-a ipnotizat.m pătruns prea adânc în secretele indienilorH 'espre astea se află relatând în cărţile acele vec i din pivniţă şi numai la puţini muritori le este dată o atare revelaţieH . deoarece. / 'a. din care tocmai ieşea un convoi pestriţ. / 4u ştiu ce s-a întâmplat cu mine. 7n fundul !rădinii se înălţa un palat minunat. 'omnea un întuneric desăvârşit.m trăit tot felul de întâmplări. în dreapta şi în stân!a mea luptau indieni. cum nu mai văzusem niciodată. / 2ariane. care mă pătrundea cu privirea.ram e+tenuat şi oc ii mi se înc iseră iarăşi. doreau să doboare zidurile cetăţii.stăzi am trăit unul din vec ile mistere. voiam să c em. dar nici un sunet nu ieşi de pe buzele mele. / . 7ncât eram orbit de atâta strălucire. reuşii să-mi desprind la rândul privirea. 7nainte păşeau demnitarii acoperiţi de nestemate. venii răspunsul. urmaţi de preoţi. 7ncercai să vorbesc. când îmi desc isei oc ii din nou.faţa mea dispar şi mă !ăsii deodată într-o !rădină de basm. superioare. sa stri!. 'in nou se sc imbă scena din faţa oc ilor mei şi din nou o luptă. en!lezii pătrunseră totuşi în oraş şi acum urmă un măcel !rozav. care se perinda prin faţa oc ilor mei. înaintea mea stătea din nou bătrânul preot indian. 'upă cum aflai mai târziu fusesem ipnotizat numai câteva secunde şi totuşi mi se părea c-am petrecut ore în !rădina unde fusesem martor atâtor scene de luptă. ci soldaţi en!lezi încercaţi. 5uptau pentru libertatea lor şi în final reuşiră şi respinseră duşmanul. potrivnici. cărora le aparţine şi zeiţa care 20 . . 2a ara)a i. îmi scăpă aproape de pe buze. 3tăteam nemişcat pe pământul moale al !rădinii şi nu-mi puteam reveni din mirare. Femei frumoase. 7ncuviinţai numai. Gobert. 'ar tabloul era în continuă mişcare. . *rebuie să fi adormit. pe al cărui zid eram postat eu. Ca unul din apărători. re!i şi domnitori păşeau în convoi urmaţi de nenumăraţi servitori şi servitoare. te-ai trezit în sfârşit şi tu. 3oldaţi străini. 8ăzui ce înseamnă să lupţi ca un lup pentru propria ta libertate şi apoi să fi nevoit să te supui unei puteri străine. 2ă simţeam deplasat în timp cu mii de ani şi urec ile mele păreau dezmierdate de o muzică tân!uitoare şi încântătoare care venea de pretutindeni. 9i iarăşi înc isei oc ii şi se scurseră ore în!rozitoare. 2ai eram le!at de stâlp. asediau cetatea.sediaţii luptau ca nişte eroi. 'ar nu se ştie cum. dar de data asta mă simţeam proaspăt şi vioi. Clişee disparate din trecut.

neavând cum ne apăra a trebuit să-l în! iţim aşi)derea. Unele cuvinte fură repetate în cor de către cei în!enunc eaţi. 7n spatele meu se auzii un scârţâit uşor. răspunse 2arian. complet dezorientat. 3ă fi visat oare. sau6 3e ridică şi privi 21 . tocmai când uşa se desc ise lar! şi în pra!ul acesteia apăru intendentul palatului. / 'a. Cineva desc idea uşa. 7mi făcu un semn cu oc iul. 7n faţa mea stăteau însemnările pe care le cunoşteam prea bine. trebuie să fi fost dus undeva.m putut constata pe pielea noastră. căutând ieşirea secretă. astfel de parcă-aş fi adormit în fotoliu. răzbătură spre noi murmur de voci. 5ân!ă noi apărură din nou cei doi preoţi. de petrecut aici. Cât de puternică este voinţa acestor preoţi. . 'in nou flacăra de pe postamentul zeului a fost încon)urată de valuri de fum. Căci murmurul de voci crescu considerabil în intensitate. -robabil se desc isese o uşă. rămânem încă noaptea asta aici. dar mai bine ascultă. 'atorită z!omotului făcut. -reoţii înfipseră făcliile pe care le purtau la locurile lor din perete. / 4u l-am mai văzut pe profesor. care părea încă să doarmă.dansează. C iar înaintea mea era 2arian. mai insistent. . ce-o fi asta1 Ca de la o mare depărtare. ca să zic aşa. la fel de mirat ca şi mine. 2ica flăcăruie ce pe postament începu să pâlpâie mai tare. #mediat după aceea. 7şi privi ceasul sau şi îşi scutură mirat capul. cu )umătate din tăria vocii lor şi monoton. 3tăteam pur şi simplu aşezat într-un fotoliu la masă. 7n pivniţă se făcu lumină ca ziua. purtând fiecare în mână câte o făclie. ridicându-şi mâinile sacadat şi mecanic. 5a un semn al preotului. . de-abia îmi crezui oc ilor. / 2arian. #ndianul se înclină fără a mai comenta ceva la spusele lui 2arian şi dispăru. 'ar spre bucuria mea. pe care. / 3a ibii mai doresc să mai rămână încă în încăpere1 / 'a. 4imeni nu ne acorda vreo atenţie.rau urmaţi de indieni îmbrăcaţi mai sumar şi care intonau o melodie stranie. 3e auzeau acum din ce în ce mai aproape. dar apreciez că numărul acestora era de circa cincizeci sau c iar mai mulţi. 2ă !ăseam din nou în pivniţa-depozit plină cu cărţi. 4-am putut număra. -ărea mai de!rabă o cuvântare decât un cântec. 7nainte de a o înc ide mai zise totuşi. 9i acum începu sub oc ii noştri o ceremonie reli!ioasă. se deşteptă şi camaradul meu. apoi se întoarseră înspre credincioşii care-i urmau. 4imic nu se sc imbase. 4u mai distinsei ca adineaori valuri de fum. 8ec ii preoţi care o slu)esc au mai multă putere decât am putut bănui noi la început. nu mai zace pe )os. de unde plecasem prima dată. *eamă mi-e că ne aşteaptă încă ore foarte neplăcute. 7ncetul cu încetul îmi pierdui din nou cunoştinţa şi apoi6 nu mai ştiui de mine.ra evident. Când mă deşteptai. -reoţii se ru!au pe un ten potrivit. ce s-a întâmplat1 replică acesta. toţi ceilalţi în!enunc eară şi păstrară tăcerea. ce-a fost asta1 îl întrebai pe tovarăşul meu de celulă. Uimit privii în )ur. -use totul pe masă în tăcere şi păşi îndărăt spre uşă. dar unde-i1 / 4ici eu nu te pot lămuri. în sus şi spre lateral. dra!ă Gobert. care ne adusese cina.

2ariane. . 7i povestirăm pe scurt. . / 'ar6 am !ăsit doar cartea. vreau să mă convin! mai întâi. 7i făcurăm semn intendentului. 7ntre timp au trecut ore între!i. amândoi deodată. / 5-am văzut şi pe profesor care zăcea la pământ şi apoi a dispărut şi el în cala din urmă. 2asser colonel crede -on!o mai folositor aici decât bun!alow. ce ne fusese dat să trăim şi mai ales ceea ce crezusem că am trăit. 3e !răbi apoi spre fundul încăperii şi reveni pe )umătate. .poi ai văzut cei doi preoţi care ne-au ipnotizat şi ne-au înfăţişat crâmpeie din trecut.ici avem de-a face cu una din teribilele taine indiene pe care n-o să le lămurim în între!ime niciodată. direct şi simplu. .colo ne vom da seama dacă am visat sau nu.cum nu mai ştiu ce să cred. în cele din urmă au venit mai mulţi indieni la un fel de ceremonie oficiată de preoţi.cu atenţie în )ur. / 7ţi înc ipui tu. Când flăcăruia care ieşea de pe soclu a început să fie încon)urată de nouri de fum. . . realitatea de ima!inaţie. / 'eci n-a fost nici un vis. / Cartea a dispărut. -rezenţa lui -on!o ne conferea o oarecare si!uranţă pân-acuma nici un om nu reuşise să-l ipnotizeze pe credinciosul nostru însoţitor şi speram să nu reuşească nici indienii. 2arian mă aprobă cu vioiciune. . / 4u mai putem deosebi adevărul de fantezie. -on!o trimis de masser colonel. 3e îndreptă numaidecât spre stela)ul de cărţi şi începu să-l cerceteze. că doi oameni pot visa acelaşi lucru în acelaşi timp. 3ă mâncăm mai întâi.m dat de un coridor destul de lun! şi la capătul acestuia. că într-adevăr acolo vom !ăsi o trapă secretă1 / . îţi aminteşti doar că am avut-o aici în faţa noastră.păru -on!o. cu deamănuntul. su!erai eu ne otărât şi năucit. indianul desc ide din nou uşa.i fost lăsat numaidecât să intri1 / 'a. .şa este. / 'a. / Crezi deci. 2arian căutase el însuşi mecanismul de 22 . urmând ca mai apoi să ne dedicăm cercetării. Gobert. ne-am pierdut cunoştinţa şi ne-am redeşteptat abia aici. completă 2arian. #ndienii sunt meşteri mari la aşa ceva. Uite că vine iarăşi cineva. am !ăsit ieşirea secretă de după raftul cu cărţi şi am coborât treptele. dra!ă Gobert1 . nu-i aşa1 mi se adresă el. a raftului de cârti. $ri am trăit cu adevărat totul ori6 am fost aduşi sub puterea unei forţe străine. -on!o !ândea în termeni mult mal practici. 7n cadrul ei. am descoperit zeul care dansează.tunci -on!o în -alat şi adus de îndată aici. / *rebuie să fi fost un vis totuşi. -ercepurăm într-adevăr scârţâitul c eii în broască şi când uşa se desc ise. / 2assers. după care acesta înc ise imediat uşa. Cartea care avea sc iţa palatului şi a acestei pivniţe. 2asser colonel spus -on!o aparţine 2assers. / Foarte bine. dra!ă -on!o şi foarte frumos din partea colonelului că s-a !ândit la asta. .l veni repede spre noi şi ne zise în felul lui. aşa-i1 / . într-o nouă pivniţăcavou. dra!ă Gobert.

. Gobert 4-ai văzut şi tu. cu!etând. care avusese puterea să ne sub)u!e voinţei sale. . 3tăteam încă la măsuţa noastră de formă ovală. că în spatele acestuia nu se !ăsea nici o trapă secretă.cesta a reuşit însă s-o prindă şi s-o pedepsească. atât de multe ru!i i-a adresat. 9apte fluvii mari au luat astfel naştere pe pământ. . s-o lese în fine să alunece pe pământ. ce pare să fi reprezentat zeiţa fluviului (an!e.cesta nu mai e+ista acolo unde-l !ăsisem prima dată. cu zeitatea femeie. operaţie care în cele din urmă îi reuşi după multe sforţări. des în vis. prinzând-o din zbor cu corpul întrucât pământul nu putea să reziste unui asemenea impact. pentru a nu pătrunde prea adânc în tainele poporului său. dar prin ce se dovedeşte e+istenţa zeului-dansator1 / . . până când la implorările şi ru!ile lui 0 a! irat a. până 0ra ma i-a îndeplinit dorinţele şi i-a trimis pe (on!a pe pământ.şa cum ţi-am spus. unde erau reproduse şi câteva foto!rafii despre acest zeu. să le identifici cu cele visate1 . 3e dovedi însă. / Crezi cumva 2ariane.declanşare a trapei. 2ă !ândeam doar că tot ce-am văzut n-are nici o le!ătură cu realitatea.m început să ciocănim în toate modurile posibile şi ne!ăsind absolut nimic. în pârul său despletit. 7mi vine şi acum în minte istorioara. că el căzuse în mâinile indianului care-l ipnotizase. / Foarte interesant ce spui.i vezi. IATĂ CĂ NE %NTOARSESEM e+act la punctul de unde plecasem. fiind doar o fantezie impusă pentru o clipă de o voinţă străină. că zeul-dansator e+istă cu adevărat1 . a trebuit în cele din urmă să recunoaştem6 că am visat numai şi că ne-am aflat o vreme în puterea unei voinţe străine. am citit despre asta într-o cronică vec e. avea misiunea de a amortiza căderea (on!ăi pe pământ. că la fel ca nouă i se întâmplase şi acestuia. -lăsmuiri sau ima!ini pe care mai târziu. -on!o încercă să îndepărteze raftul de cărţi de la perete. Jeul 3iva. tocmai această zeitate mă pune pe !ânduri. numai că aveam convin!erea fermă da a fi fost spionaţi de către vreun indian. dar nu-l !ăsise .m citit mai demult o carte cu privire la zeităţile #ndiei. (on!a avea însă intenţia. Ceea ce noi credeam că-i doar o plăsmuire. susţin că re!ele 3 a! irat a. eram iarăşi convins. dra!ă Gobert. / 0ine. pe care l-am văzut ca zeul ce dansează. / 4u-i c iar aşa de !reu de înţeles. / . 8ec ile cronici şi le!ende indiene. IV.cesta este 23 . lăsând-o să rătăcească mulţi ani.cesta dădu numai din cap încuviinţând !rav. a minţii noastre. (ândindu-mă acuma la bietul profesor. ca prin forţa izbiturii să-l arunce pe 3iva până în fundul pământului şi să-l ţină prizonier acolo.colo era descris şi zeul care dansează. (ANATICII. era în lealitate statuia reală a acestui zeu.

când şi-a dat consimţământul de a fi traduse cronicile şi cărţile vec i indiene. pe care nu ştim dacă ne va sta în putere s-o dezle!ăm.şa a fost. 2ariane. despre care s-a scris atâtea. în mâna căruia apăru rapid un revolver. -ricepui uşor şi dădui seama imediat că -on!o plecase de lân!ă noi. pe care îl percepui în mod repetat. ba c iar îmi reuşii să izbucnesc într-un râs nevinovat. . ardea din nou mica lampă de masă care arunca o lumină mată. Gobert1 mă întrebă 2arian. socotesc eu că a trebuit să dispară şi profesorul. 'e -on!o al nostru nici urmă. Ga)a ul a trecut poate peste interdicţia preoţilor. / -e acest indian îl cred în stare de orice. / Crezi că mai trăieşte1 / 0ineînţeles. Care se lupta pentru o !ură de aer. Urmă un ţipăt înăbuşit 'intr-un colţ al pivniţei se ridică acum uriaşul ne!ru eliberându-se de un şnur de mătase.ducea cu orcăitul unui om. dar nu-mi prea vine să cred. ne inundară valuri de lumină. .faimosul inconştient al omului. / 2i s-a părut c-am văzut doi oc i. când6 revolverul lui 2arian trosni deodată. . 0rusc. 'ar unde a rămas -on!o1 3ărirăm de la locurile noastre ca să-l căutăm pe -on!o. 9i nici mecanismul de desc idere al acestuia nu l-am !ăsit. :ipnotizatorul trebuie neapărat să te privească în oc i. da. 2ă prefăcui de parcă n-aş fi sesizat nimic. Fâşia sprinţară de lumină a lanternelor noastre. încât abia îndrăzneam să respir. să mă resemnez la !ândul că totul a fost un rod al ima!inaţiei mele. nu ştiam unde se pitise. 'ar să nu mai discutăm acuma despre asta. se pare. care le sunt interzise mai ales străinilor. Gestul încăperii era scăldat în întuneric.poi se aşternu o tăcere deplină. Care au dispărui imediat. altfel nu l-am fi văzut în "transa% noastră. din afarăH / . Undeva în spate. 2ă cuprinse un sentiment neplăcut. 0rusc. 4-ai auzit şi tu de ipnoza la distanţă1 / 'e auzit şi de citit. unde era plasat stela)ul de cărţi cu pricina. 8orbisem atât de încet.şa încât ne invada instantaneu un întuneric adânc. de aceea am stins lampa. *recură minute de încordare intensă. 'e aceea. 4u pot. 2arian stinse lumina electrică a lampei. Cu lumina lanternelor noastre înainte. . 3tăm în faţa unei eni!me. Gobert. îmi şopti 2arian.ltfel ar fi trebuit să !ăsim acuma trapa secretă din perete. / 7n întuneric nimeni nu ne poate ipnotiza Gobert. stimulată sau nu. 2arian şi cu mine bănuirăm dintr-o dată ce a putut să se întâmple. străpun!eam perdeaua !roasă de întuneric ce apăsa încăperea. . încât de-abia ne puturăm face înţeleşi. 2arian reaprinsese lampa. / 2ariane. mi se păru că distin! un sunet ciudat. 2i se păru că distin! două puncte luminoase ce dispărură imediat ce mă ridicai şi sc iţai !estul de a mă îndrepta înspre acolo.m dat de acele secrete străvec i. 7n încăperea noastră sordidă. căutau febril de)a în toate colţurile încăperii. -rivii cam pe furiş înspre colţul binecunoscut. ce-i fusese aruncat peste cap. 3ă fi fost oare oc i cele două puncte strălucitoare ce mi se năzăriseră1 / Ce s-a întâmplat. din spate şi de 24 . eu tot mai cred că am trăit totul aievea.

/ 'a.cum din nou eram convinşi că nu fusesem doar victimele unei ipnoze. în timp ce noi scotoceam fiecare colţ. Cât ai bate din palme am fost le!aţi fedeleş. 2ai precis în spatele nostru. / 2ariane. Gemarcai că coboram nişte trepte şi încercai să le număr. 2ă îndoiam de reuşită. $mul pe care-l le!ase credinciosul ne!ru.poi mi-a fost pus în !rabă un sac din pânză peste cap două braţe puternice mă traseră de-acolo şi indieni mă transportară undeva pe sus. 2arian. care ne privea cu ură. -on!o şi cu mine.şadar aici stătea ascuns misterul pivniţei. $cupându-ne e+clusiv de tânărul indian. . Gobert. . Cum se zice. îl simt pe al meu în buzunar. .care se trăsese apoi pentru a-l înăbuşi. apoi se merse din nou la orizontală şi am fost azvârlit fără mena)amente pe podea. dar de fiecare dată. să-şi păzească prizonierul. 4-am fost pre!ătiţi pentru asta şi acum am pierdut partida. 2arian îi făcu semn lui -on!o. Gobert. nu răspunse însă la nici una din întrebările noastre. . încât de-abia ne puteam mişca. 'upă un timp. . 4e privea numai cu oc ii încărcaţi de duşmănie şi încerca să ne aţină privirile.sta putui constata deîndată ce sacul îmi fu scos de pe cap şi în timp ce alte două bufnituri mă anunţară că la fel fuseseră transportaţi şi camarazii mei. (lonţul lui 2arian îi străpunsese braţul. .ram fără apărare acum şi din nou ne aşteptau multe ceasuri neplăcute. care ne ţinură aşa de strâns. pe podea. nici măcar revolverul.m a)uns pe la douăzeci. am ne!li)at pe deplin ce se petrecea în )urul nostru şi în imediata noastră apropiere. / 2arian1 întrebai încet. care scâncea încetişor. 25 . 2ai văzui cum -on!o lupta cu îndâr)ire cu câţiva indieni care aruncară laţuri pe el. #ndienii au aplicat şi ei forţa de îndată ce am rănit pe unul de-al lor. abia perceptibil.ra un indian încă tânăr. 'upă multe căutări. Fiindcă numai ne-ar deran)a. 'eodată furăm înşfăcaţi de indieni.uzii lân!ă mine un respirat uşor. o piatră pătrată ce părea să se mişte. 'ar dădusem dovadă de prea multă uşurinţă şi neprevedere. descoperirăm o urmă şi imediat după aceea. dar încercare moarte n-are. . deoarece. se aplecă din nou şi înşfăcă pe un indian. . cred c-ar fi mai bine să ne punem oc elarii noştri de soare.u sunt şi lân!ă mine se află bunul nostru -on!o.m căzut din nou în capcană. 4u puteam vedea nimic în )urul meu întrucât domnea un întuneric deplin.ceştia nu ne vor putea privi direct în oc i. 7ntre timp. îmi veni imediat în minte secta su!rumătorilor * u!i şi se părea că nu m-am înşelat căci de îndată ce -on!o reuşi să se elibereze. / 4u ni s-a luat nimic însă. poate că aşa. toţi trei deodată. 7n caz că nu vom reuşi să ne eliberăm. *urbam de furie. 8om preveni să a)un!em încă o dată victimele unei su!estii sau ipnoze ale potrivnicilor noştri. -on!o îi înşfăca mai bine de bere!ată şi-i trecea repede c eful de a ne influenţa în vreun fel. 3e înc ise apoi o uşă în tăcere. . . 'ar să vedem dacă suntem în stare să smul!em ceva de la indianul nostru. 4u pe moment însă. . / $ putem face oricând.

adău!ă. .poi procedă la o e+aminare atentă a noastră. folosindu-se de protecţia lui.l era aşadar acela care stătea în spatele dispariţiei profesorului şi care acum îşi luase responsabilitatea de a ne face şi pe noi să dispărem. #ndia va aparţine întotdeauna indienilor. îl contrazise 2arian. începu omul. / . urzea în realitate contra acestuia. ci l-am căutat mai de!rabă pe profesorul :a!erstonF. de nu vom reuşi să ne eliberăm. 7ncercai să-mi reamintesc c ipul acestuia şi mi se păru că l-am mai întâlnit. 8-am avertizat dar nu aţi ascultat. 3iva însuşi va otărî soarta voastră. când va fi ra)a şi asta se va întâmpla curând. #ndia aparţine indienilor. .veam dreptul şi datoria de a o face.r trebui să reuşim. / 3ă încercăm c iar acum. .ţi pătruns prea mult în tainele noastre. / 9i profesorul avusese aceeaşi intenţie. 'a.cum veţi fi pedepsiţi. 7mi dădui seama imediat că avem de-a face cu un fanatic. îl întrerupse sec 2arian. răspunse imediat indianul.ţi îndrăznit să cercetaţi străvec ile taine ale poporului meu. bine ce spui tu. 0roasca scârţâi înfundat. #a să văd şi în buzunarul meu. . atâta timp cât mai avem cuţitele asupra noastră. după care un indian într-un lun! veştmânt alb pătrunse în încăpere. Gobert. de aceea a trebuit să dispară. un prieten al străinilor şi mai cu seamă a celor care au sub)u!at #ndia. . care în spatele Ga)a ului. / Ga)a ul însuşi este un duşman al propriului său popor. fost plătit. dacă nu vom putea desface mai de!rabă nodurile. . / .zi la miezul nopţii îl voi întreba şi voi acţiona aşa cum cere elH 8ă pot spune încă de pe acum că va trebui să fiţi pre!ătiţi să muriţi pentru 3ivaH / C iar dacă zeul care dansează va fi de altă părere1 / Care dansează1 $c ii indianului se măriră de !roază şi acum privea nespus de fioros.vea în mână o lanternă pe care o aşeză pe )os. / :am Costa îşi cinsteşte cu adevărat poporul. 3e desc ise uşa. . 3ă sperăm că nu vom fi deposedaţi c iar acum de bunurile noastre. îl am şi eu pe al meu. Cui i-aţi mai relatat despre zeul care 26 . / . cel dispărut în vec ea bibliotecă. să scăpăm de le!ăturile astea. 'e spioni străini nu avem nevoie. Când ne veţi elibera din carcera asta1 / 3ă vă eliberez1 'ar ce vă trece prin cap1 3tri!ă acum a!itat :am Costa. -rofesorul primise doar asentimentul ra)a ului şi deci n-a comis nici o ile!alitate. $preşteH 8ine cineva. pentru ca poporul său să poată fi e+ploatat. îşi va duce poporul la victorie. în care recunoscui şi eu acum pe cel mai de seamă demnitar al ra)a ului. / 9i ce se va întâmpla cu noi1 se interesă 2arian. -e toţi dracii. 'ar nu era unul din preoţii pe care îi văzusem în stare de ipnoză. / *e înşeli :am Costa. 3coase un stri!ăt înăbuşit după care izbucni. / 'in nou te înşeli. 4oi n-am ţinut cu tot dinadinsul să vă spionăm secretele. iar secretele lor nu vor încăpea niciodată pe mâini străine. de-a pătrunde în secretele noastre./ . 'e parcă mi-ar fi ! icit !ândurile.

/ 5e!ături foarte bine întinse. / 9i nu uita. cum stai1 întrebă şoptit 2arian. 5-am văzut în transă. 0roasca scârţâi din nou şi uşa se desc ise. Gobert. 2assers.scultai încordat. / 5e!ăturile ni le vom putea slăbi în cele din urmă. pentru a nu mai permite spionilor străini.poi desluşii vocea scăzută a prietenului meu. 7n sfârşit auzii o e+clamaţie înăbuşită. 2ai aveam încă o ora de aşteptat. 2assers îndată liberi. :am Costa. 4u-i posibil. / 2ai avem încă armele noastre. aşa cum eram le!at cu mâinile la spate. Crezui că de furie. să cerceteze secretele noastre. / #ndienilor le e permis să-l vadă.dansează1 :am Costa va distru!e toate cărţile şi cronicile vec i. să fie oare ora unsprezece. răsunară îndărătul uşii paşi uşori. 3ă aprinzi flacăra sfântă. ştii prea bine. 'ar te uită. Cu ocazia asta. 2ariane. zăbovi asupra noastră. cine-l vede trebuie să moară.tunci şi preoţii voştri trebuie să moară. 'ar va încerca 2assers. / 4-avem decât să punem poliţia pe urmele lui. / *e înşeli din nou. . după care îşi apucă lanterna şi părăsi încăperea. -atru indieni. 2ai multe încercări eşuară şi astfel se scurseră minute preţioase. în c estiunile poliţiei nu mă amestec. căci ei s-au ru!a1 2ai întâi acestora.i auzit şi tu că a plănuit un complot. întrucât se putea întâmpla ca indianul să se reîntoarcă. . / $ra voastră va bate la miezul nopţii. / -on!o. 4umai să ne eliberăm de le!ăturile astea şi cred că am câşti!at partide.ra de)a unsprezece şi )umătate. nici unui preot nu-i este în!ăduit să arate străinilor pe Jeul care dansează. de ce dorea să-l aţâţe. / 2assers. / . preciza indianul. 3e mai auzi cum se mai trase zăvorul. 3iva va cere moartea voastră & şi eu vă voi ucide. . căci altfel nu vom putea ieşi de aici. de aceea nu trebuie să ne temem de nimic. :am Costa. Gobert. vom fi nevoiţi să aşteptăm până va fi tras din nou zăvorul şi e va reîntoarce indianul. 8a fi oare suficient timpul ca să ne eliberăm1 -on!o se străduia din răsputeri dar şnurul de mătase era bine întins. 2inute între!i trecură. -on!o nu poate ridica. trebuia să fim doar e+trem de prudenţi. 'ar oricum. după ce am fost ipnotizaşi. 7ncercă să scoată cuţitul din buzunarul lui 2arian. $ fâşie de lumină pâlpâitoare. 7l auzii cum se rosto!oleşte înspre prietenul meu. . apoi paşii indianului se depărtară. / 4u. cum arată ceasul tău de la mână1 4u puteam să-mi dau sin!ur seama de asta. îndeplinindu-i sentinţa în faţa statuii sale. -on!o are cuţitul. pentru că tocmai tu ai fost acele care ne-ai arătat zeul care dansează. sumar 27 . 4u însă şi străinilor. de uşurare. -e acest :am Costa nu-l voi cruţa deloc. dar nici asta nu-i reuşi. 7n acelaşi moment însă. mai scrâşni :am Costa. indianul se va repezi numaidecât asupra lui 2arian.

7mi strecurai prin urmare. 2ai aşteptai aşadar. 7nsă nu îndrăzneam să mă mişc de teamă ca :am Costa ar putea observa. Gămăsei însă liniştit pe spate şi nici nu clipii.l îl eliberase probabil mai întâi pe 2arian. mă mirai că toate amănuntele pe care le reţinusem sub ipnoză mi se arătau acum aievea. Cu cuţit tăiat le!ăturile de la picioare. #mediat după aceea îşi făcu intrarea însuşi :am Costa. / 2asser. Jăceam atât de aproape unul de celălalt. . 7n ciuda situaţiei deznădă)duite în care mă aflam. . / (ata. cât de încet putui. $c ii acestuia scânteiau de o emoţie interioară. revolverul şi-i desfăcui si!uranţa. ci îşi aduse mai întâi oma!ii zeului său. 'upă un timp. izbucnite din rândurile credincioşilor. încât nu mei avea oc i şi pentru noi. . Un 28 . 2âinile îmi erau libere.cum venea rândul meu să mă eliberez din frân! ii. din care nu pricepurăm nimic. 2assers atunci sare în picioare când -on!o repezit la preot. 7naintea noastră. care oficiau atunci şi care acum stăteau lân!ă noi. cu infinite precauţii mâna în buzunar şi trăsei uşor cuţitul. 0ănuii imediat că erau indienii care fuseseră probabil invitaţi să asiste la "ceremonie%. de le!ături bineînţeles.l arătă de câteva ori înspre noi şi se adresă apoi indienilor care stăteau undeva îndărătul nostru. pe care-l trântiră între mine şi 2arian. cum mâna lui -on!o se strecoară în spatele meu şi înc eieturile mi-au fost să!etate de o vie înţepătură. .cum aveam ră!azul să-l observ pe indian cu mai multa detaşare. 7mi atinsei le!ăturile de la picioare şi6 le tăiai cu lama ascuţită. 4u după mult timp am fost trântiţi )os în aceeaşi sală în care-l văzusem pe zeul dansator. 'upă noi trei fost adus şi -on!o. din care dedusei că era vorba de lama unui cuţit. 4e ridicară pe sus şi ne duseră de acolo. 7n orice clipă încercarea noastră de eliberare putea fi descoperită şi de aceea nu trebuia să şedem nici o secundă.ram turbat de furie. #ndianul era însă atât de înfierbântat de propria-i cuvântare. 'e câte ori cădea în accese turbate de furie. cuţit de la buzunar 2asser. murmură el de-abia auzit. în spatele nostru. care nu ne învrednicii cu nici o privire de data asta. 3imţi deodată.îmbrăcaţi. aceiaşi preoţi. .ra aceiaşi zeu. aşteaptă încă. căruia uriaşul îi tăiase la rândul său le!ătura. 7n faţa soclului zeităţii ardea o flăcăruie şi mă aşteptam ca în orice clipă să se ridice valuri uşoare de fum şi să răspândească acel parfum deosebit de e+otic.ram liber. 7n timp ce de-abia îndrăzneam să mă încovoi. cam doi metri depărtare. pe mine şi pe 2arian. din spatele nostru se auziră paşi puternici. 7n cele din urma. 7mi vârâi mâna din nou în buzunar şi scosei de data aceasta. 7mi şopti acum -on!o. deşi ştiam prea bine ce voia -on!o. 4umai după fizionomia indianului puturăm citi câte ceva.ceste izbucniri ale craterului erau subliniate din când în când de stri!ăte puternice. încât braţele ni se atin!eau. 3e adresă apoi indienilor care se ru!au. trona statuia zeului dansator. păşiră înspre noi şi ne apucară. . îi şopti acum lui -on!o. / 2assers. 'ar cum să a)un! cu el să-mi tai le!ăturile de la picioare fără ca indianul să observe1 7mi lăsai din ce în ce mâna să-mi alunece lateral. 5e ţinu o cuvântare lun!ă. doar zece minute să mai fi întârziat şi eram de)a liber. . .

l îşi îndreptă braţele ca într-o binecuvântare şi se întoarse spre zeul dansator. cam şovăielnic. -rivii repede după ceilalţi doi preoţi. *rebuia să străbatem toată sala dacă voiam să ieşim. 9i mai era de văzut dacă o mai !ăseam desc isă. 2ă mai întorsei odată în pra!. ne strecurarăm afară.ra încuiată. am fi căzut morţi pe loc. fireşte. 2arian reuşi să înc idă uşa pe dinafară cu un zăvor solid. :am Costa l-o fi condamnat de mult la moarte şi sentinţa o fi fost până acuma e+ecutată. aparent fără suflare. Urmă un urlet de furie. din păcate. . 2arian şi cu mine sărirăm deopotrivă. 3trăduindu-ne să facem cât mai puţin z!omot cu putinţa. 2ai întâi de toate ar trebui să-l !ăsim pe profesor. 4imeni nu ne mai bă!a în seama. 4-aveam timp de pierdut. 7n sală izbucnise un tumult deosebit. -entru a surprinde tocmai momentul când unul din preoţi se ridica de la pământ. dra!ă Gobert. 7n aceiaşi moment. 'ar uşa se !ăsea în cealaltă parte a sălii. 'upă care realiză şi dispariţie noastră.m scăpat de fanaticii ăştia. 7nspăimântat. .murmur neobişnuit. ne îndreptarăm spre ieşire. atunci cu adevărat ne aştepta o luptă cu adevărat ine!ală şi în!rozitoare. 9tim acum cum stăm cu aceste vec i şi străvec i secrete indiene. 3lavă 'omnului că nu mai eram le!at şi că ţineam un revolver în mână. 7n spatele nostru. erau după părerea mea cel puţin cincizeci de indieni care se ru!au şi dacă aceştia erau înarmaţi cu pumnale. întrucât murmurau fără încetare ru!ăciuni ţinându-şi oc ii înc işi. Uşa acolo. . . a)unserăm la uşă. întărirea pazei prizonierilor din incinta templului zeului dansator. amestecate cu blesteme şi în)urături care dacă ne-ar fi putut atin!e. din două salturi a fost în spatele lui :am Costa şi l-a apucat strâns de !ât. / *ot mai crezi că mai trăieşte încă1 îl întrebai pe prietenul meu. ne zori 2arian. / 3ă mer!em mai departe. 4e !răbirăm cât puturăm de mult şi în sfârşit. Fără z!omot. acesta se uita înspre silueta nemişcată.ceste erau de asemenea prosternaţi la pământ cu faţa în )os. dar o forţarăm şi broasca cedă. stri!ăte de mânie. indică ei direcţia. Ca o panteră ţâşni -on!o în sus. neliniştitor. . 2ai ştiam însă că ne aştepta o luptă foarte !rea. care servea tocmai acestui scop. . :am Costa îşi termină cuvântarea. 'e-abia respirând ne în!ăduirăm o clipă de ră!az. se ridica acum.ceşti fanatici mai 29 . 4e ţinurăm pe lân!ă zidul din dreapta şi răsuflarăm oarecum uşuraţi când ieşirăm în afara zonei luminate de făcliile pâlpâitoare. 7l trase înapoi şi-l lovi cu pumnul în tâmplă. . 3ă încercăm mai întâi să ne salvăm din această vizuină de vulpi şi apoi ne vom pune în le!ătură cu politia şi autorităţile. Găsunau ţipete. / Gepede la uşă 2assersH zise încă încet -on!o. înspre pământ.cum era momentul şi -on!o profită din plin. a lui :am Costa. menit a-i alerta pe toţi indienii prezenţi la ceremonie. dar încă nu neam recâşti!at libertatea. / 4u ştim asta. 4imeni dintre indienii prezenţi acolo nu-şi puteau e+plica misterul evadării noastre subite. Cu pistoalele pre!ătite de tra!ere ne întoarserăm să-i înfruntam pe cei ce se ru!au.ceştia nici măcar nu observaseră ce se desfăşurase în faţa lor în cele câteva fracţiuni de secundă.

5umina lanternei lui 2arian. 5a pământ zăcea un om care ne aruncă priviri în!rozite . SALVA'I. cu mai multă sau mai puţină ardoare. căzut în & deznăde)de şi acel om era un alb. un om prizonier. domnul profesor :a!erstonF1 întrebă 2arian. teamă îmi este că numai cei iniţiaţi cunosc adevărata ieşire. în sensul acesta. în #ndia e+istă numeroase or!anizaţii şi secte secrete. 'ra!ă Gobert. .şteptaţi o să vă scoatem afară. 7n secunda următoare era iar în picioare. 3paţiul era complet !ol. adevărat ce spui tu. / Cine6 cine sunteţi dumneavoastră.ra clar că se afla în căutarea unei trape. IATĂ#NE A$UN)I %NTR#O %NCĂ!ERE mică de formă rotundă. 5a o e+aminare mai atentă se dovedi că era din lemn. !răbeşte-te totuşi să ieşim măcar din !an!ul ăsta la lumină. $mul se ridică în capul oaselor. $mul 30 . $ ridicarăm imediat. care în ciuda interdicţiei oficiale. 5a ce servea atunci. . / 2assers. . ne dezvălui spaţiul subteran. a unei uşi secrete. 5a capătul culoarului ne !ăsirăm deodată în faţa unei uşi. pe care le stri!a în disperarea lui. aici dedesubt. de unde însă nici o uşă nu ne mai oferea perspective. avem mandat de la poliţie. 7ntr-un colţ al încăperii el !ăsi clapa secretă. -on!o se şi puse pe treabă şi e+amina duşumeaua. .scultai cu atenţie. / :ello. / . mai aduc şi acum )ertfe omeneşti. -on!o se lăsă pe burtă şişi lipi urec ea de lespezile reci de piatră. 9i 2arian nu se înşela nici de data asta. că tocmai aici. -on!o coborî şi-l scoase pe profesor afară.u unul sunt pe deplin convins. 3ub noi un om !emea. Cu a)utorul lui -on!o însă dărâmarăm cu totul şi acest obstacol şi străbăturăm dincolo6 V. după cum ne dădeam seama după frânturile de vorbe. îşi practică cultele. 7ncuiată fireşte cu un lacăt cât toate zilele. / 4imeni nu poate înlătura un obicei vec i de milenii printr-un decret de le!e.comit şi astăzi !rozăvii. Fii foarte atent. care nu se deosebea cu nimic de blocurile de piatră de formă pătrată. 3ir1 . doar vopseaua era identică cu acea de pe pietre.ţi venit să mă scoateţi din vă!ăuna asta şi să-mi redaţi libertatea1 / 'a. 2arian şi cu mine în!enunc earăm imediat şi distinserăm şi noi acel vaiet înăbuşit. -ână şi 2arian se opri din e+plorări. 'ar dură destul de mult până puturăm să înşfăcăm cum se cuvine şi să-l tra!em la noi. 2ariane. 8oiam tocmai să particip la operaţie când desluşii sunetul unui !eamăt. lucru interzis fireşte de către autorităţile en!leze. ne lămuri el. cu care era pavată podeaua. -e perete se !ăseau ieşinduri care fuseseră astfel înc ipuite încât se constituiau într-o adevărată scară.m ştiut din primul moment că acesta nu putea fi decât profesorul dispărut. nu ne puteam nicicum dumiri. 2arian începu să pipăie pereţii.

. pe care o ridică cu uşurinţă. . Când am desc is-o. / . -on!o avea puţină pâine în buzunar.cesta vru să spună ceva. . continuarăm să urcăm. 5umina lămpii lui 2arian ne dezvălui o cămăruţă de formă rotundă. . / 5a naiba. totuşi. Unde trebuie. . 3e urcă sus şi !ăsi o a doua trapă de lemn. 2arian înc ise uşa îndărătul nostru şi acuma părea să nu fi e+istat nici o uşă. 7n cele din urmă. ne-am aflat în faţa unei noi scări spirală care ducea deopotrivă în )os şi în sus. ca nimeni altul secretul bibliotecii.proape de el descoperirăm un fel de paf. în sfârşit. 'ar 2arian îl ru!ă să păstreze tăcerea. 'oua ferestre erau plasate la dreapta şi la stân!a noastră. 5a eta). 8a fi !an! lun! la capăt trepte de piatră.colo n-aveam ce căuta.ram convins că ne aflam demult peste nivelul solului şi totuşi treptele nu se mai terminau. #ntendentul trebuie să-i desc idă dacă el i-o cere. 'e-abia făcurăm câţiva paşi.rau în spirală. 2iraţi peste măsură. Care părea să fie folosit.l ne conduse pur şi simplu într-o încăpere mobilată şi ne încuie acolo. 7n dreapta uşii prin care intraserăm. 4u trebuia să ne trădăm în nici un fel. 4u mâncase de doua zile şi era copleşit de slăbiciune şi disperare. .slăbise într-un al fără de al şi tremura din tot corpul. 'ouă minute mai târziu apăru din nou şi veni înspre noi. 7nainte.tunci să-i dăm drumul. *ot -on!o constată că şi încăperea în care ne !ăseam acum. 4u se vedea nici o uşă. Care era deopotrivă asi!urată cu un lacăt. aşa cum puturăm constata. a fost îndemnul lui 2arian. care din partea din care veneam noi era încuiată cu un lacăt uriaş. #ndienii nu pot ieşi lesne de acolo. . / 2assers. că în faţa ne şi apărură câţiva indieni. 4umai de-ar duce drumul ăsta. . -rofesorul bău cu lăcomie şi înfulecă cât ai clipi pâinea uscată. 3ă ne !răbim atunci.poi prin lovituri de !on!. Cea de deasupra noastră ducea la acoperiş. va mai trece un timp până să reuşească să desc idă uşa. 4e dădurăm îndărăt şi sparserăm uşa. într-un coridor.m a)uns la treptele care se duceau în sus. care la ivirea noastră se traseră înspăimântaţi înapoi. pe care am încuiat-o pe din afară. Câteva minute mai târziu apăru !arda palatului. dădură alarma peste tot. zărirăm o a doua uşă. 3cara spirală se termină în faţa unei uşi. 4e !ăseam într-o cameră-turn. 2ai !ăsi încă resurse să ne strân!ă mâinile cu recunoştinţă. -on!o cercetat drum. Furăm încon)uraţi şi scoşi de acolo. Comandantul !ărzii nici nu ne întrebă cum am a)uns acolo. sus drum bun este. 4e îndreptarăm spre cea de a doua uşă. 7i atrasei atenţia.şa de măiestrit fusese încastrată în zid. 'eci era mai bine să ne urmăm drumul în )os. / 4u uita că :am Costa cunoaşte. avea ieşinduri de piatră care păreau o scară şi aceste trepte erau c iar deasupra clapei de lemn. duşman nu este. iar eu îi întinsei plosca în care mai era puţin lic id. 4-are nici un rost să mai zăbovim pe aici. din care se ramificau mai multe uşi. 4u serviră la nimic protestele lui 2arian care ţinea morţiş să-i 31 . *reaptă cu treaptă coborârăm tot mai mult şi am a)uns. 7n clipa următoare dispăru din raza noastră de vedere. -on!o se !răbi să-l spri)ine pe profesor. 5ân!ă una din ele era aşezată o măsuţă de lemn şi un fotoliu . 'upă ce a)unserăm în !an!. aflată ca să zic aşa. -oate că o vor spar!e.

şti un fanatic. #ndianul era descumpănit. $bservai pe furiş că o umbră de triumf interior se o!lindea pe faţa acestuia. cu destulă în!ri)orare. 7nsă îţi voi acorda încă o şansă. / . rolul tău în acest -alat se apropie de sfârşit. 3iva i-a însărcinat pe cei doi preoţi ca orice străin care pân!ăreşte sanctuarul nostru să fie pedepsit. trebuia să aşteptăm. râse camaradul meu. soldaţi în !arda palatului. . apăru în faţa noastră. :am Costa. 9i de parcă s-ar fi răz!ândit.vorbească ra)a ului. 2arian îi râse în faţă. 4e învrednici cu o privire încărcată de ură. aşadar. 2arian zise. ne ameninţă el. 'omnilor. 'ispari din -alat şi din împre)urimile sale. / . / 0ine. 7ncet ca să nu audă cei doi soldaţi din !arda ra)a ului. :am Costa purta din nou ainele sale strălucitoare. care vezi în toţi străinii albi. spuse acum pe un ton liniştit. întrucât :am Costa nu ne mai putea face nimic. / Cum aţi a)uns aiciH începu el. zise 2arian !rav. dar îi lipsea cura)ul s-o facă. cum am a)uns aici. $c ii indianului scânteiau de furie. 'e-abia apoi voi face plân!ere oficială. 8eţi pieri de pumnal. . 8ă spun doar că răzbunătorii sunt pe cale să vă a)un!ă şi nu veţi scăpa vii din palat. 4-aveam ce face. numai duşmani. / 9i nu veţi scăpa. . / *rimite soldaţii sus şi poate vom ne!ocia. 3peram ca în palat să fim oarecum în si!uranţă.m eşuat în planurile mele. 'ar ne-a fost dat să trăim o imensă dezamă!ire uşa se desc ise deodată şi tocmai cel la care ne !ândeam. 8roiai doar să ne )ertfeşti zeului dansator şi noi n-am fost de acord. / 9tii prea bine răspunsul.i bă!at de seamă. ne răspunse. :am Costa. -oate că urmase drumul prin bibliotecă. / :am Costa. voiaţi probabil să furaţi. / 3unteţi toţi în mâinile mele. #ndianul răspunse cu un o ot plin de ură. 8rem să plecăm. Cum putuse scăpa aşa de repede din sanctuarul zeului nu mă putui dumiri. 7ţi voi da un avans de două ore. Crezi că ne temem de !arda palatului1 9tii cumva ce am acum în mână1 $ mică apăsare şi6 :am Costa va şi călători în 4irvana strămoşilor săi. / . privind cu oc i olbaţi la ţeava revolverului lui 2arian . 4e privi cu oc ii întredesc işi şi începu un intero!atoriu. că intruşii străini nu vor să se lase prin vicleşu!uri duşi la abator. 7mi !arantaţi deci două ore de avans. ştii acum. îi propuse 2arian. $ să ne întoarcem mâine. / 'ar nici tu şi dacă faci cea mai mică mişcare eu tra!. 8rei să-i vorbim ra)a ului acum1 / 4u se !ăseşte în palat acum. 'upă ce se înc ise uşa. / 4u face nimic. asta-i tot.ţi pătruns prin vicleşu! în -alat.i.r fi dat cu plăcere un ordin soldaţilor.cum nu mai avem c ef să mai zăbovim aici. :am Costa stătu un moment pe !ânduri. $ să vă arestez şi-o să fiţi bă!aţi la carceră. Cel puţin. 'oi indieni. apoi făcu un semn soldaţilor să se îndepărteze. stăteau de-o parte şi de alta în uşă. pe care poţi să-l foloseşti cum e mai bine. . sunt !ata să accept oferta. nu-i aşa1 32 .ş putea să-ţi dovedesc că poţi fi pedepsit.

cred c-ai făcut o mare prostie să laşi să plece. Urmară alte două încercări. 3e desc ise fără a se spar!e. / -on!o. ci bătu cu pumnul în uşă.tunci 2arian aler!ă înspre fereastră şi o sparse. observai eu cam indispus.ra într-adevăr ra)a ul care fusese deşteptat din somn de alarma palatului. era foarte solid construită. trebuie să spar!em uşa./ 'a. tu şi preoţii tăi fanatici. ci numai ra)a ul în persoană. se petrece ceva e+traordinar în palatul dumneavoastră. *rebuie să reuşim. :am Costa ne-a tras pe sfoară şi a cum a distrus toate urmele şi dovezile vinovăţiei sale. . pe acest divan. Fireşte nu răspunse nimeni şi mai ales nimeni nu veni să ne desc idă. 8aluri !roase de fum ne inundară şi ne luară vizibilitatea. 4e puserăm pe aşteptat. -on!o părea încă vioi şi stătea la uşă de pază. deşi presupun că este în -alat. în sfârşit. / Cred că ai dreptate. / 2ariane. -rofesorul a fost !ăsit. dar în spatele calmului său îl simţii destul de a!itat. 0ucuros. / Cred că arde o aripă a -alatului. 4oi putem însă dovedi ce ni s-a întâmplat la subsol. 7ntrucât aveam o profundă neîncredere faţă de acest om. 'upă ce -on!o se mai azvârli de câteva ori cu toată puterea de care era în stare. 'esluşirăm o a!itaţie mare în tot palatul şi într-un sfârşit sirenele maşinilor pompierilor.m putea stri!a după a)utorH / 4imeni nu ne va acorda atenţie. 8ă voi înc ide aici şi după aceea faceţi ce vă place. zise cu mult calm 2arian. în -alat dorm acum cu toţii. 2arian îl e+amina cu multa atenţie pe indianul care stătea în mi)locul celorlalţi. 33 . ambele fără rezultat. 'ar prietenul meu îşi dăduse cuvântul. $bişnuim să ne ţinem de cuvânt. apoi se înclină înaintea lui. 'eodată se auziră stri!ăte puternice de pretutindeni şi apei alarma de incendiu. 8ă previn că timp de un an nu veţi avea acces aici în palat. 4umai de-am putea ieşi de aiciH / . . pe cele două ore. . 0ine contez. Gobert. . 'ar !ratiile cu care era prevăzută împiedicau ieşirea. 3e scurse o oră. -rofesorul era atât de e+tenuat încât adormi imediat. -on!o se aruncă asupra uşii !rele. 4umele noastre sunt Farrow şi 0ertram. #ntră în încăpere şi-l e+amina pe profesor. (arda palatului nu poate otărî sorta noastră. ra)a ului nu-i putem vorbi. iar acuma indianul se retrăsese. precizând. a fost de părere 2arian. dar uşa nici nu se clinti. / $ să mă păzesc de-a o face.sta-i cu si!uranţă opera lui :am Costa. / 4-o să-i reuşească. 3ă mai încercăm cu uşa.+celenţă. Jace aici epuizat. 8oiam să-l previn pe 2arian.ra adevărat ce spunea şi totuşi nu-mi puteam reprima o strân!ere de inimă. / . indianul păşi înainte.rde -alatul 2arianeH stri!ai eu. aceasta se desc ise. 7n afară de asta. ferecându-ne în sală pe dinafară. 3unt si!ur că ne pre!ăteşte o festă urâtă. Unul din ei păşi în faţă şi ne întrebă cine eram. -rietenul meu nu spuse nimic. / $ aripă a -alatului1 4u cumva tocmai acea parte a -alatului unde se afla preţioasa bibliotecă1 3ă-i fi dat foc :am Costa1 2arian se necă)i acum foarte tare şi de-abia îşi putu înăbuşi o în)urătură. 'e partea cealaltă aşteptau trei indieni uimiţi din cale afară şi care ne priveau curioşi. / .

/ . cum s-ar zice. . eu sunt un om al prezentului. . colonelul ne veni a!itat în întâmpinare şi aproape ne luă pe sus. 4e ru!ă apoi ca.cum se e+plică multe. . / 4u-şi va putea finaliza nici aşa intenţiile. .cesta dispăruse însăI deşi statuia zeului era înaltă de doi metri. domnilor. cărţi care relatau despre străvec ile taine ale indienilor. -entru noi. Ga)a ul. acesta e adevărul. îşi reluă munca din nou în bibliotecă . Când ne apropiarăm de bibliotecă.+celenţă.cum focul a fost stins şi se lucrează la îndepărtarea urmelor incendiului. 7i urmarăm îndemnul şi !ăsirăm în curând sala sanctuarului. 8ă mulţumesc din inimă. 0ineînţeles c-au fost distruse astfel şi câteva cărţi preţioase. domnule. 2arian îi povesti în puţine cuvinte tot ce se întâmplase. ascultă relatarea noastră tăcut.rătaţi-mi unde se !ăseşte uşa secretă. 9tiţi cine se face vinovat de toate acestea1 / :am Costa.liberarăm un colţ al încăperii şi arătarăm spre orificiu. 0iblioteca arde în momentul de faţă.ici )os. de la care află 34 . reprezentatul meu1 / 'a. 'acă voiţi însoţiţimă. omul meu de încredere. unde era plasat zeul dansator. -ăşirăm în bibliotecă. / -a!uba nu-i c iar aşa de mare cum mi-am înc ipuit. . . 'upă ce prezentarăm raportul nostru ra)a ului şi ne e+primarăm re!retul că nu l-am putut captura pe :am Costa. 7l lăsarăm pe -on!o să-i păzească pe profesorul care încă mai dormea şi-l urmarăm pe Ga)a ./ 'a. Ga)a ul dădu numai din cap. Colonelul îl luă la întrebări pe servitoru-i credincios 0en :a! a. cu o educaţie mai de!rabă contemporană şi modernă. 4u m-am prea interesat de vec ile istorii şi le!ende indiene.lteţa. 4u ştiam nimic de zeul care dansează. 8ă ro! numai să ne ascultaţi.cum nu-l mai deran)a nimeni acolo. crescândă. 4umai o parte din bibliotecă a ars. el este şi sunt foarte bucuros că aţi reuşit să-l salvaţi. *imp de patru zile am fost oaspeţii ra)a ului. problema era rezolvată în acest mod şi acum n-aveam o dorinţă mai mare decât să dormim după voia inimii.+celenţăH / :am Costa. fusese transportată de acolo. 4umai rafturile din spate arseseră şi totuşi multe cărţi au fost distruse. -rofesorul îşi revenise între timp şi refăcut. domnilor. 7ntrucât era de)a convins c-am pierit. . 'upă ce 2arian termină ne răspunse. căci eu sunt un prieten sincer al poporului en!lez. / . fără ca nici un muşc i de pe faţa lui să-i trădeze emoţia interioară. :am Costa dispăruse şi el împreună cu susţinătorii săi. vom emite un mandat de arestare pe numele lui. $ricum. fie în flăcări fie înăbuşitei de fumul incendiului. întrucât mi-aţi făcut un mare serviciu. însă nu se mai !ăsea nici un om. Ga)a ul dădu numai din cap şi ni se adresă pe urmă nouă. acesta ne spuse zâmbind obosit. împreuna cu colonelul şi cu câţiva poliţişti să mai coborâm încă o dată la subsol şi să indicăm oamenilor le!ii unde să perc eziţioneze. raportă ei.

.l îi promise colonelului să-i fie credincios pe viitor şi să nu se mai amestece în c estiuni politice.ra de mult un susţinător înverşunat a lui :am Costa.K 3fârşitul volumului. :am Costa căzu mai târziu victimă unei răzbunări încercând să scape. TAINE STRĂVECHI. dar între timp îşi dăduse seama că ceva nu era în re!ulă cu acesta. încât după câteva ore se săvârşi din viaţă. 35 . 3trăvec ile taine indiene au fost încetul cu încetul aduse la lumină de profesorul :a!erstonF. dar e firesc să fi apărut undeva din nou. 'espre zeul care dansează n-am mai auzit de mult nimic.toate ce le dorise. a fost atât de !rav rănit. .

36 .

7n numărul următor. 37 . CĂ!ETENIA DAICĂ.