INSECTLIFE

အႏိႈင္းမဲ့
“ၿဖဴစင္သန္႕”တဲ့ ………………
ဟိုးငယ္ငယ္ကေလးဘ၀ထဲကကၽြန္မသိပ္ၾကိဳက္ခ့ရ
ဲ တဲ့နာမည္ေလးေပါ့။
သမီးနာမည္ေလးကလွတယ္ေနာ္
ဆိုတိုင္း ဒါေဖေဖေပးထားတဲ့နာမည္ေလလို႕
ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာေၿဖတတ္ခ့တ
ဲ ယ္။ဒီေလာကတစ္ခုလံုးမွာ ေဖေဖသာ
ေမေမ ေဖေဖသာ ေဖေဖအၿဖစ္န့ဲ ကၽြန္မရဲ့
ဘ၀ထဲမွာအေရးပါဆံုးၿဖစ္ခ့တ
ဲ ယ္။
ေမေမဆိုတာကၽြန္မလူူမွန္းမသိခင္ထက
ဲ ေလာကၾကီးထဲကထြက္ခာြ သြားခဲ့
တယ္ေလ။ ေက်ာင္းခန္းထဲေရာက္တိုင္းသူငယ္ခ်င္းေတြက
ငါေမေမလာၾကိဳမွာလို႕ေၿပာရင္ကၽြန္မ ၀မ္းနည္းမိတယ္။
အခန္းနံရံထက္ကကၽြန္မကိုၿပံဳးၾကည့္ေနတဲ့ေမေမဓတ္ပံုေလးကိုၿမင္တိုင္း
ကၽြန္မတိုးတိုးေလးေခၚေနမိတယ္။
“ေမေမ …။”
ဦးေမာင္ေမာင္သန့္ ေဒၚၿဖဴ၀င့္ေသာ္တို့ရ့ဲ
တစ္ဦးတည္းေသာသမီးေလးအၿဖစ္လူလားေၿမာက္ခ့တ
ဲ ့က
ဲ ၽြန္မဘ၀ေလး
ကအရာအားလံုးၿပီးၿပည့္စံုခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ေဖေဖရဲ့ ေမေမနဲ့ေဖေဖ ကၽြန္မရဲ့ဖိုးဖိုးဖြားဖြားေတြရ့ဲ အခ်စ္ဆံုးေၿမးေလးေပါ့
Page 1

INSECTLIFE
မိတဆိုးေလးၿဖစ္တာေၾကာင့္လဲအားလံုးရဲ့အလိုလိုက္တာကိုခံခ့ရ
ဲ တယ္ေ
လ။ ေမေမဖက္ကဖိုးဖိုးဖြားဖြားေတြန့ေ
ဲ တာ့
ၾကာၾကာမွတစ္ခါေတြၿဖစ္ခ့တ
ဲ ယ္။ ရွမ္းၿပည့္အေရွ႕ပိုင္း
ကလီဆူးရြာေလးတစ္ရာြ မွေမြးဖြားခဲ့တ့လ
ဲ ီဆူးတိုင္းရင္းသူေလးေမေမနဲ႕ရန္
ကုန္သားစစ္စစ္ေဖေဖတို့ရ့ေ
ဲ တြဆံုးမွဳကဆန္းၾကယ္လိုက္တာေနာ္။
ကၽြန္မကေမေမနဲ့သိပ္တူတယ္လို႕ ေဖေဖမၾကာခဏေၿပာတတ္တယ္။
အဲ့ဒီစကားကိုၾကားရတိုင္းလဲကၽြန္မေပ်ာ္တယ္။ ကၽြန္မဘ၀မွာေမေမ
ကိုသိပ္လိုအပ္ခ့တ
ဲ ာေပါ့။
ကၽြန္မ ၆ ႏွစ္သမီးအရြယ္မွာ
ေဖေဖနဲ့ကၽြန္မဘ၀ထဲကိုတစ္စိမ္းတစ္ေယာက္ေရာက္လာခဲ့တယ္။
ဖိုးဖိုးဖြားဖြားတို့ရ့စ
ဲ ီစဥ္မွဳနဲ့ ေဖေဖအိမ္ေထာင္ၿပဳခဲ့တယ္ေလ။ အန္တီ
လင္းလက္သယ
ြ ္ တဲ့….။
ကၽြန္မ အန္တီလို႕ေခၚတဲ့အခါ ဒါကသမီးရဲ့ေမေမပဲေလ သမီးေလးရဲ့
ေမေမ လို့ပဲေခၚရမယ္ေနာ္ လို့ ေဖေဖေၿပာတိုင္းကၽြန္မကိုၿပံဳးၾကည့္ရင္း…
ေခၚတတ္သလိုေခၚပါေစ ကို ရယ္ လို့
ကၽြန္မေခါင္းကိုတယုတယပြတ္သပ္ေခ်ာ့ၿမဴတတ္တ့ဲ အန္တီကို ကၽြန္မ
တစ္စတစ္စခင္မင္လာတယ္။
သိပ္ကိုငယ္ေသးတဲ့ကၽြန္မအတြက္ေတာ့
ေမေမတစ္ေယာက္အစားရတာဟာ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္မခံစားခဲ့ရပါဘူး။
Page 2

INSECTLIFE
ဒီလိုန့ဲ ကၽြန္မႏွဳတ္ကေန ေမေမသြယ္လို႕ပဲေခၚခဲ့တယ္။
ေမေမသြယ္ေရာက္တ့ေ
ဲ နကစၿပီးေတာ့
ကၽြန္မတို့ရ့အ
ဲ ိမ္ခန္းေလးကဟိုးအရင္ကထက္သပ္ရပ္လွပလာတယ္။
ဖိုးဖိုးဖြားဖြားအိမ္ကေနပို႕ေပးတဲ့ထမင္းဟင္းေတြထက္ ေမေမသြယ္
ကိုယ္တိုင္ခ်က္တ့ထ
ဲ မင္းဟင္းေတြက ကၽြန္မအတြက္ ပိုၿပီး
ထမင္းမိန္သလိုပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ အရင္ကထက္ပိုၿပီးၿပံဳးတတ္လာတဲ့ ေဖေဖ
ေလ…….ငယ္ေသးေပမဲ့ကၽြန္မခံစားတတ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ဒီလိုနဲ႕ကၽြန္မ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ၿပည့္ခ့ၿဲ ပီ။
မူလတန္းေက်ာင္းကေနအထက္တန္းေက်ာင္းကိုေၿပာင္းရေတာ့မ့အ
ဲ ခ်ိန္ေ
ပါ့။ တစ္ေန႕
ေဖေဖေမေမတို့န့အ
ဲ တူထမင္းစားရင္း….“သမီးေလးေဖေဖတို့ၿမိဳ႕ထဲကိုေၿပ
ာင္းေတာ့မလို႕မနက္ၿဖန္ ေဖေဖေမေမတို့န့လ
ဲ ိုက္ခ့ေ
ဲ နာ္
သမီးကိုအိမ္အသစ္ၿပမယ္”
ေဖေဖစကားဆံုးေတာ့ ကၽြန္မဘာမွန္းမသိေပ်ာ္ခ့ရ
ဲ တယ္။
ဟုတ္ပါတယ္ေလ အခုေနတဲ့ အိမ္ခန္းေလးကက်ဥ္းတယ္။
အိမ္ထမ
ဲ ွာအိပ္ခန္းေလးတစ္ခန္း ၿပီးေတာ့ ဧည့္ခန္းအၿဖစ္ဖန္တီးထားတဲ့
ဆိုဖာခံုေတြန့တ
ဲ င္အိမ္ခန္းေလးကၿပည့္ေနခဲ့တယ္။
ေနာက္တစ္ေန႕ေဖေဖနဲ့ေမေမတို့န့အ
ဲ တူၿမိဳ႕ထဲက
အိမ္ခန္းအသစ္ေလးကိုေရာက္ေတာ့ ကၽြန္မ ပိုၿပီးေပ်ာ္ခ့ရ
ဲ တယ္။
Page 3

INSECTLIFE
အိပ္ခန္းသံုးခန္းေတာင္ပါတဲ့က်ယ္၀န္းတဲ့အခန္းၿပီးေတာ့
အခန္းေရွ႕၀ရံတာကေနရန္ကုန္ၿမစ္ၾကီးကိုလွမ္းၿမင္ေနရတဲ့ရွဴခင္းေတြက
ကၽြန္မအတြက္ေတာ့အထူးအဆန္းေတြပါပဲ။
ဒီလိုနဲ႕ပဲကၽြန္မတို့မိသားစုေလးအိမ္အသစ္မွာေပ်ာ္ခ့ရ
ဲ ပါတယ္။
ေက်ာင္းေတြစဖြင့္တ့ေ
ဲ န႕ေပါ့။
ေမေမသြယ္ေမာင္းတဲ့ကားကိုေဘးကေနထိုင္လိုက္ရင္းကၽြန္မစိတ္ေတြလွဳ
ပ္ရွားေနမိတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ့ အထင္ကရေက်ာင္းၾကီးေလ။
ကားတံခါးကိုလာဖြင့္ေပးရင္း
သမီးေလးဆင္းေလဆိုတ့အ
ဲ သံကကၽြန္မအတြက္ပိုလို့ရင္ခုန္ႏွုန္းေတြၿမန္
လာတယ္။ေက်ာင္းအပ္တ့ေ
ဲ န႕က
တေခါက္သာေရာက္ခ့ဘ
ဲ ူးတဲ့ေက်ာင္း….အခုအတန္းထဲကိုသာြ းရေတာ့မ
ယ္ၿပီးေတာ့သူငယ္ခ်င္းအသစ္ေတြေတြ႕ရေတာ့မယ္ဆိုတ့အ
ဲ သိက ၁၀
ႏွစ္အရြယ္ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ အထူးအဆန္းတစ္ခုပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ေမေမသြယ္ရ့အ
ဲ ားေပးမွဳေတြကကၽြန္မရဲ့ငယ္ရယ
ြ ္တ့ႏ
ဲ ွလံုးသားကို
ေႏြးေထြးေစခဲ့တယ္။
“ညေနေမေမလာၾကိဳမယ္ေနာ္သမီးေလး စာေသခ်ာၾကိဳးစားေနာ္”
“ဟုတ္ …ေမေမ”
တကယ္ေတာ့ ေမေမသြယ္ကကၽြန္မရဲ့ေမေမအရင္းမဟုတ္ေပမဲ့
ကၽြန္မအေပၚအေမတစ္ေယာက္လိုေကာင္းခဲ့ပါတယ္။
Page 4

INSECTLIFE
ေမေမသြယ္အၿမဲေၿပာတဲ့စကားေလးေပါ့.။
သမီးေလးၿဖဴစင္ကေမေမသမီးေလးပါပဲတ့ေ
ဲ လ။ ေမေမသြယ္ေၿပာတိုင္း
ကၽြန္မ ေမေမရင္ခြင္ထမ
ဲ ွာေခါင္းေလး၀ွက္ရင္းၾကည္ႏူးခဲ့မိတယ္။
ဒီလိုန့က
ဲ ၽြန္မ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့တ့တ
ဲ စ္ေန့ေပါ့။
ေက်ာင္းပိတ္ရက္မနက္ေစာေစာအိပ္ရာနိုးတဲ့အခ်ိန္ကၽြန္မ
ၿမင္လိုက္ရတဲ့အရာေၾကာင့္သိပ္ကိုေၾကာက္သာြ းခဲ့မိတယ္။
“ေမေမ ေရ………….ေမေမ”
“ဘာၿဖစ္လို့လဲသမီးေလး…………..။”
ေမေမကိုၿမင္ေတာ့ ေမေမကိုေၿပးဖက္ရင္းကၽြန္မငိုမိတယ္။ၿပီးေတာ့
ကုတင္ထက္မွာစြန္းထင္းေနတဲ့ေသြးကြက္ေလးကိုထိုးၿပမိေတာ့
ကၽြန္မေခါင္းေလးကိုထိုးဖြေပးရင္း….
“သမီးေလး ေတာင္အပ်ိဳၿဖစ္ၿပီပဲ”
“အမ္ …..ေမေမကလဲ ေသြးေတြၿမင္တာနဲ့သမီးကအပိ်ဳၿဖစ္ၿပီလား”
“လာ….ခံုမွာထိုင္ေမေမေၿပာၿပမယ္”
“မိန္းခေလးဆိုတာ အရြယ္ေရာက္ၿပီအပ်ိဳေပၚ၀င္ၿပီဆိုရင္ ဒီလိုပဲ ။
အဲ့ဒါကိုေသြးဆင္းတယ္လို့ေခၚတယ္
ရာသီလာတယ္လိုလဲေခၚေသးတယ္”
“သမီးေလးကိုယ္ထမ
ဲ ွာသားအိမ္ဆိုတာရွိတယ္ အဲ့ဒါက
ကိုယ္၀န္ေဆာင္တ့အ
ဲ ခါကေလးေလးရွိေနတဲ့အိတ္ေလးေပါ့
Page 5

INSECTLIFE
အဲ့ဒီသားအိမ္နံရံက
အခၽြဲေတြန့မ
ဲ ေကာင္းတဲ့ေသြးေတြအၿပင္ကိုထက
ြ ္လာတာေပါ့
အဲ့ဒီေသြးေတြန့အ
ဲ တူတူ သားဥဆိုတာေတြပါပါသြားတာေလ”
“သားဥဆိုတာဘာလဲေမေမရဲ့ သမီးမွာရွိတယ္ေပါ့”
“ရွိတာေပါ့ မိန္းခေလးတိုင္းမွာရွိတယ္ သမီးရဲ့အရြယ္ေရာက္ရင္ေပါ့
ဘာမွမေၾကာက္န့ေ
ဲ နာ္သမီးအဲ့လိုၿဖစ္မွ
မိန္းခေလးဆိုတာအသားအရည္စိုၿပည္ၿပီးလွလာတာ
တစ္လကိုတစ္ခါၿဖစ္တတ္တယ္
အခုၿဖစ္ၿပီးရင္ေနာက္လဆိုတစ္ခါၿဖစ္မွာဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာေမေမ
သင္ေပးမယ္ေနာ္ အခုဂါ၀န္ေလးကိုခၽြတ္ၿပီးေတာ့
ေလွ်ာ္မ့ၿဲ ခင္းထဲထည့္ထားလိုက္ ေမေမၿပန္လာခဲ့မယ္ေနာ္”
“ဟုတ္…..ေမေမ”
ေမေမသြယ္ၿပန္လာေတာ့
လက္ထမ
ဲ ွာအၿဖဴေရာင္အထုပ္ေလးတစ္ထုပ္………
“လာ…..သမီး သမီးၤ အတြင္းခံေဘာင္းဘီေလးယူခ့ဲ”
“မိန္းခေလးေတြအ့လ
ဲ ိုၿဖစ္ၿပီဆိုရင္ဒီဟာေလးသံုးရတယ္ ေမေမၿပမယ္”
ေၿပာရင္းကၽြန္မအတြင္ခံေဘာင္းဘီခၾြ ကားကပိတ္သားႏွစ္ထပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့
ေနရာေလးကိုကပ္ေပးတယ္။
“ေမေမလုပ္တာၾကည့္ထားေနာ္
Page 6

INSECTLIFE
..ေနာက္ဆိုသမီးကိုယ္ဟာကိုယ္လုပ္ရေတာ့မယ္ေလ”
“ဟုတ္ ေမေမ”
“ကဲ….ရၿပီ သမီးေရသြားခ်ိဳးလိုက္ေတာ့ ေရခ်ိဳးၿပီးရင္ဒီေဘာင္းဘီ၀တ္ေနာ္
ၿပီးရင္ေမေမနဲ့အတူေစ်းသြား၀ယ္မယ္ေနာ္”
ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ေမေမက အၿမဲေရွ႕ကေနေၿဖရွင္းေပးတတ္သူပါ။
ကၽြန္မေလေမေမသြယ္ကိုခ်စ္တယ္။
ဒီလိုန့က
ဲ ၽြန္မ ၁၀တန္းေအာင္လို့ ေဆး တကၠသိုလ္တက္ခြင့္ရခဲ့တယ္။
အခုဆိုကၽြန္မအသက္ ၁၈ ေပါ့။ ကၽြန္မကိုေမြးခဲ့တ့ဲ
ေဖေဖနဲ့ေမေမတို့ရ့အ
ဲ လွတရားေတြအညီအမွ်ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရတဲ့
ကၽြန္မကိုၿမင္သူတိုင္းလွည့္ၾကည့္ရေလာက္ေအာင္ ပါပဲ။
ၿဖဴ၀င္းတဲ့အသားအေရနဲ့အတူ အနားသတ္ေတြေခြလိပ္ေနတဲ့
ဆံႏယ
ြ ္အိအိေတြက
ၿဖဴူစင့္ရ့မ
ဲ ်က္ႏွာနုနုေလးကိုပိုလို့ခ်စ္စရာေကာင္းလာေစတာေပါ့။
ၿပီးေတာ့ဒီအရြယ္အထိ ၿဖဴစင့္ကိုဂရုစိုက္တတ္တ့ေ
ဲ မေမသြယ္က
ေက်ာင္း၀တ္စံုလွလွေလးေတြခ်ဳပ္ေပးတယ္ေလ။
ေက်ာင္းသြားတိုင္းရင္ဖံုးအက်ီေလးနဲ့
ေရွ႕ဖံုးဖိစကတ္အိအိေလးက ၿဖဴစင့္အလွကိုပိုလို့ထင္ရွားလာေစတယ္။
အခုဆိုၿဖဴစင္ဒုတိယႏွစ္ MC ေက်ာင္းသူၾကီးၿဖစ္ၿပီေလ။
“သမီးေရာ့…..ဒါေမေမမေန႕ကခ်ဳပ္လာေပးတာ။ ၀တ္ၾကည့္အံုးေနာ္”
Page 7

INSECTLIFE
“ဟုတ္ေမေမ”
မနက္ေစာေစာအခန္း၀မွာေမေမေပးလာတဲ့အထုပ္ေလးကိုလွမ္းယူရင္း
ေမေမကိုၿပံဳးၿပမိတယ္။
ၿပီးေတာ့ မွန္ေရွ႕မွာရပ္ရင္း ည၀တ္ဂါ၀န္ေလးကိုခၽြတ္ခ်လိုက္ေတာ့
ၿပည့္ၿပည့္တင္းတင္း ခႏၶာကိုယ္ေလးက
ခ်စ္စရာမ်က္ႏွာေလးနဲ့လိုက္ဖက္လိုက္တာ။
ကိုယ္ကိုကိုယ္ေက်နပ္ရင္းၿဖဴစင္လက္ေလးတစ္န့ေ
ဲ နာက္ဖက္ကေဘာ္လီခ
်ိတ္ေလးကိုၿဖဳတ္ခ်လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္ အိေထြးတဲ့ နို႕အံုအိအိေလးက
မာမာေလးတင္းေနတာေပါ့။
လက္တဖက္န့န
ဲ ို့အံုၿပည့္ၿပည့္ေလးကိုဖိဆုပ္မိေတာ့
တင္းတင္းေလးအိစက္ေနတဲ့အသားစိုင္ေတြကတစ္ဆင့္
ခံစားခ်က္ဆန္းဆန္းေလးတစ္ခုကိုၿဖဴစင္ ခံစားလိုက္မိတယ္။
အို……………………………………….
ၿဖဴစင္ဖဖ
ြ ြေလးဆုပ္နယ္ေနမိတယ္ရွင္။
ခံစားခ်က္ေလးနဲ့အတူစိမ့္ဆင္းလာတဲ့အရည္ေႏြးေႏြးတစ္ခ်ိဳ႕….ၿဖဴစင္ေပါ
င္ၾကားေလးထဲမွာေပါ့။
“ဟာ…………ေသြးဆင္းၿပန္ၿပီထင္တယ္ ဟိုေန႕ကမွၿပီးတာကို”
တစ္ေယာက္ထဲေရရြတ္ရင္းအတြင္းခံေဘာင္းဘီေလးကိုဟၾကည့္လိုက္ေ
တာ့ အရည္ၾကည္ၾကည္ေလးေတြကေဘာင္ဘီဂၾြ ကားမွာ
Page 8

INSECTLIFE
စြတ္စိုလို့………….။
ၿပီးေတာ့ ရင္ခုန္ႏွဳန္းေတြၿမန္ေနတဲ့
ခႏၶာကိုယ္အိအိေလးကိုကုတင္ေပၚမွာလွဲခ်လိုက္မိတယ္။
ေႏြးေထြးစိုစတ
ြ ္ေနတဲ့ေဘာင္ဘီခၾြ ကားေလးကိုစမ္းၾကည့္မိလိုက္တ့ခ
ဲ ဏ
ၿဖဴစင္အတြက္သိပ္ကိုထူးဆန္းတဲ့ခံစားမွဳေလးတစ္ခုေလ…….။
ေဘာင္းဘီေလးကိုလက္န့ဖ
ဲ ိကပ္လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္ ၿဖဴစင္ ေပါင္ၾကားက
ေဖာင္းေဖာင္းမို႕မုိ့အသားစိုင္ေလးကိုထိမိတ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာေပါ့။
“အား……………………….”
အဲ့ဒီခံစားခ်က္ေလးကိုၿဖဴစင္သိပ္သေဘာက်သြားမိတယ္။ၿပီးေတာ့
…..ၿပီးေတာ့…………..
အခ်ိန္ေတြဘယ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခ်ိန္
ေပါင္ၾကားကအသားအိအိေလးကိုပတ
ြ ္ေနမိလဲဆိုတာၿဖဴစင္မသိေတာ့ပါ
ဘူး။
ေမေမရဲ့တံခါးေခါက္သံၾကားမွအသိစိတ္ေတြၿပန္၀င္လာခဲ့တယ္။
“သမီးေရခ်ိဳးၿပီးၿပီလား ေက်ာင္းသြားရေတာ့မယ္ေလ”
“ဟုတ္ေမေမခဏ…ခဏ”
အ၀တ္တန္းေပၚမွာလႊားထားတဲ့သဘက္ေလးကိုလွမ္းယူၿပီးေတာ့
ၿဖဴစင္ကိုယ္လံုးေလးေပၚမွာပတ္လိုက္တယ္။
ၿပီးေတာ့မွအခန္းတံခါးကိုဖြင့္လိုက္ေတာ့ ….
Page 9

INSECTLIFE
“သမီးေရမခ်ိဳးူရေသးဘူးလား ေက်ာင္းေနာက္က်ေတာ့မွာပဲ”
“ဟုတ္အခုပဲခ်ိဳးမလို႕ပါေမေမရဲ့”
“ေအးေအး ဒါဆိုၿမန္ၿမန္ခ်ိဳးေနာ္”
ေၿပာရင္း
ၿဖဴစင္ကုတင္ေလးေပၚကိုအၾကည့္ေရာက္သာြ းတဲ့ေမေမမ်က္ႏွာမွာ
အံ့ၾသမွဳေလးတစ္ခုၿဖစ္သာြ းသလိုၿဖဴစင္ခံစားလိုက္မိတယ္။
ၿဖဴစင္ၾကည့္လိုက္မိေတာ့ အိပ္ယာခင္းပန္းေရာင္ေလးေပၚမွာ
ကြက္ေနတဲ့ေရကြက္ေလးတစ္ကက
ြ ္ ………
ၿဖဴစင္မ်က္ႏွာနီနီေလးကိုကယ
ြ ္၀ွက္ရင္းေနခ်ိဳးခန္းထဲေၿပး၀င္သာြ းမိတယ္ေ
လ။
ေရခ်ိဳးေနရင္း နဲ့ အသားေဖာင္းေဖာင္းေလးကိုဆပ္ၿပာတိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိိန္
ၿဖဴစင္ရင္ေတြတဆတ္ဆတ္ခုန္လို့ေပါ့။
အ၀တ္လၿဲ ပီးေတာ့အခန္းထဲကထြက္လာတဲ့အခ်ိန္
ေမေမအၿပံဳးေလးကိုၿမင္ရတာအရင္ကနဲ့မတူသလိုခံစားလိုက္မိတယ္။
ၿဖဴစင္ရွက္လိုက္တာ………။
“သမီးေလး အရြယ္ေရာက္ၿပီ ရညး္စားေတြဘာေတြေရာရွိေနၿပီလား”
“အာ…ေမေမကလဲမရွိေသးပါဘူး”
“အင္းပါ……ေမေမသမီးေလးက
သိပ္လွေနေတာ့ရည္းစားေတြဘာေတြရွိေနၿပီလားလို့ ပါ
Page 10

INSECTLIFE
ေတြ႕ေနၿပီဆိုရင္ေမေမကိုေၿပာေနာ္”
“ဟုတ္က့ပ
ဲ ါေမေမကလဲ”
ေမေမနဲ့ႏွစ္ေယာက္အတူ
ဓတ္ေလွကားထဲ၀င္တ့အ
ဲ ထိၿဖဴစင္ရွက္ေနမိတယ္ေလ။ အခုဆိုၿဖဴစင္လဲ
၁၈ ေက်ာ္ၿပီ ။ ဘာလိုလိုန့ေ
ဲ ဖေဖေေတာင္ ၿပီးခဲ့တ့လ
ဲ က အသက္ ၅၀
ၿပည့္တယ္ ေဖေဖအိပ္ေထာင္က်ေတာ့ ၃၀ ေက်ာ္ၿပီေလ။
ေမေမကေဖေဖထက္နည္းနည္းပဲငယ္တယ္လို့ေတာ့ေၿပာတယ္။ အခု
ေမေမသြယ္ကေတာ့ ၄၂ ေက်ာ္ၿပီေပါ့။
“သမီးေလး ဘာေတြပၿဲ ဖစ္ၿဖစ္ေမေမကိုေၿပာေနာ္။ ေမေမသမီးေလးရဲ့
ေမေမ ၿပီးေတာ့ သမီးေလးရဲ့အေကာင္းဆံုးသူငယ္ခ်င္းပဲ ေနာ္သမီး”
“ဟုတ္က့ပ
ဲ ါေမေမ သမီးေၿပာမွာပါ”
ေမေမဘာကိုဆိုလိုမွန္းမသိေပမဲ့ မနက္ကၿဖစ္ခ့တ
ဲ ာအတြက္ေတာ့
ၿဖဴစင္ရွက္ေနမိဆပ
ဲ ါပဲ။
“ေအာ္ ေမေမ
….ညေနေက်ာင္းဆင္းရင္သမီးသူငယ္ခ်င္းေတြန့လ
ဲ ွည္းတန္းခဏသြားၿပီးမု
န့္စားမလို့အ့ဒ
ဲ ါေမေမလာမၾကိဳနဲ့ေတာ့ေနာ္
သူငယ္ခ်င္းေတြန့လ
ဲ ိုင္းကားစီးၿပီးၿပန္လာခဲ့မယ္”
“ဟားဟား……. သမီးလဲသူငယ္ခ်င္းေတြန့လ
ဲ ည္တတ္ၿပီေပါ့”
“အာ….မဟုတ္ပါဘူးေမေမရဲ့ မိန္ူးခေလးသူငယ္ခ်င္းေတြပါ”
Page 11

INSECTLIFE
“အင္းပါ ….ေမေမလဲဘာမွမေၿပာရပါဘူး ….ကဲပါ
ေမေမကိုေတာ့ဖုန္းဆက္ဟုတ္ၿပီလား”
“ဟုတ္ ေမေမ……”
ေမေမနဲ့စကားေၿပာရင္း ေက်ာင္းအ၀ကိုေရာက္လာခဲ့တယ္။
ကားေပၚကဆင္းၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းထဲလွမ္း၀င္တ့အ
ဲ ခ်ိန္
လူေတြရ့မ
ဲ ်က္လံုးက ၿဖဴစင္ေပၚမွာေ၀့၀လ
ဲ ို့ေပါ့။
ၿဖဴစင္မလံုမလဲန့ေ
ဲ နာက္လွည့္ၾကည့္မိေတာ့
ကားေပၚကေနၿဖဴစင္ကိုၿပံဳးရင္းလက္ၿပတဲ့ေမေမကိုေတြ႕လိုက္တယ္ေလ။
“ဟလို………ေမေမလား……သမီးၿပန္လာေတာ့မယ္ေနာ္
အခုသူငယ္ခ်င္းေတြန့စ
ဲ ားၿပီးၿပီ”
လူေတြရွပ္ရွက္ခပ္ေနတဲ့လွည္းတန္းလိုေနရာမ်ိဳးမွာသူငယ္ခ်င္းေတြန့သ
ဲ ာြ း
ရတဲ့လတ
ြ ္လပ္မွဳမ်ိဳးကိုၿဖဴစင္သေဘာက်မိတယ္။
ေၿခလွမ္းေတြလွမ္းလိုက္တိုင္းမွာ
ေကာင္ေလးေတြရ့အ
ဲ ၾကည့္စူးစူးေတြကိုသတိထားမိတိုင္းရင္ဖိုမိတာလဲအၾ
ကိမ္ၾကိမ္…….။
“ဟဲ့….ၿဖဴစင္နင္လိုင္းကားစီးလို့ၿဖစ္ပါ့မလား Taxi နဲ့ၿပန္မလား”
“ရပါတယ္ဟ ငါလဲစီးခ်င္လို့ပါ”
“အင္းဒါဆိုလၿဲ ပီးတာပဲ…..ဟိုမွာ ၄၅ လာၿပီ တက္ရေအာင္”
ေၿပာရင္းေရွ႕ကတက္သာြ းတဲ့သူငယ္ခ်င္းေဟမန္ေနာက္ကို
Page 12

INSECTLIFE
ၿဖဴစင္လိုက္တက္သာြ းမိတယ္။
ၿဖဴစင္အတြက္ေတာ့အခုလိုလူေတြအမ်ားၾကီးနဲ့စီးရတာစိတ္ထမ
ဲ ွာေပ်ာ္သ
လိုလိုရယ္ေလ။
ကားကခ်က္ၿခင္းမသြားေသးပဲအၾကာၾကီးလူေစာင့္ေနတဲ့အခ်ိန္အိုက္စပ္စ
ပ္န့လ
ဲ ည္ဂုတ္ၿဖဴၿဖဴေလးမွာေခၽြးစေလးေတြတဲြခိုလို့ေပါ့။
တစ္စတစ္စနဲ့လူေတြၿပည့္ၾကပ္လာတဲ့အခ်ိန္….။
“ၿဖဴစင္ဒီနားကိုတိုး ဒီမွာကိုင္စရာရွိတယ္”
“အင္းအင္း”
ေဘးသိုင္းလြယ္အိတ္ေလးကိုေရွ႕ဖက္ပို့ရင္း
လက္တစ္ဖက္ကစာအုပ္ေလးေတြကိုပိုက္လို႕
က်န္တ့တ
ဲ စ္ဖက္န့သ
ဲ ံတန္းေလးကိုတင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ထားမိတယ္။
ကားစပယ္ယာရဲ့ေအာ္သံန့အ
ဲ တူ က်ပ္လာတဲ့လူေတြက
တစ္ေယာက္န့တ
ဲ စ္ေယာက္အစီအရီကပ္လုိ့ေပါ့။
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာပဲမထင္မွတ္တ့အ
ဲ ထိအေတြ႕ေလးတစ္ခုကိုၿဖဴစင္ခံစားလိုက္
မိတယ္။ေမေမခ်ဳပ္ေပးထားတဲ့
ဖိစကပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့တင္းတင္းေလးထဲကေနတင္းတင္းေလးစူထက
ြ ္ေနတဲ့ၿဖဴ
စင္တင္ပါးလံုးလံုးေလးကို
မထိတထိပတ
ြ ္သပ္လိုက္သလိုပါပဲ။
ကားဘီးေတြကလဲစလွိမ့္ေနတဲ့အခ်ိန္အၿပင္က၀င္လာတဲ့ေလေအးေအးေ
Page 13

INSECTLIFE
လးကၿဖဴစင္ရင္ထက
ဲ ပူေႏြးမွဳေတြကိုမေၿဖေဖ်ာက္နိုင္ပါဘူးရွင္……။
ၿဖဴစင္ရင္ေတြခုန္လာတယ္ေလ။
မေတာ္တဆထိမိရံုတင္လို့ထင္မိတာ…
ၿဖဴစင္အထင္ေတြတက္တက္စင္ေအာင္လပ
ဲြ ါေရာလား။
က်ပ္သိပ္ေနတဲ့လူအေတြၾကားမွာဘယ္သူမွန္းမသိတ့လ
ဲ က္ေလးတစ္ဖက္
က
ၿဖဴစင္အတြင္းခံေဘာင္းဘီသားေရၾကိဳးေလးအတိုင္းဖြဖြေလးပြတ္သပ္ေပး
ေနတယ္။
ေဟမန္ကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကားအၿပင္ဖက္ကိုေငးၾကည့္ေနတယ္ေလ။
ဖြဖြေလးပြတ္သပ္လာတဲ့လက္ေခ်ာင္းေလးေတြက
ၿဖဴစင္တင္ပါးအိအိေလးႏွစ္ခုၾကားကိုထိုးပြတ္ေနတယ္။
မနက္ကခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားမွဳေလးေတြကိုအသက္သြင္းေပးလိုက္သလိုပါပဲ။
ဒါေပမဲ့မနက္ကခံစားမွဳေတြထက္ပိုေကာင္းတာေတာ့အမွန္ပါ။
လူပံုအလယ္မွာသူစိမ္းတစ္ေယာက္က
ဖင္ကိုအကိုင္ခံရတာၿဖဴစင္အတြက္ေတာ့ ပထမဆံုးအၾကိမ္ေလ။
ေပါင္ၾကားကစိမ့္ထက
ြ ္လာတဲ့အရည္ၾကည္ေလးေတြကအဆက္မပ်က္ေပါ့

ေပါင္ေလးကိုတင္းတင္းေစ့ရင္းပြတ္သပ္လာတဲ့အထိအေတြ႕ေလးကိုခံစား
ေနမိတယ္။ႏွဳတ္ခမ္းဖ်ားမွာေခၽြးစေလးေတြန့.ဲ ။
Page 14

INSECTLIFE
ရုတ္တရက္ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းတဲ့အထိအေတြ႕……..ၿဖဴစင္ေမာလိုက္တာ
…..။ၿပီးေတာ့ ……….ၿပီးေတာ့။
ခံစားမွဳဆန္းဆန္းေလးေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းမွာစိုးရြံတ့စ
ဲ ိတ္ေလးၿဖစ္လာတံုးမွ
ာပဲ
ၿဖဴစင္တင္ပါးအိအိေလးကိုဖိကပ္လာတဲ့မာတင္းတင္းအရာေလး…………..

အို…………………………………………………..
ၿဖဴစင္ေခါင္းေလးငံုထားမိတယ္….ပါးမို႕မို႕ေလးႏွစ္ဖက္မွာေတာ့ပန္းနုေရာ
င္ၿဖာလဲ့လို႕……………………………….။
အိစက္ၿပည့္တင္းေနတဲ့တင္သားအိအိေလးအလယ္ကိုမွေရြးၿပီးေနရာယူ
လာတဲ့အရာေလး.
ၿဖဴစင္တင္သားေတြေပၚမွာေႏြးေထြးတဲ့ပတ
ြ ္သပ္မွဳေတြန့လ
ဲ ူးလွိမ့္လို့……။
“အ…..”
ၿဖဴစင္ႏွဳတ္ကတိုးတိုးေလေရရြတ္မိတယ္။
ၿဖဴစင္လံုးမထင္ထားမိဘူးေလ………….။
ေဘးသိုင္းလြယ္အိတ္ေလးကိုအကာအကြယ္ယူရင္းဖိစကပ္ေလးရဲ့အလႊာ
အထပ္ေလးေအာက္ကိုဖဖ
ြ တ
ြ ိုး၀င္လာတဲ့
Page 15

INSECTLIFE
လက္ေလးတစ္ဖက္…..။
ၿဖဴစင္သတိထားမိေတာ့ၿဖဴၿဖဴနုနုေလးေလးတစ္စံုပါပဲ။
ၿဖဴစင္အရဲစန
ြ ္႕ၿပီးေနာက္ကိုလွည့္ၾကည့္မိေတာ့
ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ေခ်ာတယ္လို့မဆိုသာေပမဲ့ေယာက်ၤားပီသတဲ့လူ
မ်ိဳးေပါ့။ သူေလ..ၿဖဴစင္ကိုၿပံဳးၿပတယ္။
ဟင့္….ဘယ္လိုလူၾကီးလဲ လူေတြအလယ္မွာလူကိုလလ
ဲ ာႏွိဳက္ေသးတယ္
ၿပီးေတာ့သူကၿဖဴစင္ကိုၿပံဳးၿပလို႕….။
ၿဖဴစင္ႏွဳတ္ခမ္းေလးစူရင္းေရွ႕ကိုၿပန္လည့္လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္
ယိမ္းလိုက္တ့က
ဲ ားရဲ့အရွိန္ေၾကာင့္
ၿဖဴစင္တစ္ကိုယ္လံုးသူရင္ခြင္ထက
ဲ ိုေရာက္သာြ းတယ္။
ပိုၿပီးဖိကပ္လာတဲ့အသားေခ်ာင္းေႏြးေႏြးေလးက
တင္ပါးအိအိၾကားမွာပိုၿပီးနစ္၀င္လို့
…..ေရွ႕ပိုင္းကိုတိုး၀င္လာတဲ့လက္ေလးကဖိစကတ္အလႊာေလးၾကားမွာၿဖဴ
စင့္ဆီးခံုမို႕မို႕ေလးကိုမိမိရရပြတ္သပ္လို့ေလ။
တဆတ္ဆတ္ခုန္ေနတဲ့ရင္ခုန္သံေတြန့ဲ
ေရွ႕ေနာက္ထိထိမိမိပတ
ြ ္သပ္ထိုးဆြမွဳေတြၾကားမွာၿဖဴစင္လြင့္ေမ်ာေနမိတ
ယ္။
ၿပီးေတာ့ …သူေလ
ဆီခံုမို႕မို႕ေလးေအာက္ကိုတိုး၀င္ရင္း ၿဖဴစင့္ရ့ဲ
Page 16

INSECTLIFE
ေပါင္တံအိအိေတြၾကားကအသားေဖာင္းေဖာင္းေလးေပၚကိုဖဖ
ြ ြေလးထိုးဆြ
လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္……..။
“ဟင့္….”
ၿဖဴစင္မ်က္ရည္ေတြေတာင္၀တ
ဲ က္လာမိတယ္။
ရင္ထမ
ဲ ွာဘာမွန္းမသိတ့ခ
ဲ ံစားမွဳေတြ ၿပီးေတာ့
ဘယ္သူမွမထိဘူးတဲ့အသားနုေလးေတြကတဆင့္ေပးစြမ္းတဲ့
အရသာ……………။
“အာ႕………”
ဒူးေတြေကြးညႊတ္သာြ းမိမတတ္တုန္ရင္လာမိတယ္။
အဆက္မၿပတ္ပတ
ြ ္သပ္ေပးေနတဲ့လက္ေခ်ာင္းေလးေတြရ့အ
ဲ ထိအေတြ႕ေ
အာက္မွာ ၿဖဴစင္ရူးမတတ္ပါပဲ။
“အား…….”
ႏွဳတ္ကတိုးတိုးေလးေအာ္သံန့အ
ဲ တူ
ၿဖဴစင္ခႏၶာကိုယ္ေလးတစ္ခ်က္တုန္ခါသြားမိတယ္။
ေပါင္တံေလးအလယ္ကတဆစ္ဆစ္ေသြးတိုးေနတဲ့ခံစားမွဳ...
ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကိုပ်ံ႕ႏွံ႔သာြ းတဲ့သာယာမွဳ….ၿပီးေတာ့….ၿပီးေတာ႔……
……….။
ၿဖဴစင္အမူအရာကိုၾကည့္ရင္းလက္ေလးၿပန္ထုတ္သာြ းတဲ့သူကိုေတာင္ၿဖဴစ
င္ကေက်းဇူးတင္ေနမိတာ.။
Page 17

INSECTLIFE
မဟုတ္ရင္ေဘးကလူေတြသိမွာေလ ။ခဏၾကာေတာ့…..။
“ၿဖဴစင္ဆင္းရေအာင္ေလ အ၀ကိုထက
ြ ္မယ္”
“ေအာ္ ေအးေအး”
ေၿပာရင္းေဟမန္ေနာက္ကကပ္ၿပီးတိုးထြက္လိုက္မိတယ္။
မဆင္းခင္အခ်ိန္ေလး ၿဖဴစင္ရပ္ခ့တ
ဲ ့ေ
ဲ နရာေလးကိုခိုးၾကည့္မိေတာ့
သူေလၿဖဴစင္ကိုလွမ္းၾကည့္လို့…..ၿပီးေတာ့ ၿပံဳးၿပတယ္။
ရွက္လိုက္တာ………..။
ႏွဳတ္ခမ္းေလးစူရင္းတိုးတိုးေလးတစ္ကိုယ္ထဲေရရြတ္မိလိုက္တယ္။
“ဟင့္…..ဆိုးလိုက္တ့လ
ဲ ူၾကီး…………….”
ကားဂိတ္ကေနအိမ္ကိုၿပန္တ့ေ
ဲ ၿခလွမ္းေတြက
နံဳးေခြအားေလ်ာ့လို့ေပါ့……………………………..။
“ေမေမ သမီးၿပန္လာၿပီးေနာ္……”
“ေအာ္ ….ေအးေအး အဆင္ေၿပရဲ့လား ၿပန္လာတာ”
ေမေမ့ အေမးကိုၾကားေတာ့မွ ၿဖဴစင္မ်က္နွာေလးရဲသာြ းမိတယ္။
“ဟုတ္………”
တစ္ခန
ြ ္းထဲေၿဖၿပီးေတာ့အခန္းထဲ၀င္ရင္းအခန္းတံခါးကိုေလာ့ခ္ခ်ထားလို
က္တယ္။
“ဟူး……………………….”
ရင္ထမ
ဲ ွာတင္းက်ပ္ေနတဲ့အရာေတြကသက္ပ်င္းခ်သံန့အ
ဲ တူပါသြားသလိုစိ
Page 18

INSECTLIFE
တ္ေတြနန
ဲ လ
ဲ န္းဆန္းလာတယ္။
အေတြးေတြထမ
ဲ ွာေတာ့ကားေပၚကအၿဖစ္ကတေရးေရး……………….။
“သိပ္ဆိုးတာပဲ……….”
တကိုယ္ထဲေရရြတ္ရင္း အေပၚရင္ဖုံအက်ီေလးကိုခၽြတ္ခ်လိုက္ေတာ့
ေထြးေပြ႕ထားတဲ့ေဘာ္လီအသားေရာင္ေလးထဲမွာတင္းတင္းေလးဆူၿဖိဳးေ
နတဲ့ နို႕အံုအိအိေတြကလွပလို့ေပါ့။
ကိုယ္လံုးေပၚမွန္ေလးေရွ႕ကိုေရာက္ေတာ့
ေဘးတိုက္အေနအထားနဲ့မွန္ထမ
ဲ ွာေပၚေနတဲ့ပံုရိပ္ေလးကိုၾကည့္ရင္းၿဖဴစင္
ကိုယ့္ကိုကိုေက်နပ္ေနမိတယ္။
အိစက္မို့ေမာက္ေနတဲ့တင္သားေတြကဖိစကတ္ေလးထဲကေနရုန္းကန္လို့
ေလ…
အဲ့ဒီတင္သားစိုင္ေတြေပၚမွာ……………..
အို…………..ငါဘာေတြစဥ္းစားေနမိပါလိမ့္.။
ရွက္ရံ႕ြ သြားမိတ့အ
ဲ ၿပံဳးခ်ိဳခိ်ဳကၿဖဴစင္ပါးေလးႏွစ္ဖက္ေပၚေနရာယူထားတ
ယ္။မွန္ထမ
ဲ ွာၾကည့္ရင္းစကတ္သားေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးေပၚကေန
တင္ပါးအိအိေတြၾကားကိုၿဖဴစင့္လက္အိအိေလးေတြန့ပ
ဲ တ
ြ ္သပ္ၾကည့္ေတာ့
ခံစားခဲ့ရတဲ့ အရသာေလးကေနာက္ထပ္ၿပန္ၿပီးနိုးထလာသလိုလို………။
ဖိစကတ္ေလးရဲ့ေဘးက
ဇစ္ကိုဆဲြခ်လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္ဟသြားတဲ့စကတ္အနားစေလးနွစ္ဖက္ၾကားမွာၿ
Page 19

INSECTLIFE
ဖဴစင့္ရ့ဲ
အတြင္းခံပန္းေရာင္ေခ်ာေခ်ာေလးေပါ့။
စကတ္ေလးကိုမခၽြတ္ပက
ဲ ုတင္ေလးေပၚကိုပက္လက္လွန္ခ်လိုက္မိတယ္။
မရည္ရယ
ြ ္ပၿဲ ဖဴစင္လက္ေလးတစ္ဖက္က
စကတ္ေလးရဲ့အလႊာေပ်ာ့ေပ်ာ့ေအာက္ကိုတိုး၀င္သာြ းမိတယ္ေလ။
စကတ္သားေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးတစ္ထပ္သာဖံုးအုပ္ထားတဲ့ၿဖဴစင့္ဆီးခုန္ေလး
ကေဖာင္းေဖာင္းအိအိေလးေပါ့…။
ဖံုးအုပ္ထားတဲ့စကတ္ေပ်ာ့ေလးေအာက္ကိုလက္န့ထ
ဲ ိုးသြင္းလိုက္ရင္း
ကားေပၚမွာ
ပြတ္သပ္ခံခ့ရ
ဲ တဲ့ေနရာေလးေရာက္ေတာ့ၿဖဴစင္ရင္ေတြတဆတ္ဆတ္လွပ္
ခါသြားမိတယ္။လက္ေခ်ာင္းေလးေတြလွဳပ္ရွားသြားတဲ့
တစိမ့္စိမ့္စီးဆင္းလာတဲ့အရည္ခၽြဲခၽြဲေလးေတြက
ၿဖဴစင့္ရ့ပ
ဲ န္းေရာင္အတြင္းခံေလးကိုရန
ဲြ စ္လို့ေလ။
ၿဖဴစင့္မ်က္လံုးေတြကိုတင္းတင္းမွိတ္လို့ ပန္းနုေရာင္ႏွဳတ္ခမ္းႏွစ္လႊာက
ခပ္ဟဟ…..။
တစ္ေယာက္ထလ
ဲ တ
ြ ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ကားထားတဲ့ေပါင္တံၿဖဴၿဖဴေလးက
ဖိစကတ္ေလးရဲ့ဖုံးအုပ္ထားတဲ့အသားေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးထဲကေနတိုးထြက္လို့
ေနတယ္။
သူငယ္ခ်င္းေတြေၿပာတဲ့ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္န့ေ
ဲ နတဲ့အရသာဆိုတာဒါ
Page 20

INSECTLIFE
လား………..။
ၿဖဴစင္ေလ……………….။ သိပ္လို့နွစ္သက္ခ့မ
ဲ ိတယ္ရွင္။
ေဒါက္ေဒါက္ေဒါက္……ေဒါက္ေဒါက္ေဒါက္……………
တံခါးေခါက္သံေလးနဲ့အတူ
တိုးတိုေလးၾကားလိုက္ရတဲ့ေမေမသြယ့္အသံ……………..။
“လာၿပီ ေမေမေရ”
တန္းေပၚကသဘက္တစ္ထည္ကိုဆယ
ဲြ ူလို့ၿဖဴစင္ခႏၶာကိုယ္ေလးေပၚလႊား
လိုက္တယ္။
တံခါးကိုဖြင့္လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္အခန္းထဲကို၀င္လာတဲ့ေမေမ……။
“သမီးေရမခိ်ဳးေသးဘူးလား”
“ဟုတ္ခ်ိဳးေတာ့မလို့ေမေမရဲ့”
ေမေမကိုၿပန္ေၿဖရင္း ေနာက္ဖက္ကိုလွည့္လိုက္ေတာ့
ၿဖဴစင္ထမိန္စကတ္ေလးေနာက္မွာ
ကြက္ကက
ြ ္ေလးထင္းေနတဲ့အရည္ၾကည္ေတြ………..။
“သမီးေလး”
“ရွင္ေမေမ…….”
“ထိုင္ပါအံုးေမေမသမီးေလးရဲ့”
ေမေမစကားဆံုးေတာ့
Page 21

INSECTLIFE
ကုတင္ေပၚမွာထိုင္ေနတဲ့ေမေမေဘးမွာၿဖဴစင္၀င္ထိုင္မိတယ္။
“သမီးေလးေတာင္အရြယ္ေရာက္ၿပီပဲ”
“ဟာ…ေမေမကလဲရွက္စရာၾကီး”
“ဒါရွက္စရာမွမဟုတ္တာသမီးရဲ့
ေမေမေလးသမီးတို့အရြယ္ကေနၾကီးခဲ့တာပါ”
“အရြယ္ေရာက္လာၿပီဆိုရင္
ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ကိုစိတ္၀င္စားတတ္လာၿပီ ၿပီးေတာ့ ေသြးသားက
အလိုဆႏၵေတြကိုေတာင့္တတ္လာတာ သဘာ၀ပဲသမီးရဲ့”
“သမီး….”
“ရွင္…ေမေမ”
“ေမေမကို ေမေမလို့သေဘာထားသလိုပဲ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ
အမတစ္ေယာက္လိုသေဘာထားလို့ရတယ္ေနာ္”
ေမေမစကားကဘာကိုဆိုလိုတယ္ဆိုတာ ၿဖဴစင္နားလည္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ၿဖဴစင္ေခါင္းေလးငံုထားမိတယ္။
ၿဖဴစင္ပုခံုးအိအိေလးေတြကိုဖက္ရင္းဖံုးအုပ္ထားတဲ့သဘက္ေလးကိုေမေမ
တြန္းခ်လိုက္ေတာ့ ၿဖဴစင္ ေမေမကိုၾကည့္မိတယ္။
“မ်က္လံုးေလးကိုမွိတ္ထားသမီးေလး….ေမေမကိုသမီးရဲ့အမတစ္ေယာက္
လိုသေဘာထားမရွက္နဲ႕”
ၿဖဴစင္မ်က္လံုးေလးကိုမွိတ္လိုက္ေတာ့ၿဖဴစင္ေၾကာၿပင္ေဖြးေဖြးေလးေပၚက
Page 22

INSECTLIFE
ေဘာ္လီခ်ိိတ္ေလးကို
ေမေမၿဖဳတ္ခ်လိုက္တယ္။
ပြင့္က်လာတဲ့ေဘာ္လီေလးေအာက္မွာၿဖဴစင့္နို့အံုေလးကတင္းရင္းအိစက္
လို့ေပါ့။
ေနာက္ေၾကာကေနသိုင္းဖက္လာတဲ့လက္ကေလးၿဖဴစင့္ခ်ိဳင္းေအာက္ကေ
နတိုးထြက္လာရင္းနို့အံုအိအိေလးကို
ဖြဖြေလးပြတ္သပ္လိုက္ေတာ့…………….
“အ……………………….ယားတယ္”
ၿဖဴစင္စကားသံေလးမဆံုးခင္မွာပဲၿဖဴစင့္ဗိုက္သားခ်ပ္ခ်ပ္ေလးေတြကေန
တစ္ဆင့္အတြင္းခံပန္းေရာင္ေလး
ေအာက္ကိုတိုး၀င္လာတဲ့လက္ေလးတစ္ဖက္က
ၿဖဴစင္ေစာက္ဖုတ္နုအိအိေလးကိုရြရြေလးထိုးသပ္ပတ
ြ ္ဆြဲေနတယ္။
“အား………….”
ၿဖဴစင္တိုးတိုးေလးၿငီးရင္းေမေမကိုဖက္ထားမိလိုက္တယ္။
“ေကာင္းလားၿဖဴစင္ေလး…..”
“ဟုတ္…..”
ၿဖဴစင္ႏွဳတ္ကမပြင့္တပြင့္ေလးေၿပာရင္း ၿဖဴစင္တစ္ကိုယ္လံုး
တုန္ယင္ေနမိတယ္။
Page 23

INSECTLIFE
“အ….အ…..အား…………….”
ၿဖဴစင္ဆဲြဆဲြငင္ငင္ေလးၿငီးရင္းၿငိမ္သက္သာြ းေတာ့
ေမေမလက္ေတြကိုထုပ္လိုက္ရင္းကေန….
“သမီးေလး……….ေကာင္းသြားလား”
ေမေမကိုၾကည့္ရင္းၿဖဴစင္ၿပံဳးၿပမိတယ္.။
“ေယာက်ၤားနဲ့မိန္းမလိုးၾကတဲ့အခါအဲ့ဒီအရသာေလးအတိုင္းပဲေလ”
“အို……………..လိုးရင္”
ၿဖဴစင္တိုးတိုးေလးေရရြတ္လိုက္ေတာ့ ေမေမက
“ဟုတ္တယ္ သမီးရဲ့…………..ေနာက္စိတ္ထမ
ဲ ွာအဲ့လိုၿဖစ္လာတဲ့အခါ
ေမေမလုပ္ေပးသလိုကိုယ္ဟာကိုယ္လုပ္လို့ရတယ္
ဒါေပမဲ့တစိမ္းေယာက်ၤားတစ္ေယာက္န့ေ
ဲ တာ့အခုလိုမေနနဲ့ေနာ္သမီး
ခ်စ္သူရွိၿပီဆိုရင္လဲေမေမကိုေၿပာေနာ္”
“ဟုတ္က့ပ
ဲ ါေမေမရယ္”
“ၿပီးေတာ့ အခုလိုအရာေတြကို ကိုယ္အမတစ္ေယာက္လိုသေဘာထား
ၿပီးေတာ့ ေမေမကိုေၿပာလို့ရတယ္ဒါကရွက္စရာမဟုတ္ဘူးေနာ္”
ၿဖဴစင္ေခါင္းေလးနဲ႕ေမေမရင္ခြင္ထက
ဲ ိုတိုး၀င္ရင္းေပါ့……..။
ေက်းဇူးပါေမေမရယ္။
ဒီလိုန့ၿဲ ဖဴစင္န့ေ
ဲ မေမသြယ္တို့ဆက္ဆံေရးက ညီအမဆန္လာခဲ့တယ္။
ပြင့္လင္းလာတဲ့ဆက္ဆံေရးနဲ့အတူေမေမသြယ္န့အ
ဲ ဓိကေၿပာၿဖစ္တာေတြ
Page 24

INSECTLIFE
က လိင္အေၾကာင္းေတြမ်ားခဲ့တယ္။
ေမေမသြယ္ဟာအဲ့ဒီအရာေတြေပၚမွာသိပ္ကိုခံုမင္တ့သ
ဲ ူတစ္ေယာက္ဆို
တာသိခ့ရ
ဲ သလိုၿဖဴစင္လဲအ့ဒ
ဲ ီအရာေလးေတြအေပၚမွာ
သာယာခံုမင္လာတတ္ခ့တ
ဲ ယ္ေလ။
ဒီလိုန့တ
ဲ စ္ေန႕ေပါ့………………………။
အဲ့ဒီေန႕ကစေနေန႕ၿဖဴစင္ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေပါ့……..။
မနက္ေစာေစာေမေမနဲ့ေစ်းအတူသာြ းၿပီးၿပန္တာတဲ့အခ်ိန္။
“အမ ေစ်းကၿပန္လာၿပီလား”
“ေအာ္ေအး ေမာင္ေလးၿပန္လာၿပီ”
ၿဖဴစင္သိပ္အၿမင္ကပ္တ့ေ
ဲ ကာင္ေလးေပါ့ ၿဖဴစင္တို႕ကြန္ဒိုက
ဓတ္ေလွကားေမာင္းေပးတဲ့ခ်ာတိတ္ေလ။
ၿဖဴစင္ထက္ငယ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ရုပ္ေလးကသနားကမားေလးေပမဲ့
သူေလ…ႏွာဘူးသိလား။
ၿဖဴစင္လာတိုင္းၿဖဴစင္ဖိစကပ္ေလးေနာက္ကတင္းတင္းေလးမို့ေနတဲ့တင္ပါ
းအိအိေတြကိုလိုက္လိုက္ၾကည့္တတ္တာ…
.ၿဖဴစင္သိတာေပါ့ မိန္းခေလးပဲ။
အစကေတာ့ေၾကာက္မိေပမဲ့အခုေနာက္ပိုင္းသူ႕အၾကည့္ေတြကိုပဲသာယာ
မိေနသလိုလိုရယ္….။ ဒါေပမဲ့ အဆင့္မွအတူတာ
သူကဒီတိုက္ကခန့္ထားတဲ့၀န္ထမ္းေလ။
Page 25

INSECTLIFE
သူနွဳတ္ဆက္တာကိုမသိေယာင္ေဆာင္ရင္းဓတ္ေလွကားထဲအရင္၀င္လို
က္ေတာ့
သူကေမေမလက္ကၿခင္းေတာင္းေလးကိုကိုင္ရင္းေနာက္က၀င္လာတယ္။
ဓတ္ေလွကားထဲကနံပါတ္ ၈
ခလုပ္ကိုနွိပ္ၿပီးေတာ့ သူေလေမေမေနာက္ကိုတိုးသြားတယ္။
သူ႕ကိုအၿမင္ကတ္တ့စ
ဲ ိတ္ေၾကာက့္ၿဖဴစင္သူဘက္ကိုလွည့္မၾကည့္ၿဖစ္ခ့ပ
ဲ ါ
ဘူး။ နံပါတ္
၂ေရာက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာတံုခနဲ့ရပ္သာြ းတဲ့ဓတ္ေလွကားေၾကာင့္ၿဖဴစင္အဖြင့္ခ
လုပ္ကိုလွမ္းကိုင္လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္
ေမေမေနာက္ကေနရုတ္တရက္လွပ္ရွားမွဳတစ္ခုကိုၿဖဴစင္သတိထားမိလို
က္တယ္။
တံခါးပြင့္သာြ းေတာ့ အၿပင္မွာဘယ္သူမွရွိမေနခဲ့ပါဘူး
“ဘယ္ကေလးေတြေဆာ့သာြ းလဲမသိဘူး”
ၿဖဴစင္ေၿပာရင္းတံခါးကိုၿပန္ပိတ္လိုက္တယ္…
ၿဖဴစင့္မ်က္လံုးေတြကေၿပာင္လက္ေနတဲ့ဓတ္ေလွကားနံရံကေနတစ္ဆင့္ခို
းၾကည့္မိေတာ့ ။
အို………….သူေလ………သူ…….ေမေမ
စကတ္တင္းတင္းေလးေနာက္ကေနေမေမတင္ပါးေတြကိုပတ
ြ ္သပ္ေနတ
Page 26

INSECTLIFE
ယ္။
မဆိုသေလာက္ေကာ့ေပးေနတဲ့ေမေမနွဳတ္ခမ္းပါးေလးကတင္းတင္းေလး
ေစ႔လို့………..။
ဟူး………………………………………
ၿဖဴစင္ရင္ေတြခုန္လိုက္တာ…
နဂိုကမွအထိအေတြ႕ေတြကိုသာယာတတ္ေနတဲ့ၿဖဴစင္၊
အခုလို့ၿမင္လိုက္ရေတာ့ ၿဖဴစင္ရင္ေတြတဆတ္ဆတ္လွဳပ္ရွားလို့ေပါ့။
တင္..ေတာင္…………..။
“ကဲ မမကိုေပးေတာ့ ေက်းဇူးပဲေနာ္ေမာင္ေလး”
“ဟုတ္က့ဲ မမ”
ေမေမကိုႏွဳတ္ဆက္တ့သ
ဲ ူမ်က္ႏွာေလးကိုၿဖဴစင္ခိုးၾကည့္မိေတာ့
အၿပံဳးခ်ိဳခိ်ဳေလးနဲ့ေအးခ်မ္းတဲ့မ်က္နွာနုနုေလး
မၿဖဴေပမဲ့၀င္းမြတ္ေနတဲ့အသားအရည္နဲ႕တစ္မ်ိဳးေလးၾကည့္ေကာင္းေနသ
ေယာင္ေယာင္ပါ။
အခန္းထဲေရာက္ေတာ့ ကုတင္ေလးေပၚပက္လက္လွန္ရင္း………
ဟူး…………………………………………….
သက္ပ်င္းခ်သံသဲ႕သဲ႕ကိုၿဖဴစင္ကလြၿဲ ပီးဘယ္သူမွမၾကားနိုင္ခ့ဘ
ဲ ူးေလ။
ေဒါက္..ေဒါက္….ေဒါက္
Page 27

INSECTLIFE
သမီးအၿပင္ထက
ြ ္ပါအံုး သမီးေလးေလးလာတယ္။
ေမေမရဲ့အသံစူးစူးေလးေၾကာင့္ကုတင္ေပၚကလူလထ
ဲ ရင္းအခန္းအၿပင္ေရ
ာက္ေတာ့ ေဖေဖညီအငယ္ဆံုးေလ။
“အန္ကယ္ ေလးလံုးဘယ္တံုးကၿပန္ေရာက္တာလဲ သမီးေတာင္မသိဘူး”
မနက္ကေလယာဥ္န့သ
ဲ မီးေရ သမီးဖို့လက္ေဆာင္ပါတယ္။
“ေရာ႕ ဒါက အကိုအတြက္….ဒါကေတာ့ မမသြယ္အတြက္…..ဒါက
တူမေခ်ာေလးအတြက္”
“ဟဟ….တယ္ဟုတ္ပါလားဒါေၾကာင့္ေလးေလးလံုးကိုခ်စ္တာ”
ၿဖဴစင္ေဖေဖမွာ ေမာင္ႏွမငါးေယာက္ရွိတယ္ေလ။
အၾကီးဆံုးနဲ့အငယ္ဆံုးကေယာက်ၤားေလးေပါ့
ကၽန္တာကေတာ့အေဒၚေတြ
အန္ကယ္ကမ်က္မွန္တတ္လို့ေလးလံုးလို႕စရင္းကေန
အန္ကယ္ေလးလံုးၿဖစ္သာြ းတာပါ။အခုေတာ့
သူ႕မိန္းမနဲ့မကာအိုမွာေနေနတာေပါ့။
“အန္ကယ္လံုးဒီမွာဘယ္ေလာက္ၾကာမွာလဲ”
“တစ္လ ေလာက္ၾကာမယ္သမီး”
“မမေရာပါမလားဘူးလား”
“ေအး..သူကခြင့္မရဘူးေလ အဲ့ဒါနဲ့တစ္ေယာက္ထၿဲ ပန္လာတာ”
“ဒါဆိုလဲ ဒီမွာအိပ္ေပါ့ဒီည”
Page 28

INSECTLIFE
“ဟားဟား ညီးဖိုးဖိုးက ဒီညၿပန္လာတဲ့စကားေၿပာစရာရွိတယ္တ့ဗ
ဲ ်ာ”
“ဒါဆိုလၿဲ ပီးေရာ ၿပီးေရာ”
“သမီး ေအာက္မွာေကာ္ဖီသာြ း၀ယ္ပါအံုး ကုန္ေနၿပီ
ေမေမမနက္ကေမ႕သြားလို့”
“ဟုတ္ ”
ေမေမကိုေၿပာရင္းအခန္းထဲၿပန္၀င္ၿပီးေတာ့မွၿဖဴစင္ေခါင္းထဲမွာအေတြးေ
လးတစ္ခု၀င္လာခဲ့တယ္။
ဟုတ္ၿပီ…………………။
ဘီဒိုထက
ဲ ည၀တ္ေဘာင္းဘီအၿဖဴေလးကိုတီရွပ္အ၀ါေလးနဲ့တ၀
ဲြ တ္လိုက္
တယ္။
အၿဖဴပါးပါးေဘာင္းဘီေလးထဲကၿဖဴစင္အခု၀တ္ထားတဲ့အတြင္းခံအနက္ေ
လးကထင္းထင္းေလးေပါ့။
ေမေမဆီကပိုက္ဆံလွမ္းယူရင္းၿဖဴစင္တံခါးဆီကထြက္လို့
ဓတ္ေလွကားခလုတ္ေလးကိုနွိပ္လိုက္တ့လ
ဲ က္ေတြကတံုယင္ေနသလိုလို
ရယ္ေလ။
တင္…ေတာင္
တံခါးေလးပြင့္လာၿပီးေတာ့
ဓတ္ေလွကားထဲကခံုမွာထိုင္ေနတဲ့သူကိုေတြ႕လိုက္တယ္။
တံုယင္ေနတဲ့ေလွလွမ္းေတြန့ဲ
Page 29

INSECTLIFE
ဓတ္ေလွကားထဲကိုလွမ္း၀င္လိုက္ေတာ့ၿပန္ပိတ္သာြ းတဲ့တံခါးေလးနဲ့အတူ
ေၿပာင္းလဲသာြ းတဲ့အထပ္နံပါတ္ေတြ………..။
သူကိုခိုးၾကည့္မိေတာ့
ၿဖဴစင္ေဘာင္းဘီပါးေလးကိုစူးစူးေလးခိုးၾကည့္ေနတဲ့သူကိုေတြ႕လိုက္မိတ
ယ္။နံပါတ္ေတြက ၄ကိုေရာက္သာြ းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့……..
“အို…..အေမ႕”
တံုခနဲရပ္သာြ းရင္းမဲေမွာင္သာြ းတဲ့ဓတ္ေလွကားထဲမွာၿဖဴစင္န့သ
ဲ ူႏွစ္ေယာ
က္ထဲေလ။
ဒုကပါပဲ ၿဖဴစင္ဖုန္းလဲယူမလာမိဘူး။
“မေၾကာက္န့ေ
ဲ နာ္မမ မီးပ်က္သာြ းလို့ထင္တယ္
ေအာက္ကမီးစက္ႏွိဳးရင္ၿပန္လာမွာပါ”
အေမွာင္ထက
ဲ တိုးတိုးေလထြက္လာတဲ့သူအသံေတြက
ၿဖဴစင္ရင္ေတြကိုနန
ဲ ၿဲ ငိမ္သာြ းေစတယ္။ၿပီးေတာ့ ….ၿပီးေတာ့
အို………………………..
ၿဖဴစင္ကိုယ္လံုးအိအိေလးသူရင္ခြင္ထမ
ဲ ွာေပါ့………။
“ဟာ….နင္ဘာလုပ္တာလဲ”
“ေတာင္းပန္ပါတယ္ မမရယ္ မမေၾကာက္ေနမွာဆိုးလို့ပါ”
“မေၾကာက္ပါဘူး ဖယ္ပါ”
ၿဖဴစင္ပါးစပ္ကေၿပာေနေပမဲ့ ၿဖဴစင္ကိုယ္တိုင္ကမရုန္းမိပါဘူး။
Page 30

INSECTLIFE
သူရင္ခြင္ေလးကေႏြးေထြးေနသလိုရယ္…………။
“ဖယ္ပါကြာ”
“မဖယ္ပါရေစနဲ့မမရယ္ ကၽြန္ေတာ္မမကိုခ်စ္လို႕ပါ”
“ရွင္………………………………”
ဘယ္လိုမွထင္မွတ္မထားတဲ့ၿဖဴစင္နား၀ကစကားသံတိုးတိုးေလး………..
ၿဖဴစင္ရင္ေတြခုန္ေနတယ္ရွင္။
“မမၿပန္ေၿပာရင္ကၽြန္ေတာ္အလုပ္ထက
ြ ္ရမယ္ဆိုတာသိပါတယ္
ဒါေပမဲ့ကၽြန္ေတာ္သိပ္ခ်စ္လို့ဖြင့္ေၿပာမိတာပါ”
ၿဖဴစင္ဘာၿပန္ေၿပာရမလဲေလ…….အခုအခ်ိန္မွာၿဖဴစင္အၿပင္ကိုေရာက္ခ်င္
တာပဲသိတယ္။
အဲ့ဒီအခ်ိန္ေပါ့
ရုတ္တရက္လင္းလာတဲ့မီးေရာင္န့အ
ဲ တူတေၿဖးေၿဖးစၿပီးေရြ႕လာတဲ့ဓတ္ေ
လွကားေၾကာင့္ၿဖဴစင္ကိုလႊတ္ရင္း
သူ႕ခံုေလးမွာၿပန္ထိုင္ေနတယ္။ ေၿမညီထပ္ေရာက္ေတာ့…..
“မမ ကၽြန္ေတာ့ကိုစဥ္းစားေပးပါေနာ္”
ၿဖဴစင္ေခါင္းငံုထားမိတယ္။ၿပီးေတာ့
ခံုမွာထိုင္ေနတဲ့သူေၿခေထာက္၀င္း၀င္းေလးေတြကတီပါဖိနပ္အနက္ေရာင္
ေလးေပၚမွာလွပေၾကာ့ရွင္းလို့ေပါ့…။
ေကာ္ဖီပုလင္းေလးကိုင္းရင္းေငြရွင္းေနတဲ့အထိၿဖဴစင္ရင္ေတြခုန္ေနဆဲပါ။
Page 31

INSECTLIFE
ၿပန္တက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္ဓတ္ေလွကားထဲမွာသူ႕ကိုဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမလဲေလ။
ၿဖဴစင္အေတြေတြေယာက္ယက္ခတ္ေနတံုး……………….။
“ညီမေလး…………ညီမေလး”
“ရွင္”
“၂၈၀၀ က်တယ္ညီမေလး အမေၿပာေနတာေလးငါးခါရွိၿပီ”
ၿပံဳးရင္းေၿပာလာတဲ့ အမစကားကိုၾကားေတာ့ၿဖဴစင္ရွက္လိုက္တာ….။
“ေဆာရီးပါေနာ္အမ ညီမအေတြးလြန္သာြ းလို့”
“ရပါတယ္ ညီမရဲ့”
ေကာ္ဖီပုလင္းနဲ့ၿပန္အမ္းတဲ့ပိုက္ဆံကိုယူရင္းၿဖဴစင္ေၿပးထြက္ခ့မ
ဲ ိတယ္။
ဓတ္ေလွကားေရွ႕ေယာက္ေတာ့
အေပၚထပ္ကအန္တီသားအမိႏွစ္ေယာက္ဓတ္ေလွကားေစာင့္ေနတာေတြ
႕ေတာ့မွ
ၿဖဴစင္သက္ပ်င္းေလးခိုးခ်မိတယ္ေလ။ ဓတ္ေလွကားထဲေရာက္ေတာ့
ခိုးၿပီးၿပံဳးၿပတဲ့သူ႕အၿပံဳးကိုၿဖဴစင္မ်က္ေစာင္းေလးနဲ့တံု႕ၿပန္မိတယ္။
ဟူး………………………..ရင္ေတြပူလိုက္တာေနာ္။
အိမ္ထက
ဲ ိုေရာက္ေတာ့ ဆိုဖာမွာထိုင္ေနတဲ့ အန္ကယ္ေလးနဲ႕ေမေမ….။
“ေဖေဖေရာ”
“ခါးနာလို့တ့အ
ဲ ခန္းထဲမွာလွဲေနတယ္ ေမေမ
ေကာ္ဖီမိတ္ထည့္ၿပီးၿပီသမီးေကာ္ဖီတစ္ဇန
ြ ္းထည့္ၿပီးေတာ့
Page 32

INSECTLIFE
ေရေႏြးထည့္လိုက္ရင္ရၿပီ”
“ဟုတ္ေမေမ”
ေကာ္ဖီလင္ဗန္းေလးကိုင္ထားတဲ့ၿဖဴစင္လက္ေတြက
ရင္ခုန္ႏွဳန္းေၾကာင့္နန
ဲ ဲေလးတုန္ေနတယ္။ မီးဖိုခန္းကထြက္ေတာ့
ၿဖဴစင္အိပ္ခန္းၿပီးေတာ့ ေဖေဖေမေမအိပ္ခန္း
အဲ့ဒီေဘးမွာမွဧည့္သည္လာရင္ေပးတဲ့အခန္းလြတ္ေလး….။
အဲ့ဒီအခန္းေဒါင့္ေလးေရာက္ေတာ့ၿမင္လိုက္ရတဲ့
ၿမင္ကြင္းကိုကုလားကာေနာက္ကၿဖဴစင္ခိုးၾကည့္ေနမိတယ္။
ဆိုဖာေပၚမွာထိုင္ေနတဲ့ ေမေမသြယ္ စကတ္အိအိေလးက
ဒူးအထက္နားမွာကပ္ကပ္ေလးေပါ့…
ေမေမနဲ့တည့္တည့္မွာထိုင္ရင္းစကားေၿပာေနတဲ့
အန္ကယ္ေလးရဲ့မ်က္လံုးေတြကေမေမမ်က္ႏွာဆီကေနတစ္ခ်က္တစ္ခ်
က္
စကတ္ကပ္ကပ္ေလးေအာက္ကေနတင္းတင္းေလးခံုးမို႕ေနတဲ့ဆီခံုးေဖာင္
းေဖာင္းေလးဆီ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္
ဒူးႏွစ္လံုးတင္းတင္းေလးစိထားတဲ့ၾကားကိုခိုးခိုးၾကည့္ေနတာေတြ႕လိုက္ရ
တယ္။ ဒါကိုေမေမသြယ္လဲသိမယ္ထင္တယ္
ရယ္လိုက္တိုင္းဒူးေလးကိုဟဟေလးလုပ္လုပ္ေပးေနသလိုလို….အခန္းတံ
ခါးေပါက္ကအလင္းေရာင္ေၾကာင့္
Page 33

INSECTLIFE
ေမေမသြယ္ဟလိုက္တုိင္းေပါင္ရင္းထိပ္က
အတြင္းခံပန္းေရာင္ေလးကလွစ္ဟသြားတယ္။
အို…………………………
ၿဖဴစင္နားရြက္ေလးေတြရလ
ဲ ာတဲ့အထိပူထူသာြ းမိတယ္။
ေဖေဖကအခန္းထဲမွာ
ေမေမကဧည့္ခန္းကဆိုဖာမွာထိုင္ရင္းေဖေဖညီအငယ္ဆံုးရဲ့အၾကည့္ေတြ
ကိုသာယာေနတဲ့ၿမင္ကြင္းၿပီးေတာ့
မရီးရဲ့လွပတဲ့ကိုယ္လံုးအိအိေတြန့ဲ
ေပါင္တံေဖြးေဖြးေလးေတြကိုၾကည့္ရင္းသာယာေနတဲ့အန္ကယ္ေလး…….။
ေကာ္ဖီခက
ြ ္ေလးကိုေနာက္ေဖးမွာၿပန္ထားလိုက္ရင္း
ၿဖဴစင္အခန္းထဲကကုတင္ေပၚမွာလဲွေနမိတယ္။
ေမေမရယ္………..ေယာက်ၤားအခန္းထဲမွာရွိေနရက္န့ဲ
ခဲအိုန့သ
ဲ ာယာေနတဲ့ေမေမ။ ဒါကလူမွဳေရးေဖာက္ၿပန္တာပဲေလ…..။
မ်က္လံုးကိုတင္းတင္းေလးမွိတ္ထားရင္းၿဖဴစင္မ်က္ရည္ေတ၀ဲလာမိတယ္
ေဖေဖကိုသနားမိသလိုလိုၿပီးေတာ့….ၿပီးေတာ့……
ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ.ၿဖဴစင္ရင္ေတြခုန္ေနတယ္ေလ။
“သမီးၿဖဴစင္….”
Page 34

INSECTLIFE
“ရွင္ ေမေမ”
“ေအာ္ …သမီးကအခန္းထဲမွာလား ေမေမက
ေကာ္ဖီယူမလာေသးလို့ေလ”
“ဟုတ္ ေမေမ သမီးအ၀တ္လဲခ်င္လို့ပါ အဲ့ဒါနဲ့ခဏ၀င္လာတာ”
“ဘယ္သာြ းမလို့လဲသမီးက”
“ဘယ္မွမသြားပါဘူး”
“ေအးေအး …ဒါဆိုေအးေအးေဆးေဆးလုပ္
ေမေမပဲသာြ းယူလိုက္ေတာ့မယ္”
“ဟုတ္…..”
ေမေမနဲ့စကားေၿပာၿပီးေတာ့ၿဖဴစင္ကုတင္ေလးေပၚမွာစိတ္လတ
ြ ္ကုိယ္လြ
တ္လွဲခ်လိုက္မိတယ္။
ရင္ေတြေတာ့ပူေနဆဲေလ….။
မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ကအထာေပးတယ္ဆိုတာၿဖဴစင္သူငယ္ခ်င္းေတြ
လဲေၿပာဘူးတယ္။
ၿပီးေတာ့ေမေမသြယ့္အမူအရာေတြ…..။
ေမေမကအသက္၄၂ ဆိုေပမဲ့ အရြယ္ေကာင္းတံုးေလ။ ၿပီးေတာ့
အရင္ကေမေမေၿပာဘူးတယ္…သမီးေဖေဖနဲ့ေမေမက
ေမာင္ႏွမေတြလိုပဲေနေတာ့တာတဲ့။
ဒါဆို……………………………………။
Page 35

INSECTLIFE
ဟူး…………………………………………………………………………………
ေလပူေတြကိုမွဳတ္ထုတ္လိုက္ေပမဲ့ရင္ထက

ခပ္ေႏြးေႏြးခံစားမွဳတစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့က်န္ေနဆဲပါ။
ၿပီးေတာ့………………………
ၿဖဴစင္ကုတင္ေလးေပၚမွာပက္တပ္ရပ္လိုက္မိတယ္။
ၿဖဴစင္အခန္းရဲ့အေပၚက သစ္သားပြတ္လံုးေခ်ာင္းေလးေတြ…
ကံေကာင္းရင္ေတာ့ဧည့္ခန္းကိုလွမ္းၿမင္ရမယ္ထင္တယ္။
အခုခ်ိန္ထိၿဖဴစင္အ့ဒ
ဲ ီလိုတစ္ခါမွာမၾကည့္ခ့ဘ
ဲ ူးပါဘူး…ဒါေပမဲ့
ၿဖဴစင္ရင္ထက
ဲ လွံဳ႕ေဆာ္မွဳေတြကိုၿဖဴစင္မတားဆီးနိုင္းခဲ့ဘူး။
သစ္သားေခ်ာင္းေလးေတြၾကားကၿဖဴစင္ၾကည့္လိုက္မိတ့အ
ဲ ခ်ိန္ၿမင္လိုက္ရ
တဲ့ၿမင္ကြင္းေၾကာင့္
ၿဖဴစင္တစ္ကိုယ္လံုးေတာင့္တင္းသြားမိတယ္။
အန္ကယ္ေလးရဲ့ေဘးမွာထိုင္ရင္း ေကာ္ဖီခက
ြ ္ေလးကိုေမႊေနတဲ့ေမေမ
ၿပီးေတာ့
ေမေမရဲ့ခါးသိမ္သိမ္ေလးေတြေပၚမွာရြရြေလးပြတ္ကစားေနတဲ့လက္တစ္စံု
……….။
ဒါဆို………….ဒါဆို………………။
ၿဖဴစင္အေတြးေတြေရွ႕မဆက္ခင္မွာပဲခါးသိမ္သိမ္ေလးေပၚကလက္ေတြကို
ဖြဖြေလးထပ္ကိုင္ရင္း
Page 36

INSECTLIFE
ရင္သားတင္းတင္းေလးေပၚကိုအက်ီေပၚကေနအသာေလးဖိကပ္လိုက္တ့ဲ
ေမေမရဲ့လက္တစ္စံု………
ၿဖဴစင္အသက္ရွဴသံေတြၿမန္လာခဲ့တယ္။
ဒီအခ်ိန္ေဖေဖသာထြက္လာခဲ့ရင္ဆိုတ့အ
ဲ ေတြးနဲ့
ေဖေဖနဲ့ေမေမအခန္းကိုလွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့
တံခါးေလးကပိတ္ရက္သား………….။
အို……………………………………………..
ကိုယ္ကိုကိုယ္သတိမထားလိုက္မိဘူး
….ၿဖဴစင္လက္ေလးတစ္ဖက္ကၿဖဴစင္ေပါင္ၾကားမွာေနရာယူေနခဲ့ၿပီေလ။
ေခ်ာအိေနတဲ့အသားနုနုေလးေတြကခၽြက
ဲ ်ိက်ိအရည္ေႏြးေႏြးေတြန့စ
ဲ ိုစတ
ြ ္
လို့ေပါ့………………..။
ကုတင္ေဒါင့္ေလးမွာထိုင္ရင္း ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုဖဖ
ြ ပ
ြ တ
ြ ္ေနမိတယ္။
“သမီး”
အခန္း၀နားကေခၚသံ……..။ၿဖဴစင္ရင္ေတြ ဒိန္းခနဲ……
ေတာ္ေသးတာေပါ့၀င္မလာလို့
“ဟုတ္ေမေမ”
“ေမေမ သမီးအန္ကယ္ကုိသာြ းပို့လိုက္အံုးမယ္ေနာ္”
“ေအာ္ ဟုတ္”
“ကို သြယ္ ေမာင္ေလးကိုၿပန္လိုက္ပို့လိုက္အံုးမယ္
Page 37

INSECTLIFE
ေနာက္က်ရင္စိတ္မပူန့ေ
ဲ နာ္
သူသာြ းခ်င္တ့ေ
ဲ နရာရွိရင္တစ္ခါထဲလိုက္ပို့မလို့ေလ”
“ေအာ္…ေအးေအး…….ကားေၿဖးေၿဖးေမာင္းေနာ္”
“ဟုတ္က့ပ
ဲ ါ ကိုရ့ဲ”
ေဖေဖကိုလွမ္းေၿပာၿပီးေတာ့ ကားေသာ့ကိုယူရင္း………….
“ေအာ္ ေမ့လို့ သမီးအေပၚမွာအ၀တ္ေတြလွမ္းထားတယ္
သြားရုတ္လိုက္အံုးေနာ္”
“ဟုတ္ေမေမ”
ၿဖဴစင္ကိုေၿပာၿပီးေတာ့ ေမေမနဲ့အန္ကယ္ေလး အၿပင္ကိုထက
ြ ္သာြ းတယ္။
ၿဖဴစင္သိခ်င္လိုက္တာ……..သူတို့ဘယ္ကိုသာြ းၾကတာလဲ။
ဟူး…………………………….. ရင္ေတြေမာလိုက္တာ.။
ခပ္ေအးေအးေနတတ္တ့ေ
ဲ ဖေဖကေတာ့ဘာမွမသိခ့ဘ
ဲ ူးေလ။
ေမေမတို့ထက
ြ ္သာြ းေတာ့မွာဧည့္ခန္းမွာက်န္ခ့တ
ဲ ့ေ
ဲ ကာ္ဖီခက
ြ ္ေတြကို
သိမ္းၿပီးေတာ့ၿဖဴစင္အိမ္ေသာ့ေလးယူရင္း
တိုက္အေပၚဆံုးထပ္ကိုတက္ခ့တ
ဲ ယ္။ၿဖဴစင္တို့ကန
ြ ္ဒိုက
ဟိုးအေပၚဆံုးေခါင္မိုးထပ္မွာေရစည္ေတြန့ဲ ၀န္ထမ္းေတြ
အလွည့္က်ေနဖို့အခန္းေလးတစ္ခန္းပဲရွိတယ္ေလ။
ေရွ့ဖက္ကေနရာလြတ္မွာေတာ့ အ၀တ္ေတြလွမ္းတတ္ၾကတယ္။
အေပၚဆံုးကိုေရာက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ
Page 38

INSECTLIFE
လွမ္းၿမင္ရတဲ့ရွဴခင္းကၿဖဴစင္စိတ္ေတြကိုနည္းနည္းေတာ့ၿငိမ္သက္သာြ းေစ
တာအမွန္ပါ
။ေန႕လည္တစ္နာရီရ့ဲ ေနပူပူၿပင္းၿပင္း ေၾကာင့္ေလွကားထိပ္က
အရိပ္ေလးမွာၿဖဴစင္ရပ္ေနမိတယ္။
“မမ”
ဟိုးအေ၀းကိုအာရံုေရာက္ေနတဲ့ၿဖဴစင္…ေခၚသံေၾကာင့္
ကိုယ္လံုးေလးသိမ့္သိမ့္တံုသာြ းတဲ့အထိလန္႕သြားမိတာေပါ့။
လွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ……သူ။
“မမ အ၀တ္လာရုတ္တာလား”
“ဟုတ္တယ္”
ႏွဳတ္ခမ္းေလးကိုစူစူေလးထားၿပီးေတာ့
ေၿပာမိခါမွၿဖဴစင့္အမူအရာကခ်စ္စရာမ်ားေကာင္းသြားလားမသိဘူး။
“မမေၿပာပံုေလးကခ်စ္စရာေကာင္းတယ္ေနာ္”
အသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနမိေပမဲ့ ရင္ထမ
ဲ ွာေတာ့ၾကည္ႏူးသား………..။
ကိုယ္ကိုလွတယ္ေၿပာတာဘယ္မိန္းခေလးကမ်ား တင္းေနနုိင္ပါ့မလဲေလ.
“ကၽြန္ေတာ့ဂ်ဴတီၿပီးလို့အေပၚတက္လာတာမမရဲ့”
“အင္း ” ၿဖဴစင္ေခါင္းေလးညိမ့္ၿပမိတယ္။
“မမ မနက္က ကၽြန္ေတာ္ေၿပာမိတာ စိတ္ဆိုးသြားလားဟင္”
“ဘာေၿပာလို့ဘာကိုဆိုးရမွာလဲ”
Page 39

INSECTLIFE
ၿဖဴစင္မသိဟန္ေဆာင္ၿပီးေၿပာလိုက္ေတာ့….
“မမကိုခ်စ္ေနမိတယ္ဆိုတ့အ
ဲ ေၾကာင့္ေပါ့”
ဘုရားေရ………….ဒီကေလးေတာ့ခက္ေနပါၿပီ…။
ၿဖဴစင္ဘယ္လိုေၿပာရမလဲေလ။
“ေနပါအံုး မင္းအသက္ကဘယ္ေလာက္မို့လို့လဲ”
“၁၈ ေက်ာ္ၿပီမမ”
“ကေလးပဲရွိေသးတာပဲ ဒီလိုေတြကေတြးတတ္ေနၿပီလား”
ေၿပာမဲ့သာေၿပာရတာပါ။ ၿဖဴစင္ကသူ႕ထက္ႏွစ္ႏွစ္ပၾဲ ကီးတာေလ။
“မမရယ္အခ်စ္ဆိုတာအသက္အရြယ္န့မ
ဲ ဆိုင္ပါဘူး
ရင္ထက
ဲ အလိုလိုခ်စ္မိလာတာဘယ္လိုတားရမလဲမမရယ္။ၿပီးေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ကဒီတိုက္ကအလုပ္သမားပါ
မမတို့အလုပ္ထုတ္ခ်င္လက
ဲ ၽြန္ေတာ္ထက
ြ ္ရမွာပါ ဒါေပမဲ့
ကၽြန္ေတာ္ရင္ထမ
ဲ ွာမ်ိဳသိပ္မထားနိုင္လို့ေၿပာမိတာပါမမရယ္။”
အို……………………….
မ်က္ရည္ေလး၀ိုင္းရင္းေၿပာလာတဲ့သူ႕ကိုၿဖဴစင္သနားမိသာြ းတယ္။
ၿပီးေတာ့ မနက္ကအၿဖစ္….
ေမေမသြယ္ရ့တ
ဲ င္ပါးလံုးလံုးေတြကို
ဓတ္ေလွကားထဲမွာပြတ္ေပးေနတဲ့ၿမင္ကြင္းကိုၿပန္ၿမင္မိလာတယ္။
ဒါဆို…………
Page 40

INSECTLIFE
ၿဖဴစင္ရင္ေတြေႏြးလာမိတာေတာ့အမွန္ပါ ၿပီးေတာ့
ေမေမကိုမနာလိုေနမိသလိုလိုရယ္။
အာ…………မဟုတ္ေသးပါဘူး။
စိတ္ကိုခ်ဳပ္တည္းရင္း……..သူကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့သပ္သပ္ရပ္ရပ္န့ေ
ဲ ယာ
က်ၤားပီသတဲ့
သူ႕ပံုစံေလးကတစ္မ်ိဳးေလးရင္ခုန္ခ်င္စရာ။
“ကဲေနာက္မွေၿပာမယ္ ဟုတ္ၿပီလား”
“မမရယ္ကၽြန္ေတာ္သိခြင့္ရွိမယ္ဆိုရင္သိပါရေစလား ။ၿပီးေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ဒီႏွစ္ကုန္ဆိုအလုပ္ထက
ြ ္ေတာ့မွာပထမႏွစ္တက္ရေတာ့မယ္ေ
လ ေနာက္ႏွစ္ဆို ”
ေၿပာရင္းၿဖဴစင့္ေရွ႕မွာဒူးေလးေထာက္လိုက္တ့သ
ဲ ူကိုၿမင္ေတာ့ၿဖဴစင္မေနနုိ
င္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။
“အို….ဘာလုပ္တာလဲထပါ”
သူ႕ကိုထူဖို့သူ႕ေရွ႕မွာၿဖဴစင္ထိုင္လိုက္မိတယ္။
“ကဲ ကေလးေလး…အဲ့ေလာက္မဆိုးနဲ့ ညေန ဂ်ဴတီရွိလား”
“မရွိဘူးမမ ေနာက္ေန႕မနက္၉နာရီမွေလ”
“ဒါဆိုညေနမွဒီကိုတက္ခ့မ
ဲ ယ္ ဟုတ္ၿပီလားအဲ့ေတာ့မွေၿပာမယ္ အခုေတာ့
စဥ္းစားရအံုးမယ္”
“မမတကယ္ေၿပာတာေနာ္”
Page 41

INSECTLIFE
“မမ မညာတတ္ဘူး ဟုတ္ၿပီလား”
“ေပ်ာ္လိုက္တာမမရယ္ တကယ္ေက်းဇူးပါေနာ္”
ၿပံဳးသြားတဲ့မ်က္နွာနုနုေလးက အၿပစ္ကင္းေနသလိုလို………
ၿပီးေတာ့…………………………….ၿပီးေတာ့………………………………………
အာ…………….ငါသူ႕ကိုအမွတ္ေတြဘာလို့ေပးေနမိပါလိမ့္
တစ္ေယာက္ထဲေတြးရင္းၿဖဴစင္ၿပံဳးမိတယ္။
“ကဲသာြ းေတာ့ မယ္ ညေနမွေတြ႕မယ္ OK”
“ဟုတ္ မမ”
…………………………………………………………
ၿဖဴစင္အ၀တ္ေတြလမ
ဲ ရုတ္မိပါဘူး….ၿပီးေတာ့ေလ………
ေအးစက္ေနတဲ့လက္ဖ်ားေတြန့အ
ဲ တူရင္ေတြလဲခုန္လို႕။
ေဖေဖအတြက္ညစာၿပင္ေပးေနရင္း ၿဖဴစင္စိတ္ေတြလွဳပ္ရွားေနတယ္။
“သမီးေမေမလဲၿပန္မလာေသးဘူး shopping လိုက္ပို့ေနတယ္ထင္တယ္”
“အင္း ဟုတ္မယ္ ေဖေဖ
အန္ကယ္သာြ းခ်င္တ့ေ
ဲ နရာလိုက္ပို့မယ္လို့ေတာ့ေၿပာသြားတယ္ေလ”
“ေအးေအး….ဒါဆိုစားၿပီးရင္ေဖေဖလဖက္ရည္ဆိုင္သာြ းအံုးမယ္ေနာ္”
“ဟုတ္ေဖေဖ”
ေဖေဖနဲ့အတူထမင္းစားရင္းၿဖဴစင္
အေတြးေတြကပ်ံ႕လြင့္လို့……………………….။
Page 42

INSECTLIFE
………………………………………………………..
“သမီးေဖေဖသြားၿပီေနာ္”
“ဟုတ္”
နာရီကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၇နာရီခဲြ…..
အိမ္ေသာ့ကိုယူၿပီးေဖေဖထြက္သာြ းေတာ့ ၿဖဴစင္အခန္းထဲ၀င္ၿပီး
အ၀တ္လလ
ဲ ိုက္တယ္။
တီရွပ္အနက္ေရာင္ေလးနဲ့အတူဖိစကတ္
အသားေရာင္ေလးကၿဖဴစင္ကိုယ္လံုးအိအိေလးေပၚမွာတိတိက်က်ေလး
လွပလို့ေပါ့။
အိမ္ေသာ့ေလးယူၿပီးေတာ့ဓတ္ေလွကားထဲေရာက္ေတာ့
ၿဖဴစင္လက္ေတြေအးစက္တံုယင္ေနမိတယ္။
တင္ေတာင္……………..
ဓတ္ေလွကားကထြက္လာတဲ့အသံ
နံပါတ္၈ေနရာမွာရပ္သာြ းတဲ့ဓတ္ေလွကားထဲကထြက္လိုက္ေတာ့
ေလာကရဲ့တၿခားဖက္ကိုလွမ္း၀င္လိုက္ရသလိုပါပဲ။
ေခါင္မိုးထပ္ကဟင္းလင္းၿပင္မွာေတာ့ ညရဲ့ေလနုေအးေတြက
တိုးေ၀ွ႕တိုက္ခတ္လို့…………။
အလင္းေရာင္ခပ္မွိန္မွိန္သာရွိေတာ့တ့ည
ဲ ေနရဲ့ေကာင္းကင္ေအာက္မွာလွပ
ေနတဲ့နတ္သမီးေလးတစ္ပါး…………။
Page 43

INSECTLIFE
“မမ”
ေမ်ာ္လင့္ထားေပမဲ့ တကယ္တမ္းၾကားလိုက္ရေတာ့
ၿဖဴစင္ကိုယ္လံုးေလးဆတ္ခနဲတုန္သာြ းမိတယ္။
“မမကိုေမ်ာ္ေနတာ”
အလင္းေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေအာက္က
သူ႕မ်က္၀န္းေတြမွာေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကေတာက္ပလို့ေလ.။
“မင္းမွာေမာင္ႏွမေတြရွိလား”
“ဟုတ္ရွိပါတယ္မမ
ညီမေလးတစ္ေယာက္ရွိတယ္နယ္မွာပဲမိဘေတြန့အ
ဲ တူေနတယ္ေလ”
“ေအာ္”
“ေက်ာင္းကေရာဘာေမဂ်ာလဲ”
“Law မမ တစ္လပိုင္းဆိုေက်ာင္းဖြင့္ၿပီေလ”
“စာၾကိဳးစားေနာ္ ေက်ာင္းတက္ရင္”
“ဟုတ္”
“ဒါနဲ့ မမအေၿဖကိုသိခ်င္လွၿပီမမရယ္”
သူ႕စကားသံေတြေအာက္မွာၿဖဴစင္ဘာေၾကာင့္ ေပ်ာ္၀င္သာြ းမိတာလဲ…
ဒါကအခ်စ္လား.ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ကစားမိတာလား….ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္
သူ႕ေၾကာင့္ေတာ့ၿဖဴစင္ရင္ခုန္ခ့မ
ဲ ိတယ္။
“မမ ကၽြန္ေတာ္ကိုခ်စ္လားဟင္”
Page 44

INSECTLIFE
ကေလးတစ္ေယာက္လိုအၿပစ္ကင္းတဲ့မ်က္ႏွာနုနုမွာ
ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြအၿပည့္ေပါ့..။
ၿဖဴစင္ၿမင္တယ္ဆိုတာထက္ႏွလံုးသားနဲ့ခံစားမိတာဆိုပိုမွန္မယ္ထင္တယ္။
ၿပီးေတာ့…ၿဖဴစင္ေလ သူကိုၾကည့္ရင္းေခါင္းၿငိမ့္ၿပမိတယ္။
“ဟာ…….မမတစ္ကယ္ေၿပာတာေနာ္”
ေအးစက္ေနတဲ့လက္ဖ်ားေလးေတြကသူ႕ရဲ့လက္တစ္စံုေၾကာင့္ေႏြးေထြးခဲ့
ရတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေခါင္းငံုထားတဲ့ၿဖဴစင့္ပါးမို႕မို႕ေတြထက္မွာ
တြဲခိုေနတဲ့အၿပံဳးတစ္ပြင့္………..။
ဒီည……………………………..
တလက္လက္ေတာက္ပေနတဲ့ၾကယ္စင္ေတြကေကာင္ကင္မွာပ်ံ႕ၾကဲလုိ႕ေ

ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ ေလနုေအးေတြေအာက္မွာ
ခ်စ္သူရ့ရ
ဲ င္ေငြ႕ေၾကာင့္က်မေႏြးေထြးခဲ့ရတယ္။
ငွက္ကေလးေတြက ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကို ငံုၾကည့္ရင္း
အၿပံဳးေတြန့ဲ ႏွဳတ္ဆက္လို႕အိပ္တန္းဆီကိုအေသာႏွင္ေနေလရဲ့။
ရင္ခြင္ထက
ဲ ိုတိုးေ၀ွ႕ရင္း
Page 45

INSECTLIFE
ညရဲ့အလွတရားကိုခံစားေနမိတ့က
ဲ ၽမအတြက္ေတာ့
ဂုဏ္ၿဒပ္ေတြက ဟိုးအေ၀းမွာ၀ိုးတ၀ါးလက္ၿပလို႕ေပါ့။
အနာဂတ္ေတြကိုရင္ေမာမိေပမဲ့…………
ႏွလံုးသားတစ္စံုကေတာ့ ညရဲ့လမင္းေအာက္မွာ ထပ္တူမွ်ခဲ့ၾကၿပီေလ။
“ၿဖဴစင္”
ေမေမရဲ့ေခၚသံကၿဖဴစင္န့သ
ဲ ူ႕ကိုေအးစက္ေတာင့္တင္းသြားေစတယ္။
“ဒီခေလးအ၀တ္ေတြလမ
ဲ ရုတ္ရေသးဘူး ဖုန္းလဲအခန္းထဲမွာက်န္ခ့တ
ဲ ယ္
ဘယ္သာြ းလဲမသိဘူး”
ေၿပာရင္းလမ္းေလ်ာက္လာတဲ့ေမေမ…….
ရုတ္တရက္ပဲဆဲြေခၚသြားတဲ့သူ႕ေနာက္ကို
သတိလက္လတ
ြ ္လိုက္သာြ းမိတယ္။
အ၀တ္ေတြရုတ္ၿပီးေတာ့ၿပန္ဆင္းသြားတဲ့ေမေမကိုေရစည္ေတြၾကားကေန
ေခ်ာင္းၾကည့္ေနတဲ့ၿဖဴစင္ကိုယ္လံုးအိအိေလးကသူ႕ရင္ခြင္ထမ
ဲ ွာ
နစ္၀င္အိကပ္လို့ေလ။
“လြတ္ပါအံုး ေမာလာၿပီ”
“မမ”
“ဘာလဲ”
Page 46

INSECTLIFE
“ဒီအတိုင္းေလးခဏေလာက္ေနေပးပါေနာ္”
ေတာင္းပန္တ့ေ
ဲ လသံတိုးတိုးေလးေအာက္မွာ
ၿဖဴစင္ႏွဳတ္ခမ္းပါးေတြစံအ
ြ သြားခဲ့တယ္။
တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ပတ္၀န္းက်င္အေမွာင္ထုထမ
ဲ ွာခ်စ္သူႏွစ္ဦး…
တလွပ္လွပ္ခုန္ေနတဲ့ႏွလံုးသားတစ္စံုနဲ႕…
ပါးမို႕မို႕ေလးထက္ကိုေၾကြဆင္းလာတဲ့အနမ္းတစ္ပြင့္….
အို…………………………………………….
ဟိုးအေ၀းမွာေပါ့……………
ညရဲ့လမင္းက တိမ္ညိဳေတြၾကားမွာ
ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကို ခိုးၾကည့္လို႕…………….။
က်မေလ ရွက္လိုက္တာ။
“ “မ” ၿပန္ေတာ့မယ္ေနာ္ အရမ္းေနာက္က်ေနရင္မေကာင္းဘူးေလ”
ၿဖဴစင္စကားကိုၾကားေတာ့သူ သက္ပ်င္းတိုးတိုးေလးခ်ရွာတယ္။
“ဟုတ္က့ပ
ဲ ါ ေနာက္ေန႕ေတြဆိုရင္ ဒီေနရာေလးမွာပဲေတြ႕မယ္ေနာ္ မ ”
“ဟုတ္က့ပ
ဲ ါရွင္”
သူ႕ကိုၿပန္ေၿဖရင္း ေၿခဖ်ားေလးေထာက္လုိ႕
Page 47

INSECTLIFE
အနမ္းေလးတစ္ပြင့္လက္ေဆာင္ေပးမိတယ္။
“အာ…”
အံ့ၾသသြားတဲ့သူ႕အသံေလးမဆံုးခင္ပဲ
ၿဖဴစင္ေၿပးထြက္ဖို႕လွည့္လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္..
ေနာက္ကေနလွမ္းဖက္လိုက္တ့သ
ဲ ူ႕လက္တစ္စံုကခါးအိအိေလးေပၚမွာတိ
တိက်က်
ယိမ္းယိုင္သာြ းတဲ့ခႏၶာကိုယ္ေလးက
သူရင္ခြင္ထက
ဲ ိုေနာက္ၿပန္ေလးအိဆင္းက်သြားခဲ့တယ္။
သိုင္းဖက္လိုက္တ့လ
ဲ က္တစ္စံုက ၿဖဴစင္ဆီးခုန္မို့မို့ေလးေပၚမွာေပါ့။
အရွိန္ေၾကာင့္ဖိကပ္သာြ းတဲ့တင္ပါးအိအိေလးေတြေပၚမွာ
ဖိကပ္လာတဲ့အရာေလးတစ္ခု…
တစ္ခ်ိန္ထမ
ဲ ွာပဲတေၿဖးေၿဖးတင္းမာလာတဲ့အထိအေတြ႕ကၿဖဴစင္ေသြးေတြ
ကိုပူေႏြးလာေစတယ္။
ၿဖဴစင္မရုန္းမိပါဘူး…………..။နွဳတ္ကဖြင့္မေၿပာေပမဲ့
အထိအေတြ႕ေတြရ့ႏ
ဲ ူးညံ့မွဳကိုေတာ့ ႏွစ္ဦးလံုးမလြန္ဆန္နိုင္ခ့ဘ
ဲ ူးေလ။
“မမ ခဏထိုင္ရေအာင္ေနာ္”
ၿဖဴစင့္လက္ကိုဆလ
ြဲ ာတဲ့သူေနာက္ကိုၿဖဴစင္လိုက္ခ့မ
ဲ ိတယ္။
ဒါကၽြန္ေတာ္ညအားရင္အိပ္တ့အ
ဲ ခန္းေလ…
ေခါင္မိုးထပ္က
Page 48

INSECTLIFE
အုတ္တိုက္ေသးေသးေလးထဲမွာကုတင္ေလးတစ္လံုးသာရွိတ့အ
ဲ ခန္းေလး
မထည္၀ါေပမဲ့ သန္႕ရွင္းတဲ့ေမြ႕ရာခင္းေလးနဲ့ေပါ့…..။
သူမီးခလုတ္ကိုပိတ္လိုက္ေတာ့….
“ဘာလို့ပိတ္လိုက္တာလဲေမွာင္ေနမွာေပါ့”
“မမရယ္ လူေတြတက္လာရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ”
သူေၿပာတာလဲဟုတ္ပါရဲ့ေလ
အခန္းတံခါးကိုပိတ္ၿပီးဂ်က္ထိုးလိုက္ေတာ့ အၿပင္ကအလင္း
မွိန္မိွန္ေလးမွတပါးလံုၿခံဳသြားတဲ့အခန္းေလးထဲမွာၿဖဴစင္န့သ
ဲ ူ… .
အို……………………………
ဖြဖြေလးသိုင္းဖက္လာတဲ့သူလက္တစ္စံုေၾကာင့္ၿဖဴစင္ရင္ဖိုမိၿပန္ပါတယ္။
ဖိကပ္ေနတဲ့ဆီးခံုမို႕မို႕ထက္ကခံစားမွဳေလးကေတာ့မာတင္းတင္းရွိေနဆဲေ
ပါ့။
ႏူးည့ံတ့ဆ
ဲ ံႏယ
ြ ္စေလးေတြကိုတန
ြ ္းဖြယ္လိုက္ေတာ့လွစ္ဟာသြားတဲ့လည္ပ
င္းသားေဖြးေဖြးေလးကိုဖဖ
ြ ြေလးနမ္းလိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာေတာ့…….ၿဖဴစင္ေ

အခ်စ္ဟာႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့ပန္းေလးတစ္ပြင့္ဆိုရင္…
သူ႕ရင္ခြင္ထမ
ဲ ွာေၾကြဆင္းဖို႕က်မ ပြင့္ဖူးခဲ့ပါၿပီ………………………..။
တေရြ႕ေရြ႕တိုးလာတဲ့လက္တစ္စံုကခါးသိမ္သိမ္ေလးေတြကိုေထြးေပြ႕မယူ
Page 49

INSECTLIFE
လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္
နီးကပ္သာြ းတဲ့ႏွဳတ္ခမ္းပါးေလးေတြကိုဖဖ
ြ ြေလးငံုလိုက္တ့သ
ဲ ူ႕အယုအယေ
တြေအာက္မွာက်မ သာယာေနခဲ့ၿပီ။
ဖူးဖူးေလးတင္းေနတဲ့ႏွဳတ္ခမ္းႏွစ္လႊာကိုထိေတြ႕လာတဲ့လွ်ာေႏြးေႏြးေလး
ရဲ့အရသာ….
ပူးကပ္ေနတဲ့ခႏၶာႏွစ္ခု…
ဒူးေတြတဆတ္ဆတ္တုန္ရင္းေၿခမခိုင္ခ်င္ေတာ့တ့က
ဲ ်မ
ကုတင္ေလးေပၚမွာ ထိုင္ခ်လိုက္မိတယ္။
ထိုင္ခ်လိုက္တ့အ
ဲ ရွိန္ေၾကာင့္ခါးေအာက္တစ္ထာြ ေလာက္အထိခထ
ဲြ ားတဲ့ဖိ
စကတ္အေပၚအလႊာေလးက ေဘးတစ္ဖက္ကိုလန္လို့….။
ၿဖဴစင္ေဘးမွာ၀င္ထိုင္ရင္းပုခံုးသားအိအိေလးေတြကိုဖက္လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္
ၿဖဴစင့္ ခႏၶာကိုယ္ေလးကသူဆီကိုယိမ္းယိုင္သာြ းခဲ့တယ္။
“ခ်စ္တယ္ မမ ရယ္”
တိုးတိုးေလးေၿပာရင္း သူေလ
ၿဖဴစင့္ႏွဳတ္ခမ္းေတြကိုဖဖ
ြ ြေလးနမ္းလာၿပန္တယ္။ ၿပီးေတာ့……
ၿပီးေတာ့ေလ
လန္ေနတဲ့ဖိစကတ္ေလးေအာက္က၀င္းမြတ္အိစက္ေနတဲ့ေပါင္တံၿပည့္ၿပ
ည့္ေလးကိုဖဖ
ြ ြေလးပြတ္သပ္လိုက္တိုင္း
ၿဖဴစင့္စိတ္ေတြေဆာက္တည္ရာမဲ့ခ့ရ
ဲ တယ္။
Page 50

INSECTLIFE
ေႏြးေႏြးေလးတိုး၀င္လာတဲ့သူလက္ေတြကိုၿဖဴစင္ေပါင္ႏွစ္ဖက္စိကပ္ထားရ
င္းတြန့္ဆုတ္ေနမိတယ္။ၿဖဴစင္ဖိကပ္လိုက္တိုင္း
ဖြဖြေလးပြတ္ေပးရင္းေခ်ာ့ၿပီးထိုးရွာတဲ့သူကိုလၿဲ ဖဴစင္သနားေနမိၿပန္တယ္။
တစ္ၾကိမ္….ႏွစ္ၾကိမ္……………………..
အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးစားရွာတဲ့သူ႕ကိုၿဖဴစင္မၿငင္းရက္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။
ဖိကပ္ထားတဲ့ေပါင္တံေလးႏွစ္ဖက္ကိုဟဟေလးခြာေပးလိုက္ေတာ့
ႏူးညံ့တ့သ
ဲ ူလက္အထိအေတြ႕ေတြက
တေရြ႕ေရြ႕နဲ့ေပါင္ရင္းဆီကိုခ်ည္းကပ္လာခဲ့တယ္ေလ။
အသားစိုင္အိအိေတြကိုပတ
ြ ္ဆဲြသာြ းတိုင္း တစိမ့္စိမ့္စီးဆင္းလာတဲ့
အရည္ေႏြးေႏြးေတြကၿဖဴစင္ေပါင္ခၾြ ကားေလးတစ္ခုလံုးကိုစတ
ြ ္စိုေႏြးေထြး
လာခဲ့တယ္။
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာေပါ့………..
ႏူးညံ့
အိေထြးတဲ့အသားေဖာင္းေဖာင္းေလးေပၚကိုဖဖ
ြ ြေလးထိကပ္လိုက္တ့လ
ဲ က္
ေခ်ာင္းေလးေတြ…
“အား…………………………ကေလးရယ္”
ေပါင္တံေလးႏွစ္လံုးၾကားက
သူလက္ေလးေတြကိုၿဖဴစင္ပိုလို့ေနရာေပးလိုက္မိတယ္ေလ။
ဟသြားတဲ့ေပါင္တံေလးၾကားကေန
Page 51

INSECTLIFE
မို႕ေဖာင္းေနတဲ့အသားအိအိေလးေတြကိုသူလက္န့ဖ
ဲ ိကပ္အုပ္ကိုင္ရင္း
အတြင္းခံေဘာင္းဘီေပၚကေနအသားႏွစ္လႊာၾကားကိုထိုးပြတ္လိုက္တိုင္း
ေကာ့သာြ းမိတ့ၿဲ ဖဴစင္ကို
သူလက္တစ္ဖက္န့တ
ဲ င္းတင္းေလးဖက္ထားေပးရွာတယ္။
“အား….ေမာင္ရယ္……….ေတာ္ပါေတာ့ကာြ ”
“အ ..အ ….အ ..ေမာင့္………..အ”
ေခါင္းေလးကိုခါရမ္းရင္းၿဖဴစင္ေလ………
“အ………….ေမာင့္……………..အ”
“အား……………ရွီး………….အား………..ေမာင့္…………..”
ဆြဲဆြဲေလးေမာင့္ကိုေခၚရင္း တုန္သာြ းတဲ့ၿဖဴစင္ကို
သူလက္ေတြန့ရ
ဲ င္ခြင္ထက
ဲ ိုတင္းတင္းေလးဆြဲသြင္းထားတယ္။
“ေမာင္ရယ္…………………….”
Page 52

INSECTLIFE
တုန္ခါသြားတဲ့ေစာက္ဖုတ္ေလးရဲ့အရသာကတစ္ကုိယ္လံုးကိုပ်ံ႕ႏွံ့သာြ းသ
လိုလို………..
လူတစ္ကိုယ္လံုးေမာဟိုက္နံဳးခ်ိသာြ းတယ္။
“မမ”
“မသိဘူးကြာ”
“စိတ္ဆိုးသြားလို့လား …ေတာင္းပန္ပါတယ္မမရယ္”
“ဘယ္သူကစိတ္ဆိုးတယ္ေၿပာလို့လဲ”
“ဒါဆိုမဆိုးဘူးေပါ့”
“အာကြာ ေတာ္ၿပီ ၿပန္ေတာ့မယ္
လူဆိုး….ကေလးဆိုၿပီးေတာ့သနားလို့ၿပန္ခ်စ္မိတာ….သူအရမ္းဆိုးတယ္
ကြာ”
ၿဖဴစင္ေၿပာရင္း သူရင္ခြင္ထက
ဲ ေနရုန္းထြက္လိုက္မိတယ္။
တံခါးဆီကိုအတူေလ်ာက္လာေတာ့ တြထ
ဲ ားတဲ့သူ႕လက္ေတြက
ၿဖဴစင့္အတြက္ခန
ြ ္အားေတြစီးဆင္းလာသလိုပါပဲ။
တံခါးေလးဖြင့္လိုက္ရင္းနဲ့ တိုးတိုးေလးေခၚရွာတယ္။
“မမ ”
မပီ၀ိုးတပါးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ
နုနယ္တ့သ
ဲ ူမ်က္ႏွာေလးကိုေမာ့ၾကည့္မိေတာ့
Page 53

INSECTLIFE
“မမအရမ္းလွတာပဲ”
သူ႕စကားေတြကၿဖဴစင့္ရင္ကိုေႏြးေထြးသြားေစတာအမွန္ပါပဲ….ၿဖဴစင္ေလ
…………………။
ရုတ္တရက္ေပါ့…………………
အနမ္းေလးတစ္ပြင့္သူ႕ပါးထက္ကိုေၾကြဆင္းခဲ့တယ္။
ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရဲ့ ၾကည္ႏူးမွဳေတြ ကူးစက္ခံခ့ရ
ဲ တဲ့ ၾကယ္ပြင့္ေလးတစ္ခ်ိဳ႕
ေကာင္းကင္ထက္မွာကခုန္ေနၾကေလရဲ့……….
လြင့္ပ်ံ႕လာတဲ့ေလေၿပညွင္းေတြေပၚခိုတယ
ြ ္လာတဲ့ပန္းရနံ႕သင္းသင္းက
ခ်စ္သူ႕ပါးကိုပတ
ြ ္သပ္ၾကည္စယ္သာြ းတဲ့အခ်ိန္…………
ည ဟာပိုလို့လွပခဲ့တယ္။
“အရမ္းခ်စ္တယ္ မမ ရယ္”
အေၿပးတစ္ပိုင္းေၿခလွမ္းေတြနဲ႕သူနားကေၿပးထြက္ရင္း…………..က်မေလ
ငံု႕ထားတဲ့ဦးေခါင္းထက္ကခိုတက
ဲြ ်ေနတဲ့ဆံႏယ
ြ ္အိအိေတြၾကားမွာ
ရွက္ရံေ
ြ နတဲ့ႏွဳတ္ခမ္းပါးက တိုးတိုးေလးေပါ့….။
“ မ လဲခ်စ္ပါတယ္ ကေလးရယ္”
တိုးတိုးေလးေပါ့…..တကယ့္ကိုတိုးတိုးေလးရယ္ပါ…….သူၾကားနုိင္ပါ့မလာ
Page 54

INSECTLIFE

က်မယံုၾကည္ေနမိပါတယ္။
အဲ့ဒီစကားသံေလးေတြက
သူ႕နွလံုးအိမ္ကိုဖဖ
ြ ြေလးထိခတ္သာြ းမယ္ဆိုတာကိုေပါ့….။
သူ……………….ႏွလံုးသားနဲ့ၾကားနိုင္မွာပါေလ။
“သမီးဘယ္သာြ းေနတာလဲ”
အိမ္တံခါး၀က၀င္၀င္ၿခင္း
ေမေမရဲ့အသံေၾကာင့္ၿဖဴစင္ရင္ေတြတုန္သာြ းခဲ့မိတယ္။တည္ၿငိမ္ေနေပမဲ့
ေဒါသသံနည္းနည္းစြပ္ေနတယ္လို႕ၿဖဴစင္အလိုလိုသိေနမိတာေပါ့။
“ဟို …သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ေတြ႕ၿပီးစကားေကာင္းေနလို႕ပါ”
“ဖုန္းကေရာ”
“ညေနကသူတို႕ဖုန္းဆက္ေတာ့ ေအာက္မွာေရာက္ေနၿပီဆိုတာနဲ့
သမီးေလာၿပီး ဆင္းသြားလို႕ဖုန္းကအခန္းထဲမွာက်န္ခ့တ
ဲ ာ”
ေမေမဆက္မေမးခင္ၿဖဴစင္အခန္းထဲကိုအၿမန္၀င္လာခဲ့မိတယ္။
ဆက္မ်ားေမးေနရင္
ၿဖဴစင္အလိမ္ေတြေပၚကုန္ေတာ့မွာအခုေတာင္အသံေတြကတုန္ခ်င္ခ်င္ရ
ယ္ေလ။
စားပြထ
ဲ က္ကေရဘူးေလးကိုဖြင့္ေသာက္လိုက္ၿပီးေတာ့
ကုတင္ေပၚမွာလွဲခ်လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္က်မွတုန္ခါေနတဲ့ၿဖဴစင္စိတ္ေတြနန
ဲ တ

Page 55

INSECTLIFE
ည္ၿငိမ္သာြ းသလိုခံစားမိလိုက္တယ္။
“ဟူး……………………….မလြယ္ပါလားေကာင္ေလးရယ္”
“မၿဖစ္ေသးပါဘူးေလ ေရၿမန္ၿမန္ခ်ိဳးၿပီးအၿပင္ထက
ြ ္အံုးမွပါ
ေတာ္ၾကာေမေမရိပ္မိေနအံုးမယ္”
ကိုယ္ကိုကိုယ္ေၿပာရင္းအ၀တ္ေတြကိုခၽြတ္လိုက္တယ္။
ေၿခရင္းမွာပံုက်ေနတဲ့စကတ္ထမီေလးကိုကုန္းေကာက္လိုက္ရင္း
ၿဖဴစင္အတြင္းခံေပါင္ၾကားကစိုေႏြးေႏြးအရသာေလးကိုခံစားလိုက္မိေတာ့
ၿဖဴစင္ရွက္မိၿပန္ေရာ။
ထမိန္စကတ္ေလးကိုတန္းေပၚမွာလႊားရင္း
ၿဖဴစင္ေနခ်ိဳးခန္းထဲလွမ္း၀င္လိုက္ေတာ့ ကိုယ္လံုးေပၚမွန္ထမ
ဲ ွာ
ထင္းထင္းေလးလွေနတဲ့ၿဖဴစင္ေလ ကိုယ္ကိုကိုယ္ေငးၾကည့္မိရင္း
ၿပံဳးမိတ့အ
ဲ ၿပံဳးေတြရ့ဲ အဓိပၸါယ္ကို
ၿဖဴစင္ကိုယ္တိုင္ေတာင္ဘာသာမၿပန္တတ္ခ့ဘ
ဲ ူး။
လူဆိုတာၾကည္ႏူးရင္လၿဲ ပံဳးတတ္ၿပန္တာကို…..။
ေပါင္ရင္းမွာ တိတိေလးကပ္ေနတဲ့
အတြင္းခံေဘာင္းဘီေလးကိုခၽြတ္လိုက္မိေတာ့အေမြးစုစုေလးနဲ့မို႕မို႕ေလး
ေဖာင္းေနတဲ့ဆီးခုန္ရင္းေလးကလဲ
ၿဖဴစင္အလွကိုပိုလို႕တိုးေစၿပန္တယ္ေလ။
ခႏၶာကိုယ္ကိုေဘးတိုက္ေလးလွည့္လိုက္ၿပန္ေတာ့
Page 56

INSECTLIFE
မို႕မို႕ေလးဆူထက
ြ ္ေနတဲ့တင္သားလံုးလံုးေလးေတြကိုလၿဲ ဖဴစင္ေက်နပ္မိၿပ
န္ေရာ။ေရပန္းေလးကိုဖြင့္လိုက္ေတာ့
ပန္းထြက္လာတဲ့ေရၾကည္ၾကည္ေလးေတြကၿဖဴစင္
ခႏၶာကိုယ္ေဖြးေဖြးေလးတေလ်ာက္လိမ့္ဆင္းလို႕
ဆပ္ၿပာၿမဳတ္ေလးေတြန့အ
ဲ ိစက္ေနတဲ့ကိုယ္တိုက္ေဖာ့တံုးေလးနဲ့ကိုယ္ခႏၶာ
အနွံပတ
ြ ္တိုက္ေနမိတ့အ
ဲ ထိအေတြ႕ကလဲ
ဒီေန႕မွၿဖဴစင့္အတြက္ႏူးညံ့ေနၿပန္တယ္။ၿဖဴေဖြးေဖာင္းအိေနတဲ့
လက္ေခ်ာင္းေလးေတြန့ဲ
ၿဖဴစင့္ေပါင္ၾကားနုနုေလးကိုပတ
ြ ္တိုက္လိုက္မိတ့အ
ဲ ခ်ိန္လက္ေခ်ာင္းေလးေ
တြန့ထ
ဲ ိခပ္ပတ
ြ ္တိုက္သာြ းတဲ့
ေစာက္ဖုတ္နွဳတ္ခမ္းလႊာေလးေတြရ့ခ
ဲ ံစားမွဳကေမာင့္ ကို တမ္းတမ္းတတ
ၿဖစ္မိေစတယ္။
“ေမာင္ရယ္”
မ်က္လံုးေလးေမွးစင္းရင္း
ေစာက္ဖုတ္ေလးနဲ့ထိေနတဲ့လက္ေခ်ာင္းေလးေတြက
ဆပ္ၿပာၿမဳတ္ၿဖဴၿဖဴေတြၾကားမွာေႏြးေထြးေနၿပန္တယ္။
“သမီးေမေမထမင္းၿပင္ထားတယ္ေနာ္ ၿမန္ၿမန္ခ်ိဳး”
ေမေမအသံစူးစူးကၿဖဴစင္ခံစားမွဳေတြကိုလြင့္စင္သာြ းေစခဲ့တယ္။
“ဟုတ္ေမေမ”
Page 57

INSECTLIFE
ေရကိုၿမန္ၿမန္ခ်ိဳးရင္း အခန္းၿပင္ထက
ြ ္လိုက္ေတာ့
တီဗီဖ
ြ ြင့္ထားတဲ့ဧည့္ခန္းမွာဘယ္သူမွရွိမေနဘူးေလ
ေဖေဖလဲလဖက္ရည္ဆိုင္ကၿပန္မေရာက္ေသးဘူးထင္တယ္။
ဧည့္ခန္းကဆိုဖာေလးမွာထိုင္လိုက္ေတာ့
တံခါးပိတ္ထားတဲ့၀ရန္တာမွာေမေမအရိပ္ကိုလတ
ြ ္ေနတဲ့လိုက္ကာစၾကား
ကေနၿဖဴစင္ၿမင္လိုက္တယ္
။ေမေမဖုန္းေၿပာေနတယ္ထင္တယ္။
ခပ္အုပ္အုပ္ေၿပာေနတဲ့ေမေမအသံက နားစြင့္ေနမိတ့ၿဲ ဖဴစင့္အတြက္ေတာ့
တိုးလြန္းမေနပါဘူး။
တီဗီက
ြ အသံေလးကိုေလ်ာ့လိုက္ရင္း
၀ရံတာတံခါးနဲ့အနီးဆံုးခံုမွာၿဖဴစင္ထိုင္ရင္းနားစြင့္ေနမိတယ္။
“ေမာင္ေလးက လဲ အိမ္က မင္းအကိုၾကီးၿပန္လာေတာ့မွာ
မမဘယ္လိုထက
ြ ္ခ့ရ
ဲ မွာလဲ”
“ဒီေန႕လဲေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္ေနာ္ ဟိုမွာဆိုမိန္းမကိုေရာအဲ့လိုပလ
ဲ ား”
ေမေမစကားသံတိုးတိုးကၿဖဴစင္ေခါင္းကိုအၾကီးအက်ယ္
ပူေလာင္သာြ းေစတယ္။ေမေမ..အန္ကယ္ေလးနဲ့မ်ား
ဟာ………….မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။
ကိုယ္ကိုယ္ကိုညာေနမိေပမဲ့ၿဖဴစင္စိတ္ထမ
ဲ ွာအတိအက်သိေနခဲ့တယ္။
“အိမ္ကမင္းအကိုၾကီးက မမကိုသိပ္မလိုးနိုင္ေတာ့ပါဘူး
Page 58

INSECTLIFE
မမလဲအ့လ
ဲ ိုေနခ်င္တာၾကာၿပီေလ”
“မင္းလိုးတာအရမ္းေကာင္းတယ္သိလား”
“အခ်ိန္ေတြရွိေသးတာပဲ ေနာက္ေန႕မင္းအကုိ စက္ရံုသာြ းတဲ့အခ်ိန္
မင္းတူမေလးလဲေက်ာင္းသြားတဲ့အခ်ိန္အိမ္လာခဲ့ေလ ေန႕လည္
၁၁ေလာက္ေပါ့”
အို……..ၿဖဴစင္ရင္ေတြဖိုသာြ းမိတယ္။ ေသခ်ာပါၿပီ။ ဒါဆို ေဖေဖ…..
ၿဖဴစင္ေဖေဖကိုေတြးရင္း မ်က္ရည္ေတြေတာင္၀ဲခ့ရ
ဲ တယ္။ငယ္ငယ္ထက

ေဖေဖနဲ့ ေမေမ သြယ့္လက္ေပၚမွာၾကီးလာတဲ့ၿဖဴစင္ေလ ၿပီး ေတာ့ ေမေမ
ရဲ့ အနီးကပ္ၾကီးက်ပ္မွဳေအာက္မွာ အရြယ္ေရာက္ခ့တ
ဲ ့ၿဲ ဖဴစင္ အခုေမေမ
လုပ္ရပ္ကိုေတြ႕ေတာ့ ၿဖဴစင္အံ့ၾသမိသလို၀မ္းလဲနည္းမိသလိုလိုရယ္။
ၿဖဴစင္
ေလးလံတ့ေ
ဲ ၿခလွမ္းေတြန့ထ
ဲ မင္းစားပြဲရွိရာေနာက္ဖက္ကိုလွမ္းထြက္ခ့မ
ဲ ိတ
ယ္။

Page 59