UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

Catedra „Marketing şi REI”

Agenda pra ti ii de pr!d" #ie

A $t"dent"%"i&ei'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( &N")e%e şi pren")e%e' Spe ia%itatea* +,-./ Marketing şi %!gi$ti 0

Spe ia%i1area((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( An"%((((((((gr"pa((((((((

M.S.20_____________________________ repartizează studentul(a __________________________________________________ (numele şi prenumele pentru a e!ectua practica de _______________________________________________ (denumirea practicii la____________________________________________________________________ (denumirea întreprinderii "aracterul practicii (sau tema tezei de licen#ă _____________________________________________________________________ $urata practicii______________________________________________________ (săptămîni% zile &ocul de muncă_____________________________________________________________ (con!orm programei 2 .C2işin0"3 -4/+ ORDIN DE RE5ARTI6ARE U.___________din___________a. în baza Regulamentului cu privire la organizarea stagiilor de practică şi în baza contractului nr.

înă la_______________________________________________a. (. 20_________ * plecat de la întreprindere______________________________a. _____________________________*dministra#ia întreprinderii (semnătura .ORDONANŢ7 Studentul___________________________________________________________ (numele şi prenumele 'acultatea (tiin#e )conomice USM *nul___________specialitatea_________________________________________ Specializarea__________________________________________________a USM )ste repartizat la_____________________________________________________ (denumirea întreprinderii% organiza#iei (adresa +uridică a întreprinderii . 20_________ . 20_________ * plecat de la institu#ie__________________________________a. 20__________ &. .entru a-şi e!ectua practica de ____________________________________________ (caracterul practicii $urata practicii $e la________________________________________________a. 20_________ _____________________________$ecanul !acultă#ii _______________________(e! catedră * sosit la întreprindere__________________________________a.

să bene!icieze de sus#inere din partea conducătorului practicii de la întreprindere. Notă: 9nainte de plecare de la locul practicii% studentul trebuie să ob#ină pentru aceasta acordul conducătorului de la întreprindere% să-şi aplice în *gendă viza de plecare% con!irmată prin ştampilă. 2 . II.e< Roman% !on /2 pt. să !acă cunoscut programul practicii conducătorului de la întreprindere1 . să respecte indica#iile conducătorului practicii de la întreprindere1 4. Raportul prezentat spre evaluare trebuie sa !ie înso#it de caracteristica semnată de coordonatorul practicii din partea entită#ii economice.să prezinte şi să sus#ină un Raport privind rezultatele practicii.. St"dent"% are drept"%* .să bene!icieze de consultan#ă de la coordonatorul ştiin#i!ic repartizat de la catedră% privind organizarea practicii la întreprindere şi elaborarea tezei de licen#ă1 . să realizeze sarcinile speci!icate în programul practicii1 2. *genda practicii şi Raportul trebuie să !ie completate deplin la locul practicii şi tot acolo să !ie prezentate conducătorului practicii de la întreprindere pentru concluzii şi re!erin#e. Raportul va con#ine 20-23 pagini% te0tul cu caractere :imes . să se prezinte la întreprindere% organiza#ie% institu#ie în ziua !i0ată în ordinul de repartizare1 2.1 //.să prezinte la control% după !inisarea practicii agenda practicii înso#ită de Raport şi ane0e1 /2. să respecte cu stricte#e regulile de protec#ie a muncii% te6nicii securită#ii şi igienei de produc#ie1 7. să completeze *genda practicii% în care vor !i înscrise con#inutul activită#ilor1 /0. să respecte indica#iile administra#iei întreprinderii% institu#iei% organiza#iei1 3.să prezinte *genda practicii pentru veri!icare conducătorului practicii de la !irma% nu mai rar de doua ori pe saptamînă. St"dent"% e$te !:%igat* /. să participe activ în via#a colectivului !irmei% institu#iei% organiza#iei1 8.8n adr"% de$90ş"r0rii pra ti ii* I. să se con!ormeze regulamentului intern al !irmei% întreprinderii% organiza#iei1 5.% intervalul între rînduri = /%3.

Den")irea a ti.it0#i%!r 5%an <n ep"t"% + d"rata &<n 1i%e' = De 9a t! <n ep"t"% d"rata &<n 1i%e' > . / "onducătorul practicii din partea întreprinderii _______________________20_____ 3 .5%an"% a%endari$ti de )"n 0 (se elaborează de către student şi se aproba de conducătorii practicii de la Universitate şi de la 9ntreprindere Nr.

4. . /. . 2. 2. 2. să se prezinte la direc#ia întreprinderii şi să con!irme în agendă data sosirii1 să primească un document de practicant al întreprinderii (adeverin#ă% permis 1 să coordoneze cu conducătorul practicii de la întreprindere> programul practicii1 sarcinile individuale primite la plecare din institu#ia de învă#ămînt1 locul de muncă1 planul calendaristic al des!ăşurării practicii1 ordinea de utilizare a ec6ipamentului întreprinderii. 3. să ia cunoştin#ă şi să respecte regulamentul privind ordinea in!erioară şi te6nica securită#ii la întreprindere1 să precizeze cu conducătorul practicii de la întreprindere cine va diri+a munca practicantului% ordinea şi locul de primire a consulta#iilor1 să lucreze la întreprindere neîntrerupt pînă în ultimul termen al practicii% semnînd zilnic !işa de ponta+1 să completeze sistematic *genda practicii. 5. 3. St"dent"%?pra ti ant $!$it %a %! "% pra ti ii3 e$te !:%igat* /. 9nsemnările !ăcute în agendă trebuie să demonstreze abilită#ile studentului de a se orienta atît în organizarea% cît şi în te6nologia produc#iei% în economia ei% privind economia şi organizarea procesului de produc#ie1 în baza *gendei% să elaboreze un Raport despre activitatea realizată în cadrul stagiului de practică. 8nainte de p%e are %a pra ti 03 e ne e$ar* a determina cu e0actitate caracterul şi termenele practicii1 a ob#ine *genda practicii% repartizarea la practică cu denumirea !irmei şi adresa +uridică corectă1 a coordona programul practicii de produc#ie cu catedra1 a e0amina detaliat cu conducătorul practicii de produc#ie sarcinile ce urmează a !i îndeplinite la întreprindere1 a solicita catedrei de pro!il instruc#iuni privind problemele organizării şi des!ăşurării practicii.. 2. II.. 7."onducătorul practicii din partea institu#iei de învă#ămînt ______________20_____ INSTRUCŢIUNI 5ENTRU STUDENTUL?5RACTICANT&STA@IAR' I. 4 .

dezvoltarea capacită#ilor de analiză a activită#ii economico . participarea la elaborarea scrisorilor de inten#ie sau protocol% acordurilor de !idelitate şi de non-concuren#ă1 contractelor1 planurilor de !inan#are% diagnosticului economico-!inanciar1 politicilor de recrutare a cadrelor1 /0. stabilirea punctelor slabe şi !orte (pozitive şi negative în activitatea entită#ilor economice1 8./ MarAeting şi logistică1 5 .5RO@RAMUL pra ti ii de pr!d" #ie pentr" $t"den#ii3 $pe ia%itatea +..elaborarea şi sus#inerea Raportului practicii de produc#ie% care contribuie la aprecierea nivelului de pregătire a studentului din punct de vedere teoretic şi practic con!orm .-. !le0ibilizarea gBndirii şi a modalită#ilor de operare cu programe% concepte% metode% te6nici aplicate în activitatea economică1 . consolidarea cunoştin#elor teoretice în domeniul marAetingului şi logisticii% economiei entită#ilor economice1 2.lanului de învă#ămînt la specialitatea . O:ie ti. identi!icarea problemelor entită#ilor economice şi contribu#ia la rezolvarea lor1 7.42. comunicarea cu personalul întreprinderii% cu partenerii ei şi însuşirea regulilor de comportament în colectivul acesteia1 2.selectarea şi sistematizarea materialelor pentru elaborarea tezei de licen#ă1 /2.elaborarea şi argumentarea economică a propunerilor şiCsau recomandărilor privind per!ec#ionarea activită#ii economice1 //.e%e pra ti ii de ini#iere /. utilizarea instrumentarului normativ-+uridic de reglementare a activită#ii economice1 5.!inanciare a agen#ilor economici (reziden#ilor şi nereziden#ilor Republicii Moldova în cadrul practicii1 3. analiza !actorilor interni şi e0terni care in!luen#ează activitatea entită#ilor economice 1 4./ Marketing şi %!gi$ti 0 S !p"% pra ti ii de pr!d" #ie* !ormarea abilită#ilor necesare activită#ii în s!era rela#iilor economice interna#ionale în condi#iile unei !irme concrete (organiza#ii % în baza utilizării cunoştin#elor însuşite în procesul instruirii la !acultatea ?(tiin#e )conomice@.

Structura administrativă a întreprinderii.it0#ii e !n!)i e Frganizarea !ormală şi ne!ormală a !irmei% rela#iile cu reziden#ii Republicii Moldova1 . Structura organizatorică a întreprinderii. 2 3 4 5 7 8 Cara teri$ti a genera%0 a <ntreprinderii /0 / 2 .rocesele verbale de inten#ii% acorduri% contracte comerciale1 'unc#iile direc#iei (sec#iei de marAeting> analiza% previziunea% plani!icarea% organizarea% e0ecutarea1 . *naliza activită#ii obiectului> indicatorii generali1 resursele disponibile% structura produsului% serviciilor1 strategia dezvoltării% planul de a!aceri1 veniturile şi c6eltuielile% investi#iile şi sistemul de recompense% e!ectul şi e!icien#a activită#ii.S")ar"% a ti. 9ntreprinderea ca sistem opera#ional în sistemul de marAeting. / 2 . Frganizarea muncii personalului administrativ şi salarizarea lui. 7 . 2 3 4 5 7 8 'orma +uridică şi de organizare a activită#ii la întreprindere. Daza +uridică şi normativă de activitate a întreprinderii (acte normative% statutul% regulamentul intern etc.it0#i%!r <n peri!ada pra ti ii de ini#iere A. Estoria !ondării întreprinderii. A. Cara teri$ti a $i$te)"%"i de ge$ti"ne a a ti. . S!era de activitate a întreprinderii. 1 *rmonizarea cererii cu o!erta pe pia#ă1 *naliza modelelor de optimizare a stocurilor1 *naliza activită#ii de marAeting. Resursele de muncă a întreprinderii.rogramarea şi controlul opera#iunilor te6nologice% gestiunea utila+ului de produc#ie% a materiei prime% a resurselor energetice% aprovizionarea te6nicomaterială% logistica procesului de produc#ie1 Gestiunea resurselor !inanciare1 Gestiunea resurselor in!ormationale% a produselor intelectuale şi a proprietă#ii intelectuale (brand-uri% inven#ii% mărci comerciale etc.

*rgumentarea economică a propunerilor% menite să contribuie la per!ec#ionarea activită#ii economice şi de marAeting studiate.lanul de învă#ămînt% se e!ectuează practica de licen#ă% scopul căreia este de a acumula abilită#i de cercetări ştiin#i!ice. 8 . C.D Rea%i1area pra ti ii de %i en#0 "oncomitent cu practica de produc#ie% în con!ormitate cu . . )laborarea propunerilor cu privire la per!ec#ionarea activită#ii economice şi de marAeting a întreprinderii. 9n !inal% studentul prezintă conducătorului prima variantă a tezei de licen#ă./ 2 . 9n con!ormitate cu tema tezei de licen#ă selectată şi aprobată în modul stabilit în universitate% studentul ob#ine in!orma#ia necesară pentru teză% o sistematizează şi o prelucrează.it0#ii e !n!)i e a !rgani1a#iei *naliza activită#ii economice şi de marAeting a întreprinderii în sistemul economiei na#ionale şi ramurale şi depistarea de!icien#elor ma+ore în domeniu. Ra#i!na%i1area a ti.

it0#i rea%i1ate <n adr"% pra ti ii Data eBe "t0rii %" r0ri%!r C!n#in"t"% re1")ati. a% %" r0ri%!r eBe "tate.a#ii%e pra ti ant"%"i şi n!te%e !nd" 0t!r"%"i pra ti ii A.i1"% !nd" 0t!r"%"i /0 .A ti. O:$er.

i1"% !nd" 0t!r"%"i // .C!n#in"t"% !n9erin#e%!r de pr!d" #ie Data L! "% de )"n 0 &$e t!r"%3 $e #ia'. C2e$ti"ni%e di$ "tate %a !n9erin#03 pr!p"neri%e şi $"ge$tii%e $tagiar"%"i A.

i1"% !nd" 0t!r"%"i /2 .itatea de er etare ştiin#i9i 0 şi de ra#i!na%i1are a $t"den#i%!r %a pra ti 0 Nr. C!n#in"t"% %" r0ri%!r eBe "tate A.AC"t!r"% a !rdat pr!d" #iei3 a ti.

A ti. .it0#ii <ntreprinderii <n e !n!)ia de pia#0 Nr.i1"% !nd" 0t!r"%"i /.itatea pra ti ant"%"i re9erit!r %a $t"dierea n!i%!r rea%i10ri a%e te2ni ii3 a )et!de%!r pr!gre$i$te de )"n 0 şi a pr!:%e)e%!r a ti. C!n#in"t"% %" r0ri%!r A.

C!n %"1ia şi $"ge$tii%e $t"dent"%"i re9erit!r %a pra ti 0 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDD? Se)n0t"ra $tagiar"%"i /2 .

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH======== HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH C!nd" 0t!r"% pra ti ii &.it0#ii $t"dent"%"i?pra ti ant "oncluziile întreprinderii privind activitatea stagiarului% abilită#ile te6nice% volumul de lucrări şi calitatea lor% spiritul de ini#iativă şi nivelul de disciplină% rezultatele e0amenelor !unc#ionale şi altele se consemnează de conducătorul întreprinderii şi se certi!ică prin semnătura şi ştampilă. ================================= ?HHHH? =================20==== Sar ina indi.id"a%0 !)p%e)entar0 pr!gra)"%"i pra ti ii (se !ormulează la catedră :ema sarcinii>=============================================================== ===================================================================== ===================================================================== ===================================================================== ===================================================================== ===================================================================== $ata !ormulării ?HH==?======================= 20===== :ermenul de e0ecutare ?=======?=================20===== Semnătura conducătorului care a !ormulat sarcina============================= /3 .(.Apre ierea a ti.

O:$er.a#ii%e şi indi a#ii%e !nd" 0t!r"%"i pra ti ii de %a atedr0 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Re1"%tate%e pra ti ii "oncluziile conducătorului din partea institu#iei de învă#ămînt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH========================== HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Re1"%tate%e $"$#inerii HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Se! catedră HHHHHHHH=HHHHHHHH ?HHH?HHHHHHHHHH20HHH /4 .

Ş.8nştiin#are Studentul Universită#ii de Stat din Moldova (numele% prenumele (anul de studii% specialitatea (localitatea a sosit în localitatea _____________________________________________________ la ____________________________________________________________________ (denumirea întreprinderii la data de I_____J ________________________________20________ şi a început practica de _______________________ con!orm programului. "onducător al practicii de la întreprindere a !ost numit (numele% prenumele (!unc#ia C!nd" at!r"% <ntreprinderii ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( L. St"dent"% (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( F((((((((”(((((((((((((((((((-4(((((( /5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful