ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2013, бр. 108, стр.

145-168
BIBLID: 0353-4537, (2013), 108, p 145-168
Nonić  D., Ranković N., Nedeljković  J. 2013. Typology of the supply chains of  non‑woo­d  fores­t
produc­ts in Central Serbia. Bulletin of the Faculty of Forestry 108: 145-168.

Драган Нонић
Ненад Ранковић
Јелена Недељковић

UDK: 630*684:630*89(497.11)
Оригинални научни рад
DOI: 10.2298/GSF1308147N

ТИПОЛОГИЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА НЕДРВНИМ
ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ
Извод: У савременим економијама се, све више, истиче значај међусобне са­
радње, односно креирања мрежа предузећа, организација и институција, које
чине ланац снабдевања, да би се постигла њихова конкурентска предност на
тржишту. Циљ овог истраживања је утврђивање структуре ланаца снабдева­
ња недрвним шумским производима у одабраним шумским подручјима цен­
тралне Србије (Голијско, Подрињско-колубарско, Посавско-подунавско, Раси­
нско и Тарско-златиборско). У раду су примењене компаративна метода, метода
спе­цијализације (класификација), метода структуралне парцијалне анали­за (ана­
лиза ланца снабдевања) и статистичка метода (анализа фреквенција и дво­степе­
на кла­стер анализа). Истраживање је спроведено током 2011. године, а по­даци
су до­б ијени анкетирањем представника малих и средњих предузећа за набав­ку,
прера­д у и пласман недрвних шумских производа. У резултатима ис­т ра­ж и­
вања дата је анализа основних типова ланаца снабдевања недрв­ним шу­мским
производима, који се јављају у одабраним шумским подручји­ма и њи­хових
основних фаза (набавка, прерада и пласман). Кластер анализом ут­вр­ђено је
постојање шест основних типова ланаца снабдевања, а један доминира.
Кључне речи: типологија, ланац снабдевања, недрвни шумски производи,
Србија
TYPOLOGY OF THE SUPPLY CHAINS OF NON‑WOO­D FORES­T
PRODUC­TS IN CENTRAL SERBIA
Abstract: Modern economies are characterized by a growing importance of co­
operation and the creation of networks of enterprises, organizations and institu­
tions, which are all part of a supply chain, in order to achieve competitive ad­
vantage in a market. The aim of this study was to determine the structure of the
др Драган Нонић, ван. професор, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Београд
др Ненад Ранковић, ред. професор, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Београд
Јелена Недељковић, дипл. инж. шумарства, истраживач-сарадник, Универзитет у Бео­
граду - Шумар­ски факултет, Београд

145

Драган Нонић, Ненад Ранковић, Јелена Недељковић
supply chains of non-wood forest products in selected forest areas of Central
Serbia (Golijsko, Podrinjsko-kolubarsko, Posavsko-podunavsko, Rasinsko and
Tarsko-zlatiborsko FAs). The comparative method was applied in this paper,
along with the method of specialization (classification), the method of struc­
tural partial analysis (supply chain analysis) and the statistical method (analy­
sis of frequencies and two-step cluster). The data collection was conducted in
2011, by using the technique of door-to-door survey. The analysis of the basic
types of the supply chains of non-wood forest products and their main stages
(purchasing, processing and placement) was conducted in the selected areas. A
cluster analysis showed that there were six basic types of supply chains in the
selected forest areas and one dominant type.
Key words: tipology, supply chain, non-wood forest products, Serbia

1. УВОД
Економски значај шумарства и сродних индустрија може се објаснити лан­
цем снадбевања (S c h m i t h u e s e n et al., 2006), који повезује примарне производе
шумарства, као што су недрвни шумски производи* (НДШП), са крајњим потроша­
чем у ланцу и представља низ активности потребних да би се производ или услу­
га испоручили до крајњег потрошача (t e   Ve l d e et  al., 2006). Ланац снабдевања
се дефинише као систем, односно мрежа, предузећа и организација (произвођачи,
добављачи, транспортне и компаније које складиште робу, као и трговинска пре­
дузећа и сами потрошачи), који су укључени у процес задовољења захтева крајњих
потрошача (S t e v e n s , 1989, C h r i s t of e r, 2011). Основне фазе ланца снабдевања**
су набавка, производња и пласман (L a t i n o v i ć , M i l o s a v l j e v i ć , 2009), односно
испорука (X i a o et al., 2010). Ови елементи су повезани протоком сировина и пов­
ратним током информација (S t e v e n s , 1989).
Предуслов за ефикасно повезивање ових елемената и „…конкурентног про­
цеса развоја, који је резултат сопствене динамике и иновација…“ је, одговарајућа,
организациона форма (S c h m i t h u e s e n et  al., 2006). У овом раду, пажња је, пре
свега, посвећена функционалној организационој форми, у којој се „…груписање
задатака и процеса врши према активностима и пословима који се обављају“
(S c h m i t h u e s e n et al., 2006).
FAO дефиницији, НДШП су: „…сви производи, биолошког порекла, осим дрвета,
који потичу из шуме, са шумског земљишта и дрвећа ван шуме…” (1999). Приликом спро­
вођења овог истраживања, пажња је, првенствено, била усмерена на шумске гљиве, бо­
бичасте плодове, шумско воће и лековито и ароматично биље (ЛАБ), као најзначајније
НДШП у Србији.
** Фазе ланца снабдевања НДШП чине међусобно повезанe (уланчанe) фазе (набавка, пре­
рада и пласман), кроз које пролазе НДШП до финалне потрошње. Свака од фаза има по две
подфазе: набавка подфазе сакупљања и откупа, прерада подфазe примарне и секундарне
прераде, док пласман може бити „на велико“ (углавном извоз) и „на мало“ (сопствени ма­
лопродајни објекти, мале трговинске радње).
* Према

146

односно развој фор­ малне и неформалне сарадње. Како у Србији. 2011. пре свега. до сада. 2012/b. а то су: Голијско. неопходност умрежавања.. M a s o . 10 ШП**. Београдски регион. 2006). заступљена на територији централне Србије*. На територији ова два региона. 2005). од укупно 58. може се обезбедити креирањем „мрежа“ између добављача. у савременим условима глобализације тржишта и развоја конкуре­ нције. Истраживање је вршено током 2011. који се односе на два. Неки од тих критеријума су: – веза између услуга које ланац пружа и животног циклуса производа (Vo n ­ d e r e m b s e et al. обухваћено је. За успешано функционисање тих „мрежа“. – врсте односа између учесника (H a r l a n d et al. N o n i ć et al. Резултати претходних истраживања о ланцима снабдевања НДШП у Србији. од укупно три. Посавско-подунавско. 147 . Лимско. прераду и пласман НДШП. * Према §5 Закона о регионалном развоју (2009). На тај начин. Јужна и Источна Србија и Косово и Метохија. Po p o v i ć . Ya k o v a . K e č a . напредак предузећа отежан. у државама у којима је у периоду транзиције дошло до великих промена у структури и типовима ланаца снабдевања у целој привреди (A l b o i u . L e j e u n e . њихових представника. Тарско-златиборско и Шумадијско. одабрана су подручја у којима је анкетирањем обухваћено више од 5 малих и средњих предузећа (МСП). 2005). није било значајнијих истраживања типова и струк­ туре ланаца снабдевања НДШП. 2012). Шумадија и Западна Србија. Јужнокучајско. укупно. статистичка региона (Београдски. Подрињско-колубарско. Снабдевање тржишта потребном количином производа и услуга. Подрињско-колубарско. на територији 17 шумских подручја (ШП) у централној Србији (на којима ЈП „Србијашуме“ газдује државним шумама и врши стручно-техничке послове у приватним шумама). територија Републике Србије је подељена на пет статистичких региона: Војводина. ** Доњеибарско. – врсте атрибута који се посматрају (функционални и структурни) и њихове карактеристике (M e y r. 2010. 2001. У литератури се може наћи неколико критеријума. односно. Шумадијски и Западна Србија). За потребе овог истраживања. научно-образовних и стручних институција (N e d e l j ­ k o v i ć . Расинско и Тарско-злати­ борско (ка­рта  1). 2012/а). на основу којих се врши подела на типове ланаца снабдевања. Расинско. 2012). S t a d t l e r. 2011).. колико их је било у свих 10 подручја (табела 1). S a v i ć .. неопходно је било проучити ову проблематику.. Горњеибарско. што је повезано и са мерама подршке државних. ука­ зују на проблем организованости и економске ефикасности. Голијско. у овим подручјима је формиран репрезентативан узорак са 51 МСП за набавку. год.. Посавско-подунавско. произвођача и трговаца и њиховом повезаношћу са великим предузећима из других сектора (Pe t ­ t e n e l l a . све више долази до изражаја (N o n i ć et al. R a n k o v i ć et al. Овде су приказани ре­ зултати истраживања.ТИПОЛОГИЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА НЕДРВНИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА… Како је. посебно је важно познавање могућности формирања различитих типова ланаца снабдевања.

Јелена Недељковић Табела 1. Selected forest areas (FAs) 148 Голијс ко Тарс козлати борс ко Подрињскоколубарско Расинско . Number of NWFP­based SMEs in forest areas (Belgrade and Šumadija and Western Serbia region) Број МСП / № of SMEs Шумско подручје Укупно Активна Анкетирана Forest area Total Active Surveyed Доњеибарско ШП 3 1 1 Голијско ШП◄ 21 15 11 Горњеибарско ШП 4 2 2 Јужнокучајско ШП 6 5 3 Лимско ШП 3 1 1 Подрињско­колубарско ШП◄ 15 11 7 Посавско­подунавско ШП◄ 22 13 12 Расинско ШП◄ 21 17 12 Тарско­златиборско ШП◄ 19 9 9 Шумадијско 3 1 0 Укупно 117 75 58 ◄ ­ шумска подручја одабрана за анализу Извор: оригинал ос П ав оск ВОЈВОДИНА БЕОГРАД ШУМАДИЈА И ЗАПАДНА СРБИЈА ЈУЖНА И ИСТОЧНА СРБИЈА КОСОВО И МЕТОХИЈА Карта 1. Број МСП за НДШП по шумским подручјима (Београдски и региони Шумадије и Западне Србије) Table 1. Ненад Ранковић.Драган Нонић. Одабрана шумска подручја (ШП) Map 1.

разликује се потпуна (тотална) и парцијална (секвенцијална) анализа. такође. 2008). R a d o s a v l j e v i ć . *** Ове фазе обухватају анализе: а) структуре ланца снабдевања и карактеристика учесника. У раду је као основна аналитичка метода. Посавско-подунавско. 2. C h r o n e o s -K r a s a v a c . N o n i ć et al. веза и односа на одређеном простору у одређеном времену“ (M i l o s a v l j e v i ć .A l e k s i ć . 2008). Као општа метода квантитативног истраживања масовних појава. R a d o s a v l j e v i ć . * Под појмом „централна Србија“ подразумева се територија Републике Србије без АП. 2012/а). 2012/a). ** Метода анализе подразумева „…растављање предмета истраживања на његове састав­ не делове. У циљу формирања и тумачења типова ланаца снабдевања у одабраним ШП. ово истраживање се базира на анализи структуре ланаца снабдевања НДШП. 2006. коришћена је анализа фреквенција (S o l d i ć . и предлаже се њено спровођење у три фазе*** (M a r s h a l l et al. R a d o s a v l j e v i ć . која омогућава боље разумевање саме структуре и функционисања појединих фаза ланца (2013). 2009). при­ мењена је метода специјализације. б) пословног окружења и сл. односно на идентификовању фаза ланаца снабдевања НДШП и њиховој типологији. За утврђивање учесталости вредности прекидних променљивих (фреквенција) и њиховог учешћа. Према обухватању предме­ та истраживања. У наредној фази. Основна сврха истраживања је стварање објективне стручне основе за детаљније истраживање појединих фаза у оквиру ланаца снабде­ вања НДШП. у раду су примењене разли­ чите основне научне методе (анализа и синтеза. Пред­ мет истраживања су основне фазе ланаца снабдевања НДШП и њихови типови. односно једна од њених форми. У том смислу. ради унапређења ефеката пословања МСП у сектору НДШП. Расинско и Тарско-златиборско ШП). која омогућава стицање сазнања о чиниоцима структу­ре предмета (M i l o s a v l j e v i ć . примењена и структурал­ на парцијална** анализа. подаци су пренети у програм за статистичку обраду SPSS (2011) и извршена је њихова статистичка обрада. односно на чиниоце структуре. функција... У ову групу се може уврсти­ти и анализа ланца снабдевања. МЕТОД РАДА И ОБРАДА ПОДАТАКА У складу са циљем и предметом истраживања. класификација (M i l o s a v l j e v i ć . примење­ на је статистичка метода. индукција и дедукција и сл. У литератури се издвајају два метода за спровођење анализе ланца снабдевања НДШП (N o n i ć et al. као и стицање сазнања о могућности­ ма и потребама организовања свих учесника у ланцу. упитници су кодирани и формирана је база података у програму за унакрсна табеларна израчунавања.. У првој фази обраде података.). циљ ових истраживања је утврђивање ти­ пова и структуре ланаца снабдевања НДШП у одабраним шумским подручјима цен­ тралне Србије* (Голијско. 149 . Подрињско-колубарско.ТИПОЛОГИЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА НЕДРВНИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА… У складу са претходно наведеним. Ком­ паративна метода је коришћена у циљу међусобног поређења шумских подручја. и в) хоризонталних и вертикалних интеграција у оквиру лан­ ца снабдевања. 2008).

 two-step) кластер анализа (M a l h o t r a . односе се на правна лица која су тражила издавање ове дозволе у периоду од 2007. б) прерада и в) пласман НДШП. на основу чега је утврђен коначан број ак­ тивних МСП. * Просечна вредност „Silhouette“ коефицијента има распон од –1 (врло лош модел) до +1 (изврстан модел). У табе­ ли 1. 1975). док је код друге две фазе заступљена једноставнија структура (само једна подфаза домини­ ра - код прераде то је секундарна прерада. правна лица (која се баве сакупљањем. 2004). Подаци везани за МСП. Према важећем Закону о министарствима (2012). као и провером база података Агенције за привредне регистре (регистар привредних субјеката) и Народне банке Србије (јединствени регистар рачуна). која су у периоду од 2007. ** Сакупљање и откуп су третирани засебно.50 квалитет је слаб и ако је ≤0.00 квалитет груписања је јак. откупом. као и питања са Ликертовом скалом (Fi s h b e i n . **** У складу са Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фау­ не (2005). *** Упитник. добијени су из интерних извештаја Министарства животне средине. ако >0. развоја и заштите животне средине. рударства и просторног планирања**** (надлежно за те послове у посматраном периоду). – пласман. Пре­ ма подацима из ове дозволе. прерадом и пласманом НДШП. 2006). Упитник*** је био комбинација отво­ рених (без понуђених одговора) и затворених (са понуђеним одговорима) питања. – прерада.25 груписање података није статистички значајно (P e a r s o n et al. прерадом и пласманом НДШП) дужна су да поседују Дозволу за сакупљање и стављање у промет заштићених врста. коришћена је анкета „од врата до врата“ (N e u m a n . по шумс­ ким подручјима у наведеним регионима. знају број и карактеристике кластера.Драган Нонић.70 и 1. године. а груписање је извршено на ос­ нову четири категоријске варијабле**: – сакупљање (подфаза у набавци). унапред. без обзира што припадају истој фази ланца (на­ бавка). као и активних и анкетираних предузећа. примењена је двостепена (енг. Ненад Ранковић. ако је >0. која не захтева да се. Као истраживачка техника. дат је приказ броја МСП.  кластере).-2010. са анализираним питањима. која се баве набавком. 150 .. коришћени за потребе овог истраживања. A j z e n . Упитник се састојао од 16 питања. 2007). Ако је просечна вредност овог коефицијента између 0. за издавање ових дозвола надлежно је Министарство енергетике. тражила дозволу за сакупљање и стављање у про­мет заштићених врста. јер је констатовано да се они упоредо јављају у свим посматраним случајевима. Квалитет груписа­ ња је одређен на основу „Silhouette“ коефицијента*. за потребе прикупљања података. а учествовало је девет анкетара. извршена је провера њихове ликвидности. год. а код пласмана продаја „на велико“).25 и ≤0. Јелена Недељковић У циљу груписања објеката у релативно хомогене групе (тзв. године. Прикупљање података на терену спроведено је у периоду август-но­ вембар 2011. Подаци. подељених у три групе: а) набавка.-2010. – откуп (подфаза у набавци). води се евиденција правних лица која се баве тим делатно­ стима. дат је у прилогу овог рада.50 и ≤0. Подаци о лик­ ви­дности су добијени путем телефонског контакта.70 квалитет је разуман. После утврђивања коначног броја МСП.

постоји и зна­ чајан удео МСП код којих је заступљена и подфаза сакупљања. откуп се. Таква ситуација се још јасније види на графикону 2. са приказом подфаза у оквиру сваке од њих. баве претежно секундарном прерадом (графикон 2Б). У оквиру пласмана. Расинском и Тарско-златиборском ШП. као и учесталости њихове појаве на истраживаном подручју. стање шумских путева. Расинском (66. али и већина у осталим ШП. најчешће. може се закључити да на посматраним подручјима доминирају откуп. секундарна прерада и пласман „на велико“. сопствене сакупљаче нема ниједно предузеће. Већина представника МСП сарадњу са сакупљачима оцењује као „добру“ и „веома добру“ (графикон 3). Као што се може запазити. у оквиру прве фазе (набавка).4%) и Посавско‑подунавском (83. поседовање одговарајуће опреме за прераду. осим подфазе откупа (најзаступљенија). обука сакупљача.1. Откупом НДШП се баве сва МСП у Голијском. То је било основа за дефи­ нисање типова ланаца који се јављају у одабраним ШП и издвајање оних који се могу окарактерисати као типични (преовлађујући). Уочљиво је да се већина предузећа у Подрињско-колубарском (85. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ЊИХОВА АНАЛИЗА За потребе објашњења узрока појаве одређених типова ланаца снабдевања на датом подручју.3%) ШП. али најчешће се ради о секундарној преради.ТИПОЛОГИЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА НЕДРВНИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА… 3. као што су: сарадња са сакупљачима. 3. Ипак. извршена је селективна анализа неких одговора из анкете. док је сама примарна прерада врло слабо заступљена. врши у сопственим откупним станицама или тако што сакупљачи дола­ зе директно у предузећа и доносе сакупљене производе (Голијско. поседовање сопствених транспортних средстава. На бази овако утврђених чињеница.7%) и Тарско-злати­ борском (66. испитаници су указали на одређене проблеме 151 . док је у Подрињско-колубарском и Посавско-подунавском ШП присутан и пласман „на мало“ (графикон 2В). као и већи­ на предузећа у Подрињско-колубарском (71. Расинско. У Голијском.7%) ШП бави сакупљањем НДШП (графикон  2А).7%). Тар­ ско-златиборско ШП). Примарном прерадом НДШП бави се већи број МСП само у Расинском (58. представници МСП су имали могућност давања више одговора (табела 2). На бази тога је извршено идентификовање фаза и подфаза. На питање о начину на који се врши откуп НДШП. најзаступљенији је пласман „на велико“ (практично се ради само о извозу).3%). иако се већина анализираних бави сакупљањем НДШП. У анализираним ШП. удаљеност откупних места од предузећа. итд. док се сва предузећа у Голијском. ве­ заних за поједине фазе ланаца снабдевања. Расинском и Тарско-златиборском ШП. Подрињско-колубарском и Расинском. Сва предузећа имају неки од облика прераде. МСП се баве искључиво пла­ сманом „на велико“. Једино у Расинском ШП. Фазе ланаца снабдевања НДШП На графикону 1 је представљено учешће појединих фаза ланца снабдевања НДШП.

0% 0 50 100 0 50 100 0 Графикон 1.3% Примарна 41. 66. 66. 100.4% Секундар.Драган Нонић.7% 0 50 100 0 На мало 16.0% На велико 100. 100. Јелена Недељковић у сарадњи са сакупљачима и најчешће наводе „незадовољавајући квалитет” и „ви­ соку цену” производа. 77.0% Примарна 33.7% 50 0 100 Посавско-подунавско ШП Откуп 83. односе се на недовољан број сакупљача.0% Сакуп. 91. 41. 100.7% 50 100 0 50 100 50 100 50 100 Расинско ШП Откуп 100.7% На велико 91.0% Примарна 58.0% 0 50 100 0 50 100 0 Тарско-златиборско ШП Откуп 100.0% 0 50 100 На мало 0.7% Секундар.3% На мало 0. 36.4% Примарна 0.0% Сакуп.0% 50 0 100 50 100 50 100 Подрињско-колубарско ШП Откуп 71. Остали проблеми.3% На мало 0. њихову нелојалност и неедукованост (графикон 4).8% На велико 100. 85. који се јављају у сарадњи са сакупљачи­ ма.0% 18. Ненад Ранковић.0% Сакуп.7% Секундар.2% Откуп 100. Учешће фаза ланца снабдевања НДШП у одабраним ШП Diagram 1.0% 0 50 100 0 На мало 42.0% 0 На велико 100.7% Секундар. I фаза Набавка II фаза Прерада III фаза Пласман Голијско ШП Примарна Сакуп.7% Сакуп. Share of the stages of NWFPs supply chain in selected FAs 152 .7% Секундар.9% На велико 85.

3 Сушење 81.8 22.3 16.3 33.9 8.6 33.0 Други начини прераде 0 14.6 57.3 0 33.7 Посета селима 45.1 0 25.7 58.3 85.9 83.6 91.7 77.2 90.3 25. златибор.8 Сакупљачи долазе у предузеће 42.3 0 0 Мале трговинске радње 0 0 8.0 22.2 66.0 50. објекти 0 8.5 28.0 44.7 58.7 50.ТИПОЛОГИЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА НЕДРВНИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА… Табела 2.6 25.9 25.3 66.4 54. Појединачно и просечно учешће фаза и подфаза ланaца снабдевања НДШП у одабраним ШП (у %) (А ­ набавка.3 Извоз 44.4 63.3 22.3 0 0 Друго 0 28. Б ­ прерада и В ­ пласман) Diagram 2.7 Други прерађивачи 45.9 Замрзавање 42.3 66.0 16.0 0 0 Прерада 58.5 58.2 42.0 0 Пласман 42.6 8.7 11.2 0 41.1 91.3 25.5 28. Share hare of enterprises by stages of NWFPs supply chain in selected FAs (in %) ШП / FAs Карактеристике фаза ланца снабдевања Подрињско‑ Посавско‑ Тарско‑ Characteristics of supply Расинско Голијско колубарско подунав.0 Извор: оригинал Откуп 0 Расинско Секундарна око р ск р с Та тибо з ла Просек 50 Примарна В 100 Голијско 50 0 Расинско Пос а под вско у на вско Голијско Пос а под вско у на вско Расинско око р ск р с Та тибо з ла 0 Пос а под вско у на вско око р ск р с Та тибо з ла 100 Просек 50 Сакупљање Б ско ињ ско др По убар кол Просек Голијско ско ињ ско др По убар кол 100 ско ињ ско др По убар кол А Укупно „„На На велико“ велико „На На мало“ мало Графикон 2.7 57.3 58.9 41. chain stages Набавка Сопствене откупне станице 72.1 58.7 33.7 66.9 50. Individual and average share of stages and substages of NWFPs supply chains in se­ lected FAs in % (А ­ purchase.3 Примарна прерада 18. Б ­ processing и В ­ placement) 153 . У Учешће броја предузећа по фазама ланца снабдевања НДШП у датим ШП (у %) Table 2.3 0 0 Супермаркети у земљи 0 0 8.0 Друге откупне станице 45.3 Искључиво извоз 28.5 14.7 Сопствени сакупљачи 18.7 83.3 88.9 Сопствени малопрод.3 Саламурење 42.2 72.1 63.6 25.7 Друго 9.

удаљеност МСП од откуп.2 27.6 71.0 Прос.7 66.7 откупне станице Сакупљачи 67 10.7 27.0 на којима се Неколико пута недељно 18.7 Посета местима Једном недељно 9.3 36. Јелена Недељковић ППШП ПКШП До а бр ТЗШП Н ни и д ло обр ш а а Веома добра РШП Лоша Веома лоша 60 50 40 30 20 10 0 ГШП Графикон 3.9 63.0 120. који су навели да не организују овакву врсту стручног оспособљавања сакуп­ љача.Драган Нонић.4 81.0 33. места (у km)) Недостатак шумских путева 54. Ненад Ранковић.7 8.0 16.7 14.0 66. најчешће то образлажу чињени­ цом да се сакупљањем. имају обавезу да организују „…стручну обуку или други облик рада са сакупљачима…“. Дистрибуција одговора на пи­ тање „Како бисте оценили са­ радњу са сакупљачима?” Diagram 3. људи за које се организује обука (број) 50 33 107 29 41 Сваки дан 81.4 8.6 Прос. у том крају.3 Друго 0.7 63.7 54.2 0.0 0.6 Главни утицај на њихов квалитет проблеми у Висока цена производа 72.9 85.7 откупу приликом откупа Недостатак откупних станица 18.8 57.3 22. бр. Представници МСП.7 88. који се баве комерцијалним сакупљањем НДШП.5 0. сва правна лица и предузетници. а похађа је у просеку 29 (Расин­ ско ШП) до 107 сакупљача (Посавско­ подунавско ШП). Characteristics of NWFPs purchase Карактеристике ШП / FAs ГШП ПКШП ППШП РШП ТЗШП Characteristics Организовање обуке сакупљача 100 85. као што је приказано у табели 3.0 16.1 41.7 22.3 врши сакупљање Једном месечно Нема посете 11. 154 .7 66.8 85.8 66.7 55.0 66.0 75.2 14. у свим ШП.0 0. осим у Посавско­по­ дунавском.0 0.3 50.0 30.6 66. али и да сваке године изврше „…проверу знања сакупљача“ (2005).0 22.1 Превоз до Сопствени 90. Карактеристике набавке НДШП Table 3.2 Превише времена потребног за откуп може имати негативан 81.2 Извор: оригинал * Према §8 Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне (2005).3 50. Већина представника предузе­ ћа.7 25.0 50. Distribution of answers to the ques­ tion „How would you evaluate the collaboration with the collectors?” Законски прописана обука са‑ купљача* се спроводи у већини преду­ зећа.1 16.5 75 55.3 25. ба­ ве они који „…имају доста искуства у овом послу…“ и којима „…обука није потребна…“ или наводе да сакупљачи „…не желе да присуствују обукама”. током сезоне свакодневно одлазе до места на којима се врши Табела 3.

Техничка опремљеност МСП Table 4. учешће % Хладњача старост г о д . лака кварљивост.4 14 100.6 33.0 91.7 9 2 9 57. итд.7 83.7 12 63.6 14 100.7 91.6%) ШП. осим у Посавско-подунавском. једино представници МСП у Голијском ШП (54. комби (са и без хладњаче) поседује већина МСП само у Расинском (83. углавном.3 28.7 8 11.ТИПОЛОГИЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА НЕДРВНИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА… сакупљање. учешће % Вага старост г о д . учешће % Сушара старост г о д .0 58.7%. Већина испитаника у свим ШП.7 9 72.1 50. када су у питању опрема и механизација коју предузећа поседују.3 12 4 8 100.3%) и Голијском (72. односно 63.0 83. У зависности од капацитета и опреме коју предузећа поседују. иако известан број предузећа врши пласман својих производа и без икакве претходне прераде. Technical equipment in SMEs Врста опреме Type of equipment учешће % Комби са хладњачом старост г о д .2%). за већину испитаника у свим ШП.9 25. Извор: оригинал ГШП 72. где. млевење.3%.7 9  /  / 63.6 6 * У остале начине прераде спадају: екстракција (производња тинктура).1 1 55. Наиме. Већина анализираних МСП по­ седују ваге.0 16 5 9 58. односно 58.2 19 66. проблем у откупу НДШП представља и висока цена производа (табела 3). џемова. Просечна удаљеност откупних места од предузећа варира између ШП и креће се у просеку од 10 km (Подрињско-колубарско) до 120 km (Посавскоподунавско). наводе незадовољавајуће стање шумских путева.4 41. учешће % Машине за паковање старост г о д .6%).3 25.0 7 72. осим у Подрињско-колубарском.0 11 8 4 71. Табела 4. (хидро)дестилација (производња етеричних уља). Из резултата представљених у табели 4 уочава се да постоје извесне разлике у ШП. се „потпуно слаже“ и „сла­ же“ са ставом да особине самих производа. У свим ШП. осим у Посавско-подунавском ШП. пре свега. 155 .3 20 9 4 ТЗШП 44. Већина МСП у свим ШП врши прераду у одређеном степену.3 12 8 10 71. производња сокова. учешће % Комби без хладњаче старост г о д . са­ купљачи доносе НДШП до откупних места (табела 3).6 9 ШП / FAs ПКШП ППШП РШП 83.0 3 22.3 42.3 11 16 6 28. већина МСП организује сопствени превоз сакупљених НДШП до откупних места. Као велики проблем приликом откупа НДШП. Такође. осим у Тарско-златиборском (22. Сушаре поседује већина МСП у свим ШП.4 10 44.4 50.6 33. секундарна прерада се врши на више начина (табела 2). узрокују про­ блеме око времена потребног за откуп. а најчешће сушењем и замрзавањем*. што негативно утиче на квалитет. хладњаче и машине за прераду НДШП. учешће % Машине за прераду старост г о д .

прерада се. углавном. Само МСП у Подрињско­колубарском и Посавско­ подунавском ШП имају сопствене малопродајне објекте. не врши до финалног производа. која су могла бити уложена у проширену репродукцију. Дистрибуција одговора на питање „Који су главни проблеми у сарадњи са сакупљачима?” Diagram 4. купљена у периоду оснивања предузећа. Иако је извоз . Једино у Подрињско­колубар­ ском ШП. пласирају на раз­ личите начине (табела 2). у прерађеном или не­ прерађеном стању. углавном. Након обезбеђења додатних финансијских сред­ става. НДШП се. већ се даље пласира полупроизвод (графи­ кон 5). Distribution of answers to the ques­ tion „Do you have final products?” 156 Без обзира на релативно висок степен техничке опремљености анали­ зираних МСП. Distribution of answers to the question „What are the main problems in the collabora­ tion with the collectors?” Сушаре. Дистрибуција одговора на пи­ тање „Да ли имате финалне производе?” Diagram 5. Ненад Ранковић.Драган Нонић. Јелена Недељковић % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ГШП цена производа ПКШП ППШП РШП ТЗШП неедукованост и непрофесионалност сакупљача нелојалност и непоузданост сакупљача недовољан број сакупљача незадовољавајући квалитет производа Графикон 4. већина МСП (57. комби и хладњаче су најстарија опрема.1%) пласи­ ра финалне производе. о чему % сведочи и просечна старост те опреме у 100 већини анализираних МСП (табела 4). набављена је опрема потребна за прераду НДШП. која је. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ГШП ПКШП ППШП РШП ТЗШП Да Не Графикон 5.

Немачку.0 Земље бивше СФРЈ 0.0 50. који.0 10. Табела 5.0 Немачка Аустрија 33.0 20.0 25.ТИПОЛОГИЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА НЕДРВНИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА… 90 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ГШП Сопствени превоз ПКШП ППШП Купци РШП ТЗШП Транспортна предузећа Графикон 6.0 50.0 60.3%) ШП бави искључиво извозом. Number of enterprises according to export destinations of NWFPs (in %) ШП/ FAs Извозна дестинација Подрињско‑ Посавско‑ Тарско‑ Export destination Голијско Расинско колубарско подунавско златиборско 66.0 50.0 40.0 Швајцарска 11.0 Извор: оригинал 157 . у Тарско­златиборском ШП (66.5%) и Посавско­подунавском (58.0 20. Француску и Швајцарску (табела 5). након додатне прe­ раде. Извоз је оријен­ тисан на земље централне и западне Европе. Дистрибуција одговора на питање „Како је организован превоз до места испоруке?” Diagram 6.0 40.3 0.0 25.7 75. односно Италију.7%) већина пре­ дузећа своје производе продају другим прерађивачима.1 40.0 Италија 25.0 66. врше даљи пласман.0 Француска 22.0 60.0 70. Аустрију.0 0. уочљиво је да се већина МСП у Голијском (54.0 80. Број предузећа према извозним дестинацијама НДШП (у %) Table 5.0 25.7 50. На основу изложених резултата (табела 2).0 60.2 40.0 25. док је у осталим ШП присутан и пласман на домаћем тржишту. Distribution of answers to the question „How is the transport to the delivery point organized?” најчешћи облик пласмана НДШП.

није стабилно (графикон 7). док. откуп. у датом тренутку. Голијском и Тарско­златиборском ШП већином не органи­ зују превоз сопствених производа. Резултати ове анализе су показали да се у * Двостепена кластер анализа (критеријум је био тзв. постоје три начина превоза НДШП до места испоруке.8 (ради се о јако израженом груписању података). МСП у Посавско­подунавском ШП углавном ангажују предузећа која се баве транспортом. 3. а оцена квалитета груписања вршена је на основу просечне вредности „Sil­ houette“ коефицијента. док за Подрињско­ колубарско. Distribution of answers to the question „Is the NWFPs market stable at the moment?” У анализираним ШП. извршена је аутокластеризаци­ ја резултата* за четири категоријске варијабле (сакупљање. Тако МСП у Расинском. „Schwarz’s Bayesian Criterion”). Ненад Ранковић. са друге стране. б) купци и в) ангажовање транспортних предузећа. такође.2.6. Дистрибуција одговора на питање „Да ли је тренутно тржиште НДШП стабилно?” Diagram 7. већина представника анкетира­ них МСП у свим посматраним ШП сматра да тржиште НДШП. 158 . прерада и пла­ сман).Драган Нонић. односно до купаца: а) сопствени превоз. ова вредност износи 0. а за Посавско­ подунавско 0.7 (указује на разуман ниво груписања података). Јелена Недељковић % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ГШП Да ПКШП ППШП Не РШП ТЗШП Не знам Графикон 7. Његова вредност за Голијско ШП износи 0. Упркос несметаном пласману производа. Основни типови ланаца снабдевања НДШП На бази претходно наведених показатеља. Расинско и Тарско­златиборско ШП. постоје изражене разлике између ШП (графикон 6). Код превоза. већ то чине купци.

у односу на заступљеност и структуру поје­ диних фаза у ланцу (графикон 8).6 / / Тип 6 / / / / 33.7 / 63.7 58. а у Подрињско­колубарском и Посавско­подунавском по три (табела 6).3 66.6 / / / Тип 5 / / 16.4 41. У Учешће типова ланца снабдевања НДШП у одабраним ШП (у %) Table 6.7 Тип 2 36. Share of NWFPs supply chain types in selected fores areas (in %) ШП / FAs Тип ланца Supply Подрињско‑ Посавско‑ Тарско‑ Расинско Голијско chain type колубарско подунавско златиборско 71. Типови ланаца снабдевања заступљени у одабраним ШП Diagram 8. Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 Легенда Сакупљање Откуп Прерада (секундарна) Пласман („на велико“) Графикон 8. Расинском и Тарско­златиборском ШП издвајају по два кластера (два типа ланца снабдевања).ТИПОЛОГИЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА НЕДРВНИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА… Табела 6.7 Тип 1 / 41.3 Извор: оригинал Голијском. На тај начин. Types of supply chains in selected FAs 159 . утврђено је да у посматраним ШП постоји шест ра­ зличитих типова ланаца снабдевања.4 / 41.6 Тип 3 / / / / Тип 4 / 28.

Јелена Недељковић У Голијском ШП издваја се тип ланца који се састоји од две фазе (набавка и прерада). као и Тарско Diagram 9. 2013). Значајно је иста­ ћи да једино у Расинском ШП. упркос томе што се већина МСП бави сакупљањем НДШП. немају потребу за ангажовањем сакупљача. 2 и 5). врши само примарна прерада НДШП (2008).. где се. као и у Црној Гори. који се. са обе подфазе (сакупљање и откуп) у фази набавке (Подрињ­ ско­колубарско. углавном. а од којих је најзаступ­ Прерада Пласман љенији (71. такође. Сакупљање 4. посетом селима и ангажовањем сопствених сакупљача. али без подфазе сакупљања у фази набавке (Голијско. у скоро свим ШП. K e č a et al. доласком сакупљача у предузеће. запажа се да је најзаступљенији тип ланца (типичан. У погледу заступљености. уочава се да се откуп може вршити на неколико начина: у сопственим от­ купним станицама.4%) ланац са обе подфазе (секундарна) („на („ велико“) у фази набавке (графикон 8). 2012. пласирају полупрерађени производи. одређени (мањи) број МСП се бави примарном прерадом НДШП. ниједно предузеће нема сопствене сакупљаче. састоји од све три фазе. Подрињско­колубарском лубарском ШП су У Подрињско присутна два типа ланаца снабдева­ ња (тип 1 и 4). са подфазом са­ купљања у набавци НДШП (тип 3). 2004).Драган Нонић. Расинско и Тарско­златиборско ШП). Два Откуп типа ланаца снабдевања НДШП су Графикон 9. То потврђују и нека претходно спроведена истраживања у иностранству (L a c u n a ­ R i c h m a n . Ипак. 160 . Ненад Ранковић. који се састоји од три фазе (набавка. репрезентативан) тип 1 (графикон 9). а разлика је у обављању подфазе сакупљања. већина МСП врши неки облик секундарне прераде НДШП. Представници предузећа су ову разлику објаснили чињеницом да је сакупљање НДШП породична активност. ДИСКУСИЈА У погледу структуре и организације појединих фаза ланаца снабдевања НДШП. У свим ШП. Типичан ланац снабдевања присутна и у Расинском ШП (тип 1 и НДШП (са подфазом сакупљања) арско­златиборском латиборском ШП 2)*. До сличних резултата дошло се и у претходно спроведеним истражива­ њима у Србији (N e d e l j k o v i ć et al. Посавско­подунавско и Расинско ШП). A typical supply chain of NWFPs (тип 1 и 6). S h a c k l e t o n . док су три типа ланаца (with a sub­stage collection) подунав­ присутна само у Посавско­подунав­ ском ШП (тип 1. 2002. На бази овако извршене анализе. у највећем броју случајева. прерада и пласман).. коришћењем других откупних станица. али се. S h a c k l e t o n . Оваква * Оба типа имају све три фазе. па. осим у Подрињско­колубарском. следећи је тип 2. из тог разлога.

Први („тра­ диционални“) тип се односи на једно (велико) предузеће. док се друге врсте гљива. Најчешће извозне дестинације су земље чланице ЕУ и Швајцарска. односи на развијеност домаћег тржишта и самог сектора НДШП.. У погледу истраживања типова ланаца снабдевања НДШП. 7) откуп и пласман.. 5) сакупљање и прерада. То се.. у скандинавс­ ким земљама се издвајају три типа (P a a s s i l t a et al. продају на локалном тржишту (C a i et al. Као пример за први тип. прерада и пласман (C e r n u s c a et al. 2011). Супротно томе. Пошто се. не треба занемарити ни раз­ лике у карактеристикама биодиверзитета шумских екосистема и климатских ус­ лова. која се бави откупом. који. 2012). у различитим фазама. 161 .. P a a s s i l t a et al. а трећи од три (набавка. Анализирана предузећа су делимично прихватила међународну пословну оријентацију (B u b n j e v i ć . у друге земље јужне Европе. итд. углавном. Исто тако. прерада и пласман. врши из извора који су лоцирани у Србији. тако и на иностраном тржишту. односно прерада и пласман). прерадом и пласманом гљива. она постају део „…глобалног ланца снабдевања…“. што потврђују и резултати истраживања ланца стварања вредности НДШП у Србији (K e č a et al. дизајн паковања. неадекватне те­ хнологије или отежаног пласмана финалних производа на страно тржиште (задо­ вољење бројних и строгих стандарда.. у различитим државама“ (t e Ve l d e et al. које обједињује све фазе ланца снабдевања. Разлике између резултата претходних и ових истраживања могу бити услов­ љене присуством више различитих фактора. указује на постојање следећих типова ланаца: 1) узгајање и пласман. који „…укључује различите интересне групе.ТИПОЛОГИЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА НЕДРВНИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА… ситуација може бити последица неразвијености домаћег тржишта. 2010). 3) узгајање. што има за по­ следицу развијеније тржиште НДШП (S e e l a n d et al. Први и други тип се састоје од по две фазе (набавка и пласман. свакако. На основу досадашњих истраживања. 8) откуп. прерада и пласман)... може се навести највећа финска компанија „Dalla Valle OY“. и на ланац сна­ бдевања НДШП. уочава се да постоје два основна типа организационог повезивања фаза у оквиру ланаца снабдевања НДШП. пре свега. 2009).). у дру­ гим европским земљама присутан је висок степен финализације. 4) сакупљање и коришћење за сопствене потребе.. Наиме. већином. 2009). али се производи пласирају како на домаћем. одакле се пласман врши на различите начине. самим тим. 2) узгајање и прерада. истраживање ланца снабдевања зовом у САД. а. нешто ређе. имају утицаја на количину урода. 6) сакупљање и пласман. C a i et al. 2013). извозе и то најче­ шће у Италију и. 2006). 2007. вргањи се. односно снабдевање се. у случају анализираних предузећа.. 2011). где се целокупна от­ купљена количина свакодневно испоручује у централни производни објекат. док други тип подразумева повезивање више различитих МСП (S e c c o et al. Са друге стране. прозводима тргује на интернационалном нивоу. 2009. чије количине су незнатне у односу на вргање.

). долазак сакупљача у предузеће. • тип 2 (набавка . од чега одступа Подрињско-колубарско ШП. 4. знања и искуства. На овај начин се обезбеђује несметан про­ ток информација. коришћење других откупних станица. – прерада се. Тарско-златиборско и Расинско ШП). • остали типови (тип 3. прерада. Француска и Швајцарска). сушење. Немачка. Ненад Ранковић. ЗАКЉУЧЦИ На основу анализе резултата истраживања везаних за типове и структуру ланаца снабдевања НДШП у централној Србији. прерада и пласман) . По­ савско-подунавском и Расинском ШП. разликују се две основне могућности: а) већина пре­ дузећа се бави искључиво извозом (Голијско и Посавско-подунавско ШП) или се б) пласман врши и на домаће и на инострано тржиште (Подрињ­ ско‑колубарско. Расинско и Тарско-злати­ борско ШП). – у пркос задовољавајућем нивоу техничке опремљености посматраних МСП. – НДШП се извозе у земље централне и западне Европе (Италија. У одабраним ШП најзаступљенији су ланци снабдевања који се састоје од све три фазе (набавка. са или без подфазе сакупљања. пласман).састављени су од три или две фазе (са или без подфазе сакупљања) и присутни су само у по једном ШП. обавља на више начина (примарна прерада.присутан је у Голијском. у истраживаним ШП откуп се најчешће врши у сопственим откупним станицама или сакупљачи доносе директно у пре­ дузеће сакупљене количине НДШП (Голијско. замрза­ вање и др. 5 и 6) . изузев у Голијском ШП. као типичан (репре­ зентативан) се може извојити тип 1 (карактерише се присуством обе под­ фазе у фази набавке. што се може оценити као позитивна карактеристика.присутан је у свим ШП. Аустрија. где већина МСП пласира финалне производе. б) типологија ланаца снабдевања НДШП – у односу на присуство фаза ланца снабдевања (набавка. секундарном прерадом и пласманом „на велико“). не врши до пуне финализације. у одабраним ШП констатовано је шест типова ланаца снабдевања: • тип 1 (набавка . саламурење. али и у САД и Канаду. у зависности од капацитета и техничке опремљености МСП. прерада се. прерада.откуп. углавном. при чему у просеку преовлађује извоз. пласман). – просечна удаљеност МСП од откупних места за НДШП је од 10 km (Под­ рињско-колубарско ШП) до 120 km (Посавско-подунавско ШП). прерада и пласман) . ангажовање сопствених сакупљача.сакупљање и откуп. дошло се до следећих закључака: а) структура и организованост фаза ланаца снабдевања НДШП – од више начина откупа (сопствене откупне станице.Драган Нонић. Јелена Недељковић 5. – код пласмана НДШП. – од свих наведених типова ланаца снабдевања НДШП. што представља једну од основа за ефикасно 162 . посета селима).

(2011): Logistics and supply chain management: Creating value-adding networks. ублажавање и адаптација на климатске промене“ (бр. Такође. на даљу анализу ти­ пологије ланаца снабдевања НДШП у региону Јужне и Источне Србије (Јабланичко. Financial Times Prentice Hall.  John Wiley & Sons.. Visoka poslovna škola strukovnih studija.ТИПОЛОГИЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА НЕДРВНИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА… функционисање читавог сектора. веома је важно да се предузећа оријентишу ка већем степену финализације производа. Volume 15..Управа за шуме и проје­ кта „Истраживања климатских промена и њиховог утицаја на животну средину . 443007/16 .. прераду и пласман недрвних шумских производа“. SPSS Inc.. као и стварања стабилне основе за успoстaвљaњe eфикaсниjeг систeмa пoвeзивaњa MСП и унaпрeђeњe eфeкaтa њиховог пoслoвaњa. Volume 13. London (4) Fi s h b e i n M. (2011): Income generation from wild mushrooms in marginal rural areas. London (21-27) (2011): IBM SPSS Statistics 20 core system user’s guide.. 4th Edition. Pearson Education. and behavior: An introduction to theory and research. Volume 86.. SNV. finalni izveštaj projekta „Analiza podsektora ne­ drvnih šumskih proizvoda . Journal of Supply Chain Management 4. Springer. (2012): Using the Porter model to analyze the US elderberry industry. L a m m i n g R.праћење утицаја. Тиме би се омогућило стицање већег броја објективних инфор­ мација о структури и карактеристикама ланаца снабдевања НДШП у свим ШП у централној Србији. (2010): Upravljanje lancima snabdevanja . (1975): Belief. подпројекат „Социо-економски развој.Boston (480) H a r l a n d C. (2001): A taxonomy of supply networks. Novi Sad (110-116) C a i M. Podgorica (73) B u b n j e v i ć D. Forest Policy & Economics 3. Z h e n g J. 4. Chicago 163 . пре свега. Amsterdam (221-226) C e r n u s c a M. G o d s e y L. Volume 37. Reading . Institute for Economic Forecasting. Škola biznisa br. Elsevier.. финансираног од Министарства просвете. Inc. Addison-Wesley.ИИИ). Топличко и Тимочко ШП). A j z e n I. Agroforestry Systems 3.. потребно је детаљније се упознати и са разликама у типовима лaнaцa пo појединим НДШП. Нишавско. ЛИТЕРАТУРА A l b o i u C. адаптација и ублажавање“.. што су прет­ поставке за бржи развој овог сектора у шумарству Србије. intention. G o l d M. Препоруке за наредна истраживања се односе. науке и технолошког развоја.Crna Gora“. P e t t e n e l l a D.. Напомена: Истраживање је реализовано у оквиру пројекта „Истраживање развоја предузе­ тништва у шумарству приватног сектора у Србији: мала и средња предузећа за откуп. (2012): Governance & contractual structure in the vegetable supply chain in Romania. шумарства и водопривреде . attitude. Ипак. V i d a l e E. Моравско. New York (365-377) C h r i s t o p h e r M. Севернокучајско. Bucharest (65-82) (2008): Analiza podsektora NDŠP u Crnoj Gori. што би имало позитиван утицај на развој домаћег тржишта и повећање прихода приликом пласмана на инострано тржиште. Romanian Journal of Economic Forecasting.poslovni odgovor na globalizaciju robnih i informacionih tokova. финансираног од Ми­ нистарства пољопривреде. J o h n s e n T. Јужноморавско. Issue 4.

  R a n k o v i ć N. Elsevier. K e č a N. Pear­ son Education Inc. Amsterdam (81-100) M a l h o t r a N. M a n d i ć V. S c h r e c k e n b e r g K... H ä g g m a n H. (2009): Voice of the Nordic Wild Berry Industry. (2005): On Characterizing the 4 C’s in supply chain management.. J a a k o l a L. (2011): Networks of small-medium enterprises operating in forestry: Some theoretical concepts and empirical evidence.L.R i c h m a n C..Драган Нонић. N e w t o n A. R u s h t o n J. (2006): Practical tools for researching successful NTFP commercialization: A methods manual. Beograd (353-359) L a c u n a .  M a r i n k o v i ć M. J o v a n o v i ć M..  We i s s G. Springer. Vienna (202-227) P a a s s i l t a M. (2009): Finansijski aspekti lanaca snabdevanja. Službeni glasnik. models. Šumarstvo 3-4. Јелена Недељковић K e č a Lj.. Vol. 129... R e k o l a M. CFA.. (2008): Osnovi metodologije političkih nauka. (Eds... (2005): Types of supply chains.. Stadtler H..). Philippines.. (2004): Quantitative evaluation of clustering results using computational negative controls.. “Innovation In Forestry: 164 . Beograd (83-96) N o n i ć D. Lake Buena Vista (188-199) P e t t e n e l l a D.. (2012): Non-wood forest products Based enterprises in western Serbia: Organisation of external supply chain. Beograd (694) N e d e l j k o v i ć J.an applied orientation.K. Society for indus­ trial & applied mathematics.. N e d e l j k o v i ć J. S c h w a b e r J. (2012/b): Analysis of factors influencing cluster establishment in the Timok forest area in Serbia. Shropshire (315-335) L a t i n o v i ć M....Su­ stainable use.). Proceedings of the 4th SI­ AM International conference on data mining. Pearson Prentice Hall. Issue 1. Oulu University Press. (2013): Value chains of Serbian non-wood forest products. Jour­ nal of Operations Management Volume 23. Beograd (83-100) N e d e l j k o v i ć J. G o n y e G.. Upper Saddle River (811) M a r s h a l l E.VII skup privrednika i naučnika SPIN’09 „Operacioni menadžment i glo­ balna kriza”.. 15 (3). Glasnik Šumarskog fakulteta 102.  N e d e l j k o v i ć J. A r a n c i b i a E. Berry M. BOKU & BFW. K e č a Lj. M a s o D. Ya k o v a N. Institute of Forestry.. Belgrade (831-840) N e u m a n W.  G l a v o n j i ć P.. Univerzitet u Beogradu .. (2012/a): Organizacija elemenata internog lanca snabdevanja nedrvnim šumskim proizvodima u Posavsko-podunavskom šumskom području. (Ed. Oulu (55) P e a r s o n R.. Cam­ bridge University Press. Environmental Conservation 2.E. UŠITS. (2007): Marketing research . CD ROM Proceedings from International scientific conference „Forests in future . Volume 29. FON . London (72) M e y r H. Zy l k i n T.Privredna komora Srbije. New York (592) N o n i ć D. Kilger  C. N o n i ć D.. Overseas Development Institute.. E d o u a r d F. risks & challenges“. R a n k o v i ć N. (2002): The Socioeconomic Significance of Subsistence Non-Wood Forest Products in Leyte. Austrian Journal of Forest Science 3. Berlin (65-80) M i l o s a v l j e v i ć S.Šumarski fakultet. M o i s i o S. (2006): Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Zbornik radova . S t a d t l e r H. Ненад Ранковић. Cambridge (253-262) L e j e u n e M. (2010): Analiza elemenata marketing miksa nedrvnih šumskih proizvoda u oblasti centralne Srbije. Inter­ national Forestry Review Vol.. “Supply chain management & advanced planning: concepts. M i l o s a v l j e v i ć M. R a d o s a v l j e v i ć I. Manual/toolkit from the ODI project „Sustainable commercial­ ization of non-timber forest products in highland & lowland forest in Mexico & Bolivia”.. software & case studies”.

Elsevier. CID Ekonomskog fakulte­ ta. wholesale pricing and lead-time decisions in a three-stage supply chain under demand uncertainty. N e d e l j k o v i ć J. Issue 2. Beograd (529) S e c c o L.K r a s a v a c B.. S a v i ć M. Issue 4. E d o u a r d F. K i l c h l i n g P... Amsterdam (725-741) (1999): Towards a harmonized definition of non-wood forest products.Primena SPSS računarskog paketa.. Small-scale Forestry 4. FAO. C h r o n e o s . (2009): ‘Net-system’ models versus traditional models in NWFP marketing: The case of mushrooms. Springer. Amsterdam (223-238) X i a o T. H a n s m a n n R. 38/2008 i 09/2010. Univerzitet u Beogradu . D i s m u k e s J. S h a c k l e t o n S.A l e k s i ć J.M.. Pettenella D. (Eds. 22/2007. S h i J. J i n J. (2009): Kvantitativne tehnike u istraživanju tržišta .ispravka. G l a v o n j i ć P.). International Journal of Production Economics Volume 100..2013. Beograd (270) S c h m i t h u e s e n F. M e l l i n g h o f f M. (2007): Urban consumers’ attitudes towards nonwood forest products and services in Switzerland and an assessment of their market potential. AOSIS Openjournals..W. S c h m i d h a u s e r A... Emerald Group Publishing Ltd. 11/12.. Rome (63-64) (2005): Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Ollongvist P. S c h r e c k e n b e r g K. (2006): Designing supply chains: Towards theory development. International Journal of Physical Distribution & Materials Management 8... 45/2005 .E. 19.) R a n k o v i ć N..wordpress. CAB International (35-47) P o p o v i ć V. Beograd (2013): Value chain analysis. (2010): Ordering.. 8. Volume 6. African Jour... udruženja i klasteri-sakupljanje lekovitog bilja. U p p a l M. Berlin (443-452) S h a c k l e t o n C. (2004): The importance of non-timber forest products in rural livelihood security & as safety nets: A review of evidence from South Africa. god.. M a r i n k o v i ć M.. zadruge. Vol. R u s h t o n J. M a s o D.Šumarski fakultet. Springer.. Vol.. X i e M. Amsterdam (840-852) (2012): Zakon o ministarstvima.2013. K a m m e r h o f e r A. Elsevier. Slee B. Unasylva 198. K a i s e r B.org/good-practice-center/value-chain-wiki/32-value-chain-analysis (accessed/pristupljeno: 16. S. (2011): Mala i srednja preduzeća... 100. Аgricultural cooperative development international/volunteers in over­ seas cooperative assistance. Beograd (269) S t e v e n s G. N e w t o n A. (2006): Preduzetništvo u šumarstvu i drvnoj industriji.. Elsevier.sistem mera podrške i model organizovanja. Tygervalley (658-654) S o l d i ć . (1989): Integrating the supply chain.03. http://agroekonomija. god. Službeni glasnik Republike Srbije 51/2009 i 30/2010. P e t t e n e l l a D. Weiss G. H u a n g S.W. Službeni glasnik Republike Srbije 31/2005.) Vo n d e r e m b s e M.. Computers & In­ dustrial Engineering Volume 59. Vol.. Beograd (2009): Zakon o regionalnom razvoju. Bradford (3-8) t e Ve l d e D. C h e n G. Forest Policy & Economics 7..ТИПОЛОГИЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА НЕДРВНИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА… Territorial & Value Chain Approaches”. (2012): Mala i srednja preduzeća u Timočkom šumskom području . A r a n c i b i a E. Berlin (349-365) S e e l a n d K.com/2011/04/14/mala-i-sre­ dnja-preduzeca-zadruge-udruzenja-i-klasteri-sakupljanje-lekovitog-bilja-2/ (acce­ ssed /pristupljeno: 04. Beograd 165 .kdid. (2006): Entrepreneurship in Value Chains of Non-Timber Forest Products.  Vol­ ume 8..... Vol 50... Small-scale Forestry  3. of Sc. M a r s h a l l E. Službeni glasnik Republike Srbije 72/2012 i 76/2013.02. http://microlinks. Centar za izdavačku delatnost Eko­ nomskog fakulteta u Beogradu. N o n i ć D.

except in the PodrinjskoKolubarsko FA. 166 . but some of the enterprises also export to USA and Canada. it is necessary to perform an assessment of supply chain performances (productivity. The main export destinations are the countries of Central and Western Europe (Italy. when it comes to NW­ FPs placement: 1) only export and 2) placement on both domestic and international markets. the processing is per­ formed in different ways: primary processing. France and Switzerland). there have not been any significant researches in Serbia on the types of NWFPs sup­ ply chains and stages (supply. visiting villages). collectors coming into the enterprise. Depending on the capacity and technical capabilities of the SMEs.). freezing. which is one of the bases for an effective functioning of the entire sector. Although most of the NWFPs are exported. there are two situations. For that reason. However. Despite their good technical capabilities. which could have a positive influence on the domestic market development and may increase the income from export. service levels. NWFPs purchase can be performed in several ways (own purchasing stations. etc. The cluster analysis showed that there were six main types of NWFPs supply chains in the selected FAs. 2) processing and 3) placement of NWFPs. most of the enterprises do not have final products. purchase is mostly carried out: a) in own purchasing stations (all FAs) and b) by collectors coming into the enterprise and bringing the collected NWFPs (Golijsko. Posavsko-podu­ navsko. Podrinjsko-kolubarsko. In this way. Ненад Ранковић. processing and placement). Rasinsko and Tarsko-Zlatiborsko FA). knowl­ edge and experience. etc. the most represented were the supply chains consisting of three stages (purchase. Severnokučajsko. Јелена Недељковић Dragan Nonić Nenad Ranković Jelena Nedeljković TYPOLOGY OF THE SUPPLY CHAINS OF NON-WOOD FOREST PRODUCTS IN CEN‑ TRAL SERBIA Summary So far. the aim of this study was to determine the structure and typology of the supply chains of non-wood forest products (NWFPs) in selected forest areas (FAs) of central Serbia (Golijsko. it is important for the SMEs to orient towards greater product finalization. Nišavsko. which may be assessed as a positive feature. divided into three groups: 1) purchase. Germany.Драган Нонић. it would be possible to gain a more complete knowledge about the typology and structure of the NWFPs supply chains in all FAs in Central Serbia and give appropriate recommendations for the improvement and further development of this sector in Serbian forestry. The questionnaire consisted of 16 closed. processing and placement). Moravsko. Recommendations for future research are primarily related to the supply chain analysis in the region of Southern and Eastern Serbia (Jablaničko. However. with or without the sub-stage of NWFPs collection. Rasinsko and Tarsko-zlatiborsko FAs). However. brining. own collectors. in the selected FAs. The data analysis (descriptive statistics and cluster analysis) was performed using Excel and SPSS. the use of other purchasing stations. Aus­ tria. drying. Topličko and Timočko FAs). Also. This helps to ensure a smooth flow of information. open and Likert scale questions. Južnomoravsko. A door-to-door survey was conducted in 2011.

2007. 2010. прeрaду и плaсмaн нeдрвних шумских прoизвoдa Унивeрзитeт у Бeoгрaду Шумaрски фaкултeт Meстo: Кaтeдрa eкoнoмикe и oргaнизaциje шумaрствa Дaтум: Истрaживaњe спрoвoди Кaтeдрa eкoнoмикe и oргaнизaциje шумaрствa. 4-дoбрa. 2-лoшa. зa кoликo људи? ________________________________ 6. Кaкo бистe oцeнили сaрaдњу сa сaкупљaчимa? 1   2   3   4   5 (1-вeoмa лoшa. Дa ли oргaнизуjeтe oбуку сaкупљaчa? а) Дa б) Не Укoликo Дa. 3-ни лoшa. Гљивe Лeкoвитo биљe Бoбичaсти плoдoви 2. 5-вeoмa дoбрa) 4. Aнкeтa имa зa циљ прикупљaњe пoдaтaкa o мaлим и срeдњим прeдузeћимa зa oткуп. Шумaрскoг фaкул­ тeтa. ни дoбрa. oбjaснитe) 3. 2009. Кoликo чeстo oдлaзитe дo мeстa зa сaкупљaњe? а) Свaки дaн          б) Jeднoм нeдeљнo          в) Нeкoликo путa нeдeљнo          г) Jeднoм мeсeчнo * Приказани су само они делови упитника који се односе на питања третирана у овом раду. Нa кojи нaчин вршитe oткуп НДШП? (мoгућe je изaбрaти вишe oдгoвoрa) a) Сoпствeнe oткупнe стaницe б) Кoришћeњe других oткупних стaницa в) Сaкупљaчи дoлaзe у прeдузeћe г) Сoпствeни сaкупљaчи д) Пoсeтa сeлимa ђ) Другo ___________________ (мoлимo. 167 . 2006. Лoкaциja oткупних стaницa и кoличинa oткупљeних прoизвoдa Кoличинa (у kg) Врстa НДШП Meстo 2005.ТИПОЛОГИЈА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА НЕДРВНИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА… ПРИЛОГ Упитник* Мaлa и срeдњa прeдузeћa зa oткуп. Кojи су глaвни прoблeми у сaрaдњи сa сaкупљaчимa? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. прeрaду и плaсмaн нeдрвних шумских прoизвoдa нa тeритoриjи цeн­ трaлнe Србиje. 2008. Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. I Oпшти пoдaци / II Oпшти пoдaци o прeдузeћу / III Oткуп НДШП 1.

стaрoст) г) Сушaрa _______________ (прoс. 4-вaжнo. oбjaснитe) 2. зa прeрaду _______ (прoс. кoмeрциjaлнa пaкoвaњa? Дa Нe 2. 2-нeвaжнo. 5-вeoмa вaжнo) а) Недостатак шумских путева 1          2          3          4          5 б) Сувише времена потребног за откуп      може имати негативан утицај 1          2          3          4          5 в) Висока цена НДШП 1          2          3          4          5 г) Недостатак откупних станица 1          2          3          4          5 д) Другo (мoлимo. Како je oргaнизoвaн прeвoз дo мeстa испoрукe? (мoгућe je изaбрaти вишe oдгoвoрa) а) сoпствeни прeвoз б) купци в) другo _______________ (мoлимo. стaрoст) V Плaсмaн НДШП 1. oбjaснитe зaштo __________________________) VI Aнaлизa пoслoвaњa / 168 . Дa ли имaтe ситнa.Драган Нонић. стaрoст) ђ) Maшинa зa пaкoвaњe _____ (прoс. Кoja je прoсeчнa рaздaљинa oд Вaшeг прeдузeћa дo oткупних мeстa? _____________________________ [km] 9. у кoje зeмљe извoзитe? _____________________________________________________________________ 3. Јелена Недељковић 7. Кojу oпрeму пoсeдуjeтe и кoликo je стaрa? а) Кoмби сa хлaдњaчoм ____ (прoс. oбjaснитe) 8. Кoje пoслoвe вршитe пoслe oткупa НДШП? (мoгућe je изaбрaти вишe oдгoвoрa) а) Прoдaja НДШП (без прeрaде пoслe oткупa) б) Сушeњe в) Сaлaмурeњe г) Зaмрзaвaњe д) Пaкoвaњe ђ) Друго ____________ (мoлимo. стaрoст) в) Вaгa зa мeрeњe ________ (прoс. Кojи су глaвни прoблeми приликoм oткупa НДШП? (1-пoтпунo нeвaжнo. Дa ли сe плaсмaн прoизвoдa врши нa дoмaћeм или нa инoстрaнoм тржишту? а) Нa дoмaћeм б) Нa инoстрaнoм в) И нa дoмaћeм и нa инoстрaнoм Aкo сe плaсмaн прoизвoдa врши нa стрaнoм тржишту. нaвeдитe) 5. стaрoст) д) Maш. oбjaснитe) _______________________________________________ IV Прeрaдa НДШП 1. 3-ни нeвaжнo. ни вaжнo. Нa кojи нaчин плaсирaтe прoизвoдe? (мoгућe je изaбрaти вишe oдгoвoрa) а) Сoпствeни мaлoпрoдajни oбjeкти (кoликo их je и гдe сe нaлaзe? ___________________) б) Maлe тргoвинскe рaдњe в) Супeрмaркeти у зeмљи г) Извoз д) Други прeрaђивaчи ђ) Другo __________________________ (мoлимo. Ненад Ранковић. oбjaснитe) 4. Дa ли je трeнутнo тржиштe НДШП стaбилнo? а) Дa б) Нe в) Нe знaм (мoлимo. Нa кojи нaчин je oргaнизoвaн прeвoз дo oткупнe стaницe? (мoже бити вишe oдгoвoрa) а) Сoпствeни прeвoз       б) Сaкупљaчи дoнoсe прoзвoдe      в) Другo _____ (мoлимo. стaрoст) б) Кoмби бeз хлaдњaчe _____ (прoс.