1)

Sixty nine thaousand seven hundred and six can be wriiten
«ÚÀòÐ ´ýÀ¾¡Â¢ÃòÐ ±ØáüÚ ¬Ú ±ñ½¡ø ±Ø¾¢É¡ø
A.

2)

69706

B. 609706

C. 60706

What is the place value of digit 1 in the number 35 124 ?
¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ±ñ½¢ø 1-ý þÄì¸ò¾¢ý þ¼ Á¾¢ôÒ ±ýÉ?
A. Hundreds / áÚ

C. Thousands /¬Â¢Ãõ

B. Ten Thousands /Àò¾¡Â¢Ãõ
3)

D. 67906

D. Hundred Thousands / áȡ¢Ãõ

Round off 53 849 to the nearest ten thousand
53 849 ³ ¸¢ðÊ Àò¾¡Â¢ÃÁ¡ì̸.
A. 53 850

B. 50 000

C. 53 000

D. 60 000

4)
6 , 36, A, 1296

Diagram 1
What is the value of A ?
A-¢ý Á¾¢ôÒ ±ýÉ?
A. 216
5)

C. 261

D. 24

19 484 - 9 576 =
A. 9 890

6)

B. 42

B. 9 980

C. 9 098

D. 9 908

Which of the following fractions is the largest?
À¢ýÅÕÅÉÅüÈ¢ø ±·Ð ¦Àâ À¢ýÉõ?
A.

1
10

B.

2
5

C.

1
5

D.

1
2

7) 64 X 100
A

6400

B. 640

C. 64100

D. 64000

8) 5kg =..................g
A

50g

B. 500g

C. 50000g

D. 5000g

20 + 50 + 6 + 40000 + 900 9000 + 40000 + 500 + 20 + 6 9000 + 200 + 40000 + 6 + 50 40000 + 9000 + 200 + 5 + 60 10) 81 726 ÷ 9 = A.50 + RM 100 A.50 D. 0.50 B. 524 D. «ÅÕìÌ ±ò¾¨Éô ¦Àðʸû §¾¨ÅôÀÎõ? A.4 B. 544 B. 36 669 C. 9 08 remainder / Á£¾õ 6 D. ´Õ ¦ÀðÊ¢ø 18 §¸¡Ä¢¸¨Ç ¿¢ÃôÀÄ¡õ. B. C. RM 138. 554 14) RM 38. 39 669 D. 36 696 13) B. D. How many boxes does he need? ÌÁ¡÷ 9 612 §¸¡Ä¢¸¨Çô ¦ÀðʸǢø ¿¢ÃôÀ §ÅñÎõ.54 D. 9 080 remainder / Á£¾õ 6 9 008 remainder / Á£¾õ 6 11) Convert C.50 C. .9) 49256 Diagram 2 Write the number in extended notation §Áü¸¡Ïõ ±ñ¨½ þÄì¸ Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÀ À¢Ã¢òÐ ±Øи A. 534 B.5 C.8 12) 61 234 . 0. 36 966 Kumar has to put 9 612 marbles in boxes. RM 183. 9 80 remainder / Á£¾õ 6 4 into decimal number 5 4 -³ì ¾ºÁ À¢ýýò¾¢üÌ Á¡üÚ¸ 5 A. Each boxes can hold 18 marbles. RM 381.05 B. 0. RM 138.(19 582 + 4983) A. 0.

3 D. FLOUR Diagram 3 Find the mass of 4 packet of flour in kilogram. 17) B. 0.15 ) Diagram 3 shows the weight of a packet of flour. 12 kg D. 4.(1 062 + 23 987) A. 325 m B. 1 6 3 into decimal number 4 3 -³ì ¾ºÁ À¢ýýò¾¢üÌ Á¡üÚ¸ 4 A. 3250 m D. 3 kg 16) 43 kg C. 15 157 19) Which measurements is the shortest ? ¬¸ì Ìð¨¼Â¡É «Ç× ±Ð ? A.43 C. ´Õ Á¡× ¦À¡ð¼Äò¾¢ý ±¨¼¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ. 1 3 B.25 km C. 2 8 D. 5 5 Convert C. 0. 25 049 B. 3 km 25 m . 23 kg 1 1 2 10 A. 15 175 C. ¿¡ýÌ ¦À¡ð¼Ä Á¡Å¢ý ±¨¼¨Âì ¸ñ¼È¢¸. 25 490 D. A. 3. 0.57 B.75 18) 40 224 . À¼õ 3.

4. 7 kg 10 B.15 24) Bala buys 1 kg of durians and 3 kg of rambutans. 23) D. µ÷ ±ñ «ð¨¼¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ. RM 22. 2 kg 5 C. 109. 109. 2 10 Calculate the total mass of both fruits that she bought. 70 days / ¿¡û¸û B.325 Diagram 4 Subtract 3 from the value on the card 10 ±ñ «ð¨¼Â¢ý Á¾¢ôÀ¢Ä¢ÕóÐ A.14 days/ ¿¡û¸û = 21) A. RM 20.54 C.15 B.20) Diagram 4 shows a number card À¼õ 4 .74 RM 15 .5 – 6. 4. «Å÷ Å¡í¸¢Â 2 10 ÀÆí¸Ç¢ý ¦Á¡ò¾ ±¨¼¨Âì ¸½ì¸¢Î¸.44 B. À¡Ä¡ 1 kg Îâ¡ý ÀÆí¸¨ÇÔõ 3 kg ÃõÒò¾¡ý ÀÆí¸¨ÇÔõ Å¡í¸¢É¡÷. 84 days /¿¡û¸û C. 4. 71 days / ¿¡û¸û 40. 1 kg 5 D.2 + 75. 109.65 sen + RM 6.15 C. 109. 85 days / ¿¡û¸û D. RM 23. RM 21.205 C. 4 kg 5 . 3 -ì ¸Æ¢ò¾¢Î¸ 10 4.80 A.250 4250 12 weeks/ Å¡Ãí¸û .15 D.64 D. A.025 B.14 22) A.

RM 7. þÃñÎ ÀÆí¸Ç¢ý Å¢¨Ä¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ.00 Round off RM5718. À¼õ .00 .60 26) Diagram 5 shows a rectangle that is divided into several equal parts.60 C RM4. ´Õ ¦ºùŸò¨¾î ºÁ À̾¢¸Ç¡¸ô À¢Ã¢ì¸ôÀðÎûǨ¾ì ¸¡ðθ¢ÈÐ.20 B RM3.40 «§¾ §À¡ýÚ 10 ¦À¡ð¼Ä ±ýÉ ? A. À¼õ 5. Diagram 6 What is the fraction of the whole diagram that is shaded? ÓØôÀ¼ò¾¢ø ¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼ô À̾¢Â¢ý À¡¸õ ±ýÉ? A B 3 5 4 5 C D 5 6 6 7 27) 2 packets of sugar cost RM 1.65 to the nearest ringgit.What is the total cost for 10 packets of sugar ? 2 ¦À¡ð¼Ä º£É¢Â¢ý Å¢¨Ä RM 1. «Å÷ RM10-³î ¦ºÖò¾¢É¡÷. RM 7.40 D RM4.40 C.25) Diagram 5 shows the prices of two fruits.40 28) B. She pays RM10. RM 14. «Å÷ ¦ÀüÈ Á£¾ôÀ½õ ±ùÅÇ×? A RM3. RM 11. Diagram 5 Puan Sarimah buys a watermelon and an apple. º£É¢Â¢ý Å¢¨Ä D.40. How much change does she receive? ¾¢ÕÁ¾¢ ºÃ¢Á¡ ´Õ ÌÓðÊôÀÆò¨¾Ôõ µ÷ ¬ôÀ¢û ÀÆò¨¾Ôõ Å¡í¸¢É¡÷. RM5718.65 -³ ¸¢ðÊÂ Ã¢í¸¢ðÊø Á¡üÈ¢ ±Øи.

44 D.A. 22 D.70 B. Diagram 7 State the date of the third Monday. 15 June 2009 D. cm². ãýÈ¡ÅÐ ¾¢í¸ð¸¢Æ¨Á¢ý §¾¾¢¨Âì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸. 24 Diagram 7 shows a calendar. In ¦ºùŸò¾¢ý ÀÃôÀǨŠcm² .00 1 days = ________ hours. RM 5718. A. 22 June 2009 31) Diagram 8 shows a rectangle. 6 C. RM 5720. 8 June 2009 C. 240 C. 1 June 2009 B.00 . 12 cm 10 cm Calculate the area of the rectangle. À¼õ 7.þø ¸½ì¸¢Î¸. À¼õ 8 . 4 A . RM 5719. 120 B. A.00 C. 4 29) 1 ¿¡û = ________ Á½¢ §¿Ãõ. RM 5718. 14 30) B. ´Õ ¿¡û¸¡ðʨÂì ¸¡ðθ¢ÈÐ. ´Õ ¦ºùŸò¨¾ì ¸¡ðθ¢ÈÐ. 12 D.

51 B.70 851 ml X 100 = ______ l A. 8 510 D. 6. 80 RM 2100 ¨¸ì¸Ê¸¡Ãò¾¢ý Å¢¨Ä¨Âì ¸½ì¸¢Î¸ A. ¬É¡ø ¨¸ì¸Ê¸¡Ãò¾¢ý Å¢¨Ä ¸¡ð¼ôÀ¼Å¢ø¨Ä. §¿¡ðθ¨ÇÔõ ¸¡Í¸¨ÇÔõ ¸¡ðθ¢ýÈÐ ? Notes RM100 RM50 RM10 50 sen 10 sen 22 10 5 9 12 Number of pieces TABLE 1 Find the total amount of money ¦Á¡ò¾ ¦¾¡¨¸¨Âì ¸½ì¸¢Î¸ A RM 3205.30 C. 8.6 kg B.42 C.20 . 44. 44. RM 1267. 660g 35) Table 2 shows the list of items bought by Raju. RM 869.44 D. 6.44 34) 550 g X 12 A. 24.70 D RM 2350.1 D.50 RM 1230. 42. RM 3367.30 36) B. 6600 kg C. «ð¼Å¨½ 2 þფ Å¡í¸¢Â ¦À¡Õû¸Ç¢ý ÀðʨÄì ¸¡ðθ¢ýÈÐ.06 g D. ¦À¡Õû shirt/ ºð¨¼ Watch /¨¸ì¸Ê¸¡Ãõ Groceries/ÁÇ¢¨¸ô¦À¡Õû¸û Total /¦Á¡ò¾õ Calculate the price of the watch Å¢¨Ä RM 36.The price of the watch is not shown. 851 C 85.320 X 7 A.24 B. RM 832.70 33) 6.32) Table 1 shows the number of notes and coins ? «ð¼Å¨½ 1.70 B RM 5302.70 C RM 2305.

37) Table 3 shows the mass of box M. 36 cm C. 144 cm A rectangle measures 8 cm in length and 5 cm in width.34 C. B. 24 cm B. What is the mass of box N in kg? M ÁüÚõ N ¦ÀðʸǢý ¦Á¡ò¾ ±¨¼ 9 kg 190 g . 26 cm C. ´Õ ºÁÀì¸ Ó째¡½ò¨¾ì ¸¡ðθ¢ÈÐ. 40 cm ÍüÈÇ× ±ýÉ? D. 36 cm B. ¦ÀðÊ¢ý ±¨¼¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ. 13 cm . 2. À¼õ 9 . What is its perimeter? ´Õ ¦ºùŸõ 8 cm ¿£ÇÓõ 5 cm «¸ÄÓõ ¯¨¼ÂÐ. 2. 2. A. «¾ý A. Box / ¦ÀðÊ Mass / ±¨¼ M 6 kg 750 g N Table 3 The total mass of box M and box N is 9 kg 190 g. 37.54 D. Ó째¡½ò¾¢ý ÍüÈǨÅì ¸½ì¸¢Î¸. 2.44 35.45 Diagram 9 shows an equilateral triangle. N ¦ÀðÊ¢ý ±¨¼ kg -þø ±ýÉ? A. «ð¼Å¨½ 3 . 63 cm D. 12 cm Calculate the perimeter of the triangle.

150 D. . He saves RM 3750 of his salary every month... «ÅÃÐ 2 ÅÕ¼ ¦ºÄÅ¢¨Éì ¸½ì¸¢Î¸. ………………………. 190 Diagram 2 is a pictograph showing the number of shirts sold in three months.... B..... «Å÷ «¾¢ø Á¡¾ó§¾¡Õõ RM 3750 §ºÁ¢ôÀ¡÷. A.. ãýÚ Á¡¾í¸Ç¢ø Å¢ü¸ôÀ𼠺𨼸Ǣý ±ñ½¢¨¸¨Âì ¸¡ðÎõ À¼ìÌȢŨÃÅ¡Ìõ... RM 22200 How many 50 sen coins are there in RM80? RM80-þø ±ò¾¨É 50 ¦ºý¸û ¯ûÇÉ? A.. 70 D... 90 B. Checked By Verify By …………………….. 60 B... À¼õ ..38) Loga earns RM 5600 a month.. 30 Prepared By .. Diagram 10 Calculate the difference between the number of shirts sold in April and May. RM 44400 D... 50 40. Calculate his expenditure for 2 years..... 160 C... March / Á¡÷î April / ²ôÃø May / §Á represents 15 shirts 15 ºð¨¼¸¨Çô À¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸¢ÈÐ.... ²ôÃø ÁüÚõ §Á Á¡¾í¸Ç¢ø Å¢ü¸ôÀ𼠺𨼸Ǣý ±ñ½¢ì¨¸Â¢ý §ÅÚÀ¡ð¨¼ì ¸ñ¼È¢¸..... §Ä¡¸¡Å¢ý Á¡¾ ÅÕÁ¡Éõ RM 5600. RM 1850 39) C. A. RM 8150 B..

Ahlakammah) GPK Kurikulum .Vasantha Kumari) Head Of Mathematics Panel (Pn.(T.Kanagarajan) (Pn.