P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 07, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד חכ דימת

www.swdaf.com 1
ןשדה תמורת
ןופצ םורד

ח
ר
ז
מ

ב
ר
ע
מ
ןבלמ
32 x32
המא
ן
ב
ל
מ
3
0

x
3
0
ה
מ
א
2
4

x

2
4
המא
תונרק
שבכ
1
x
1
ךוליה םוקמ
םינהוכה ילגר
המא
בבוסה
המא
דוסיה
ןטק שבכ
בבוסל
ןטק שבכ
דוסיל
תיב ןשדה
ןשדה תמורת
ףועה תלוע תוארמ
ימינפה חבזמ ןושד
הרונמה ןושיד
3

ם
י
ח
פ
ט
1
6

ת
ו
מ
א
2
8

ת
ו
מ
א
32 תומא
10 תומא
1

ה
מ
א
חופת
םלוא

רעש
רונקנ
תכשל
השוע
ןיתיבח
תכשל
סחנפ
שיבלמה
התחמה
ויה ןיעיגמש דע ןיכלוהו ןיקדוב
םוקמל ישוע תיב םיתיבח ...
תא םורתל הכזש ימ
םורתי אוה חבזמה
םהו חבזמה תא
ול םירמוא רהזה
דע ילכב עגת אמש
ךידי שדקתש
רויכה ןמ ךילגרו
ודיב רנ אלו ומע סנכנ םדא ןיא
אל הכרעמה רואל ךלהמ אלא
תא ןיעמוש אלו ותוא ןיאור ויה
ולוק ץעה לוק ןיעמושש דע
רויכל ינכומ ןיטק ןב השעש
שדיק תע עיגה םירמוא ןהו
רויכה ןמ וילגרו וידי
רויכ
סב " ד חכ דימת
ןבלמ
32 x32
המא
www.swdaf.com 2
ןשדה תמורת
ןופצ םורד

ח
ר
ז
מ

ב
ר
ע
מ
ן
ב
ל
מ
3
0

x
3
0
ה
מ
א
2
4

x

2
4
המא
תונרק
שבכ
1
x
1
ךוליה םוקמ
םינהוכה ילגר
המא
בבוסה
המא
דוסיה
ןטק שבכ
בבוסל
ןטק שבכ
דוסיל
תיב ןשדה
ןשדה תמורת
ףועה תלוע תוארמ
ימינפה חבזמ ןושד
הרונמה ןושיד
3

ם
י
ח
פ
ט
1
6

ת
ו
מ
א
2
8

ת
ו
מ
א
10 תומא
1

ה
מ
א
חופת
םלוא

רעש
רונקנ
תכשל
השוע
ןיתיבח
תכשל
סחנפ
שיבלמה
התחמה
שארל הלעו ףסכה תתחמ לטנ
חבזמה ךליה םילחגה תא הנפו
תוימינפה תולכואמה ןמ התח ךליהו
הנותנ התחמה ירהו ןיב עוצקמב
שבכ לש וברעמב חבזמל שבכה
רויכ
סב " ד חכ דימת
ןבלמ
32 x32
המא
www.swdaf.com 3
ןשדה תמורת
ןופצ םורד

ח
ר
ז
מ

ב
ר
ע
מ
ן
ב
ל
מ
3
0

x
3
0
ה
מ
א
2
4

x

2
4
המא
תונרק
שבכ
1
x
1
ךוליה םוקמ
םינהוכה ילגר
המא
בבוסה
המא
דוסיה
ןטק שבכ
בבוסל
ןטק שבכ
דוסיל
תיב ןשדה
ןשדה תמורת
ףועה תלוע תוארמ
ימינפה חבזמ ןושד
הרונמה ןושיד
3

ם
י
ח
פ
ט
1
6

ת
ו
מ
א
2
8

ת
ו
מ
א
10 תומא
1

ה
מ
א
חופת
םלוא

רעש
רונקנ
תכשל
השוע
ןיתיבח
תכשל
סחנפ
שיבלמה
התחמה
ךפה הפצרל עיגה דריו
וחרזמל ךלה ןופצל וינפ
תומא רשעכ שבכ לש
יבג לע םילחגה תא רבצ
הפצרה שבכה ןמ קוחר
םיחפט השלש םוקמ
ףועה תוארומ ןינתונש
ימינפה חבזמ ןושידו
הרונמהו :
רויכ
והואר דריש ויחא ןמ ןהילגרו ןהידי ושדקו ורהמ ואבו וצר םהו
חבזמה שארל ולעו תורוניצה תאו תופירגמה תא ולטנ רויכה
חבזמה ידדצל םתוא ןיקנוס ברעבמ ולכאתנ אלש ןירדפהו ןירבאה
שבכה לע בבוסב םתוא ןירדוס ןיקיזחמ ןידדצה ןיא םא :
חופתה יבג לע רפאב ןילעמ ולחה היה חופתו
חבזמה עצמאב רוכ תואמ שלשכ וילע םימעפ
יונ אוהש ינפמ ותוא ןינשדמ ויה אל םילגרבו
ןשדה תא איצוהלמ ןהכה לצעתנ אל וימימ חבזמל :
32 תומא
ד"סב חכ דימת ןשדה תאצוהו תמורת
www.swdaf.com 4

ו קרפ ארקיו
(א) :רֹמאֵ לּ ה ֶ שֹׁמ ל ֶ א קָ וֹקְ י רֵ בַּ דְ יַ ו
(ב) ָ ד ְ קוֹמ לַ ע הָ לֹע ָ ה או ִ ה הָ לֹע ָ ה תַ רוֹתּ תאֹז רֹמאֵ ל ויָ נ ָ בּ ת ֶ אְ ו ןֹרֲ האַ ת ֶ א ו ַ צ ד ַ קוּתּ ַ חֵ בְּ ז ִ מַּ ה שׁ ֵ אְ ו ר ֶ קֹבּ ַ ה דַ ע הָ לְ י ַ לּ ַ ה ל ָ כּ ַ חֵ בְּ ז ִ מּ ַ ה לַ ע ה :וֹבּ
(ג) וֹר ָ שׂ ְ בּ לַ ע שַׁ בּ ְ לִ י דַ ב י ֵ סְ נ ְ כ ִ מוּ דַ ב וֹדּ ִ מ ן ֵ הֹכּ ַ ה שַׁ בָ לְ ו ן ֶ שֶׁ דּ ַ ה ת ֶ א םי ִ ר ֵ הְ ו ִ מּ ַ ה ל ֶ צ ֵ א וֹמ ָ שְׂ ו ַ חֵ בְּ ז ִ מּ ַ ה לַ ע הָ לֹע ָ ה ת ֶ א שֵׁ א ָ ה לַ כאֹתּ ר ֶ שֲׁ א ַ חֵ בְּ ז :
(ד) םי ִ ר ֵ חֲ א םי ִ דָ ג ְ בּ שַׁ בָ לְ ו וי ָ דָ ג ְ בּ ת ֶ א ט ַ שָׁ פוּ ן ֶ שֶׁ דּ ַ ה ת ֶ א אי ִ צוֹהְ ו :רוֹה ָ ט םוֹק ָ מ ל ֶ א הֶ נ ֲ ח ַ מַּ ל ץוּח ִ מ ל ֶ א
(ה) ֹע ָ ה ָ הי ֶ לָ ע ְ ךַ רָ עְ ו ר ֶ קֹבַּ בּ ר ֶ קֹבַּ בּ םי ִ צֵ ע ן ֵ הֹכּ ַ ה ָ הי ֶ לָ ע רֵ ע ִ בוּ הֶ בּ ְ כ ִ ת אֹל וֹבּ ד ַ קוּתּ ַ חֵ בְּ ז ִ מּ ַ ה לַ ע שׁ ֵ א ָ הְ ו ְ ו הָ ל :םי ִ מָ ל ְ שַּׁ ה י ֵ ב ְ ל ֶ ח ָ הי ֶ לָ ע רי ִ ט ְ ק ִ ה
(ו) :הֶ בּ ְ כ ִ ת אֹל ַ חֵ בְּ ז ִ מּ ַ ה לַ ע ד ַ קוּתּ די ִ מ ָ תּ שׁ ֵ א ס

ו קרפ ארקיו י"שר
ד) ( ןשדה תא איצוהו - לבא ,םוי לכב הבוח הז ןיאו .םשמ ואיצומ ,הכרעמל םוקמ ןיאו הבר אוהשכ ,חופתב רובצה
םוי לכב הבוח המורתה

ב דומע צ ףד ןילוח תכסמ י"שר
+[חופתל] :ס"שה תרוסמ+ (חופתה ןמ) וצלוח - וצלוח חופתל וכילשמו ךריה ןמ חבזמה עצמאבש רפאה רובצ
םש ןירבוצו דימת רפאה ןיפרוג ויהש חופת ארקנ אוהו ץוחל ותוא ןיאיצומ הבר אוהשכו .ןיתעמשב ןמקלדכ

שרפמה ב דומע חכ ףד דימת תכסמ
חופת - ארקנ אוהו חבזמ לש ויונ והזו םש םתוא ןילעמו הכרעמ יבג לע רפא ןיפרוש ויהש חבזמה עצמאבש רפאה רובצ
ש םש לע חופת םיבנעה רובצ חופתל ןתונו ודיב לטונש יפ לע ףא (הנ ףד) הרז הדובע תכסמב וריבחו חופתכ לוגע היה
חופת ירק תגה ךותבש תוימינפה ןירזיג ישארו ןמקל ןנירמאדכ תוכרעמה רדסל ןילוכי ויה אלש ךכ לכ הבר היהשכו
ץוחל םתוא ןיאיצומ ויה חופתב םיעגונ ל ץוחמ לא ןשדה תא איצוהו ביתכדכ .(ו ארקיו) הנחמ

ב קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
ז הכלה
ישארו ,םירזגה ןיב היה חוירו ,חרזמה ןמ רדסל ליחתהש הארמ היהיו ,חבזמה חרזמב הרדסמ הלודג הכרעמ יצע רדסמשכ
ןיעגונ ויה םיימינפה םירזגה חופת ארקנה אוהו חבזמה עצמאבש ןשדב . וכו הכרעמה יצע רדסמשכ /ד"בארה תגשה/+ בתכ הז א"א .'
ב ןיעגונ םימינפה םירזגה ישאר ונייהו ברעמו חרזמ אלא םורדו ןופצ ןיכלוה םירזגה ויהי אלש רמול אלא הפי ןויכ אלו החרזמ התיזחו םוקמב ףיסוהל אב אלו חופת
.םהידגב ופרשי אלו וערקי אלש המא היהש םינהכה ילגר ךלהמ וקיחרי אלש חופתב םיעגונ ויהיש אלא ןשדהש ש"מו חופת ארקנה אוה חבזמה עצמאב היהש
חופתה ג"ע רפאב םילעמ ולחה ונינש ירהש הלודג תועט העטו םש סנוכמה ןשדה לת אלא תרחא תישושבג םש היה אלש ותעדב הארמ איצומ ןהכש רחאמו
חופתה םש היה ןכיהמ רפאה לכ םוי לכב . וב שיש םימעפ רמול ול היהו רוכ תואמ שלשכ וילעש םימעפ ורמא ןכו תואמ שלשכ תעבורמ אלבט םש היהש אלא
תוא התיהש רשפאו היביבס לכ לע ההובג התיהש םש לע חופת תארקנ איהו חבזמה הבוגל תומא רשע תמלשה איה המא התואו לע ב"כ איהו המא ההובג ה
חופת ארקנ לוגעו הובג אוהש רבד לכו הכרעמה םוקמ חיורהל ידכ הלוגע ןיעכ תונרק תצוצק אלבטה ןנירמאדכ ז"עבו חופת ןיעכ םוקמ ותואב שי םוקמ הדנב
+.חופתה ךותל ןתנו ודיב לטנש יפ לע ףא

י הכלה
השע תוצמ םוי לכב חבזמה לעמ ןשדה תמרה ,ןשדה תא םירהו רמאנש הנוהכ תודובעמ הדובע איהו הנוהכ ידגבו ,
תוחפ ויהי ןשדה ןהב םרותש םירהו םירחא םידגב שבלו וידגב תא טשפו רמאנש תודובע ראשב םהב שמשמש םידגבה ןמ ןי
וברל סוכ גוזמיש ץרא ךרד וניאש יפל ,םינושארה ןמ ןיתוחפ ויהיש אלא לוח ידגב ויהיש םירחא רמוא וניא ,ןשדה תא
.וברל הרדק םהב לשיבש םידגבב

גי הכלה
םרתש הז דריש רחא ןילועו תורונצה תאו תופרגמה תא ןילטונו ,הרהמב םהילגרו םהידי ןישדקמו םינהכה ויחא םיצר
ןידדצה ןיא םא ,חבזמה ידדצל םתוא ןיריזחמ הלילה לכ ולכאתנ אלש תונברקה ירומיאו תולועה ירביא לכו ,חבזמה שארל
,בבוסה דגנכ שבכב םתוא םירדוס ןיקיזחמ המירע ותוא ןילעמו ,חבזמה ידדצ לכמ תופירגמב ןשדה תא ןיפרוג ךכ רחאו
,חופתה יבג לע הטמל ותוא ןידירומו ,ךתל קיזחמש לודג ילכ אוהו ,רתכספב המירעה התוא ןיפרוגו , ויה אל םילגרבו
חבזמל יונ אוהש ינפמ חבזמה עצמאב ההובג המירעה ןיחינמ אלא ותוא ןידירומ .
די הכלה
ש ימ לכ סויפ ץוחל ןשדה תאצוהל ןיאו ,ןשדה ךפשל ריעל ץוח איצומו הטמל ודירוהש ןשדה ןמ אלממ םינהכה ןמ הצרי
ןשדה תא איצוהלמ ןהכ לצעתנ אל םלועמו ,הצורה לכ אלא .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->